AI City Challenge


Box-Level Tube Tracking and Refinement for Vehicles Anomaly Detection
Jie Wu,
Xionghui Wang,
Xuefeng Xiao,
Yitong Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2021_CVPR, author = {Wu, Jie and Wang, Xionghui and Xiao, Xuefeng and Wang, Yitong}, title = {Box-Level Tube Tracking and Refinement for Vehicles Anomaly Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4112-4118} }

Dual-Modality Vehicle Anomaly Detection via Bilateral Trajectory Tracing
Jingyuan Chen,
Guanchen Ding,
Yuchen Yang,
Wenwei Han,
Kangmin Xu,
Tianyi Gao,
Zhe Zhang,
Wanping Ouyang,
Hao Cai,
Zhenzhong Chen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Jingyuan and Ding, Guanchen and Yang, Yuchen and Han, Wenwei and Xu, Kangmin and Gao, Tianyi and Zhang, Zhe and Ouyang, Wanping and Cai, Hao and Chen, Zhenzhong}, title = {Dual-Modality Vehicle Anomaly Detection via Bilateral Trajectory Tracing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4016-4025} }

Tracklet-Refined Multi-Camera Tracking Based on Balanced Cross-Domain Re-Identification for Vehicles
Kai-Siang Yang,
Yu-Kai Chen,
Tsai-Shien Chen,
Chih-Ting Liu,
Shao-Yi Chien
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2021_CVPR, author = {Yang, Kai-Siang and Chen, Yu-Kai and Chen, Tsai-Shien and Liu, Chih-Ting and Chien, Shao-Yi}, title = {Tracklet-Refined Multi-Camera Tracking Based on Balanced Cross-Domain Re-Identification for Vehicles}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {3983-3992} }

A Multi-Camera Vehicle Tracking System Based on City-Scale Vehicle Re-ID and Spatial-Temporal Information
Minghu Wu,
Yeqiang Qian,
Chunxiang Wang,
Ming Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2021_CVPR, author = {Wu, Minghu and Qian, Yeqiang and Wang, Chunxiang and Yang, Ming}, title = {A Multi-Camera Vehicle Tracking System Based on City-Scale Vehicle Re-ID and Spatial-Temporal Information}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4077-4086} }

Progressive Data Mining and Adaptive Weighted Multi-Model Ensemble for Vehicle Re-Identification
Yongli Sun,
Wenpeng Li,
Hua Wei,
Longtao Zhang,
Jiahao Tian,
Guangze Sun,
Gang Wang,
Junliang Cao,
Zhifeng Zhao,
Junfeng Ding
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2021_CVPR, author = {Sun, Yongli and Li, Wenpeng and Wei, Hua and Zhang, Longtao and Tian, Jiahao and Sun, Guangze and Wang, Gang and Cao, Junliang and Zhao, Zhifeng and Ding, Junfeng}, title = {Progressive Data Mining and Adaptive Weighted Multi-Model Ensemble for Vehicle Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4201-4206} }

All You Can Embed: Natural Language Based Vehicle Retrieval With Spatio-Temporal Transformers
Carmelo Scribano,
Davide Sapienza,
Giorgia Franchini,
Micaela Verucchi,
Marko Bertogna
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Scribano_2021_CVPR, author = {Scribano, Carmelo and Sapienza, Davide and Franchini, Giorgia and Verucchi, Micaela and Bertogna, Marko}, title = {All You Can Embed: Natural Language Based Vehicle Retrieval With Spatio-Temporal Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4253-4262} }

Tiny-PIRATE: A Tiny Model With Parallelized Intelligence for Real-Time Analysis as a Traffic countEr
Synh Viet-Uyen Ha,
Nhat Minh Chung,
Tien-Cuong Nguyen,
Hung Ngoc Phan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ha_2021_CVPR, author = {Ha, Synh Viet-Uyen and Chung, Nhat Minh and Nguyen, Tien-Cuong and Phan, Hung Ngoc}, title = {Tiny-PIRATE: A Tiny Model With Parallelized Intelligence for Real-Time Analysis as a Traffic countEr}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4119-4128} }

A Strong Baseline for Vehicle Re-Identification
Su V. Huynh
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huynh_2021_CVPR, author = {Huynh, Su V.}, title = {A Strong Baseline for Vehicle Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4147-4154} }

