New Trends in Image Restoration and Enhancement


NTIRE 2020 Challenge on Image and Video Deblurring
Seungjun Nah,
Sanghyun Son,
Radu Timofte,
Kyoung Mu Lee
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Nah_2020_CVPR_Workshops,
author = {Nah, Seungjun and Son, Sanghyun and Timofte, Radu and Lee, Kyoung Mu},
title = {NTIRE 2020 Challenge on Image and Video Deblurring},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Rendering Natural Camera Bokeh Effect With Deep Learning
Andrey Ignatov,
Jagruti Patel,
Radu Timofte
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ignatov_2020_CVPR_Workshops,
author = {Ignatov, Andrey and Patel, Jagruti and Timofte, Radu},
title = {Rendering Natural Camera Bokeh Effect With Deep Learning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Deep Wavelet Network With Domain Adaptation for Single Image Demoireing
Xiaotong Luo,
Jiangtao Zhang,
Ming Hong,
Yanyun Qu,
Yuan Xie,
Cuihua Li
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2020_CVPR_Workshops,
author = {Luo, Xiaotong and Zhang, Jiangtao and Hong, Ming and Qu, Yanyun and Xie, Yuan and Li, Cuihua},
title = {Deep Wavelet Network With Domain Adaptation for Single Image Demoireing},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Hierarchical Regression Network for Spectral Reconstruction From RGB Images
Yuzhi Zhao,
Lai-Man Po,
Qiong Yan,
Wei Liu,
Tingyu Lin
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2020_CVPR_Workshops,
author = {Zhao, Yuzhi and Po, Lai-Man and Yan, Qiong and Liu, Wei and Lin, Tingyu},
title = {Hierarchical Regression Network for Spectral Reconstruction From RGB Images},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Investigating Loss Functions for Extreme Super-Resolution
Younghyun Jo,
Sejong Yang,
Seon Joo Kim
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jo_2020_CVPR_Workshops,
author = {Jo, Younghyun and Yang, Sejong and Kim, Seon Joo},
title = {Investigating Loss Functions for Extreme Super-Resolution},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

C3Net: Demoireing Network Attentive in Channel, Color and Concatenation
Sangmin Kim,
Hyungjoon Nam,
Jisu Kim,
Jechang Jeong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2020_CVPR_Workshops,
author = {Kim, Sangmin and Nam, Hyungjoon and Kim, Jisu and Jeong, Jechang},
title = {C3Net: Demoireing Network Attentive in Channel, Color and Concatenation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Guided Frequency Separation Network for Real-World Super-Resolution
Yuanbo Zhou,
Wei Deng,
Tong Tong,
Qinquan Gao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2020_CVPR_Workshops,
author = {Zhou, Yuanbo and Deng, Wei and Tong, Tong and Gao, Qinquan},
title = {Guided Frequency Separation Network for Real-World Super-Resolution},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Trident Dehazing Network
Jing Liu,
Haiyan Wu,
Yuan Xie,
Yanyun Qu,
Lizhuang Ma
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR_Workshops,
author = {Liu, Jing and Wu, Haiyan and Xie, Yuan and Qu, Yanyun and Ma, Lizhuang},
title = {Trident Dehazing Network},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Densely Self-Guided Wavelet Network for Image Denoising
Wei Liu,
Qiong Yan,
Yuzhi Zhao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR_Workshops,
author = {Liu, Wei and Yan, Qiong and Zhao, Yuzhi},
title = {Densely Self-Guided Wavelet Network for Image Denoising},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

