Second Workshop of Mobile Intelligent Photography and Imaging


MIPI 2023 Challenge on Nighttime Flare Removal: Methods and Results
Yuekun Dai,
Chongyi Li,
Shangchen Zhou,
Ruicheng Feng,
Qingpeng Zhu,
Qianhui Sun,
Wenxiu Sun,
Chen Change Loy,
Jinwei Gu,
Shuai Liu,
Hao Wang,
Chaoyu Feng,
Luyang Wang,
Guangqi Shao,
Chenguang Zhang,
Xiaotao Wang,
Lei Lei,
Dafeng Zhang,
Xiangyu Kong,
Guanqun Liu,
Mengmeng Bai,
Jia Ouyang,
Xiaobing Wang,
Jiahui Yuan,
Xinpeng Li,
Chengzhi Jiang,
Ting Jiang,
Wenjie Lin,
Qi Wu,
Mingyan Han,
Jinting Luo,
Lei Yu,
Haoqiang Fan,
Shuaicheng Liu,
Bo Yan,
Zhuang Li,
Yadong Li,
Hongbin Wang,
Soonyong Song,
Minghan Fu,
Rayyan Azam Khan,
Fangxiang Wu,
Zhao Zhang,
Suiyi Zhao,
Huan Zheng,
Yangcheng Gao,
Yanyan Wei,
Jiahuan Ren,
Bo Wang,
Yan Luo,
Shuaibo Gao,
Wenhui Wu,
Sicong Kang,
Nikhil Akalwadi,
Ankit Raichur,
Vinod Patil,
Allabakash G,
Swaroop A,
Amogh Joshi,
Chaitra Desai,
Ramesh Ashok Tabib,
Ujwala Patil,
Uma Mudenagudi,
Sicheng Li,
Ruoxi Zhu,
Jiazheng Lian,
Shusong Xu,
Zihao Liu,
Sabari Nathan,
Priya Kansal
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dai_2023_CVPR, author = {Dai, Yuekun and Li, Chongyi and Zhou, Shangchen and Feng, Ruicheng and Zhu, Qingpeng and Sun, Qianhui and Sun, Wenxiu and Loy, Chen Change and Gu, Jinwei and Liu, Shuai and Wang, Hao and Feng, Chaoyu and Wang, Luyang and Shao, Guangqi and Zhang, Chenguang and Wang, Xiaotao and Lei, Lei and Zhang, Dafeng and Kong, Xiangyu and Liu, Guanqun and Bai, Mengmeng and Ouyang, Jia and Wang, Xiaobing and Yuan, Jiahui and Li, Xinpeng and Jiang, Chengzhi and Jiang, Ting and Lin, Wenjie and Wu, Qi and Han, Mingyan and Luo, Jinting and Yu, Lei and Fan, Haoqiang and Liu, Shuaicheng and Yan, Bo and Li, Zhuang and Li, Yadong and Wang, Hongbin and Song, Soonyong and Fu, Minghan and Khan, Rayyan Azam and Wu, Fangxiang and Zhang, Zhao and Zhao, Suiyi and Zheng, Huan and Gao, Yangcheng and Wei, Yanyan and Ren, Jiahuan and Wang, Bo and Luo, Yan and Gao, Shuaibo and Wu, Wenhui and Kang, Sicong and Akalwadi, Nikhil and Raichur, Ankit and Patil, Vinod and G, Allabakash and A, Swaroop and Joshi, Amogh and Desai, Chaitra and Tabib, Ramesh Ashok and Patil, Ujwala and Mudenagudi, Uma and Li, Sicheng and Zhu, Ruoxi and Lian, Jiazheng and Xu, Shusong and Liu, Zihao and Nathan, Sabari and Kansal, Priya}, title = {MIPI 2023 Challenge on Nighttime Flare Removal: Methods and Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2853-2863} }

MIPI 2023 Challenge on RGBW Remosaic: Methods and Results
Qianhui Sun,
Qingyu Yang,
Chongyi Li,
Shangchen Zhou,
Ruicheng Feng,
Yuekun Dai,
Wenxiu Sun,
Qingpeng Zhu,
Chen Change Loy,
Jinwei Gu,
Yuqing Liu,
Hongyuan Yu,
Weichen Yu,
Zhen Dong,
Binnan Han,
Qi Jia,
Xuanwu Yin,
Kunlong Zuo,
Yaqi Wu,
Zhihao Fan,
Fanqing Meng,
Xun Wu,
Jiawei Zhang,
Feng Zhang,
Mingyan Han,
Jinting Luo,
Qi Wu,
Ting Jiang,
Chengzhi Jiang,
Wenjie Lin,
Xinpeng Li,
Lei Yu,
Haoqiang Fan,
Shuaicheng Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2023_CVPR, author = {Sun, Qianhui and Yang, Qingyu and Li, Chongyi and Zhou, Shangchen and Feng, Ruicheng and Dai, Yuekun and Sun, Wenxiu and Zhu, Qingpeng and Loy, Chen Change and Gu, Jinwei and Liu, Yuqing and Yu, Hongyuan and Yu, Weichen and Dong, Zhen and Han, Binnan and Jia, Qi and Yin, Xuanwu and Zuo, Kunlong and Wu, Yaqi and Fan, Zhihao and Meng, Fanqing and Wu, Xun and Zhang, Jiawei and Zhang, Feng and Han, Mingyan and Luo, Jinting and Wu, Qi and Jiang, Ting and Jiang, Chengzhi and Lin, Wenjie and Li, Xinpeng and Yu, Lei and Fan, Haoqiang and Liu, Shuaicheng}, title = {MIPI 2023 Challenge on RGBW Remosaic: Methods and Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2878-2885} }

