Fifth Workshop on Neural Architecture Search


CycleGANAS: Differentiable Neural Architecture Search for CycleGAN
Taegun An,
Changhee Joo
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{An_2024_CVPR, author = {An, Taegun and Joo, Changhee}, title = {CycleGANAS: Differentiable Neural Architecture Search for CycleGAN}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2024}, pages = {1655-1664} }

UP-NAS: Unified Proxy for Neural Architecture Search
Yi-Cheng Huang,
Wei-Hua Li,
Chih-Han Tsou,
Jun-Cheng Chen,
Chu-Song Chen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2024_CVPR, author = {Huang, Yi-Cheng and Li, Wei-Hua and Tsou, Chih-Han and Chen, Jun-Cheng and Chen, Chu-Song}, title = {UP-NAS: Unified Proxy for Neural Architecture Search}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2024}, pages = {1675-1684} }

CSCO: Connectivity Search of Convolutional Operators
Tunhou Zhang,
Shiyu Li,
Hsin-Pai Cheng,
Feng Yan,
Hai Li,
Yiran Chen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2024_CVPR, author = {Zhang, Tunhou and Li, Shiyu and Cheng, Hsin-Pai and Yan, Feng and Li, Hai and Chen, Yiran}, title = {CSCO: Connectivity Search of Convolutional Operators}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2024}, pages = {1685-1694} }

The Devil is in Discretization Discrepancy. Robustifying Differentiable NAS with Single-Stage Searching Protocol
Konstanty Subbotko,
Wojciech Jablonski,
Piotr Bilinski
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Subbotko_2024_CVPR, author = {Subbotko, Konstanty and Jablonski, Wojciech and Bilinski, Piotr}, title = {The Devil is in Discretization Discrepancy. Robustifying Differentiable NAS with Single-Stage Searching Protocol}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2024}, pages = {1665-1674} }

QuantNAS: Quantization-aware Neural Architecture Search For Efficient Deployment On Mobile Device
Tianxiao Gao,
Li Guo,
Shanwei Zhao,
Peihan Xu,
Yukun Yang,
Xionghao Liu,
Shihao Wang,
Shiai Zhu,
Dajiang Zhou
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2024_CVPR, author = {Gao, Tianxiao and Guo, Li and Zhao, Shanwei and Xu, Peihan and Yang, Yukun and Liu, Xionghao and Wang, Shihao and Zhu, Shiai and Zhou, Dajiang}, title = {QuantNAS: Quantization-aware Neural Architecture Search For Efficient Deployment On Mobile Device}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2024}, pages = {1704-1713} }

GRASP-GCN: Graph-Shape Prioritization for Neural Architecture Search Under Distribution Shifts
Sofia Casarin,
Oswald Lanz,
Sergio Escalera
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Casarin_2024_CVPR, author = {Casarin, Sofia and Lanz, Oswald and Escalera, Sergio}, title = {GRASP-GCN: Graph-Shape Prioritization for Neural Architecture Search Under Distribution Shifts}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2024}, pages = {1695-1703} }