Papers


FaceForensics++: Learning to Detect Manipulated Facial Images
Andreas Rossler,
Davide Cozzolino,
Luisa Verdoliva,
Christian Riess,
Justus Thies,
Matthias Niessner
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Rossler_2019_ICCV,
author = {Rossler, Andreas and Cozzolino, Davide and Verdoliva, Luisa and Riess, Christian and Thies, Justus and Niessner, Matthias},
title = {FaceForensics++: Learning to Detect Manipulated Facial Images},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

DeepVCP: An End-to-End Deep Neural Network for Point Cloud Registration
Weixin Lu,
Guowei Wan,
Yao Zhou,
Xiangyu Fu,
Pengfei Yuan,
Shiyu Song
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2019_ICCV,
author = {Lu, Weixin and Wan, Guowei and Zhou, Yao and Fu, Xiangyu and Yuan, Pengfei and Song, Shiyu},
title = {DeepVCP: An End-to-End Deep Neural Network for Point Cloud Registration},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Shape Reconstruction Using Differentiable Projections and Deep Priors
Matheus Gadelha,
Rui Wang,
Subhransu Maji
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gadelha_2019_ICCV,
author = {Gadelha, Matheus and Wang, Rui and Maji, Subhransu},
title = {Shape Reconstruction Using Differentiable Projections and Deep Priors},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Fine-Grained Segmentation Networks: Self-Supervised Segmentation for Improved Long-Term Visual Localization
Mans Larsson,
Erik Stenborg,
Carl Toft,
Lars Hammarstrand,
Torsten Sattler,
Fredrik Kahl
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Larsson_2019_ICCV,
author = {Larsson, Mans and Stenborg, Erik and Toft, Carl and Hammarstrand, Lars and Sattler, Torsten and Kahl, Fredrik},
title = {Fine-Grained Segmentation Networks: Self-Supervised Segmentation for Improved Long-Term Visual Localization},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

SANet: Scene Agnostic Network for Camera Localization
Luwei Yang,
Ziqian Bai,
Chengzhou Tang,
Honghua Li,
Yasutaka Furukawa,
Ping Tan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2019_ICCV,
author = {Yang, Luwei and Bai, Ziqian and Tang, Chengzhou and Li, Honghua and Furukawa, Yasutaka and Tan, Ping},
title = {SANet: Scene Agnostic Network for Camera Localization},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Total Denoising: Unsupervised Learning of 3D Point Cloud Cleaning
Pedro Hermosilla,
Tobias Ritschel,
Timo Ropinski
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hermosilla_2019_ICCV,
author = {Hermosilla, Pedro and Ritschel, Tobias and Ropinski, Timo},
title = {Total Denoising: Unsupervised Learning of 3D Point Cloud Cleaning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Hierarchical Self-Attention Network for Action Localization in Videos
Rizard Renanda Adhi Pramono,
Yie-Tarng Chen,
Wen-Hsien Fang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Pramono_2019_ICCV,
author = {Pramono, Rizard Renanda Adhi and Chen, Yie-Tarng and Fang, Wen-Hsien},
title = {Hierarchical Self-Attention Network for Action Localization in Videos},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Goal-Driven Sequential Data Abstraction
Umar Riaz Muhammad,
Yongxin Yang,
Timothy M. Hospedales,
Tao Xiang,
Yi-Zhe Song
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Muhammad_2019_ICCV,
author = {Muhammad, Umar Riaz and Yang, Yongxin and Hospedales, Timothy M. and Xiang, Tao and Song, Yi-Zhe},
title = {Goal-Driven Sequential Data Abstraction},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Jointly Aligning Millions of Images With Deep Penalised Reconstruction Congealing
Roberto Annunziata,
Christos Sagonas,
Jacques Cali
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Annunziata_2019_ICCV,
author = {Annunziata, Roberto and Sagonas, Christos and Cali, Jacques},
title = {Jointly Aligning Millions of Images With Deep Penalised Reconstruction Congealing},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Drop to Adapt: Learning Discriminative Features for Unsupervised Domain Adaptation
Seungmin Lee,
Dongwan Kim,
Namil Kim,
Seong-Gyun Jeong
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2019_ICCV,
author = {Lee, Seungmin and Kim, Dongwan and Kim, Namil and Jeong, Seong-Gyun},
title = {Drop to Adapt: Learning Discriminative Features for Unsupervised Domain Adaptation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

NLNL: Negative Learning for Noisy Labels
Youngdong Kim,
Junho Yim,
Juseung Yun,
Junmo Kim
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2019_ICCV,
author = {Kim, Youngdong and Yim, Junho and Yun, Juseung and Kim, Junmo},
title = {NLNL: Negative Learning for Noisy Labels},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Adversarial Robustness vs. Model Compression, or Both?
Shaokai Ye,
Kaidi Xu,
Sijia Liu,
Hao Cheng,
Jan-Henrik Lambrechts,
Huan Zhang,
Aojun Zhou,
Kaisheng Ma,
Yanzhi Wang,
Xue Lin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2019_ICCV,
author = {Ye, Shaokai and Xu, Kaidi and Liu, Sijia and Cheng, Hao and Lambrechts, Jan-Henrik and Zhang, Huan and Zhou, Aojun and Ma, Kaisheng and Wang, Yanzhi and Lin, Xue},
title = {Adversarial Robustness vs. Model Compression, or Both?},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

On the Design of Black-Box Adversarial Examples by Leveraging Gradient-Free Optimization and Operator Splitting Method
Pu Zhao,
Sijia Liu,
Pin-Yu Chen,
Nghia Hoang,
Kaidi Xu,
Bhavya Kailkhura,
Xue Lin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2019_ICCV,
author = {Zhao, Pu and Liu, Sijia and Chen, Pin-Yu and Hoang, Nghia and Xu, Kaidi and Kailkhura, Bhavya and Lin, Xue},
title = {On the Design of Black-Box Adversarial Examples by Leveraging Gradient-Free Optimization and Operator Splitting Method},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

DewarpNet: Single-Image Document Unwarping With Stacked 3D and 2D Regression Networks
Sagnik Das,
Ke Ma,
Zhixin Shu,
Dimitris Samaras,
Roy Shilkrot
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Das_2019_ICCV,
author = {Das, Sagnik and Ma, Ke and Shu, Zhixin and Samaras, Dimitris and Shilkrot, Roy},
title = {DewarpNet: Single-Image Document Unwarping With Stacked 3D and 2D Regression Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learning Robust Facial Landmark Detection via Hierarchical Structured Ensemble
Xu Zou,
Sheng Zhong,
Luxin Yan,
Xiangyun Zhao,
Jiahuan Zhou,
Ying Wu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zou_2019_ICCV,
author = {Zou, Xu and Zhong, Sheng and Yan, Luxin and Zhao, Xiangyun and Zhou, Jiahuan and Wu, Ying},
title = {Learning Robust Facial Landmark Detection via Hierarchical Structured Ensemble},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Remote Heart Rate Measurement From Highly Compressed Facial Videos: An End-to-End Deep Learning Solution With Video Enhancement
Zitong Yu,
Wei Peng,
Xiaobai Li,
Xiaopeng Hong,
Guoying Zhao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2019_ICCV,
author = {Yu, Zitong and Peng, Wei and Li, Xiaobai and Hong, Xiaopeng and Zhao, Guoying},
title = {Remote Heart Rate Measurement From Highly Compressed Facial Videos: An End-to-End Deep Learning Solution With Video Enhancement},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Face-to-Parameter Translation for Game Character Auto-Creation
Tianyang Shi,
Yi Yuan,
Changjie Fan,
Zhengxia Zou,
Zhenwei Shi,
Yong Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shi_2019_ICCV,
author = {Shi, Tianyang and Yuan, Yi and Fan, Changjie and Zou, Zhengxia and Shi, Zhenwei and Liu, Yong},
title = {Face-to-Parameter Translation for Game Character Auto-Creation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Visual Deprojection: Probabilistic Recovery of Collapsed Dimensions
Guha Balakrishnan,
Adrian V. Dalca,
Amy Zhao,
John V. Guttag,
Fredo Durand,
William T. Freeman
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Balakrishnan_2019_ICCV,
author = {Balakrishnan, Guha and Dalca, Adrian V. and Zhao, Amy and Guttag, John V. and Durand, Fredo and Freeman, William T.},
title = {Visual Deprojection: Probabilistic Recovery of Collapsed Dimensions},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

StructureFlow: Image Inpainting via Structure-Aware Appearance Flow
Yurui Ren,
Xiaoming Yu,
Ruonan Zhang,
Thomas H. Li,
Shan Liu,
Ge Li
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ren_2019_ICCV,
author = {Ren, Yurui and Yu, Xiaoming and Zhang, Ruonan and Li, Thomas H. and Liu, Shan and Li, Ge},
title = {StructureFlow: Image Inpainting via Structure-Aware Appearance Flow},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learning Fixed Points in Generative Adversarial Networks: From Image-to-Image Translation to Disease Detection and Localization
Md Mahfuzur Rahman Siddiquee,
Zongwei Zhou,
Nima Tajbakhsh,
Ruibin Feng,
Michael B. Gotway,
Yoshua Bengio,
Jianming Liang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Siddiquee_2019_ICCV,
author = {Siddiquee, Md Mahfuzur Rahman and Zhou, Zongwei and Tajbakhsh, Nima and Feng, Ruibin and Gotway, Michael B. and Bengio, Yoshua and Liang, Jianming},
title = {Learning Fixed Points in Generative Adversarial Networks: From Image-to-Image Translation to Disease Detection and Localization},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Generative Adversarial Training for Weakly Supervised Cloud Matting
Zhengxia Zou,
Wenyuan Li,
Tianyang Shi,
Zhenwei Shi,
Jieping Ye
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zou_2019_ICCV,
author = {Zou, Zhengxia and Li, Wenyuan and Shi, Tianyang and Shi, Zhenwei and Ye, Jieping},
title = {Generative Adversarial Training for Weakly Supervised Cloud Matting},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

PAMTRI: Pose-Aware Multi-Task Learning for Vehicle Re-Identification Using Highly Randomized Synthetic Data
Zheng Tang,
Milind Naphade,
Stan Birchfield,
Jonathan Tremblay,
William Hodge,
Ratnesh Kumar,
Shuo Wang,
Xiaodong Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2019_ICCV,
author = {Tang, Zheng and Naphade, Milind and Birchfield, Stan and Tremblay, Jonathan and Hodge, William and Kumar, Ratnesh and Wang, Shuo and Yang, Xiaodong},
title = {PAMTRI: Pose-Aware Multi-Task Learning for Vehicle Re-Identification Using Highly Randomized Synthetic Data},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Generative Adversarial Networks for Extreme Learned Image Compression
Eirikur Agustsson,
Michael Tschannen,
Fabian Mentzer,
Radu Timofte,
Luc Van Gool
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Agustsson_2019_ICCV,
author = {Agustsson, Eirikur and Tschannen, Michael and Mentzer, Fabian and Timofte, Radu and Gool, Luc Van},
title = {Generative Adversarial Networks for Extreme Learned Image Compression},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Instance-Guided Context Rendering for Cross-Domain Person Re-Identification
Yanbei Chen,
Xiatian Zhu,
Shaogang Gong
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_ICCV,
author = {Chen, Yanbei and Zhu, Xiatian and Gong, Shaogang},
title = {Instance-Guided Context Rendering for Cross-Domain Person Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

What Else Can Fool Deep Learning? Addressing Color Constancy Errors on Deep Neural Network Performance
Mahmoud Afifi,
Michael S. Brown
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Afifi_2019_ICCV,
author = {Afifi, Mahmoud and Brown, Michael S.},
title = {What Else Can Fool Deep Learning? Addressing Color Constancy Errors on Deep Neural Network Performance},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Beyond Cartesian Representations for Local Descriptors
Patrick Ebel,
Anastasiia Mishchuk,
Kwang Moo Yi,
Pascal Fua,
Eduard Trulls
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ebel_2019_ICCV,
author = {Ebel, Patrick and Mishchuk, Anastasiia and Yi, Kwang Moo and Fua, Pascal and Trulls, Eduard},
title = {Beyond Cartesian Representations for Local Descriptors},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Distilling Knowledge From a Deep Pose Regressor Network
Muhamad Risqi U. Saputra,
Pedro P. B. de Gusmao,
Yasin Almalioglu,
Andrew Markham,
Niki Trigoni
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Saputra_2019_ICCV,
author = {Saputra, Muhamad Risqi U. and Gusmao, Pedro P. B. de and Almalioglu, Yasin and Markham, Andrew and Trigoni, Niki},
title = {Distilling Knowledge From a Deep Pose Regressor Network},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Instance-Level Future Motion Estimation in a Single Image Based on Ordinal Regression
Kyung-Rae Kim,
Whan Choi,
Yeong Jun Koh,
Seong-Gyun Jeong,
Chang-Su Kim
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2019_ICCV,
author = {Kim, Kyung-Rae and Choi, Whan and Koh, Yeong Jun and Jeong, Seong-Gyun and Kim, Chang-Su},
title = {Instance-Level Future Motion Estimation in a Single Image Based on Ordinal Regression},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Vision-Infused Deep Audio Inpainting
Hang Zhou,
Ziwei Liu,
Xudong Xu,
Ping Luo,
Xiaogang Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2019_ICCV,
author = {Zhou, Hang and Liu, Ziwei and Xu, Xudong and Luo, Ping and Wang, Xiaogang},
title = {Vision-Infused Deep Audio Inpainting},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

HAWQ: Hessian AWare Quantization of Neural Networks With Mixed-Precision
Zhen Dong,
Zhewei Yao,
Amir Gholami,
Michael W. Mahoney,
Kurt Keutzer
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2019_ICCV,
author = {Dong, Zhen and Yao, Zhewei and Gholami, Amir and Mahoney, Michael W. and Keutzer, Kurt},
title = {HAWQ: Hessian AWare Quantization of Neural Networks With Mixed-Precision},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Evaluating Robustness of Deep Image Super-Resolution Against Adversarial Attacks
Jun-Ho Choi,
Huan Zhang,
Jun-Hyuk Kim,
Cho-Jui Hsieh,
Jong-Seok Lee
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Choi_2019_ICCV,
author = {Choi, Jun-Ho and Zhang, Huan and Kim, Jun-Hyuk and Hsieh, Cho-Jui and Lee, Jong-Seok},
title = {Evaluating Robustness of Deep Image Super-Resolution Against Adversarial Attacks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Overcoming Catastrophic Forgetting With Unlabeled Data in the Wild
Kibok Lee,
Kimin Lee,
Jinwoo Shin,
Honglak Lee
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2019_ICCV,
author = {Lee, Kibok and Lee, Kimin and Shin, Jinwoo and Lee, Honglak},
title = {Overcoming Catastrophic Forgetting With Unlabeled Data in the Wild},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Symmetric Cross Entropy for Robust Learning With Noisy Labels
Yisen Wang,
Xingjun Ma,
Zaiyi Chen,
Yuan Luo,
Jinfeng Yi,
James Bailey
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Yisen and Ma, Xingjun and Chen, Zaiyi and Luo, Yuan and Yi, Jinfeng and Bailey, James},
title = {Symmetric Cross Entropy for Robust Learning With Noisy Labels},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Few-Shot Learning With Embedded Class Models and Shot-Free Meta Training
Avinash Ravichandran,
Rahul Bhotika,
Stefano Soatto
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ravichandran_2019_ICCV,
author = {Ravichandran, Avinash and Bhotika, Rahul and Soatto, Stefano},
title = {Few-Shot Learning With Embedded Class Models and Shot-Free Meta Training},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Dual Directed Capsule Network for Very Low Resolution Image Recognition
Maneet Singh,
Shruti Nagpal,
Richa Singh,
Mayank Vatsa
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Singh_2019_ICCV,
author = {Singh, Maneet and Nagpal, Shruti and Singh, Richa and Vatsa, Mayank},
title = {Dual Directed Capsule Network for Very Low Resolution Image Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Recognizing Part Attributes With Insufficient Data
Xiangyun Zhao,
Yi Yang,
Feng Zhou,
Xiao Tan,
Yuchen Yuan,
Yingze Bao,
Ying Wu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2019_ICCV,
author = {Zhao, Xiangyun and Yang, Yi and Zhou, Feng and Tan, Xiao and Yuan, Yuchen and Bao, Yingze and Wu, Ying},
title = {Recognizing Part Attributes With Insufficient Data},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

USIP: Unsupervised Stable Interest Point Detection From 3D Point Clouds
Jiaxin Li,
Gim Hee Lee
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2019_ICCV,
author = {Li, Jiaxin and Lee, Gim Hee},
title = {USIP: Unsupervised Stable Interest Point Detection From 3D Point Clouds},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Mixed High-Order Attention Network for Person Re-Identification
Binghui Chen,
Weihong Deng,
Jiani Hu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_ICCV,
author = {Chen, Binghui and Deng, Weihong and Hu, Jiani},
title = {Mixed High-Order Attention Network for Person Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Budget-Aware Adapters for Multi-Domain Learning
Rodrigo Berriel,
Stephane Lathuillere,
Moin Nabi,
Tassilo Klein,
Thiago Oliveira-Santos,
Nicu Sebe,
Elisa Ricci
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Berriel_2019_ICCV,
author = {Berriel, Rodrigo and Lathuillere, Stephane and Nabi, Moin and Klein, Tassilo and Oliveira-Santos, Thiago and Sebe, Nicu and Ricci, Elisa},
title = {Budget-Aware Adapters for Multi-Domain Learning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Compact Trilinear Interaction for Visual Question Answering
Tuong Do,
Thanh-Toan Do,
Huy Tran,
Erman Tjiputra,
Quang D. Tran
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Do_2019_ICCV,
author = {Do, Tuong and Do, Thanh-Toan and Tran, Huy and Tjiputra, Erman and Tran, Quang D.},
title = {Compact Trilinear Interaction for Visual Question Answering},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Towards Latent Attribute Discovery From Triplet Similarities
Ishan Nigam,
Pavel Tokmakov,
Deva Ramanan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Nigam_2019_ICCV,
author = {Nigam, Ishan and Tokmakov, Pavel and Ramanan, Deva},
title = {Towards Latent Attribute Discovery From Triplet Similarities},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

GeoStyle: Discovering Fashion Trends and Events
Utkarsh Mall,
Kevin Matzen,
Bharath Hariharan,
Noah Snavely,
Kavita Bala
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Mall_2019_ICCV,
author = {Mall, Utkarsh and Matzen, Kevin and Hariharan, Bharath and Snavely, Noah and Bala, Kavita},
title = {GeoStyle: Discovering Fashion Trends and Events},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Towards Adversarially Robust Object Detection
Haichao Zhang,
Jianyu Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2019_ICCV,
author = {Zhang, Haichao and Wang, Jianyu},
title = {Towards Adversarially Robust Object Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Automatic and Robust Skull Registration Based on Discrete Uniformization
Junli Zhao,
Xin Qi,
Chengfeng Wen,
Na Lei,
Xianfeng Gu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2019_ICCV,
author = {Zhao, Junli and Qi, Xin and Wen, Chengfeng and Lei, Na and Gu, Xianfeng},
title = {Automatic and Robust Skull Registration Based on Discrete Uniformization},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Few-Shot Image Recognition With Knowledge Transfer
Zhimao Peng,
Zechao Li,
Junge Zhang,
Yan Li,
Guo-Jun Qi,
Jinhui Tang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2019_ICCV,
author = {Peng, Zhimao and Li, Zechao and Zhang, Junge and Li, Yan and Qi, Guo-Jun and Tang, Jinhui},
title = {Few-Shot Image Recognition With Knowledge Transfer},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Fine-Grained Action Retrieval Through Multiple Parts-of-Speech Embeddings
Michael Wray,
Diane Larlus,
Gabriela Csurka,
Dima Damen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wray_2019_ICCV,
author = {Wray, Michael and Larlus, Diane and Csurka, Gabriela and Damen, Dima},
title = {Fine-Grained Action Retrieval Through Multiple Parts-of-Speech Embeddings},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Vehicle Re-Identification in Aerial Imagery: Dataset and Approach
Peng Wang,
Bingliang Jiao,
Lu Yang,
Yifei Yang,
Shizhou Zhang,
Wei Wei,
Yanning Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Peng and Jiao, Bingliang and Yang, Lu and Yang, Yifei and Zhang, Shizhou and Wei, Wei and Zhang, Yanning},
title = {Vehicle Re-Identification in Aerial Imagery: Dataset and Approach},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Bridging the Domain Gap for Ground-to-Aerial Image Matching
Krishna Regmi,
Mubarak Shah
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Regmi_2019_ICCV,
author = {Regmi, Krishna and Shah, Mubarak},
title = {Bridging the Domain Gap for Ground-to-Aerial Image Matching},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

A Robust Learning Approach to Domain Adaptive Object Detection
Mehran Khodabandeh,
Arash Vahdat,
Mani Ranjbar,
William G. Macready
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Khodabandeh_2019_ICCV,
author = {Khodabandeh, Mehran and Vahdat, Arash and Ranjbar, Mani and Macready, William G.},
title = {A Robust Learning Approach to Domain Adaptive Object Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Graph-Based Object Classification for Neuromorphic Vision Sensing
Yin Bi,
Aaron Chadha,
Alhabib Abbas,
Eirina Bourtsoulatze,
Yiannis Andreopoulos
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bi_2019_ICCV,
author = {Bi, Yin and Chadha, Aaron and Abbas, Alhabib and Bourtsoulatze, Eirina and Andreopoulos, Yiannis},
title = {Graph-Based Object Classification for Neuromorphic Vision Sensing},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Gaussian YOLOv3: An Accurate and Fast Object Detector Using Localization Uncertainty for Autonomous Driving
Jiwoong Choi,
Dayoung Chun,
Hyun Kim,
Hyuk-Jae Lee
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Choi_2019_ICCV,
author = {Choi, Jiwoong and Chun, Dayoung and Kim, Hyun and Lee, Hyuk-Jae},
title = {Gaussian YOLOv3: An Accurate and Fast Object Detector Using Localization Uncertainty for Autonomous Driving},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Sharpen Focus: Learning With Attention Separability and Consistency
Lezi Wang,
Ziyan Wu,
Srikrishna Karanam,
Kuan-Chuan Peng,
Rajat Vikram Singh,
Bo Liu,
Dimitris N. Metaxas
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Lezi and Wu, Ziyan and Karanam, Srikrishna and Peng, Kuan-Chuan and Singh, Rajat Vikram and Liu, Bo and Metaxas, Dimitris N.},
title = {Sharpen Focus: Learning With Attention Separability and Consistency},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learning Semantic-Specific Graph Representation for Multi-Label Image Recognition
Tianshui Chen,
Muxin Xu,
Xiaolu Hui,
Hefeng Wu,
Liang Lin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_ICCV,
author = {Chen, Tianshui and Xu, Muxin and Hui, Xiaolu and Wu, Hefeng and Lin, Liang},
title = {Learning Semantic-Specific Graph Representation for Multi-Label Image Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

