AI City


VehicleNet: Learning Robust Feature Representation for Vehicle Re-identification
Zhedong Zheng,
Tao Ruan,
Yunchao Wei,
Yi Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2019_CVPR_Workshops,
author = {Zheng, Zhedong and Ruan, Tao and Wei, Yunchao and Yang, Yi},
title = {VehicleNet: Learning Robust Feature Representation for Vehicle Re-identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Challenges in Time-Stamp Aware Anomaly Detection in Traffic Videos
Kuldeep Marotirao Biradar,
Ayushi Gupta,
Murari Mandal,
Santosh Kumar Vipparthi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Biradar_2019_CVPR_Workshops,
author = {Marotirao Biradar, Kuldeep and Gupta, Ayushi and Mandal, Murari and Kumar Vipparthi, Santosh},
title = {Challenges in Time-Stamp Aware Anomaly Detection in Traffic Videos},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Multiview Vehicle Tracking by Graph Matching Model
Minye Wu,
Guli Zhang,
Ning Bi,
Ling Xie,
Yuanquan Hu,
Zhiru Shi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2019_CVPR_Workshops,
author = {Wu, Minye and Zhang, Guli and Bi, Ning and Xie, Ling and Hu, Yuanquan and Shi, Zhiru},
title = {Multiview Vehicle Tracking by Graph Matching Model},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Supervised Joint Domain Learning for Vehicle Re-Identification
Chih-Ting Liu,
Man-Yu Lee,
Chih-Wei Wu,
Bo-Ying Chen,
Tsai-Shien Chen,
Yao-Ting Hsu,
Shao-Yi Chien
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_CVPR_Workshops,
author = {Liu, Chih-Ting and Lee, Man-Yu and Wu, Chih-Wei and Chen, Bo-Ying and Chen, Tsai-Shien and Hsu, Yao-Ting and Chien, Shao-Yi},
title = {Supervised Joint Domain Learning for Vehicle Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Multi-Task Mutual Learning for Vehicle Re-Identification
Aytac Kanaci,
Minxian Li,
Shaogang Gong,
Georgia Rajamanoharan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kanaci_2019_CVPR_Workshops,
author = {Kanaci, Aytac and Li, Minxian and Gong, Shaogang and Rajamanoharan, Georgia},
title = {Multi-Task Mutual Learning for Vehicle Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Deep Feature Fusion with Multiple Granularity for Vehicle Re-identification
Peixiang Huang,
Runhui Huang,
Jianjie Huang,
Rushi Yangchen,
Zongyao He,
Xiying Li,
Junzhou Chen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2019_CVPR_Workshops,
author = {Huang, Peixiang and Huang, Runhui and Huang, Jianjie and Yangchen, Rushi and He, Zongyao and Li, Xiying and Chen, Junzhou},
title = {Deep Feature Fusion with Multiple Granularity for Vehicle Re-identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

AI City Challenge 2019 -- City-Scale Video Analytics for Smart Transportation
Ming-Ching Chang,
Jiayi Wei,
Zheng-An Zhu,
Yan-Ming Chen,
Chan-Shuo Hu,
Ming-Xiu Jiang,
Chen-Kuo Chiang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chang_2019_CVPR_Workshops,
author = {Chang, Ming-Ching and Wei, Jiayi and Zhu, Zheng-An and Chen, Yan-Ming and Hu, Chan-Shuo and Jiang, Ming-Xiu and Chiang, Chen-Kuo},
title = {AI City Challenge 2019 -- City-Scale Video Analytics for Smart Transportation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Traffic Anomaly Detection via Perspective Map based on Spatial-temporal Information Matrix
Shuai Bai,
Zhiqun He,
Yu Lei,
Wei Wu,
Chengkai Zhu,
Ming Sun,
Junjie Yan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Bai_2019_CVPR_Workshops,
author = {Bai, Shuai and He, Zhiqun and Lei, Yu and Wu, Wei and Zhu, Chengkai and Sun, Ming and Yan, Junjie},
title = {Traffic Anomaly Detection via Perspective Map based on Spatial-temporal Information Matrix},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Unsupervised Traffic Anomaly Detection Using Trajectories
Jianfei Zhao,
Zitong Yi,
Siyang Pan,
Yanyun Zhao,
Zhicheng Zhao,
Fei Su,
Bojin Zhuang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2019_CVPR_Workshops,
author = {Zhao, Jianfei and Yi, Zitong and Pan, Siyang and Zhao, Yanyun and Zhao, Zhicheng and Su, Fei and Zhuang, Bojin},
title = {Unsupervised Traffic Anomaly Detection Using Trajectories},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Vehicle Re-Identifiation and Multi-Camera Tracking in Challenging City-Scale Environment
Jakub Spanhel,
Vojtech Bartl,
Roman Juranek,
Adam Herout
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Spanhel_2019_CVPR_Workshops,
author = {Spanhel, Jakub and Bartl, Vojtech and Juranek, Roman and Herout, Adam},
title = {Vehicle Re-Identifiation and Multi-Camera Tracking in Challenging City-Scale Environment},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

