Autonomous Driving


SMOKE: Single-Stage Monocular 3D Object Detection via Keypoint Estimation
Zechen Liu,
Zizhang Wu,
Roland Toth
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR_Workshops,
author = {Liu, Zechen and Wu, Zizhang and Toth, Roland},
title = {SMOKE: Single-Stage Monocular 3D Object Detection via Keypoint Estimation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Wasserstein Loss-Based Deep Object Detection
Yuzhuo Han,
Xiaofeng Liu,
Zhenfei Sheng,
Yutao Ren,
Xu Han,
Jane You,
Risheng Liu,
Zhongxuan Luo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Han_2020_CVPR_Workshops,
author = {Han, Yuzhuo and Liu, Xiaofeng and Sheng, Zhenfei and Ren, Yutao and Han, Xu and You, Jane and Liu, Risheng and Luo, Zhongxuan},
title = {Wasserstein Loss-Based Deep Object Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning Depth-Guided Convolutions for Monocular 3D Object Detection
Mingyu Ding,
Yuqi Huo,
Hongwei Yi,
Zhe Wang,
Jianping Shi,
Zhiwu Lu,
Ping Luo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2020_CVPR_Workshops,
author = {Ding, Mingyu and Huo, Yuqi and Yi, Hongwei and Wang, Zhe and Shi, Jianping and Lu, Zhiwu and Luo, Ping},
title = {Learning Depth-Guided Convolutions for Monocular 3D Object Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Feudal Steering: Hierarchical Learning for Steering Angle Prediction
Faith Johnson,
Kristin Dana
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Johnson_2020_CVPR_Workshops,
author = {Johnson, Faith and Dana, Kristin},
title = {Feudal Steering: Hierarchical Learning for Steering Angle Prediction},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Self-Supervised Object Motion and Depth Estimation From Video
Qi Dai,
Vaishakh Patil,
Simon Hecker,
Dengxin Dai,
Luc Van Gool,
Konrad Schindler
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Dai_2020_CVPR_Workshops,
author = {Dai, Qi and Patil, Vaishakh and Hecker, Simon and Dai, Dengxin and Van Gool, Luc and Schindler, Konrad},
title = {Self-Supervised Object Motion and Depth Estimation From Video},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

End-to-End Lane Marker Detection via Row-Wise Classification
Seungwoo Yoo,
Hee Seok Lee,
Heesoo Myeong,
Sungrack Yun,
Hyoungwoo Park,
Janghoon Cho,
Duck Hoon Kim
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yoo_2020_CVPR_Workshops,
author = {Yoo, Seungwoo and Lee, Hee Seok and Myeong, Heesoo and Yun, Sungrack and Park, Hyoungwoo and Cho, Janghoon and Kim, Duck Hoon},
title = {End-to-End Lane Marker Detection via Row-Wise Classification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

An Extensible Multi-Sensor Fusion Framework for 3D Imaging
Talha Ahmad Siddiqui,
Rishi Madhok,
Matthew O'Toole
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Siddiqui_2020_CVPR_Workshops,
author = {Siddiqui, Talha Ahmad and Madhok, Rishi and O'Toole, Matthew},
title = {An Extensible Multi-Sensor Fusion Framework for 3D Imaging},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Topometric Imitation Learning for Route Following Under Appearance Change
Shaojun Cai,
Yingjia Wan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2020_CVPR_Workshops,
author = {Cai, Shaojun and Wan, Yingjia},
title = {Topometric Imitation Learning for Route Following Under Appearance Change},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}