The sixth Visual Object Tracking VOT2018 challenge results

Matej Kristan, Ales Leonardis, Jiri Matas, Michael Felsberg, Roman Pflugfelder, Luka Cehovin Zajc, Tomas Vojir, Goutam Bhat, Alan Lukezic, Abdelrahman Eldesokey, Gustavo Fernandez, Alvaro Garcia-Martin, Alvaro Iglesias-Arias, A. Aydin Alatan, Abel Gonzalez-Garcia, Alfredo Petrosino, Alireza Memarmoghadam, Andrea Vedaldi, Andrej Muhic, Anfeng He, Arnold Smeulders, Asanka G. Perera, Bo Li, Boyu Chen, Changick Kim, Changsheng Xu, Changzhen Xiong, Cheng Tian, Chong Luo, Chong Sun, Cong Hao, Daijin Kim, Deepak Mishra, Deming Chen, Dong Wang, Dongyoon Wee, Efstratios Gavves, Erhan Gundogdu, Erik Velasco-Salido, Fahad Shahbaz Khan, Fan Yang, Fei Zhao, Feng Li, Francesco Battistone, George De Ath, Gorthi R. K. S. Subrahmanyam, Guilherme Bastos, Haibin Ling, Hamed Kiani Galoogahi, Hankyeol Lee, Haojie Li, Haojie Zhao, Heng Fan, Honggang Zhang, Horst Possegger, Houqiang Li, Huchuan Lu, Hui Zhi, Huiyun Li, Hyemin Lee, Hyung Jin Chang, Isabela Drummond, Jack Valmadre, Jaime Spencer Martin, Javaan Chahl, Jin Young Choi, Jing Li, Jinqiao Wang, Jinqing Qi, Jinyoung Sung, Joakim Johnander, Joao Henriques, Jongwon Choi, Joost van de Weijer, Jorge Rodriguez Herranz, Jose M. Martinez, Josef Kittler, Junfei Zhuang, Junyu Gao, Klemen Grm, Lichao Zhang, Lijun Wang, Lingxiao Yang, Litu Rout, Liu Si, Luca Bertinetto, Lutao Chu, Manqiang Che, Mario Edoardo Maresca, Martin Danelljan, Ming-Hsuan Yang, Mohamed Abdelpakey, Mohamed Shehata, Myunggu Kang, Namhoon Lee, Ning Wang, Ondrej Miksik, P. Moallem, Pablo Vicente-Monivar, Pedro Senna, Peixia Li, Philip Torr, Priya Mariam Raju, Qian Ruihe, Qiang Wang, Qin Zhou, Qing Guo, Rafael Martin-Nieto, Rama Krishna Gorthi, Ran Tao, Richard Bowden, Richard Everson, Runling Wang, Sangdoo Yun, Seokeon Choi, Sergio Vivas, Shuai Bai, Shuangping Huang, Sihang Wu, Simon Hadfield, Siwen Wang, Stuart Golodetz, Tang Ming, Tianyang Xu, Tianzhu Zhang, Tobias Fischer, Vincenzo Santopietro, Vitomir Struc, Wang Wei, Wangmeng Zuo, Wei Feng, Wei Wu, Wei Zou, Weiming Hu, Wengang Zhou, Wenjun Zeng, Xiaofan Zhang, Xiaohe Wu, Xiao-Jun Wu, Xinmei Tian, Yan Li, Yan Lu, Yee Wei Law, Yi Wu, Yiannis Demiris, Yicai Yang, Yifan Jiao, Yuhong Li, Yunhua Zhang, Yuxuan Sun, Zheng Zhang, Zheng Zhu, Zhen-Hua Feng, Zhihui Wang, Zhiqun He; The European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshops, 2018, pp. 0-0

Abstract


The Visual Object Tracking challenge VOT2018 is the sixth annual tracker benchmarking activity organized by the VOT initiative. Results of over eighty trackers are presented; many are state-of-the-art trackers published at major computer vision conferences or in journals in the recent years. The evaluation included the standard VOT and other popular methodologies for short-term tracking analysis and a "real-time" experiment simulating a situation where a tracker processes images as if provided by a continuously running sensor. A long-term tracking subchallenge has been introduced to the set of standard VOT sub-challenges. The new subchallenge focuses on long-term tracking properties, namely coping with target disappearance and reappearance. A new dataset has been compiled and a performance evaluation methodology that focuses on long-term tracking capabilities has been adopted. The VOT toolkit has been updated to support both standard short-term and the new longterm tracking subchallenges. Performance of the tested trackers typically by far exceeds standard baselines. The source code for most of the trackers is publicly available from the VOT page. The dataset, the evaluation kit and the results are publicly available at the challenge website.