DeceptionNet: Network-Driven Domain Randomization
Sergey Zakharov,
Wadim Kehl,
Slobodan Ilic
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zakharov_2019_ICCV,
author = {Zakharov, Sergey and Kehl, Wadim and Ilic, Slobodan},
title = {DeceptionNet: Network-Driven Domain Randomization},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Pose-Guided Feature Alignment for Occluded Person Re-Identification
Jiaxu Miao,
Yu Wu,
Ping Liu,
Yuhang Ding,
Yi Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Miao_2019_ICCV,
author = {Miao, Jiaxu and Wu, Yu and Liu, Ping and Ding, Yuhang and Yang, Yi},
title = {Pose-Guided Feature Alignment for Occluded Person Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Robust Person Re-Identification by Modelling Feature Uncertainty
Tianyuan Yu,
Da Li,
Yongxin Yang,
Timothy M. Hospedales,
Tao Xiang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2019_ICCV,
author = {Yu, Tianyuan and Li, Da and Yang, Yongxin and Hospedales, Timothy M. and Xiang, Tao},
title = {Robust Person Re-Identification by Modelling Feature Uncertainty},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Co-Segmentation Inspired Attention Networks for Video-Based Person Re-Identification
Arulkumar Subramaniam,
Athira Nambiar,
Anurag Mittal
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Subramaniam_2019_ICCV,
author = {Subramaniam, Arulkumar and Nambiar, Athira and Mittal, Anurag},
title = {Co-Segmentation Inspired Attention Networks for Video-Based Person Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

A Delay Metric for Video Object Detection: What Average Precision Fails to Tell
Huizi Mao,
Xiaodong Yang,
William J. Dally
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Mao_2019_ICCV,
author = {Mao, Huizi and Yang, Xiaodong and Dally, William J.},
title = {A Delay Metric for Video Object Detection: What Average Precision Fails to Tell},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

IL2M: Class Incremental Learning With Dual Memory
Eden Belouadah,
Adrian Popescu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Belouadah_2019_ICCV,
author = {Belouadah, Eden and Popescu, Adrian},
title = {IL2M: Class Incremental Learning With Dual Memory},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Asymmetric Non-Local Neural Networks for Semantic Segmentation
Zhen Zhu,
Mengde Xu,
Song Bai,
Tengteng Huang,
Xiang Bai
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2019_ICCV,
author = {Zhu, Zhen and Xu, Mengde and Bai, Song and Huang, Tengteng and Bai, Xiang},
title = {Asymmetric Non-Local Neural Networks for Semantic Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

CCNet: Criss-Cross Attention for Semantic Segmentation
Zilong Huang,
Xinggang Wang,
Lichao Huang,
Chang Huang,
Yunchao Wei,
Wenyu Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2019_ICCV,
author = {Huang, Zilong and Wang, Xinggang and Huang, Lichao and Huang, Chang and Wei, Yunchao and Liu, Wenyu},
title = {CCNet: Criss-Cross Attention for Semantic Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Convex Shape Prior for Multi-Object Segmentation Using a Single Level Set Function
Shousheng Luo,
Xue-Cheng Tai,
Limei Huo,
Yang Wang,
Roland Glowinski
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2019_ICCV,
author = {Luo, Shousheng and Tai, Xue-Cheng and Huo, Limei and Wang, Yang and Glowinski, Roland},
title = {Convex Shape Prior for Multi-Object Segmentation Using a Single Level Set Function},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Feature Weighting and Boosting for Few-Shot Segmentation
Khoi Nguyen,
Sinisa Todorovic
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Nguyen_2019_ICCV,
author = {Nguyen, Khoi and Todorovic, Sinisa},
title = {Feature Weighting and Boosting for Few-Shot Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Surface Networks via General Covers
Niv Haim,
Nimrod Segol,
Heli Ben-Hamu,
Haggai Maron,
Yaron Lipman
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Haim_2019_ICCV,
author = {Haim, Niv and Segol, Nimrod and Ben-Hamu, Heli and Maron, Haggai and Lipman, Yaron},
title = {Surface Networks via General Covers},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

SSAP: Single-Shot Instance Segmentation With Affinity Pyramid
Naiyu Gao,
Yanhu Shan,
Yupei Wang,
Xin Zhao,
Yinan Yu,
Ming Yang,
Kaiqi Huang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2019_ICCV,
author = {Gao, Naiyu and Shan, Yanhu and Wang, Yupei and Zhao, Xin and Yu, Yinan and Yang, Ming and Huang, Kaiqi},
title = {SSAP: Single-Shot Instance Segmentation With Affinity Pyramid},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learning Propagation for Arbitrarily-Structured Data
Sifei Liu,
Xueting Li,
Varun Jampani,
Shalini De Mello,
Jan Kautz
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV,
author = {Liu, Sifei and Li, Xueting and Jampani, Varun and Mello, Shalini De and Kautz, Jan},
title = {Learning Propagation for Arbitrarily-Structured Data},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

MultiSeg: Semantically Meaningful, Scale-Diverse Segmentations From Minimal User Input
Jun Hao Liew,
Scott Cohen,
Brian Price,
Long Mai,
Sim-Heng Ong,
Jiashi Feng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liew_2019_ICCV,
author = {Liew, Jun Hao and Cohen, Scott and Price, Brian and Mai, Long and Ong, Sim-Heng and Feng, Jiashi},
title = {MultiSeg: Semantically Meaningful, Scale-Diverse Segmentations From Minimal User Input},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Robust Motion Segmentation From Pairwise Matches
Federica Arrigoni,
Tomas Pajdla
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Arrigoni_2019_ICCV,
author = {Arrigoni, Federica and Pajdla, Tomas},
title = {Robust Motion Segmentation From Pairwise Matches},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

InstaBoost: Boosting Instance Segmentation via Probability Map Guided Copy-Pasting
Hao-Shu Fang,
Jianhua Sun,
Runzhong Wang,
Minghao Gou,
Yong-Lu Li,
Cewu Lu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fang_2019_ICCV,
author = {Fang, Hao-Shu and Sun, Jianhua and Wang, Runzhong and Gou, Minghao and Li, Yong-Lu and Lu, Cewu},
title = {InstaBoost: Boosting Instance Segmentation via Probability Map Guided Copy-Pasting},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Racial Faces in the Wild: Reducing Racial Bias by Information Maximization Adaptation Network
Mei Wang,
Weihong Deng,
Jiani Hu,
Xunqiang Tao,
Yaohai Huang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Mei and Deng, Weihong and Hu, Jiani and Tao, Xunqiang and Huang, Yaohai},
title = {Racial Faces in the Wild: Reducing Racial Bias by Information Maximization Adaptation Network},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Uncertainty Modeling of Contextual-Connections Between Tracklets for Unconstrained Video-Based Face Recognition
Jingxiao Zheng,
Ruichi Yu,
Jun-Cheng Chen,
Boyu Lu,
Carlos D. Castillo,
Rama Chellappa
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2019_ICCV,
author = {Zheng, Jingxiao and Yu, Ruichi and Chen, Jun-Cheng and Lu, Boyu and Castillo, Carlos D. and Chellappa, Rama},
title = {Uncertainty Modeling of Contextual-Connections Between Tracklets for Unconstrained Video-Based Face Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Spatio-Temporal Fusion Based Convolutional Sequence Learning for Lip Reading
Xingxuan Zhang,
Feng Cheng,
Shilin Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2019_ICCV,
author = {Zhang, Xingxuan and Cheng, Feng and Wang, Shilin},
title = {Spatio-Temporal Fusion Based Convolutional Sequence Learning for Lip Reading},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Occlusion-Aware Networks for 3D Human Pose Estimation in Video
Yu Cheng,
Bo Yang,
Bo Wang,
Wending Yan,
Robby T. Tan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2019_ICCV,
author = {Cheng, Yu and Yang, Bo and Wang, Bo and Yan, Wending and Tan, Robby T.},
title = {Occlusion-Aware Networks for 3D Human Pose Estimation in Video},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Context-Aware Feature and Label Fusion for Facial Action Unit Intensity Estimation With Partially Labeled Data
Yong Zhang,
Haiyong Jiang,
Baoyuan Wu,
Yanbo Fan,
Qiang Ji
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2019_ICCV,
author = {Zhang, Yong and Jiang, Haiyong and Wu, Baoyuan and Fan, Yanbo and Ji, Qiang},
title = {Context-Aware Feature and Label Fusion for Facial Action Unit Intensity Estimation With Partially Labeled Data},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Distill Knowledge From NRSfM for Weakly Supervised 3D Pose Learning
Chaoyang Wang,
Chen Kong,
Simon Lucey
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Chaoyang and Kong, Chen and Lucey, Simon},
title = {Distill Knowledge From NRSfM for Weakly Supervised 3D Pose Learning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

MONET: Multiview Semi-Supervised Keypoint Detection via Epipolar Divergence
Yuan Yao,
Yasamin Jafarian,
Hyun Soo Park
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yao_2019_ICCV,
author = {Yao, Yuan and Jafarian, Yasamin and Park, Hyun Soo},
title = {MONET: Multiview Semi-Supervised Keypoint Detection via Epipolar Divergence},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Talking With Hands 16.2M: A Large-Scale Dataset of Synchronized Body-Finger Motion and Audio for Conversational Motion Analysis and Synthesis
Gilwoo Lee,
Zhiwei Deng,
Shugao Ma,
Takaaki Shiratori,
Siddhartha S. Srinivasa,
Yaser Sheikh
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2019_ICCV,
author = {Lee, Gilwoo and Deng, Zhiwei and Ma, Shugao and Shiratori, Takaaki and Srinivasa, Siddhartha S. and Sheikh, Yaser},
title = {Talking With Hands 16.2M: A Large-Scale Dataset of Synchronized Body-Finger Motion and Audio for Conversational Motion Analysis and Synthesis},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Occlusion Robust Face Recognition Based on Mask Learning With Pairwise Differential Siamese Network
Lingxue Song,
Dihong Gong,
Zhifeng Li,
Changsong Liu,
Wei Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Song_2019_ICCV,
author = {Song, Lingxue and Gong, Dihong and Li, Zhifeng and Liu, Changsong and Liu, Wei},
title = {Occlusion Robust Face Recognition Based on Mask Learning With Pairwise Differential Siamese Network},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Teacher Supervises Students How to Learn From Partially Labeled Images for Facial Landmark Detection
Xuanyi Dong,
Yi Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2019_ICCV,
author = {Dong, Xuanyi and Yang, Yi},
title = {Teacher Supervises Students How to Learn From Partially Labeled Images for Facial Landmark Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

A2J: Anchor-to-Joint Regression Network for 3D Articulated Pose Estimation From a Single Depth Image
Fu Xiong,
Boshen Zhang,
Yang Xiao,
Zhiguo Cao,
Taidong Yu,
Joey Tianyi Zhou,
Junsong Yuan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xiong_2019_ICCV,
author = {Xiong, Fu and Zhang, Boshen and Xiao, Yang and Cao, Zhiguo and Yu, Taidong and Zhou, Joey Tianyi and Yuan, Junsong},
title = {A2J: Anchor-to-Joint Regression Network for 3D Articulated Pose Estimation From a Single Depth Image},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

TexturePose: Supervising Human Mesh Estimation With Texture Consistency
Georgios Pavlakos,
Nikos Kolotouros,
Kostas Daniilidis
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Pavlakos_2019_ICCV,
author = {Pavlakos, Georgios and Kolotouros, Nikos and Daniilidis, Kostas},
title = {TexturePose: Supervising Human Mesh Estimation With Texture Consistency},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

FreiHAND: A Dataset for Markerless Capture of Hand Pose and Shape From Single RGB Images
Christian Zimmermann,
Duygu Ceylan,
Jimei Yang,
Bryan Russell,
Max Argus,
Thomas Brox
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zimmermann_2019_ICCV,
author = {Zimmermann, Christian and Ceylan, Duygu and Yang, Jimei and Russell, Bryan and Argus, Max and Brox, Thomas},
title = {FreiHAND: A Dataset for Markerless Capture of Hand Pose and Shape From Single RGB Images},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Markerless Outdoor Human Motion Capture Using Multiple Autonomous Micro Aerial Vehicles
Nitin Saini,
Eric Price,
Rahul Tallamraju,
Raffi Enficiaud,
Roman Ludwig,
Igor Martinovic,
Aamir Ahmad,
Michael J. Black
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Saini_2019_ICCV,
author = {Saini, Nitin and Price, Eric and Tallamraju, Rahul and Enficiaud, Raffi and Ludwig, Roman and Martinovic, Igor and Ahmad, Aamir and Black, Michael J.},
title = {Markerless Outdoor Human Motion Capture Using Multiple Autonomous Micro Aerial Vehicles},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Toyota Smarthome: Real-World Activities of Daily Living
Srijan Das,
Rui Dai,
Michal Koperski,
Luca Minciullo,
Lorenzo Garattoni,
Francois Bremond,
Gianpiero Francesca
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Das_2019_ICCV,
author = {Das, Srijan and Dai, Rui and Koperski, Michal and Minciullo, Luca and Garattoni, Lorenzo and Bremond, Francois and Francesca, Gianpiero},
title = {Toyota Smarthome: Real-World Activities of Daily Living},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Relation Parsing Neural Network for Human-Object Interaction Detection
Penghao Zhou,
Mingmin Chi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2019_ICCV,
author = {Zhou, Penghao and Chi, Mingmin},
title = {Relation Parsing Neural Network for Human-Object Interaction Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

DistInit: Learning Video Representations Without a Single Labeled Video
Rohit Girdhar,
Du Tran,
Lorenzo Torresani,
Deva Ramanan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Girdhar_2019_ICCV,
author = {Girdhar, Rohit and Tran, Du and Torresani, Lorenzo and Ramanan, Deva},
title = {DistInit: Learning Video Representations Without a Single Labeled Video},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Zero-Shot Anticipation for Instructional Activities
Fadime Sener,
Angela Yao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sener_2019_ICCV,
author = {Sener, Fadime and Yao, Angela},
title = {Zero-Shot Anticipation for Instructional Activities},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Making the Invisible Visible: Action Recognition Through Walls and Occlusions
Tianhong Li,
Lijie Fan,
Mingmin Zhao,
Yingcheng Liu,
Dina Katabi
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2019_ICCV,
author = {Li, Tianhong and Fan, Lijie and Zhao, Mingmin and Liu, Yingcheng and Katabi, Dina},
title = {Making the Invisible Visible: Action Recognition Through Walls and Occlusions},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Recursive Visual Sound Separation Using Minus-Plus Net
Xudong Xu,
Bo Dai,
Dahua Lin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2019_ICCV,
author = {Xu, Xudong and Dai, Bo and Lin, Dahua},
title = {Recursive Visual Sound Separation Using Minus-Plus Net},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Unsupervised Video Interpolation Using Cycle Consistency
Fitsum A. Reda,
Deqing Sun,
Aysegul Dundar,
Mohammad Shoeybi,
Guilin Liu,
Kevin J. Shih,
Andrew Tao,
Jan Kautz,
Bryan Catanzaro
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Reda_2019_ICCV,
author = {Reda, Fitsum A. and Sun, Deqing and Dundar, Aysegul and Shoeybi, Mohammad and Liu, Guilin and Shih, Kevin J. and Tao, Andrew and Kautz, Jan and Catanzaro, Bryan},
title = {Unsupervised Video Interpolation Using Cycle Consistency},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deformable Surface Tracking by Graph Matching
Tao Wang,
Haibin Ling,
Congyan Lang,
Songhe Feng,
Xiaohui Hou
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Tao and Ling, Haibin and Lang, Congyan and Feng, Songhe and Hou, Xiaohui},
title = {Deformable Surface Tracking by Graph Matching},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deep Meta Learning for Real-Time Target-Aware Visual Tracking
Janghoon Choi,
Junseok Kwon,
Kyoung Mu Lee
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Choi_2019_ICCV,
author = {Choi, Janghoon and Kwon, Junseok and Lee, Kyoung Mu},
title = {Deep Meta Learning for Real-Time Target-Aware Visual Tracking},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Looking to Relations for Future Trajectory Forecast
Chiho Choi,
Behzad Dariush
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Choi_2019_ICCV,
author = {Choi, Chiho and Dariush, Behzad},
title = {Looking to Relations for Future Trajectory Forecast},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Anchor Diffusion for Unsupervised Video Object Segmentation
Zhao Yang,
Qiang Wang,
Luca Bertinetto,
Weiming Hu,
Song Bai,
Philip H. S. Torr
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2019_ICCV,
author = {Yang, Zhao and Wang, Qiang and Bertinetto, Luca and Hu, Weiming and Bai, Song and Torr, Philip H. S.},
title = {Anchor Diffusion for Unsupervised Video Object Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Tracking Without Bells and Whistles
Philipp Bergmann,
Tim Meinhardt,
Laura Leal-Taixe
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bergmann_2019_ICCV,
author = {Bergmann, Philipp and Meinhardt, Tim and Leal-Taixe, Laura},
title = {Tracking Without Bells and Whistles},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Perspective-Guided Convolution Networks for Crowd Counting
Zhaoyi Yan,
Yuchen Yuan,
Wangmeng Zuo,
Xiao Tan,
Yezhen Wang,
Shilei Wen,
Errui Ding
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2019_ICCV,
author = {Yan, Zhaoyi and Yuan, Yuchen and Zuo, Wangmeng and Tan, Xiao and Wang, Yezhen and Wen, Shilei and Ding, Errui},
title = {Perspective-Guided Convolution Networks for Crowd Counting},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

End-to-End Wireframe Parsing
Yichao Zhou,
Haozhi Qi,
Yi Ma
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2019_ICCV,
author = {Zhou, Yichao and Qi, Haozhi and Ma, Yi},
title = {End-to-End Wireframe Parsing},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Incremental Class Discovery for Semantic Segmentation With RGBD Sensing
Yoshikatsu Nakajima,
Byeongkeun Kang,
Hideo Saito,
Kris Kitani
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Nakajima_2019_ICCV,
author = {Nakajima, Yoshikatsu and Kang, Byeongkeun and Saito, Hideo and Kitani, Kris},
title = {Incremental Class Discovery for Semantic Segmentation With RGBD Sensing},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

SSF-DAN: Separated Semantic Feature Based Domain Adaptation Network for Semantic Segmentation
Liang Du,
Jingang Tan,
Hongye Yang,
Jianfeng Feng,
Xiangyang Xue,
Qibao Zheng,
Xiaoqing Ye,
Xiaolin Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Du_2019_ICCV,
author = {Du, Liang and Tan, Jingang and Yang, Hongye and Feng, Jianfeng and Xue, Xiangyang and Zheng, Qibao and Ye, Xiaoqing and Zhang, Xiaolin},
title = {SSF-DAN: Separated Semantic Feature Based Domain Adaptation Network for Semantic Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

SpaceNet MVOI: A Multi-View Overhead Imagery Dataset
Nicholas Weir,
David Lindenbaum,
Alexei Bastidas,
Adam Van Etten,
Sean McPherson,
Jacob Shermeyer,
Varun Kumar,
Hanlin Tang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Weir_2019_ICCV,
author = {Weir, Nicholas and Lindenbaum, David and Bastidas, Alexei and Etten, Adam Van and McPherson, Sean and Shermeyer, Jacob and Kumar, Varun and Tang, Hanlin},
title = {SpaceNet MVOI: A Multi-View Overhead Imagery Dataset},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Multi-Level Bottom-Top and Top-Bottom Feature Fusion for Crowd Counting
Vishwanath A. Sindagi,
Vishal M. Patel
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sindagi_2019_ICCV,
author = {Sindagi, Vishwanath A. and Patel, Vishal M.},
title = {Multi-Level Bottom-Top and Top-Bottom Feature Fusion for Crowd Counting},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learning Lightweight Lane Detection CNNs by Self Attention Distillation
Yuenan Hou,
Zheng Ma,
Chunxiao Liu,
Chen Change Loy
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hou_2019_ICCV,
author = {Hou, Yuenan and Ma, Zheng and Liu, Chunxiao and Loy, Chen Change},
title = {Learning Lightweight Lane Detection CNNs by Self Attention Distillation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

SplitNet: Sim2Sim and Task2Task Transfer for Embodied Visual Navigation
Daniel Gordon,
Abhishek Kadian,
Devi Parikh,
Judy Hoffman,
Dhruv Batra
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Gordon_2019_ICCV,
author = {Gordon, Daniel and Kadian, Abhishek and Parikh, Devi and Hoffman, Judy and Batra, Dhruv},
title = {SplitNet: Sim2Sim and Task2Task Transfer for Embodied Visual Navigation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Cascaded Parallel Filtering for Memory-Efficient Image-Based Localization
Wentao Cheng,
Weisi Lin,
Kan Chen,
Xinfeng Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2019_ICCV,
author = {Cheng, Wentao and Lin, Weisi and Chen, Kan and Zhang, Xinfeng},
title = {Cascaded Parallel Filtering for Memory-Efficient Image-Based Localization},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Pixel2Mesh++: Multi-View 3D Mesh Generation via Deformation
Chao Wen,
Yinda Zhang,
Zhuwen Li,
Yanwei Fu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wen_2019_ICCV,
author = {Wen, Chao and Zhang, Yinda and Li, Zhuwen and Fu, Yanwei},
title = {Pixel2Mesh++: Multi-View 3D Mesh Generation via Deformation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

A Differential Volumetric Approach to Multi-View Photometric Stereo
Fotios Logothetis,
Roberto Mecca,
Roberto Cipolla
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Logothetis_2019_ICCV,
author = {Logothetis, Fotios and Mecca, Roberto and Cipolla, Roberto},
title = {A Differential Volumetric Approach to Multi-View Photometric Stereo},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Revisiting Radial Distortion Absolute Pose
Viktor Larsson,
Torsten Sattler,
Zuzana Kukelova,
Marc Pollefeys
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Larsson_2019_ICCV,
author = {Larsson, Viktor and Sattler, Torsten and Kukelova, Zuzana and Pollefeys, Marc},
title = {Revisiting Radial Distortion Absolute Pose},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Estimating the Fundamental Matrix Without Point Correspondences With Application to Transmission Imaging
Tobias Wurfl,
Andre Aichert,
Nicole Maass,
Frank Dennerlein,
Andreas Maier
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wurfl_2019_ICCV,
author = {Wurfl, Tobias and Aichert, Andre and Maass, Nicole and Dennerlein, Frank and Maier, Andreas},
title = {Estimating the Fundamental Matrix Without Point Correspondences With Application to Transmission Imaging},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

QUARCH: A New Quasi-Affine Reconstruction Stratum From Vague Relative Camera Orientation Knowledge
Devesh Adlakha,
Adlane Habed,
Fabio Morbidi,
Cedric Demonceaux,
Michel de Mathelin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Adlakha_2019_ICCV,
author = {Adlakha, Devesh and Habed, Adlane and Morbidi, Fabio and Demonceaux, Cedric and Mathelin, Michel de},
title = {QUARCH: A New Quasi-Affine Reconstruction Stratum From Vague Relative Camera Orientation Knowledge},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Homography From Two Orientation- and Scale-Covariant Features
Daniel Barath,
Zuzana Kukelova
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Barath_2019_ICCV,
author = {Barath, Daniel and Kukelova, Zuzana},
title = {Homography From Two Orientation- and Scale-Covariant Features},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Hiding Video in Audio via Reversible Generative Models
Hyukryul Yang,
Hao Ouyang,
Vladlen Koltun,
Qifeng Chen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2019_ICCV,
author = {Yang, Hyukryul and Ouyang, Hao and Koltun, Vladlen and Chen, Qifeng},
title = {Hiding Video in Audio via Reversible Generative Models},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