MMDM: Multi-Frame and Multi-Scale for Image Demoireing
Shuai Liu,
Chenghua Li,
Nan Nan,
Ziyao Zong,
Ruixia Song
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR_Workshops,
author = {Liu, Shuai and Li, Chenghua and Nan, Nan and Zong, Ziyao and Song, Ruixia},
title = {MMDM: Multi-Frame and Multi-Scale for Image Demoireing},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Real-World Super-Resolution Using Generative Adversarial Networks
Haoyu Ren,
Amin Kheradmand,
Mostafa El-Khamy,
Shuangquan Wang,
Dongwoon Bai,
Jungwon Lee
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ren_2020_CVPR_Workshops,
author = {Ren, Haoyu and Kheradmand, Amin and El-Khamy, Mostafa and Wang, Shuangquan and Bai, Dongwoon and Lee, Jungwon},
title = {Real-World Super-Resolution Using Generative Adversarial Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Deep Generative Adversarial Residual Convolutional Networks for Real-World Super-Resolution
Rao Muhammad Umer,
Gian Luca Foresti,
Christian Micheloni
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Umer_2020_CVPR_Workshops,
author = {Umer, Rao Muhammad and Foresti, Gian Luca and Micheloni, Christian},
title = {Deep Generative Adversarial Residual Convolutional Networks for Real-World Super-Resolution},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Perceptual Extreme Super-Resolution Network With Receptive Field Block
Taizhang Shang,
Qiuju Dai,
Shengchen Zhu,
Tong Yang,
Yandong Guo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shang_2020_CVPR_Workshops,
author = {Shang, Taizhang and Dai, Qiuju and Zhu, Shengchen and Yang, Tong and Guo, Yandong},
title = {Perceptual Extreme Super-Resolution Network With Receptive Field Block},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Unsupervised Real Image Super-Resolution via Generative Variational AutoEncoder
Zhi-Song Liu,
Zhi-Song Liu,
Wan-Chi Siu,
Li-Wen Wang,
Chu-Tak Li,
Marie-Paule Cani
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR_Workshops,
author = {Liu, Zhi-Song and Liu, Zhi-Song and Siu, Wan-Chi and Wang, Li-Wen and Li, Chu-Tak and Cani, Marie-Paule},
title = {Unsupervised Real Image Super-Resolution via Generative Variational AutoEncoder},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

NH-HAZE: An Image Dehazing Benchmark With Non-Homogeneous Hazy and Haze-Free Images
Codruta O. Ancuti,
Cosmin Ancuti,
Radu Timofte
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ancuti_2020_CVPR_Workshops,
author = {Ancuti, Codruta O. and Ancuti, Cosmin and Timofte, Radu},
title = {NH-HAZE: An Image Dehazing Benchmark With Non-Homogeneous Hazy and Haze-Free Images},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

NTIRE 2020 Challenge on Spectral Reconstruction From an RGB Image
Boaz Arad,
Radu Timofte,
Ohad Ben-Shahar,
Yi-Tun Lin,
Graham D. Finlayson
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Arad_2020_CVPR_Workshops,
author = {Arad, Boaz and Timofte, Radu and Ben-Shahar, Ohad and Lin, Yi-Tun and Finlayson, Graham D.},
title = {NTIRE 2020 Challenge on Spectral Reconstruction From an RGB Image},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Real Image Denoising Based on Multi-Scale Residual Dense Block and Cascaded U-Net With Block-Connection
Long Bao,
Zengli Yang,
Shuangquan Wang,
Dongwoon Bai,
Jungwon Lee
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Bao_2020_CVPR_Workshops,
author = {Bao, Long and Yang, Zengli and Wang, Shuangquan and Bai, Dongwoon and Lee, Jungwon},
title = {Real Image Denoising Based on Multi-Scale Residual Dense Block and Cascaded U-Net With Block-Connection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Ensemble Dehazing Networks for Non-Homogeneous Haze
Mingzhao Yu,
Venkateswararao Cherukuri,
Tiantong Guo,
Vishal Monga
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2020_CVPR_Workshops,
author = {Yu, Mingzhao and Cherukuri, Venkateswararao and Guo, Tiantong and Monga, Vishal},
title = {Ensemble Dehazing Networks for Non-Homogeneous Haze},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

