7th AI City Challenge Workshop


Real-Time Multi-Class Helmet Violation Detection Using Few-Shot Data Sampling Technique and YOLOv8
Armstrong Aboah,
Bin Wang,
Ulas Bagci,
Yaw Adu-Gyamfi
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Aboah_2023_CVPR, author = {Aboah, Armstrong and Wang, Bin and Bagci, Ulas and Adu-Gyamfi, Yaw}, title = {Real-Time Multi-Class Helmet Violation Detection Using Few-Shot Data Sampling Technique and YOLOv8}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5350-5358} }

AdaptCD: An Adaptive Target Region-Based Commodity Detection System
Zeliang Ma,
Delong Liu,
Zhe Cui,
Yanyun Zhao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2023_CVPR, author = {Ma, Zeliang and Liu, Delong and Cui, Zhe and Zhao, Yanyun}, title = {AdaptCD: An Adaptive Target Region-Based Commodity Detection System}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5486-5495} }

Action Probability Calibration for Efficient Naturalistic Driving Action Localization
Rongchang Li,
Cong Wu,
Linze Li,
Zhongwei Shen,
Tianyang Xu,
Xiao-jun Wu,
Xi Li,
Jiwen Lu,
Josef Kittler
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Rongchang and Wu, Cong and Li, Linze and Shen, Zhongwei and Xu, Tianyang and Wu, Xiao-jun and Li, Xi and Lu, Jiwen and Kittler, Josef}, title = {Action Probability Calibration for Efficient Naturalistic Driving Action Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5270-5277} }

Comprehensive Visual Features and Pseudo Labeling for Robust Natural Language-Based Vehicle Retrieval
Bach Hoang Ngo,
Dat Thanh Nguyen,
Nhat-Tuong Do-Tran,
Phuc Pham Huy Thien,
Minh-Hung An,
Tuan-Ngoc Nguyen,
Loi Nguyen Hoang,
Vinh Dinh Nguyen,
Vinh Dinh
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ngo_2023_CVPR, author = {Ngo, Bach Hoang and Nguyen, Dat Thanh and Do-Tran, Nhat-Tuong and Thien, Phuc Pham Huy and An, Minh-Hung and Nguyen, Tuan-Ngoc and Hoang, Loi Nguyen and Nguyen, Vinh Dinh and Dinh, Vinh}, title = {Comprehensive Visual Features and Pseudo Labeling for Robust Natural Language-Based Vehicle Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5409-5418} }

Enhancing Multi-Camera People Tracking With Anchor-Guided Clustering and Spatio-Temporal Consistency ID Re-Assignment
Hsiang-Wei Huang,
Cheng-Yen Yang,
Zhongyu Jiang,
Pyong-Kun Kim,
Kyoungoh Lee,
Kwangju Kim,
Samartha Ramkumar,
Chaitanya Mullapudi,
In-Su Jang,
Chung-I Huang,
Jenq-Neng Hwang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2023_CVPR, author = {Huang, Hsiang-Wei and Yang, Cheng-Yen and Jiang, Zhongyu and Kim, Pyong-Kun and Lee, Kyoungoh and Kim, Kwangju and Ramkumar, Samartha and Mullapudi, Chaitanya and Jang, In-Su and Huang, Chung-I and Hwang, Jenq-Neng}, title = {Enhancing Multi-Camera People Tracking With Anchor-Guided Clustering and Spatio-Temporal Consistency ID Re-Assignment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5239-5249} }

Transformer-Based Fusion of 2D-Pose and Spatio-Temporal Embeddings for Distracted Driver Action Recognition
Erkut Akdag,
Zeqi Zhu,
Egor Bondarev,
Peter H.N. de With
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Akdag_2023_CVPR, author = {Akdag, Erkut and Zhu, Zeqi and Bondarev, Egor and de With, Peter H.N.}, title = {Transformer-Based Fusion of 2D-Pose and Spatio-Temporal Embeddings for Distracted Driver Action Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5453-5462} }

