Deep Vision: Deep Learning in Computer Vision 2015


Self-Tuned Deep Super Resolution
Zhangyang Wang,
Yingzhen Yang,
Zhaowen Wang,
Shiyu Chang,
Wei Han,
Jianchao Yang,
Thomas Huang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2015_CVPR_Workshops,
author = {Wang, Zhangyang and Yang, Yingzhen and Wang, Zhaowen and Chang, Shiyu and Han, Wei and Yang, Jianchao and Huang, Thomas},
title = {Self-Tuned Deep Super Resolution},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2015}
}

Channel-Max, Channel-Drop and Stochastic Max-Pooling
Yuchi Huang,
Xiuyu Sun,
Ming Lu,
Ming Xu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2015_CVPR_Workshops,
author = {Huang, Yuchi and Sun, Xiuyu and Lu, Ming and Xu, Ming},
title = {Channel-Max, Channel-Drop and Stochastic Max-Pooling},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2015}
}

Convolutional Recurrent Neural Networks: Learning Spatial Dependencies for Image Representation
Zhen Zuo,
Bing Shuai,
Gang Wang,
Xiao Liu,
Xingxing Wang,
Bing Wang,
Yushi Chen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zuo_2015_CVPR_Workshops,
author = {Zuo, Zhen and Shuai, Bing and Wang, Gang and Liu, Xiao and Wang, Xingxing and Wang, Bing and Chen, Yushi},
title = {Convolutional Recurrent Neural Networks: Learning Spatial Dependencies for Image Representation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2015}
}

Deep Learning of Binary Hash Codes for Fast Image Retrieval
Kevin Lin,
Huei-Fang Yang,
Jen-Hao Hsiao,
Chu-Song Chen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2015_CVPR_Workshops,
author = {Lin, Kevin and Yang, Huei-Fang and Hsiao, Jen-Hao and Chen, Chu-Song},
title = {Deep Learning of Binary Hash Codes for Fast Image Retrieval},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2015}
}

From Generic to Specific Deep Representations for Visual Recognition
Hossein Azizpour,
Ali Sharif Razavian,
Josephine Sullivan,
Atsuto Maki,
Stefan Carlsson
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Azizpour_2015_CVPR_Workshops,
author = {Azizpour, Hossein and Sharif Razavian, Ali and Sullivan, Josephine and Maki, Atsuto and Carlsson, Stefan},
title = {From Generic to Specific Deep Representations for Visual Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2015}
}

Subset Feature Learning for Fine-Grained Category Classification
ZongYuan Ge,
Christopher McCool,
Conrad Sanderson,
Peter Corke
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ge_2015_CVPR_Workshops,
author = {Ge, ZongYuan and McCool, Christopher and Sanderson, Conrad and Corke, Peter},
title = {Subset Feature Learning for Fine-Grained Category Classification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2015}
}

Exploiting Local Features From Deep Networks for Image Retrieval
Joe Yue-Hei Ng,
Fan Yang,
Larry S. Davis
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ng_2015_CVPR_Workshops,
author = {Yue-Hei Ng, Joe and Yang, Fan and Davis, Larry S.},
title = {Exploiting Local Features From Deep Networks for Image Retrieval},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2015}
}

Object Level Deep Feature Pooling for Compact Image Representation
Konda Reddy Mopuri,
R. Venkatesh Babu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Mopuri_2015_CVPR_Workshops,
author = {Reddy Mopuri, Konda and Venkatesh Babu, R.},
title = {Object Level Deep Feature Pooling for Compact Image Representation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2015}
}

Multi-Scale Pyramid Pooling for Deep Convolutional Representation
Donggeun Yoo,
Sunggyun Park,
Joon-Young Lee,
In So Kweon
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yoo_2015_CVPR_Workshops,
author = {Yoo, Donggeun and Park, Sunggyun and Lee, Joon-Young and So Kweon, In},
title = {Multi-Scale Pyramid Pooling for Deep Convolutional Representation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2015}
}

Color Constancy Using CNNs
Simone Bianco,
Claudio Cusano,
Raimondo Schettini
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Bianco_2015_CVPR_Workshops,
author = {Bianco, Simone and Cusano, Claudio and Schettini, Raimondo},
title = {Color Constancy Using CNNs},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2015}
}

Learning to Count With Deep Object Features
Santi Segui,
Oriol Pujol,
Jordi Vitria
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Segui_2015_CVPR_Workshops,
author = {Segui, Santi and Pujol, Oriol and Vitria, Jordi},
title = {Learning to Count With Deep Object Features},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2015}
}