NonLocal Channel Attention for NonHomogeneous Image Dehazing
Kareem Metwaly,
Xuelu Li,
Tiantong Guo,
Vishal Monga
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Metwaly_2020_CVPR_Workshops,
author = {Metwaly, Kareem and Li, Xuelu and Guo, Tiantong and Monga, Vishal},
title = {NonLocal Channel Attention for NonHomogeneous Image Dehazing},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Residual Channel Attention Generative Adversarial Network for Image Super-Resolution and Noise Reduction
Jie Cai,
Zibo Meng,
Chiu Man Ho
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2020_CVPR_Workshops,
author = {Cai, Jie and Meng, Zibo and Ho, Chiu Man},
title = {Residual Channel Attention Generative Adversarial Network for Image Super-Resolution and Noise Reduction},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Unsupervised Real-World Super Resolution With Cycle Generative Adversarial Network and Domain Discriminator
Gwantae Kim,
Jaihyun Park,
Kanghyu Lee,
Junyeop Lee,
Jeongki Min,
Bokyeung Lee,
David K. Han,
Hanseok Ko
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2020_CVPR_Workshops,
author = {Kim, Gwantae and Park, Jaihyun and Lee, Kanghyu and Lee, Junyeop and Min, Jeongki and Lee, Bokyeung and Han, David K. and Ko, Hanseok},
title = {Unsupervised Real-World Super Resolution With Cycle Generative Adversarial Network and Domain Discriminator},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

High-Resolution Dual-Stage Multi-Level Feature Aggregation for Single Image and Video Deblurring
Stephan Brehm,
Sebastian Scherer,
Rainer Lienhart
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Brehm_2020_CVPR_Workshops,
author = {Brehm, Stephan and Scherer, Sebastian and Lienhart, Rainer},
title = {High-Resolution Dual-Stage Multi-Level Feature Aggregation for Single Image and Video Deblurring},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

NTIRE 2020 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results
Shanxin Yuan,
Radu Timofte,
Ales Leonardis,
Gregory Slabaugh
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yuan_2020_CVPR_Workshops,
author = {Yuan, Shanxin and Timofte, Radu and Leonardis, Ales and Slabaugh, Gregory},
title = {NTIRE 2020 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Adaptive Weighted Attention Network With Camera Spectral Sensitivity Prior for Spectral Reconstruction From RGB Images
Jiaojiao Li,
Chaoxiong Wu,
Rui Song,
Yunsong Li,
Fei Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR_Workshops,
author = {Li, Jiaojiao and Wu, Chaoxiong and Song, Rui and Li, Yunsong and Liu, Fei},
title = {Adaptive Weighted Attention Network With Camera Spectral Sensitivity Prior for Spectral Reconstruction From RGB Images},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Unsupervised Single Image Super-Resolution Network (USISResNet) for Real-World Data Using Generative Adversarial Network
Kalpesh Prajapati,
Vishal Chudasama,
Heena Patel,
Kishor Upla,
Raghavendra Ramachandra,
Kiran Raja,
Christoph Busch
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Prajapati_2020_CVPR_Workshops,
author = {Prajapati, Kalpesh and Chudasama, Vishal and Patel, Heena and Upla, Kishor and Ramachandra, Raghavendra and Raja, Kiran and Busch, Christoph},
title = {Unsupervised Single Image Super-Resolution Network (USISResNet) for Real-World Data Using Generative Adversarial Network},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Real-World Super-Resolution via Kernel Estimation and Noise Injection
Xiaozhong Ji,
Yun Cao,
Ying Tai,
Chengjie Wang,
Jilin Li,
Feiyue Huang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ji_2020_CVPR_Workshops,
author = {Ji, Xiaozhong and Cao, Yun and Tai, Ying and Wang, Chengjie and Li, Jilin and Huang, Feiyue},
title = {Real-World Super-Resolution via Kernel Estimation and Noise Injection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Unsupervised Image Super-Resolution With an Indirect Supervised Path
Shuaijun Chen,
Zhen Han,
Enyan Dai,
Xu Jia,
Ziluan Liu,
Liu Xing,
Xueyi Zou,
Chunjing Xu,
Jianzhuang Liu,
Qi Tian
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2020_CVPR_Workshops,
author = {Chen, Shuaijun and Han, Zhen and Dai, Enyan and Jia, Xu and Liu, Ziluan and Xing, Liu and Zou, Xueyi and Xu, Chunjing and Liu, Jianzhuang and Tian, Qi},
title = {Unsupervised Image Super-Resolution With an Indirect Supervised Path},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Dual-Domain Deep Convolutional Neural Networks for Image Demoireing
An Gia Vien,
Hyunkook Park,
Chul Lee
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Vien_2020_CVPR_Workshops,
author = {Vien, An Gia and Park, Hyunkook and Lee, Chul},
title = {Dual-Domain Deep Convolutional Neural Networks for Image Demoireing},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Moire Pattern Removal via Attentive Fractal Network
Dejia Xu,
Yihao Chu,
Qingyan Sun
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2020_CVPR_Workshops,
author = {Xu, Dejia and Chu, Yihao and Sun, Qingyan},
title = {Moire Pattern Removal via Attentive Fractal Network},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