GSLAM: A General SLAM Framework and Benchmark
Yong Zhao,
Shibiao Xu,
Shuhui Bu,
Hongkai Jiang,
Pengcheng Han
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2019_ICCV,
author = {Zhao, Yong and Xu, Shibiao and Bu, Shuhui and Jiang, Hongkai and Han, Pengcheng},
title = {GSLAM: A General SLAM Framework and Benchmark},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Elaborate Monocular Point and Line SLAM With Robust Initialization
Sang Jun Lee,
Sung Soo Hwang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2019_ICCV,
author = {Lee, Sang Jun and Hwang, Sung Soo},
title = {Elaborate Monocular Point and Line SLAM With Robust Initialization},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Adaptive Density Map Generation for Crowd Counting
Jia Wan,
Antoni Chan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wan_2019_ICCV,
author = {Wan, Jia and Chan, Antoni},
title = {Adaptive Density Map Generation for Crowd Counting},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Attention-Aware Polarity Sensitive Embedding for Affective Image Retrieval
Xingxu Yao,
Dongyu She,
Sicheng Zhao,
Jie Liang,
Yu-Kun Lai,
Jufeng Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yao_2019_ICCV,
author = {Yao, Xingxu and She, Dongyu and Zhao, Sicheng and Liang, Jie and Lai, Yu-Kun and Yang, Jufeng},
title = {Attention-Aware Polarity Sensitive Embedding for Affective Image Retrieval},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Zero-Shot Emotion Recognition via Affective Structural Embedding
Chi Zhan,
Dongyu She,
Sicheng Zhao,
Ming-Ming Cheng,
Jufeng Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhan_2019_ICCV,
author = {Zhan, Chi and She, Dongyu and Zhao, Sicheng and Cheng, Ming-Ming and Yang, Jufeng},
title = {Zero-Shot Emotion Recognition via Affective Structural Embedding},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

FW-GAN: Flow-Navigated Warping GAN for Video Virtual Try-On
Haoye Dong,
Xiaodan Liang,
Xiaohui Shen,
Bowen Wu,
Bing-Cheng Chen,
Jian Yin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2019_ICCV,
author = {Dong, Haoye and Liang, Xiaodan and Shen, Xiaohui and Wu, Bowen and Chen, Bing-Cheng and Yin, Jian},
title = {FW-GAN: Flow-Navigated Warping GAN for Video Virtual Try-On},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Interactive Sketch & Fill: Multiclass Sketch-to-Image Translation
Arnab Ghosh,
Richard Zhang,
Puneet K. Dokania,
Oliver Wang,
Alexei A. Efros,
Philip H. S. Torr,
Eli Shechtman
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ghosh_2019_ICCV,
author = {Ghosh, Arnab and Zhang, Richard and Dokania, Puneet K. and Wang, Oliver and Efros, Alexei A. and Torr, Philip H. S. and Shechtman, Eli},
title = {Interactive Sketch & Fill: Multiclass Sketch-to-Image Translation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Attention-Based Autism Spectrum Disorder Screening With Privileged Modality
Shi Chen,
Qi Zhao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_ICCV,
author = {Chen, Shi and Zhao, Qi},
title = {Attention-Based Autism Spectrum Disorder Screening With Privileged Modality},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Image Aesthetic Assessment Based on Pairwise Comparison A Unified Approach to Score Regression, Binary Classification, and Personalization
Jun-Tae Lee,
Chang-Su Kim
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2019_ICCV,
author = {Lee, Jun-Tae and Kim, Chang-Su},
title = {Image Aesthetic Assessment Based on Pairwise Comparison A Unified Approach to Score Regression, Binary Classification, and Personalization},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Delving Into Robust Object Detection From Unmanned Aerial Vehicles: A Deep Nuisance Disentanglement Approach
Zhenyu Wu,
Karthik Suresh,
Priya Narayanan,
Hongyu Xu,
Heesung Kwon,
Zhangyang Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2019_ICCV,
author = {Wu, Zhenyu and Suresh, Karthik and Narayanan, Priya and Xu, Hongyu and Kwon, Heesung and Wang, Zhangyang},
title = {Delving Into Robust Object Detection From Unmanned Aerial Vehicles: A Deep Nuisance Disentanglement Approach},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Bit-Flip Attack: Crushing Neural Network With Progressive Bit Search
Adnan Siraj Rakin,
Zhezhi He,
Deliang Fan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Rakin_2019_ICCV,
author = {Rakin, Adnan Siraj and He, Zhezhi and Fan, Deliang},
title = {Bit-Flip Attack: Crushing Neural Network With Progressive Bit Search},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Pushing the Frontiers of Unconstrained Crowd Counting: New Dataset and Benchmark Method
Vishwanath A. Sindagi,
Rajeev Yasarla,
Vishal M. Patel
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sindagi_2019_ICCV,
author = {Sindagi, Vishwanath A. and Yasarla, Rajeev and Patel, Vishal M.},
title = {Pushing the Frontiers of Unconstrained Crowd Counting: New Dataset and Benchmark Method},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Employing Deep Part-Object Relationships for Salient Object Detection
Yi Liu,
Qiang Zhang,
Dingwen Zhang,
Jungong Han
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV,
author = {Liu, Yi and Zhang, Qiang and Zhang, Dingwen and Han, Jungong},
title = {Employing Deep Part-Object Relationships for Salient Object Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Self-Supervised Deep Depth Denoising
Vladimiros Sterzentsenko,
Leonidas Saroglou,
Anargyros Chatzitofis,
Spyridon Thermos,
Nikolaos Zioulis,
Alexandros Doumanoglou,
Dimitrios Zarpalas,
Petros Daras
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sterzentsenko_2019_ICCV,
author = {Sterzentsenko, Vladimiros and Saroglou, Leonidas and Chatzitofis, Anargyros and Thermos, Spyridon and Zioulis, Nikolaos and Doumanoglou, Alexandros and Zarpalas, Dimitrios and Daras, Petros},
title = {Self-Supervised Deep Depth Denoising},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Cost-Aware Fine-Grained Recognition for IoTs Based on Sequential Fixations
Hanxiao Wang,
Venkatesh Saligrama,
Stan Sclaroff,
Vitaly Ablavsky
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Hanxiao and Saligrama, Venkatesh and Sclaroff, Stan and Ablavsky, Vitaly},
title = {Cost-Aware Fine-Grained Recognition for IoTs Based on Sequential Fixations},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Layout-Induced Video Representation for Recognizing Agent-in-Place Actions
Ruichi Yu,
Hongcheng Wang,
Ang Li,
Jingxiao Zheng,
Vlad I. Morariu,
Larry S. Davis
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2019_ICCV,
author = {Yu, Ruichi and Wang, Hongcheng and Li, Ang and Zheng, Jingxiao and Morariu, Vlad I. and Davis, Larry S.},
title = {Layout-Induced Video Representation for Recognizing Agent-in-Place Actions},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Anomaly Detection in Video Sequence With Appearance-Motion Correspondence
Trong-Nguyen Nguyen,
Jean Meunier
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Nguyen_2019_ICCV,
author = {Nguyen, Trong-Nguyen and Meunier, Jean},
title = {Anomaly Detection in Video Sequence With Appearance-Motion Correspondence},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Exploring Randomly Wired Neural Networks for Image Recognition
Saining Xie,
Alexander Kirillov,
Ross Girshick,
Kaiming He
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2019_ICCV,
author = {Xie, Saining and Kirillov, Alexander and Girshick, Ross and He, Kaiming},
title = {Exploring Randomly Wired Neural Networks for Image Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Progressive Differentiable Architecture Search: Bridging the Depth Gap Between Search and Evaluation
Xin Chen,
Lingxi Xie,
Jun Wu,
Qi Tian
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_ICCV,
author = {Chen, Xin and Xie, Lingxi and Wu, Jun and Tian, Qi},
title = {Progressive Differentiable Architecture Search: Bridging the Depth Gap Between Search and Evaluation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Multinomial Distribution Learning for Effective Neural Architecture Search
Xiawu Zheng,
Rongrong Ji,
Lang Tang,
Baochang Zhang,
Jianzhuang Liu,
Qi Tian
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2019_ICCV,
author = {Zheng, Xiawu and Ji, Rongrong and Tang, Lang and Zhang, Baochang and Liu, Jianzhuang and Tian, Qi},
title = {Multinomial Distribution Learning for Effective Neural Architecture Search},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Searching for MobileNetV3
Andrew Howard,
Mark Sandler,
Grace Chu,
Liang-Chieh Chen,
Bo Chen,
Mingxing Tan,
Weijun Wang,
Yukun Zhu,
Ruoming Pang,
Vijay Vasudevan,
Quoc V. Le,
Hartwig Adam
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Howard_2019_ICCV,
author = {Howard, Andrew and Sandler, Mark and Chu, Grace and Chen, Liang-Chieh and Chen, Bo and Tan, Mingxing and Wang, Weijun and Zhu, Yukun and Pang, Ruoming and Vasudevan, Vijay and Le, Quoc V. and Adam, Hartwig},
title = {Searching for MobileNetV3},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Data-Free Quantization Through Weight Equalization and Bias Correction
Markus Nagel,
Mart van Baalen,
Tijmen Blankevoort,
Max Welling
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Nagel_2019_ICCV,
author = {Nagel, Markus and Baalen, Mart van and Blankevoort, Tijmen and Welling, Max},
title = {Data-Free Quantization Through Weight Equalization and Bias Correction},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

A Camera That CNNs: Towards Embedded Neural Networks on Pixel Processor Arrays
Laurie Bose,
Jianing Chen,
Stephen J. Carey,
Piotr Dudek,
Walterio Mayol-Cuevas
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Bose_2019_ICCV,
author = {Bose, Laurie and Chen, Jianing and Carey, Stephen J. and Dudek, Piotr and Mayol-Cuevas, Walterio},
title = {A Camera That CNNs: Towards Embedded Neural Networks on Pixel Processor Arrays},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Knowledge Distillation via Route Constrained Optimization
Xiao Jin,
Baoyun Peng,
Yichao Wu,
Yu Liu,
Jiaheng Liu,
Ding Liang,
Junjie Yan,
Xiaolin Hu
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Jin_2019_ICCV,
author = {Jin, Xiao and Peng, Baoyun and Wu, Yichao and Liu, Yu and Liu, Jiaheng and Liang, Ding and Yan, Junjie and Hu, Xiaolin},
title = {Knowledge Distillation via Route Constrained Optimization},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Distillation-Based Training for Multi-Exit Architectures
Mary Phuong,
Christoph H. Lampert
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Phuong_2019_ICCV,
author = {Phuong, Mary and Lampert, Christoph H.},
title = {Distillation-Based Training for Multi-Exit Architectures},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Similarity-Preserving Knowledge Distillation
Frederick Tung,
Greg Mori
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Tung_2019_ICCV,
author = {Tung, Frederick and Mori, Greg},
title = {Similarity-Preserving Knowledge Distillation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Many Task Learning With Task Routing
Gjorgji Strezoski,
Nanne van Noord,
Marcel Worring
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Strezoski_2019_ICCV,
author = {Strezoski, Gjorgji and Noord, Nanne van and Worring, Marcel},
title = {Many Task Learning With Task Routing},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Stochastic Filter Groups for Multi-Task CNNs: Learning Specialist and Generalist Convolution Kernels
Felix J.S. Bragman,
Ryutaro Tanno,
Sebastien Ourselin,
Daniel C. Alexander,
Jorge Cardoso
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Bragman_2019_ICCV,
author = {Bragman, Felix J.S. and Tanno, Ryutaro and Ourselin, Sebastien and Alexander, Daniel C. and Cardoso, Jorge},
title = {Stochastic Filter Groups for Multi-Task CNNs: Learning Specialist and Generalist Convolution Kernels},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Transferability and Hardness of Supervised Classification Tasks
Anh T. Tran,
Cuong V. Nguyen,
Tal Hassner
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Tran_2019_ICCV,
author = {Tran, Anh T. and Nguyen, Cuong V. and Hassner, Tal},
title = {Transferability and Hardness of Supervised Classification Tasks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Moment Matching for Multi-Source Domain Adaptation
Xingchao Peng,
Qinxun Bai,
Xide Xia,
Zijun Huang,
Kate Saenko,
Bo Wang
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2019_ICCV,
author = {Peng, Xingchao and Bai, Qinxun and Xia, Xide and Huang, Zijun and Saenko, Kate and Wang, Bo},
title = {Moment Matching for Multi-Source Domain Adaptation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Unsupervised Domain Adaptation via Regularized Conditional Alignment
Safa Cicek,
Stefano Soatto
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Cicek_2019_ICCV,
author = {Cicek, Safa and Soatto, Stefano},
title = {Unsupervised Domain Adaptation via Regularized Conditional Alignment},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Larger Norm More Transferable: An Adaptive Feature Norm Approach for Unsupervised Domain Adaptation
Ruijia Xu,
Guanbin Li,
Jihan Yang,
Liang Lin
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2019_ICCV,
author = {Xu, Ruijia and Li, Guanbin and Yang, Jihan and Lin, Liang},
title = {Larger Norm More Transferable: An Adaptive Feature Norm Approach for Unsupervised Domain Adaptation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

UM-Adapt: Unsupervised Multi-Task Adaptation Using Adversarial Cross-Task Distillation
Jogendra Nath Kundu,
Nishank Lakkakula,
R. Venkatesh Babu
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Kundu_2019_ICCV,
author = {Kundu, Jogendra Nath and Lakkakula, Nishank and Babu, R. Venkatesh},
title = {UM-Adapt: Unsupervised Multi-Task Adaptation Using Adversarial Cross-Task Distillation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Episodic Training for Domain Generalization
Da Li,
Jianshu Zhang,
Yongxin Yang,
Cong Liu,
Yi-Zhe Song,
Timothy M. Hospedales
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2019_ICCV,
author = {Li, Da and Zhang, Jianshu and Yang, Yongxin and Liu, Cong and Song, Yi-Zhe and Hospedales, Timothy M.},
title = {Episodic Training for Domain Generalization},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Domain Adaptation for Structured Output via Discriminative Patch Representations
Yi-Hsuan Tsai,
Kihyuk Sohn,
Samuel Schulter,
Manmohan Chandraker
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Tsai_2019_ICCV,
author = {Tsai, Yi-Hsuan and Sohn, Kihyuk and Schulter, Samuel and Chandraker, Manmohan},
title = {Domain Adaptation for Structured Output via Discriminative Patch Representations},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Semi-Supervised Learning by Augmented Distribution Alignment
Qin Wang,
Wen Li,
Luc Van Gool
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Qin and Li, Wen and Gool, Luc Van},
title = {Semi-Supervised Learning by Augmented Distribution Alignment},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

S4L: Self-Supervised Semi-Supervised Learning
Xiaohua Zhai,
Avital Oliver,
Alexander Kolesnikov,
Lucas Beyer
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zhai_2019_ICCV,
author = {Zhai, Xiaohua and Oliver, Avital and Kolesnikov, Alexander and Beyer, Lucas},
title = {S4L: Self-Supervised Semi-Supervised Learning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Privacy Preserving Image Queries for Camera Localization
Pablo Speciale,
Johannes L. Schonberger,
Sudipta N. Sinha,
Marc Pollefeys
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Speciale_2019_ICCV,
author = {Speciale, Pablo and Schonberger, Johannes L. and Sinha, Sudipta N. and Pollefeys, Marc},
title = {Privacy Preserving Image Queries for Camera Localization},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Calibration Wizard: A Guidance System for Camera Calibration Based on Modelling Geometric and Corner Uncertainty
Songyou Peng,
Peter Sturm
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2019_ICCV,
author = {Peng, Songyou and Sturm, Peter},
title = {Calibration Wizard: A Guidance System for Camera Calibration Based on Modelling Geometric and Corner Uncertainty},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Gated2Depth: Real-Time Dense Lidar From Gated Images
Tobias Gruber,
Frank Julca-Aguilar,
Mario Bijelic,
Felix Heide
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Gruber_2019_ICCV,
author = {Gruber, Tobias and Julca-Aguilar, Frank and Bijelic, Mario and Heide, Felix},
title = {Gated2Depth: Real-Time Dense Lidar From Gated Images},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

X-Section: Cross-Section Prediction for Enhanced RGB-D Fusion
Andrea Nicastro,
Ronald Clark,
Stefan Leutenegger
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Nicastro_2019_ICCV,
author = {Nicastro, Andrea and Clark, Ronald and Leutenegger, Stefan},
title = {X-Section: Cross-Section Prediction for Enhanced RGB-D Fusion},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learning an Event Sequence Embedding for Dense Event-Based Deep Stereo
Stepan Tulyakov,
Francois Fleuret,
Martin Kiefel,
Peter Gehler,
Michael Hirsch
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Tulyakov_2019_ICCV,
author = {Tulyakov, Stepan and Fleuret, Francois and Kiefel, Martin and Gehler, Peter and Hirsch, Michael},
title = {Learning an Event Sequence Embedding for Dense Event-Based Deep Stereo},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Point-Based Multi-View Stereo Network
Rui Chen,
Songfang Han,
Jing Xu,
Hao Su
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_ICCV,
author = {Chen, Rui and Han, Songfang and Xu, Jing and Su, Hao},
title = {Point-Based Multi-View Stereo Network},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Discrete Laplace Operator Estimation for Dynamic 3D Reconstruction
Xiangyu Xu,
Enrique Dunn
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2019_ICCV,
author = {Xu, Xiangyu and Dunn, Enrique},
title = {Discrete Laplace Operator Estimation for Dynamic 3D Reconstruction},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deep Non-Rigid Structure From Motion
Chen Kong,
Simon Lucey
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Kong_2019_ICCV,
author = {Kong, Chen and Lucey, Simon},
title = {Deep Non-Rigid Structure From Motion},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Equivariant Multi-View Networks
Carlos Esteves,
Yinshuang Xu,
Christine Allen-Blanchette,
Kostas Daniilidis
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Esteves_2019_ICCV,
author = {Esteves, Carlos and Xu, Yinshuang and Allen-Blanchette, Christine and Daniilidis, Kostas},
title = {Equivariant Multi-View Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Interpolated Convolutional Networks for 3D Point Cloud Understanding
Jiageng Mao,
Xiaogang Wang,
Hongsheng Li
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Mao_2019_ICCV,
author = {Mao, Jiageng and Wang, Xiaogang and Li, Hongsheng},
title = {Interpolated Convolutional Networks for 3D Point Cloud Understanding},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Revisiting Point Cloud Classification: A New Benchmark Dataset and Classification Model on Real-World Data
Mikaela Angelina Uy,
Quang-Hieu Pham,
Binh-Son Hua,
Thanh Nguyen,
Sai-Kit Yeung
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Uy_2019_ICCV,
author = {Uy, Mikaela Angelina and Pham, Quang-Hieu and Hua, Binh-Son and Nguyen, Thanh and Yeung, Sai-Kit},
title = {Revisiting Point Cloud Classification: A New Benchmark Dataset and Classification Model on Real-World Data},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

PointCloud Saliency Maps
Tianhang Zheng,
Changyou Chen,
Junsong Yuan,
Bo Li,
Kui Ren
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2019_ICCV,
author = {Zheng, Tianhang and Chen, Changyou and Yuan, Junsong and Li, Bo and Ren, Kui},
title = {PointCloud Saliency Maps},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

ShellNet: Efficient Point Cloud Convolutional Neural Networks Using Concentric Shells Statistics
Zhiyuan Zhang,
Binh-Son Hua,
Sai-Kit Yeung
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2019_ICCV,
author = {Zhang, Zhiyuan and Hua, Binh-Son and Yeung, Sai-Kit},
title = {ShellNet: Efficient Point Cloud Convolutional Neural Networks Using Concentric Shells Statistics},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Unsupervised Deep Learning for Structured Shape Matching
Jean-Michel Roufosse,
Abhishek Sharma,
Maks Ovsjanikov
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Roufosse_2019_ICCV,
author = {Roufosse, Jean-Michel and Sharma, Abhishek and Ovsjanikov, Maks},
title = {Unsupervised Deep Learning for Structured Shape Matching},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Linearly Converging Quasi Branch and Bound Algorithms for Global Rigid Registration
Nadav Dym,
Shahar Ziv Kovalsky
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Dym_2019_ICCV,
author = {Dym, Nadav and Kovalsky, Shahar Ziv},
title = {Linearly Converging Quasi Branch and Bound Algorithms for Global Rigid Registration},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Consensus Maximization Tree Search Revisited
Zhipeng Cai,
Tat-Jun Chin,
Vladlen Koltun
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2019_ICCV,
author = {Cai, Zhipeng and Chin, Tat-Jun and Koltun, Vladlen},
title = {Consensus Maximization Tree Search Revisited},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Quasi-Globally Optimal and Efficient Vanishing Point Estimation in Manhattan World
Haoang Li,
Ji Zhao,
Jean-Charles Bazin,
Wen Chen,
Zhe Liu,
Yun-Hui Liu
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2019_ICCV,
author = {Li, Haoang and Zhao, Ji and Bazin, Jean-Charles and Chen, Wen and Liu, Zhe and Liu, Yun-Hui},
title = {Quasi-Globally Optimal and Efficient Vanishing Point Estimation in Manhattan World},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

An Efficient Solution to the Homography-Based Relative Pose Problem With a Common Reference Direction
Yaqing Ding,
Jian Yang,
Jean Ponce,
Hui Kong
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2019_ICCV,
author = {Ding, Yaqing and Yang, Jian and Ponce, Jean and Kong, Hui},
title = {An Efficient Solution to the Homography-Based Relative Pose Problem With a Common Reference Direction},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

A Quaternion-Based Certifiably Optimal Solution to the Wahba Problem With Outliers
Heng Yang,
Luca Carlone
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2019_ICCV,
author = {Yang, Heng and Carlone, Luca},
title = {A Quaternion-Based Certifiably Optimal Solution to the Wahba Problem With Outliers},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

