VisDrone-DET2019: The Vision Meets Drone Object Detection in Image Challenge Results

Dawei Du, Pengfei Zhu, Longyin Wen, Xiao Bian, Haibin Lin, Qinghua Hu, Tao Peng, Jiayu Zheng, Xinyao Wang, Yue Zhang, Liefeng Bo, Hailin Shi, Rui Zhu, Aashish Kumar, Aijin Li, Almaz Zinollayev, Anuar Askergaliyev, Arne Schumann, Binjie Mao, Byeongwon Lee, Chang Liu, Changrui Chen, Chunhong Pan, Chunlei Huo, Da Yu, DeChun Cong, Dening Zeng, Dheeraj Reddy Pailla, Di Li, Dong Wang, Donghyeon Cho, Dongyu Zhang, Furui Bai, George Jose, Guangyu Gao, Guizhong Liu, Haitao Xiong, Hao Qi, Haoran Wang, Heqian Qiu, HongLiang Li, Huchuan Lu, Ildoo Kim, Jaekyum Kim, Jane Shen, Jihoon Lee, Jing Ge, Jingjing Xu, Jingkai Zhou, Jonas Meier, Jun Won Choi, Junhao Hu, Junyi Zhang, Junying Huang, Kaiqi Huang, Keyang Wang, Lars Sommer, Lei Jin, Lei Zhang; Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019, pp. 0-0

Abstract


Recently, automatic visual data understanding from drone platforms becomes highly demanding. To facilitate the study, the Vision Meets Drone Object Detection in Image Challenge is held the second time in conjunction with the 17-th International Conference on Computer Vision (ICCV 2019), focuses on image object detection on drones. Results of 33 object detection algorithms are presented. For each participating detector, a short description is provided in the appendix. Our goal is to advance the state-of-the-art detection algorithms and provide a comprehensive evaluation platform for them. The evaluation protocol of the VisDrone-DET2019 Challenge and the comparison results of all the submitted detectors on the released dataset are publicly available at the website: http: //www.aiskyeye.com/. The results demonstrate that there still remains a large room for improvement for object detection algorithms on drones.

Related Material


[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Du_2019_ICCV,
author = {Du, Dawei and Zhu, Pengfei and Wen, Longyin and Bian, Xiao and Lin, Haibin and Hu, Qinghua and Peng, Tao and Zheng, Jiayu and Wang, Xinyao and Zhang, Yue and Bo, Liefeng and Shi, Hailin and Zhu, Rui and Kumar, Aashish and Li, Aijin and Zinollayev, Almaz and Askergaliyev, Anuar and Schumann, Arne and Mao, Binjie and Lee, Byeongwon and Liu, Chang and Chen, Changrui and Pan, Chunhong and Huo, Chunlei and Yu, Da and Cong, DeChun and Zeng, Dening and Reddy Pailla, Dheeraj and Li, Di and Wang, Dong and Cho, Donghyeon and Zhang, Dongyu and Bai, Furui and Jose, George and Gao, Guangyu and Liu, Guizhong and Xiong, Haitao and Qi, Hao and Wang, Haoran and Qiu, Heqian and Li, HongLiang and Lu, Huchuan and Kim, Ildoo and Kim, Jaekyum and Shen, Jane and Lee, Jihoon and Ge, Jing and Xu, Jingjing and Zhou, Jingkai and Meier, Jonas and Won Choi, Jun and Hu, Junhao and Zhang, Junyi and Huang, Junying and Huang, Kaiqi and Wang, Keyang and Sommer, Lars and Jin, Lei and Zhang, Lei},
title = {VisDrone-DET2019: The Vision Meets Drone Object Detection in Image Challenge Results},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}