2nd Face Recognition Challenge in the Era of Synthetic Data (FRCSyn)


Second Edition FRCSyn Challenge at CVPR 2024: Face Recognition Challenge in the Era of Synthetic Data
Ivan Deandres-Tame,
Ruben Tolosana,
Pietro Melzi,
Ruben Vera-Rodriguez,
Minchul Kim,
Christian Rathgeb,
Xiaoming Liu,
Aythami Morales,
Julian Fierrez,
Javier Ortega-Garcia,
Zhizhou Zhong,
Yuge Huang,
Yuxi Mi,
Shouhong Ding,
Shuigeng Zhou,
Shuai He,
Lingzhi Fu,
Heng Cong,
Rongyu Zhang,
Zhihong Xiao,
Evgeny Smirnov,
Anton Pimenov,
Aleksei Grigorev,
Denis Timoshenko,
Kaleb Mesfin Asfaw,
Cheng Yaw Low,
Hao Liu,
Chuyi Wang,
Qing Zuo,
Zhixiang He,
Hatef Otroshi Shahreza,
Anjith George,
Alexander Unnervik,
Parsa Rahimi,
Sébastien Marcel,
Pedro C. Neto,
Marco Huber,
Jan Niklas Kolf,
Naser Damer,
Fadi Boutros,
Jaime S. Cardoso,
Ana F. Sequeira,
Andrea Atzori,
Gianni Fenu,
Mirko Marras,
Vitomir Štruc,
Jiang Yu,
Zhangjie Li,
Jichun Li,
Weisong Zhao,
Zhen Lei,
Xiangyu Zhu,
Xiao-Yu Zhang,
Bernardo Biesseck,
Pedro Vidal,
Luiz Coelho,
Roger Granada,
David Menotti
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Deandres-Tame_2024_CVPR, author = {Deandres-Tame, Ivan and Tolosana, Ruben and Melzi, Pietro and Vera-Rodriguez, Ruben and Kim, Minchul and Rathgeb, Christian and Liu, Xiaoming and Morales, Aythami and Fierrez, Julian and Ortega-Garcia, Javier and Zhong, Zhizhou and Huang, Yuge and Mi, Yuxi and Ding, Shouhong and Zhou, Shuigeng and He, Shuai and Fu, Lingzhi and Cong, Heng and Zhang, Rongyu and Xiao, Zhihong and Smirnov, Evgeny and Pimenov, Anton and Grigorev, Aleksei and Timoshenko, Denis and Asfaw, Kaleb Mesfin and Low, Cheng Yaw and Liu, Hao and Wang, Chuyi and Zuo, Qing and He, Zhixiang and Shahreza, Hatef Otroshi and George, Anjith and Unnervik, Alexander and Rahimi, Parsa and Marcel, S\'ebastien and Neto, Pedro C. and Huber, Marco and Kolf, Jan Niklas and Damer, Naser and Boutros, Fadi and Cardoso, Jaime S. and Sequeira, Ana F. and Atzori, Andrea and Fenu, Gianni and Marras, Mirko and \v{S}truc, Vitomir and Yu, Jiang and Li, Zhangjie and Li, Jichun and Zhao, Weisong and Lei, Zhen and Zhu, Xiangyu and Zhang, Xiao-Yu and Biesseck, Bernardo and Vidal, Pedro and Coelho, Luiz and Granada, Roger and Menotti, David}, title = {Second Edition FRCSyn Challenge at CVPR 2024: Face Recognition Challenge in the Era of Synthetic Data}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2024}, pages = {3173-3183} }