PLMP - Point-Line Minimal Problems in Complete Multi-View Visibility
Timothy Duff,
Kathlen Kohn,
Anton Leykin,
Tomas Pajdla
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Duff_2019_ICCV,
author = {Duff, Timothy and Kohn, Kathlen and Leykin, Anton and Pajdla, Tomas},
title = {PLMP - Point-Line Minimal Problems in Complete Multi-View Visibility},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Variational Few-Shot Learning
Jian Zhang,
Chenglong Zhao,
Bingbing Ni,
Minghao Xu,
Xiaokang Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2019_ICCV,
author = {Zhang, Jian and Zhao, Chenglong and Ni, Bingbing and Xu, Minghao and Yang, Xiaokang},
title = {Variational Few-Shot Learning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Generative Adversarial Minority Oversampling
Sankha Subhra Mullick,
Shounak Datta,
Swagatam Das
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Mullick_2019_ICCV,
author = {Mullick, Sankha Subhra and Datta, Shounak and Das, Swagatam},
title = {Generative Adversarial Minority Oversampling},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Memorizing Normality to Detect Anomaly: Memory-Augmented Deep Autoencoder for Unsupervised Anomaly Detection
Dong Gong,
Lingqiao Liu,
Vuong Le,
Budhaditya Saha,
Moussa Reda Mansour,
Svetha Venkatesh,
Anton van den Hengel
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gong_2019_ICCV,
author = {Gong, Dong and Liu, Lingqiao and Le, Vuong and Saha, Budhaditya and Mansour, Moussa Reda and Venkatesh, Svetha and Hengel, Anton van den},
title = {Memorizing Normality to Detect Anomaly: Memory-Augmented Deep Autoencoder for Unsupervised Anomaly Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Topological Map Extraction From Overhead Images
Zuoyue Li,
Jan Dirk Wegner,
Aurelien Lucchi
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2019_ICCV,
author = {Li, Zuoyue and Wegner, Jan Dirk and Lucchi, Aurelien},
title = {Topological Map Extraction From Overhead Images},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Exploiting Temporal Consistency for Real-Time Video Depth Estimation
Haokui Zhang,
Chunhua Shen,
Ying Li,
Yuanzhouhan Cao,
Yu Liu,
Youliang Yan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2019_ICCV,
author = {Zhang, Haokui and Shen, Chunhua and Li, Ying and Cao, Yuanzhouhan and Liu, Yu and Yan, Youliang},
title = {Exploiting Temporal Consistency for Real-Time Video Depth Estimation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

The Sound of Motions
Hang Zhao,
Chuang Gan,
Wei-Chiu Ma,
Antonio Torralba
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2019_ICCV,
author = {Zhao, Hang and Gan, Chuang and Ma, Wei-Chiu and Torralba, Antonio},
title = {The Sound of Motions},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

SC-FEGAN: Face Editing Generative Adversarial Network With User's Sketch and Color
Youngjoo Jo,
Jongyoul Park
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jo_2019_ICCV,
author = {Jo, Youngjoo and Park, Jongyoul},
title = {SC-FEGAN: Face Editing Generative Adversarial Network With User's Sketch and Color},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Exploring Overall Contextual Information for Image Captioning in Human-Like Cognitive Style
Hongwei Ge,
Zehang Yan,
Kai Zhang,
Mingde Zhao,
Liang Sun
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ge_2019_ICCV,
author = {Ge, Hongwei and Yan, Zehang and Zhang, Kai and Zhao, Mingde and Sun, Liang},
title = {Exploring Overall Contextual Information for Image Captioning in Human-Like Cognitive Style},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Order-Aware Generative Modeling Using the 3D-Craft Dataset
Zhuoyuan Chen,
Demi Guo,
Tong Xiao,
Saining Xie,
Xinlei Chen,
Haonan Yu,
Jonathan Gray,
Kavya Srinet,
Haoqi Fan,
Jerry Ma,
Charles R. Qi,
Shubham Tulsiani,
Arthur Szlam,
C. Lawrence Zitnick
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_ICCV,
author = {Chen, Zhuoyuan and Guo, Demi and Xiao, Tong and Xie, Saining and Chen, Xinlei and Yu, Haonan and Gray, Jonathan and Srinet, Kavya and Fan, Haoqi and Ma, Jerry and Qi, Charles R. and Tulsiani, Shubham and Szlam, Arthur and Zitnick, C. Lawrence},
title = {Order-Aware Generative Modeling Using the 3D-Craft Dataset},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Crowd Counting With Deep Structured Scale Integration Network
Lingbo Liu,
Zhilin Qiu,
Guanbin Li,
Shufan Liu,
Wanli Ouyang,
Liang Lin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV,
author = {Liu, Lingbo and Qiu, Zhilin and Li, Guanbin and Liu, Shufan and Ouyang, Wanli and Lin, Liang},
title = {Crowd Counting With Deep Structured Scale Integration Network},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Bidirectional One-Shot Unsupervised Domain Mapping
Tomer Cohen,
Lior Wolf
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Cohen_2019_ICCV,
author = {Cohen, Tomer and Wolf, Lior},
title = {Bidirectional One-Shot Unsupervised Domain Mapping},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Evolving Space-Time Neural Architectures for Videos
AJ Piergiovanni,
Anelia Angelova,
Alexander Toshev,
Michael S. Ryoo
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Piergiovanni_2019_ICCV,
author = {Piergiovanni, AJ and Angelova, Anelia and Toshev, Alexander and Ryoo, Michael S.},
title = {Evolving Space-Time Neural Architectures for Videos},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Universally Slimmable Networks and Improved Training Techniques
Jiahui Yu,
Thomas S. Huang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2019_ICCV,
author = {Yu, Jiahui and Huang, Thomas S.},
title = {Universally Slimmable Networks and Improved Training Techniques},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

AutoDispNet: Improving Disparity Estimation With AutoML
Tonmoy Saikia,
Yassine Marrakchi,
Arber Zela,
Frank Hutter,
Thomas Brox
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Saikia_2019_ICCV,
author = {Saikia, Tonmoy and Marrakchi, Yassine and Zela, Arber and Hutter, Frank and Brox, Thomas},
title = {AutoDispNet: Improving Disparity Estimation With AutoML},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deep Meta Functionals for Shape Representation
Gidi Littwin,
Lior Wolf
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Littwin_2019_ICCV,
author = {Littwin, Gidi and Wolf, Lior},
title = {Deep Meta Functionals for Shape Representation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Differentiable Kernel Evolution
Yu Liu,
Jihao Liu,
Ailing Zeng,
Xiaogang Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV,
author = {Liu, Yu and Liu, Jihao and Zeng, Ailing and Wang, Xiaogang},
title = {Differentiable Kernel Evolution},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Batch Weight for Domain Adaptation With Mass Shift
Mikolaj Binkowski,
Devon Hjelm,
Aaron Courville
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Binkowski_2019_ICCV,
author = {Binkowski, Mikolaj and Hjelm, Devon and Courville, Aaron},
title = {Batch Weight for Domain Adaptation With Mass Shift},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

SRM: A Style-Based Recalibration Module for Convolutional Neural Networks
HyunJae Lee,
Hyo-Eun Kim,
Hyeonseob Nam
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2019_ICCV,
author = {Lee, HyunJae and Kim, Hyo-Eun and Nam, Hyeonseob},
title = {SRM: A Style-Based Recalibration Module for Convolutional Neural Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Switchable Whitening for Deep Representation Learning
Xingang Pan,
Xiaohang Zhan,
Jianping Shi,
Xiaoou Tang,
Ping Luo
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Pan_2019_ICCV,
author = {Pan, Xingang and Zhan, Xiaohang and Shi, Jianping and Tang, Xiaoou and Luo, Ping},
title = {Switchable Whitening for Deep Representation Learning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Adaptative Inference Cost With Convolutional Neural Mixture Models
Adria Ruiz,
Jakob Verbeek
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ruiz_2019_ICCV,
author = {Ruiz, Adria and Verbeek, Jakob},
title = {Adaptative Inference Cost With Convolutional Neural Mixture Models},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

On Network Design Spaces for Visual Recognition
Ilija Radosavovic,
Justin Johnson,
Saining Xie,
Wan-Yen Lo,
Piotr Dollar
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Radosavovic_2019_ICCV,
author = {Radosavovic, Ilija and Johnson, Justin and Xie, Saining and Lo, Wan-Yen and Dollar, Piotr},
title = {On Network Design Spaces for Visual Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Improved Techniques for Training Adaptive Deep Networks
Hao Li,
Hong Zhang,
Xiaojuan Qi,
Ruigang Yang,
Gao Huang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2019_ICCV,
author = {Li, Hao and Zhang, Hong and Qi, Xiaojuan and Yang, Ruigang and Huang, Gao},
title = {Improved Techniques for Training Adaptive Deep Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Resource Constrained Neural Network Architecture Search: Will a Submodularity Assumption Help?
Yunyang Xiong,
Ronak Mehta,
Vikas Singh
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xiong_2019_ICCV,
author = {Xiong, Yunyang and Mehta, Ronak and Singh, Vikas},
title = {Resource Constrained Neural Network Architecture Search: Will a Submodularity Assumption Help?},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

ACNet: Strengthening the Kernel Skeletons for Powerful CNN via Asymmetric Convolution Blocks
Xiaohan Ding,
Yuchen Guo,
Guiguang Ding,
Jungong Han
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2019_ICCV,
author = {Ding, Xiaohan and Guo, Yuchen and Ding, Guiguang and Han, Jungong},
title = {ACNet: Strengthening the Kernel Skeletons for Powerful CNN via Asymmetric Convolution Blocks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

A Comprehensive Overhaul of Feature Distillation
Byeongho Heo,
Jeesoo Kim,
Sangdoo Yun,
Hyojin Park,
Nojun Kwak,
Jin Young Choi
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Heo_2019_ICCV,
author = {Heo, Byeongho and Kim, Jeesoo and Yun, Sangdoo and Park, Hyojin and Kwak, Nojun and Choi, Jin Young},
title = {A Comprehensive Overhaul of Feature Distillation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Transferable Semi-Supervised 3D Object Detection From RGB-D Data
Yew Siang Tang,
Gim Hee Lee
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2019_ICCV,
author = {Tang, Yew Siang and Lee, Gim Hee},
title = {Transferable Semi-Supervised 3D Object Detection From RGB-D Data},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

DPOD: 6D Pose Object Detector and Refiner
Sergey Zakharov,
Ivan Shugurov,
Slobodan Ilic
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zakharov_2019_ICCV,
author = {Zakharov, Sergey and Shugurov, Ivan and Ilic, Slobodan},
title = {DPOD: 6D Pose Object Detector and Refiner},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

STD: Sparse-to-Dense 3D Object Detector for Point Cloud
Zetong Yang,
Yanan Sun,
Shu Liu,
Xiaoyong Shen,
Jiaya Jia
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2019_ICCV,
author = {Yang, Zetong and Sun, Yanan and Liu, Shu and Shen, Xiaoyong and Jia, Jiaya},
title = {STD: Sparse-to-Dense 3D Object Detector for Point Cloud},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

DUP-Net: Denoiser and Upsampler Network for 3D Adversarial Point Clouds Defense
Hang Zhou,
Kejiang Chen,
Weiming Zhang,
Han Fang,
Wenbo Zhou,
Nenghai Yu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2019_ICCV,
author = {Zhou, Hang and Chen, Kejiang and Zhang, Weiming and Fang, Han and Zhou, Wenbo and Yu, Nenghai},
title = {DUP-Net: Denoiser and Upsampler Network for 3D Adversarial Point Clouds Defense},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learning Rich Features at High-Speed for Single-Shot Object Detection
Tiancai Wang,
Rao Muhammad Anwer,
Hisham Cholakkal,
Fahad Shahbaz Khan,
Yanwei Pang,
Ling Shao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Tiancai and Anwer, Rao Muhammad and Cholakkal, Hisham and Khan, Fahad Shahbaz and Pang, Yanwei and Shao, Ling},
title = {Learning Rich Features at High-Speed for Single-Shot Object Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Detecting Unseen Visual Relations Using Analogies
Julia Peyre,
Ivan Laptev,
Cordelia Schmid,
Josef Sivic
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Peyre_2019_ICCV,
author = {Peyre, Julia and Laptev, Ivan and Schmid, Cordelia and Sivic, Josef},
title = {Detecting Unseen Visual Relations Using Analogies},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Disentangling Monocular 3D Object Detection
Andrea Simonelli,
Samuel Rota Bulo,
Lorenzo Porzi,
Manuel Lopez-Antequera,
Peter Kontschieder
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Simonelli_2019_ICCV,
author = {Simonelli, Andrea and Bulo, Samuel Rota and Porzi, Lorenzo and Lopez-Antequera, Manuel and Kontschieder, Peter},
title = {Disentangling Monocular 3D Object Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

STM: SpatioTemporal and Motion Encoding for Action Recognition
Boyuan Jiang,
MengMeng Wang,
Weihao Gan,
Wei Wu,
Junjie Yan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2019_ICCV,
author = {Jiang, Boyuan and Wang, MengMeng and Gan, Weihao and Wu, Wei and Yan, Junjie},
title = {STM: SpatioTemporal and Motion Encoding for Action Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Dynamic Context Correspondence Network for Semantic Alignment
Shuaiyi Huang,
Qiuyue Wang,
Songyang Zhang,
Shipeng Yan,
Xuming He
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2019_ICCV,
author = {Huang, Shuaiyi and Wang, Qiuyue and Zhang, Songyang and Yan, Shipeng and He, Xuming},
title = {Dynamic Context Correspondence Network for Semantic Alignment},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Fooling Network Interpretation in Image Classification
Akshayvarun Subramanya,
Vipin Pillai,
Hamed Pirsiavash
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Subramanya_2019_ICCV,
author = {Subramanya, Akshayvarun and Pillai, Vipin and Pirsiavash, Hamed},
title = {Fooling Network Interpretation in Image Classification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Unconstrained Foreground Object Search
Yinan Zhao,
Brian Price,
Scott Cohen,
Danna Gurari
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2019_ICCV,
author = {Zhao, Yinan and Price, Brian and Cohen, Scott and Gurari, Danna},
title = {Unconstrained Foreground Object Search},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Embodied Amodal Recognition: Learning to Move to Perceive Objects
Jianwei Yang,
Zhile Ren,
Mingze Xu,
Xinlei Chen,
David J. Crandall,
Devi Parikh,
Dhruv Batra
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2019_ICCV,
author = {Yang, Jianwei and Ren, Zhile and Xu, Mingze and Chen, Xinlei and Crandall, David J. and Parikh, Devi and Batra, Dhruv},
title = {Embodied Amodal Recognition: Learning to Move to Perceive Objects},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

SpatialSense: An Adversarially Crowdsourced Benchmark for Spatial Relation Recognition
Kaiyu Yang,
Olga Russakovsky,
Jia Deng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2019_ICCV,
author = {Yang, Kaiyu and Russakovsky, Olga and Deng, Jia},
title = {SpatialSense: An Adversarially Crowdsourced Benchmark for Spatial Relation Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

TensorMask: A Foundation for Dense Object Segmentation
Xinlei Chen,
Ross Girshick,
Kaiming He,
Piotr Dollar
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_ICCV,
author = {Chen, Xinlei and Girshick, Ross and He, Kaiming and Dollar, Piotr},
title = {TensorMask: A Foundation for Dense Object Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Integral Object Mining via Online Attention Accumulation
Peng-Tao Jiang,
Qibin Hou,
Yang Cao,
Ming-Ming Cheng,
Yunchao Wei,
Hong-Kai Xiong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2019_ICCV,
author = {Jiang, Peng-Tao and Hou, Qibin and Cao, Yang and Cheng, Ming-Ming and Wei, Yunchao and Xiong, Hong-Kai},
title = {Integral Object Mining via Online Attention Accumulation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Accelerated Gravitational Point Set Alignment With Altered Physical Laws
Vladislav Golyanik,
Christian Theobalt,
Didier Stricker
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Golyanik_2019_ICCV,
author = {Golyanik, Vladislav and Theobalt, Christian and Stricker, Didier},
title = {Accelerated Gravitational Point Set Alignment With Altered Physical Laws},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Domain Adaptation for Semantic Segmentation With Maximum Squares Loss
Minghao Chen,
Hongyang Xue,
Deng Cai
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_ICCV,
author = {Chen, Minghao and Xue, Hongyang and Cai, Deng},
title = {Domain Adaptation for Semantic Segmentation With Maximum Squares Loss},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Domain Randomization and Pyramid Consistency: Simulation-to-Real Generalization Without Accessing Target Domain Data
Xiangyu Yue,
Yang Zhang,
Sicheng Zhao,
Alberto Sangiovanni-Vincentelli,
Kurt Keutzer,
Boqing Gong
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yue_2019_ICCV,
author = {Yue, Xiangyu and Zhang, Yang and Zhao, Sicheng and Sangiovanni-Vincentelli, Alberto and Keutzer, Kurt and Gong, Boqing},
title = {Domain Randomization and Pyramid Consistency: Simulation-to-Real Generalization Without Accessing Target Domain Data},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Semi-Supervised Skin Detection by Network With Mutual Guidance
Yi He,
Jiayuan Shi,
Chuan Wang,
Haibin Huang,
Jiaming Liu,
Guanbin Li,
Risheng Liu,
Jue Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{He_2019_ICCV,
author = {He, Yi and Shi, Jiayuan and Wang, Chuan and Huang, Haibin and Liu, Jiaming and Li, Guanbin and Liu, Risheng and Wang, Jue},
title = {Semi-Supervised Skin Detection by Network With Mutual Guidance},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

ACE: Adapting to Changing Environments for Semantic Segmentation
Zuxuan Wu,
Xin Wang,
Joseph E. Gonzalez,
Tom Goldstein,
Larry S. Davis
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2019_ICCV,
author = {Wu, Zuxuan and Wang, Xin and Gonzalez, Joseph E. and Goldstein, Tom and Davis, Larry S.},
title = {ACE: Adapting to Changing Environments for Semantic Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Efficient Segmentation: Learning Downsampling Near Semantic Boundaries
Dmitrii Marin,
Zijian He,
Peter Vajda,
Priyam Chatterjee,
Sam Tsai,
Fei Yang,
Yuri Boykov
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Marin_2019_ICCV,
author = {Marin, Dmitrii and He, Zijian and Vajda, Peter and Chatterjee, Priyam and Tsai, Sam and Yang, Fei and Boykov, Yuri},
title = {Efficient Segmentation: Learning Downsampling Near Semantic Boundaries},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Recurrent U-Net for Resource-Constrained Segmentation
Wei Wang,
Kaicheng Yu,
Joachim Hugonot,
Pascal Fua,
Mathieu Salzmann
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Wei and Yu, Kaicheng and Hugonot, Joachim and Fua, Pascal and Salzmann, Mathieu},
title = {Recurrent U-Net for Resource-Constrained Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Detecting the Unexpected via Image Resynthesis
Krzysztof Lis,
Krishna Nakka,
Pascal Fua,
Mathieu Salzmann
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lis_2019_ICCV,
author = {Lis, Krzysztof and Nakka, Krishna and Fua, Pascal and Salzmann, Mathieu},
title = {Detecting the Unexpected via Image Resynthesis},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Self-Supervised Monocular Depth Hints
Jamie Watson,
Michael Firman,
Gabriel J. Brostow,
Daniyar Turmukhambetov
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Watson_2019_ICCV,
author = {Watson, Jamie and Firman, Michael and Brostow, Gabriel J. and Turmukhambetov, Daniyar},
title = {Self-Supervised Monocular Depth Hints},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

3D Scene Reconstruction With Multi-Layer Depth and Epipolar Transformers
Daeyun Shin,
Zhile Ren,
Erik B. Sudderth,
Charless C. Fowlkes
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shin_2019_ICCV,
author = {Shin, Daeyun and Ren, Zhile and Sudderth, Erik B. and Fowlkes, Charless C.},
title = {3D Scene Reconstruction With Multi-Layer Depth and Epipolar Transformers},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

How Do Neural Networks See Depth in Single Images?
Tom van Dijk,
Guido de Croon
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Dijk_2019_ICCV,
author = {Dijk, Tom van and Croon, Guido de},
title = {How Do Neural Networks See Depth in Single Images?},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

On Boosting Single-Frame 3D Human Pose Estimation via Monocular Videos
Zhi Li,
Xuan Wang,
Fei Wang,
Peilin Jiang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2019_ICCV,
author = {Li, Zhi and Wang, Xuan and Wang, Fei and Jiang, Peilin},
title = {On Boosting Single-Frame 3D Human Pose Estimation via Monocular Videos},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Canonical Surface Mapping via Geometric Cycle Consistency
Nilesh Kulkarni,
Abhinav Gupta,
Shubham Tulsiani
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kulkarni_2019_ICCV,
author = {Kulkarni, Nilesh and Gupta, Abhinav and Tulsiani, Shubham},
title = {Canonical Surface Mapping via Geometric Cycle Consistency},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

3D-RelNet: Joint Object and Relational Network for 3D Prediction
Nilesh Kulkarni,
Ishan Misra,
Shubham Tulsiani,
Abhinav Gupta
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kulkarni_2019_ICCV,
author = {Kulkarni, Nilesh and Misra, Ishan and Tulsiani, Shubham and Gupta, Abhinav},
title = {3D-RelNet: Joint Object and Relational Network for 3D Prediction},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

GP2C: Geometric Projection Parameter Consensus for Joint 3D Pose and Focal Length Estimation in the Wild
Alexander Grabner,
Peter M. Roth,
Vincent Lepetit
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Grabner_2019_ICCV,
author = {Grabner, Alexander and Roth, Peter M. and Lepetit, Vincent},
title = {GP2C: Geometric Projection Parameter Consensus for Joint 3D Pose and Focal Length Estimation in the Wild},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Moulding Humans: Non-Parametric 3D Human Shape Estimation From Single Images
Valentin Gabeur,
Jean-Sebastien Franco,
Xavier Martin,
Cordelia Schmid,
Gregory Rogez
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gabeur_2019_ICCV,
author = {Gabeur, Valentin and Franco, Jean-Sebastien and Martin, Xavier and Schmid, Cordelia and Rogez, Gregory},
title = {Moulding Humans: Non-Parametric 3D Human Shape Estimation From Single Images},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

3DPeople: Modeling the Geometry of Dressed Humans
Albert Pumarola,
Jordi Sanchez-Riera,
Gary P. T. Choi,
Alberto Sanfeliu,
Francesc Moreno-Noguer
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Pumarola_2019_ICCV,
author = {Pumarola, Albert and Sanchez-Riera, Jordi and Choi, Gary P. T. and Sanfeliu, Alberto and Moreno-Noguer, Francesc},
title = {3DPeople: Modeling the Geometry of Dressed Humans},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learning to Reconstruct 3D Human Pose and Shape via Model-Fitting in the Loop
Nikos Kolotouros,
Georgios Pavlakos,
Michael J. Black,
Kostas Daniilidis
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kolotouros_2019_ICCV,
author = {Kolotouros, Nikos and Pavlakos, Georgios and Black, Michael J. and Daniilidis, Kostas},
title = {Learning to Reconstruct 3D Human Pose and Shape via Model-Fitting in the Loop},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Optimizing Network Structure for 3D Human Pose Estimation
Hai Ci,
Chunyu Wang,
Xiaoxuan Ma,
Yizhou Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ci_2019_ICCV,
author = {Ci, Hai and Wang, Chunyu and Ma, Xiaoxuan and Wang, Yizhou},
title = {Optimizing Network Structure for 3D Human Pose Estimation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Exploiting Spatial-Temporal Relationships for 3D Pose Estimation via Graph Convolutional Networks
Yujun Cai,
Liuhao Ge,
Jun Liu,
Jianfei Cai,
Tat-Jen Cham,
Junsong Yuan,
Nadia Magnenat Thalmann
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2019_ICCV,
author = {Cai, Yujun and Ge, Liuhao and Liu, Jun and Cai, Jianfei and Cham, Tat-Jen and Yuan, Junsong and Thalmann, Nadia Magnenat},
title = {Exploiting Spatial-Temporal Relationships for 3D Pose Estimation via Graph Convolutional Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Resolving 3D Human Pose Ambiguities With 3D Scene Constraints
Mohamed Hassan,
Vasileios Choutas,
Dimitrios Tzionas,
Michael J. Black
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hassan_2019_ICCV,
author = {Hassan, Mohamed and Choutas, Vasileios and Tzionas, Dimitrios and Black, Michael J.},
title = {Resolving 3D Human Pose Ambiguities With 3D Scene Constraints},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Tex2Shape: Detailed Full Human Body Geometry From a Single Image
Thiemo Alldieck,
Gerard Pons-Moll,
Christian Theobalt,
Marcus Magnor
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Alldieck_2019_ICCV,
author = {Alldieck, Thiemo and Pons-Moll, Gerard and Theobalt, Christian and Magnor, Marcus},
title = {Tex2Shape: Detailed Full Human Body Geometry From a Single Image},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

