VisDrone-MOT2019: The Vision Meets Drone Multiple Object Tracking Challenge Results

Longyin Wen, Pengfei Zhu, Dawei Du, Xiao Bian, Haibin Ling, Qinghua Hu, Jiayu Zheng, Tao Peng, Xinyao Wang, Yue Zhang, Liefeng Bo, Hailin Shi, Rui Zhu, Ajit Jadhav, Bing Dong, Brejesh Lall, Chang Liu, Chunhui Zhang, Dong Wang, Feng Ni, Filiz Bunyak, Gaoang Wang, Guizhong Liu, Guna Seetharaman, Guorong Li, Hakan Ardo, Haotian Zhang, Hongyang Yu, Huchuan Lu, Jenq-Neng Hwang, Jiatong Mu, Jinrong Hu, Kannappan Palaniappan, Long Chen, Lu Ding, Martin Lauer, Mikael Nilsson, Noor M. Al-Shakarji, Prerana Mukherjee, Qingming Huang, Robert Laganiere, Shuhao Chen, Siyang Pan, Vinay Kaushik, Wei Shi, Wei Tian, Weiqiang Li, Xin Chen, Xinyu Zhang, Yanting Zhang, Yanyun Zhao, Yong Wang, Yuduo Song, Yuehan Yao, Zhaotang Chen, Zhenyu Xu, Zhibin Xiao, Zhihang Tong; Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019, pp. 0-0

Abstract


The Vision Meets Drone Multiple Object Tracking (MOT) Challenge 2019 is the second annual activity focusing on evaluating multi-object tracking algorithms on drones, held in conjunction with the 17-th International Conference on Computer Vision (ICCV 2019). Results of 12 submitted MOT algorithms on the collected drone-based dataset are presented. Meanwhile, we also report the results of 6 state-of-the-art MOT algorithms, and provide a comprehensive analysis and discussion of the results. The results of all submissions are publicly available at the website: http://www.aiskyeye.com/. The challenge results show that MOT on drones is far from being solved. We believe the challenge can largely boost the research and development in MOT on drone platforms.

Related Material


[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wen_2019_ICCV,
author = {Wen, Longyin and Zhu, Pengfei and Du, Dawei and Bian, Xiao and Ling, Haibin and Hu, Qinghua and Zheng, Jiayu and Peng, Tao and Wang, Xinyao and Zhang, Yue and Bo, Liefeng and Shi, Hailin and Zhu, Rui and Jadhav, Ajit and Dong, Bing and Lall, Brejesh and Liu, Chang and Zhang, Chunhui and Wang, Dong and Ni, Feng and Bunyak, Filiz and Wang, Gaoang and Liu, Guizhong and Seetharaman, Guna and Li, Guorong and Ardo, Hakan and Zhang, Haotian and Yu, Hongyang and Lu, Huchuan and Hwang, Jenq-Neng and Mu, Jiatong and Hu, Jinrong and Palaniappan, Kannappan and Chen, Long and Ding, Lu and Lauer, Martin and Nilsson, Mikael and Al-Shakarji, Noor M. and Mukherjee, Prerana and Huang, Qingming and Laganiere, Robert and Chen, Shuhao and Pan, Siyang and Kaushik, Vinay and Shi, Wei and Tian, Wei and Li, Weiqiang and Chen, Xin and Zhang, Xinyu and Zhang, Yanting and Zhao, Yanyun and Wang, Yong and Song, Yuduo and Yao, Yuehan and Chen, Zhaotang and Xu, Zhenyu and Xiao, Zhibin and Tong, Zhihang},
title = {VisDrone-MOT2019: The Vision Meets Drone Multiple Object Tracking Challenge Results},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}