Neural Architects


EENA: Efficient Evolution of Neural Architecture
Hui Zhu,
Zhulin An,
Chuanguang Yang,
Kaiqiang Xu,
Erhu Zhao,
Yongjun Xu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2019_ICCV_Workshops,
author = {Zhu, Hui and An, Zhulin and Yang, Chuanguang and Xu, Kaiqiang and Zhao, Erhu and Xu, Yongjun},
title = {EENA: Efficient Evolution of Neural Architecture},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Sequentially Aggregated Convolutional Networks
Yiwen Huang,
Pinglai Ou,
Rihui Wu,
Ziyong Feng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2019_ICCV_Workshops,
author = {Huang, Yiwen and Ou, Pinglai and Wu, Rihui and Feng, Ziyong},
title = {Sequentially Aggregated Convolutional Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Resource Efficient 3D Convolutional Neural Networks
Okan Kopuklu,
Neslihan Kose,
Ahmet Gunduz,
Gerhard Rigoll
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kopuklu_2019_ICCV_Workshops,
author = {Kopuklu, Okan and Kose, Neslihan and Gunduz, Ahmet and Rigoll, Gerhard},
title = {Resource Efficient 3D Convolutional Neural Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Cross-Granularity Attention Network for Semantic Segmentation
Lingyu Zhu,
Tinghuai Wang,
Emre Aksu,
Joni-Kristian Kamarainen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2019_ICCV_Workshops,
author = {Zhu, Lingyu and Wang, Tinghuai and Aksu, Emre and Kamarainen, Joni-Kristian},
title = {Cross-Granularity Attention Network for Semantic Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Understanding the Effects of Pre-Training for Object Detectors via Eigenspectrum
Yosuke Shinya,
Edgar Simo-Serra,
Taiji Suzuki
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shinya_2019_ICCV_Workshops,
author = {Shinya, Yosuke and Simo-Serra, Edgar and Suzuki, Taiji},
title = {Understanding the Effects of Pre-Training for Object Detectors via Eigenspectrum},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

HM-NAS: Efficient Neural Architecture Search via Hierarchical Masking
Shen Yan,
Biyi Fang,
Faen Zhang,
Yu Zheng,
Xiao Zeng,
Mi Zhang,
Hui Xu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2019_ICCV_Workshops,
author = {Yan, Shen and Fang, Biyi and Zhang, Faen and Zheng, Yu and Zeng, Xiao and Zhang, Mi and Xu, Hui},
title = {HM-NAS: Efficient Neural Architecture Search via Hierarchical Masking},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

BinaryDenseNet: Developing an Architecture for Binary Neural Networks
Joseph Bethge,
Haojin Yang,
Marvin Bornstein,
Christoph Meinel
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Bethge_2019_ICCV_Workshops,
author = {Bethge, Joseph and Yang, Haojin and Bornstein, Marvin and Meinel, Christoph},
title = {BinaryDenseNet: Developing an Architecture for Binary Neural Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Efficient Structured Pruning and Architecture Searching for Group Convolution
Ruizhe Zhao,
Wayne Luk
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2019_ICCV_Workshops,
author = {Zhao, Ruizhe and Luk, Wayne},
title = {Efficient Structured Pruning and Architecture Searching for Group Convolution},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

GCNet: Non-Local Networks Meet Squeeze-Excitation Networks and Beyond
Yue Cao,
Jiarui Xu,
Stephen Lin,
Fangyun Wei,
Han Hu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cao_2019_ICCV_Workshops,
author = {Cao, Yue and Xu, Jiarui and Lin, Stephen and Wei, Fangyun and Hu, Han},
title = {GCNet: Non-Local Networks Meet Squeeze-Excitation Networks and Beyond},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Attention Routing Between Capsules
Jaewoong Choi,
Hyun Seo,
Suii Im,
Myungjoo Kang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Choi_2019_ICCV_Workshops,
author = {Choi, Jaewoong and Seo, Hyun and Im, Suii and Kang, Myungjoo},
title = {Attention Routing Between Capsules},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

4-Connected Shift Residual Networks
Andrew Brown,
Pascal Mettes,
Marcel Worring
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Brown_2019_ICCV_Workshops,
author = {Brown, Andrew and Mettes, Pascal and Worring, Marcel},
title = {4-Connected Shift Residual Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Adaptive Convolutional Kernels
Julio Zamora Esquivel,
Adan Cruz Vargas,
Paulo Lopez Meyer,
Omesh Tickoo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Esquivel_2019_ICCV_Workshops,
author = {Zamora Esquivel, Julio and Cruz Vargas, Adan and Lopez Meyer, Paulo and Tickoo, Omesh},
title = {Adaptive Convolutional Kernels},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Adaptive Activation Functions Using Fractional Calculus
Julio Zamora Esquivel,
Adan Cruz Vargas,
Rodrigo Camacho Perez,
Paulo Lopez Meyer,
Hector Cordourier,
Omesh Tickoo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Esquivel_2019_ICCV_Workshops,
author = {Zamora Esquivel, Julio and Cruz Vargas, Adan and Camacho Perez, Rodrigo and Lopez Meyer, Paulo and Cordourier, Hector and Tickoo, Omesh},
title = {Adaptive Activation Functions Using Fractional Calculus},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