The 7th AI City Challenge
Milind Naphade,
Shuo Wang,
David C. Anastasiu,
Zheng Tang,
Ming-Ching Chang,
Yue Yao,
Liang Zheng,
Mohammed Shaiqur Rahman,
Meenakshi S. Arya,
Anuj Sharma,
Qi Feng,
Vitaly Ablavsky,
Stan Sclaroff,
Pranamesh Chakraborty,
Sanjita Prajapati,
Alice Li,
Shangru Li,
Krishna Kunadharaju,
Shenxin Jiang,
Rama Chellappa
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Naphade_2023_CVPR, author = {Naphade, Milind and Wang, Shuo and Anastasiu, David C. and Tang, Zheng and Chang, Ming-Ching and Yao, Yue and Zheng, Liang and Rahman, Mohammed Shaiqur and Arya, Meenakshi S. and Sharma, Anuj and Feng, Qi and Ablavsky, Vitaly and Sclaroff, Stan and Chakraborty, Pranamesh and Prajapati, Sanjita and Li, Alice and Li, Shangru and Kunadharaju, Krishna and Jiang, Shenxin and Chellappa, Rama}, title = {The 7th AI City Challenge}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5538-5548} }

M2DAR: Multi-View Multi-Scale Driver Action Recognition With Vision Transformer
Yunsheng Ma,
Liangqi Yuan,
Amr Abdelraouf,
Kyungtae Han,
Rohit Gupta,
Zihao Li,
Ziran Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2023_CVPR, author = {Ma, Yunsheng and Yuan, Liangqi and Abdelraouf, Amr and Han, Kyungtae and Gupta, Rohit and Li, Zihao and Wang, Ziran}, title = {M2DAR: Multi-View Multi-Scale Driver Action Recognition With Vision Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5287-5294} }

A Unified Multi-Modal Structure for Retrieving Tracked Vehicles Through Natural Language Descriptions
Dong Xie,
Linhu Liu,
Shengjun Zhang,
Jiang Tian
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2023_CVPR, author = {Xie, Dong and Liu, Linhu and Zhang, Shengjun and Tian, Jiang}, title = {A Unified Multi-Modal Structure for Retrieving Tracked Vehicles Through Natural Language Descriptions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5419-5427} }

Robust Automatic Motorcycle Helmet Violation Detection for an Intelligent Transportation System
Duong Nguyen-Ngoc Tran,
Long Hoang Pham,
Hyung-Joon Jeon,
Huy-Hung Nguyen,
Hyung-Min Jeon,
Tai Huu-Phuong Tran,
Jae Wook Jeon
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tran_2023_CVPR, author = {Tran, Duong Nguyen-Ngoc and Pham, Long Hoang and Jeon, Hyung-Joon and Nguyen, Huy-Hung and Jeon, Hyung-Min and Tran, Tai Huu-Phuong and Jeon, Jae Wook}, title = {Robust Automatic Motorcycle Helmet Violation Detection for an Intelligent Transportation System}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5341-5349} }

An Effective Motorcycle Helmet Object Detection Framework for Intelligent Traffic Safety
Shun Cui,
Tiantian Zhang,
Hao Sun,
Xuyang Zhou,
Wenqing Yu,
Aigong Zhen,
Qihang Wu,
Zhongjiang He
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cui_2023_CVPR, author = {Cui, Shun and Zhang, Tiantian and Sun, Hao and Zhou, Xuyang and Yu, Wenqing and Zhen, Aigong and Wu, Qihang and He, Zhongjiang}, title = {An Effective Motorcycle Helmet Object Detection Framework for Intelligent Traffic Safety}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5470-5476} }

Hierarchical Clustering and Refinement for Generalized Multi-Camera Person Tracking
Zongyi Li,
Runsheng Wang,
He Li,
Bohao Wei,
Yuxuan Shi,
Hefei Ling,
Jiazhong Chen,
Boyuan Liu,
Zhongyang Li,
Hanqing Zheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Zongyi and Wang, Runsheng and Li, He and Wei, Bohao and Shi, Yuxuan and Ling, Hefei and Chen, Jiazhong and Liu, Boyuan and Li, Zhongyang and Zheng, Hanqing}, title = {Hierarchical Clustering and Refinement for Generalized Multi-Camera Person Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5520-5529} }