A Robust MTMC Tracking System for AI-City Challenge 2021
Jin Ye,
Xipeng Yang,
Shuai Kang,
Yue He,
Weiming Zhang,
Leping Huang,
Minyue Jiang,
Wei Zhang,
Yifeng Shi,
Meng Xia,
Xiao Tan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2021_CVPR, author = {Ye, Jin and Yang, Xipeng and Kang, Shuai and He, Yue and Zhang, Weiming and Huang, Leping and Jiang, Minyue and Zhang, Wei and Shi, Yifeng and Xia, Meng and Tan, Xiao}, title = {A Robust MTMC Tracking System for AI-City Challenge 2021}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4044-4053} }

Multi-Camera Tracking by Candidate Intersection Ratio Tracklet Matching
Yun-Lun Li,
Zhi-Yi Chin,
Ming-Ching Chang,
Chen-Kuo Chiang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Yun-Lun and Chin, Zhi-Yi and Chang, Ming-Ching and Chiang, Chen-Kuo}, title = {Multi-Camera Tracking by Candidate Intersection Ratio Tracklet Matching}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4103-4111} }

The 5th AI City Challenge
Milind Naphade,
Shuo Wang,
David C. Anastasiu,
Zheng Tang,
Ming-Ching Chang,
Xiaodong Yang,
Yue Yao,
Liang Zheng,
Pranamesh Chakraborty,
Christian E. Lopez,
Anuj Sharma,
Qi Feng,
Vitaly Ablavsky,
Stan Sclaroff
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Naphade_2021_CVPR, author = {Naphade, Milind and Wang, Shuo and Anastasiu, David C. and Tang, Zheng and Chang, Ming-Ching and Yang, Xiaodong and Yao, Yue and Zheng, Liang and Chakraborty, Pranamesh and Lopez, Christian E. and Sharma, Anuj and Feng, Qi and Ablavsky, Vitaly and Sclaroff, Stan}, title = {The 5th AI City Challenge}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4263-4273} }

DUN: Dual-Path Temporal Matching Network for Natural Language-Based Vehicle Retrieval
Ziruo Sun,
Xinfang Liu,
Xiaopeng Bi,
Xiushan Nie,
Yilong Yin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2021_CVPR, author = {Sun, Ziruo and Liu, Xinfang and Bi, Xiaopeng and Nie, Xiushan and Yin, Yilong}, title = {DUN: Dual-Path Temporal Matching Network for Natural Language-Based Vehicle Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4061-4067} }

Real-Time and Robust System for Counting Movement-Specific Vehicle at Crowded Intersections
Vu-Hoang Tran,
Le-Hoai-Hieu Dang,
Chinh-Nghiep Nguyen,
Ngoc-Hoang-Lam Le,
Khanh-Phong Bui,
Lam-Truong Dam,
Quang-Thang Le,
Dinh-Hiep Huynh
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tran_2021_CVPR, author = {Tran, Vu-Hoang and Dang, Le-Hoai-Hieu and Nguyen, Chinh-Nghiep and Le, Ngoc-Hoang-Lam and Bui, Khanh-Phong and Dam, Lam-Truong and Le, Quang-Thang and Huynh, Dinh-Hiep}, title = {Real-Time and Robust System for Counting Movement-Specific Vehicle at Crowded Intersections}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4228-4235} }

Robust Vehicle Re-Identification via Rigid Structure Prior
Minyue Jiang,
Xuanmeng Zhang,
Yue Yu,
Zechen Bai,
Zhedong Zheng,
Zhigang Wang,
Jian Wang,
Xiao Tan,
Hao Sun,
Errui Ding,
Yi Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2021_CVPR, author = {Jiang, Minyue and Zhang, Xuanmeng and Yu, Yue and Bai, Zechen and Zheng, Zhedong and Wang, Zhigang and Wang, Jian and Tan, Xiao and Sun, Hao and Ding, Errui and Yang, Yi}, title = {Robust Vehicle Re-Identification via Rigid Structure Prior}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4026-4033} }

Multi-Target Multi-Camera Vehicle Tracking for City-Scale Traffic Management
Kyujin Shim,
Sungjoon Yoon,
Kangwook Ko,
Changick Kim
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shim_2021_CVPR, author = {Shim, Kyujin and Yoon, Sungjoon and Ko, Kangwook and Kim, Changick}, title = {Multi-Target Multi-Camera Vehicle Tracking for City-Scale Traffic Management}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4193-4200} }

SBNet: Segmentation-Based Network for Natural Language-Based Vehicle Search
Sangrok Lee,
Taekang Woo,
Sang Hun Lee
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2021_CVPR, author = {Lee, Sangrok and Woo, Taekang and Lee, Sang Hun}, title = {SBNet: Segmentation-Based Network for Natural Language-Based Vehicle Search}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4054-4060} }

