AI City Challenge


Viewpoint-Aware Channel-Wise Attentive Network for Vehicle Re-Identification
Tsai-Shien Chen,
Man-Yu Lee,
Chih-Ting Liu,
Shao-Yi Chien
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2020_CVPR_Workshops,
author = {Chen, Tsai-Shien and Lee, Man-Yu and Liu, Chih-Ting and Chien, Shao-Yi},
title = {Viewpoint-Aware Channel-Wise Attentive Network for Vehicle Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

City-Scale Multi-Camera Vehicle Tracking by Semantic Attribute Parsing and Cross-Camera Tracklet Matching
Yuhang He,
Jie Han,
Wentao Yu,
Xiaopeng Hong,
Xing Wei,
Yihong Gong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{He_2020_CVPR_Workshops,
author = {He, Yuhang and Han, Jie and Yu, Wentao and Hong, Xiaopeng and Wei, Xing and Gong, Yihong},
title = {City-Scale Multi-Camera Vehicle Tracking by Semantic Attribute Parsing and Cross-Camera Tracklet Matching},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

A Vehicle Counts by Class Framework Using Distinguished Regions Tracking at Multiple Intersections
Nam Bui,
Hongsuk Yi,
Jiho Cho
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Bui_2020_CVPR_Workshops,
author = {Bui, Nam and Yi, Hongsuk and Cho, Jiho},
title = {A Vehicle Counts by Class Framework Using Distinguished Regions Tracking at Multiple Intersections},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Dual Embedding Expansion for Vehicle Re-Identification
Clint Sebastian,
Raffaele Imbriaco,
Egor Bondarev,
Peter H. N. de With
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sebastian_2020_CVPR_Workshops,
author = {Sebastian, Clint and Imbriaco, Raffaele and Bondarev, Egor and de With, Peter H. N.},
title = {Dual Embedding Expansion for Vehicle Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Multi-Domain Learning and Identity Mining for Vehicle Re-Identification
Shuting He,
Hao Luo,
Weihua Chen,
Miao Zhang,
Yuqi Zhang,
Fan Wang,
Hao Li,
Wei Jiang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{He_2020_CVPR_Workshops,
author = {He, Shuting and Luo, Hao and Chen, Weihua and Zhang, Miao and Zhang, Yuqi and Wang, Fan and Li, Hao and Jiang, Wei},
title = {Multi-Domain Learning and Identity Mining for Vehicle Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Further Non-Local and Channel Attention Networks for Vehicle Re-Identification
Kai Liu,
Zheng Xu,
Zhaohui Hou,
Zhicheng Zhao,
Fei Su
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR_Workshops,
author = {Liu, Kai and Xu, Zheng and Hou, Zhaohui and Zhao, Zhicheng and Su, Fei},
title = {Further Non-Local and Channel Attention Networks for Vehicle Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Multi-Granularity Tracking With Modularlized Components for Unsupervised Vehicles Anomaly Detection
Yingying Li,
Jie Wu,
Xue Bai,
Xipeng Yang,
Xiao Tan,
Guanbin Li,
Shilei Wen,
Hongwu Zhang,
Errui Ding
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR_Workshops,
author = {Li, Yingying and Wu, Jie and Bai, Xue and Yang, Xipeng and Tan, Xiao and Li, Guanbin and Wen, Shilei and Zhang, Hongwu and Ding, Errui},
title = {Multi-Granularity Tracking With Modularlized Components for Unsupervised Vehicles Anomaly Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

ELECTRICITY: An Efficient Multi-Camera Vehicle Tracking System for Intelligent City
Yijun Qian,
Lijun Yu,
Wenhe Liu,
Alexander G. Hauptmann
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Qian_2020_CVPR_Workshops,
author = {Qian, Yijun and Yu, Lijun and Liu, Wenhe and Hauptmann, Alexander G.},
title = {ELECTRICITY: An Efficient Multi-Camera Vehicle Tracking System for Intelligent City},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Vehicle Re-Identification Based on Complementary Features
Cunyuan Gao,
Yi Hu,
Yi Zhang,
Rui Yao,
Yong Zhou,
Jiaqi Zhao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2020_CVPR_Workshops,
author = {Gao, Cunyuan and Hu, Yi and Zhang, Yi and Yao, Rui and Zhou, Yong and Zhao, Jiaqi},
title = {Vehicle Re-Identification Based on Complementary Features},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Towards Real-Time Traffic Movement Count and Trajectory Reconstruction Using Virtual Traffic Lanes
Awad Abdelhalim,
Montasir Abbas
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Abdelhalim_2020_CVPR_Workshops,
author = {Abdelhalim, Awad and Abbas, Montasir},
title = {Towards Real-Time Traffic Movement Count and Trajectory Reconstruction Using Virtual Traffic Lanes},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Zero-VIRUS: Zero-Shot VehIcle Route Understanding System for Intelligent Transportation
Lijun Yu,
Qianyu Feng,
Yijun Qian,
Wenhe Liu,
Alexander G. Hauptmann
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2020_CVPR_Workshops,
author = {Yu, Lijun and Feng, Qianyu and Qian, Yijun and Liu, Wenhe and Hauptmann, Alexander G.},
title = {Zero-VIRUS: Zero-Shot VehIcle Route Understanding System for Intelligent Transportation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Determining Vehicle Turn Counts at Multiple Intersections by Separated Vehicle Classes Using CNNs
Jan Folenta,
Jakub Spanhel,
Vojtech Bartl,
Adam Herout
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Folenta_2020_CVPR_Workshops,
author = {Folenta, Jan and Spanhel, Jakub and Bartl, Vojtech and Herout, Adam},
title = {Determining Vehicle Turn Counts at Multiple Intersections by Separated Vehicle Classes Using CNNs},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Going Beyond Real Data: A Robust Visual Representation for Vehicle Re-Identification
Zhedong Zheng,
Minyue Jiang,
Zhigang Wang,
Jian Wang,
Zechen Bai,
Xuanmeng Zhang,
Xin Yu,
Xiao Tan,
Yi Yang,
Shilei Wen,
Errui Ding
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2020_CVPR_Workshops,
author = {Zheng, Zhedong and Jiang, Minyue and Wang, Zhigang and Wang, Jian and Bai, Zechen and Zhang, Xuanmeng and Yu, Xin and Tan, Xiao and Yang, Yi and Wen, Shilei and Ding, Errui},
title = {Going Beyond Real Data: A Robust Visual Representation for Vehicle Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Countor: Count Without Bells and Whistles
Andres Ospina,
Felipe Torres
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ospina_2020_CVPR_Workshops,
author = {Ospina, Andres and Torres, Felipe},
title = {Countor: Count Without Bells and Whistles},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

