Challenge on Learned Image Compression


Image Quality Assessment With Transformers and Multi-Metric Fusion Modules
Wei Jiang,
Litian Li,
Yi Ma,
Yongqi Zhai,
Zheng Yang,
Ronggang Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2022_CVPR, author = {Jiang, Wei and Li, Litian and Ma, Yi and Zhai, Yongqi and Yang, Zheng and Wang, Ronggang}, title = {Image Quality Assessment With Transformers and Multi-Metric Fusion Modules}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1805-1809} }

A Neural-Network Enhanced Video Coding Framework Beyond VVC
Junru Li,
Yue Li,
Chaoyi Lin,
Kai Zhang,
Li Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Junru and Li, Yue and Lin, Chaoyi and Zhang, Kai and Zhang, Li}, title = {A Neural-Network Enhanced Video Coding Framework Beyond VVC}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1781-1785} }

Focused Feature Differentiation Network for Image Quality Assessment
Gang He,
Yong Wang,
Li Xu,
Wenli Zhang,
Ming Sun,
Xing Wen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Gang and Wang, Yong and Xu, Li and Zhang, Wenli and Sun, Ming and Wen, Xing}, title = {Focused Feature Differentiation Network for Image Quality Assessment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1800-1804} }

Learned Compression of High Dimensional Image Datasets
Elizabeth Cole,
Qingxi Meng,
John Pauly,
Shreyas Vasanawala
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cole_2022_CVPR, author = {Cole, Elizabeth and Meng, Qingxi and Pauly, John and Vasanawala, Shreyas}, title = {Learned Compression of High Dimensional Image Datasets}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1748-1752} }

Slimmable Video Codec
Zhaocheng Liu,
Luis Herranz,
Fei Yang,
Saiping Zhang,
Shuai Wan,
Marta Mrak,
Marc Górriz Blanch
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Zhaocheng and Herranz, Luis and Yang, Fei and Zhang, Saiping and Wan, Shuai and Mrak, Marta and Blanch, Marc G\'orriz}, title = {Slimmable Video Codec}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1743-1747} }

Self-Supervised Variable Rate Image Compression Using Visual Attention
Abhishek Kumar Sinha,
S. Manthira Moorthi,
Debajyoti Dhar
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sinha_2022_CVPR, author = {Sinha, Abhishek Kumar and Moorthi, S. Manthira and Dhar, Debajyoti}, title = {Self-Supervised Variable Rate Image Compression Using Visual Attention}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1721-1725} }

Neural Face Video Compression Using Multiple Views
Anna Volokitin,
Stefan Brugger,
Ali Benlalah,
Sebastian Martin,
Brian Amberg,
Michael Tschannen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Volokitin_2022_CVPR, author = {Volokitin, Anna and Brugger, Stefan and Benlalah, Ali and Martin, Sebastian and Amberg, Brian and Tschannen, Michael}, title = {Neural Face Video Compression Using Multiple Views}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1738-1742} }

Adaptive Bitrate Quantization Scheme Without Codebook for Learned Image Compression
Jonas Löhdefink,
Jonas Sitzmann,
Andreas Bär,
Tim Fingscheidt
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lohdefink_2022_CVPR, author = {L\"ohdefink, Jonas and Sitzmann, Jonas and B\"ar, Andreas and Fingscheidt, Tim}, title = {Adaptive Bitrate Quantization Scheme Without Codebook for Learned Image Compression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1732-1737} }

Hybrid Video Coding Scheme Based on VVC and Spatio-Temporal Attention Convolution Neural Network
Gang He,
Kepeng Xu,
Chang Wu,
Zijia Ma,
Xing Wen,
Ming Sun
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Gang and Xu, Kepeng and Wu, Chang and Ma, Zijia and Wen, Xing and Sun, Ming}, title = {Hybrid Video Coding Scheme Based on VVC and Spatio-Temporal Attention Convolution Neural Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1791-1794} }

Non-Linear Motion Estimation for Video Frame Interpolation Using Space-Time Convolutions
Saikat Dutta,
Arulkumar Subramaniam,
Anurag Mittal
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dutta_2022_CVPR, author = {Dutta, Saikat and Subramaniam, Arulkumar and Mittal, Anurag}, title = {Non-Linear Motion Estimation for Video Frame Interpolation Using Space-Time Convolutions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1726-1731} }

