Multi-Modal Video Reasoning and Analyzing


The Multi-Modal Video Reasoning and Analyzing Competition
Haoran Peng,
He Huang,
Li Xu,
Tianjiao Li,
Jun Liu,
Hossein Rahmani,
Qiuhong Ke,
Zhicheng Guo,
Cong Wu,
Rongchang Li,
Mang Ye,
Jiahao Wang,
Jiaxu Zhang,
Yuanzhong Liu,
Tao He,
Fuwei Zhang,
Xianbin Liu,
Tao Lin
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2021_ICCV, author = {Peng, Haoran and Huang, He and Xu, Li and Li, Tianjiao and Liu, Jun and Rahmani, Hossein and Ke, Qiuhong and Guo, Zhicheng and Wu, Cong and Li, Rongchang and Ye, Mang and Wang, Jiahao and Zhang, Jiaxu and Liu, Yuanzhong and He, Tao and Zhang, Fuwei and Liu, Xianbin and Lin, Tao}, title = {The Multi-Modal Video Reasoning and Analyzing Competition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {806-813} }