PoseTrack Challenge: Articulated People Tracking in the Wild


Multi-Domain Pose Network for Multi-Person Pose Estimation and Tracking
Hengkai Guo,
Tang Tang,
Guozhong Luo,
Riwei Chen,
Yongchen Lu,
Linfu Wen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2018_ECCV_Workshops},
author = {Guo, Hengkai and Tang, Tang and Luo, Guozhong and Chen, Riwei and Lu, Yongchen and Wen, Linfu},
title = {Multi-Domain Pose Network for Multi-Person Pose Estimation and Tracking},
booktitle = {Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshops},
month = {September},
year = {2018}
}

Enhanced Two-stage Multi-Person Pose Estimation
Hiroto Honda,
Tomohiro Kato,
Yusuke Uchida
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Honda_2018_ECCV_Workshops},
author = {Honda, Hiroto and Kato, Tomohiro and Uchida, Yusuke},
title = {Enhanced Two-stage Multi-Person Pose Estimation},
booktitle = {Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshops},
month = {September},
year = {2018}
}

Multi-Person Pose Estimation for Pose Tracking with Enhanced Cascaded Pyramid Network
Dongdong Yu,
Kai Su,
Jia Sun,
Changhu Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2018_ECCV_Workshops},
author = {Yu, Dongdong and Su, Kai and Sun, Jia and Wang, Changhu},
title = {Multi-Person Pose Estimation for Pose Tracking with Enhanced Cascaded Pyramid Network},
booktitle = {Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshops},
month = {September},
year = {2018}
}

A Top-down Approach to Articulated Human Pose Estimation and Tracking
Guanghan Ning,
Ping Liu,
Xiaochuan Fan,
Chi Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ning_2018_ECCV_Workshops},
author = {Ning, Guanghan and Liu, Ping and Fan, Xiaochuan and Zhang, Chi},
title = {A Top-down Approach to Articulated Human Pose Estimation and Tracking},
booktitle = {Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshops},
month = {September},
year = {2018}
}