8th New Trends in Image Restoration and Enhancement Workshop and Challenges


Adaptive Human-Centric Video Compression for Humans and Machines
Wei Jiang,
Hyomin Choi,
Fabien Racapé
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2023_CVPR, author = {Jiang, Wei and Choi, Hyomin and Racap\'e, Fabien}, title = {Adaptive Human-Centric Video Compression for Humans and Machines}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1121-1129} }

SC-NAFSSR: Perceptual-Oriented Stereo Image Super-Resolution Using Stereo Consistency Guided NAFSSR
Zidian Qiu,
Zongyao He,
Zhihao Zhan,
Zilin Pan,
Xingyuan Xian,
Zhi Jin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Qiu_2023_CVPR, author = {Qiu, Zidian and He, Zongyao and Zhan, Zhihao and Pan, Zilin and Xian, Xingyuan and Jin, Zhi}, title = {SC-NAFSSR: Perceptual-Oriented Stereo Image Super-Resolution Using Stereo Consistency Guided NAFSSR}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1426-1435} }

TransER: Hybrid Model and Ensemble-Based Sequential Learning for Non-Homogenous Dehazing
Trung Hoang,
Haichuan Zhang,
Amirsaeed Yazdani,
Vishal Monga
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hoang_2023_CVPR, author = {Hoang, Trung and Zhang, Haichuan and Yazdani, Amirsaeed and Monga, Vishal}, title = {TransER: Hybrid Model and Ensemble-Based Sequential Learning for Non-Homogenous Dehazing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1670-1679} }

Bicubic++: Slim, Slimmer, Slimmest - Designing an Industry-Grade Super-Resolution Network
Bahri Batuhan Bilecen,
Mustafa Ayazoglu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Bilecen_2023_CVPR, author = {Bilecen, Bahri Batuhan and Ayazoglu, Mustafa}, title = {Bicubic++: Slim, Slimmer, Slimmest - Designing an Industry-Grade Super-Resolution Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1623-1632} }

Blind Image Inpainting via Omni-Dimensional Gated Attention and Wavelet Queries
Shruti S. Phutke,
Ashutosh Kulkarni,
Santosh Kumar Vipparthi,
Subrahmanyam Murala
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Phutke_2023_CVPR, author = {Phutke, Shruti S. and Kulkarni, Ashutosh and Vipparthi, Santosh Kumar and Murala, Subrahmanyam}, title = {Blind Image Inpainting via Omni-Dimensional Gated Attention and Wavelet Queries}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1251-1260} }

Hybrid Transformer and CNN Attention Network for Stereo Image Super-Resolution
Ming Cheng,
Haoyu Ma,
Qiufang Ma,
Xiaopeng Sun,
Weiqi Li,
Zhenyu Zhang,
Xuhan Sheng,
Shijie Zhao,
Junlin Li,
Li Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2023_CVPR, author = {Cheng, Ming and Ma, Haoyu and Ma, Qiufang and Sun, Xiaopeng and Li, Weiqi and Zhang, Zhenyu and Sheng, Xuhan and Zhao, Shijie and Li, Junlin and Zhang, Li}, title = {Hybrid Transformer and CNN Attention Network for Stereo Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1702-1711} }

