NTIRE 2023 Challenge on Stereo Image Super-Resolution: Methods and Results

Longguang Wang, Yulan Guo, Yingqian Wang, Juncheng Li, Shuhang Gu, Radu Timofte, Ming Cheng, Haoyu Ma, Qiufang Ma, Xiaopeng Sun, Shijie Zhao, Xuhan Sheng, Yukan Ding, Ming Sun, Xing Wen, Dafeng Zhang, Jia Li, Fan Wang, Zheng Xie, Zongyao He, Zidian Qiu, Zilin Pan, Zhihao Zhan, Xingyuan Xian, Zhi Jin, Yuanbo Zhou, Wei Deng, Ruofeng Nie, Jiajun Zhang, Qinquan Gao, Tong Tong, Kexin Zhang, Junpei Zhang, Rui Peng, Yanbiao Ma, Licheng Jiao, Haoran Bai, Lingshun Kong, Jinshan Pan, Jiangxin Dong, Jinhui Tang, Pu Cao, Tianrui Huang, Lu Yang, Qing Song, Bingxin Chen, Chunhua He, Meiyun Chen, Zijie Guo, Shaojuan Luo, Chengzhi Cao, Kunyu Wang, Fanrui Zhang, Qiang Zhang, Nancy Mehta, Subrahmanyam Murala, Akshay Dudhane, Yujin Wang, Lingen Li, Garas Gendy, Nabil Sabor, Jingchao Hou, Guanghui He, Junyang Chen, Hao Li, Yukai Shi, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Yunchen Zhang, Mingchao Jiang, Zhongxin Yu, Ming Tan, Hongxia Gao, Ziwei Luo, Fredrik K. Gustafsson, Zheng Zhao, Jens Sjölund, Thomas B. Schön, Jingxiang Chen, Bo Yang, XiSheryl Zhang, Chenghua Li, Weijun Yuan, Zhan Li, Ruting Deng, Jintao Zeng, Pulkit Mahajan, Sahaj Mistry, Shreyas Chatterjee, Vinit Jakhetiya, Badri Subudhi, Sunil Jaiswal, Zhao Zhang, Huan Zheng, Suiyi Zhao, Yangcheng Gao, Yanyan Wei, Bo Wang, Gen Li, Aijin Li, Lei Sun, Ke Chen, Congling Tang, Yunzhe Li, Jun Chen, Yuan-Chun Chiang, Yi-Chung Chen, Zhi-Kai Huang, Hao-Hsiang Yang, I-Hsiang Chen, Sy-Yen Kuo, Yiheng Wang, Gang Zhu, Xingyi Yang, Songhua Liu, Yongcheng Jing, Xingyu Hu, Jianwen Song, Changming Sun, Arcot Sowmya, Seung Ho Park, Xiaoyan Lei, Jingchao Wang, Chenbo Zhai, Yufei Zhang, Weifeng Cao, Wenlong Zhang; Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, 2023, pp. 1346-1372

Abstract


In this paper, we summarize the 2nd NTIRE challenge on stereo image super-resolution (SR) with a focus on new solutions and results. The task of the challenge is to super-resolve a low-resolution stereo image pair to a high-resolution one with a magnification factor of x4. Compared with single image SR, the major challenge of this challenge lies in how to exploit additional information in another viewpoint and how to maintain stereo consistency in the results. This challenge has 3 tracks, including one track on distortion (e.g., PSNR) and bicubic degradation, one track on perceptual quality (e.g., LPIPS) and bicubic degradation, as well as another track on real degradations. In total, 175, 93, and 103 participants were successfully registered for each track, respectively. In the test phase, 21, 17, and 12 teams successfully submitted results with PSNR (RGB) scores better than the baseline. This challenge establishes a new benchmark for stereo image SR.

Related Material


[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Longguang and Guo, Yulan and Wang, Yingqian and Li, Juncheng and Gu, Shuhang and Timofte, Radu and Cheng, Ming and Ma, Haoyu and Ma, Qiufang and Sun, Xiaopeng and Zhao, Shijie and Sheng, Xuhan and Ding, Yukan and Sun, Ming and Wen, Xing and Zhang, Dafeng and Li, Jia and Wang, Fan and Xie, Zheng and He, Zongyao and Qiu, Zidian and Pan, Zilin and Zhan, Zhihao and Xian, Xingyuan and Jin, Zhi and Zhou, Yuanbo and Deng, Wei and Nie, Ruofeng and Zhang, Jiajun and Gao, Qinquan and Tong, Tong and Zhang, Kexin and Zhang, Junpei and Peng, Rui and Ma, Yanbiao and Jiao, Licheng and Bai, Haoran and Kong, Lingshun and Pan, Jinshan and Dong, Jiangxin and Tang, Jinhui and Cao, Pu and Huang, Tianrui and Yang, Lu and Song, Qing and Chen, Bingxin and He, Chunhua and Chen, Meiyun and Guo, Zijie and Luo, Shaojuan and Cao, Chengzhi and Wang, Kunyu and Zhang, Fanrui and Zhang, Qiang and Mehta, Nancy and Murala, Subrahmanyam and Dudhane, Akshay and Wang, Yujin and Li, Lingen and Gendy, Garas and Sabor, Nabil and Hou, Jingchao and He, Guanghui and Chen, Junyang and Li, Hao and Shi, Yukai and Yang, Zhijing and Zou, Wenbin and Zhang, Yunchen and Jiang, Mingchao and Yu, Zhongxin and Tan, Ming and Gao, Hongxia and Luo, Ziwei and Gustafsson, Fredrik K. and Zhao, Zheng and Sj\"olund, Jens and Sch\"on, Thomas B. and Chen, Jingxiang and Yang, Bo and Zhang, XiSheryl and Li, Chenghua and Yuan, Weijun and Li, Zhan and Deng, Ruting and Zeng, Jintao and Mahajan, Pulkit and Mistry, Sahaj and Chatterjee, Shreyas and Jakhetiya, Vinit and Subudhi, Badri and Jaiswal, Sunil and Zhang, Zhao and Zheng, Huan and Zhao, Suiyi and Gao, Yangcheng and Wei, Yanyan and Wang, Bo and Li, Gen and Li, Aijin and Sun, Lei and Chen, Ke and Tang, Congling and Li, Yunzhe and Chen, Jun and Chiang, Yuan-Chun and Chen, Yi-Chung and Huang, Zhi-Kai and Yang, Hao-Hsiang and Chen, I-Hsiang and Kuo, Sy-Yen and Wang, Yiheng and Zhu, Gang and Yang, Xingyi and Liu, Songhua and Jing, Yongcheng and Hu, Xingyu and Song, Jianwen and Sun, Changming and Sowmya, Arcot and Park, Seung Ho and Lei, Xiaoyan and Wang, Jingchao and Zhai, Chenbo and Zhang, Yufei and Cao, Weifeng and Zhang, Wenlong}, title = {NTIRE 2023 Challenge on Stereo Image Super-Resolution: Methods and Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1346-1372} }