Vision Meets Drones: A Challenge


GIAOTracker: A Comprehensive Framework for MCMOT With Global Information and Optimizing Strategies in VisDrone 2021
Yunhao Du,
Junfeng Wan,
Yanyun Zhao,
Binyu Zhang,
Zhihang Tong,
Junhao Dong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Du_2021_ICCV, author = {Du, Yunhao and Wan, Junfeng and Zhao, Yanyun and Zhang, Binyu and Tong, Zhihang and Dong, Junhao}, title = {GIAOTracker: A Comprehensive Framework for MCMOT With Global Information and Optimizing Strategies in VisDrone 2021}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {2809-2819} }

VistrongerDet: Stronger Visual Information for Object Detection in VisDrone Images
Junfeng Wan,
Binyu Zhang,
Yanyun Zhao,
Yunhao Du,
Zhihang Tong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wan_2021_ICCV, author = {Wan, Junfeng and Zhang, Binyu and Zhao, Yanyun and Du, Yunhao and Tong, Zhihang}, title = {VistrongerDet: Stronger Visual Information for Object Detection in VisDrone Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {2820-2829} }

VisDrone-MOT2021: The Vision Meets Drone Multiple Object Tracking Challenge Results
Guanlin Chen,
Wenguan Wang,
Zhijian He,
Lujia Wang,
Yixuan Yuan,
Dingwen Zhang,
Jinglin Zhang,
Pengfei Zhu,
Luc Van Gool,
Junwei Han,
Steven Hoi,
Qinghua Hu,
Ming Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_ICCV, author = {Chen, Guanlin and Wang, Wenguan and He, Zhijian and Wang, Lujia and Yuan, Yixuan and Zhang, Dingwen and Zhang, Jinglin and Zhu, Pengfei and Van Gool, Luc and Han, Junwei and Hoi, Steven and Hu, Qinghua and Liu, Ming}, title = {VisDrone-MOT2021: The Vision Meets Drone Multiple Object Tracking Challenge Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {2839-2846} }

TPH-YOLOv5: Improved YOLOv5 Based on Transformer Prediction Head for Object Detection on Drone-Captured Scenarios
Xingkui Zhu,
Shuchang Lyu,
Xu Wang,
Qi Zhao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2021_ICCV, author = {Zhu, Xingkui and Lyu, Shuchang and Wang, Xu and Zhao, Qi}, title = {TPH-YOLOv5: Improved YOLOv5 Based on Transformer Prediction Head for Object Detection on Drone-Captured Scenarios}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {2778-2788} }

ViT-YOLO:Transformer-Based YOLO for Object Detection
Zixiao Zhang,
Xiaoqiang Lu,
Guojin Cao,
Yuting Yang,
Licheng Jiao,
Fang Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2021_ICCV, author = {Zhang, Zixiao and Lu, Xiaoqiang and Cao, Guojin and Yang, Yuting and Jiao, Licheng and Liu, Fang}, title = {ViT-YOLO:Transformer-Based YOLO for Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {2799-2808} }

VisDrone-CC2021: The Vision Meets Drone Crowd Counting Challenge Results
Zhihao Liu,
Zhijian He,
Lujia Wang,
Wenguan Wang,
Yixuan Yuan,
Dingwen Zhang,
Jinglin Zhang,
Pengfei Zhu,
Luc Van Gool,
Junwei Han,
Steven Hoi,
Qinghua Hu,
Ming Liu,
Junwen Pan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2021_ICCV, author = {Liu, Zhihao and He, Zhijian and Wang, Lujia and Wang, Wenguan and Yuan, Yixuan and Zhang, Dingwen and Zhang, Jinglin and Zhu, Pengfei and Van Gool, Luc and Han, Junwei and Hoi, Steven and Hu, Qinghua and Liu, Ming and Pan, Junwen}, title = {VisDrone-CC2021: The Vision Meets Drone Crowd Counting Challenge Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {2830-2838} }

Coarse-Grained Density Map Guided Object Detection in Aerial Images
Chengzhen Duan,
Zhiwei Wei,
Chi Zhang,
Siying Qu,
Hongpeng Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Duan_2021_ICCV, author = {Duan, Chengzhen and Wei, Zhiwei and Zhang, Chi and Qu, Siying and Wang, Hongpeng}, title = {Coarse-Grained Density Map Guided Object Detection in Aerial Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {2789-2798} }

VisDrone-DET2021: The Vision Meets Drone Object Detection Challenge Results
Yaru Cao,
Zhijian He,
Lujia Wang,
Wenguan Wang,
Yixuan Yuan,
Dingwen Zhang,
Jinglin Zhang,
Pengfei Zhu,
Luc Van Gool,
Junwei Han,
Steven Hoi,
Qinghua Hu,
Ming Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cao_2021_ICCV, author = {Cao, Yaru and He, Zhijian and Wang, Lujia and Wang, Wenguan and Yuan, Yixuan and Zhang, Dingwen and Zhang, Jinglin and Zhu, Pengfei and Van Gool, Luc and Han, Junwei and Hoi, Steven and Hu, Qinghua and Liu, Ming}, title = {VisDrone-DET2021: The Vision Meets Drone Object Detection Challenge Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {2847-2854} }

Tackling the Background Bias in Sparse Object Detection via Cropped Windows
Leon Amadeus Varga,
Andreas Zell
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Varga_2021_ICCV, author = {Varga, Leon Amadeus and Zell, Andreas}, title = {Tackling the Background Bias in Sparse Object Detection via Cropped Windows}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {2768-2777} }