NTIRE 2023 HR NonHomogeneous Dehazing Challenge Report
Codruta O. Ancuti,
Cosmin Ancuti,
Florin-Alexandru Vasluianu,
Radu Timofte,
Han Zhou,
Wei Dong,
Yangyi Liu,
Jun Chen,
Huan Liu,
Liangyan Li,
Zijun Wu,
Yubo Dong,
Yuyan Li,
Tian Qiu,
Yu He,
Yonghong Lu,
Yinwei Wu,
Zhenxiang Jiang,
Songhua Liu,
Xingyi Yang,
Yongcheng Jing,
Bilel Benjdira,
Anas M. Ali,
Anis Koubaa,
Hao-Hsiang Yang,
I-Hsiang Chen,
Wei-Ting Chen,
Zhi-Kai Huang,
Yi-Chung Chen,
Chia-Hsuan Hsieh,
Hua-En Chang,
Yuan-Chun Chiang,
Sy-Yen Kuo,
Yu Guo,
Yuan Gao,
Ryan Wen Liu,
Yuxu Lu,
Jingxiang Qu,
Shengfeng He,
Wenqi Ren,
Trung Hoang,
Haichuan Zhang,
Amirsaeed Yazdani,
Vishal Monga,
Lehan Yang,
Alex Jiahao Wu,
Tiancheng Mai,
Xiaofeng Cong,
Xuemeng Yin,
Xuefei Yin,
Hazim Emad,
Ahmed Abdallah,
Yahya Yasser,
Dalia Elshahat,
Esraa Elbaz,
Zhan Li,
Wenqing Kuang,
Ziwei Luo,
Fredrik K. Gustafsson,
Zheng Zhao,
Jens Sjölund,
Thomas B. Schön,
Zhao Zhang,
Yanyan Wei,
Junhu Wang,
Suiyi Zhao,
Huan Zheng,
Jin Guo,
Yangfan Sun,
Tianli Liu,
Dejun Hao,
Kui Jiang,
Anjali Sarvaiya,
Kalpesh Prajapati,
Ratnadeep Patra,
Pragnesh Barik,
Chaitanya Rathod,
Kishor Upla,
Kiran Raja,
Raghavendra Ramachandra,
Christoph Busch
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ancuti_2023_CVPR, author = {Ancuti, Codruta O. and Ancuti, Cosmin and Vasluianu, Florin-Alexandru and Timofte, Radu and Zhou, Han and Dong, Wei and Liu, Yangyi and Chen, Jun and Liu, Huan and Li, Liangyan and Wu, Zijun and Dong, Yubo and Li, Yuyan and Qiu, Tian and He, Yu and Lu, Yonghong and Wu, Yinwei and Jiang, Zhenxiang and Liu, Songhua and Yang, Xingyi and Jing, Yongcheng and Benjdira, Bilel and Ali, Anas M. and Koubaa, Anis and Yang, Hao-Hsiang and Chen, I-Hsiang and Chen, Wei-Ting and Huang, Zhi-Kai and Chen, Yi-Chung and Hsieh, Chia-Hsuan and Chang, Hua-En and Chiang, Yuan-Chun and Kuo, Sy-Yen and Guo, Yu and Gao, Yuan and Liu, Ryan Wen and Lu, Yuxu and Qu, Jingxiang and He, Shengfeng and Ren, Wenqi and Hoang, Trung and Zhang, Haichuan and Yazdani, Amirsaeed and Monga, Vishal and Yang, Lehan and Wu, Alex Jiahao and Mai, Tiancheng and Cong, Xiaofeng and Yin, Xuemeng and Yin, Xuefei and Emad, Hazim and Abdallah, Ahmed and Yasser, Yahya and Elshahat, Dalia and Elbaz, Esraa and Li, Zhan and Kuang, Wenqing and Luo, Ziwei and Gustafsson, Fredrik K. and Zhao, Zheng and Sj\"olund, Jens and Sch\"on, Thomas B. and Zhang, Zhao and Wei, Yanyan and Wang, Junhu and Zhao, Suiyi and Zheng, Huan and Guo, Jin and Sun, Yangfan and Liu, Tianli and Hao, Dejun and Jiang, Kui and Sarvaiya, Anjali and Prajapati, Kalpesh and Patra, Ratnadeep and Barik, Pragnesh and Rathod, Chaitanya and Upla, Kishor and Raja, Kiran and Ramachandra, Raghavendra and Busch, Christoph}, title = {NTIRE 2023 HR NonHomogeneous Dehazing Challenge Report}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1808-1825} }

Reparameterized Residual Feature Network for Lightweight Image Super-Resolution
Weijian Deng,
Hongjie Yuan,
Lunhui Deng,
Zengtong Lu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Deng_2023_CVPR, author = {Deng, Weijian and Yuan, Hongjie and Deng, Lunhui and Lu, Zengtong}, title = {Reparameterized Residual Feature Network for Lightweight Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1712-1721} }