VOC-ReID: Vehicle Re-Identification Based on Vehicle-Orientation-Camera
Xiangyu Zhu,
Zhenbo Luo,
Pei Fu,
Xiang Ji
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2020_CVPR_Workshops,
author = {Zhu, Xiangyu and Luo, Zhenbo and Fu, Pei and Ji, Xiang},
title = {VOC-ReID: Vehicle Re-Identification Based on Vehicle-Orientation-Camera},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Vehicle Re-Identification in Multi-Camera Scenarios Based on Ensembling Deep Learning Features
Paula Moral,
Alvaro Garcia-Martin,
Jose M. Martinez
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Moral_2020_CVPR_Workshops,
author = {Moral, Paula and Garcia-Martin, Alvaro and Martinez, Jose M.},
title = {Vehicle Re-Identification in Multi-Camera Scenarios Based on Ensembling Deep Learning Features},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Fractional Data Distillation Model for Anomaly Detection in Traffic Videos
Linu Shine,
Vaishnav M A,
Jiji C.V.
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shine_2020_CVPR_Workshops,
author = {Shine, Linu and A, Vaishnav M and C.V., Jiji},
title = {Fractional Data Distillation Model for Anomaly Detection in Traffic Videos},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

StRDAN: Synthetic-to-Real Domain Adaptation Network for Vehicle Re-Identification
Sangrok Lee,
Eunsoo Park,
Hongsuk Yi,
Sang Hun Lee
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2020_CVPR_Workshops,
author = {Lee, Sangrok and Park, Eunsoo and Yi, Hongsuk and Lee, Sang Hun},
title = {StRDAN: Synthetic-to-Real Domain Adaptation Network for Vehicle Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Robust and Fast Vehicle Turn-Counts at Intersections via an Integrated Solution From Detection, Tracking and Trajectory Modeling
Zhihui Wang,
Bing Bai,
Yujun Xie,
Tengfei Xing,
Bineng Zhong,
Qinqin Zhou,
Yiping Meng,
Bin Xu,
Zhichao Song,
Pengfei Xu,
Runbo Hu,
Hua Chai
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2020_CVPR_Workshops,
author = {Wang, Zhihui and Bai, Bing and Xie, Yujun and Xing, Tengfei and Zhong, Bineng and Zhou, Qinqin and Meng, Yiping and Xu, Bin and Song, Zhichao and Xu, Pengfei and Hu, Runbo and Chai, Hua},
title = {Robust and Fast Vehicle Turn-Counts at Intersections via an Integrated Solution From Detection, Tracking and Trajectory Modeling},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

