Compact and Efficient Feature Representation and Learning in Computer Vision


Embarrassingly Simple Binary Representation Learning
Yuming Shen,
Jie Qin,
Jiaxin Chen,
Li Liu,
Fan Zhu,
Ziyi Shen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shen_2019_ICCV_Workshops,
author = {Shen, Yuming and Qin, Jie and Chen, Jiaxin and Liu, Li and Zhu, Fan and Shen, Ziyi},
title = {Embarrassingly Simple Binary Representation Learning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Unsupervised Extraction of Local Image Descriptors via Relative Distance Ranking Loss
Xin Yu,
Yurun Tian,
Fatih Porikli,
Richard Hartley,
Hongdong Li,
Huub Heijnen,
Vassileios Balntas
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2019_ICCV_Workshops,
author = {Yu, Xin and Tian, Yurun and Porikli, Fatih and Hartley, Richard and Li, Hongdong and Heijnen, Huub and Balntas, Vassileios},
title = {Unsupervised Extraction of Local Image Descriptors via Relative Distance Ranking Loss},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Metric-Based Regularization and Temporal Ensemble for Multi-Task Learning using Heterogeneous Unsupervised Tasks
Byung Cheol Song,
Dae Ha Kim,
Seung hyun Lee
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Song_2019_ICCV_Workshops,
author = {Cheol Song, Byung and Ha Kim, Dae and hyun Lee, Seung},
title = {Metric-Based Regularization and Temporal Ensemble for Multi-Task Learning using Heterogeneous Unsupervised Tasks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

DAME WEB: DynAmic MEan with Whitening Ensemble Binarization for Landmark Retrieval without Human Annotation
Tsun-Yi Yang,
Duy Kien Nguyen,
Huub Heijnen,
Vassileios Balntas
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2019_ICCV_Workshops,
author = {Yang, Tsun-Yi and Kien Nguyen, Duy and Heijnen, Huub and Balntas, Vassileios},
title = {DAME WEB: DynAmic MEan with Whitening Ensemble Binarization for Landmark Retrieval without Human Annotation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

More About Covariance Descriptors for Image Set Coding: Log-Euclidean Framework Based Kernel Matrix Representation
Kai-Xuan Chen,
Xiao-Jun Wu,
Jie-Yi Ren,
Rui Wang,
Josef Kittler
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_ICCV_Workshops,
author = {Chen, Kai-Xuan and Wu, Xiao-Jun and Ren, Jie-Yi and Wang, Rui and Kittler, Josef},
title = {More About Covariance Descriptors for Image Set Coding: Log-Euclidean Framework Based Kernel Matrix Representation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Compact and Efficient Multitask Learning in Vision, Language and Speech
Mohammed Al-Rawi,
Ernest Valveny
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Al-Rawi_2019_ICCV_Workshops,
author = {Al-Rawi, Mohammed and Valveny, Ernest},
title = {Compact and Efficient Multitask Learning in Vision, Language and Speech},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

MuffNet: Multi-Layer Feature Federation for Mobile Deep Learning
Hesen Chen,
Ming Lin,
Xiuyu Sun,
Qian Qi,
Hao Li,
Rong Jin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_ICCV_Workshops,
author = {Chen, Hesen and Lin, Ming and Sun, Xiuyu and Qi, Qian and Li, Hao and Jin, Rong},
title = {MuffNet: Multi-Layer Feature Federation for Mobile Deep Learning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Beyond Attributes: High-Order Attribute Features for Zero-Shot Learning
Xiao-Bo Jin,
Guo-Sen Xie,
Kaizhu Huang,
Jianyu Miao,
Qiufeng Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jin_2019_ICCV_Workshops,
author = {Jin, Xiao-Bo and Xie, Guo-Sen and Huang, Kaizhu and Miao, Jianyu and Wang, Qiufeng},
title = {Beyond Attributes: High-Order Attribute Features for Zero-Shot Learning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Augmentation Invariant Training
Weicong Chen,
Lu Tian,
Liwen Fan,
Yu Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_ICCV_Workshops,
author = {Chen, Weicong and Tian, Lu and Fan, Liwen and Wang, Yu},
title = {Augmentation Invariant Training},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Large Scale Near-Duplicate Image Retrieval via Patch Embedding
Shangpeng Yan,
Xiaoyun Zhang,
Li Chen,
Wenbo Bao,
Zhiyong Gao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2019_ICCV_Workshops,
author = {Yan, Shangpeng and Zhang, Xiaoyun and Chen, Li and Bao, Wenbo and Gao, Zhiyong},
title = {Large Scale Near-Duplicate Image Retrieval via Patch Embedding},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

