3D Face Alignment in the Wild Challenge


The 2nd 3D Face Alignment in the Wild Challenge (3DFAW-Video): Dense Reconstruction From Video
Rohith Krishnan Pillai,
Laszlo Attila Jeni,
Huiyuan Yang,
Zheng Zhang,
Lijun Yin,
Jeffrey F. Cohn
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Pillai_2019_ICCV_Workshops,
author = {Krishnan Pillai, Rohith and Attila Jeni, Laszlo and Yang, Huiyuan and Zhang, Zheng and Yin, Lijun and Cohn, Jeffrey F.},
title = {The 2nd 3D Face Alignment in the Wild Challenge (3DFAW-Video): Dense Reconstruction From Video},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

3D Face Shape Regression From 2D Videos with Multi-Reconstruction and Mesh Retrieval
Xiaohu Shao,
Jiangjing Lyu,
Junliang Xing,
Lijun Zhang,
Xiaobo Li,
Xiangdong Zhou,
Yu Shi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shao_2019_ICCV_Workshops,
author = {Shao, Xiaohu and Lyu, Jiangjing and Xing, Junliang and Zhang, Lijun and Li, Xiaobo and Zhou, Xiangdong and Shi, Yu},
title = {3D Face Shape Regression From 2D Videos with Multi-Reconstruction and Mesh Retrieval},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Multi-View 3D Face Reconstruction in the Wild Using Siamese Networks
Eduard Ramon,
Janna Escur,
Xavier Giro-i-Nieto
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ramon_2019_ICCV_Workshops,
author = {Ramon, Eduard and Escur, Janna and Giro-i-Nieto, Xavier},
title = {Multi-View 3D Face Reconstruction in the Wild Using Siamese Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}