Maritime Computer Vision


1st Workshop on Maritime Computer Vision (MaCVi) 2023: Challenge Results
Benjamin Kiefer,
Matej Kristan,
Janez Perš,
Lojze Žust,
Fabio Poiesi,
Fabio Andrade,
Alexandre Bernardino,
Matthew Dawkins,
Jenni Raitoharju,
Yitong Quan,
Adem Atmaca,
Timon Höfer,
Qiming Zhang,
Yufei Xu,
Jing Zhang,
Dacheng Tao,
Lars Sommer,
Raphael Spraul,
Hangyue Zhao,
Hongpu Zhang,
Yanyun Zhao,
Jan Lukas Augustin,
Eui-ik Jeon,
Impyeong Lee,
Luca Zedda,
Andrea Loddo,
Cecilia Di Ruberto,
Sagar Verma,
Siddharth Gupta,
Shishir Muralidhara,
Niharika Hegde,
Daitao Xing,
Nikolaos Evangeliou,
Anthony Tzes,
Vojtěch Bartl,
Jakub Špaňhel,
Adam Herout,
Neelanjan Bhowmik,
Toby P. Breckon,
Shivanand Kundargi,
Tejas Anvekar,
Ramesh Ashok Tabib,
Uma Mudenagudi,
Arpita Vats,
Yang Song,
Delong Liu,
Yonglin Li,
Shuman Li,
Chenhao Tan,
Long Lan,
Vladimir Somers,
Christophe De Vleeschouwer,
Alexandre Alahi,
Hsiang-Wei Huang,
Cheng-Yen Yang,
Jenq-Neng Hwang,
Pyong-Kun Kim,
Kwangju Kim,
Kyoungoh Lee,
Shuai Jiang,
Haiwen Li,
Zheng Ziqiang,
Tuan-Anh Vu,
Hai Nguyen-Truong,
Sai-Kit Yeung,
Zhuang Jia,
Sophia Yang,
Chih-Chung Hsu,
Xiu-Yu Hou,
Yu-An Jhang,
Simon Yang,
Mau-Tsuen Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kiefer_2023_WACV, author = {Kiefer, Benjamin and Kristan, Matej and Per\v{s}, Janez and \v{Z}ust, Lojze and Poiesi, Fabio and Andrade, Fabio and Bernardino, Alexandre and Dawkins, Matthew and Raitoharju, Jenni and Quan, Yitong and Atmaca, Adem and H\"ofer, Timon and Zhang, Qiming and Xu, Yufei and Zhang, Jing and Tao, Dacheng and Sommer, Lars and Spraul, Raphael and Zhao, Hangyue and Zhang, Hongpu and Zhao, Yanyun and Augustin, Jan Lukas and Jeon, Eui-ik and Lee, Impyeong and Zedda, Luca and Loddo, Andrea and Di Ruberto, Cecilia and Verma, Sagar and Gupta, Siddharth and Muralidhara, Shishir and Hegde, Niharika and Xing, Daitao and Evangeliou, Nikolaos and Tzes, Anthony and Bartl, Vojt\v{e}ch and \v{S}pa\v{n}hel, Jakub and Herout, Adam and Bhowmik, Neelanjan and Breckon, Toby P. and Kundargi, Shivanand and Anvekar, Tejas and Tabib, Ramesh Ashok and Mudenagudi, Uma and Vats, Arpita and Song, Yang and Liu, Delong and Li, Yonglin and Li, Shuman and Tan, Chenhao and Lan, Long and Somers, Vladimir and De Vleeschouwer, Christophe and Alahi, Alexandre and Huang, Hsiang-Wei and Yang, Cheng-Yen and Hwang, Jenq-Neng and Kim, Pyong-Kun and Kim, Kwangju and Lee, Kyoungoh and Jiang, Shuai and Li, Haiwen and Ziqiang, Zheng and Vu, Tuan-Anh and Nguyen-Truong, Hai and Yeung, Sai-Kit and Jia, Zhuang and Yang, Sophia and Hsu, Chih-Chung and Hou, Xiu-Yu and Jhang, Yu-An and Yang, Simon and Yang, Mau-Tsuen}, title = {1st Workshop on Maritime Computer Vision (MaCVi) 2023: Challenge Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) Workshops}, month = {January}, year = {2023}, pages = {265-302} }

Sonar Image Composition for Semantic Segmentation Using Machine Learning
William Ard,
Corina Barbalata
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ard_2023_WACV, author = {Ard, William and Barbalata, Corina}, title = {Sonar Image Composition for Semantic Segmentation Using Machine Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) Workshops}, month = {January}, year = {2023}, pages = {248-254} }