Super-Resolution Based Video Coding Scheme
Hyun min Cho,
Kiho Choi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cho_2022_CVPR, author = {Cho, Hyun min and Choi, Kiho}, title = {Super-Resolution Based Video Coding Scheme}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1778-1780} }

A Soft-Ranked Index Fusion Framework With Saliency Weighting for Image Quality Assessment
Liangwei Yu,
Zhao Wang,
Yan Ye,
Lingyu Zhu,
Shiqi Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2022_CVPR, author = {Yu, Liangwei and Wang, Zhao and Ye, Yan and Zhu, Lingyu and Wang, Shiqi}, title = {A Soft-Ranked Index Fusion Framework With Saliency Weighting for Image Quality Assessment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1810-1814} }

User-Guided Variable Rate Learned Image Compression
Rushil Gupta,
Suryateja BV,
Nikhil Kapoor,
Rajat Jaiswal,
Sharmila Reddy Nangi,
Kuldeep Kulkarni
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Gupta_2022_CVPR, author = {Gupta, Rushil and BV, Suryateja and Kapoor, Nikhil and Jaiswal, Rajat and Nangi, Sharmila Reddy and Kulkarni, Kuldeep}, title = {User-Guided Variable Rate Learned Image Compression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1753-1758} }

SwinIQA: Learned Swin Distance for Compressed Image Quality Assessment
Jianzhao Liu,
Xin Li,
Yanding Peng,
Tao Yu,
Zhibo Chen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Jianzhao and Li, Xin and Peng, Yanding and Yu, Tao and Chen, Zhibo}, title = {SwinIQA: Learned Swin Distance for Compressed Image Quality Assessment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1795-1799} }

RDONet: Rate-Distortion Optimized Learned Image Compression With Variable Depth
Fabian Brand,
Kristian Fischer,
Alexander Kopte,
Marc Windsheimer,
André Kaup
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Brand_2022_CVPR, author = {Brand, Fabian and Fischer, Kristian and Kopte, Alexander and Windsheimer, Marc and Kaup, Andr\'e}, title = {RDONet: Rate-Distortion Optimized Learned Image Compression With Variable Depth}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1759-1763} }

Learned Low Bitrate Video Compression With Space-Time Super-Resolution
Jiayu Yang,
Chunhui Yang,
Fei Xiong,
Feng Wang,
Ronggang Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Jiayu and Yang, Chunhui and Xiong, Fei and Wang, Feng and Wang, Ronggang}, title = {Learned Low Bitrate Video Compression With Space-Time Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1786-1790} }

PO-ELIC: Perception-Oriented Efficient Learned Image Coding
Dailan He,
Ziming Yang,
Hongjiu Yu,
Tongda Xu,
Jixiang Luo,
Yuan Chen,
Chenjian Gao,
Xinjie Shi,
Hongwei Qin,
Yan Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Dailan and Yang, Ziming and Yu, Hongjiu and Xu, Tongda and Luo, Jixiang and Chen, Yuan and Gao, Chenjian and Shi, Xinjie and Qin, Hongwei and Wang, Yan}, title = {PO-ELIC: Perception-Oriented Efficient Learned Image Coding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1764-1769} }

Perceptual In-Loop Filter for Image and Video Compression
Huairui Wang,
Guangjie Ren,
Tong Ouyang,
Junxi Zhang,
Wenwei Han,
Zizheng Liu,
Zhenzhong Chen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Huairui and Ren, Guangjie and Ouyang, Tong and Zhang, Junxi and Han, Wenwei and Liu, Zizheng and Chen, Zhenzhong}, title = {Perceptual In-Loop Filter for Image and Video Compression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1770-1773} }

Neural Network-Based In-Loop Filter for CLIC 2022
Yonghua Wang,
Jingchi Zhang,
Zhengang Li,
Xing Zeng,
Zhen Zhang,
Diankai Zhang,
Yunlin Long,
Ning Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Yonghua and Zhang, Jingchi and Li, Zhengang and Zeng, Xing and Zhang, Zhen and Zhang, Diankai and Long, Yunlin and Wang, Ning}, title = {Neural Network-Based In-Loop Filter for CLIC 2022}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1774-1777} }