PRB-FPN+: Video Analytics for Enforcing Motorcycle Helmet Laws
Bor-Shiun Wang,
Ping-Yang Chen,
Yi-Kuan Hsieh,
Jun-Wei Hsieh,
Ming-Ching Chang,
JiaXin He,
Shin-You Teng,
HaoYuan Yue,
Yu-Chee Tseng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Bor-Shiun and Chen, Ping-Yang and Hsieh, Yi-Kuan and Hsieh, Jun-Wei and Chang, Ming-Ching and He, JiaXin and Teng, Shin-You and Yue, HaoYuan and Tseng, Yu-Chee}, title = {PRB-FPN+: Video Analytics for Enforcing Motorcycle Helmet Laws}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5477-5485} }

CheckSORT: Refined Synthetic Data Combination and Optimized SORT for Automatic Retail Checkout
Ziqiang Shi,
Zhongling Liu,
Liu Liu,
Rujie Liu,
Takuma Yamamoto,
Xiaoyu Mi,
Daisuke Uchida
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shi_2023_CVPR, author = {Shi, Ziqiang and Liu, Zhongling and Liu, Liu and Liu, Rujie and Yamamoto, Takuma and Mi, Xiaoyu and Uchida, Daisuke}, title = {CheckSORT: Refined Synthetic Data Combination and Optimized SORT for Automatic Retail Checkout}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5391-5398} }

Helmet Rule Violation Detection for Motorcyclists Using a Custom Tracking Framework and Advanced Object Detection Techniques
Viet Hung Duong,
Quang Huy Tran,
Huu Si Phuc Nguyen,
Duc Quyen Nguyen,
Tien Cuong Nguyen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Duong_2023_CVPR, author = {Duong, Viet Hung and Tran, Quang Huy and Nguyen, Huu Si Phuc and Nguyen, Duc Quyen and Nguyen, Tien Cuong}, title = {Helmet Rule Violation Detection for Motorcyclists Using a Custom Tracking Framework and Advanced Object Detection Techniques}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5381-5390} }

Peer-to-Peer Federated Continual Learning for Naturalistic Driving Action Recognition
Liangqi Yuan,
Yunsheng Ma,
Lu Su,
Ziran Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yuan_2023_CVPR, author = {Yuan, Liangqi and Ma, Yunsheng and Su, Lu and Wang, Ziran}, title = {Peer-to-Peer Federated Continual Learning for Naturalistic Driving Action Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5250-5259} }

Multi-Camera People Tracking With Mixture of Realistic and Synthetic Knowledge
Quang Qui-Vinh Nguyen,
Huy Dinh-Anh Le,
Truc Thi-Thanh Chau,
Duc Trung Luu,
Nhat Minh Chung,
Synh Viet-Uyen Ha
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Nguyen_2023_CVPR, author = {Nguyen, Quang Qui-Vinh and Le, Huy Dinh-Anh and Chau, Truc Thi-Thanh and Luu, Duc Trung and Chung, Nhat Minh and Ha, Synh Viet-Uyen}, title = {Multi-Camera People Tracking With Mixture of Realistic and Synthetic Knowledge}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5496-5506} }

Enhancing Retail Checkout Through Video Inpainting, YOLOv8 Detection, and DeepSort Tracking
Arpita Vats,
David C. Anastasiu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Vats_2023_CVPR, author = {Vats, Arpita and Anastasiu, David C.}, title = {Enhancing Retail Checkout Through Video Inpainting, YOLOv8 Detection, and DeepSort Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5530-5537} }

Improving Multi-Agent Motion Prediction With Heuristic Goals and Motion Refinement
Carlos Gómez-Huélamo,
Marcos V. Conde,
Rafael Barea,
Luis M. Bergasa
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gomez-Huelamo_2023_CVPR, author = {G\'omez-Hu\'elamo, Carlos and Conde, Marcos V. and Barea, Rafael and Bergasa, Luis M.}, title = {Improving Multi-Agent Motion Prediction With Heuristic Goals and Motion Refinement}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5323-5332} }

Robust and Scalable Vehicle Re-Identification via Self-Supervision
Pirazh Khorramshahi,
Vineet Shenoy,
Rama Chellappa
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Khorramshahi_2023_CVPR, author = {Khorramshahi, Pirazh and Shenoy, Vineet and Chellappa, Rama}, title = {Robust and Scalable Vehicle Re-Identification via Self-Supervision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5295-5304} }