Back to the Future: A Night Photography Rendering ISP Without Deep Learning
Simone Zini,
Claudio Rota,
Marco Buzzelli,
Simone Bianco,
Raimondo Schettini
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zini_2023_CVPR, author = {Zini, Simone and Rota, Claudio and Buzzelli, Marco and Bianco, Simone and Schettini, Raimondo}, title = {Back to the Future: A Night Photography Rendering ISP Without Deep Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1465-1473} }

Stereo Cross Global Learnable Attention Module for Stereo Image Super-Resolution
Yuanbo Zhou,
Yuyang Xue,
Wei Deng,
Ruofeng Nie,
Jiajun Zhang,
Jiaqi Pu,
Qinquan Gao,
Junlin Lan,
Tong Tong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2023_CVPR, author = {Zhou, Yuanbo and Xue, Yuyang and Deng, Wei and Nie, Ruofeng and Zhang, Jiajun and Pu, Jiaqi and Gao, Qinquan and Lan, Junlin and Tong, Tong}, title = {Stereo Cross Global Learnable Attention Module for Stereo Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1416-1425} }

BeautyREC: Robust, Efficient, and Component-Specific Makeup Transfer
Qixin Yan,
Chunle Guo,
Jixin Zhao,
Yuekun Dai,
Chen Change Loy,
Chongyi Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2023_CVPR, author = {Yan, Qixin and Guo, Chunle and Zhao, Jixin and Dai, Yuekun and Loy, Chen Change and Li, Chongyi}, title = {BeautyREC: Robust, Efficient, and Component-Specific Makeup Transfer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1102-1110} }

Mixer-Based Local Residual Network for Lightweight Image Super-Resolution
Garas Gendy,
Nabil Sabor,
Jingchao Hou,
Guanghui He
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gendy_2023_CVPR, author = {Gendy, Garas and Sabor, Nabil and Hou, Jingchao and He, Guanghui}, title = {Mixer-Based Local Residual Network for Lightweight Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1593-1602} }

Quantum Annealing for Single Image Super-Resolution
Han Yao Choong,
Suryansh Kumar,
Luc Van Gool
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Choong_2023_CVPR, author = {Choong, Han Yao and Kumar, Suryansh and Van Gool, Luc}, title = {Quantum Annealing for Single Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1150-1159} }

Lens-to-Lens Bokeh Effect Transformation. NTIRE 2023 Challenge Report
Marcos V. Conde,
Manuel Kolmet,
Tim Seizinger,
Tom E. Bishop,
Radu Timofte,
Xiangyu Kong,
Dafeng Zhang,
Jinlong Wu,
Fan Wang,
Juewen Peng,
Zhiyu Pan,
Chengxin Liu,
Xianrui Luo,
Huiqiang Sun,
Liao Shen,
Zhiguo Cao,
Ke Xian,
Chaowei Liu,
Zigeng Chen,
Xingyi Yang,
Songhua Liu,
Yongcheng Jing,
Michael Bi Mi,
Xinchao Wang,
Zhihao Yang,
Wenyi Lian,
Siyuan Lai,
Haichuan Zhang,
Trung Hoang,
Amirsaeed Yazdani,
Vishal Monga,
Ziwei Luo,
Fredrik K. Gustafsson,
Zheng Zhao,
Jens Sjölund,
Thomas B. Schön,
Yuxuan Zhao,
Baoliang Chen,
Yiqing Xu,
JiXiang Niu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Conde_2023_CVPR, author = {Conde, Marcos V. and Kolmet, Manuel and Seizinger, Tim and Bishop, Tom E. and Timofte, Radu and Kong, Xiangyu and Zhang, Dafeng and Wu, Jinlong and Wang, Fan and Peng, Juewen and Pan, Zhiyu and Liu, Chengxin and Luo, Xianrui and Sun, Huiqiang and Shen, Liao and Cao, Zhiguo and Xian, Ke and Liu, Chaowei and Chen, Zigeng and Yang, Xingyi and Liu, Songhua and Jing, Yongcheng and Mi, Michael Bi and Wang, Xinchao and Yang, Zhihao and Lian, Wenyi and Lai, Siyuan and Zhang, Haichuan and Hoang, Trung and Yazdani, Amirsaeed and Monga, Vishal and Luo, Ziwei and Gustafsson, Fredrik K. and Zhao, Zheng and Sj\"olund, Jens and Sch\"on, Thomas B. and Zhao, Yuxuan and Chen, Baoliang and Xu, Yiqing and Niu, JiXiang}, title = {Lens-to-Lens Bokeh Effect Transformation. NTIRE 2023 Challenge Report}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1643-1659} }

