Third Workshop of Mobile Intelligent Photography & Imaging


DemosaicFormer: Coarse-to-Fine Demosaicing Network for HybridEVS Camera
Senyan Xu,
Zhijing Sun,
Jiaying Zhu,
Yurui Zhu,
Xueyang Fu,
Zheng-Jun Zha
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2024_CVPR, author = {Xu, Senyan and Sun, Zhijing and Zhu, Jiaying and Zhu, Yurui and Fu, Xueyang and Zha, Zheng-Jun}, title = {DemosaicFormer: Coarse-to-Fine Demosaicing Network for HybridEVS Camera}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2024}, pages = {1126-1135} }

From Synthetic to Real: A Calibration-free Pipeline for Few-shot Raw Image Denoising
Ruoqi Li,
Chang Liu,
Ziyi Wang,
Yao Du,
Jingjing Yang,
Long Bao,
Heng Sun
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2024_CVPR, author = {Li, Ruoqi and Liu, Chang and Wang, Ziyi and Du, Yao and Yang, Jingjing and Bao, Long and Sun, Heng}, title = {From Synthetic to Real: A Calibration-free Pipeline for Few-shot Raw Image Denoising}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2024}, pages = {1106-1114} }

MIPI 2024 Challenge on Few-shot RAW Image Denoising: Methods and Results
Xin Jin,
Chunle Guo,
Xiaoming Li,
Zongsheng Yue,
Chongyi Li,
Shangchen Zhou,
Ruicheng Feng,
Yuekun Dai,
Peiqing Yang,
Chen Change Loy,
Ruoqi Li,
Chang Liu,
Ziyi Wang,
Yao Du,
Jingjing Yang,
Long Bao,
Heng Sun,
Xiangyu Kong,
Xiaoxia Xing,
Jinlong Wu,
Yuanyang Xue,
Hyunhee Park,
Sejun Song,
Changho Kim,
Jingfan Tan,
Wenhan Luo,
Zikun Liu,
Mingde Qiao,
Junjun Jiang,
Kui Jiang,
Yao Xiao,
Chuyang Sun,
Jinhui Hu,
Weijian Ruan,
Yubo Dong,
Kai Chen,
Hyejeong Jo,
Jiahao Qin,
Bingjie Han,
Pinle Qin,
Rui Chai,
Pengyuan Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jin_2024_CVPR, author = {Jin, Xin and Guo, Chunle and Li, Xiaoming and Yue, Zongsheng and Li, Chongyi and Zhou, Shangchen and Feng, Ruicheng and Dai, Yuekun and Yang, Peiqing and Loy, Chen Change and Li, Ruoqi and Liu, Chang and Wang, Ziyi and Du, Yao and Yang, Jingjing and Bao, Long and Sun, Heng and Kong, Xiangyu and Xing, Xiaoxia and Wu, Jinlong and Xue, Yuanyang and Park, Hyunhee and Song, Sejun and Kim, Changho and Tan, Jingfan and Luo, Wenhan and Liu, Zikun and Qiao, Mingde and Jiang, Junjun and Jiang, Kui and Xiao, Yao and Sun, Chuyang and Hu, Jinhui and Ruan, Weijian and Dong, Yubo and Chen, Kai and Jo, Hyejeong and Qin, Jiahao and Han, Bingjie and Qin, Pinle and Chai, Rui and Wang, Pengyuan}, title = {MIPI 2024 Challenge on Few-shot RAW Image Denoising: Methods and Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2024}, pages = {1153-1161} }

Event Camera Demosaicing via Swin Transformer and Pixel-focus Loss
Yunfan Lu,
Yijie Xu,
Wenzong Ma,
Weiyu Guo,
Hui Xiong
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2024_CVPR, author = {Lu, Yunfan and Xu, Yijie and Ma, Wenzong and Guo, Weiyu and Xiong, Hui}, title = {Event Camera Demosaicing via Swin Transformer and Pixel-focus Loss}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2024}, pages = {1095-1105} }

UDAC: Under-Display Array Cameras
Chengyu Wang,
Jing Li,
Pavan C. Madhusudanarao,
Jinhan Hu,
Jitesh K. Singh,
Woojhon Choi,
Seok-Jun Lee,
Hamid R. Sheikh
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2024_CVPR, author = {Wang, Chengyu and Li, Jing and Madhusudanarao, Pavan C. and Hu, Jinhan and Singh, Jitesh K. and Choi, Woojhon and Lee, Seok-Jun and Sheikh, Hamid R.}, title = {UDAC: Under-Display Array Cameras}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2024}, pages = {1077-1084} }

