VisDrone-SOT2019: The Vision Meets Drone Single Object Tracking Challenge Results

Dawei Du, Pengfei Zhu, Longyin Wen, Xiao Bian, Haibin Ling, Qinghua Hu, Jiayu Zheng, Tao Peng, Xinyao Wang, Yue Zhang, Liefeng Bo, Hailin Shi, Rui Zhu, Bo Han, Chunhui Zhang, Guizhong Liu, Han Wu, Hao Wen, Haoran Wang, Jiaqing Fan, Jie Chen, Jie Gao, Jie Zhang, Jinghao Zhou, Jinliu Zhou, Jinwang Wang, Jiuqing Wan, Josef Kittler, Kaihua Zhang, Kaiqi Huang, Kang Yang, Kangkai Zhang, Lianghua Huang, Lijun Zhou, Lingling Shi, Lu Ding, Ning Wang, Peng Wang, Qintao Hu, Robert Laganiere, Ruiyan Ma, Ruohan Zhang, Shanrong Zou, Shengwei Zhao, Shengyang Li, Shengyin Zhu, Shikun Li, Shiming Ge, Shiyu Xuan, Tianyang Xu; Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019, pp. 0-0

Abstract


The Vision Meets Drone (VisDrone2019) Single Object Tracking challenge is the second annual research activity focusing on evaluating single-object tracking algorithms on drones, held in conjunction with the International Conference on Computer Vision (ICCV 2019). The VisDrone-SOT2019 Challenge goes beyond its VisDrone-SOT2018 predecessor by introducing 25 more challenging sequences for long-term tracking. We evaluate and discuss the results of 22 participating algorithms and 19 state-of-the-art trackers on the collected dataset. The challenge results are publicly available at the website: http://www.aiskyeye.com/. WeexpecttheVisDrone-SOTchallenge to boost the research in single object tracking field.

Related Material


[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Du_2019_ICCV,
author = {Du, Dawei and Zhu, Pengfei and Wen, Longyin and Bian, Xiao and Ling, Haibin and Hu, Qinghua and Zheng, Jiayu and Peng, Tao and Wang, Xinyao and Zhang, Yue and Bo, Liefeng and Shi, Hailin and Zhu, Rui and Han, Bo and Zhang, Chunhui and Liu, Guizhong and Wu, Han and Wen, Hao and Wang, Haoran and Fan, Jiaqing and Chen, Jie and Gao, Jie and Zhang, Jie and Zhou, Jinghao and Zhou, Jinliu and Wang, Jinwang and Wan, Jiuqing and Kittler, Josef and Zhang, Kaihua and Huang, Kaiqi and Yang, Kang and Zhang, Kangkai and Huang, Lianghua and Zhou, Lijun and Shi, Lingling and Ding, Lu and Wang, Ning and Wang, Peng and Hu, Qintao and Laganiere, Robert and Ma, Ruiyan and Zhang, Ruohan and Zou, Shanrong and Zhao, Shengwei and Li, Shengyang and Zhu, Shengyin and Li, Shikun and Ge, Shiming and Xuan, Shiyu and Xu, Tianyang},
title = {VisDrone-SOT2019: The Vision Meets Drone Single Object Tracking Challenge Results},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}