Learned Image Compression


Improve Image Codec's Performance by Variating Post Enhancing Neural Network: Submission of zxw for CLIC2020
Ming Li,
Yundong Zhang,
Changsheng Xia,
Jinwen Zan,
Zhangming Huang,
Dekai Chen,
Guoxin Li,
Jing Nie
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR_Workshops,
author = {Li, Ming and Zhang, Yundong and Xia, Changsheng and Zan, Jinwen and Huang, Zhangming and Chen, Dekai and Li, Guoxin and Nie, Jing},
title = {Improve Image Codec's Performance by Variating Post Enhancing Neural Network: Submission of zxw for CLIC2020},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

3-D Context Entropy Model for Improved Practical Image Compression
Zongyu Guo,
Yaojun Wu,
Runsen Feng,
Zhizheng Zhang,
Zhibo Chen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2020_CVPR_Workshops,
author = {Guo, Zongyu and Wu, Yaojun and Feng, Runsen and Zhang, Zhizheng and Chen, Zhibo},
title = {3-D Context Entropy Model for Improved Practical Image Compression},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Ultra Low Bitrate Learned Image Compression by Selective Detail Decoding
Hiroaki Akutsu,
Akifumi Suzuki,
Zhisheng Zhong,
Kiyoharu Aizawa
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Akutsu_2020_CVPR_Workshops,
author = {Akutsu, Hiroaki and Suzuki, Akifumi and Zhong, Zhisheng and Aizawa, Kiyoharu},
title = {Ultra Low Bitrate Learned Image Compression by Selective Detail Decoding},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Learned Video Compression With Feature-Level Residuals
Runsen Feng,
Yaojun Wu,
Zongyu Guo,
Zhizheng Zhang,
Zhibo Chen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Feng_2020_CVPR_Workshops,
author = {Feng, Runsen and Wu, Yaojun and Guo, Zongyu and Zhang, Zhizheng and Chen, Zhibo},
title = {Learned Video Compression With Feature-Level Residuals},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Variable Rate Image Compression With Content Adaptive Optimization
Tiansheng Guo,
Jing Wang,
Ze Cui,
Yihui Feng,
Yunying Ge,
Bo Bai
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2020_CVPR_Workshops,
author = {Guo, Tiansheng and Wang, Jing and Cui, Ze and Feng, Yihui and Ge, Yunying and Bai, Bo},
title = {Variable Rate Image Compression With Content Adaptive Optimization},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

SR-CL-DMC: P-Frame Coding With Super-Resolution, Color Learning, and Deep Motion Compensation
Man M. Ho,
Jinjia Zhou,
Gang He,
Muchen Li,
Lei Li
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Ho_2020_CVPR_Workshops,
author = {Ho, Man M. and Zhou, Jinjia and He, Gang and Li, Muchen and Li, Lei},
title = {SR-CL-DMC: P-Frame Coding With Super-Resolution, Color Learning, and Deep Motion Compensation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Low Bitrate Image Compression With Discretized Gaussian Mixture Likelihoods
Zhengxue Cheng,
Heming Sun,
Jiro Katto
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2020_CVPR_Workshops,
author = {Cheng, Zhengxue and Sun, Heming and Katto, Jiro},
title = {Low Bitrate Image Compression With Discretized Gaussian Mixture Likelihoods},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Post-Processing Network Based on Dense Inception Attention for Video Compression
Hao Tao,
Jian Qian,
Li Yu
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Tao_2020_CVPR_Workshops,
author = {Tao, Hao and Qian, Jian and Yu, Li},
title = {Post-Processing Network Based on Dense Inception Attention for Video Compression},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Efficient Context-Aware Lossy Image Compression
Jan Xu,
Alexander Lytchier,
Ciro Cursio,
Dimitrios Kollias,
Christian Besenbruch,
Arsalan Zafar
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2020_CVPR_Workshops,
author = {Xu, Jan and Lytchier, Alexander and Cursio, Ciro and Kollias, Dimitrios and Besenbruch, Christian and Zafar, Arsalan},
title = {Efficient Context-Aware Lossy Image Compression},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Compression Artifact Removal With Ensemble Learning of Neural Networks
Yueyu Hu,
Haichuan Ma,
Dong Liu,
Jiaying Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2020_CVPR_Workshops,
author = {Hu, Yueyu and Ma, Haichuan and Liu, Dong and Liu, Jiaying},
title = {Compression Artifact Removal With Ensemble Learning of Neural Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Joint Learned and Traditional Video Compression for P Frame
Zhao Wang,
Ru-Ling Liao,
Yan Ye
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2020_CVPR_Workshops,
author = {Wang, Zhao and Liao, Ru-Ling and Ye, Yan},
title = {Joint Learned and Traditional Video Compression for P Frame},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Towards the Perceptual Quality Enhancement of Low Bit-Rate Compressed Images
Younhee Kim,
Seunghyun Cho,
Jooyoung Lee,
Se-Yoon Jeong,
Jin Soo Choi,
Jihoon Do
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2020_CVPR_Workshops,
author = {Kim, Younhee and Cho, Seunghyun and Lee, Jooyoung and Jeong, Se-Yoon and Choi, Jin Soo and Do, Jihoon},
title = {Towards the Perceptual Quality Enhancement of Low Bit-Rate Compressed Images},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