Keyword-Based Vehicle Retrieval
Eun-Ju Park,
Hoyoung Kim,
Seonghwan Jeong,
Byungkon Kang,
YoungMin Kwon
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2021_CVPR, author = {Park, Eun-Ju and Kim, Hoyoung and Jeong, Seonghwan and Kang, Byungkon and Kwon, YoungMin}, title = {Keyword-Based Vehicle Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4220-4227} }

An Empirical Study of Vehicle Re-Identification on the AI City Challenge
Hao Luo,
Weihua Chen,
Xianzhe Xu,
Jianyang Gu,
Yuqi Zhang,
Chong Liu,
Yiqi Jiang,
Shuting He,
Fan Wang,
Hao Li
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2021_CVPR, author = {Luo, Hao and Chen, Weihua and Xu, Xianzhe and Gu, Jianyang and Zhang, Yuqi and Liu, Chong and Jiang, Yiqi and He, Shuting and Wang, Fan and Li, Hao}, title = {An Empirical Study of Vehicle Re-Identification on the AI City Challenge}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4095-4102} }

Multi-Class Multi-Movement Vehicle Counting Based on CenterTrack
Viktor Kocur,
Milan Ftacnik
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kocur_2021_CVPR, author = {Kocur, Viktor and Ftacnik, Milan}, title = {Multi-Class Multi-Movement Vehicle Counting Based on CenterTrack}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4009-4015} }

Towards Accurate Visual and Natural Language-Based Vehicle Retrieval Systems
Pirazh Khorramshahi,
Sai Saketh Rambhatla,
Rama Chellappa
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Khorramshahi_2021_CVPR, author = {Khorramshahi, Pirazh and Rambhatla, Sai Saketh and Chellappa, Rama}, title = {Towards Accurate Visual and Natural Language-Based Vehicle Retrieval Systems}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4183-4192} }

A Vision-Based System for Traffic Anomaly Detection Using Deep Learning and Decision Trees
Armstrong Aboah
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Aboah_2021_CVPR, author = {Aboah, Armstrong}, title = {A Vision-Based System for Traffic Anomaly Detection Using Deep Learning and Decision Trees}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4207-4212} }

A Region-and-Trajectory Movement Matching for Multiple Turn-Counts at Road Intersection on Edge Device
Duong Nguyen-Ngoc Tran,
Long Hoang Pham,
Huy-Hung Nguyen,
Tai Huu-Phuong Tran,
Hyung-Joon Jeon,
Jae Wook Jeon
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tran_2021_CVPR, author = {Tran, Duong Nguyen-Ngoc and Pham, Long Hoang and Nguyen, Huy-Hung and Tran, Tai Huu-Phuong and Jeon, Hyung-Joon and Jeon, Jae Wook}, title = {A Region-and-Trajectory Movement Matching for Multiple Turn-Counts at Road Intersection on Edge Device}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4087-4094} }

Multi-Camera Vehicle Tracking System Based on Spatial-Temporal Filtering
Pengfei Ren,
Kang Lu,
Yu Yang,
Yun Yang,
Guangze Sun,
Wei Wang,
Gang Wang,
Junliang Cao,
Zhifeng Zhao,
Wei Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ren_2021_CVPR, author = {Ren, Pengfei and Lu, Kang and Yang, Yu and Yang, Yun and Sun, Guangze and Wang, Wei and Wang, Gang and Cao, Junliang and Zhao, Zhifeng and Liu, Wei}, title = {Multi-Camera Vehicle Tracking System Based on Spatial-Temporal Filtering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4213-4219} }

Good Practices and a Strong Baseline for Traffic Anomaly Detection
Yuxiang Zhao,
Wenhao Wu,
Yue He,
Yingying Li,
Xiao Tan,
Shifeng Chen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2021_CVPR, author = {Zhao, Yuxiang and Wu, Wenhao and He, Yue and Li, Yingying and Tan, Xiao and Chen, Shifeng}, title = {Good Practices and a Strong Baseline for Traffic Anomaly Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {3993-4001} }

Vehicle Re-Identification Based on Ensembling Deep Learning Features Including a Synthetic Training Dataset, Orientation and Background Features, and Camera Verification.
Marta Fernandez,
Paula Moral,
Alvaro Garcia-Martin,
Jose M. Martinez
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fernandez_2021_CVPR, author = {Fernandez, Marta and Moral, Paula and Garcia-Martin, Alvaro and Martinez, Jose M.}, title = {Vehicle Re-Identification Based on Ensembling Deep Learning Features Including a Synthetic Training Dataset, Orientation and Background Features, and Camera Verification.}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4068-4076} }