SimUSR: A Simple but Strong Baseline for Unsupervised Image Super-Resolution
Namhyuk Ahn,
Jaejun Yoo,
Kyung-Ah Sohn
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ahn_2020_CVPR_Workshops,
author = {Ahn, Namhyuk and Yoo, Jaejun and Sohn, Kyung-Ah},
title = {SimUSR: A Simple but Strong Baseline for Unsupervised Image Super-Resolution},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

NTIRE 2020 Challenge on Video Quality Mapping: Methods and Results
Dario Fuoli,
Zhiwu Huang,
Martin Danelljan,
Radu Timofte
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fuoli_2020_CVPR_Workshops,
author = {Fuoli, Dario and Huang, Zhiwu and Danelljan, Martin and Timofte, Radu},
title = {NTIRE 2020 Challenge on Video Quality Mapping: Methods and Results},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Knowledge Transfer Dehazing Network for NonHomogeneous Dehazing
Haiyan Wu,
Jing Liu,
Yuan Xie,
Yanyun Qu,
Lizhuang Ma
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2020_CVPR_Workshops,
author = {Wu, Haiyan and Liu, Jing and Xie, Yuan and Qu, Yanyun and Ma, Lizhuang},
title = {Knowledge Transfer Dehazing Network for NonHomogeneous Dehazing},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

RGB to Spectral Reconstruction via Learned Basis Functions and Weights
Biebele Joslyn Fubara,
Mohamed Sedky,
David Dyke
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fubara_2020_CVPR_Workshops,
author = {Fubara, Biebele Joslyn and Sedky, Mohamed and Dyke, David},
title = {RGB to Spectral Reconstruction via Learned Basis Functions and Weights},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Fast Deep Multi-Patch Hierarchical Network for Nonhomogeneous Image Dehazing
Sourya Dipta Das,
Saikat Dutta
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Das_2020_CVPR_Workshops,
author = {Das, Sourya Dipta and Dutta, Saikat},
title = {Fast Deep Multi-Patch Hierarchical Network for Nonhomogeneous Image Dehazing},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Superkernel Neural Architecture Search for Image Denoising
Marcin Mozejko,
Tomasz Latkowski,
Lukasz Treszczotko,
Michal Szafraniuk,
Krzysztof Trojanowski
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Mozejko_2020_CVPR_Workshops,
author = {Mozejko, Marcin and Latkowski, Tomasz and Treszczotko, Lukasz and Szafraniuk, Michal and Trojanowski, Krzysztof},
title = {Superkernel Neural Architecture Search for Image Denoising},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Residual Pixel Attention Network for Spectral Reconstruction From RGB Images
Hao Peng,
Xiaomei Chen,
Jie Zhao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2020_CVPR_Workshops,
author = {Peng, Hao and Chen, Xiaomei and Zhao, Jie},
title = {Residual Pixel Attention Network for Spectral Reconstruction From RGB Images},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