PIFu: Pixel-Aligned Implicit Function for High-Resolution Clothed Human Digitization
Shunsuke Saito,
Zeng Huang,
Ryota Natsume,
Shigeo Morishima,
Angjoo Kanazawa,
Hao Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Saito_2019_ICCV,
author = {Saito, Shunsuke and Huang, Zeng and Natsume, Ryota and Morishima, Shigeo and Kanazawa, Angjoo and Li, Hao},
title = {PIFu: Pixel-Aligned Implicit Function for High-Resolution Clothed Human Digitization},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

DF2Net: A Dense-Fine-Finer Network for Detailed 3D Face Reconstruction
Xiaoxing Zeng,
Xiaojiang Peng,
Yu Qiao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zeng_2019_ICCV,
author = {Zeng, Xiaoxing and Peng, Xiaojiang and Qiao, Yu},
title = {DF2Net: A Dense-Fine-Finer Network for Detailed 3D Face Reconstruction},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Monocular 3D Human Pose Estimation by Generation and Ordinal Ranking
Saurabh Sharma,
Pavan Teja Varigonda,
Prashast Bindal,
Abhishek Sharma,
Arjun Jain
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sharma_2019_ICCV,
author = {Sharma, Saurabh and Varigonda, Pavan Teja and Bindal, Prashast and Sharma, Abhishek and Jain, Arjun},
title = {Monocular 3D Human Pose Estimation by Generation and Ordinal Ranking},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Aligning Latent Spaces for 3D Hand Pose Estimation
Linlin Yang,
Shile Li,
Dongheui Lee,
Angela Yao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2019_ICCV,
author = {Yang, Linlin and Li, Shile and Lee, Dongheui and Yao, Angela},
title = {Aligning Latent Spaces for 3D Hand Pose Estimation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

HEMlets Pose: Learning Part-Centric Heatmap Triplets for Accurate 3D Human Pose Estimation
Kun Zhou,
Xiaoguang Han,
Nianjuan Jiang,
Kui Jia,
Jiangbo Lu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2019_ICCV,
author = {Zhou, Kun and Han, Xiaoguang and Jiang, Nianjuan and Jia, Kui and Lu, Jiangbo},
title = {HEMlets Pose: Learning Part-Centric Heatmap Triplets for Accurate 3D Human Pose Estimation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

End-to-End Hand Mesh Recovery From a Monocular RGB Image
Xiong Zhang,
Qiang Li,
Hong Mo,
Wenbo Zhang,
Wen Zheng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2019_ICCV,
author = {Zhang, Xiong and Li, Qiang and Mo, Hong and Zhang, Wenbo and Zheng, Wen},
title = {End-to-End Hand Mesh Recovery From a Monocular RGB Image},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Robust Multi-Modality Multi-Object Tracking
Wenwei Zhang,
Hui Zhou,
Shuyang Sun,
Zhe Wang,
Jianping Shi,
Chen Change Loy
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2019_ICCV,
author = {Zhang, Wenwei and Zhou, Hui and Sun, Shuyang and Wang, Zhe and Shi, Jianping and Loy, Chen Change},
title = {Robust Multi-Modality Multi-Object Tracking},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

The Trajectron: Probabilistic Multi-Agent Trajectory Modeling With Dynamic Spatiotemporal Graphs
Boris Ivanovic,
Marco Pavone
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ivanovic_2019_ICCV,
author = {Ivanovic, Boris and Pavone, Marco},
title = {The Trajectron: Probabilistic Multi-Agent Trajectory Modeling With Dynamic Spatiotemporal Graphs},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

'Skimming-Perusal' Tracking: A Framework for Real-Time and Robust Long-Term Tracking
Bin Yan,
Haojie Zhao,
Dong Wang,
Huchuan Lu,
Xiaoyun Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2019_ICCV,
author = {Yan, Bin and Zhao, Haojie and Wang, Dong and Lu, Huchuan and Yang, Xiaoyun},
title = {'Skimming-Perusal' Tracking: A Framework for Real-Time and Robust Long-Term Tracking},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

TASED-Net: Temporally-Aggregating Spatial Encoder-Decoder Network for Video Saliency Detection
Kyle Min,
Jason J. Corso
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Min_2019_ICCV,
author = {Min, Kyle and Corso, Jason J.},
title = {TASED-Net: Temporally-Aggregating Spatial Encoder-Decoder Network for Video Saliency Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Attacking Optical Flow
Anurag Ranjan,
Joel Janai,
Andreas Geiger,
Michael J. Black
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ranjan_2019_ICCV,
author = {Ranjan, Anurag and Janai, Joel and Geiger, Andreas and Black, Michael J.},
title = {Attacking Optical Flow},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Pro-Cam SSfM: Projector-Camera System for Structure and Spectral Reflectance From Motion
Chunyu Li,
Yusuke Monno,
Hironori Hidaka,
Masatoshi Okutomi
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2019_ICCV,
author = {Li, Chunyu and Monno, Yusuke and Hidaka, Hironori and Okutomi, Masatoshi},
title = {Pro-Cam SSfM: Projector-Camera System for Structure and Spectral Reflectance From Motion},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Mop Moire Patterns Using MopNet
Bin He,
Ce Wang,
Boxin Shi,
Ling-Yu Duan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{He_2019_ICCV,
author = {He, Bin and Wang, Ce and Shi, Boxin and Duan, Ling-Yu},
title = {Mop Moire Patterns Using MopNet},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Kernel Modeling Super-Resolution on Real Low-Resolution Images
Ruofan Zhou,
Sabine Susstrunk
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2019_ICCV,
author = {Zhou, Ruofan and Susstrunk, Sabine},
title = {Kernel Modeling Super-Resolution on Real Low-Resolution Images},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learning to Jointly Generate and Separate Reflections
Daiqian Ma,
Renjie Wan,
Boxin Shi,
Alex C. Kot,
Ling-Yu Duan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2019_ICCV,
author = {Ma, Daiqian and Wan, Renjie and Shi, Boxin and Kot, Alex C. and Duan, Ling-Yu},
title = {Learning to Jointly Generate and Separate Reflections},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deep Multi-Model Fusion for Single-Image Dehazing
Zijun Deng,
Lei Zhu,
Xiaowei Hu,
Chi-Wing Fu,
Xuemiao Xu,
Qing Zhang,
Jing Qin,
Pheng-Ann Heng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Deng_2019_ICCV,
author = {Deng, Zijun and Zhu, Lei and Hu, Xiaowei and Fu, Chi-Wing and Xu, Xuemiao and Zhang, Qing and Qin, Jing and Heng, Pheng-Ann},
title = {Deep Multi-Model Fusion for Single-Image Dehazing},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deep Learning for Seeing Through Window With Raindrops
Yuhui Quan,
Shijie Deng,
Yixin Chen,
Hui Ji
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Quan_2019_ICCV,
author = {Quan, Yuhui and Deng, Shijie and Chen, Yixin and Ji, Hui},
title = {Deep Learning for Seeing Through Window With Raindrops},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Mask-ShadowGAN: Learning to Remove Shadows From Unpaired Data
Xiaowei Hu,
Yitong Jiang,
Chi-Wing Fu,
Pheng-Ann Heng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2019_ICCV,
author = {Hu, Xiaowei and Jiang, Yitong and Fu, Chi-Wing and Heng, Pheng-Ann},
title = {Mask-ShadowGAN: Learning to Remove Shadows From Unpaired Data},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Spatio-Temporal Filter Adaptive Network for Video Deblurring
Shangchen Zhou,
Jiawei Zhang,
Jinshan Pan,
Haozhe Xie,
Wangmeng Zuo,
Jimmy Ren
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2019_ICCV,
author = {Zhou, Shangchen and Zhang, Jiawei and Pan, Jinshan and Xie, Haozhe and Zuo, Wangmeng and Ren, Jimmy},
title = {Spatio-Temporal Filter Adaptive Network for Video Deblurring},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learning Deep Priors for Image Dehazing
Yang Liu,
Jinshan Pan,
Jimmy Ren,
Zhixun Su
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV,
author = {Liu, Yang and Pan, Jinshan and Ren, Jimmy and Su, Zhixun},
title = {Learning Deep Priors for Image Dehazing},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

JPEG Artifacts Reduction via Deep Convolutional Sparse Coding
Xueyang Fu,
Zheng-Jun Zha,
Feng Wu,
Xinghao Ding,
John Paisley
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fu_2019_ICCV,
author = {Fu, Xueyang and Zha, Zheng-Jun and Wu, Feng and Ding, Xinghao and Paisley, John},
title = {JPEG Artifacts Reduction via Deep Convolutional Sparse Coding},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Self-Guided Network for Fast Image Denoising
Shuhang Gu,
Yawei Li,
Luc Van Gool,
Radu Timofte
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gu_2019_ICCV,
author = {Gu, Shuhang and Li, Yawei and Gool, Luc Van and Timofte, Radu},
title = {Self-Guided Network for Fast Image Denoising},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Non-Local Intrinsic Decomposition With Near-Infrared Priors
Ziang Cheng,
Yinqiang Zheng,
Shaodi You,
Imari Sato
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2019_ICCV,
author = {Cheng, Ziang and Zheng, Yinqiang and You, Shaodi and Sato, Imari},
title = {Non-Local Intrinsic Decomposition With Near-Infrared Priors},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

VideoMem: Constructing, Analyzing, Predicting Short-Term and Long-Term Video Memorability
Romain Cohendet,
Claire-Helene Demarty,
Ngoc Q. K. Duong,
Martin Engilberge
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Cohendet_2019_ICCV,
author = {Cohendet, Romain and Demarty, Claire-Helene and Duong, Ngoc Q. K. and Engilberge, Martin},
title = {VideoMem: Constructing, Analyzing, Predicting Short-Term and Long-Term Video Memorability},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Rescan: Inductive Instance Segmentation for Indoor RGBD Scans
Maciej Halber,
Yifei Shi,
Kai Xu,
Thomas Funkhouser
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Halber_2019_ICCV,
author = {Halber, Maciej and Shi, Yifei and Xu, Kai and Funkhouser, Thomas},
title = {Rescan: Inductive Instance Segmentation for Indoor RGBD Scans},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

End-to-End CAD Model Retrieval and 9DoF Alignment in 3D Scans
Armen Avetisyan,
Angela Dai,
Matthias Niessner
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Avetisyan_2019_ICCV,
author = {Avetisyan, Armen and Dai, Angela and Niessner, Matthias},
title = {End-to-End CAD Model Retrieval and 9DoF Alignment in 3D Scans},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Making History Matter: History-Advantage Sequence Training for Visual Dialog
Tianhao Yang,
Zheng-Jun Zha,
Hanwang Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2019_ICCV,
author = {Yang, Tianhao and Zha, Zheng-Jun and Zhang, Hanwang},
title = {Making History Matter: History-Advantage Sequence Training for Visual Dialog},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Stochastic Attraction-Repulsion Embedding for Large Scale Image Localization
Liu Liu,
Hongdong Li,
Yuchao Dai
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV,
author = {Liu, Liu and Li, Hongdong and Dai, Yuchao},
title = {Stochastic Attraction-Repulsion Embedding for Large Scale Image Localization},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Scene Graph Prediction With Limited Labels
Vincent S. Chen,
Paroma Varma,
Ranjay Krishna,
Michael Bernstein,
Christopher Re,
Li Fei-Fei
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_ICCV,
author = {Chen, Vincent S. and Varma, Paroma and Krishna, Ranjay and Bernstein, Michael and Re, Christopher and Fei-Fei, Li},
title = {Scene Graph Prediction With Limited Labels},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Taking a HINT: Leveraging Explanations to Make Vision and Language Models More Grounded
Ramprasaath R. Selvaraju,
Stefan Lee,
Yilin Shen,
Hongxia Jin,
Shalini Ghosh,
Larry Heck,
Dhruv Batra,
Devi Parikh
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Selvaraju_2019_ICCV,
author = {Selvaraju, Ramprasaath R. and Lee, Stefan and Shen, Yilin and Jin, Hongxia and Ghosh, Shalini and Heck, Larry and Batra, Dhruv and Parikh, Devi},
title = {Taking a HINT: Leveraging Explanations to Make Vision and Language Models More Grounded},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Align2Ground: Weakly Supervised Phrase Grounding Guided by Image-Caption Alignment
Samyak Datta,
Karan Sikka,
Anirban Roy,
Karuna Ahuja,
Devi Parikh,
Ajay Divakaran
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Datta_2019_ICCV,
author = {Datta, Samyak and Sikka, Karan and Roy, Anirban and Ahuja, Karuna and Parikh, Devi and Divakaran, Ajay},
title = {Align2Ground: Weakly Supervised Phrase Grounding Guided by Image-Caption Alignment},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Adaptive Reconstruction Network for Weakly Supervised Referring Expression Grounding
Xuejing Liu,
Liang Li,
Shuhui Wang,
Zheng-Jun Zha,
Dechao Meng,
Qingming Huang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV,
author = {Liu, Xuejing and Li, Liang and Wang, Shuhui and Zha, Zheng-Jun and Meng, Dechao and Huang, Qingming},
title = {Adaptive Reconstruction Network for Weakly Supervised Referring Expression Grounding},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Hierarchy Parsing for Image Captioning
Ting Yao,
Yingwei Pan,
Yehao Li,
Tao Mei
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yao_2019_ICCV,
author = {Yao, Ting and Pan, Yingwei and Li, Yehao and Mei, Tao},
title = {Hierarchy Parsing for Image Captioning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

HowTo100M: Learning a Text-Video Embedding by Watching Hundred Million Narrated Video Clips
Antoine Miech,
Dimitri Zhukov,
Jean-Baptiste Alayrac,
Makarand Tapaswi,
Ivan Laptev,
Josef Sivic
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Miech_2019_ICCV,
author = {Miech, Antoine and Zhukov, Dimitri and Alayrac, Jean-Baptiste and Tapaswi, Makarand and Laptev, Ivan and Sivic, Josef},
title = {HowTo100M: Learning a Text-Video Embedding by Watching Hundred Million Narrated Video Clips},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Controllable Video Captioning With POS Sequence Guidance Based on Gated Fusion Network
Bairui Wang,
Lin Ma,
Wei Zhang,
Wenhao Jiang,
Jingwen Wang,
Wei Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Bairui and Ma, Lin and Zhang, Wei and Jiang, Wenhao and Wang, Jingwen and Liu, Wei},
title = {Controllable Video Captioning With POS Sequence Guidance Based on Gated Fusion Network},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Multi-View Stereo by Temporal Nonparametric Fusion
Yuxin Hou,
Juho Kannala,
Arno Solin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hou_2019_ICCV,
author = {Hou, Yuxin and Kannala, Juho and Solin, Arno},
title = {Multi-View Stereo by Temporal Nonparametric Fusion},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Floor-SP: Inverse CAD for Floorplans by Sequential Room-Wise Shortest Path
Jiacheng Chen,
Chen Liu,
Jiaye Wu,
Yasutaka Furukawa
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_ICCV,
author = {Chen, Jiacheng and Liu, Chen and Wu, Jiaye and Furukawa, Yasutaka},
title = {Floor-SP: Inverse CAD for Floorplans by Sequential Room-Wise Shortest Path},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Polarimetric Relative Pose Estimation
Zhaopeng Cui,
Viktor Larsson,
Marc Pollefeys
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Cui_2019_ICCV,
author = {Cui, Zhaopeng and Larsson, Viktor and Pollefeys, Marc},
title = {Polarimetric Relative Pose Estimation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Closed-Form Optimal Two-View Triangulation Based on Angular Errors
Seong Hun Lee,
Javier Civera
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2019_ICCV,
author = {Lee, Seong Hun and Civera, Javier},
title = {Closed-Form Optimal Two-View Triangulation Based on Angular Errors},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Pix2Vox: Context-Aware 3D Reconstruction From Single and Multi-View Images
Haozhe Xie,
Hongxun Yao,
Xiaoshuai Sun,
Shangchen Zhou,
Shengping Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2019_ICCV,
author = {Xie, Haozhe and Yao, Hongxun and Sun, Xiaoshuai and Zhou, Shangchen and Zhang, Shengping},
title = {Pix2Vox: Context-Aware 3D Reconstruction From Single and Multi-View Images},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Unsupervised Robust Disentangling of Latent Characteristics for Image Synthesis
Patrick Esser,
Johannes Haux,
Bjorn Ommer
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Esser_2019_ICCV,
author = {Esser, Patrick and Haux, Johannes and Ommer, Bjorn},
title = {Unsupervised Robust Disentangling of Latent Characteristics for Image Synthesis},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

SROBB: Targeted Perceptual Loss for Single Image Super-Resolution
Mohammad Saeed Rad,
Behzad Bozorgtabar,
Urs-Viktor Marti,
Max Basler,
Hazim Kemal Ekenel,
Jean-Philippe Thiran
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Rad_2019_ICCV,
author = {Rad, Mohammad Saeed and Bozorgtabar, Behzad and Marti, Urs-Viktor and Basler, Max and Ekenel, Hazim Kemal and Thiran, Jean-Philippe},
title = {SROBB: Targeted Perceptual Loss for Single Image Super-Resolution},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

An Internal Learning Approach to Video Inpainting
Haotian Zhang,
Long Mai,
Ning Xu,
Zhaowen Wang,
John Collomosse,
Hailin Jin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2019_ICCV,
author = {Zhang, Haotian and Mai, Long and Xu, Ning and Wang, Zhaowen and Collomosse, John and Jin, Hailin},
title = {An Internal Learning Approach to Video Inpainting},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deep CG2Real: Synthetic-to-Real Translation via Image Disentanglement
Sai Bi,
Kalyan Sunkavalli,
Federico Perazzi,
Eli Shechtman,
Vladimir G. Kim,
Ravi Ramamoorthi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Bi_2019_ICCV,
author = {Bi, Sai and Sunkavalli, Kalyan and Perazzi, Federico and Shechtman, Eli and Kim, Vladimir G. and Ramamoorthi, Ravi},
title = {Deep CG2Real: Synthetic-to-Real Translation via Image Disentanglement},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Adversarial Defense via Learning to Generate Diverse Attacks
Yunseok Jang,
Tianchen Zhao,
Seunghoon Hong,
Honglak Lee
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Jang_2019_ICCV,
author = {Jang, Yunseok and Zhao, Tianchen and Hong, Seunghoon and Lee, Honglak},
title = {Adversarial Defense via Learning to Generate Diverse Attacks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Image Generation From Small Datasets via Batch Statistics Adaptation
Atsuhiro Noguchi,
Tatsuya Harada
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Noguchi_2019_ICCV,
author = {Noguchi, Atsuhiro and Harada, Tatsuya},
title = {Image Generation From Small Datasets via Batch Statistics Adaptation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Lifelong GAN: Continual Learning for Conditional Image Generation
Mengyao Zhai,
Lei Chen,
Frederick Tung,
Jiawei He,
Megha Nawhal,
Greg Mori
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhai_2019_ICCV,
author = {Zhai, Mengyao and Chen, Lei and Tung, Frederick and He, Jiawei and Nawhal, Megha and Mori, Greg},
title = {Lifelong GAN: Continual Learning for Conditional Image Generation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Bayesian Relational Memory for Semantic Visual Navigation
Yi Wu,
Yuxin Wu,
Aviv Tamar,
Stuart Russell,
Georgia Gkioxari,
Yuandong Tian
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2019_ICCV,
author = {Wu, Yi and Wu, Yuxin and Tamar, Aviv and Russell, Stuart and Gkioxari, Georgia and Tian, Yuandong},
title = {Bayesian Relational Memory for Semantic Visual Navigation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Mono-SF: Multi-View Geometry Meets Single-View Depth for Monocular Scene Flow Estimation of Dynamic Traffic Scenes
Fabian Brickwedde,
Steffen Abraham,
Rudolf Mester
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Brickwedde_2019_ICCV,
author = {Brickwedde, Fabian and Abraham, Steffen and Mester, Rudolf},
title = {Mono-SF: Multi-View Geometry Meets Single-View Depth for Monocular Scene Flow Estimation of Dynamic Traffic Scenes},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Prior Guided Dropout for Robust Visual Localization in Dynamic Environments
Zhaoyang Huang,
Yan Xu,
Jianping Shi,
Xiaowei Zhou,
Hujun Bao,
Guofeng Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2019_ICCV,
author = {Huang, Zhaoyang and Xu, Yan and Shi, Jianping and Zhou, Xiaowei and Bao, Hujun and Zhang, Guofeng},
title = {Prior Guided Dropout for Robust Visual Localization in Dynamic Environments},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Drive&Act: A Multi-Modal Dataset for Fine-Grained Driver Behavior Recognition in Autonomous Vehicles
Manuel Martin,
Alina Roitberg,
Monica Haurilet,
Matthias Horne,
Simon Reiss,
Michael Voit,
Rainer Stiefelhagen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Martin_2019_ICCV,
author = {Martin, Manuel and Roitberg, Alina and Haurilet, Monica and Horne, Matthias and Reiss, Simon and Voit, Michael and Stiefelhagen, Rainer},
title = {Drive&Act: A Multi-Modal Dataset for Fine-Grained Driver Behavior Recognition in Autonomous Vehicles},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Depth Completion From Sparse LiDAR Data With Depth-Normal Constraints
Yan Xu,
Xinge Zhu,
Jianping Shi,
Guofeng Zhang,
Hujun Bao,
Hongsheng Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2019_ICCV,
author = {Xu, Yan and Zhu, Xinge and Shi, Jianping and Zhang, Guofeng and Bao, Hujun and Li, Hongsheng},
title = {Depth Completion From Sparse LiDAR Data With Depth-Normal Constraints},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

PRECOG: PREdiction Conditioned on Goals in Visual Multi-Agent Settings
Nicholas Rhinehart,
Rowan McAllister,
Kris Kitani,
Sergey Levine
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Rhinehart_2019_ICCV,
author = {Rhinehart, Nicholas and McAllister, Rowan and Kitani, Kris and Levine, Sergey},
title = {PRECOG: PREdiction Conditioned on Goals in Visual Multi-Agent Settings},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

