Faces "In-The-Wild" Workshop-Challenge


Estimation of Affective Level in the Wild With Multiple Memory Networks
Jianshu Li,
Yunpeng Chen,
Shengtao Xiao,
Jian Zhao,
Sujoy Roy,
Jiashi Feng,
Shuicheng Yan,
Terence Sim
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2017_CVPR_Workshops,
author = {Li, Jianshu and Chen, Yunpeng and Xiao, Shengtao and Zhao, Jian and Roy, Sujoy and Feng, Jiashi and Yan, Shuicheng and Sim, Terence},
title = {Estimation of Affective Level in the Wild With Multiple Memory Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {July},
year = {2017}
}

Facial Affect Estimation in the Wild Using Deep Residual and Convolutional Networks
Behzad Hasani,
Mohammad H. Mahoor
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hasani_2017_CVPR_Workshops,
author = {Hasani, Behzad and Mahoor, Mohammad H.},
title = {Facial Affect Estimation in the Wild Using Deep Residual and Convolutional Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {July},
year = {2017}
}

FATAUVA-Net : An Integrated Deep Learning Framework for Facial Attribute Recognition, Action Unit Detection, and Valence-Arousal Estimation
Wei-Yi Chang,
Shih-Huan Hsu,
Jen-Hsien Chien
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chang_2017_CVPR_Workshops,
author = {Chang, Wei-Yi and Hsu, Shih-Huan and Chien, Jen-Hsien},
title = {FATAUVA-Net : An Integrated Deep Learning Framework for Facial Attribute Recognition, Action Unit Detection, and Valence-Arousal Estimation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {July},
year = {2017}
}

Recognition of Affect in the Wild Using Deep Neural Networks
Dimitrios Kollias,
Mihalis A. Nicolaou,
Irene Kotsia,
Guoying Zhao,
Stefanos Zafeiriou
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kollias_2017_CVPR_Workshops,
author = {Kollias, Dimitrios and Nicolaou, Mihalis A. and Kotsia, Irene and Zhao, Guoying and Zafeiriou, Stefanos},
title = {Recognition of Affect in the Wild Using Deep Neural Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {July},
year = {2017}
}

Aff-Wild: Valence and Arousal 'In-The-Wild' Challenge
Stefanos Zafeiriou,
Dimitrios Kollias,
Mihalis A. Nicolaou,
Athanasios Papaioannou,
Guoying Zhao,
Irene Kotsia
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zafeiriou_2017_CVPR_Workshops,
author = {Zafeiriou, Stefanos and Kollias, Dimitrios and Nicolaou, Mihalis A. and Papaioannou, Athanasios and Zhao, Guoying and Kotsia, Irene},
title = {Aff-Wild: Valence and Arousal 'In-The-Wild' Challenge},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {July},
year = {2017}
}

Deep Analysis of Facial Behavioral Dynamics
Lazaros Zafeiriou,
Stefanos Zafeiriou,
Maja Pantic
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zafeiriou_2017_CVPR_Workshops,
author = {Zafeiriou, Lazaros and Zafeiriou, Stefanos and Pantic, Maja},
title = {Deep Analysis of Facial Behavioral Dynamics},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {July},
year = {2017}
}

AgeDB: The First Manually Collected, In-The-Wild Age Database
Stylianos Moschoglou,
Athanasios Papaioannou,
Christos Sagonas,
Jiankang Deng,
Irene Kotsia,
Stefanos Zafeiriou
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Moschoglou_2017_CVPR_Workshops,
author = {Moschoglou, Stylianos and Papaioannou, Athanasios and Sagonas, Christos and Deng, Jiankang and Kotsia, Irene and Zafeiriou, Stefanos},
title = {AgeDB: The First Manually Collected, In-The-Wild Age Database},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {July},
year = {2017}
}

Marginal Loss for Deep Face Recognition
Jiankang Deng,
Yuxiang Zhou,
Stefanos Zafeiriou
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Deng_2017_CVPR_Workshops,
author = {Deng, Jiankang and Zhou, Yuxiang and Zafeiriou, Stefanos},
title = {Marginal Loss for Deep Face Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {July},
year = {2017}
}

Deep Face Deblurring
Grigorios G. Chrysos,
Stefanos Zafeiriou
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chrysos_2017_CVPR_Workshops,
author = {Chrysos, Grigorios G. and Zafeiriou, Stefanos},
title = {Deep Face Deblurring},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {July},
year = {2017}
}

Stacked Hourglass Network for Robust Facial Landmark Localisation
Jing Yang,
Qingshan Liu,
Kaihua Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2017_CVPR_Workshops,
author = {Yang, Jing and Liu, Qingshan and Zhang, Kaihua},
title = {Stacked Hourglass Network for Robust Facial Landmark Localisation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {July},
year = {2017}
}