FBRNN: Feedback Recurrent Neural Network for Extreme Image Super-Resolution
Junyeop Lee,
Jaihyun Park,
Kanghyu Lee,
Jeongki Min,
Gwantae Kim,
Bokyeung Lee,
Bonhwa Ku,
David K. Han,
Hanseok Ko
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2020_CVPR_Workshops,
author = {Lee, Junyeop and Park, Jaihyun and Lee, Kanghyu and Min, Jeongki and Kim, Gwantae and Lee, Bokyeung and Ku, Bonhwa and Han, David K. and Ko, Hanseok},
title = {FBRNN: Feedback Recurrent Neural Network for Extreme Image Super-Resolution},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

NTIRE 2020 Challenge on NonHomogeneous Dehazing
Codruta O. Ancuti,
Cosmin Ancuti,
Florin-Alexandru Vasluianu,
Radu Timofte
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ancuti_2020_CVPR_Workshops,
author = {Ancuti, Codruta O. and Ancuti, Cosmin and Vasluianu, Florin-Alexandru and Timofte, Radu},
title = {NTIRE 2020 Challenge on NonHomogeneous Dehazing},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results
Kai Zhang,
Shuhang Gu,
Radu Timofte
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2020_CVPR_Workshops,
author = {Zhang, Kai and Gu, Shuhang and Timofte, Radu},
title = {NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Andreas Lugmayr,
Martin Danelljan,
Radu Timofte
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lugmayr_2020_CVPR_Workshops,
author = {Lugmayr, Andreas and Danelljan, Martin and Timofte, Radu},
title = {NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results
Abdelrahman Abdelhamed,
Mahmoud Afifi,
Radu Timofte,
Michael S. Brown
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Abdelhamed_2020_CVPR_Workshops,
author = {Abdelhamed, Abdelrahman and Afifi, Mahmoud and Timofte, Radu and Brown, Michael S.},
title = {NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

DA-cGAN: A Framework for Indoor Radio Design Using a Dimension-Aware Conditional Generative Adversarial Network
Chun-Hao Liu,
Hun Chang,
Taesuh Park
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR_Workshops,
author = {Liu, Chun-Hao and Chang, Hun and Park, Taesuh},
title = {DA-cGAN: A Framework for Indoor Radio Design Using a Dimension-Aware Conditional Generative Adversarial Network},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Joint Learning of Blind Video Denoising and Optical Flow Estimation
Songhyun Yu,
Bumjun Park,
Junwoo Park,
Jechang Jeong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2020_CVPR_Workshops,
author = {Yu, Songhyun and Park, Bumjun and Park, Junwoo and Jeong, Jechang},
title = {Joint Learning of Blind Video Denoising and Optical Flow Estimation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Deploying Image Deblurring Across Mobile Devices: A Perspective of Quality and Latency
Cheng-Ming Chiang,
Yu Tseng,
Yu-Syuan Xu,
Hsien-Kai Kuo,
Yi-Min Tsai,
Guan-Yu Chen,
Koan-Sin Tan,
Wei-Ting Wang,
Yu-Chieh Lin,
Shou-Yao Roy Tseng,
Wei-Shiang Lin,
Chia-Lin Yu,
BY Shen,
Kloze Kao,
Chia-Ming Cheng,
Hung-Jen Chen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chiang_2020_CVPR_Workshops,
author = {Chiang, Cheng-Ming and Tseng, Yu and Xu, Yu-Syuan and Kuo, Hsien-Kai and Tsai, Yi-Min and Chen, Guan-Yu and Tan, Koan-Sin and Wang, Wei-Ting and Lin, Yu-Chieh and Tseng, Shou-Yao Roy and Lin, Wei-Shiang and Yu, Chia-Lin and Shen, BY and Kao, Kloze and Cheng, Chia-Ming and Chen, Hung-Jen},
title = {Deploying Image Deblurring Across Mobile Devices: A Perspective of Quality and Latency},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