Breaking Through the Haze: An Advanced Non-Homogeneous Dehazing Method Based on Fast Fourier Convolution and ConvNeXt
Han Zhou,
Wei Dong,
Yangyi Liu,
Jun Chen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2023_CVPR, author = {Zhou, Han and Dong, Wei and Liu, Yangyi and Chen, Jun}, title = {Breaking Through the Haze: An Advanced Non-Homogeneous Dehazing Method Based on Fast Fourier Convolution and ConvNeXt}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1895-1904} }

DIPNet: Efficiency Distillation and Iterative Pruning for Image Super-Resolution
Lei Yu,
Xinpeng Li,
Youwei Li,
Ting Jiang,
Qi Wu,
Haoqiang Fan,
Shuaicheng Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2023_CVPR, author = {Yu, Lei and Li, Xinpeng and Li, Youwei and Jiang, Ting and Wu, Qi and Fan, Haoqiang and Liu, Shuaicheng}, title = {DIPNet: Efficiency Distillation and Iterative Pruning for Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1692-1701} }

Rip Current Segmentation: A Novel Benchmark and YOLOv8 Baseline Results
Andrei Dumitriu,
Florin Tatui,
Florin Miron,
Radu Tudor Ionescu,
Radu Timofte
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Dumitriu_2023_CVPR, author = {Dumitriu, Andrei and Tatui, Florin and Miron, Florin and Ionescu, Radu Tudor and Timofte, Radu}, title = {Rip Current Segmentation: A Novel Benchmark and YOLOv8 Baseline Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1261-1271} }

OPDN: Omnidirectional Position-Aware Deformable Network for Omnidirectional Image Super-Resolution
Xiaopeng Sun,
Weiqi Li,
Zhenyu Zhang,
Qiufang Ma,
Xuhan Sheng,
Ming Cheng,
Haoyu Ma,
Shijie Zhao,
Jian Zhang,
Junlin Li,
Li Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2023_CVPR, author = {Sun, Xiaopeng and Li, Weiqi and Zhang, Zhenyu and Ma, Qiufang and Sheng, Xuhan and Cheng, Ming and Ma, Haoyu and Zhao, Shijie and Zhang, Jian and Li, Junlin and Zhang, Li}, title = {OPDN: Omnidirectional Position-Aware Deformable Network for Omnidirectional Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1293-1301} }

