Learned Image Compression


Self Texture Transfer Networks for Low Bitrate Image Compression
Shoma Iwai,
Tomo Miyazaki,
Yoshihiro Sugaya,
Shinichiro Omachi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Iwai_2021_CVPR, author = {Iwai, Shoma and Miyazaki, Tomo and Sugaya, Yoshihiro and Omachi, Shinichiro}, title = {Self Texture Transfer Networks for Low Bitrate Image Compression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {1901-1905} }

Rate-Distortion Optimized Learning-Based Image Compression Using an Adaptive Hierachical Autoencoder With Conditional Hyperprior
Fabian Brand,
Kristian Fischer,
Andre Kaup
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Brand_2021_CVPR, author = {Brand, Fabian and Fischer, Kristian and Kaup, Andre}, title = {Rate-Distortion Optimized Learning-Based Image Compression Using an Adaptive Hierachical Autoencoder With Conditional Hyperprior}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {1885-1889} }

Perceptual Image Compression Using Relativistic Average Least Squares GANs
Zhengxue Cheng,
Ting Fu,
Jiapeng Hu,
Li Guo,
Shihao Wang,
Xiongxin Zhao,
Dajiang Zhou,
Yang Song
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2021_CVPR, author = {Cheng, Zhengxue and Fu, Ting and Hu, Jiapeng and Guo, Li and Wang, Shihao and Zhao, Xiongxin and Zhou, Dajiang and Song, Yang}, title = {Perceptual Image Compression Using Relativistic Average Least Squares GANs}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {1895-1900} }

Deep Learning Based Spatial-Temporal In-Loop Filtering for Versatile Video Coding
Chi D. K. Pham,
Chen Fu,
Jinjia Zhou
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Pham_2021_CVPR, author = {Pham, Chi D. K. and Fu, Chen and Zhou, Jinjia}, title = {Deep Learning Based Spatial-Temporal In-Loop Filtering for Versatile Video Coding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {1861-1865} }

Perceptual Friendly Variable Rate Image Compression
Yixin Gao,
Yaojun Wu,
Zongyu Guo,
Zhizheng Zhang,
Zhibo Chen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2021_CVPR, author = {Gao, Yixin and Wu, Yaojun and Guo, Zongyu and Zhang, Zhizheng and Chen, Zhibo}, title = {Perceptual Friendly Variable Rate Image Compression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {1916-1920} }

Learned Image Compression With Super-Resolution Residual Modules and DISTS Optimization
Akifumi Suzuki,
Hiroaki Akutsu,
Takahiro Naruko,
Koki Tsubota,
Kiyoharu Aizawa
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Suzuki_2021_CVPR, author = {Suzuki, Akifumi and Akutsu, Hiroaki and Naruko, Takahiro and Tsubota, Koki and Aizawa, Kiyoharu}, title = {Learned Image Compression With Super-Resolution Residual Modules and DISTS Optimization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {1906-1910} }

End-to-End Learned Image Compression With Augmented Normalizing Flows
Yung-Han Ho,
Chih-Chun Chan,
Wen-Hsiao Peng,
Hsueh-Ming Hang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ho_2021_CVPR, author = {Ho, Yung-Han and Chan, Chih-Chun and Peng, Wen-Hsiao and Hang, Hsueh-Ming}, title = {End-to-End Learned Image Compression With Augmented Normalizing Flows}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {1931-1935} }

DANICE: Domain Adaptation Without Forgetting in Neural Image Compression
Sudeep Katakol,
Luis Herranz,
Fei Yang,
Marta Mrak
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Katakol_2021_CVPR, author = {Katakol, Sudeep and Herranz, Luis and Yang, Fei and Mrak, Marta}, title = {DANICE: Domain Adaptation Without Forgetting in Neural Image Compression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {1921-1925} }