MSFSR: A Multi-Stage Face Super-Resolution With Accurate Facial Representation via Enhanced Facial Boundaries
Yunchen Zhang,
Yi Wu,
Liang Chen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2020_CVPR_Workshops,
author = {Zhang, Yunchen and Wu, Yi and Chen, Liang},
title = {MSFSR: A Multi-Stage Face Super-Resolution With Accurate Facial Representation via Enhanced Facial Boundaries},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Color-Wise Attention Network for Low-Light Image Enhancement
Yousef Atoum,
Mao Ye,
Liu Ren,
Ying Tai,
Xiaoming Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Atoum_2020_CVPR_Workshops,
author = {Atoum, Yousef and Ye, Mao and Ren, Liu and Tai, Ying and Liu, Xiaoming},
title = {Color-Wise Attention Network for Low-Light Image Enhancement},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

GradNet Image Denoising
Yang Liu,
Saeed Anwar,
Liang Zheng,
Qi Tian
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR_Workshops,
author = {Liu, Yang and Anwar, Saeed and Zheng, Liang and Tian, Qi},
title = {GradNet Image Denoising},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Photosequencing of Motion Blur Using Short and Long Exposures
Vijay Rengarajan,
Shuo Zhao,
Ruiwen Zhen,
John Glotzbach,
Hamid Sheikh,
Aswin C. Sankaranarayanan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Rengarajan_2020_CVPR_Workshops,
author = {Rengarajan, Vijay and Zhao, Shuo and Zhen, Ruiwen and Glotzbach, John and Sheikh, Hamid and Sankaranarayanan, Aswin C.},
title = {Photosequencing of Motion Blur Using Short and Long Exposures},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Multi-Step Reinforcement Learning for Single Image Super-Resolution
Kyle Vassilo,
Cory Heatwole,
Tarek Taha,
Asif Mehmood
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Vassilo_2020_CVPR_Workshops,
author = {Vassilo, Kyle and Heatwole, Cory and Taha, Tarek and Mehmood, Asif},
title = {Multi-Step Reinforcement Learning for Single Image Super-Resolution},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

A Review of an Old Dilemma: Demosaicking First, or Denoising First?
Qiyu Jin,
Gabriele Facciolo,
Jean-Michel Morel
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Jin_2020_CVPR_Workshops,
author = {Jin, Qiyu and Facciolo, Gabriele and Morel, Jean-Michel},
title = {A Review of an Old Dilemma: Demosaicking First, or Denoising First?},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Sensor-Realistic Synthetic Data Engine for Multi-Frame High Dynamic Range Photography
Jinhan Hu,
Gyeongmin Choe,
Zeeshan Nadir,
Osama Nabil,
Seok-Jun Lee,
Hamid Sheikh,
Youngjun Yoo,
Michael Polley
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2020_CVPR_Workshops,
author = {Hu, Jinhan and Choe, Gyeongmin and Nadir, Zeeshan and Nabil, Osama and Lee, Seok-Jun and Sheikh, Hamid and Yoo, Youngjun and Polley, Michael},
title = {Sensor-Realistic Synthetic Data Engine for Multi-Frame High Dynamic Range Photography},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

ImagePairs: Realistic Super Resolution Dataset via Beam Splitter Camera Rig
Hamid Reza Vaezi Joze,
Ilya Zharkov,
Karlton Powell,
Carl Ringler,
Luming Liang,
Andy Roulston,
Moshe Lutz,
Vivek Pradeep
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Joze_2020_CVPR_Workshops,
author = {Joze, Hamid Reza Vaezi and Zharkov, Ilya and Powell, Karlton and Ringler, Carl and Liang, Luming and Roulston, Andy and Lutz, Moshe and Pradeep, Vivek},
title = {ImagePairs: Realistic Super Resolution Dataset via Beam Splitter Camera Rig},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Identity Enhanced Residual Image Denoising
Saeed Anwar,
Cong Phuoc Huynh,
Fatih Porikli
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Anwar_2020_CVPR_Workshops,
author = {Anwar, Saeed and Huynh, Cong Phuoc and Porikli, Fatih},
title = {Identity Enhanced Residual Image Denoising},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Structure Preserving Compressive Sensing MRI Reconstruction Using Generative Adversarial Networks
Puneesh Deora,
Bhavya Vasudeva,
Saumik Bhattacharya,
Pyari Mohan Pradhan
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Deora_2020_CVPR_Workshops,
author = {Deora, Puneesh and Vasudeva, Bhavya and Bhattacharya, Saumik and Pradhan, Pyari Mohan},
title = {Structure Preserving Compressive Sensing MRI Reconstruction Using Generative Adversarial Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