Efficient Multi-Exposure Image Fusion via Filter-Dominated Fusion and Gradient-Driven Unsupervised Learning
Kaiwen Zheng,
Jie Huang,
Hu Yu,
Feng Zhao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2023_CVPR, author = {Zheng, Kaiwen and Huang, Jie and Yu, Hu and Zhao, Feng}, title = {Efficient Multi-Exposure Image Fusion via Filter-Dominated Fusion and Gradient-Driven Unsupervised Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2805-2814} }

Asymmetric Color Transfer With Consistent Modality Learning
Kaiwen Zheng,
Jie Huang,
Man Zhou,
Feng Zhao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2023_CVPR, author = {Zheng, Kaiwen and Huang, Jie and Zhou, Man and Zhao, Feng}, title = {Asymmetric Color Transfer With Consistent Modality Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2815-2823} }

FF-Former: Swin Fourier Transformer for Nighttime Flare Removal
Dafeng Zhang,
Jia Ouyang,
Guanqun Liu,
Xiaobing Wang,
Xiangyu Kong,
Zhezhu Jin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Dafeng and Ouyang, Jia and Liu, Guanqun and Wang, Xiaobing and Kong, Xiangyu and Jin, Zhezhu}, title = {FF-Former: Swin Fourier Transformer for Nighttime Flare Removal}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2824-2832} }

MIPI 2023 Challenge on RGBW Fusion: Methods and Results
Qianhui Sun,
Qingyu Yang,
Chongyi Li,
Shangchen Zhou,
Ruicheng Feng,
Yuekun Dai,
Wenxiu Sun,
Qingpeng Zhu,
Chen Change Loy,
Jinwei Gu,
Hongyuan Yu,
Yuqing Liu,
Weichen Yu,
Lin Ge,
Xiaolin Zhang,
Qi Jia,
Heng Zhang,
Xuanwu Yin,
Kunlong Zuo,
Qi Wu,
Wenjie Lin,
Ting Jiang,
Chengzhi Jiang,
Mingyan Han,
Xinpeng Li,
Jinting Luo,
Lei Yu,
Haoqiang Fan,
Shuaicheng Liu,
Kunyu Wang,
Chengzhi Cao,
Yuanshen Guan,
Jiyuan Xia,
Ruikang Xu,
Mingde Yao,
Zhiwei Xiong
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2023_CVPR, author = {Sun, Qianhui and Yang, Qingyu and Li, Chongyi and Zhou, Shangchen and Feng, Ruicheng and Dai, Yuekun and Sun, Wenxiu and Zhu, Qingpeng and Loy, Chen Change and Gu, Jinwei and Yu, Hongyuan and Liu, Yuqing and Yu, Weichen and Ge, Lin and Zhang, Xiaolin and Jia, Qi and Zhang, Heng and Yin, Xuanwu and Zuo, Kunlong and Wu, Qi and Lin, Wenjie and Jiang, Ting and Jiang, Chengzhi and Han, Mingyan and Li, Xinpeng and Luo, Jinting and Yu, Lei and Fan, Haoqiang and Liu, Shuaicheng and Wang, Kunyu and Cao, Chengzhi and Guan, Yuanshen and Xia, Jiyuan and Xu, Ruikang and Yao, Mingde and Xiong, Zhiwei}, title = {MIPI 2023 Challenge on RGBW Fusion: Methods and Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2871-2877} }

MIPI 2023 Challenge on RGB+ToF Depth Completion: Methods and Results
Qingpeng Zhu,
Wenxiu Sun,
Yuekun Dai,
Chongyi Li,
Shangchen Zhou,
Ruicheng Feng,
Qianhui Sun,
Chen Change Loy,
Jinwei Gu,
Yi Yu,
Yangke Huang,
Kang Zhang,
Meiya Chen,
Yu Wang,
Yongchao Li,
Hao Jiang,
Amrit Kumar Muduli,
Vikash Kumar,
Kunal Swami,
Pankaj Kumar Bajpai,
Yunchao Ma,
Jiajun Xiao,
Zhi Ling
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2023_CVPR, author = {Zhu, Qingpeng and Sun, Wenxiu and Dai, Yuekun and Li, Chongyi and Zhou, Shangchen and Feng, Ruicheng and Sun, Qianhui and Loy, Chen Change and Gu, Jinwei and Yu, Yi and Huang, Yangke and Zhang, Kang and Chen, Meiya and Wang, Yu and Li, Yongchao and Jiang, Hao and Muduli, Amrit Kumar and Kumar, Vikash and Swami, Kunal and Bajpai, Pankaj Kumar and Ma, Yunchao and Xiao, Jiajun and Ling, Zhi}, title = {MIPI 2023 Challenge on RGB+ToF Depth Completion: Methods and Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2864-2870} }

OTST: A Two-Phase Framework for Joint Denoising and Remosaicing in RGBW CFA
Zhihao Fan,
Xun Wu,
Fanqing Meng,
Yaqi Wu,
Feng Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2023_CVPR, author = {Fan, Zhihao and Wu, Xun and Meng, Fanqing and Wu, Yaqi and Zhang, Feng}, title = {OTST: A Two-Phase Framework for Joint Denoising and Remosaicing in RGBW CFA}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2833-2842} }

Hard-Negative Sampling With Cascaded Fine-Tuning Network To Boost Flare Removal Performance in the Nighttime Images
Soonyong Song,
Heechul Bae
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Song_2023_CVPR, author = {Song, Soonyong and Bae, Heechul}, title = {Hard-Negative Sampling With Cascaded Fine-Tuning Network To Boost Flare Removal Performance in the Nighttime Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {2843-2852} }