Video Scene Parsing in the Wild


A Unified Efficient Pyramid Transformer for Semantic Segmentation
Fangrui Zhu,
Yi Zhu,
Li Zhang,
Chongruo Wu,
Yanwei Fu,
Mu Li
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2021_ICCV, author = {Zhu, Fangrui and Zhu, Yi and Zhang, Li and Wu, Chongruo and Fu, Yanwei and Li, Mu}, title = {A Unified Efficient Pyramid Transformer for Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {2667-2677} }

LiteEdge: Lightweight Semantic Edge Detection Network
Hao Wang,
Hasan Mohamed,
Zuowen Wang,
Bodo Rueckauer,
Shih-Chii Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2021_ICCV, author = {Wang, Hao and Mohamed, Hasan and Wang, Zuowen and Rueckauer, Bodo and Liu, Shih-Chii}, title = {LiteEdge: Lightweight Semantic Edge Detection Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {2657-2666} }

Semantic Segmentation With Multi Scale Spatial Attention for Self Driving Cars
Abhinav Sagar,
RajKumar Soundrapandiyan
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sagar_2021_ICCV, author = {Sagar, Abhinav and Soundrapandiyan, RajKumar}, title = {Semantic Segmentation With Multi Scale Spatial Attention for Self Driving Cars}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {2650-2656} }