LIDIA: Lightweight Learned Image Denoising With Instance Adaptation
Gregory Vaksman,
Michael Elad,
Peyman Milanfar
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Vaksman_2020_CVPR_Workshops,
author = {Vaksman, Gregory and Elad, Michael and Milanfar, Peyman},
title = {LIDIA: Lightweight Learned Image Denoising With Instance Adaptation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Sky Optimization: Semantically Aware Image Processing of Skies in Low-Light Photography
Orly Liba,
Longqi Cai,
Yun-Ta Tsai,
Elad Eban,
Yair Movshovitz-Attias,
Yael Pritch,
Huizhong Chen,
Jonathan T. Barron
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Liba_2020_CVPR_Workshops,
author = {Liba, Orly and Cai, Longqi and Tsai, Yun-Ta and Eban, Elad and Movshovitz-Attias, Yair and Pritch, Yael and Chen, Huizhong and Barron, Jonathan T.},
title = {Sky Optimization: Semantically Aware Image Processing of Skies in Low-Light Photography},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Fast and Flexible Image Blind Denoising via Competition of Experts
Shunta Maeda
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Maeda_2020_CVPR_Workshops,
author = {Maeda, Shunta},
title = {Fast and Flexible Image Blind Denoising via Competition of Experts},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

FabSoften: Face Beautification via Dynamic Skin Smoothing, Guided Feathering, and Texture Restoration
Sudha Velusamy,
Rishubh Parihar,
Raviprasad Kini,
Aniket Rege
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Velusamy_2020_CVPR_Workshops,
author = {Velusamy, Sudha and Parihar, Rishubh and Kini, Raviprasad and Rege, Aniket},
title = {FabSoften: Face Beautification via Dynamic Skin Smoothing, Guided Feathering, and Texture Restoration},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Physically Plausible Spectral Reconstruction From RGB Images
Yi-Tun Lin,
Graham D. Finlayson
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2020_CVPR_Workshops,
author = {Lin, Yi-Tun and Finlayson, Graham D.},
title = {Physically Plausible Spectral Reconstruction From RGB Images},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Semantic Pixel Distances for Image Editing
Josh Myers-Dean,
Scott Wehrwein
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Myers-Dean_2020_CVPR_Workshops,
author = {Myers-Dean, Josh and Wehrwein, Scott},
title = {Semantic Pixel Distances for Image Editing},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

Replacing Mobile Camera ISP With a Single Deep Learning Model
Andrey Ignatov,
Luc Van Gool,
Radu Timofte
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ignatov_2020_CVPR_Workshops,
author = {Ignatov, Andrey and Van Gool, Luc and Timofte, Radu},
title = {Replacing Mobile Camera ISP With a Single Deep Learning Model},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}

L2UWE: A Framework for the Efficient Enhancement of Low-Light Underwater Images Using Local Contrast and Multi-Scale Fusion
Tunai Porto Marques,
Alexandra Branzan Albu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Marques_2020_CVPR_Workshops,
author = {Marques, Tunai Porto and Albu, Alexandra Branzan},
title = {L2UWE: A Framework for the Efficient Enhancement of Low-Light Underwater Images Using Local Contrast and Multi-Scale Fusion},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
month = {June},
year = {2020}
}