Leveraging Future Trajectory Prediction for Multi-Camera People Tracking
Yuntae Jeon,
Dai Quoc Tran,
Minsoo Park,
Seunghee Park
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jeon_2023_CVPR, author = {Jeon, Yuntae and Tran, Dai Quoc and Park, Minsoo and Park, Seunghee}, title = {Leveraging Future Trajectory Prediction for Multi-Camera People Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5399-5408} }

ReidTrack: Reid-Only Multi-Target Multi-Camera Tracking
Andreas Specker,
Jürgen Beyerer
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Specker_2023_CVPR, author = {Specker, Andreas and Beyerer, J\"urgen}, title = {ReidTrack: Reid-Only Multi-Target Multi-Camera Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5442-5452} }

Addressing the Occlusion Problem in Multi-Camera People Tracking With Human Pose Estimation
Jeongho Kim,
Wooksu Shin,
Hancheol Park,
Jongwon Baek
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2023_CVPR, author = {Kim, Jeongho and Shin, Wooksu and Park, Hancheol and Baek, Jongwon}, title = {Addressing the Occlusion Problem in Multi-Camera People Tracking With Human Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5463-5469} }

Integrating Appearance and Spatial-Temporal Information for Multi-Camera People Tracking
Wenjie Yang,
Zhenyu Xie,
Yaoming Wang,
Yang Zhang,
Xiao Ma,
Bing Hao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_CVPR, author = {Yang, Wenjie and Xie, Zhenyu and Wang, Yaoming and Zhang, Yang and Ma, Xiao and Hao, Bing}, title = {Integrating Appearance and Spatial-Temporal Information for Multi-Camera People Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5260-5269} }

Video Analytics for Detecting Motorcyclist Helmet Rule Violations
Chun-Ming Tsai,
Jun-Wei Hsieh,
Ming-Ching Chang,
Guan-Lin He,
Ping-Yang Chen,
Wei-Tsung Chang,
Yi-Kuan Hsieh
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tsai_2023_CVPR, author = {Tsai, Chun-Ming and Hsieh, Jun-Wei and Chang, Ming-Ching and He, Guan-Lin and Chen, Ping-Yang and Chang, Wei-Tsung and Hsieh, Yi-Kuan}, title = {Video Analytics for Detecting Motorcyclist Helmet Rule Violations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5366-5374} }

Nordic Vehicle Dataset (NVD): Performance of Vehicle Detectors Using Newly Captured NVD From UAV in Different Snowy Weather Conditions.
Hamam Mokayed,
Amirhossein Nayebiastaneh,
Kanjar De,
Stergios Sozos,
Olle Hagner,
Björn Backe
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mokayed_2023_CVPR, author = {Mokayed, Hamam and Nayebiastaneh, Amirhossein and De, Kanjar and Sozos, Stergios and Hagner, Olle and Backe, Bj\"orn}, title = {Nordic Vehicle Dataset (NVD): Performance of Vehicle Detectors Using Newly Captured NVD From UAV in Different Snowy Weather Conditions.}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5314-5322} }

Adaptive RoI With Pretrained Models for Automated Retail Checkout
Anudeep Dhonde,
Prabhudev Guntur,
Vinitha Palani
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Dhonde_2023_CVPR, author = {Dhonde, Anudeep and Guntur, Prabhudev and Palani, Vinitha}, title = {Adaptive RoI With Pretrained Models for Automated Retail Checkout}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5507-5510} }

DeepSegmenter: Temporal Action Localization for Detecting Anomalies in Untrimmed Naturalistic Driving Videos
Armstrong Aboah,
Ulas Bagci,
Abdul Rashid Mussah,
Neema Jakisa Owor,
Yaw Adu-Gyamfi
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Aboah_2023_CVPR, author = {Aboah, Armstrong and Bagci, Ulas and Mussah, Abdul Rashid and Owor, Neema Jakisa and Adu-Gyamfi, Yaw}, title = {DeepSegmenter: Temporal Action Localization for Detecting Anomalies in Untrimmed Naturalistic Driving Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5359-5365} }