NTIRE 2023 Challenge on 360deg Omnidirectional Image and Video Super-Resolution: Datasets, Methods and Results
Mingdeng Cao,
Chong Mou,
Fanghua Yu,
Xintao Wang,
Yinqiang Zheng,
Jian Zhang,
Chao Dong,
Gen Li,
Ying Shan,
Radu Timofte,
Xiaopeng Sun,
Weiqi Li,
Zhenyu Zhang,
Xuhan Sheng,
Bin Chen,
Haoyu Ma,
Ming Cheng,
Shijie Zhao,
Wanwan Cui,
Tianyu Xu,
Chunyang Li,
Long Bao,
Heng Sun,
Huaibo Huang,
Xiaoqiang Zhou,
Yuang Ai,
Ran He,
Renlong Wu,
Yi Yang,
Zhilu Zhang,
Shuohao Zhang,
Junyi Li,
Yunjin Chen,
Dongwei Ren,
Wangmeng Zuo,
Qian Wang,
Hao-Hsiang Yang,
Yi-Chung Chen,
Zhi-Kai Huang,
Wei-Ting Chen,
Yuan-Chun Chiang,
Hua-En Chang,
I-Hsiang Chen,
Chia-Hsuan Hsieh,
Sy-Yen Kuo,
Zebin Zhang,
Jiaqi Zhang,
Yuhui Wang,
Shuhao Cui,
Junshi Huang,
Li Zhu,
Shuman Tian,
Wei Yu,
Bingchun Luo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cao_2023_CVPR, author = {Cao, Mingdeng and Mou, Chong and Yu, Fanghua and Wang, Xintao and Zheng, Yinqiang and Zhang, Jian and Dong, Chao and Li, Gen and Shan, Ying and Timofte, Radu and Sun, Xiaopeng and Li, Weiqi and Zhang, Zhenyu and Sheng, Xuhan and Chen, Bin and Ma, Haoyu and Cheng, Ming and Zhao, Shijie and Cui, Wanwan and Xu, Tianyu and Li, Chunyang and Bao, Long and Sun, Heng and Huang, Huaibo and Zhou, Xiaoqiang and Ai, Yuang and He, Ran and Wu, Renlong and Yang, Yi and Zhang, Zhilu and Zhang, Shuohao and Li, Junyi and Chen, Yunjin and Ren, Dongwei and Zuo, Wangmeng and Wang, Qian and Yang, Hao-Hsiang and Chen, Yi-Chung and Huang, Zhi-Kai and Chen, Wei-Ting and Chiang, Yuan-Chun and Chang, Hua-En and Chen, I-Hsiang and Hsieh, Chia-Hsuan and Kuo, Sy-Yen and Zhang, Zebin and Zhang, Jiaqi and Wang, Yuhui and Cui, Shuhao and Huang, Junshi and Zhu, Li and Tian, Shuman and Yu, Wei and Luo, Bingchun}, title = {NTIRE 2023 Challenge on 360deg Omnidirectional Image and Video Super-Resolution: Datasets, Methods and Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1731-1745} }

Deep Dehazing Powered by Image Processing Network
Guisik Kim,
Jinhee Park,
Junseok Kwon
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2023_CVPR, author = {Kim, Guisik and Park, Jinhee and Kwon, Junseok}, title = {Deep Dehazing Powered by Image Processing Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1209-1218} }

High-Resolution Synthetic RGB-D Datasets for Monocular Depth Estimation
Aakash Rajpal,
Noshaba Cheema,
Klaus Illgner-Fehns,
Philipp Slusallek,
Sunil Jaiswal
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Rajpal_2023_CVPR, author = {Rajpal, Aakash and Cheema, Noshaba and Illgner-Fehns, Klaus and Slusallek, Philipp and Jaiswal, Sunil}, title = {High-Resolution Synthetic RGB-D Datasets for Monocular Depth Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1188-1198} }

Denoising Diffusion Models for Plug-and-Play Image Restoration
Yuanzhi Zhu,
Kai Zhang,
Jingyun Liang,
Jiezhang Cao,
Bihan Wen,
Radu Timofte,
Luc Van Gool
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2023_CVPR, author = {Zhu, Yuanzhi and Zhang, Kai and Liang, Jingyun and Cao, Jiezhang and Wen, Bihan and Timofte, Radu and Van Gool, Luc}, title = {Denoising Diffusion Models for Plug-and-Play Image Restoration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1219-1229} }

SCANet: Self-Paced Semi-Curricular Attention Network for Non-Homogeneous Image Dehazing
Yu Guo,
Yuan Gao,
Wen Liu,
Yuxu Lu,
Jingxiang Qu,
Shengfeng He,
Wenqi Ren
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2023_CVPR, author = {Guo, Yu and Gao, Yuan and Liu, Wen and Lu, Yuxu and Qu, Jingxiang and He, Shengfeng and Ren, Wenqi}, title = {SCANet: Self-Paced Semi-Curricular Attention Network for Non-Homogeneous Image Dehazing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1885-1894} }