A Hybrid Image Codec With Learned Residual Coding
Wei-Cheng Lee,
Hsueh-Ming Hang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2020_CVPR_Workshops,
author = {Lee, Wei-Cheng and Hang, Hsueh-Ming},
title = {A Hybrid Image Codec With Learned Residual Coding},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Learned Low Bit-Rate Image Compression With Adversarial Mechanism
Jiayu Yang,
Chunhui Yang,
Yi Ma,
Shiyi Liu,
Ronggang Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2020_CVPR_Workshops,
author = {Yang, Jiayu and Yang, Chunhui and Ma, Yi and Liu, Shiyi and Wang, Ronggang},
title = {Learned Low Bit-Rate Image Compression With Adversarial Mechanism},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

End-to-End Learning for Video Frame Compression With Self-Attention
Nannan Zou,
Honglei Zhang,
Francesco Cricri,
Hamed R. Tavakoli,
Jani Lainema,
Emre Aksu,
Miska Hannuksela,
Esa Rahtu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zou_2020_CVPR_Workshops,
author = {Zou, Nannan and Zhang, Honglei and Cricri, Francesco and Tavakoli, Hamed R. and Lainema, Jani and Aksu, Emre and Hannuksela, Miska and Rahtu, Esa},
title = {End-to-End Learning for Video Frame Compression With Self-Attention},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

A Training Method for Image Compression Networks to Improve Perceptual Quality of Reconstructions
Jooyoung Lee,
Donghyun Kim,
Younhee Kim,
Hyoungjin Kwon,
Jongho Kim,
Taejin Lee
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2020_CVPR_Workshops,
author = {Lee, Jooyoung and Kim, Donghyun and Kim, Younhee and Kwon, Hyoungjin and Kim, Jongho and Lee, Taejin},
title = {A Training Method for Image Compression Networks to Improve Perceptual Quality of Reconstructions},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Joint Motion and Residual Information Latent Representation for P-Frame Coding
Renam Castro da Silva,
Nilson Donizete Guerin Jr.,
Pedro Sanches,
Henrique Costa Jung,
Eduardo Peixoto,
Bruno Macchiavello,
Edson M. Hung,
Vanessa Testoni,
Pedro Garcia Freitas
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Silva_2020_CVPR_Workshops,
author = {da Silva, Renam Castro and Guerin Jr., Nilson Donizete and Sanches, Pedro and Jung, Henrique Costa and Peixoto, Eduardo and Macchiavello, Bruno and Hung, Edson M. and Testoni, Vanessa and Freitas, Pedro Garcia},
title = {Joint Motion and Residual Information Latent Representation for P-Frame Coding},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

A Video Compression Framework Using an Overfitted Restoration Neural Network
Gang He,
Chang Wu,
Lei Li,
Jinjia Zhou,
Xianglin Wang,
Yunfei Zheng,
Bing Yu,
Weiying Xie
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{He_2020_CVPR_Workshops,
author = {He, Gang and Wu, Chang and Li, Lei and Zhou, Jinjia and Wang, Xianglin and Zheng, Yunfei and Yu, Bing and Xie, Weiying},
title = {A Video Compression Framework Using an Overfitted Restoration Neural Network},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

