Face Bio-Metrics Under COVID—Masked Face Recognition


Towards Mask-Robust Face Recognition
Tao Feng,
Liangpeng Xu,
Hangjie Yuan,
Yongfei Zhao,
Mingqian Tang,
Mang Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Feng_2021_ICCV, author = {Feng, Tao and Xu, Liangpeng and Yuan, Hangjie and Zhao, Yongfei and Tang, Mingqian and Wang, Mang}, title = {Towards Mask-Robust Face Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {1492-1496} }

Mask Aware Network for Masked Face Recognition in the Wild
Kai Wang,
Shuo Wang,
Jianfei Yang,
Xiaobo Wang,
Baigui Sun,
Hao Li,
Yang You
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2021_ICCV, author = {Wang, Kai and Wang, Shuo and Yang, Jianfei and Wang, Xiaobo and Sun, Baigui and Li, Hao and You, Yang}, title = {Mask Aware Network for Masked Face Recognition in the Wild}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {1456-1461} }

Masked Face Recognition Datasets and Validation
Baojin Huang,
Zhongyuan Wang,
Guangcheng Wang,
Kui Jiang,
Zheng He,
Hua Zou,
Qin Zou
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2021_ICCV, author = {Huang, Baojin and Wang, Zhongyuan and Wang, Guangcheng and Jiang, Kui and He, Zheng and Zou, Hua and Zou, Qin}, title = {Masked Face Recognition Datasets and Validation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {1487-1491} }

Partial FC: Training 10 Million Identities on a Single Machine
Xiang An,
Xuhan Zhu,
Yuan Gao,
Yang Xiao,
Yongle Zhao,
Ziyong Feng,
Lan Wu,
Bin Qin,
Ming Zhang,
Debing Zhang,
Ying Fu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{An_2021_ICCV, author = {An, Xiang and Zhu, Xuhan and Gao, Yuan and Xiao, Yang and Zhao, Yongle and Feng, Ziyong and Wu, Lan and Qin, Bin and Zhang, Ming and Zhang, Debing and Fu, Ying}, title = {Partial FC: Training 10 Million Identities on a Single Machine}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {1445-1449} }

Boosting Fairness for Masked Face Recognition
Jun Yu,
Xinlong Hao,
Zeyu Cui,
Peng He,
Tongliang Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2021_ICCV, author = {Yu, Jun and Hao, Xinlong and Cui, Zeyu and He, Peng and Liu, Tongliang}, title = {Boosting Fairness for Masked Face Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {1531-1540} }

Explainable Face Recognition Based on Accurate Facial Compositions
Haoran Jiang,
Dan Zeng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2021_ICCV, author = {Jiang, Haoran and Zeng, Dan}, title = {Explainable Face Recognition Based on Accurate Facial Compositions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {1503-1512} }

Balanced Masked and Standard Face Recognition
Delong Qi,
Kangli Hu,
Weijun Tan,
Qi Yao,
Jingfeng Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Qi_2021_ICCV, author = {Qi, Delong and Hu, Kangli and Tan, Weijun and Yao, Qi and Liu, Jingfeng}, title = {Balanced Masked and Standard Face Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {1497-1502} }

An Efficient Network Design for Face Video Super-Resolution
Feng Yu,
He Li,
Sige Bian,
Yongming Tang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2021_ICCV, author = {Yu, Feng and Li, He and Bian, Sige and Tang, Yongming}, title = {An Efficient Network Design for Face Video Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {1513-1520} }

MaskOut: A Data Augmentation Method for Masked Face Recognition
Weiqiu Wang,
Zhicheng Zhao,
Hongyuan Zhang,
Zhaohui Wang,
Fei Su
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2021_ICCV, author = {Wang, Weiqiu and Zhao, Zhicheng and Zhang, Hongyuan and Wang, Zhaohui and Su, Fei}, title = {MaskOut: A Data Augmentation Method for Masked Face Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {1450-1455} }

ResSaNet: A Hybrid Backbone of Residual Block and Self-Attention Module for Masked Face Recognition
Wei-Yi Chang,
Ming-Ying Tsai,
Shih-Chieh Lo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chang_2021_ICCV, author = {Chang, Wei-Yi and Tsai, Ming-Ying and Lo, Shih-Chieh}, title = {ResSaNet: A Hybrid Backbone of Residual Block and Self-Attention Module for Masked Face Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {1468-1476} }

Rectifying the Data Bias in Knowledge Distillation
Boxiao Liu,
Shenghan Zhang,
Guanglu Song,
Haihang You,
Yu Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2021_ICCV, author = {Liu, Boxiao and Zhang, Shenghan and Song, Guanglu and You, Haihang and Liu, Yu}, title = {Rectifying the Data Bias in Knowledge Distillation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {1477-1486} }

Improving Representation Consistency With Pairwise Loss for Masked Face Recognition
Hanjie Qian,
Panpan Zhang,
Sijie Ji,
Shuxin Cao,
Yuecong Xu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Qian_2021_ICCV, author = {Qian, Hanjie and Zhang, Panpan and Ji, Sijie and Cao, Shuxin and Xu, Yuecong}, title = {Improving Representation Consistency With Pairwise Loss for Masked Face Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {1462-1467} }

Revisting Quantization Error in Face Alignment
Xing Lan,
Qinghao Hu,
Jian Cheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lan_2021_ICCV, author = {Lan, Xing and Hu, Qinghao and Cheng, Jian}, title = {Revisting Quantization Error in Face Alignment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {1521-1530} }

Masked Face Recognition Challenge: The InsightFace Track Report
Jiankang Deng,
Jia Guo,
Xiang An,
Zheng Zhu,
Stefanos Zafeiriou
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Deng_2021_ICCV, author = {Deng, Jiankang and Guo, Jia and An, Xiang and Zhu, Zheng and Zafeiriou, Stefanos}, title = {Masked Face Recognition Challenge: The InsightFace Track Report}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops}, month = {October}, year = {2021}, pages = {1437-1444} }