iTASK - Intelligent Traffic Analysis Software Kit
Minh-Triet Tran,
Tam V. Nguyen,
Trung-Hieu Hoang,
Trung-Nghia Le,
Khac-Tuan Nguyen,
Dat-Thanh Dinh,
Thanh-An Nguyen,
Hai-Dang Nguyen,
Xuan-Nhat Hoang,
Trong-Tung Nguyen,
Viet-Khoa Vo-Ho,
Trong-Le Do,
Lam Nguyen,
Minh-Quan Le,
Hoang-Phuc Nguyen-Dinh,
Trong-Thang Pham,
Xuan-Vy Nguyen,
E-Ro Nguyen,
Quoc-Cuong Tran,
Hung Tran,
Hieu Dao,
Mai-Khiem Tran,
Quang-Thuc Nguyen,
Tien-Phat Nguyen,
The-Anh Vu-Le,
Gia-Han Diep,
Minh N. Do
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tran_2020_CVPR_Workshops,
author = {Tran, Minh-Triet and Nguyen, Tam V. and Hoang, Trung-Hieu and Le, Trung-Nghia and Nguyen, Khac-Tuan and Dinh, Dat-Thanh and Nguyen, Thanh-An and Nguyen, Hai-Dang and Hoang, Xuan-Nhat and Nguyen, Trong-Tung and Vo-Ho, Viet-Khoa and Do, Trong-Le and Nguyen, Lam and Le, Minh-Quan and Nguyen-Dinh, Hoang-Phuc and Pham, Trong-Thang and Nguyen, Xuan-Vy and Nguyen, E-Ro and Tran, Quoc-Cuong and Tran, Hung and Dao, Hieu and Tran, Mai-Khiem and Nguyen, Quang-Thuc and Nguyen, Tien-Phat and Vu-Le, The-Anh and Diep, Gia-Han and Do, Minh N.},
title = {iTASK - Intelligent Traffic Analysis Software Kit},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Robust Movement-Specific Vehicle Counting at Crowded Intersections
Zhongji Liu,
Wei Zhang,
Xu Gao,
Hao Meng,
Xiao Tan,
Xiaoxing Zhu,
Zhan Xue,
Xiaoqing Ye,
Hongwu Zhang,
Shilei Wen,
Errui Ding
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR_Workshops,
author = {Liu, Zhongji and Zhang, Wei and Gao, Xu and Meng, Hao and Tan, Xiao and Zhu, Xiaoxing and Xue, Zhan and Ye, Xiaoqing and Zhang, Hongwu and Wen, Shilei and Ding, Errui},
title = {Robust Movement-Specific Vehicle Counting at Crowded Intersections},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Large Scale Vehicle Re-Identification by Knowledge Transfer From Simulated Data and Temporal Attention
Viktor Eckstein,
Arne Schumann,
Andreas Specker
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Eckstein_2020_CVPR_Workshops,
author = {Eckstein, Viktor and Schumann, Arne and Specker, Andreas},
title = {Large Scale Vehicle Re-Identification by Knowledge Transfer From Simulated Data and Temporal Attention},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Attribute-Guided Feature Extraction and Augmentation Robust Learning for Vehicle Re-Identification
Chaoran Zhuge,
Yujie Peng,
Yadong Li,
Jiangbo Ai,
Junru Chen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhuge_2020_CVPR_Workshops,
author = {Zhuge, Chaoran and Peng, Yujie and Li, Yadong and Ai, Jiangbo and Chen, Junru},
title = {Attribute-Guided Feature Extraction and Augmentation Robust Learning for Vehicle Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

AI City Challenge 2020 - Computer Vision for Smart Transportation Applications
Ming-Ching Chang,
Chen-Kuo Chiang,
Chun-Ming Tsai,
Yun-Kai Chang,
Hsuan-Lun Chiang,
Yu-An Wang,
Shih-Ya Chang,
Yun-Lun Li,
Ming-Shuin Tsai,
Hung-Yu Tseng
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Chang_2020_CVPR_Workshops,
author = {Chang, Ming-Ching and Chiang, Chen-Kuo and Tsai, Chun-Ming and Chang, Yun-Kai and Chiang, Hsuan-Lun and Wang, Yu-An and Chang, Shih-Ya and Li, Yun-Lun and Tsai, Ming-Shuin and Tseng, Hung-Yu},
title = {AI City Challenge 2020 - Computer Vision for Smart Transportation Applications},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Towards Real-Time Systems for Vehicle Re-Identification, Multi-Camera Tracking, and Anomaly Detection
Neehar Peri,
Pirazh Khorramshahi,
Sai Saketh Rambhatla,
Vineet Shenoy,
Saumya Rawat,
Jun-Cheng Chen,
Rama Chellappa
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Peri_2020_CVPR_Workshops,
author = {Peri, Neehar and Khorramshahi, Pirazh and Rambhatla, Sai Saketh and Shenoy, Vineet and Rawat, Saumya and Chen, Jun-Cheng and Chellappa, Rama},
title = {Towards Real-Time Systems for Vehicle Re-Identification, Multi-Camera Tracking, and Anomaly Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Fast Unsupervised Anomaly Detection in Traffic Videos
Keval Doshi,
Yasin Yilmaz
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Doshi_2020_CVPR_Workshops,
author = {Doshi, Keval and Yilmaz, Yasin},
title = {Fast Unsupervised Anomaly Detection in Traffic Videos},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

The 4th AI City Challenge
Milind Naphade,
Shuo Wang,
David C. Anastasiu,
Zheng Tang,
Ming-Ching Chang,
Xiaodong Yang,
Liang Zheng,
Anuj Sharma,
Rama Chellappa,
Pranamesh Chakraborty
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Naphade_2020_CVPR_Workshops,
author = {Naphade, Milind and Wang, Shuo and Anastasiu, David C. and Tang, Zheng and Chang, Ming-Ching and Yang, Xiaodong and Zheng, Liang and Sharma, Anuj and Chellappa, Rama and Chakraborty, Pranamesh},
title = {The 4th AI City Challenge},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}