SqueezeNAS: Fast Neural Architecture Search for Faster Semantic Segmentation
Albert Shaw,
Daniel Hunter,
Forrest Landola,
Sammy Sidhu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shaw_2019_ICCV_Workshops,
author = {Shaw, Albert and Hunter, Daniel and Landola, Forrest and Sidhu, Sammy},
title = {SqueezeNAS: Fast Neural Architecture Search for Faster Semantic Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Matrix Nets: A New Deep Architecture for Object Detection
Abdullah Rashwan,
Agastya Kalra,
Pascal Poupart
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Rashwan_2019_ICCV_Workshops,
author = {Rashwan, Abdullah and Kalra, Agastya and Poupart, Pascal},
title = {Matrix Nets: A New Deep Architecture for Object Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Localizing Occluders with Compositional Convolutional Networks
Adam Kortylewski,
Qing Liu,
Huiyu Wang,
Zhishuai Zhang,
Alan Yuille
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kortylewski_2019_ICCV_Workshops,
author = {Kortylewski, Adam and Liu, Qing and Wang, Huiyu and Zhang, Zhishuai and Yuille, Alan},
title = {Localizing Occluders with Compositional Convolutional Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

MSNet: Structural Wired Neural Architecture Search for Internet of Things
Hsin-Pai Cheng,
Tunhou Zhang,
Yukun Yang,
Feng Yan,
Harris Teague,
Yiran Chen,
Hai Li
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2019_ICCV_Workshops,
author = {Cheng, Hsin-Pai and Zhang, Tunhou and Yang, Yukun and Yan, Feng and Teague, Harris and Chen, Yiran and Li, Hai},
title = {MSNet: Structural Wired Neural Architecture Search for Internet of Things},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

HoloGAN: Unsupervised Learning of 3D Representations From Natural Images
Thu Nguyen-Phuoc,
Chuan Li,
Lucas Theis,
Christian Richardt,
Yong-Liang Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Nguyen-Phuoc_2019_ICCV_Workshops,
author = {Nguyen-Phuoc, Thu and Li, Chuan and Theis, Lucas and Richardt, Christian and Yang, Yong-Liang},
title = {HoloGAN: Unsupervised Learning of 3D Representations From Natural Images},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Searching for Accurate Binary Neural Architectures
Mingzhu Shen,
Kai Han,
Chunjing Xu,
Yunhe Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shen_2019_ICCV_Workshops,
author = {Shen, Mingzhu and Han, Kai and Xu, Chunjing and Wang, Yunhe},
title = {Searching for Accurate Binary Neural Architectures},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

AdvGAN++: Harnessing Latent Layers for Adversary Generation
Surgan Jandial,
Puneet Mangla,
Sakshi Varshney,
Vineeth Balasubramanian
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jandial_2019_ICCV_Workshops,
author = {Jandial, Surgan and Mangla, Puneet and Varshney, Sakshi and Balasubramanian, Vineeth},
title = {AdvGAN++: Harnessing Latent Layers for Adversary Generation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Layer-Wise Invertibility for Extreme Memory Cost Reduction of CNN Training
Tristan Hascoet,
Quentin Febvre,
Weihao Zhuang,
Yasuo Ariki,
Tetsuya Takiguchi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hascoet_2019_ICCV_Workshops,
author = {Hascoet, Tristan and Febvre, Quentin and Zhuang, Weihao and Ariki, Yasuo and Takiguchi, Tetsuya},
title = {Layer-Wise Invertibility for Extreme Memory Cost Reduction of CNN Training},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Investigating Convolutional Neural Networks using Spatial Orderness
Rohan Ghosh,
Anupam K. Gupta
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ghosh_2019_ICCV_Workshops,
author = {Ghosh, Rohan and Gupta, Anupam K.},
title = {Investigating Convolutional Neural Networks using Spatial Orderness},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}

Why Does Data-Driven Beat Theory-Driven Computer Vision?
John Tsotsos,
Iuliia Kotseruba,
Alexander Andreopoulos,
Yulong Wu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tsotsos_2019_ICCV_Workshops,
author = {Tsotsos, John and Kotseruba, Iuliia and Andreopoulos, Alexander and Wu, Yulong},
title = {Why Does Data-Driven Beat Theory-Driven Computer Vision?},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops},
month = {Oct},
year = {2019}
}