LPD-Net: 3D Point Cloud Learning for Large-Scale Place Recognition and Environment Analysis
Zhe Liu,
Shunbo Zhou,
Chuanzhe Suo,
Peng Yin,
Wen Chen,
Hesheng Wang,
Haoang Li,
Yun-Hui Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV,
author = {Liu, Zhe and Zhou, Shunbo and Suo, Chuanzhe and Yin, Peng and Chen, Wen and Wang, Hesheng and Li, Haoang and Liu, Yun-Hui},
title = {LPD-Net: 3D Point Cloud Learning for Large-Scale Place Recognition and Environment Analysis},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Local Supports Global: Deep Camera Relocalization With Sequence Enhancement
Fei Xue,
Xin Wang,
Zike Yan,
Qiuyuan Wang,
Junqiu Wang,
Hongbin Zha
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xue_2019_ICCV,
author = {Xue, Fei and Wang, Xin and Yan, Zike and Wang, Qiuyuan and Wang, Junqiu and Zha, Hongbin},
title = {Local Supports Global: Deep Camera Relocalization With Sequence Enhancement},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Sequential Adversarial Learning for Self-Supervised Deep Visual Odometry
Shunkai Li,
Fei Xue,
Xin Wang,
Zike Yan,
Hongbin Zha
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2019_ICCV,
author = {Li, Shunkai and Xue, Fei and Wang, Xin and Yan, Zike and Zha, Hongbin},
title = {Sequential Adversarial Learning for Self-Supervised Deep Visual Odometry},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

TextPlace: Visual Place Recognition and Topological Localization Through Reading Scene Texts
Ziyang Hong,
Yvan Petillot,
David Lane,
Yishu Miao,
Sen Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hong_2019_ICCV,
author = {Hong, Ziyang and Petillot, Yvan and Lane, David and Miao, Yishu and Wang, Sen},
title = {TextPlace: Visual Place Recognition and Topological Localization Through Reading Scene Texts},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

CamNet: Coarse-to-Fine Retrieval for Camera Re-Localization
Mingyu Ding,
Zhe Wang,
Jiankai Sun,
Jianping Shi,
Ping Luo
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2019_ICCV,
author = {Ding, Mingyu and Wang, Zhe and Sun, Jiankai and Shi, Jianping and Luo, Ping},
title = {CamNet: Coarse-to-Fine Retrieval for Camera Re-Localization},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Situational Fusion of Visual Representation for Visual Navigation
William B. Shen,
Danfei Xu,
Yuke Zhu,
Leonidas J. Guibas,
Li Fei-Fei,
Silvio Savarese
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shen_2019_ICCV,
author = {Shen, William B. and Xu, Danfei and Zhu, Yuke and Guibas, Leonidas J. and Fei-Fei, Li and Savarese, Silvio},
title = {Situational Fusion of Visual Representation for Visual Navigation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learning Aberrance Repressed Correlation Filters for Real-Time UAV Tracking
Ziyuan Huang,
Changhong Fu,
Yiming Li,
Fuling Lin,
Peng Lu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2019_ICCV,
author = {Huang, Ziyuan and Fu, Changhong and Li, Yiming and Lin, Fuling and Lu, Peng},
title = {Learning Aberrance Repressed Correlation Filters for Real-Time UAV Tracking},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

6-DOF GraspNet: Variational Grasp Generation for Object Manipulation
Arsalan Mousavian,
Clemens Eppner,
Dieter Fox
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Mousavian_2019_ICCV,
author = {Mousavian, Arsalan and Eppner, Clemens and Fox, Dieter},
title = {6-DOF GraspNet: Variational Grasp Generation for Object Manipulation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

DAGMapper: Learning to Map by Discovering Lane Topology
Namdar Homayounfar,
Wei-Chiu Ma,
Justin Liang,
Xinyu Wu,
Jack Fan,
Raquel Urtasun
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Homayounfar_2019_ICCV,
author = {Homayounfar, Namdar and Ma, Wei-Chiu and Liang, Justin and Wu, Xinyu and Fan, Jack and Urtasun, Raquel},
title = {DAGMapper: Learning to Map by Discovering Lane Topology},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

3D-LaneNet: End-to-End 3D Multiple Lane Detection
Noa Garnett,
Rafi Cohen,
Tomer Pe'er,
Roee Lahav,
Dan Levi
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Garnett_2019_ICCV,
author = {Garnett, Noa and Cohen, Rafi and Pe'er, Tomer and Lahav, Roee and Levi, Dan},
title = {3D-LaneNet: End-to-End 3D Multiple Lane Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Sampling-Free Epistemic Uncertainty Estimation Using Approximated Variance Propagation
Janis Postels,
Francesco Ferroni,
Huseyin Coskun,
Nassir Navab,
Federico Tombari
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Postels_2019_ICCV,
author = {Postels, Janis and Ferroni, Francesco and Coskun, Huseyin and Navab, Nassir and Tombari, Federico},
title = {Sampling-Free Epistemic Uncertainty Estimation Using Approximated Variance Propagation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Universal Adversarial Perturbation via Prior Driven Uncertainty Approximation
Hong Liu,
Rongrong Ji,
Jie Li,
Baochang Zhang,
Yue Gao,
Yongjian Wu,
Feiyue Huang
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV,
author = {Liu, Hong and Ji, Rongrong and Li, Jie and Zhang, Baochang and Gao, Yue and Wu, Yongjian and Huang, Feiyue},
title = {Universal Adversarial Perturbation via Prior Driven Uncertainty Approximation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Understanding Deep Networks via Extremal Perturbations and Smooth Masks
Ruth Fong,
Mandela Patrick,
Andrea Vedaldi
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Fong_2019_ICCV,
author = {Fong, Ruth and Patrick, Mandela and Vedaldi, Andrea},
title = {Understanding Deep Networks via Extremal Perturbations and Smooth Masks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Unsupervised Pre-Training of Image Features on Non-Curated Data
Mathilde Caron,
Piotr Bojanowski,
Julien Mairal,
Armand Joulin
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Caron_2019_ICCV,
author = {Caron, Mathilde and Bojanowski, Piotr and Mairal, Julien and Joulin, Armand},
title = {Unsupervised Pre-Training of Image Features on Non-Curated Data},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learning Local Descriptors With a CDF-Based Dynamic Soft Margin
Linguang Zhang,
Szymon Rusinkiewicz
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2019_ICCV,
author = {Zhang, Linguang and Rusinkiewicz, Szymon},
title = {Learning Local Descriptors With a CDF-Based Dynamic Soft Margin},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Bayes-Factor-VAE: Hierarchical Bayesian Deep Auto-Encoder Models for Factor Disentanglement
Minyoung Kim,
Yuting Wang,
Pritish Sahu,
Vladimir Pavlovic
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2019_ICCV,
author = {Kim, Minyoung and Wang, Yuting and Sahu, Pritish and Pavlovic, Vladimir},
title = {Bayes-Factor-VAE: Hierarchical Bayesian Deep Auto-Encoder Models for Factor Disentanglement},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Linearized Multi-Sampling for Differentiable Image Transformation
Wei Jiang,
Weiwei Sun,
Andrea Tagliasacchi,
Eduard Trulls,
Kwang Moo Yi
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2019_ICCV,
author = {Jiang, Wei and Sun, Weiwei and Tagliasacchi, Andrea and Trulls, Eduard and Yi, Kwang Moo},
title = {Linearized Multi-Sampling for Differentiable Image Transformation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

AdaTransform: Adaptive Data Transformation
Zhiqiang Tang,
Xi Peng,
Tingfeng Li,
Yizhe Zhu,
Dimitris N. Metaxas
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2019_ICCV,
author = {Tang, Zhiqiang and Peng, Xi and Li, Tingfeng and Zhu, Yizhe and Metaxas, Dimitris N.},
title = {AdaTransform: Adaptive Data Transformation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

CARAFE: Content-Aware ReAssembly of FEatures
Jiaqi Wang,
Kai Chen,
Rui Xu,
Ziwei Liu,
Chen Change Loy,
Dahua Lin
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Jiaqi and Chen, Kai and Xu, Rui and Liu, Ziwei and Loy, Chen Change and Lin, Dahua},
title = {CARAFE: Content-Aware ReAssembly of FEatures},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

AFD-Net: Aggregated Feature Difference Learning for Cross-Spectral Image Patch Matching
Dou Quan,
Xuefeng Liang,
Shuang Wang,
Shaowei Wei,
Yanfeng Li,
Ning Huyan,
Licheng Jiao
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Quan_2019_ICCV,
author = {Quan, Dou and Liang, Xuefeng and Wang, Shuang and Wei, Shaowei and Li, Yanfeng and Huyan, Ning and Jiao, Licheng},
title = {AFD-Net: Aggregated Feature Difference Learning for Cross-Spectral Image Patch Matching},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deep Joint-Semantics Reconstructing Hashing for Large-Scale Unsupervised Cross-Modal Retrieval
Shupeng Su,
Zhisheng Zhong,
Chao Zhang
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Su_2019_ICCV,
author = {Su, Shupeng and Zhong, Zhisheng and Zhang, Chao},
title = {Deep Joint-Semantics Reconstructing Hashing for Large-Scale Unsupervised Cross-Modal Retrieval},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Unsupervised Neural Quantization for Compressed-Domain Similarity Search
Stanislav Morozov,
Artem Babenko
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Morozov_2019_ICCV,
author = {Morozov, Stanislav and Babenko, Artem},
title = {Unsupervised Neural Quantization for Compressed-Domain Similarity Search},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Siamese Networks: The Tale of Two Manifolds
Soumava Kumar Roy,
Mehrtash Harandi,
Richard Nock,
Richard Hartley
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Roy_2019_ICCV,
author = {Roy, Soumava Kumar and Harandi, Mehrtash and Nock, Richard and Hartley, Richard},
title = {Siamese Networks: The Tale of Two Manifolds},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learning Combinatorial Embedding Networks for Deep Graph Matching
Runzhong Wang,
Junchi Yan,
Xiaokang Yang
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Runzhong and Yan, Junchi and Yang, Xiaokang},
title = {Learning Combinatorial Embedding Networks for Deep Graph Matching},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Fashion Retrieval via Graph Reasoning Networks on a Similarity Pyramid
Zhanghui Kuang,
Yiming Gao,
Guanbin Li,
Ping Luo,
Yimin Chen,
Liang Lin,
Wayne Zhang
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Kuang_2019_ICCV,
author = {Kuang, Zhanghui and Gao, Yiming and Li, Guanbin and Luo, Ping and Chen, Yimin and Lin, Liang and Zhang, Wayne},
title = {Fashion Retrieval via Graph Reasoning Networks on a Similarity Pyramid},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Wavelet Domain Style Transfer for an Effective Perception-Distortion Tradeoff in Single Image Super-Resolution
Xin Deng,
Ren Yang,
Mai Xu,
Pier Luigi Dragotti
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Deng_2019_ICCV,
author = {Deng, Xin and Yang, Ren and Xu, Mai and Dragotti, Pier Luigi},
title = {Wavelet Domain Style Transfer for an Effective Perception-Distortion Tradeoff in Single Image Super-Resolution},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Toward Real-World Single Image Super-Resolution: A New Benchmark and a New Model
Jianrui Cai,
Hui Zeng,
Hongwei Yong,
Zisheng Cao,
Lei Zhang
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2019_ICCV,
author = {Cai, Jianrui and Zeng, Hui and Yong, Hongwei and Cao, Zisheng and Zhang, Lei},
title = {Toward Real-World Single Image Super-Resolution: A New Benchmark and a New Model},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

RankSRGAN: Generative Adversarial Networks With Ranker for Image Super-Resolution
Wenlong Zhang,
Yihao Liu,
Chao Dong,
Yu Qiao
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2019_ICCV,
author = {Zhang, Wenlong and Liu, Yihao and Dong, Chao and Qiao, Yu},
title = {RankSRGAN: Generative Adversarial Networks With Ranker for Image Super-Resolution},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Progressive Fusion Video Super-Resolution Network via Exploiting Non-Local Spatio-Temporal Correlations
Peng Yi,
Zhongyuan Wang,
Kui Jiang,
Junjun Jiang,
Jiayi Ma
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Yi_2019_ICCV,
author = {Yi, Peng and Wang, Zhongyuan and Jiang, Kui and Jiang, Junjun and Ma, Jiayi},
title = {Progressive Fusion Video Super-Resolution Network via Exploiting Non-Local Spatio-Temporal Correlations},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deep SR-ITM: Joint Learning of Super-Resolution and Inverse Tone-Mapping for 4K UHD HDR Applications
Soo Ye Kim,
Jihyong Oh,
Munchurl Kim
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2019_ICCV,
author = {Kim, Soo Ye and Oh, Jihyong and Kim, Munchurl},
title = {Deep SR-ITM: Joint Learning of Super-Resolution and Inverse Tone-Mapping for 4K UHD HDR Applications},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Dynamic PET Image Reconstruction Using Nonnegative Matrix Factorization Incorporated With Deep Image Prior
Tatsuya Yokota,
Kazuya Kawai,
Muneyuki Sakata,
Yuichi Kimura,
Hidekata Hontani
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Yokota_2019_ICCV,
author = {Yokota, Tatsuya and Kawai, Kazuya and Sakata, Muneyuki and Kimura, Yuichi and Hontani, Hidekata},
title = {Dynamic PET Image Reconstruction Using Nonnegative Matrix Factorization Incorporated With Deep Image Prior},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

DSIC: Deep Stereo Image Compression
Jerry Liu,
Shenlong Wang,
Raquel Urtasun
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV,
author = {Liu, Jerry and Wang, Shenlong and Urtasun, Raquel},
title = {DSIC: Deep Stereo Image Compression},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Variable Rate Deep Image Compression With a Conditional Autoencoder
Yoojin Choi,
Mostafa El-Khamy,
Jungwon Lee
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Choi_2019_ICCV,
author = {Choi, Yoojin and El-Khamy, Mostafa and Lee, Jungwon},
title = {Variable Rate Deep Image Compression With a Conditional Autoencoder},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Real Image Denoising With Feature Attention
Saeed Anwar,
Nick Barnes
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Anwar_2019_ICCV,
author = {Anwar, Saeed and Barnes, Nick},
title = {Real Image Denoising With Feature Attention},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Noise Flow: Noise Modeling With Conditional Normalizing Flows
Abdelrahman Abdelhamed,
Marcus A. Brubaker,
Michael S. Brown
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Abdelhamed_2019_ICCV,
author = {Abdelhamed, Abdelrahman and Brubaker, Marcus A. and Brown, Michael S.},
title = {Noise Flow: Noise Modeling With Conditional Normalizing Flows},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Bottleneck Potentials in Markov Random Fields
Ahmed Abbas,
Paul Swoboda
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Abbas_2019_ICCV,
author = {Abbas, Ahmed and Swoboda, Paul},
title = {Bottleneck Potentials in Markov Random Fields},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Seeing Motion in the Dark
Chen Chen,
Qifeng Chen,
Minh N. Do,
Vladlen Koltun
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_ICCV,
author = {Chen, Chen and Chen, Qifeng and Do, Minh N. and Koltun, Vladlen},
title = {Seeing Motion in the Dark},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

SENSE: A Shared Encoder Network for Scene-Flow Estimation
Huaizu Jiang,
Deqing Sun,
Varun Jampani,
Zhaoyang Lv,
Erik Learned-Miller,
Jan Kautz
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2019_ICCV,
author = {Jiang, Huaizu and Sun, Deqing and Jampani, Varun and Lv, Zhaoyang and Learned-Miller, Erik and Kautz, Jan},
title = {SENSE: A Shared Encoder Network for Scene-Flow Estimation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Adversarial Feedback Loop
Firas Shama,
Roey Mechrez,
Alon Shoshan,
Lihi Zelnik-Manor
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shama_2019_ICCV,
author = {Shama, Firas and Mechrez, Roey and Shoshan, Alon and Zelnik-Manor, Lihi},
title = {Adversarial Feedback Loop},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Dynamic-Net: Tuning the Objective Without Re-Training for Synthesis Tasks
Alon Shoshan,
Roey Mechrez,
Lihi Zelnik-Manor
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shoshan_2019_ICCV,
author = {Shoshan, Alon and Mechrez, Roey and Zelnik-Manor, Lihi},
title = {Dynamic-Net: Tuning the Objective Without Re-Training for Synthesis Tasks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

AutoGAN: Neural Architecture Search for Generative Adversarial Networks
Xinyu Gong,
Shiyu Chang,
Yifan Jiang,
Zhangyang Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gong_2019_ICCV,
author = {Gong, Xinyu and Chang, Shiyu and Jiang, Yifan and Wang, Zhangyang},
title = {AutoGAN: Neural Architecture Search for Generative Adversarial Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Co-Evolutionary Compression for Unpaired Image Translation
Han Shu,
Yunhe Wang,
Xu Jia,
Kai Han,
Hanting Chen,
Chunjing Xu,
Qi Tian,
Chang Xu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shu_2019_ICCV,
author = {Shu, Han and Wang, Yunhe and Jia, Xu and Han, Kai and Chen, Hanting and Xu, Chunjing and Tian, Qi and Xu, Chang},
title = {Co-Evolutionary Compression for Unpaired Image Translation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Self-Supervised Representation Learning From Multi-Domain Data
Zeyu Feng,
Chang Xu,
Dacheng Tao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Feng_2019_ICCV,
author = {Feng, Zeyu and Xu, Chang and Tao, Dacheng},
title = {Self-Supervised Representation Learning From Multi-Domain Data},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Controlling Neural Networks via Energy Dissipation
Michael Moeller,
Thomas Mollenhoff,
Daniel Cremers
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Moeller_2019_ICCV,
author = {Moeller, Michael and Mollenhoff, Thomas and Cremers, Daniel},
title = {Controlling Neural Networks via Energy Dissipation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Indices Matter: Learning to Index for Deep Image Matting
Hao Lu,
Yutong Dai,
Chunhua Shen,
Songcen Xu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2019_ICCV,
author = {Lu, Hao and Dai, Yutong and Shen, Chunhua and Xu, Songcen},
title = {Indices Matter: Learning to Index for Deep Image Matting},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

LAP-Net: Level-Aware Progressive Network for Image Dehazing
Yunan Li,
Qiguang Miao,
Wanli Ouyang,
Zhenxin Ma,
Huijuan Fang,
Chao Dong,
Yining Quan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2019_ICCV,
author = {Li, Yunan and Miao, Qiguang and Ouyang, Wanli and Ma, Zhenxin and Fang, Huijuan and Dong, Chao and Quan, Yining},
title = {LAP-Net: Level-Aware Progressive Network for Image Dehazing},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Attention Augmented Convolutional Networks
Irwan Bello,
Barret Zoph,
Ashish Vaswani,
Jonathon Shlens,
Quoc V. Le
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bello_2019_ICCV,
author = {Bello, Irwan and Zoph, Barret and Vaswani, Ashish and Shlens, Jonathon and Le, Quoc V.},
title = {Attention Augmented Convolutional Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

MetaPruning: Meta Learning for Automatic Neural Network Channel Pruning
Zechun Liu,
Haoyuan Mu,
Xiangyu Zhang,
Zichao Guo,
Xin Yang,
Kwang-Ting Cheng,
Jian Sun
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV,
author = {Liu, Zechun and Mu, Haoyuan and Zhang, Xiangyu and Guo, Zichao and Yang, Xin and Cheng, Kwang-Ting and Sun, Jian},
title = {MetaPruning: Meta Learning for Automatic Neural Network Channel Pruning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Accelerate CNN via Recursive Bayesian Pruning
Yuefu Zhou,
Ya Zhang,
Yanfeng Wang,
Qi Tian
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2019_ICCV,
author = {Zhou, Yuefu and Zhang, Ya and Wang, Yanfeng and Tian, Qi},
title = {Accelerate CNN via Recursive Bayesian Pruning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

HBONet: Harmonious Bottleneck on Two Orthogonal Dimensions
Duo Li,
Aojun Zhou,
Anbang Yao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2019_ICCV,
author = {Li, Duo and Zhou, Aojun and Yao, Anbang},
title = {HBONet: Harmonious Bottleneck on Two Orthogonal Dimensions},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

O2U-Net: A Simple Noisy Label Detection Approach for Deep Neural Networks
Jinchi Huang,
Lie Qu,
Rongfei Jia,
Binqiang Zhao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2019_ICCV,
author = {Huang, Jinchi and Qu, Lie and Jia, Rongfei and Zhao, Binqiang},
title = {O2U-Net: A Simple Noisy Label Detection Approach for Deep Neural Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Continual Learning by Asymmetric Loss Approximation With Single-Side Overestimation
Dongmin Park,
Seokil Hong,
Bohyung Han,
Kyoung Mu Lee
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2019_ICCV,
author = {Park, Dongmin and Hong, Seokil and Han, Bohyung and Lee, Kyoung Mu},
title = {Continual Learning by Asymmetric Loss Approximation With Single-Side Overestimation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Label-PEnet: Sequential Label Propagation and Enhancement Networks for Weakly Supervised Instance Segmentation
Weifeng Ge,
Sheng Guo,
Weilin Huang,
Matthew R. Scott
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ge_2019_ICCV,
author = {Ge, Weifeng and Guo, Sheng and Huang, Weilin and Scott, Matthew R.},
title = {Label-PEnet: Sequential Label Propagation and Enhancement Networks for Weakly Supervised Instance Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

LIP: Local Importance-Based Pooling
Ziteng Gao,
Limin Wang,
Gangshan Wu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2019_ICCV,
author = {Gao, Ziteng and Wang, Limin and Wu, Gangshan},
title = {LIP: Local Importance-Based Pooling},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Global Feature Guided Local Pooling
Takumi Kobayashi
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kobayashi_2019_ICCV,
author = {Kobayashi, Takumi},
title = {Global Feature Guided Local Pooling},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Conditional Coupled Generative Adversarial Networks for Zero-Shot Domain Adaptation
Jinghua Wang,
Jianmin Jiang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Jinghua and Jiang, Jianmin},
title = {Conditional Coupled Generative Adversarial Networks for Zero-Shot Domain Adaptation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Adversarial Defense by Restricting the Hidden Space of Deep Neural Networks
Aamir Mustafa,
Salman Khan,
Munawar Hayat,
Roland Goecke,
Jianbing Shen,
Ling Shao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Mustafa_2019_ICCV,
author = {Mustafa, Aamir and Khan, Salman and Hayat, Munawar and Goecke, Roland and Shen, Jianbing and Shao, Ling},
title = {Adversarial Defense by Restricting the Hidden Space of Deep Neural Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Hyperpixel Flow: Semantic Correspondence With Multi-Layer Neural Features
Juhong Min,
Jongmin Lee,
Jean Ponce,
Minsu Cho
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Min_2019_ICCV,
author = {Min, Juhong and Lee, Jongmin and Ponce, Jean and Cho, Minsu},
title = {Hyperpixel Flow: Semantic Correspondence With Multi-Layer Neural Features},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Information Entropy Based Feature Pooling for Convolutional Neural Networks
Weitao Wan,
Jiansheng Chen,
Tianpeng Li,
Yiqing Huang,
Jingqi Tian,
Cheng Yu,
Youze Xue
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wan_2019_ICCV,
author = {Wan, Weitao and Chen, Jiansheng and Li, Tianpeng and Huang, Yiqing and Tian, Jingqi and Yu, Cheng and Xue, Youze},
title = {Information Entropy Based Feature Pooling for Convolutional Neural Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Patchwork: A Patch-Wise Attention Network for Efficient Object Detection and Segmentation in Video Streams
Yuning Chai
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chai_2019_ICCV,
author = {Chai, Yuning},
title = {Patchwork: A Patch-Wise Attention Network for Efficient Object Detection and Segmentation in Video Streams},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