VACL: Variance-Aware Cross-Layer Regularization for Pruning Deep Residual Networks
Susan Gao,
Xin Liu,
Lung-Sheng Chien,
William Zhang,
Jose M. Alvarez
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2019_ICCV_Workshops,
author = {Gao, Susan and Liu, Xin and Chien, Lung-Sheng and Zhang, William and Alvarez, Jose M.},
title = {VACL: Variance-Aware Cross-Layer Regularization for Pruning Deep Residual Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Event-Based Incremental Broad Learning System for Object Classification
Shan Gao,
Guangqian Guo,
C. L. Philip Chen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2019_ICCV_Workshops,
author = {Gao, Shan and Guo, Guangqian and Philip Chen, C. L.},
title = {Event-Based Incremental Broad Learning System for Object Classification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Differential-Evolution-Based Generative Adversarial Networks for Edge Detection
Wenbo Zheng,
Chao Gou,
Lan Yan,
Fei-Yue Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2019_ICCV_Workshops,
author = {Zheng, Wenbo and Gou, Chao and Yan, Lan and Wang, Fei-Yue},
title = {Differential-Evolution-Based Generative Adversarial Networks for Edge Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Low-bit Quantization of Neural Networks for Efficient Inference
Eli Kravchik,
Fan Yang,
Pavel Kisilev,
Yoni Choukroun
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kravchik_2019_ICCV_Workshops,
author = {Kravchik, Eli and Yang, Fan and Kisilev, Pavel and Choukroun, Yoni},
title = {Low-bit Quantization of Neural Networks for Efficient Inference},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Self-Supervised Learning of Class Embeddings from Video
Olivia Wiles,
A. Sophia Koepke,
Andrew Zisserman
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wiles_2019_ICCV_Workshops,
author = {Wiles, Olivia and Sophia Koepke, A. and Zisserman, Andrew},
title = {Self-Supervised Learning of Class Embeddings from Video},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Deep Total Variation Support Vector Networks
Hichem Sahbi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sahbi_2019_ICCV_Workshops,
author = {Sahbi, Hichem},
title = {Deep Total Variation Support Vector Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Age Estimation From Facial Parts Using Compact Multi-Stream Convolutional Neural Networks
Marcus Angeloni,
Rodrigo de Freitas Pereira,
Helio Pedrini
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Angeloni_2019_ICCV_Workshops,
author = {Angeloni, Marcus and de Freitas Pereira, Rodrigo and Pedrini, Helio},
title = {Age Estimation From Facial Parts Using Compact Multi-Stream Convolutional Neural Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Dynamic Block Sparse Reparameterization of Convolutional Neural Networks
Dharma teja Vooturi,
Girish Varma,
Kishore Kothapalli
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Vooturi_2019_ICCV_Workshops,
author = {teja Vooturi, Dharma and Varma, Girish and Kothapalli, Kishore},
title = {Dynamic Block Sparse Reparameterization of Convolutional Neural Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

DHA: Supervised Deep Learning to Hash with an Adaptive Loss Function
Jiehao Xu,
Chengyu Guo,
Qingjie Liu,
Jie Qin,
Yunhong Wang,
Li Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2019_ICCV_Workshops,
author = {Xu, Jiehao and Guo, Chengyu and Liu, Qingjie and Qin, Jie and Wang, Yunhong and Liu, Li},
title = {DHA: Supervised Deep Learning to Hash with an Adaptive Loss Function},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Sparse Generative Adversarial Network
Shahin Mahdizadehaghdam,
Ashkan Panahi,
Hamid Krim
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Mahdizadehaghdam_2019_ICCV_Workshops,
author = {Mahdizadehaghdam, Shahin and Panahi, Ashkan and Krim, Hamid},
title = {Sparse Generative Adversarial Network},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Efficient Learning on Point Clouds with Basis Point Sets
Sergey Prokudin,
Christoph Lassner,
Javier Romero
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Prokudin_2019_ICCV_Workshops,
author = {Prokudin, Sergey and Lassner, Christoph and Romero, Javier},
title = {Efficient Learning on Point Clouds with Basis Point Sets},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}