Deep Alignment Network: A Convolutional Neural Network for Robust Face Alignment
Marek Kowalski,
Jacek Naruniec,
Tomasz Trzcinski
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kowalski_2017_CVPR_Workshops,
author = {Kowalski, Marek and Naruniec, Jacek and Trzcinski, Tomasz},
title = {Deep Alignment Network: A Convolutional Neural Network for Robust Face Alignment},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {July},
year = {2017}
}

Robust FEC-CNN: A High Accuracy Facial Landmark Detection System
Zhenliang He,
Jie Zhang,
Meina Kan,
Shiguang Shan,
Xilin Chen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{He_2017_CVPR_Workshops,
author = {He, Zhenliang and Zhang, Jie and Kan, Meina and Shan, Shiguang and Chen, Xilin},
title = {Robust FEC-CNN: A High Accuracy Facial Landmark Detection System},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {July},
year = {2017}
}

Convolutional Experts Constrained Local Model for Facial Landmark Detection
Amir Zadeh,
Tadas Baltrusaitis,
Louis-Philippe Morency
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zadeh_2017_CVPR_Workshops,
author = {Zadeh, Amir and Baltrusaitis, Tadas and Morency, Louis-Philippe},
title = {Convolutional Experts Constrained Local Model for Facial Landmark Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {July},
year = {2017}
}

3D-Assisted Coarse-To-Fine Extreme-Pose Facial Landmark Detection
Shengtao Xiao,
Jianshu Li,
Yunpeng Chen,
Zhecan Wang,
Jiashi Feng,
Shuicheng Yan,
Ashraf Kassim
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xiao_2017_CVPR_Workshops,
author = {Xiao, Shengtao and Li, Jianshu and Chen, Yunpeng and Wang, Zhecan and Feng, Jiashi and Yan, Shuicheng and Kassim, Ashraf},
title = {3D-Assisted Coarse-To-Fine Extreme-Pose Facial Landmark Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {July},
year = {2017}
}

Unconstrained Face Alignment Without Face Detection
Xiaohu Shao,
Junliang Xing,
Jiangjing Lv,
Chunlin Xiao,
Pengcheng Liu,
Youji Feng,
Cheng Cheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shao_2017_CVPR_Workshops,
author = {Shao, Xiaohu and Xing, Junliang and Lv, Jiangjing and Xiao, Chunlin and Liu, Pengcheng and Feng, Youji and Cheng, Cheng},
title = {Unconstrained Face Alignment Without Face Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {July},
year = {2017}
}

Multi-Scale Fully Convolutional Network for Face Detection in the Wild
Yancheng Bai,
Bernard Ghanem
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Bai_2017_CVPR_Workshops,
author = {Bai, Yancheng and Ghanem, Bernard},
title = {Multi-Scale Fully Convolutional Network for Face Detection in the Wild},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {July},
year = {2017}
}

Delving Deep Into Coarse-To-Fine Framework for Facial Landmark Localization
Xi Chen,
Erjin Zhou,
Yuchen Mo,
Jiancheng Liu,
Zhimin Cao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2017_CVPR_Workshops,
author = {Chen, Xi and Zhou, Erjin and Mo, Yuchen and Liu, Jiancheng and Cao, Zhimin},
title = {Delving Deep Into Coarse-To-Fine Framework for Facial Landmark Localization},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {July},
year = {2017}
}

Leveraging Intra and Inter-Dataset Variations for Robust Face Alignment
Wenyan Wu,
Shuo Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2017_CVPR_Workshops,
author = {Wu, Wenyan and Yang, Shuo},
title = {Leveraging Intra and Inter-Dataset Variations for Robust Face Alignment},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {July},
year = {2017}
}

Face Detection, Bounding Box Aggregation and Pose Estimation for Robust Facial Landmark Localisation in the Wild
Zhen-Hua Feng,
Josef Kittler,
Muhammad Awais,
Patrik Huber,
Xiao-Jun Wu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Feng_2017_CVPR_Workshops,
author = {Feng, Zhen-Hua and Kittler, Josef and Awais, Muhammad and Huber, Patrik and Wu, Xiao-Jun},
title = {Face Detection, Bounding Box Aggregation and Pose Estimation for Robust Facial Landmark Localisation in the Wild},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {July},
year = {2017}
}

The Menpo Facial Landmark Localisation Challenge: A Step Towards the Solution
Stefanos Zafeiriou,
George Trigeorgis,
Grigorios Chrysos,
Jiankang Deng,
Jie Shen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zafeiriou_2017_CVPR_Workshops,
author = {Zafeiriou, Stefanos and Trigeorgis, George and Chrysos, Grigorios and Deng, Jiankang and Shen, Jie},
title = {The Menpo Facial Landmark Localisation Challenge: A Step Towards the Solution},
booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {July},
year = {2017}
}