NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset, Methods and Results

Ren Yang, Radu Timofte, Meisong Zheng, Qunliang Xing, Minglang Qiao, Mai Xu, Lai Jiang, Huaida Liu, Ying Chen, Youcheng Ben, Xiao Zhou, Chen Fu, Pei Cheng, Gang Yu, Junyi Li, Renlong Wu, Zhilu Zhang, Wei Shang, Zhengyao Lv, Yunjin Chen, Mingcai Zhou, Dongwei Ren, Kai Zhang, Wangmeng Zuo, Pavel Ostyakov, Vyal Dmitry, Shakarim Soltanayev, Chervontsev Sergey, Zhussip Magauiya, Xueyi Zou, Youliang Yan, Pablo Navarrete Michelini, Yunhua Lu, Diankai Zhang, Shaoli Liu, Si Gao, Biao Wu, Chengjian Zheng, Xiaofeng Zhang, Kaidi Lu, Ning Wang, Thuong Nguyen Canh, Thong Bach, Qing Wang, Xiaopeng Sun, Haoyu Ma, Shijie Zhao, Junlin Li, Liangbin Xie, Shuwei Shi, Yujiu Yang, Xintao Wang, Jinjin Gu, Chao Dong, Xiaodi Shi, Chunmei Nian, Dong Jiang, Jucai Lin, Zhihuai Xie, Mao Ye, Dengyan Luo, Liuhan Peng, Shengjie Chen, Xin Liu, Xin Liu, Qian Wang, Boyang Liang, Hang Dong, Yuhao Huang, Kai Chen, Xingbei Guo, Yujing Sun, Huilei Wu, Pengxu Wei, Yulin Huang, Junying Chen, Ik Hyun Lee, Sunder Ali Khowaja, Jiseok Yoon; Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, 2022, pp. 1221-1238

Abstract


This paper reviews the NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video. In this challenge, we proposed the LDV 2.0 dataset, which includes the LDV dataset (240 videos) and 95 additional videos. This challenge includes three tracks. Track 1 aims at enhancing the videos compressed by HEVC at a fixed QP. Track 2 and Track 3 target both the super-resolution and quality enhancement of HEVC compressed video. They require x2 and x4 super-resolution, respectively. The three tracks totally attract more than 600 registrations. In the test phase, 8 teams, 8 teams and 12 teams submitted the final results to Tracks 1, 2 and 3, respectively. The proposed methods and solutions gauge the state-of-the-art of super-resolution and quality enhancement of compressed video. The proposed LDV 2.0 dataset is available at https://github.com/RenYang-home/LDV_dataset. The homepage of this challenge (including open-sourced codes) is at https://github.com/RenYang-home/NTIRE22_VEnh_SR.

Related Material


[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Ren and Timofte, Radu and Zheng, Meisong and Xing, Qunliang and Qiao, Minglang and Xu, Mai and Jiang, Lai and Liu, Huaida and Chen, Ying and Ben, Youcheng and Zhou, Xiao and Fu, Chen and Cheng, Pei and Yu, Gang and Li, Junyi and Wu, Renlong and Zhang, Zhilu and Shang, Wei and Lv, Zhengyao and Chen, Yunjin and Zhou, Mingcai and Ren, Dongwei and Zhang, Kai and Zuo, Wangmeng and Ostyakov, Pavel and Dmitry, Vyal and Soltanayev, Shakarim and Sergey, Chervontsev and Magauiya, Zhussip and Zou, Xueyi and Yan, Youliang and Michelini, Pablo Navarrete and Lu, Yunhua and Zhang, Diankai and Liu, Shaoli and Gao, Si and Wu, Biao and Zheng, Chengjian and Zhang, Xiaofeng and Lu, Kaidi and Wang, Ning and Canh, Thuong Nguyen and Bach, Thong and Wang, Qing and Sun, Xiaopeng and Ma, Haoyu and Zhao, Shijie and Li, Junlin and Xie, Liangbin and Shi, Shuwei and Yang, Yujiu and Wang, Xintao and Gu, Jinjin and Dong, Chao and Shi, Xiaodi and Nian, Chunmei and Jiang, Dong and Lin, Jucai and Xie, Zhihuai and Ye, Mao and Luo, Dengyan and Peng, Liuhan and Chen, Shengjie and Liu, Xin and Liu, Xin and Wang, Qian and Liang, Boyang and Dong, Hang and Huang, Yuhao and Chen, Kai and Guo, Xingbei and Sun, Yujing and Wu, Huilei and Wei, Pengxu and Huang, Yulin and Chen, Junying and Lee, Ik Hyun and Khowaja, Sunder Ali and Yoon, Jiseok}, title = {NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset, Methods and Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1221-1238} }