A Survey on the Deployability of Semantic Segmentation Networks for Fluvial Navigation
Reeve Lambert,
Jianwen Li,
Jalil Chavez-Galaviz,
Nina Mahmoudian
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lambert_2023_WACV, author = {Lambert, Reeve and Li, Jianwen and Chavez-Galaviz, Jalil and Mahmoudian, Nina}, title = {A Survey on the Deployability of Semantic Segmentation Networks for Fluvial Navigation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) Workshops}, month = {January}, year = {2023}, pages = {255-264} }

An Efficient Approach for Underwater Image Improvement: Deblurring, Dehazing, and Color Correction
Alejandro Rico Espinosa,
Declan McIntosh,
Alexandra Branzan Albu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Espinosa_2023_WACV, author = {Espinosa, Alejandro Rico and McIntosh, Declan and Albu, Alexandra Branzan}, title = {An Efficient Approach for Underwater Image Improvement: Deblurring, Dehazing, and Color Correction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) Workshops}, month = {January}, year = {2023}, pages = {206-215} }

YOLOv7-Sea: Object Detection of Maritime UAV Images Based on Improved YOLOv7
Hangyue Zhao,
Hongpu Zhang,
Yanyun Zhao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2023_WACV, author = {Zhao, Hangyue and Zhang, Hongpu and Zhao, Yanyun}, title = {YOLOv7-Sea: Object Detection of Maritime UAV Images Based on Improved YOLOv7}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) Workshops}, month = {January}, year = {2023}, pages = {233-238} }

SeaDroneSim: Simulation of Aerial Images for Detection of Objects Above Water
Xiaomin Lin,
Cheng Liu,
Allen Pattillo,
Miao Yu,
Yiannis Aloimonous
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2023_WACV, author = {Lin, Xiaomin and Liu, Cheng and Pattillo, Allen and Yu, Miao and Aloimonous, Yiannis}, title = {SeaDroneSim: Simulation of Aerial Images for Detection of Objects Above Water}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) Workshops}, month = {January}, year = {2023}, pages = {216-223} }

A Novel Framework To Evaluate and Train Object Detection Models for Real-Time Victims Search and Rescue at Sea With Autonomous Unmanned Aerial Systems Using High-Fidelity Dynamic Marine Simulation Environment
Rajeev Poudel,
Luciano Lima,
Fabio Andrade
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Poudel_2023_WACV, author = {Poudel, Rajeev and Lima, Luciano and Andrade, Fabio}, title = {A Novel Framework To Evaluate and Train Object Detection Models for Real-Time Victims Search and Rescue at Sea With Autonomous Unmanned Aerial Systems Using High-Fidelity Dynamic Marine Simulation Environment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) Workshops}, month = {January}, year = {2023}, pages = {239-247} }

Sea Ice Classification With Dual-Polarized SAR Imagery: A Hierarchical Pipeline
Xinwei Chen,
K. Andrea Scott,
Mingzhe Jiang,
Yuan Fang,
Linlin Xu,
David A. Clausi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_WACV, author = {Chen, Xinwei and Scott, K. Andrea and Jiang, Mingzhe and Fang, Yuan and Xu, Linlin and Clausi, David A.}, title = {Sea Ice Classification With Dual-Polarized SAR Imagery: A Hierarchical Pipeline}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) Workshops}, month = {January}, year = {2023}, pages = {224-232} }

DepthCue: Restoration of Underwater Images Using Monocular Depth as a Clue
Chaitra Desai,
Sujay Benur,
Ramesh Ashok Tabib,
Ujwala Patil,
Uma Mudenagudi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Desai_2023_WACV, author = {Desai, Chaitra and Benur, Sujay and Tabib, Ramesh Ashok and Patil, Ujwala and Mudenagudi, Uma}, title = {DepthCue: Restoration of Underwater Images Using Monocular Depth as a Clue}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) Workshops}, month = {January}, year = {2023}, pages = {196-205} }

Combining Photogrammetric Computer Vision and Semantic Segmentation for Fine-Grained Understanding of Coral Reef Growth Under Climate Change
Jiageng Zhong,
Ming Li,
Hanqi Zhang,
Jiangying Qin
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhong_2023_WACV, author = {Zhong, Jiageng and Li, Ming and Zhang, Hanqi and Qin, Jiangying}, title = {Combining Photogrammetric Computer Vision and Semantic Segmentation for Fine-Grained Understanding of Coral Reef Growth Under Climate Change}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) Workshops}, month = {January}, year = {2023}, pages = {186-195} }

Improving the Detection of Small Oriented Objects in Aerial Images
Chandler Timm C. Doloriel,
Rhandley D. Cajote
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Doloriel_2023_WACV, author = {Doloriel, Chandler Timm C. and Cajote, Rhandley D.}, title = {Improving the Detection of Small Oriented Objects in Aerial Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) Workshops}, month = {January}, year = {2023}, pages = {176-185} }