Triplet Temporal-Based Video Recognition With Multiview for Temporal Action Localization
Huy Duong Le,
Minh Quan Vu,
Manh Tung Tran,
Nguyen Van Phuc
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Le_2023_CVPR, author = {Le, Huy Duong and Vu, Minh Quan and Tran, Manh Tung and Van Phuc, Nguyen}, title = {Triplet Temporal-Based Video Recognition With Multiview for Temporal Action Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5428-5434} }

Improving Deep Learning-Based Automatic Checkout System Using Image Enhancement Techniques
Long Hoang Pham,
Duong Nguyen-Ngoc Tran,
Huy-Hung Nguyen,
Hyung-Joon Jeon,
Tai Huu-Phuong Tran,
Hyung-Min Jeon,
Jae Wook Jeon
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Pham_2023_CVPR, author = {Pham, Long Hoang and Tran, Duong Nguyen-Ngoc and Nguyen, Huy-Hung and Jeon, Hyung-Joon and Tran, Tai Huu-Phuong and Jeon, Hyung-Min and Jeon, Jae Wook}, title = {Improving Deep Learning-Based Automatic Checkout System Using Image Enhancement Techniques}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5333-5340} }

FishEye8K: A Benchmark and Dataset for Fisheye Camera Object Detection
Munkhjargal Gochoo,
Munkh-Erdene Otgonbold,
Erkhembayar Ganbold,
Jun-Wei Hsieh,
Ming-Ching Chang,
Ping-Yang Chen,
Byambaa Dorj,
Hamad Al Jassmi,
Ganzorig Batnasan,
Fady Alnajjar,
Mohammed Abduljabbar,
Fang-Pang Lin
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gochoo_2023_CVPR, author = {Gochoo, Munkhjargal and Otgonbold, Munkh-Erdene and Ganbold, Erkhembayar and Hsieh, Jun-Wei and Chang, Ming-Ching and Chen, Ping-Yang and Dorj, Byambaa and Al Jassmi, Hamad and Batnasan, Ganzorig and Alnajjar, Fady and Abduljabbar, Mohammed and Lin, Fang-Pang}, title = {FishEye8K: A Benchmark and Dataset for Fisheye Camera Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5305-5313} }

Multi-Attention Transformer for Naturalistic Driving Action Recognition
Xiaodong Dong,
Ruijie Zhao,
Hao Sun,
Dong Wu,
Jin Wang,
Xuyang Zhou,
Jiang Liu,
Shun Cui,
Zhongjiang He
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2023_CVPR, author = {Dong, Xiaodong and Zhao, Ruijie and Sun, Hao and Wu, Dong and Wang, Jin and Zhou, Xuyang and Liu, Jiang and Cui, Shun and He, Zhongjiang}, title = {Multi-Attention Transformer for Naturalistic Driving Action Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5435-5441} }

Tracked-Vehicle Retrieval by Natural Language Descriptions With Multi-Contextual Adaptive Knowledge
Huy Dinh-Anh Le,
Quang Qui-Vinh Nguyen,
Duc Trung Luu,
Truc Thi-Thanh Chau,
Nhat Minh Chung,
Synh Viet-Uyen Ha
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Le_2023_CVPR, author = {Le, Huy Dinh-Anh and Nguyen, Quang Qui-Vinh and Luu, Duc Trung and Chau, Truc Thi-Thanh and Chung, Nhat Minh and Ha, Synh Viet-Uyen}, title = {Tracked-Vehicle Retrieval by Natural Language Descriptions With Multi-Contextual Adaptive Knowledge}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5511-5519} }

DACNet: A Deep Automated Checkout Network With Selective Deblurring
Yichen Cai,
Aoran Jiao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2023_CVPR, author = {Cai, Yichen and Jiao, Aoran}, title = {DACNet: A Deep Automated Checkout Network With Selective Deblurring}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5278-5286} }

Multi View Action Recognition for Distracted Driver Behavior Localization
Wei Zhou,
Yinlong Qian,
Zequn Jie,
Lin Ma
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2023_CVPR, author = {Zhou, Wei and Qian, Yinlong and Jie, Zequn and Ma, Lin}, title = {Multi View Action Recognition for Distracted Driver Behavior Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {5375-5380} }