AttentionRNN: A Structured Spatial Attention Mechanism
Siddhesh Khandelwal,
Leonid Sigal
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Khandelwal_2019_ICCV,
author = {Khandelwal, Siddhesh and Sigal, Leonid},
title = {AttentionRNN: A Structured Spatial Attention Mechanism},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Drop an Octave: Reducing Spatial Redundancy in Convolutional Neural Networks With Octave Convolution
Yunpeng Chen,
Haoqi Fan,
Bing Xu,
Zhicheng Yan,
Yannis Kalantidis,
Marcus Rohrbach,
Shuicheng Yan,
Jiashi Feng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_ICCV,
author = {Chen, Yunpeng and Fan, Haoqi and Xu, Bing and Yan, Zhicheng and Kalantidis, Yannis and Rohrbach, Marcus and Yan, Shuicheng and Feng, Jiashi},
title = {Drop an Octave: Reducing Spatial Redundancy in Convolutional Neural Networks With Octave Convolution},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Domain Intersection and Domain Difference
Sagie Benaim,
Michael Khaitov,
Tomer Galanti,
Lior Wolf
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Benaim_2019_ICCV,
author = {Benaim, Sagie and Khaitov, Michael and Galanti, Tomer and Wolf, Lior},
title = {Domain Intersection and Domain Difference},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learned Video Compression
Oren Rippel,
Sanjay Nair,
Carissa Lew,
Steve Branson,
Alexander G. Anderson,
Lubomir Bourdev
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Rippel_2019_ICCV,
author = {Rippel, Oren and Nair, Sanjay and Lew, Carissa and Branson, Steve and Anderson, Alexander G. and Bourdev, Lubomir},
title = {Learned Video Compression},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Local Relation Networks for Image Recognition
Han Hu,
Zheng Zhang,
Zhenda Xie,
Stephen Lin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2019_ICCV,
author = {Hu, Han and Zhang, Zheng and Xie, Zhenda and Lin, Stephen},
title = {Local Relation Networks for Image Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

DiscoNet: Shapes Learning on Disconnected Manifolds for 3D Editing
Eloi Mehr,
Ariane Jourdan,
Nicolas Thome,
Matthieu Cord,
Vincent Guitteny
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Mehr_2019_ICCV,
author = {Mehr, Eloi and Jourdan, Ariane and Thome, Nicolas and Cord, Matthieu and Guitteny, Vincent},
title = {DiscoNet: Shapes Learning on Disconnected Manifolds for 3D Editing},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deep Residual Learning in the JPEG Transform Domain
Max Ehrlich,
Larry S. Davis
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ehrlich_2019_ICCV,
author = {Ehrlich, Max and Davis, Larry S.},
title = {Deep Residual Learning in the JPEG Transform Domain},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Approximated Bilinear Modules for Temporal Modeling
Xinqi Zhu,
Chang Xu,
Langwen Hui,
Cewu Lu,
Dacheng Tao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2019_ICCV,
author = {Zhu, Xinqi and Xu, Chang and Hui, Langwen and Lu, Cewu and Tao, Dacheng},
title = {Approximated Bilinear Modules for Temporal Modeling},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Customizing Student Networks From Heterogeneous Teachers via Adaptive Knowledge Amalgamation
Chengchao Shen,
Mengqi Xue,
Xinchao Wang,
Jie Song,
Li Sun,
Mingli Song
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shen_2019_ICCV,
author = {Shen, Chengchao and Xue, Mengqi and Wang, Xinchao and Song, Jie and Sun, Li and Song, Mingli},
title = {Customizing Student Networks From Heterogeneous Teachers via Adaptive Knowledge Amalgamation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Data-Free Learning of Student Networks
Hanting Chen,
Yunhe Wang,
Chang Xu,
Zhaohui Yang,
Chuanjian Liu,
Boxin Shi,
Chunjing Xu,
Chao Xu,
Qi Tian
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_ICCV,
author = {Chen, Hanting and Wang, Yunhe and Xu, Chang and Yang, Zhaohui and Liu, Chuanjian and Shi, Boxin and Xu, Chunjing and Xu, Chao and Tian, Qi},
title = {Data-Free Learning of Student Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deep Closest Point: Learning Representations for Point Cloud Registration
Yue Wang,
Justin M. Solomon
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Yue and Solomon, Justin M.},
title = {Deep Closest Point: Learning Representations for Point Cloud Registration},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Orientation-Aware Semantic Segmentation on Icosahedron Spheres
Chao Zhang,
Stephan Liwicki,
William Smith,
Roberto Cipolla
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2019_ICCV,
author = {Zhang, Chao and Liwicki, Stephan and Smith, William and Cipolla, Roberto},
title = {Orientation-Aware Semantic Segmentation on Icosahedron Spheres},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Differentiable Learning-to-Group Channels via Groupable Convolutional Neural Networks
Zhaoyang Zhang,
Jingyu Li,
Wenqi Shao,
Zhanglin Peng,
Ruimao Zhang,
Xiaogang Wang,
Ping Luo
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2019_ICCV,
author = {Zhang, Zhaoyang and Li, Jingyu and Shao, Wenqi and Peng, Zhanglin and Zhang, Ruimao and Wang, Xiaogang and Luo, Ping},
title = {Differentiable Learning-to-Group Channels via Groupable Convolutional Neural Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

HarDNet: A Low Memory Traffic Network
Ping Chao,
Chao-Yang Kao,
Yu-Shan Ruan,
Chien-Hsiang Huang,
Youn-Long Lin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chao_2019_ICCV,
author = {Chao, Ping and Kao, Chao-Yang and Ruan, Yu-Shan and Huang, Chien-Hsiang and Lin, Youn-Long},
title = {HarDNet: A Low Memory Traffic Network},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Dynamic Multi-Scale Filters for Semantic Segmentation
Junjun He,
Zhongying Deng,
Yu Qiao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{He_2019_ICCV,
author = {He, Junjun and Deng, Zhongying and Qiao, Yu},
title = {Dynamic Multi-Scale Filters for Semantic Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Online Model Distillation for Efficient Video Inference
Ravi Teja Mullapudi,
Steven Chen,
Keyi Zhang,
Deva Ramanan,
Kayvon Fatahalian
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Mullapudi_2019_ICCV,
author = {Mullapudi, Ravi Teja and Chen, Steven and Zhang, Keyi and Ramanan, Deva and Fatahalian, Kayvon},
title = {Online Model Distillation for Efficient Video Inference},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Rethinking Zero-Shot Learning: A Conditional Visual Classification Perspective
Kai Li,
Martin Renqiang Min,
Yun Fu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2019_ICCV,
author = {Li, Kai and Min, Martin Renqiang and Fu, Yun},
title = {Rethinking Zero-Shot Learning: A Conditional Visual Classification Perspective},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Task-Driven Modular Networks for Zero-Shot Compositional Learning
Senthil Purushwalkam,
Maximilian Nickel,
Abhinav Gupta,
Marc'Aurelio Ranzato
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Purushwalkam_2019_ICCV,
author = {Purushwalkam, Senthil and Nickel, Maximilian and Gupta, Abhinav and Ranzato, Marc'Aurelio},
title = {Task-Driven Modular Networks for Zero-Shot Compositional Learning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Transductive Episodic-Wise Adaptive Metric for Few-Shot Learning
Limeng Qiao,
Yemin Shi,
Jia Li,
Yaowei Wang,
Tiejun Huang,
Yonghong Tian
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Qiao_2019_ICCV,
author = {Qiao, Limeng and Shi, Yemin and Li, Jia and Wang, Yaowei and Huang, Tiejun and Tian, Yonghong},
title = {Transductive Episodic-Wise Adaptive Metric for Few-Shot Learning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deep Multiple-Attribute-Perceived Network for Real-World Texture Recognition
Wei Zhai,
Yang Cao,
Jing Zhang,
Zheng-Jun Zha
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhai_2019_ICCV,
author = {Zhai, Wei and Cao, Yang and Zhang, Jing and Zha, Zheng-Jun},
title = {Deep Multiple-Attribute-Perceived Network for Real-World Texture Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

RGB-Infrared Cross-Modality Person Re-Identification via Joint Pixel and Feature Alignment
Guan'an Wang,
Tianzhu Zhang,
Jian Cheng,
Si Liu,
Yang Yang,
Zengguang Hou
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Guan'an and Zhang, Tianzhu and Cheng, Jian and Liu, Si and Yang, Yang and Hou, Zengguang},
title = {RGB-Infrared Cross-Modality Person Re-Identification via Joint Pixel and Feature Alignment},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

EvalNorm: Estimating Batch Normalization Statistics for Evaluation
Saurabh Singh,
Abhinav Shrivastava
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Singh_2019_ICCV,
author = {Singh, Saurabh and Shrivastava, Abhinav},
title = {EvalNorm: Estimating Batch Normalization Statistics for Evaluation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Beyond Human Parts: Dual Part-Aligned Representations for Person Re-Identification
Jianyuan Guo,
Yuhui Yuan,
Lang Huang,
Chao Zhang,
Jin-Ge Yao,
Kai Han
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2019_ICCV,
author = {Guo, Jianyuan and Yuan, Yuhui and Huang, Lang and Zhang, Chao and Yao, Jin-Ge and Han, Kai},
title = {Beyond Human Parts: Dual Part-Aligned Representations for Person Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Person Search by Text Attribute Query As Zero-Shot Learning
Qi Dong,
Shaogang Gong,
Xiatian Zhu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2019_ICCV,
author = {Dong, Qi and Gong, Shaogang and Zhu, Xiatian},
title = {Person Search by Text Attribute Query As Zero-Shot Learning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Semantic-Aware Knowledge Preservation for Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval
Qing Liu,
Lingxi Xie,
Huiyu Wang,
Alan L. Yuille
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV,
author = {Liu, Qing and Xie, Lingxi and Wang, Huiyu and Yuille, Alan L.},
title = {Semantic-Aware Knowledge Preservation for Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Active Learning for Deep Detection Neural Networks
Hamed H. Aghdam,
Abel Gonzalez-Garcia,
Joost van de Weijer,
Antonio M. Lopez
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Aghdam_2019_ICCV,
author = {Aghdam, Hamed H. and Gonzalez-Garcia, Abel and Weijer, Joost van de and Lopez, Antonio M.},
title = {Active Learning for Deep Detection Neural Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

One-Shot Neural Architecture Search via Self-Evaluated Template Network
Xuanyi Dong,
Yi Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2019_ICCV,
author = {Dong, Xuanyi and Yang, Yi},
title = {One-Shot Neural Architecture Search via Self-Evaluated Template Network},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Batch DropBlock Network for Person Re-Identification and Beyond
Zuozhuo Dai,
Mingqiang Chen,
Xiaodong Gu,
Siyu Zhu,
Ping Tan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Dai_2019_ICCV,
author = {Dai, Zuozhuo and Chen, Mingqiang and Gu, Xiaodong and Zhu, Siyu and Tan, Ping},
title = {Batch DropBlock Network for Person Re-Identification and Beyond},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Omni-Scale Feature Learning for Person Re-Identification
Kaiyang Zhou,
Yongxin Yang,
Andrea Cavallaro,
Tao Xiang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2019_ICCV,
author = {Zhou, Kaiyang and Yang, Yongxin and Cavallaro, Andrea and Xiang, Tao},
title = {Omni-Scale Feature Learning for Person Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Be Your Own Teacher: Improve the Performance of Convolutional Neural Networks via Self Distillation
Linfeng Zhang,
Jiebo Song,
Anni Gao,
Jingwei Chen,
Chenglong Bao,
Kaisheng Ma
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2019_ICCV,
author = {Zhang, Linfeng and Song, Jiebo and Gao, Anni and Chen, Jingwei and Bao, Chenglong and Ma, Kaisheng},
title = {Be Your Own Teacher: Improve the Performance of Convolutional Neural Networks via Self Distillation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Diversity With Cooperation: Ensemble Methods for Few-Shot Classification
Nikita Dvornik,
Cordelia Schmid,
Julien Mairal
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Dvornik_2019_ICCV,
author = {Dvornik, Nikita and Schmid, Cordelia and Mairal, Julien},
title = {Diversity With Cooperation: Ensemble Methods for Few-Shot Classification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Enhancing 2D Representation via Adjacent Views for 3D Shape Retrieval
Cheng Xu,
Zhaoqun Li,
Qiang Qiu,
Biao Leng,
Jingfei Jiang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2019_ICCV,
author = {Xu, Cheng and Li, Zhaoqun and Qiu, Qiang and Leng, Biao and Jiang, Jingfei},
title = {Enhancing 2D Representation via Adjacent Views for 3D Shape Retrieval},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Adversarial Fine-Grained Composition Learning for Unseen Attribute-Object Recognition
Kun Wei,
Muli Yang,
Hao Wang,
Cheng Deng,
Xianglong Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wei_2019_ICCV,
author = {Wei, Kun and Yang, Muli and Wang, Hao and Deng, Cheng and Liu, Xianglong},
title = {Adversarial Fine-Grained Composition Learning for Unseen Attribute-Object Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Auto-ReID: Searching for a Part-Aware ConvNet for Person Re-Identification
Ruijie Quan,
Xuanyi Dong,
Yu Wu,
Linchao Zhu,
Yi Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Quan_2019_ICCV,
author = {Quan, Ruijie and Dong, Xuanyi and Wu, Yu and Zhu, Linchao and Yang, Yi},
title = {Auto-ReID: Searching for a Part-Aware ConvNet for Person Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Second-Order Non-Local Attention Networks for Person Re-Identification
Bryan (Ning) Xia,
Yuan Gong,
Yizhe Zhang,
Christian Poellabauer
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xia_2019_ICCV,
author = {Xia, Bryan (Ning) and Gong, Yuan and Zhang, Yizhe and Poellabauer, Christian},
title = {Second-Order Non-Local Attention Networks for Person Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Fast Computation of Content-Sensitive Superpixels and Supervoxels Using Q-Distances
Zipeng Ye,
Ran Yi,
Minjing Yu,
Yong-Jin Liu,
Ying He
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2019_ICCV,
author = {Ye, Zipeng and Yi, Ran and Yu, Minjing and Liu, Yong-Jin and He, Ying},
title = {Fast Computation of Content-Sensitive Superpixels and Supervoxels Using Q-Distances},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Progressive-X: Efficient, Anytime, Multi-Model Fitting Algorithm
Daniel Barath,
Jiri Matas
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Barath_2019_ICCV,
author = {Barath, Daniel and Matas, Jiri},
title = {Progressive-X: Efficient, Anytime, Multi-Model Fitting Algorithm},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Structured Modeling of Joint Deep Feature and Prediction Refinement for Salient Object Detection
Yingyue Xu,
Dan Xu,
Xiaopeng Hong,
Wanli Ouyang,
Rongrong Ji,
Min Xu,
Guoying Zhao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2019_ICCV,
author = {Xu, Yingyue and Xu, Dan and Hong, Xiaopeng and Ouyang, Wanli and Ji, Rongrong and Xu, Min and Zhao, Guoying},
title = {Structured Modeling of Joint Deep Feature and Prediction Refinement for Salient Object Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Selectivity or Invariance: Boundary-Aware Salient Object Detection
Jinming Su,
Jia Li,
Yu Zhang,
Changqun Xia,
Yonghong Tian
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Su_2019_ICCV,
author = {Su, Jinming and Li, Jia and Zhang, Yu and Xia, Changqun and Tian, Yonghong},
title = {Selectivity or Invariance: Boundary-Aware Salient Object Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Online Unsupervised Learning of the 3D Kinematic Structure of Arbitrary Rigid Bodies
Urbano Miguel Nunes,
Yiannis Demiris
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Nunes_2019_ICCV,
author = {Nunes, Urbano Miguel and Demiris, Yiannis},
title = {Online Unsupervised Learning of the 3D Kinematic Structure of Arbitrary Rigid Bodies},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Few-Shot Generalization for Single-Image 3D Reconstruction via Priors
Bram Wallace,
Bharath Hariharan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wallace_2019_ICCV,
author = {Wallace, Bram and Hariharan, Bharath},
title = {Few-Shot Generalization for Single-Image 3D Reconstruction via Priors},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Digging Into Self-Supervised Monocular Depth Estimation
Clement Godard,
Oisin Mac Aodha,
Michael Firman,
Gabriel J. Brostow
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Godard_2019_ICCV,
author = {Godard, Clement and Mac Aodha, Oisin and Firman, Michael and Brostow, Gabriel J.},
title = {Digging Into Self-Supervised Monocular Depth Estimation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learning Object-Specific Distance From a Monocular Image
Jing Zhu,
Yi Fang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2019_ICCV,
author = {Zhu, Jing and Fang, Yi},
title = {Learning Object-Specific Distance From a Monocular Image},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Unsupervised 3D Reconstruction Networks
Geonho Cha,
Minsik Lee,
Songhwai Oh
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Cha_2019_ICCV,
author = {Cha, Geonho and Lee, Minsik and Oh, Songhwai},
title = {Unsupervised 3D Reconstruction Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

3D Point Cloud Generative Adversarial Network Based on Tree Structured Graph Convolutions
Dong Wook Shu,
Sung Woo Park,
Junseok Kwon
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shu_2019_ICCV,
author = {Shu, Dong Wook and Park, Sung Woo and Kwon, Junseok},
title = {3D Point Cloud Generative Adversarial Network Based on Tree Structured Graph Convolutions},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Visualization of Convolutional Neural Networks for Monocular Depth Estimation
Junjie Hu,
Yan Zhang,
Takayuki Okatani
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2019_ICCV,
author = {Hu, Junjie and Zhang, Yan and Okatani, Takayuki},
title = {Visualization of Convolutional Neural Networks for Monocular Depth Estimation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Co-Separating Sounds of Visual Objects
Ruohan Gao,
Kristen Grauman
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2019_ICCV,
author = {Gao, Ruohan and Grauman, Kristen},
title = {Co-Separating Sounds of Visual Objects},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

BMN: Boundary-Matching Network for Temporal Action Proposal Generation
Tianwei Lin,
Xiao Liu,
Xin Li,
Errui Ding,
Shilei Wen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2019_ICCV,
author = {Lin, Tianwei and Liu, Xiao and Li, Xin and Ding, Errui and Wen, Shilei},
title = {BMN: Boundary-Matching Network for Temporal Action Proposal Generation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Weakly Supervised Temporal Action Localization Through Contrast Based Evaluation Networks
Ziyi Liu,
Le Wang,
Qilin Zhang,
Zhanning Gao,
Zhenxing Niu,
Nanning Zheng,
Gang Hua
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV,
author = {Liu, Ziyi and Wang, Le and Zhang, Qilin and Gao, Zhanning and Niu, Zhenxing and Zheng, Nanning and Hua, Gang},
title = {Weakly Supervised Temporal Action Localization Through Contrast Based Evaluation Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Progressive Sparse Local Attention for Video Object Detection
Chaoxu Guo,
Bin Fan,
Jie Gu,
Qian Zhang,
Shiming Xiang,
Veronique Prinet,
Chunhong Pan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2019_ICCV,
author = {Guo, Chaoxu and Fan, Bin and Gu, Jie and Zhang, Qian and Xiang, Shiming and Prinet, Veronique and Pan, Chunhong},
title = {Progressive Sparse Local Attention for Video Object Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Reasoning About Human-Object Interactions Through Dual Attention Networks
Tete Xiao,
Quanfu Fan,
Dan Gutfreund,
Mathew Monfort,
Aude Oliva,
Bolei Zhou
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xiao_2019_ICCV,
author = {Xiao, Tete and Fan, Quanfu and Gutfreund, Dan and Monfort, Mathew and Oliva, Aude and Zhou, Bolei},
title = {Reasoning About Human-Object Interactions Through Dual Attention Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

DMM-Net: Differentiable Mask-Matching Network for Video Object Segmentation
Xiaohui Zeng,
Renjie Liao,
Li Gu,
Yuwen Xiong,
Sanja Fidler,
Raquel Urtasun
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zeng_2019_ICCV,
author = {Zeng, Xiaohui and Liao, Renjie and Gu, Li and Xiong, Yuwen and Fidler, Sanja and Urtasun, Raquel},
title = {DMM-Net: Differentiable Mask-Matching Network for Video Object Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Asymmetric Cross-Guided Attention Network for Actor and Action Video Segmentation From Natural Language Query
Hao Wang,
Cheng Deng,
Junchi Yan,
Dacheng Tao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Hao and Deng, Cheng and Yan, Junchi and Tao, Dacheng},
title = {Asymmetric Cross-Guided Attention Network for Actor and Action Video Segmentation From Natural Language Query},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

AGSS-VOS: Attention Guided Single-Shot Video Object Segmentation
Huaijia Lin,
Xiaojuan Qi,
Jiaya Jia
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2019_ICCV,
author = {Lin, Huaijia and Qi, Xiaojuan and Jia, Jiaya},
title = {AGSS-VOS: Attention Guided Single-Shot Video Object Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Global-Local Temporal Representations for Video Person Re-Identification
Jianing Li,
Jingdong Wang,
Qi Tian,
Wen Gao,
Shiliang Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2019_ICCV,
author = {Li, Jianing and Wang, Jingdong and Tian, Qi and Gao, Wen and Zhang, Shiliang},
title = {Global-Local Temporal Representations for Video Person Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

AdvIT: Adversarial Frames Identifier Based on Temporal Consistency in Videos
Chaowei Xiao,
Ruizhi Deng,
Bo Li,
Taesung Lee,
Benjamin Edwards,
Jinfeng Yi,
Dawn Song,
Mingyan Liu,
Ian Molloy
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xiao_2019_ICCV,
author = {Xiao, Chaowei and Deng, Ruizhi and Li, Bo and Lee, Taesung and Edwards, Benjamin and Yi, Jinfeng and Song, Dawn and Liu, Mingyan and Molloy, Ian},
title = {AdvIT: Adversarial Frames Identifier Based on Temporal Consistency in Videos},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