LaDiffGAN: Training GANs with Diffusion Supervision in Latent Spaces
Xuhui Liu,
Bohan Zeng,
Sicheng Gao,
Shanglin Li,
Yutang Feng,
Hong Li,
Boyu Liu,
Jianzhuang Liu,
Baochang Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2024_CVPR, author = {Liu, Xuhui and Zeng, Bohan and Gao, Sicheng and Li, Shanglin and Feng, Yutang and Li, Hong and Liu, Boyu and Liu, Jianzhuang and Zhang, Baochang}, title = {LaDiffGAN: Training GANs with Diffusion Supervision in Latent Spaces}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2024}, pages = {1115-1125} }

MIPI 2024 Challenge on Nighttime Flare Removal: Methods and Results
Yuekun Dai,
Dafeng Zhang,
Xiaoming Li,
Zongsheng Yue,
Chongyi Li,
Shangchen Zhou,
Ruicheng Feng,
Peiqing Yang,
Zhezhu Jin,
Guanqun Liu,
Chen Change Loy
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dai_2024_CVPR, author = {Dai, Yuekun and Zhang, Dafeng and Li, Xiaoming and Yue, Zongsheng and Li, Chongyi and Zhou, Shangchen and Feng, Ruicheng and Yang, Peiqing and Jin, Zhezhu and Liu, Guanqun and Loy, Chen Change}, title = {MIPI 2024 Challenge on Nighttime Flare Removal: Methods and Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2024}, pages = {1144-1152} }

EL2NM: Extremely Low-light Noise Modeling Through Diffusion Iteration
Jiahao Qin,
Pinle Qin,
Rui Chai,
Jia Qin,
Zanxia Jin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Qin_2024_CVPR, author = {Qin, Jiahao and Qin, Pinle and Chai, Rui and Qin, Jia and Jin, Zanxia}, title = {EL2NM: Extremely Low-light Noise Modeling Through Diffusion Iteration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2024}, pages = {1085-1094} }

MIPI 2024 Challenge on Demosaic for Hybridevs Camera: Methods and Results
Yaqi Wu,
Zhihao Fan,
Xiaofeng Chu,
Jimmy S. Ren,
Xiaoming Li,
Zongsheng Yue,
Chongyi Li,
Shangcheng Zhou,
Ruicheng Feng,
Yuekun Dai,
Peiqing Yang,
Chen Change Loy,
Senyan Xu,
Zhijing Sun,
Jiaying Zhu,
Yurui Zhu,
Xueyang Fu,
Zheng-Jun Zha,
Jun Cao,
Cheng Li,
Shu Chen,
Liang Ma,
Shiyang Zhou,
Haijin Zeng,
Kai Feng,
Yongyong Chen,
Jingyong Su,
Xianyu Guan,
Hongyuan Yu,
Cheng Wan,
Jiamin Lin,
Binnan Han,
Yajun Zou,
Zhuoyuan Wu,
Yuan Huang,
Yongsheng Yu,
Daoan Zhang,
Jizhe Li,
Xuanwu Yin,
Kunlong Zuo,
Yunfan Lu,
Yijie Xu,
Wenzong Ma,
Weiyu Guo,
Hui Xiong,
Wei Yu,
Bingchun Luo,
Sabari Nathan,
Priya Kansal
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2024_CVPR, author = {Wu, Yaqi and Fan, Zhihao and Chu, Xiaofeng and Ren, Jimmy S. and Li, Xiaoming and Yue, Zongsheng and Li, Chongyi and Zhou, Shangcheng and Feng, Ruicheng and Dai, Yuekun and Yang, Peiqing and Loy, Chen Change and Xu, Senyan and Sun, Zhijing and Zhu, Jiaying and Zhu, Yurui and Fu, Xueyang and Zha, Zheng-Jun and Cao, Jun and Li, Cheng and Chen, Shu and Ma, Liang and Zhou, Shiyang and Zeng, Haijin and Feng, Kai and Chen, Yongyong and Su, Jingyong and Guan, Xianyu and Yu, Hongyuan and Wan, Cheng and Lin, Jiamin and Han, Binnan and Zou, Yajun and Wu, Zhuoyuan and Huang, Yuan and Yu, Yongsheng and Zhang, Daoan and Li, Jizhe and Yin, Xuanwu and Zuo, Kunlong and Lu, Yunfan and Xu, Yijie and Ma, Wenzong and Guo, Weiyu and Xiong, Hui and Yu, Wei and Luo, Bingchun and Nathan, Sabari and Kansal, Priya}, title = {MIPI 2024 Challenge on Demosaic for Hybridevs Camera: Methods and Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2024}, pages = {1136-1143} }