LSDIR: A Large Scale Dataset for Image Restoration
Yawei Li,
Kai Zhang,
Jingyun Liang,
Jiezhang Cao,
Ce Liu,
Rui Gong,
Yulun Zhang,
Hao Tang,
Yun Liu,
Denis Demandolx,
Rakesh Ranjan,
Radu Timofte,
Luc Van Gool
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Yawei and Zhang, Kai and Liang, Jingyun and Cao, Jiezhang and Liu, Ce and Gong, Rui and Zhang, Yulun and Tang, Hao and Liu, Yun and Demandolx, Denis and Ranjan, Rakesh and Timofte, Radu and Van Gool, Luc}, title = {LSDIR: A Large Scale Dataset for Image Restoration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1775-1787} }

Learning Epipolar-Spatial Relationship for Light Field Image Super-Resolution
Ahmed Salem,
Hatem Ibrahem,
Hyun-Soo Kang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Salem_2023_CVPR, author = {Salem, Ahmed and Ibrahem, Hatem and Kang, Hyun-Soo}, title = {Learning Epipolar-Spatial Relationship for Light Field Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1336-1345} }

Quality Assessment of Enhanced Videos Guided by Aesthetics and Technical Quality Attributes
Mirko Agarla,
Luigi Celona,
Claudio Rota,
Raimondo Schettini
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Agarla_2023_CVPR, author = {Agarla, Mirko and Celona, Luigi and Rota, Claudio and Schettini, Raimondo}, title = {Quality Assessment of Enhanced Videos Guided by Aesthetics and Technical Quality Attributes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1533-1541} }

FlexiCurve: Flexible Piecewise Curves Estimation for Photo Retouching
Chongyi Li,
Chunle Guo,
Shangchen Zhou,
Qiming Ai,
Ruicheng Feng,
Chen Change Loy
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Chongyi and Guo, Chunle and Zhou, Shangchen and Ai, Qiming and Feng, Ruicheng and Loy, Chen Change}, title = {FlexiCurve: Flexible Piecewise Curves Estimation for Photo Retouching}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1092-1101} }

Efficient Multi-Lens Bokeh Effect Rendering and Transformation
Tim Seizinger,
Marcos V. Conde,
Manuel Kolmet,
Tom E. Bishop,
Radu Timofte
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Seizinger_2023_CVPR, author = {Seizinger, Tim and Conde, Marcos V. and Kolmet, Manuel and Bishop, Tom E. and Timofte, Radu}, title = {Efficient Multi-Lens Bokeh Effect Rendering and Transformation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1633-1642} }

SS-TTA: Test-Time Adaption for Self-Supervised Denoising Methods
Masud An-Nur Islam Fahim,
Jani Boutellier
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fahim_2023_CVPR, author = {Fahim, Masud An-Nur Islam and Boutellier, Jani}, title = {SS-TTA: Test-Time Adaption for Self-Supervised Denoising Methods}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1178-1187} }

FRR-Net: A Real-Time Blind Face Restoration and Relighting Network
Samira Pouyanfar,
Sunando Sengupta,
Mahmoud Mohammadi,
Ebey Abraham,
Brett Bloomquist,
Lukas Dauterman,
Anjali Parikh,
Steve Lim,
Eric Sommerlade
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Pouyanfar_2023_CVPR, author = {Pouyanfar, Samira and Sengupta, Sunando and Mohammadi, Mahmoud and Abraham, Ebey and Bloomquist, Brett and Dauterman, Lukas and Parikh, Anjali and Lim, Steve and Sommerlade, Eric}, title = {FRR-Net: A Real-Time Blind Face Restoration and Relighting Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1240-1250} }