RANet: Ranking Attention Network for Fast Video Object Segmentation
Ziqin Wang,
Jun Xu,
Li Liu,
Fan Zhu,
Ling Shao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Ziqin and Xu, Jun and Liu, Li and Zhu, Fan and Shao, Ling},
title = {RANet: Ranking Attention Network for Fast Video Object Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Spatial-Temporal Relation Networks for Multi-Object Tracking
Jiarui Xu,
Yue Cao,
Zheng Zhang,
Han Hu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2019_ICCV,
author = {Xu, Jiarui and Cao, Yue and Zhang, Zheng and Hu, Han},
title = {Spatial-Temporal Relation Networks for Multi-Object Tracking},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Bridging the Gap Between Detection and Tracking: A Unified Approach
Lianghua Huang,
Xin Zhao,
Kaiqi Huang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2019_ICCV,
author = {Huang, Lianghua and Zhao, Xin and Huang, Kaiqi},
title = {Bridging the Gap Between Detection and Tracking: A Unified Approach},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learning the Model Update for Siamese Trackers
Lichao Zhang,
Abel Gonzalez-Garcia,
Joost van de Weijer,
Martin Danelljan,
Fahad Shahbaz Khan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2019_ICCV,
author = {Zhang, Lichao and Gonzalez-Garcia, Abel and Weijer, Joost van de and Danelljan, Martin and Khan, Fahad Shahbaz},
title = {Learning the Model Update for Siamese Trackers},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Fast-deepKCF Without Boundary Effect
Linyu Zheng,
Ming Tang,
Yingying Chen,
Jinqiao Wang,
Hanqing Lu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2019_ICCV,
author = {Zheng, Linyu and Tang, Ming and Chen, Yingying and Wang, Jinqiao and Lu, Hanqing},
title = {Fast-deepKCF Without Boundary Effect},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Program-Guided Image Manipulators
Jiayuan Mao,
Xiuming Zhang,
Yikai Li,
William T. Freeman,
Joshua B. Tenenbaum,
Jiajun Wu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Mao_2019_ICCV,
author = {Mao, Jiayuan and Zhang, Xiuming and Li, Yikai and Freeman, William T. and Tenenbaum, Joshua B. and Wu, Jiajun},
title = {Program-Guided Image Manipulators},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Calibration of Axial Fisheye Cameras Through Generic Virtual Central Models
Pierre-Andre Brousseau,
Sebastien Roy
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Brousseau_2019_ICCV,
author = {Brousseau, Pierre-Andre and Roy, Sebastien},
title = {Calibration of Axial Fisheye Cameras Through Generic Virtual Central Models},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Micro-Baseline Structured Light
Vishwanath Saragadam,
Jian Wang,
Mohit Gupta,
Shree Nayar
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Saragadam_2019_ICCV,
author = {Saragadam, Vishwanath and Wang, Jian and Gupta, Mohit and Nayar, Shree},
title = {Micro-Baseline Structured Light},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

l-Net: Reconstruct Hyperspectral Images From a Snapshot Measurement
Xin Miao,
Xin Yuan,
Yunchen Pu,
Vassilis Athitsos
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Miao_2019_ICCV,
author = {Miao, Xin and Yuan, Xin and Pu, Yunchen and Athitsos, Vassilis},
title = {l-Net: Reconstruct Hyperspectral Images From a Snapshot Measurement},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deep Depth From Aberration Map
Masako Kashiwagi,
Nao Mishima,
Tatsuo Kozakaya,
Shinsaku Hiura
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kashiwagi_2019_ICCV,
author = {Kashiwagi, Masako and Mishima, Nao and Kozakaya, Tatsuo and Hiura, Shinsaku},
title = {Deep Depth From Aberration Map},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

A Dataset of Multi-Illumination Images in the Wild
Lukas Murmann,
Michael Gharbi,
Miika Aittala,
Fredo Durand
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Murmann_2019_ICCV,
author = {Murmann, Lukas and Gharbi, Michael and Aittala, Miika and Durand, Fredo},
title = {A Dataset of Multi-Illumination Images in the Wild},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Monocular Neural Image Based Rendering With Continuous View Control
Xu Chen,
Jie Song,
Otmar Hilliges
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_ICCV,
author = {Chen, Xu and Song, Jie and Hilliges, Otmar},
title = {Monocular Neural Image Based Rendering With Continuous View Control},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Multi-View Image Fusion
Marc Comino Trinidad,
Ricardo Martin Brualla,
Florian Kainz,
Janne Kontkanen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Trinidad_2019_ICCV,
author = {Trinidad, Marc Comino and Brualla, Ricardo Martin and Kainz, Florian and Kontkanen, Janne},
title = {Multi-View Image Fusion},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Enhancing Low Light Videos by Exploring High Sensitivity Camera Noise
Wei Wang,
Xin Chen,
Cheng Yang,
Xiang Li,
Xuemei Hu,
Tao Yue
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Wei and Chen, Xin and Yang, Cheng and Li, Xiang and Hu, Xuemei and Yue, Tao},
title = {Enhancing Low Light Videos by Exploring High Sensitivity Camera Noise},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deep Restoration of Vintage Photographs From Scanned Halftone Prints
Qifan Gao,
Xiao Shu,
Xiaolin Wu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2019_ICCV,
author = {Gao, Qifan and Shu, Xiao and Wu, Xiaolin},
title = {Deep Restoration of Vintage Photographs From Scanned Halftone Prints},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Context-Aware Image Matting for Simultaneous Foreground and Alpha Estimation
Qiqi Hou,
Feng Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hou_2019_ICCV,
author = {Hou, Qiqi and Liu, Feng},
title = {Context-Aware Image Matting for Simultaneous Foreground and Alpha Estimation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

CFSNet: Toward a Controllable Feature Space for Image Restoration
Wei Wang,
Ruiming Guo,
Yapeng Tian,
Wenming Yang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Wei and Guo, Ruiming and Tian, Yapeng and Yang, Wenming},
title = {CFSNet: Toward a Controllable Feature Space for Image Restoration},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deep Blind Hyperspectral Image Fusion
Wu Wang,
Weihong Zeng,
Yue Huang,
Xinghao Ding,
John Paisley
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Wu and Zeng, Weihong and Huang, Yue and Ding, Xinghao and Paisley, John},
title = {Deep Blind Hyperspectral Image Fusion},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Fully Convolutional Pixel Adaptive Image Denoiser
Sungmin Cha,
Taesup Moon
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Cha_2019_ICCV,
author = {Cha, Sungmin and Moon, Taesup},
title = {Fully Convolutional Pixel Adaptive Image Denoiser},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Coherent Semantic Attention for Image Inpainting
Hongyu Liu,
Bin Jiang,
Yi Xiao,
Chao Yang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV,
author = {Liu, Hongyu and Jiang, Bin and Xiao, Yi and Yang, Chao},
title = {Coherent Semantic Attention for Image Inpainting},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Embedded Block Residual Network: A Recursive Restoration Model for Single-Image Super-Resolution
Yajun Qiu,
Ruxin Wang,
Dapeng Tao,
Jun Cheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Qiu_2019_ICCV,
author = {Qiu, Yajun and Wang, Ruxin and Tao, Dapeng and Cheng, Jun},
title = {Embedded Block Residual Network: A Recursive Restoration Model for Single-Image Super-Resolution},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Fast Image Restoration With Multi-Bin Trainable Linear Units
Shuhang Gu,
Wen Li,
Luc Van Gool,
Radu Timofte
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gu_2019_ICCV,
author = {Gu, Shuhang and Li, Wen and Gool, Luc Van and Timofte, Radu},
title = {Fast Image Restoration With Multi-Bin Trainable Linear Units},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Counting With Focus for Free
Zenglin Shi,
Pascal Mettes,
Cees G. M. Snoek
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shi_2019_ICCV,
author = {Shi, Zenglin and Mettes, Pascal and Snoek, Cees G. M.},
title = {Counting With Focus for Free},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

SynDeMo: Synergistic Deep Feature Alignment for Joint Learning of Depth and Ego-Motion
Behzad Bozorgtabar,
Mohammad Saeed Rad,
Dwarikanath Mahapatra,
Jean-Philippe Thiran
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bozorgtabar_2019_ICCV,
author = {Bozorgtabar, Behzad and Rad, Mohammad Saeed and Mahapatra, Dwarikanath and Thiran, Jean-Philippe},
title = {SynDeMo: Synergistic Deep Feature Alignment for Joint Learning of Depth and Ego-Motion},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Diverse Image Synthesis From Semantic Layouts via Conditional IMLE
Ke Li,
Tianhao Zhang,
Jitendra Malik
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2019_ICCV,
author = {Li, Ke and Zhang, Tianhao and Malik, Jitendra},
title = {Diverse Image Synthesis From Semantic Layouts via Conditional IMLE},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Towards Bridging Semantic Gap to Improve Semantic Segmentation
Yanwei Pang,
Yazhao Li,
Jianbing Shen,
Ling Shao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Pang_2019_ICCV,
author = {Pang, Yanwei and Li, Yazhao and Shen, Jianbing and Shao, Ling},
title = {Towards Bridging Semantic Gap to Improve Semantic Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Generating Diverse and Descriptive Image Captions Using Visual Paraphrases
Lixin Liu,
Jiajun Tang,
Xiaojun Wan,
Zongming Guo
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV,
author = {Liu, Lixin and Tang, Jiajun and Wan, Xiaojun and Guo, Zongming},
title = {Generating Diverse and Descriptive Image Captions Using Visual Paraphrases},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learning to Collocate Neural Modules for Image Captioning
Xu Yang,
Hanwang Zhang,
Jianfei Cai
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2019_ICCV,
author = {Yang, Xu and Zhang, Hanwang and Cai, Jianfei},
title = {Learning to Collocate Neural Modules for Image Captioning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Sequential Latent Spaces for Modeling the Intention During Diverse Image Captioning
Jyoti Aneja,
Harsh Agrawal,
Dhruv Batra,
Alexander Schwing
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Aneja_2019_ICCV,
author = {Aneja, Jyoti and Agrawal, Harsh and Batra, Dhruv and Schwing, Alexander},
title = {Sequential Latent Spaces for Modeling the Intention During Diverse Image Captioning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Why Does a Visual Question Have Different Answers?
Nilavra Bhattacharya,
Qing Li,
Danna Gurari
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bhattacharya_2019_ICCV,
author = {Bhattacharya, Nilavra and Li, Qing and Gurari, Danna},
title = {Why Does a Visual Question Have Different Answers?},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

G3raphGround: Graph-Based Language Grounding
Mohit Bajaj,
Lanjun Wang,
Leonid Sigal
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Bajaj_2019_ICCV,
author = {Bajaj, Mohit and Wang, Lanjun and Sigal, Leonid},
title = {G3raphGround: Graph-Based Language Grounding},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Scene Text Visual Question Answering
Ali Furkan Biten,
Ruben Tito,
Andres Mafla,
Lluis Gomez,
Marcal Rusinol,
Ernest Valveny,
C.V. Jawahar,
Dimosthenis Karatzas
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Biten_2019_ICCV,
author = {Biten, Ali Furkan and Tito, Ruben and Mafla, Andres and Gomez, Lluis and Rusinol, Marcal and Valveny, Ernest and Jawahar, C.V. and Karatzas, Dimosthenis},
title = {Scene Text Visual Question Answering},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Unsupervised Collaborative Learning of Keyframe Detection and Visual Odometry Towards Monocular Deep SLAM
Lu Sheng,
Dan Xu,
Wanli Ouyang,
Xiaogang Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sheng_2019_ICCV,
author = {Sheng, Lu and Xu, Dan and Ouyang, Wanli and Wang, Xiaogang},
title = {Unsupervised Collaborative Learning of Keyframe Detection and Visual Odometry Towards Monocular Deep SLAM},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

MVSCRF: Learning Multi-View Stereo With Conditional Random Fields
Youze Xue,
Jiansheng Chen,
Weitao Wan,
Yiqing Huang,
Cheng Yu,
Tianpeng Li,
Jiayu Bao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xue_2019_ICCV,
author = {Xue, Youze and Chen, Jiansheng and Wan, Weitao and Huang, Yiqing and Yu, Cheng and Li, Tianpeng and Bao, Jiayu},
title = {MVSCRF: Learning Multi-View Stereo With Conditional Random Fields},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Neural-Guided RANSAC: Learning Where to Sample Model Hypotheses
Eric Brachmann,
Carsten Rother
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Brachmann_2019_ICCV,
author = {Brachmann, Eric and Rother, Carsten},
title = {Neural-Guided RANSAC: Learning Where to Sample Model Hypotheses},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Efficient Learning on Point Clouds With Basis Point Sets
Sergey Prokudin,
Christoph Lassner,
Javier Romero
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Prokudin_2019_ICCV,
author = {Prokudin, Sergey and Lassner, Christoph and Romero, Javier},
title = {Efficient Learning on Point Clouds With Basis Point Sets},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Cross View Fusion for 3D Human Pose Estimation
Haibo Qiu,
Chunyu Wang,
Jingdong Wang,
Naiyan Wang,
Wenjun Zeng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Qiu_2019_ICCV,
author = {Qiu, Haibo and Wang, Chunyu and Wang, Jingdong and Wang, Naiyan and Zeng, Wenjun},
title = {Cross View Fusion for 3D Human Pose Estimation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Shape-Aware Human Pose and Shape Reconstruction Using Multi-View Images
Junbang Liang,
Ming C. Lin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liang_2019_ICCV,
author = {Liang, Junbang and Lin, Ming C.},
title = {Shape-Aware Human Pose and Shape Reconstruction Using Multi-View Images},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Monocular Piecewise Depth Estimation in Dynamic Scenes by Exploiting Superpixel Relations
Yan Di,
Henrique Morimitsu,
Shan Gao,
Xiangyang Ji
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Di_2019_ICCV,
author = {Di, Yan and Morimitsu, Henrique and Gao, Shan and Ji, Xiangyang},
title = {Monocular Piecewise Depth Estimation in Dynamic Scenes by Exploiting Superpixel Relations},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Is This the Right Place? Geometric-Semantic Pose Verification for Indoor Visual Localization
Hajime Taira,
Ignacio Rocco,
Jiri Sedlar,
Masatoshi Okutomi,
Josef Sivic,
Tomas Pajdla,
Torsten Sattler,
Akihiko Torii
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Taira_2019_ICCV,
author = {Taira, Hajime and Rocco, Ignacio and Sedlar, Jiri and Okutomi, Masatoshi and Sivic, Josef and Pajdla, Tomas and Sattler, Torsten and Torii, Akihiko},
title = {Is This the Right Place? Geometric-Semantic Pose Verification for Indoor Visual Localization},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

DeepPruner: Learning Efficient Stereo Matching via Differentiable PatchMatch
Shivam Duggal,
Shenlong Wang,
Wei-Chiu Ma,
Rui Hu,
Raquel Urtasun
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Duggal_2019_ICCV,
author = {Duggal, Shivam and Wang, Shenlong and Ma, Wei-Chiu and Hu, Rui and Urtasun, Raquel},
title = {DeepPruner: Learning Efficient Stereo Matching via Differentiable PatchMatch},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Convolutional Sequence Generation for Skeleton-Based Action Synthesis
Sijie Yan,
Zhizhong Li,
Yuanjun Xiong,
Huahan Yan,
Dahua Lin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2019_ICCV,
author = {Yan, Sijie and Li, Zhizhong and Xiong, Yuanjun and Yan, Huahan and Lin, Dahua},
title = {Convolutional Sequence Generation for Skeleton-Based Action Synthesis},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Onion-Peel Networks for Deep Video Completion
Seoung Wug Oh,
Sungho Lee,
Joon-Young Lee,
Seon Joo Kim
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Oh_2019_ICCV,
author = {Oh, Seoung Wug and Lee, Sungho and Lee, Joon-Young and Kim, Seon Joo},
title = {Onion-Peel Networks for Deep Video Completion},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Copy-and-Paste Networks for Deep Video Inpainting
Sungho Lee,
Seoung Wug Oh,
DaeYeun Won,
Seon Joo Kim
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2019_ICCV,
author = {Lee, Sungho and Oh, Seoung Wug and Won, DaeYeun and Kim, Seon Joo},
title = {Copy-and-Paste Networks for Deep Video Inpainting},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Content and Style Disentanglement for Artistic Style Transfer
Dmytro Kotovenko,
Artsiom Sanakoyeu,
Sabine Lang,
Bjorn Ommer
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kotovenko_2019_ICCV,
author = {Kotovenko, Dmytro and Sanakoyeu, Artsiom and Lang, Sabine and Ommer, Bjorn},
title = {Content and Style Disentanglement for Artistic Style Transfer},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Image2StyleGAN: How to Embed Images Into the StyleGAN Latent Space?
Rameen Abdal,
Yipeng Qin,
Peter Wonka
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Abdal_2019_ICCV,
author = {Abdal, Rameen and Qin, Yipeng and Wonka, Peter},
title = {Image2StyleGAN: How to Embed Images Into the StyleGAN Latent Space?},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Controllable Artistic Text Style Transfer via Shape-Matching GAN
Shuai Yang,
Zhangyang Wang,
Zhaowen Wang,
Ning Xu,
Jiaying Liu,
Zongming Guo
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2019_ICCV,
author = {Yang, Shuai and Wang, Zhangyang and Wang, Zhaowen and Xu, Ning and Liu, Jiaying and Guo, Zongming},
title = {Controllable Artistic Text Style Transfer via Shape-Matching GAN},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Understanding Generalized Whitening and Coloring Transform for Universal Style Transfer
Tai-Yin Chiu
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Chiu_2019_ICCV,
author = {Chiu, Tai-Yin},
title = {Understanding Generalized Whitening and Coloring Transform for Universal Style Transfer},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learning Implicit Generative Models by Matching Perceptual Features
Cicero Nogueira dos Santos,
Youssef Mroueh,
Inkit Padhi,
Pierre Dognin
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Santos_2019_ICCV,
author = {Santos, Cicero Nogueira dos and Mroueh, Youssef and Padhi, Inkit and Dognin, Pierre},
title = {Learning Implicit Generative Models by Matching Perceptual Features},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Free-Form Image Inpainting With Gated Convolution
Jiahui Yu,
Zhe Lin,
Jimei Yang,
Xiaohui Shen,
Xin Lu,
Thomas S. Huang
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2019_ICCV,
author = {Yu, Jiahui and Lin, Zhe and Yang, Jimei and Shen, Xiaohui and Lu, Xin and Huang, Thomas S.},
title = {Free-Form Image Inpainting With Gated Convolution},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

FiNet: Compatible and Diverse Fashion Image Inpainting
Xintong Han,
Zuxuan Wu,
Weilin Huang,
Matthew R. Scott,
Larry S. Davis
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Han_2019_ICCV,
author = {Han, Xintong and Wu, Zuxuan and Huang, Weilin and Scott, Matthew R. and Davis, Larry S.},
title = {FiNet: Compatible and Diverse Fashion Image Inpainting},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

InGAN: Capturing and Retargeting the "DNA" of a Natural Image
Assaf Shocher,
Shai Bagon,
Phillip Isola,
Michal Irani
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Shocher_2019_ICCV,
author = {Shocher, Assaf and Bagon, Shai and Isola, Phillip and Irani, Michal},
title = {InGAN: Capturing and Retargeting the "DNA" of a Natural Image},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Seeing What a GAN Cannot Generate
David Bau,
Jun-Yan Zhu,
Jonas Wulff,
William Peebles,
Hendrik Strobelt,
Bolei Zhou,
Antonio Torralba
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Bau_2019_ICCV,
author = {Bau, David and Zhu, Jun-Yan and Wulff, Jonas and Peebles, William and Strobelt, Hendrik and Zhou, Bolei and Torralba, Antonio},
title = {Seeing What a GAN Cannot Generate},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

COCO-GAN: Generation by Parts via Conditional Coordinating
Chieh Hubert Lin,
Chia-Che Chang,
Yu-Sheng Chen,
Da-Cheng Juan,
Wei Wei,
Hwann-Tzong Chen
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2019_ICCV,
author = {Lin, Chieh Hubert and Chang, Chia-Che and Chen, Yu-Sheng and Juan, Da-Cheng and Wei, Wei and Chen, Hwann-Tzong},
title = {COCO-GAN: Generation by Parts via Conditional Coordinating},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Neural Turtle Graphics for Modeling City Road Layouts
Hang Chu,
Daiqing Li,
David Acuna,
Amlan Kar,
Maria Shugrina,
Xinkai Wei,
Ming-Yu Liu,
Antonio Torralba,
Sanja Fidler
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Chu_2019_ICCV,
author = {Chu, Hang and Li, Daiqing and Acuna, David and Kar, Amlan and Shugrina, Maria and Wei, Xinkai and Liu, Ming-Yu and Torralba, Antonio and Fidler, Sanja},
title = {Neural Turtle Graphics for Modeling City Road Layouts},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Texture Fields: Learning Texture Representations in Function Space
Michael Oechsle,
Lars Mescheder,
Michael Niemeyer,
Thilo Strauss,
Andreas Geiger
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Oechsle_2019_ICCV,
author = {Oechsle, Michael and Mescheder, Lars and Niemeyer, Michael and Strauss, Thilo and Geiger, Andreas},
title = {Texture Fields: Learning Texture Representations in Function Space},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

PointFlow: 3D Point Cloud Generation With Continuous Normalizing Flows
Guandao Yang,
Xun Huang,
Zekun Hao,
Ming-Yu Liu,
Serge Belongie,
Bharath Hariharan
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2019_ICCV,
author = {Yang, Guandao and Huang, Xun and Hao, Zekun and Liu, Ming-Yu and Belongie, Serge and Hariharan, Bharath},
title = {PointFlow: 3D Point Cloud Generation With Continuous Normalizing Flows},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Meta-Sim: Learning to Generate Synthetic Datasets
Amlan Kar,
Aayush Prakash,
Ming-Yu Liu,
Eric Cameracci,
Justin Yuan,
Matt Rusiniak,
David Acuna,
Antonio Torralba,
Sanja Fidler
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Kar_2019_ICCV,
author = {Kar, Amlan and Prakash, Aayush and Liu, Ming-Yu and Cameracci, Eric and Yuan, Justin and Rusiniak, Matt and Acuna, David and Torralba, Antonio and Fidler, Sanja},
title = {Meta-Sim: Learning to Generate Synthetic Datasets},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Specifying Object Attributes and Relations in Interactive Scene Generation
Oron Ashual,
Lior Wolf
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ashual_2019_ICCV,
author = {Ashual, Oron and Wolf, Lior},
title = {Specifying Object Attributes and Relations in Interactive Scene Generation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

SinGAN: Learning a Generative Model From a Single Natural Image
Tamar Rott Shaham,
Tali Dekel,
Tomer Michaeli
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Shaham_2019_ICCV,
author = {Shaham, Tamar Rott and Dekel, Tali and Michaeli, Tomer},
title = {SinGAN: Learning a Generative Model From a Single Natural Image},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

VaTeX: A Large-Scale, High-Quality Multilingual Dataset for Video-and-Language Research
Xin Wang,
Jiawei Wu,
Junkun Chen,
Lei Li,
Yuan-Fang Wang,
William Yang Wang
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Xin and Wu, Jiawei and Chen, Junkun and Li, Lei and Wang, Yuan-Fang and Wang, William Yang},
title = {VaTeX: A Large-Scale, High-Quality Multilingual Dataset for Video-and-Language Research},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

A Graph-Based Framework to Bridge Movies and Synopses
Yu Xiong,
Qingqiu Huang,
Lingfeng Guo,
Hang Zhou,
Bolei Zhou,
Dahua Lin
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Xiong_2019_ICCV,
author = {Xiong, Yu and Huang, Qingqiu and Guo, Lingfeng and Zhou, Hang and Zhou, Bolei and Lin, Dahua},
title = {A Graph-Based Framework to Bridge Movies and Synopses},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

From Strings to Things: Knowledge-Enabled VQA Model That Can Read and Reason
Ajeet Kumar Singh,
Anand Mishra,
Shashank Shekhar,
Anirban Chakraborty
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Singh_2019_ICCV,
author = {Singh, Ajeet Kumar and Mishra, Anand and Shekhar, Shashank and Chakraborty, Anirban},
title = {From Strings to Things: Knowledge-Enabled VQA Model That Can Read and Reason},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Counterfactual Critic Multi-Agent Training for Scene Graph Generation
Long Chen,
Hanwang Zhang,
Jun Xiao,
Xiangnan He,
Shiliang Pu,
Shih-Fu Chang
[pdf] [supp] [video]
[