Related Material


[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kristan_2018_ECCV_Workshops,
author = {Kristan, Matej and Leonardis, Ales and Matas, Jiri and Felsberg, Michael and Pflugfelder, Roman and Cehovin Zajc, Luka and Vojir, Tomas and Bhat, Goutam and Lukezic, Alan and Eldesokey, Abdelrahman and Fernandez, Gustavo and Garcia-Martin, Alvaro and Iglesias-Arias, Alvaro and Aydin Alatan, A. and Gonzalez-Garcia, Abel and Petrosino, Alfredo and Memarmoghadam, Alireza and Vedaldi, Andrea and Muhic, Andrej and He, Anfeng and Smeulders, Arnold and Perera, Asanka G. and Li, Bo and Chen, Boyu and Kim, Changick and Xu, Changsheng and Xiong, Changzhen and Tian, Cheng and Luo, Chong and Sun, Chong and Hao, Cong and Kim, Daijin and Mishra, Deepak and Chen, Deming and Wang, Dong and Wee, Dongyoon and Gavves, Efstratios and Gundogdu, Erhan and Velasco-Salido, Erik and Shahbaz Khan, Fahad and Yang, Fan and Zhao, Fei and Li, Feng and Battistone, Francesco and De Ath, George and Subrahmanyam, Gorthi R. K. S. and Bastos, Guilherme and Ling, Haibin and Kiani Galoogahi, Hamed and Lee, Hankyeol and Li, Haojie and Zhao, Haojie and Fan, Heng and Zhang, Honggang and Possegger, Horst and Li, Houqiang and Lu, Huchuan and Zhi, Hui and Li, Huiyun and Lee, Hyemin and Jin Chang, Hyung and Drummond, Isabela and Valmadre, Jack and Spencer Martin, Jaime and Chahl, Javaan and Young Choi, Jin and Li, Jing and Wang, Jinqiao and Qi, Jinqing and Sung, Jinyoung and Johnander, Joakim and Henriques, Joao and Choi, Jongwon and van de Weijer, Joost and Rodriguez Herranz, Jorge and Martinez, Jose M. and Kittler, Josef and Zhuang, Junfei and Gao, Junyu and Grm, Klemen and Zhang, Lichao and Wang, Lijun and Yang, Lingxiao and Rout, Litu and Si, Liu and Bertinetto, Luca and Chu, Lutao and Che, Manqiang and Edoardo Maresca, Mario and Danelljan, Martin and Yang, Ming-Hsuan and Abdelpakey, Mohamed and Shehata, Mohamed and Kang, Myunggu and Lee, Namhoon and Wang, Ning and Miksik, Ondrej and Moallem, P. and Vicente-Monivar, Pablo and Senna, Pedro and Li, Peixia and Torr, Philip and Mariam Raju, Priya and Ruihe, Qian and Wang, Qiang and Zhou, Qin and Guo, Qing and Martin-Nieto, Rafael and Krishna Gorthi, Rama and Tao, Ran and Bowden, Richard and Everson, Richard and Wang, Runling and Yun, Sangdoo and Choi, Seokeon and Vivas, Sergio and Bai, Shuai and Huang, Shuangping and Wu, Sihang and Hadfield, Simon and Wang, Siwen and Golodetz, Stuart and Ming, Tang and Xu, Tianyang and Zhang, Tianzhu and Fischer, Tobias and Santopietro, Vincenzo and Struc, Vitomir and Wei, Wang and Zuo, Wangmeng and Feng, Wei and Wu, Wei and Zou, Wei and Hu, Weiming and Zhou, Wengang and Zeng, Wenjun and Zhang, Xiaofan and Wu, Xiaohe and Wu, Xiao-Jun and Tian, Xinmei and Li, Yan and Lu, Yan and Wei Law, Yee and Wu, Yi and Demiris, Yiannis and Yang, Yicai and Jiao, Yifan and Li, Yuhong and Zhang, Yunhua and Sun, Yuxuan and Zhang, Zheng and Zhu, Zheng and Feng, Zhen-Hua and Wang, Zhihui and He, Zhiqun},
title = {The sixth Visual Object Tracking VOT2018 challenge results},
booktitle = {The European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshops},
month = {September},
year = {2018}
}