A Locality Aware City-Scale Multi-Camera Vehicle Tracking System
Yunzhong Hou,
Heming Du,
Liang Zheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hou_2019_CVPR_Workshops,
author = {Hou, Yunzhong and Du, Heming and Zheng, Liang},
title = {A Locality Aware City-Scale Multi-Camera Vehicle Tracking System},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Partition and Reunion: A Two-Branch Neural Network for Vehicle Re-identification
Hao Chen,
Benoit Lagadec,
Francois Bremond
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_CVPR_Workshops,
author = {Chen, Hao and Lagadec, Benoit and Bremond, Francois},
title = {Partition and Reunion: A Two-Branch Neural Network for Vehicle Re-identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Multi-Camera Vehicle Tracking with Powerful Visual Features and Spatial-Temporal Cue
Zhiqun He,
Yu Lei,
Shuai Bai,
Wei Wu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{He_2019_CVPR_Workshops,
author = {He, Zhiqun and Lei, Yu and Bai, Shuai and Wu, Wei},
title = {Multi-Camera Vehicle Tracking with Powerful Visual Features and Spatial-Temporal Cue},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Spatio-temporal Consistency and Hierarchical Matching for Multi-Target Multi-Camera Vehicle Tracking
Peilun Li,
Guozhen Li,
Zhangxi Yan,
Youzeng Li,
Meiqi Lu,
Pengfei Xu,
Yang Gu,
Bing Bai,
Yifei Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2019_CVPR_Workshops,
author = {Li, Peilun and Li, Guozhen and Yan, Zhangxi and Li, Youzeng and Lu, Meiqi and Xu, Pengfei and Gu, Yang and Bai, Bing and Zhang, Yifei},
title = {Spatio-temporal Consistency and Hierarchical Matching for Multi-Target Multi-Camera Vehicle Tracking},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Attention Driven Vehicle Re-identification and Unsupervised Anomaly Detection for Traffic Understanding
Pirazh Khorramshahi,
Neehar Peri,
Amit Kumar,
Anshul Shah,
Rama Chellappa
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Khorramshahi_2019_CVPR_Workshops,
author = {Khorramshahi, Pirazh and Peri, Neehar and Kumar, Amit and Shah, Anshul and Chellappa, Rama},
title = {Attention Driven Vehicle Re-identification and Unsupervised Anomaly Detection for Traffic Understanding},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Comparative Study on various Losses for Vehicle Re-identification
Adithya Shankar,
Akhil Poojary,
Varghese Kollerathu,
Chandan Yeshwanth,
Sheetal Reddy,
Vinay Sudhakaran
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shankar_2019_CVPR_Workshops,
author = {Shankar, Adithya and Poojary, Akhil and Kollerathu, Varghese and Yeshwanth, Chandan and Reddy, Sheetal and Sudhakaran, Vinay},
title = {Comparative Study on various Losses for Vehicle Re-identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Multi-camera vehicle tracking and re-identification based on visual and spatial-temporal features
Xiao Tan,
Zhigang Wang,
Minyue Jiang,
Xipeng Yang,
Jian Wang,
Yuan Gao,
Xiangbo Su,
Xiaoqing Ye,
Yuchen Yuan,
Dongliang He,
Shilei Wen,
Errui Ding
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tan_2019_CVPR_Workshops,
author = {Tan, Xiao and Wang, Zhigang and Jiang, Minyue and Yang, Xipeng and Wang, Jian and Gao, Yuan and Su, Xiangbo and Ye, Xiaoqing and Yuan, Yuchen and He, Dongliang and Wen, Shilei and Ding, Errui},
title = {Multi-camera vehicle tracking and re-identification based on visual and spatial-temporal features},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Vehicle Re-Identification: Pushing the limits of re-identification
Abner Ayala-Acevedo,
Akash Devgun,
Sadri Zahir,
Sid Askary
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ayala-Acevedo_2019_CVPR_Workshops,
author = {Ayala-Acevedo, Abner and Devgun, Akash and Zahir, Sadri and Askary, Sid},
title = {Vehicle Re-Identification: Pushing the limits of re-identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

A Comparative Study of Faster R-CNN Models for Anomaly Detection in 2019 AI City Challenge
Linu Shine,
Anitha Edison,
Jiji C. V.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shine_2019_CVPR_Workshops,
author = {Shine, Linu and Edison, Anitha and , Jiji C. V.},
title = {A Comparative Study of Faster R-CNN Models for Anomaly Detection in 2019 AI City Challenge},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Multi-camera Vehicle Tracking and Re-identification on AI City Challenge 2019
Yucheng Chen,
Longlong Jing,
Elahe Vahdani,
Ling Zhang,
Mingyi He,
Yingli Tian
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_CVPR_Workshops,
author = {Chen, Yucheng and Jing, Longlong and Vahdani, Elahe and Zhang, Ling and He, Mingyi and Tian, Yingli},
title = {Multi-camera Vehicle Tracking and Re-identification on AI City Challenge 2019},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

