Lightweight Face Recognition Challenge


Lightweight Face Recognition Challenge
Jiankang Deng,
Jia Guo,
Debing Zhang,
Yafeng Deng,
Xiangju Lu,
Song Shi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Deng_2019_ICCV_Workshops,
author = {Deng, Jiankang and Guo, Jia and Zhang, Debing and Deng, Yafeng and Lu, Xiangju and Shi, Song},
title = {Lightweight Face Recognition Challenge},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

VarGFaceNet: An Efficient Variable Group Convolutional Neural Network for Lightweight Face Recognition
Mengjia Yan,
Mengao Zhao,
Zining Xu,
Qian Zhang,
Guoli Wang,
Zhizhong Su
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2019_ICCV_Workshops,
author = {Yan, Mengjia and Zhao, Mengao and Xu, Zining and Zhang, Qian and Wang, Guoli and Su, Zhizhong},
title = {VarGFaceNet: An Efficient Variable Group Convolutional Neural Network for Lightweight Face Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Improved Knowledge Distillation for Training Fast Low Resolution Face Recognition Model
Mengjiao Wang,
Rujie Liu,
Nada Hajime,
Abe Narishige,
Hidetsugu Uchida,
Tomoaki Matsunami
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV_Workshops,
author = {Wang, Mengjiao and Liu, Rujie and Hajime, Nada and Narishige, Abe and Uchida, Hidetsugu and Matsunami, Tomoaki},
title = {Improved Knowledge Distillation for Training Fast Low Resolution Face Recognition Model},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Unknown Identity Rejection Loss: Utilizing Unlabeled Data for Face Recognition
Haiming Yu,
Yin Fan,
Keyu Chen,
He Yan,
Xiangju Lu,
Junhui Liu,
Danming Xie
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2019_ICCV_Workshops,
author = {Yu, Haiming and Fan, Yin and Chen, Keyu and Yan, He and Lu, Xiangju and Liu, Junhui and Xie, Danming},
title = {Unknown Identity Rejection Loss: Utilizing Unlabeled Data for Face Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Geometry Guided Feature Aggregation in Video Face Recognition
Baoyun Peng,
Xiao Jin,
Yichao Wu,
Dongsheng Li
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2019_ICCV_Workshops,
author = {Peng, Baoyun and Jin, Xiao and Wu, Yichao and Li, Dongsheng},
title = {Geometry Guided Feature Aggregation in Video Face Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

AirFace: Lightweight and Efficient Model for Face Recognition
Xianyang Li,
Feng Wang,
Qinghao Hu,
Cong Leng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2019_ICCV_Workshops,
author = {Li, Xianyang and Wang, Feng and Hu, Qinghao and Leng, Cong},
title = {AirFace: Lightweight and Efficient Model for Face Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Effective Methods for Lightweight Image-Based and Video-Based Face Recognition
Yidong Ma
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2019_ICCV_Workshops,
author = {Ma, Yidong},
title = {Effective Methods for Lightweight Image-Based and Video-Based Face Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Factorizing and Reconstituting Large-Kernel MBConv for Lightweight Face Recognition
Yaqi Lyu,
Jing Jiang,
Kun Zhang,
Yilun Hua,
Miao Cheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lyu_2019_ICCV_Workshops,
author = {Lyu, Yaqi and Jiang, Jing and Zhang, Kun and Hua, Yilun and Cheng, Miao},
title = {Factorizing and Reconstituting Large-Kernel MBConv for Lightweight Face Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Towards Flops-Constrained Face Recognition
Yu Liu,
guanglu song,
manyuan zhang,
jihao liu,
yucong zhou,
junjie yan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV_Workshops,
author = {Liu, Yu and song, guanglu and zhang, manyuan and liu, jihao and zhou, yucong and yan, junjie},
title = {Towards Flops-Constrained Face Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

A Progressive Learning Framework for Unconstrained Face Recognition
Zhenhua Chai,
Shengxi Li,
Huanhuan Meng,
Shenqi Lai,
Xiaoming Wei,
Jianwei Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chai_2019_ICCV_Workshops,
author = {Chai, Zhenhua and Li, Shengxi and Meng, Huanhuan and Lai, Shenqi and Wei, Xiaoming and Zhang, Jianwei},
title = {A Progressive Learning Framework for Unconstrained Face Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

A Graph Based Unsupervised Feature Aggregation for Face Recognition
Yu Cheng,
Yanfeng Li,
Qiankun Liu,
Yuan Yao,
Venkata Sai Vijay Kumar Pedapudi,
Xiaotian Fan,
Chi Su,
Shengmei Shen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2019_ICCV_Workshops,
author = {Cheng, Yu and Li, Yanfeng and Liu, Qiankun and Yao, Yuan and Sai Vijay Kumar Pedapudi, Venkata and Fan, Xiaotian and Su, Chi and Shen, Shengmei},
title = {A Graph Based Unsupervised Feature Aggregation for Face Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

ShuffleFaceNet: A Lightweight Face Architecture for Efficient and Highly-Accurate Face Recognition
Yoanna Martindez-Diaz,
Luis S. Luevano,
Heydi Mendez-Vazquez,
Miguel Nicolas-Diaz,
Leonardo Chang,
Miguel Gonzalez-Mendoza
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Martindez-Diaz_2019_ICCV_Workshops,
author = {Martindez-Diaz, Yoanna and Luevano, Luis S. and Mendez-Vazquez, Heydi and Nicolas-Diaz, Miguel and Chang, Leonardo and Gonzalez-Mendoza, Miguel},
title = {ShuffleFaceNet: A Lightweight Face Architecture for Efficient and Highly-Accurate Face Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}