The 3rd Workshop on Light Fields for Computer Vision LFNAT: New Applications and Trends in Light Fields


Implicit Epipolar Geometric Function Based Light Field Continuous Angular Representation
Lin Zhong,
Bangcheng Zong,
Qiming Wang,
Junle Yu,
Wenhui Zhou
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhong_2023_CVPR, author = {Zhong, Lin and Zong, Bangcheng and Wang, Qiming and Yu, Junle and Zhou, Wenhui}, title = {Implicit Epipolar Geometric Function Based Light Field Continuous Angular Representation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3463-3472} }

A Data-Driven Approach Based on Dynamic Mode Decomposition for Efficient Encoding of Dynamic Light Fields
Joshitha Ravishankar,
Sally Khaidem,
Mansi Sharma
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ravishankar_2023_CVPR, author = {Ravishankar, Joshitha and Khaidem, Sally and Sharma, Mansi}, title = {A Data-Driven Approach Based on Dynamic Mode Decomposition for Efficient Encoding of Dynamic Light Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3447-3453} }

Light Field Synthesis From a Monocular Image Using Variable LDI
Junhyeong Bak,
In Kyu Park
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Bak_2023_CVPR, author = {Bak, Junhyeong and Park, In Kyu}, title = {Light Field Synthesis From a Monocular Image Using Variable LDI}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3399-3407} }

Toward Real-World Light Field Super-Resolution
Zeyu Xiao,
Ruisheng Gao,
Yutong Liu,
Yueyi Zhang,
Zhiwei Xiong
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xiao_2023_CVPR, author = {Xiao, Zeyu and Gao, Ruisheng and Liu, Yutong and Zhang, Yueyi and Xiong, Zhiwei}, title = {Toward Real-World Light Field Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3408-3418} }

LFNAT 2023 Challenge on Light Field Depth Estimation: Methods and Results
Hao Sheng,
Yebin Liu,
Jingyi Yu,
Gaochang Wu,
Wei Xiong,
Ruixuan Cong,
Rongshan Chen,
Longzhao Guo,
Yanlin Xie,
Shuo Zhang,
Song Chang,
Youfang Lin,
Wentao Chao,
Xuechun Wang,
Guanghui Wang,
Fuqing Duan,
Tun Wang,
Da Yang,
Zhenglong Cui,
Sizhe Wang,
Mingyuan Zhao,
Qiong Wang,
Qianyu Chen,
Zhengyu Liang,
Yingqian Wang,
Jungang Yang,
Xueting Yang,
Junli Deng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sheng_2023_CVPR, author = {Sheng, Hao and Liu, Yebin and Yu, Jingyi and Wu, Gaochang and Xiong, Wei and Cong, Ruixuan and Chen, Rongshan and Guo, Longzhao and Xie, Yanlin and Zhang, Shuo and Chang, Song and Lin, Youfang and Chao, Wentao and Wang, Xuechun and Wang, Guanghui and Duan, Fuqing and Wang, Tun and Yang, Da and Cui, Zhenglong and Wang, Sizhe and Zhao, Mingyuan and Wang, Qiong and Chen, Qianyu and Liang, Zhengyu and Wang, Yingqian and Yang, Jungang and Yang, Xueting and Deng, Junli}, title = {LFNAT 2023 Challenge on Light Field Depth Estimation: Methods and Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3473-3485} }

Multi-View Semantic Information Guidance for Light Field Image Segmentation
Yiming Li,
Ruixuan Cong,
Sizhe Wang,
Mingyuan Zhao,
Yang Zhang,
Fangping Li,
Hao Sheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Yiming and Cong, Ruixuan and Wang, Sizhe and Zhao, Mingyuan and Zhang, Yang and Li, Fangping and Sheng, Hao}, title = {Multi-View Semantic Information Guidance for Light Field Image Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3454-3462} }

Disentangling Local and Global Information for Light Field Depth Estimation
Xueting Yang,
Junli Deng,
Rongshan Chen,
Ruixuan Cong,
Wei Ke,
Hao Sheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_CVPR, author = {Yang, Xueting and Deng, Junli and Chen, Rongshan and Cong, Ruixuan and Ke, Wei and Sheng, Hao}, title = {Disentangling Local and Global Information for Light Field Depth Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3419-3427} }

EPI-Guided Cost Construction Network for Light Field Disparity Estimation
Tun Wang,
Rongshan Chen,
Ruixuan Cong,
Da Yang,
Zhenglong Cui,
Fangping Li,
Hao Sheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Tun and Chen, Rongshan and Cong, Ruixuan and Yang, Da and Cui, Zhenglong and Li, Fangping and Sheng, Hao}, title = {EPI-Guided Cost Construction Network for Light Field Disparity Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3438-3446} }

CNT-NeRF: Carbon Nanotube Forest Depth Layer Decomposition in SEM Imagery Using Generative Adversarial Networks
Nguyen P. Nguyen,
Ramakrishna Surya,
Prasad Calyam,
Kannappan Palaniappan,
Matthew Maschmann,
Filiz Bunyak
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Nguyen_2023_CVPR, author = {Nguyen, Nguyen P. and Surya, Ramakrishna and Calyam, Prasad and Palaniappan, Kannappan and Maschmann, Matthew and Bunyak, Filiz}, title = {CNT-NeRF: Carbon Nanotube Forest Depth Layer Decomposition in SEM Imagery Using Generative Adversarial Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {3428-3437} }