VPULab participation at AI City Challenge 2019
Elena Luna,
Paula Moral,
Juan C. SanMiguel,
Alvaro Garcia-Martin,
Jose M. Martinez
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Luna_2019_CVPR_Workshops,
author = {Luna, Elena and Moral, Paula and SanMiguel, Juan C. and Garcia-Martin, Alvaro and Martinez, Jose M.},
title = {VPULab participation at AI City Challenge 2019},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Vehicle Re-identification with Learned Representation and Spatial Verification and Abnormality Detection with Multi-Adaptive Vehicle Detectors for Traffic Video Analysis
Khac-Tuan Nguyen,
Trung-Hieu Hoang,
Minh-Triet Tran,
Trung-Nghia Le,
Ngoc-Minh Bui,
Trong-Le Do,
Viet-Khoa Vo-Ho,
Quoc-An Luong,
Mai-Khiem Tran,
Thanh-An Nguyen,
Thanh-Dat Truong,
Vinh-Tiep Nguyen,
Minh N. Do
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Nguyen_2019_CVPR_Workshops,
author = {Nguyen, Khac-Tuan and Hoang, Trung-Hieu and Tran, Minh-Triet and Le, Trung-Nghia and Bui, Ngoc-Minh and Do, Trong-Le and Vo-Ho, Viet-Khoa and Luong, Quoc-An and Tran, Mai-Khiem and Nguyen, Thanh-An and Truong, Thanh-Dat and Nguyen, Vinh-Tiep and Do, Minh N.},
title = {Vehicle Re-identification with Learned Representation and Spatial Verification and Abnormality Detection with Multi-Adaptive Vehicle Detectors for Traffic Video Analysis},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Anomaly Candidate Identification and Starting Time Estimation of Vehicles from Traffic Videos
Gaoang Wang,
Xinyu Yuan,
Aotian Zheng,
Hung-Min Hsu,
Jenq-Neng Hwang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_CVPR_Workshops,
author = {Wang, Gaoang and Yuan, Xinyu and Zheng, Aotian and Hsu, Hung-Min and Hwang, Jenq-Neng},
title = {Anomaly Candidate Identification and Starting Time Estimation of Vehicles from Traffic Videos},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Vehicle Re-Identification with Location and Time Stamps
Kai Lv,
Heming Du,
Yunzhong Hou,
Weijian Deng,
Hao Sheng,
Jianbin Jiao,
Liang Zheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lv_2019_CVPR_Workshops,
author = {Lv, Kai and Du, Heming and Hou, Yunzhong and Deng, Weijian and Sheng, Hao and Jiao, Jianbin and Zheng, Liang},
title = {Vehicle Re-Identification with Location and Time Stamps},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Multi-Camera Tracking of Vehicles based on Deep Features Re-ID and Trajectory-Based Camera Link Models
Hung-Min Hsu,
Tsung-Wei Huang,
Gaoang Wang,
Jiarui Cai,
Zhichao Lei,
Jenq-Neng Hwang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hsu_2019_CVPR_Workshops,
author = {Hsu, Hung-Min and Huang, Tsung-Wei and Wang, Gaoang and Cai, Jiarui and Lei, Zhichao and Hwang, Jenq-Neng},
title = {Multi-Camera Tracking of Vehicles based on Deep Features Re-ID and Trajectory-Based Camera Link Models},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Multi-View Vehicle Re-Identification using Temporal Attention Model and Metadata Re-ranking
Tsung-Wei Huang,
Jiarui Cai,
Hao Yang,
Hung-Min Hsu,
Jenq-Neng Hwang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2019_CVPR_Workshops,
author = {Huang, Tsung-Wei and Cai, Jiarui and Yang, Hao and Hsu, Hung-Min and Hwang, Jenq-Neng},
title = {Multi-View Vehicle Re-Identification using Temporal Attention Model and Metadata Re-ranking},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

The 2019 AI City Challenge
Milind Naphade,
Zheng Tang,
Ming-Ching Chang,
David C. Anastasiu,
Anuj Sharma,
Rama Chellappa,
Shuo Wang,
Pranamesh Chakraborty,
Tingting Huang,
Jenq-Neng Hwang,
Siwei Lyu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Naphade_2019_CVPR_Workshops,
author = {Naphade, Milind and Tang, Zheng and Chang, Ming-Ching and Anastasiu, David C. and Sharma, Anuj and Chellappa, Rama and Wang, Shuo and Chakraborty, Pranamesh and Huang, Tingting and Hwang, Jenq-Neng and Lyu, Siwei},
title = {The 2019 AI City Challenge},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}