New frontiers for zero-shot Image Captioning Evaluation (NICE)


Technical Report of NICE Challenge at CVPR 2024: Caption Re-ranking Evaluation Using Ensembled CLIP and Consensus Scores
Kiyoon Jeong,
Woojun Lee,
Woongchan Nam,
Minjeong Ma,
Pilsung Kang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jeong_2024_CVPR, author = {Jeong, Kiyoon and Lee, Woojun and Nam, Woongchan and Ma, Minjeong and Kang, Pilsung}, title = {Technical Report of NICE Challenge at CVPR 2024: Caption Re-ranking Evaluation Using Ensembled CLIP and Consensus Scores}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2024}, pages = {7366-7372} }

NICE: CVPR 2023 Challenge on Zero-shot Image Captioning
Taehoon Kim,
Pyunghwan Ahn,
Sangyun Kim,
Sihaeng Lee,
Mark Marsden,
Alessandra Sala,
Seung Hwan Kim,
Bohyung Han,
Kyoung Mu Lee,
Honglak Lee,
Kyounghoon Bae,
Xiangyu Wu,
Yi Gao,
Hailiang Zhang,
Yang Yang,
Weili Guo,
Jianfeng Lu,
Youngtaek Oh,
Jae Won Cho,
Dong-Jin Kim,
In So Kweon,
Junmo Kim,
Wooyoung Kang,
Won Young Jhoo,
Byungseok Roh,
Jonghwan Mun,
Solgil Oh,
Kenan Emir Ak,
Gwang-Gook Lee,
Yan Xu,
Mingwei Shen,
Kyomin Hwang,
Wonsik Shin,
Kamin Lee,
Wonhark Park,
Dongkwan Lee,
Nojun Kwak,
Yujin Wang,
Yimu Wang,
Tiancheng Gu,
Xingchang Lv,
Mingmao Sun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2024_CVPR, author = {Kim, Taehoon and Ahn, Pyunghwan and Kim, Sangyun and Lee, Sihaeng and Marsden, Mark and Sala, Alessandra and Kim, Seung Hwan and Han, Bohyung and Lee, Kyoung Mu and Lee, Honglak and Bae, Kyounghoon and Wu, Xiangyu and Gao, Yi and Zhang, Hailiang and Yang, Yang and Guo, Weili and Lu, Jianfeng and Oh, Youngtaek and Cho, Jae Won and Kim, Dong-Jin and Kweon, In So and Kim, Junmo and Kang, Wooyoung and Jhoo, Won Young and Roh, Byungseok and Mun, Jonghwan and Oh, Solgil and Ak, Kenan Emir and Lee, Gwang-Gook and Xu, Yan and Shen, Mingwei and Hwang, Kyomin and Shin, Wonsik and Lee, Kamin and Park, Wonhark and Lee, Dongkwan and Kwak, Nojun and Wang, Yujin and Wang, Yimu and Gu, Tiancheng and Lv, Xingchang and Sun, Mingmao}, title = {NICE: CVPR 2023 Challenge on Zero-shot Image Captioning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2024}, pages = {7356-7365} }

Large-Scale Bidirectional Training for Zero-Shot Image Captioning
Taehoon Kim,
Mark Marsden,
Pyunghwan Ahn,
Sangyun Kim,
Sihaeng Lee,
Alessandra Sala,
Seung Hwan Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2024_CVPR, author = {Kim, Taehoon and Marsden, Mark and Ahn, Pyunghwan and Kim, Sangyun and Lee, Sihaeng and Sala, Alessandra and Kim, Seung Hwan}, title = {Large-Scale Bidirectional Training for Zero-Shot Image Captioning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2024}, pages = {7373-7383} }