The 4th Face Anti-Spoofing Workshop and Challenge


Flexible-Modal Face Anti-Spoofing: A Benchmark
Zitong Yu,
Ajian Liu,
Chenxu Zhao,
Kevin H. M. Cheng,
Xu Cheng,
Guoying Zhao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2023_CVPR, author = {Yu, Zitong and Liu, Ajian and Zhao, Chenxu and Cheng, Kevin H. M. and Cheng, Xu and Zhao, Guoying}, title = {Flexible-Modal Face Anti-Spoofing: A Benchmark}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {6346-6351} }

Bandpass Filter Based Dual-Stream Network for Face Anti-Spoofing
Dingheng Zeng,
Liang Gao,
Hao Fang,
Guohui Xiang,
Yue Feng,
Quan Lu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zeng_2023_CVPR, author = {Zeng, Dingheng and Gao, Liang and Fang, Hao and Xiang, Guohui and Feng, Yue and Lu, Quan}, title = {Bandpass Filter Based Dual-Stream Network for Face Anti-Spoofing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {6403-6410} }

Dynamic Feature Queue for Surveillance Face Anti-Spoofing via Progressive Training
Keyao Wang,
Mouxiao Huang,
Guosheng Zhang,
Haixiao Yue,
Gang Zhang,
Yu Qiao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Keyao and Huang, Mouxiao and Zhang, Guosheng and Yue, Haixiao and Zhang, Gang and Qiao, Yu}, title = {Dynamic Feature Queue for Surveillance Face Anti-Spoofing via Progressive Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {6372-6379} }

Surveillance Face Presentation Attack Detection Challenge
Hao Fang,
Ajian Liu,
Jun Wan,
Sergio Escalera,
Hugo Jair Escalante,
Zhen Lei
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fang_2023_CVPR, author = {Fang, Hao and Liu, Ajian and Wan, Jun and Escalera, Sergio and Escalante, Hugo Jair and Lei, Zhen}, title = {Surveillance Face Presentation Attack Detection Challenge}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {6361-6371} }

Wild Face Anti-Spoofing Challenge 2023: Benchmark and Results
Dong Wang,
Jia Guo,
Qiqi Shao,
Haochi He,
Zhian Chen,
Chuanbao Xiao,
Ajian Liu,
Sergio Escalera,
Hugo Jair Escalante,
Zhen Lei,
Jun Wan,
Jiankang Deng
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Dong and Guo, Jia and Shao, Qiqi and He, Haochi and Chen, Zhian and Xiao, Chuanbao and Liu, Ajian and Escalera, Sergio and Escalante, Hugo Jair and Lei, Zhen and Wan, Jun and Deng, Jiankang}, title = {Wild Face Anti-Spoofing Challenge 2023: Benchmark and Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {6380-6391} }

Adversarial Domain Generalization for Surveillance Face Anti-Spoofing
Yongluo Liu,
Yaowen Xu,
Zhaofan Zou,
Zhuming Wang,
Bowen Zhang,
Lifang Wu,
Zhizhi Guo,
Zhixiang He
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_CVPR, author = {Liu, Yongluo and Xu, Yaowen and Zou, Zhaofan and Wang, Zhuming and Zhang, Bowen and Wu, Lifang and Guo, Zhizhi and He, Zhixiang}, title = {Adversarial Domain Generalization for Surveillance Face Anti-Spoofing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {6352-6360} }

Attack-Agnostic Deep Face Anti-Spoofing
Ajian Liu,
Zichang Tan,
Yanyan Liang,
Jun Wan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_CVPR, author = {Liu, Ajian and Tan, Zichang and Liang, Yanyan and Wan, Jun}, title = {Attack-Agnostic Deep Face Anti-Spoofing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {6336-6345} }

Exploring the Effectiveness of Lightweight Architectures for Face Anti-Spoofing
Yoanna Martínez-Díaz,
Heydi Méndez-Vázquez,
Luis S. Luevano,
Miguel Gonzalez-Mendoza
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Martinez-Diaz_2023_CVPR, author = {Mart{\'\i}nez-D{\'\i}az, Yoanna and M\'endez-V\'azquez, Heydi and Luevano, Luis S. and Gonzalez-Mendoza, Miguel}, title = {Exploring the Effectiveness of Lightweight Architectures for Face Anti-Spoofing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {6392-6402} }