Large-Scale Video Object Segmentation Challenge


Enhanced Memory Network for Video Segmentation
Zhishan Zhou,
Lejian Ren,
Pengfei Xiong,
Yifei Ji,
Peisen Wang,
Haoqiang Fan,
Si Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2019_ICCV_Workshops,
author = {Zhou, Zhishan and Ren, Lejian and Xiong, Pengfei and Ji, Yifei and Wang, Peisen and Fan, Haoqiang and Liu, Si},
title = {Enhanced Memory Network for Video Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Motion-Guided Spatial Time Attention for Video Object Segmentation
Qiang Zhou,
Zilong Huang,
Lichao Huang,
Yongchao Gong,
Han Shen,
Wenyu Liu,
Xinggang Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2019_ICCV_Workshops,
author = {Zhou, Qiang and Huang, Zilong and Huang, Lichao and Gong, Yongchao and Shen, Han and Liu, Wenyu and Wang, Xinggang},
title = {Motion-Guided Spatial Time Attention for Video Object Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Going Deeper Into Embedding Learning for Video Object Segmentation
Zongxin Yang,
Peike Li,
Qianyu Feng,
Yunchao Wei,
Yi Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2019_ICCV_Workshops,
author = {Yang, Zongxin and Li, Peike and Feng, Qianyu and Wei, Yunchao and Yang, Yi},
title = {Going Deeper Into Embedding Learning for Video Object Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Towards Good Practices for Video Object Segmentation
Dongdong Yu,
Kai Su,
Hengkai Guo,
Jian Wang,
Kaihui Zhou,
Yuanyuan Huang,
Minghui Dong,
Jie Shao,
Changhu Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2019_ICCV_Workshops,
author = {Yu, Dongdong and Su, Kai and Guo, Hengkai and Wang, Jian and Zhou, Kaihui and Huang, Yuanyuan and Dong, Minghui and Shao, Jie and Wang, Changhu},
title = {Towards Good Practices for Video Object Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Exploring the Combination of PReMVOS, BoLTVOS and UnOVOST for the 2019 YouTube-VOS Challenge
Jonathon Luiten,
Paul Voigtlaender,
Bastian Leibe
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Luiten_2019_ICCV_Workshops,
author = {Luiten, Jonathon and Voigtlaender, Paul and Leibe, Bastian},
title = {Exploring the Combination of PReMVOS, BoLTVOS and UnOVOST for the 2019 YouTube-VOS Challenge},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Video Instance Segmentation 2019: A Winning Approach for Combined Detection, Segmentation, Classification and Tracking.
Jonathon Luiten,
Philip Torr,
Bastian Leibe
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Luiten_2019_ICCV_Workshops,
author = {Luiten, Jonathon and Torr, Philip and Leibe, Bastian},
title = {Video Instance Segmentation 2019: A Winning Approach for Combined Detection, Segmentation, Classification and Tracking.},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

An Empirical Study of Detection-Based Video Instance Segmentation
Qiang Wang,
Yi He,
Xiaoyun Yang,
Zhao Yang,
Philip Torr
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV_Workshops,
author = {Wang, Qiang and He, Yi and Yang, Xiaoyun and Yang, Zhao and Torr, Philip},
title = {An Empirical Study of Detection-Based Video Instance Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Dual Embedding Learning for Video Instance Segmentation
Qianyu Feng,
Zongxin Yang,
Peike Li,
Yunchao Wei,
Yi Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Feng_2019_ICCV_Workshops,
author = {Feng, Qianyu and Yang, Zongxin and Li, Peike and Wei, Yunchao and Yang, Yi},
title = {Dual Embedding Learning for Video Instance Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Temporal Feature Augmented Network for Video Instance Segmentation
Minghui Dong,
Jian Wang,
Yuanyuan Huang,
Dongdong Yu,
Kai Su,
Kaihui Zhou,
Jie Shao,
Shiping Wen,
Changhu Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2019_ICCV_Workshops,
author = {Dong, Minghui and Wang, Jian and Huang, Yuanyuan and Yu, Dongdong and Su, Kai and Zhou, Kaihui and Shao, Jie and Wen, Shiping and Wang, Changhu},
title = {Temporal Feature Augmented Network for Video Instance Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Spatio-Temporal Attention Network for Video Instance Segmentation
Xiaoyu Liu,
Haibing Ren,
Tingmeng Ye
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV_Workshops,
author = {Liu, Xiaoyu and Ren, Haibing and Ye, Tingmeng},
title = {Spatio-Temporal Attention Network for Video Instance Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}