Chalearn Face Anti-Spoofing


A Dual-Stream Framework for 3D Mask Face Presentation Attack Detection
Shen Chen,
Taiping Yao,
Keyue Zhang,
Yang Chen,
Ke Sun,
Shouhong Ding,
Jilin Li,
Feiyue Huang,
Rongrong Ji
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_ICCV, author = {Chen, Shen and Yao, Taiping and Zhang, Keyue and Chen, Yang and Sun, Ke and Ding, Shouhong and Li, Jilin and Huang, Feiyue and Ji, Rongrong}, title = {A Dual-Stream Framework for 3D Mask Face Presentation Attack Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {834-841} }

On Improving Temporal Consistency for Online Face Liveness Detection System
Xiang Xu,
Yuanjun Xiong,
Wei Xia
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2021_ICCV, author = {Xu, Xiang and Xiong, Yuanjun and Xia, Wei}, title = {On Improving Temporal Consistency for Online Face Liveness Detection System}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {824-833} }

3D High-Fidelity Mask Face Presentation Attack Detection Challenge
Ajian Liu,
Chenxu Zhao,
Zitong Yu,
Anyang Su,
Xing Liu,
Zijian Kong,
Jun Wan,
Sergio Escalera,
Hugo Jair Escalante,
Zhen Lei,
Guodong Guo
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2021_ICCV, author = {Liu, Ajian and Zhao, Chenxu and Yu, Zitong and Su, Anyang and Liu, Xing and Kong, Zijian and Wan, Jun and Escalera, Sergio and Escalante, Hugo Jair and Lei, Zhen and Guo, Guodong}, title = {3D High-Fidelity Mask Face Presentation Attack Detection Challenge}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {814-823} }

Single Patch Based 3D High-Fidelity Mask Face Anti-Spoofing
Samuel Huang,
Wen-Huang Cheng,
Robert Cheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2021_ICCV, author = {Huang, Samuel and Cheng, Wen-Huang and Cheng, Robert}, title = {Single Patch Based 3D High-Fidelity Mask Face Anti-Spoofing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {842-845} }

3D Mask Presentation Attack Detection via High Resolution Face Parts
Oleg Grinchuk,
Aleksandr Parkin,
Evgenija Glazistova
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Grinchuk_2021_ICCV, author = {Grinchuk, Oleg and Parkin, Aleksandr and Glazistova, Evgenija}, title = {3D Mask Presentation Attack Detection via High Resolution Face Parts}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {846-853} }