TIED: A Cycle Consistent Encoder-Decoder Model for Text-to-Image Retrieval
Clint Sebastian,
Raffaele Imbriaco,
Panagiotis Meletis,
Gijs Dubbelman,
Egor Bondarev,
Peter H.N. de With
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sebastian_2021_CVPR, author = {Sebastian, Clint and Imbriaco, Raffaele and Meletis, Panagiotis and Dubbelman, Gijs and Bondarev, Egor and de With, Peter H.N.}, title = {TIED: A Cycle Consistent Encoder-Decoder Model for Text-to-Image Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4138-4146} }

Traffic Video Event Retrieval via Text Query Using Vehicle Appearance and Motion Attributes
Tien-Phat Nguyen,
Ba-Thinh Tran-Le,
Xuan-Dang Thai,
Tam V. Nguyen,
Minh N. Do,
Minh-Triet Tran
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Nguyen_2021_CVPR, author = {Nguyen, Tien-Phat and Tran-Le, Ba-Thinh and Thai, Xuan-Dang and Nguyen, Tam V. and Do, Minh N. and Tran, Minh-Triet}, title = {Traffic Video Event Retrieval via Text Query Using Vehicle Appearance and Motion Attributes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4165-4172} }

Connecting Language and Vision for Natural Language-Based Vehicle Retrieval
Shuai Bai,
Zhedong Zheng,
Xiaohan Wang,
Junyang Lin,
Zhu Zhang,
Chang Zhou,
Hongxia Yang,
Yi Yang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bai_2021_CVPR, author = {Bai, Shuai and Zheng, Zhedong and Wang, Xiaohan and Lin, Junyang and Zhang, Zhu and Zhou, Chang and Yang, Hongxia and Yang, Yi}, title = {Connecting Language and Vision for Natural Language-Based Vehicle Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4034-4043} }

Fast Vehicle Turning-Movement Counting Using Localization-Based Tracking
Derek Gloudemans,
Daniel B. Work
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gloudemans_2021_CVPR, author = {Gloudemans, Derek and Work, Daniel B.}, title = {Fast Vehicle Turning-Movement Counting Using Localization-Based Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4155-4164} }

City-Scale Multi-Camera Vehicle Tracking Guided by Crossroad Zones
Chong Liu,
Yuqi Zhang,
Hao Luo,
Jiasheng Tang,
Weihua Chen,
Xianzhe Xu,
Fan Wang,
Hao Li,
Yi-Dong Shen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2021_CVPR, author = {Liu, Chong and Zhang, Yuqi and Luo, Hao and Tang, Jiasheng and Chen, Weihua and Xu, Xianzhe and Wang, Fan and Li, Hao and Shen, Yi-Dong}, title = {City-Scale Multi-Camera Vehicle Tracking Guided by Crossroad Zones}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4129-4137} }

Robust and Online Vehicle Counting at Crowded Intersections
Jincheng Lu,
Meng Xia,
Xu Gao,
Xipeng Yang,
Tianran Tao,
Hao Meng,
Wei Zhang,
Xiao Tan,
Yifeng Shi,
Guanbin Li,
Errui Ding
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2021_CVPR, author = {Lu, Jincheng and Xia, Meng and Gao, Xu and Yang, Xipeng and Tao, Tianran and Meng, Hao and Zhang, Wei and Tan, Xiao and Shi, Yifeng and Li, Guanbin and Ding, Errui}, title = {Robust and Online Vehicle Counting at Crowded Intersections}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4002-4008} }

An Efficient Approach for Anomaly Detection in Traffic Videos
Keval Doshi,
Yasin Yilmaz
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Doshi_2021_CVPR, author = {Doshi, Keval and Yilmaz, Yasin}, title = {An Efficient Approach for Anomaly Detection in Traffic Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4236-4244} }

An Occlusion-Aware Multi-Target Multi-Camera Tracking System
Andreas Specker,
Daniel Stadler,
Lucas Florin,
Jurgen Beyerer
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Specker_2021_CVPR, author = {Specker, Andreas and Stadler, Daniel and Florin, Lucas and Beyerer, Jurgen}, title = {An Occlusion-Aware Multi-Target Multi-Camera Tracking System}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4173-4182} }

Contrastive Learning for Natural Language-Based Vehicle Retrieval
Tam Minh Nguyen,
Quang Huu Pham,
Linh Bao Doan,
Hoang Viet Trinh,
Viet-Anh Nguyen,
Viet-Hoang Phan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Nguyen_2021_CVPR, author = {Nguyen, Tam Minh and Pham, Quang Huu and Doan, Linh Bao and Trinh, Hoang Viet and Nguyen, Viet-Anh and Phan, Viet-Hoang}, title = {Contrastive Learning for Natural Language-Based Vehicle Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2021}, pages = {4245-4252} }