UG2+ PRIZE CHALLENGE


All-in-One Underwater Image Enhancement Using Domain-Adversarial Learning
Pritish M Uplavikar,
Zhenyu Wu,
Zhangyang Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Uplavikar_2019_CVPR_Workshops,
author = {M Uplavikar, Pritish and Wu, Zhenyu and Wang, Zhangyang},
title = {All-in-One Underwater Image Enhancement Using Domain-Adversarial Learning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Pyramid Convolutional Network for Single Image Deraining
Jing Zhao,
Jiyu Xie,
Ruiqin Xiong,
Siwei Ma,
Tiejun Huang,
Wen Gao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2019_CVPR_Workshops,
author = {Zhao, Jing and Xie, Jiyu and Xiong, Ruiqin and Ma, Siwei and Huang, Tiejun and Gao, Wen},
title = {Pyramid Convolutional Network for Single Image Deraining},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Depth Image Quality Assessment for View Synthesis Based on Weighted Edge Similarity
Leida Li,
Xi Chen,
Yu Zhou,
Jinjian Wu,
Guangming Shi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2019_CVPR_Workshops,
author = {Li, Leida and Chen, Xi and Zhou, Yu and Wu, Jinjian and Shi, Guangming},
title = {Depth Image Quality Assessment for View Synthesis Based on Weighted Edge Similarity},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Density-Adaptive Sampling for Heterogeneous Point Cloud Object Segmentation in Autonomous Vehicle Applications
Hasan A Arief ,
Mansur Arief ,
Manoj Bhat,
Ulf Indahl,
Havard Tveite,
Ding Zhao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Arief_2019_CVPR_Workshops,
author = {A Arief, Hasan and Arief, Mansur and Bhat, Manoj and Indahl, Ulf and Tveite, Havard and Zhao, Ding},
title = {Density-Adaptive Sampling for Heterogeneous Point Cloud Object Segmentation in Autonomous Vehicle Applications},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}

Preselection Based Subjective Preference Evaluation for the Quality of Underwater Images
Miao Yang,
Yixiang Du,
Yue Huang,
Hantao Liu,
Zhiqiang Wei,
Jintong Hu,
Ke Hu,
Zhibin Sheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2019_CVPR_Workshops,
author = {Yang, Miao and Du, Yixiang and Huang, Yue and Liu, Hantao and Wei, Zhiqiang and Hu, Jintong and Hu, Ke and Sheng, Zhibin},
title = {Preselection Based Subjective Preference Evaluation for the Quality of Underwater Images},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2019}
}