NTIRE 2023 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

Yawei Li, Yulun Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool, Lei Yu, Youwei Li, Xinpeng Li, Ting Jiang, Qi Wu, Mingyan Han, Wenjie Lin, Chengzhi Jiang, Jinting Luo, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu, Yucong Wang, Minjie Cai, Mingxi Li, Yuhang Zhang, Xian-jun Fan, Yankai Sheng, Yanyu Mao, Nihao Zhang, Qian Wang, Mingjun Zheng, Long Sun, Jinshan Pan, Jiangxin Dong, Jinhui Tang, Zhongbao Yang, Yan Wang, Erlin Pan, Qixuan Cai, Xinan Dai, Magauiya Zhussip, Nikolay Kalyazin, Dmitry Vyal, Xueyi Zou, Youliang Yan, Heaseo Chung, Jin Zhang, Gaocheng Yu, Feng Zhang, Hongbin Wang, Bohao Liao, Zhibo Du, Yu-liang Wu, Gege Shi, Long Peng, Yang Wang, Yang Cao, Zhengjun Zha, Zhi-Kai Huang, Yi-Chung Chen, Yuan-Chun Chiang, Hao-Hsiang Yang, Wei-Ting Chen, Hua-En Chang, I-Hsiang Chen, Chia-Hsuan Hsieh, Sy-Yen Kuo, Xin Liu, Qian Wang, Jiahao Pan, Hongyuan Yu, Weichen Yu, Lin Ge, Jiahua Dong, Yajun Zou, Zhuoyuan Wu, Binnan Han, Xiaolin Zhang, Heng Zhang, Xuanwu Yin, Kunlong Zuo, Weijian Deng, Hongjie Yuan, Zengtong Lu, Mingyu Ouyang, Wenzhuo Ma, Nian Liu, Hanyou Zheng, Yuantong Zhang, Junxi Zhang, Zhenzhong Chen, Garas Gendy, Nabil Sabor, Jingchao Hou, Guanghui He, Yurui Zhu, Xi Wang, Xueyang Fu, Zheng-Jun Zha, Daheng Yin, Mengyang Liu, Baijun Chen, Ao Li, Lei Luo, Kangjun Jin, Ce Zhu, Xiaoming Zhang, Chengxing Xie, Linze Li, Haiteng Meng, Tianlin Zhang, Tianrui Li, Xiaole Zhao, Zhao Zhang, Baiang Li, Huan Zheng, Suiyi Zhao, Yangcheng Gao, Jiahuan Ren, Kang Hu, Jingpeng Shi, Zhijian Wu, Dingjiang Huang, Jinchen Zhu, Hui Li, Qianru Xv, Tianle Liu, Shizhuang Weng, Gang Wu, Junpeng Jiang, Xianming Liu, Junjun Jiang, Mingjian Zhang, Jing Hu, Chengxu Wu, Qinrui Fan, Chengming Feng, Ziwei Luo, Shu Hu, Siwei Lyu, Xi Wu, Xin Wang; Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, 2023, pp. 1922-1960

Abstract


This paper reviews the NTIRE 2023 challenge on efficient single-image super-resolution with a focus on the proposed solutions and results. The aim of this challenge is to devise a network that reduces one or several aspects such as runtime, parameters, FLOPs, activations, memory footprint, and depth of RFDN while at least maintaining the PSNR of 29.00dB on DIV2K validation datasets. The challenge had 272 registered participants, and 35 teams made valid submissions. They gauge the state-of-the-art for efficient single-image super-resolution.

Related Material


[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Yawei and Zhang, Yulun and Timofte, Radu and Van Gool, Luc and Yu, Lei and Li, Youwei and Li, Xinpeng and Jiang, Ting and Wu, Qi and Han, Mingyan and Lin, Wenjie and Jiang, Chengzhi and Luo, Jinting and Fan, Haoqiang and Liu, Shuaicheng and Wang, Yucong and Cai, Minjie and Li, Mingxi and Zhang, Yuhang and Fan, Xian-jun and Sheng, Yankai and Mao, Yanyu and Zhang, Nihao and Wang, Qian and Zheng, Mingjun and Sun, Long and Pan, Jinshan and Dong, Jiangxin and Tang, Jinhui and Yang, Zhongbao and Wang, Yan and Pan, Erlin and Cai, Qixuan and Dai, Xinan and Zhussip, Magauiya and Kalyazin, Nikolay and Vyal, Dmitry and Zou, Xueyi and Yan, Youliang and Chung, Heaseo and Zhang, Jin and Yu, Gaocheng and Zhang, Feng and Wang, Hongbin and Liao, Bohao and Du, Zhibo and Wu, Yu-liang and Shi, Gege and Peng, Long and Wang, Yang and Cao, Yang and Zha, Zhengjun and Huang, Zhi-Kai and Chen, Yi-Chung and Chiang, Yuan-Chun and Yang, Hao-Hsiang and Chen, Wei-Ting and Chang, Hua-En and Chen, I-Hsiang and Hsieh, Chia-Hsuan and Kuo, Sy-Yen and Liu, Xin and Wang, Qian and Pan, Jiahao and Yu, Hongyuan and Yu, Weichen and Ge, Lin and Dong, Jiahua and Zou, Yajun and Wu, Zhuoyuan and Han, Binnan and Zhang, Xiaolin and Zhang, Heng and Yin, Xuanwu and Zuo, Kunlong and Deng, Weijian and Yuan, Hongjie and Lu, Zengtong and Ouyang, Mingyu and Ma, Wenzhuo and Liu, Nian and Zheng, Hanyou and Zhang, Yuantong and Zhang, Junxi and Chen, Zhenzhong and Gendy, Garas and Sabor, Nabil and Hou, Jingchao and He, Guanghui and Zhu, Yurui and Wang, Xi and Fu, Xueyang and Zha, Zheng-Jun and Yin, Daheng and Liu, Mengyang and Chen, Baijun and Li, Ao and Luo, Lei and Jin, Kangjun and Zhu, Ce and Zhang, Xiaoming and Xie, Chengxing and Li, Linze and Meng, Haiteng and Zhang, Tianlin and Li, Tianrui and Zhao, Xiaole and Zhang, Zhao and Li, Baiang and Zheng, Huan and Zhao, Suiyi and Gao, Yangcheng and Ren, Jiahuan and Hu, Kang and Shi, Jingpeng and Wu, Zhijian and Huang, Dingjiang and Zhu, Jinchen and Li, Hui and Xv, Qianru and Liu, Tianle and Weng, Shizhuang and Wu, Gang and Jiang, Junpeng and Liu, Xianming and Jiang, Junjun and Zhang, Mingjian and Hu, Jing and Wu, Chengxu and Fan, Qinrui and Feng, Chengming and Luo, Ziwei and Hu, Shu and Lyu, Siwei and Wu, Xi and Wang, Xin}, title = {NTIRE 2023 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1922-1960} }