VisDrone-VID2019: The Vision Meets Drone Object Detection in Video Challenge Results

Pengfei Zhu, Dawei Du, Longyin Wen, Xiao Bian, Haibin Ling, Qinghua Hu, Tao Peng, Jiayu Zheng, Xinyao Wang, Yue Zhang, Liefeng Bo, Hailin Shi, Rui Zhu, Bing Dong, Dheeraj Reddy Pailla, Feng Ni, Guangyu Gao, Guizhong Liu, Haitao Xiong, Jing Ge, Jingkai Zhou, Jinrong Hu, Lin Sun, Long Chen, Martin Lauer, Qiong Liu, Sai Saketh Chennamsetty, Ting Sun, Tong Wu, Varghese Alex Kollerathu, Wei Tian, Weida Qin, Xier Chen, Xingjie Zhao, Yanchao Lian, Yinan Wu, Ying Li, Yingping Li, Yiwen Wang, Yuduo Song, Yuehan Yao, Yunfeng Zhang, Zhaoliang Pi, Zhaotang Chen, Zhenyu Xu, Zhibin Xiao, Zhipeng Luo, Ziming Liu; Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019, pp. 0-0

Abstract


Video object detection has drawn great attention recently. The Vision Meets Drone Object Detection in Video Challenge 2019 (VisDrone-VID2019) is held to advance the state-of-the-art in video object detection for videos captured by drones. Specifically, there are 13 teams participating the challenge. We also report the results of 6 state-of-the-art detectors on the collected dataset. A short description is provided in the appendix for each participating detector. We present the analysis and discussion of the challenge results. Both the dataset and the challenge results are publicly available at the challenge website: http://www.aiskyeye.com/.

Related Material


[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2019_ICCV,
author = {Zhu, Pengfei and Du, Dawei and Wen, Longyin and Bian, Xiao and Ling, Haibin and Hu, Qinghua and Peng, Tao and Zheng, Jiayu and Wang, Xinyao and Zhang, Yue and Bo, Liefeng and Shi, Hailin and Zhu, Rui and Dong, Bing and Reddy Pailla, Dheeraj and Ni, Feng and Gao, Guangyu and Liu, Guizhong and Xiong, Haitao and Ge, Jing and Zhou, Jingkai and Hu, Jinrong and Sun, Lin and Chen, Long and Lauer, Martin and Liu, Qiong and Saketh Chennamsetty, Sai and Sun, Ting and Wu, Tong and Alex Kollerathu, Varghese and Tian, Wei and Qin, Weida and Chen, Xier and Zhao, Xingjie and Lian, Yanchao and Wu, Yinan and Li, Ying and Li, Yingping and Wang, Yiwen and Song, Yuduo and Yao, Yuehan and Zhang, Yunfeng and Pi, Zhaoliang and Chen, Zhaotang and Xu, Zhenyu and Xiao, Zhibin and Luo, Zhipeng and Liu, Ziming},
title = {VisDrone-VID2019: The Vision Meets Drone Object Detection in Video Challenge Results},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}