Visual Object Tracking and Segmentation Challenge 2023


The First Visual Object Tracking Segmentation VOTS2023 Challenge Results
Matej Kristan,
Jiří Matas,
Martin Danelljan,
Michael Felsberg,
Hyung Jin Chang,
Luka Čehovin Zajc,
Alan Lukežič,
Ondrej Drbohlav,
Zhongqun Zhang,
Khanh-Tung Tran,
Xuan-Son Vu,
Johanna Björklund,
Christoph Mayer,
Yushan Zhang,
Lei Ke,
Jie Zhao,
Gustavo Fernández,
Noor Al-Shakarji,
Dong An,
Michael Arens,
Stefan Becker,
Goutam Bhat,
Sebastian Bullinger,
Antoni B. Chan,
Shijie Chang,
Hanyuan Chen,
Xin Chen,
Yan Chen,
Zhenyu Chen,
Yangming Cheng,
Yutao Cui,
Chunyuan Deng,
Jiahua Dong,
Matteo Dunnhofer,
Wei Feng,
Jianlong Fu,
Jie Gao,
Ruize Han,
Zeqi Hao,
Jun-Yan He,
Keji He,
Zhenyu He,
Xiantao Hu,
Kaer Huang,
Yuqing Huang,
Yi Jiang,
Ben Kang,
Jin-Peng Lan,
Hyungjun Lee,
Chenyang Li,
Jiahao Li,
Ning Li,
Wangkai Li,
Xiaodi Li,
Xin Li,
Pengyu Liu,
Yue Liu,
Huchuan Lu,
Bin Luo,
Ping Luo,
Yinchao Ma,
Deshui Miao,
Christian Micheloni,
Kannappan Palaniappan,
Hancheol Park,
Matthieu Paul,
HouWen Peng,
Zekun Qian,
Gani Rahmon,
Norbert Scherer-Negenborn,
Pengcheng Shao,
Wooksu Shin,
Elham Soltani Kazemi,
Tianhui Song,
Rainer Stiefelhagen,
Rui Sun,
Chuanming Tang,
Zhangyong Tang,
Imad Eddine Toubal,
Jack Valmadre,
Joost van de Weijer,
Luc Van Gool,
Jash Vira,
Stèphane Vujasinović,
Cheng Wan,
Jia Wan,
Dong Wang,
Fei Wang,
Feifan Wang,
He Wang,
Limin Wang,
Song Wang,
Yaowei Wang,
Zhepeng Wang,
Gangshan Wu,
Jiannan Wu,
Qiangqiang Wu,
Xiaojun Wu,
Anqi Xiao,
Jinxia Xie,
Chenlong Xu,
Min Xu,
Tianyang Xu,
Yuanyou Xu,
Bin Yan,
Dawei Yang,
Ming-Hsuan Yang,
Tianyu Yang,
Yi Yang,
Zongxin Yang,
Xuanwu Yin,
Fisher Yu,
Hongyuan Yu,
Qianjin Yu,
Weichen Yu,
YongSheng Yuan,
Zehuan Yuan,
Jianlin Zhang,
Lu Zhang,
Tianzhu Zhang,
Guodongfang Zhao,
Shaochuan Zhao,
Yaozong Zheng,
Bineng Zhong,
Jiawen Zhu,
Xuefeng Zhu,
Yueting Zhuang,
ChengAo Zong,
Kunlong Zuo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kristan_2023_ICCV, author = {Kristan, Matej and Matas, Ji\v{r}{\'\i} and Danelljan, Martin and Felsberg, Michael and Chang, Hyung Jin and Zajc, Luka \v{C}ehovin and Luke\v{z}i\v{c}, Alan and Drbohlav, Ondrej and Zhang, Zhongqun and Tran, Khanh-Tung and Vu, Xuan-Son and Bj\"orklund, Johanna and Mayer, Christoph and Zhang, Yushan and Ke, Lei and Zhao, Jie and Fern\'andez, Gustavo and Al-Shakarji, Noor and An, Dong and Arens, Michael and Becker, Stefan and Bhat, Goutam and Bullinger, Sebastian and Chan, Antoni B. and Chang, Shijie and Chen, Hanyuan and Chen, Xin and Chen, Yan and Chen, Zhenyu and Cheng, Yangming and Cui, Yutao and Deng, Chunyuan and Dong, Jiahua and Dunnhofer, Matteo and Feng, Wei and Fu, Jianlong and Gao, Jie and Han, Ruize and Hao, Zeqi and He, Jun-Yan and He, Keji and He, Zhenyu and Hu, Xiantao and Huang, Kaer and Huang, Yuqing and Jiang, Yi and Kang, Ben and Lan, Jin-Peng and Lee, Hyungjun and Li, Chenyang and Li, Jiahao and Li, Ning and Li, Wangkai and Li, Xiaodi and Li, Xin and Liu, Pengyu and Liu, Yue and Lu, Huchuan and Luo, Bin and Luo, Ping and Ma, Yinchao and Miao, Deshui and Micheloni, Christian and Palaniappan, Kannappan and Park, Hancheol and Paul, Matthieu and Peng, HouWen and Qian, Zekun and Rahmon, Gani and Scherer-Negenborn, Norbert and Shao, Pengcheng and Shin, Wooksu and Kazemi, Elham Soltani and Song, Tianhui and Stiefelhagen, Rainer and Sun, Rui and Tang, Chuanming and Tang, Zhangyong and Toubal, Imad Eddine and Valmadre, Jack and van de Weijer, Joost and Van Gool, Luc and Vira, Jash and Vujasinovi\'c, St\`ephane and Wan, Cheng and Wan, Jia and Wang, Dong and Wang, Fei and Wang, Feifan and Wang, He and Wang, Limin and Wang, Song and Wang, Yaowei and Wang, Zhepeng and Wu, Gangshan and Wu, Jiannan and Wu, Qiangqiang and Wu, Xiaojun and Xiao, Anqi and Xie, Jinxia and Xu, Chenlong and Xu, Min and Xu, Tianyang and Xu, Yuanyou and Yan, Bin and Yang, Dawei and Yang, Ming-Hsuan and Yang, Tianyu and Yang, Yi and Yang, Zongxin and Yin, Xuanwu and Yu, Fisher and Yu, Hongyuan and Yu, Qianjin and Yu, Weichen and Yuan, YongSheng and Yuan, Zehuan and Zhang, Jianlin and Zhang, Lu and Zhang, Tianzhu and Zhao, Guodongfang and Zhao, Shaochuan and Zheng, Yaozong and Zhong, Bineng and Zhu, Jiawen and Zhu, Xuefeng and Zhuang, Yueting and Zong, ChengAo and Zuo, Kunlong}, title = {The First Visual Object Tracking Segmentation VOTS2023 Challenge Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2023}, pages = {1796-1818} }