Variable Rate ROI Image Compression Optimized for Visual Quality
Yi Ma,
Yongqi Zhai,
Chunhui Yang,
Jiayu Yang,
Ruofan Wang,
Jing Zhou,
Kai Li,
Ying Chen,
Ronggang Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2021_CVPR, author = {Ma, Yi and Zhai, Yongqi and Yang, Chunhui and Yang, Jiayu and Wang, Ruofan and Zhou, Jing and Li, Kai and Chen, Ying and Wang, Ronggang}, title = {Variable Rate ROI Image Compression Optimized for Visual Quality}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {1936-1940} }

Image Compression With Recurrent Neural Network and Generalized Divisive Normalization
Khawar Islam,
L. Minh Dang,
Sujin Lee,
Hyeonjoon Moon
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Islam_2021_CVPR, author = {Islam, Khawar and Dang, L. Minh and Lee, Sujin and Moon, Hyeonjoon}, title = {Image Compression With Recurrent Neural Network and Generalized Divisive Normalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {1875-1879} }

Subjective Quality Optimized Efficient Image Compression
Xining Wang,
Tong Chen,
Zhan Ma
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2021_CVPR, author = {Wang, Xining and Chen, Tong and Ma, Zhan}, title = {Subjective Quality Optimized Efficient Image Compression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {1911-1915} }

Deep Image Compression With Latent Optimization and Piece-Wise Quantization Approximation
Yuyang Wu,
Zhiyang Qi,
Huiming Zheng,
Lvfang Tao,
Wei Gao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2021_CVPR, author = {Wu, Yuyang and Qi, Zhiyang and Zheng, Huiming and Tao, Lvfang and Gao, Wei}, title = {Deep Image Compression With Latent Optimization and Piece-Wise Quantization Approximation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {1926-1930} }

Multi-Metric Fusion Network for Image Quality Assessment
Yanding Peng,
Jiahua Xu,
Ziyuan Luo,
Wei Zhou,
Zhibo Chen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2021_CVPR, author = {Peng, Yanding and Xu, Jiahua and Luo, Ziyuan and Zhou, Wei and Chen, Zhibo}, title = {Multi-Metric Fusion Network for Image Quality Assessment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {1857-1860} }

Learned Video Compression With Intra-Guided Enhancement and Implicit Motion Information
Nannan Zou,
Honglei Zhang,
Francesco Cricri,
Hamed R. Tavakoli,
Jani Lainema,
Emre Aksu,
Miska Hannuksela,
Esa Rahtu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zou_2021_CVPR, author = {Zou, Nannan and Zhang, Honglei and Cricri, Francesco and Tavakoli, Hamed R. and Lainema, Jani and Aksu, Emre and Hannuksela, Miska and Rahtu, Esa}, title = {Learned Video Compression With Intra-Guided Enhancement and Implicit Motion Information}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {1870-1874} }

End-to-End Optimized Image Compression With Competition of Prior Distributions
Benoit Brummer,
Christophe De Vleeschouwer
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Brummer_2021_CVPR, author = {Brummer, Benoit and De Vleeschouwer, Christophe}, title = {End-to-End Optimized Image Compression With Competition of Prior Distributions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {1890-1894} }

Beyond VVC: Towards Perceptual Quality Optimized Video Compression Using Multi-Scale Hybrid Approaches
Zhimeng Huang,
Kai Lin,
Chuanmin Jia,
Shanshe Wang,
Siwei Ma
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2021_CVPR, author = {Huang, Zhimeng and Lin, Kai and Jia, Chuanmin and Wang, Shanshe and Ma, Siwei}, title = {Beyond VVC: Towards Perceptual Quality Optimized Video Compression Using Multi-Scale Hybrid Approaches}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {1866-1869} }

A Universal Encoder Rate Distortion Optimization Framework for Learned Compression
Jing Zhao,
Bin Li,
Jiahao Li,
Ruiqin Xiong,
Yan Lu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2021_CVPR, author = {Zhao, Jing and Li, Bin and Li, Jiahao and Xiong, Ruiqin and Lu, Yan}, title = {A Universal Encoder Rate Distortion Optimization Framework for Learned Compression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {1880-1884} }