P-Frame Coding Proposal by NCTU: Parametric Video Prediction Through Backprop-Based Motion Estimation
Yung-Han Ho,
Chih-Chun Chan,
David Alexandre,
Wen-Hsiao Peng,
Chih-Peng Chang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ho_2020_CVPR_Workshops,
author = {Ho, Yung-Han and Chan, Chih-Chun and Alexandre, David and Peng, Wen-Hsiao and Chang, Chih-Peng},
title = {P-Frame Coding Proposal by NCTU: Parametric Video Prediction Through Backprop-Based Motion Estimation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

An Image Compression Framework With Learning-Based Filter
Heming Sun,
Chao Liu,
Jiro Katto,
Yibo Fan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2020_CVPR_Workshops,
author = {Sun, Heming and Liu, Chao and Katto, Jiro and Fan, Yibo},
title = {An Image Compression Framework With Learning-Based Filter},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Low-Rate Image Compression With Super-Resolution Learning
Wei Gao,
Lvfang Tao,
Linjie Zhou,
Dinghao Yang,
Xiaoyu Zhang,
Zixuan Guo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2020_CVPR_Workshops,
author = {Gao, Wei and Tao, Lvfang and Zhou, Linjie and Yang, Dinghao and Zhang, Xiaoyu and Guo, Zixuan},
title = {Low-Rate Image Compression With Super-Resolution Learning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

End-to-End Optimized Video Compression With MV-Residual Prediction
Xiangji Wu,
Ziwen Zhang,
Jie Feng,
Lei Zhou,
Junmin Wu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2020_CVPR_Workshops,
author = {Wu, Xiangji and Zhang, Ziwen and Feng, Jie and Zhou, Lei and Wu, Junmin},
title = {End-to-End Optimized Video Compression With MV-Residual Prediction},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Multi-Scale Grouped Dense Network for VVC Intra Coding
Xin Li,
Simeng Sun,
Zhizheng Zhang,
Zhibo Chen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR_Workshops,
author = {Li, Xin and Sun, Simeng and Zhang, Zhizheng and Chen, Zhibo},
title = {Multi-Scale Grouped Dense Network for VVC Intra Coding},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Image Compression With Encoder-Decoder Matched Semantic Segmentation
Trinh Man Hoang,
Jinjia Zhou,
Yibo Fan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hoang_2020_CVPR_Workshops,
author = {Hoang, Trinh Man and Zhou, Jinjia and Fan, Yibo},
title = {Image Compression With Encoder-Decoder Matched Semantic Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Variable Rate Image Compression Method With Dead-Zone Quantizer
Jing Zhou,
Akira Nakagawa,
Keizo Kato,
Sihan Wen,
Kimihiko Kazui,
Zhiming Tan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2020_CVPR_Workshops,
author = {Zhou, Jing and Nakagawa, Akira and Kato, Keizo and Wen, Sihan and Kazui, Kimihiko and Tan, Zhiming},
title = {Variable Rate Image Compression Method With Dead-Zone Quantizer},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Adapting JPEG XS Gains and Priorities to Tasks and Contents
Benoit Brummer,
Christophe de Vleeschouwer
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Brummer_2020_CVPR_Workshops,
author = {Brummer, Benoit and de Vleeschouwer, Christophe},
title = {Adapting JPEG XS Gains and Priorities to Tasks and Contents},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Lossy Compression With Distortion Constrained Optimization
Ties van Rozendaal,
Guillaume Sautiere,
Taco S. Cohen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Rozendaal_2020_CVPR_Workshops,
author = {van Rozendaal, Ties and Sautiere, Guillaume and Cohen, Taco S.},
title = {Lossy Compression With Distortion Constrained Optimization},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Adversarial Distortion for Learned Video Compression
Vijay Veerabadran,
Reza Pourreza,
Amirhossein Habibian,
Taco S. Cohen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Veerabadran_2020_CVPR_Workshops,
author = {Veerabadran, Vijay and Pourreza, Reza and Habibian, Amirhossein and Cohen, Taco S.},
title = {Adversarial Distortion for Learned Video Compression},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}