Pyramid Ensemble Structure for High Resolution Image Shadow Removal
Shuhao Cui,
Junshi Huang,
Shuman Tian,
Mingyuan Fan,
Jiaqi Zhang,
Li Zhu,
Xiaoming Wei,
Xiaolin Wei
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cui_2023_CVPR, author = {Cui, Shuhao and Huang, Junshi and Tian, Shuman and Fan, Mingyuan and Zhang, Jiaqi and Zhu, Li and Wei, Xiaoming and Wei, Xiaolin}, title = {Pyramid Ensemble Structure for High Resolution Image Shadow Removal}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1311-1319} }

Expanding Synthetic Real-World Degradations for Blind Video Super Resolution
Mehran Jeelani,
Sadbhawna,
Noshaba Cheema,
Klaus Illgner-Fehns,
Philipp Slusallek,
Sunil Jaiswal
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jeelani_2023_CVPR, author = {Jeelani, Mehran and Sadbhawna and Cheema, Noshaba and Illgner-Fehns, Klaus and Slusallek, Philipp and Jaiswal, Sunil}, title = {Expanding Synthetic Real-World Degradations for Blind Video Super Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1199-1208} }

NTIRE 2023 Quality Assessment of Video Enhancement Challenge
Xiaohong Liu,
Xiongkuo Min,
Wei Sun,
Yulun Zhang,
Kai Zhang,
Radu Timofte,
Guangtao Zhai,
Yixuan Gao,
Yuqin Cao,
Tengchuan Kou,
Yunlong Dong,
Ziheng Jia,
Yilin Li,
Kai Zhao,
Heng Cong,
Hang Shi,
Zhiliang Ma,
Mirko Agarla,
Zhiwei Huang,
Hongye Liu,
Ironhead Chuang,
Haotian Fan,
Shiqi Zhou,
Yu Lai,
Wenqi Wang,
Haoning Wu,
Chunzheng Zhu,
Shiling Zhao,
Hanene Brachemi Meftah,
Tengfei Shi,
Azadeh Mansouri
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_CVPR, author = {Liu, Xiaohong and Min, Xiongkuo and Sun, Wei and Zhang, Yulun and Zhang, Kai and Timofte, Radu and Zhai, Guangtao and Gao, Yixuan and Cao, Yuqin and Kou, Tengchuan and Dong, Yunlong and Jia, Ziheng and Li, Yilin and Zhao, Kai and Cong, Heng and Shi, Hang and Ma, Zhiliang and Agarla, Mirko and Huang, Zhiwei and Liu, Hongye and Chuang, Ironhead and Fan, Haotian and Zhou, Shiqi and Lai, Yu and Wang, Wenqi and Wu, Haoning and Zhu, Chunzheng and Zhao, Shiling and Meftah, Hanene Brachemi and Shi, Tengfei and Mansouri, Azadeh}, title = {NTIRE 2023 Quality Assessment of Video Enhancement Challenge}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1551-1569} }

Video Quality Assessment Based on Swin Transformer With Spatio-Temporal Feature Fusion and Data Augmentation
Wei Wu,
Shuming Hu,
Pengxiang Xiao,
Sibin Deng,
Yilin Li,
Ying Chen,
Kai Li
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2023_CVPR, author = {Wu, Wei and Hu, Shuming and Xiao, Pengxiang and Deng, Sibin and Li, Yilin and Chen, Ying and Li, Kai}, title = {Video Quality Assessment Based on Swin Transformer With Spatio-Temporal Feature Fusion and Data Augmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1846-1854} }

Saliency-Aware Stereoscopic Video Retargeting
Hassan Imani,
Md Baharul Islam,
Lai-Kuan Wong
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Imani_2023_CVPR, author = {Imani, Hassan and Islam, Md Baharul and Wong, Lai-Kuan}, title = {Saliency-Aware Stereoscopic Video Retargeting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1230-1239} }

Selective Bokeh Effect Transformation
Juewen Peng,
Zhiyu Pan,
Chengxin Liu,
Xianrui Luo,
Huiqiang Sun,
Liao Shen,
Ke Xian,
Zhiguo Cao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2023_CVPR, author = {Peng, Juewen and Pan, Zhiyu and Liu, Chengxin and Luo, Xianrui and Sun, Huiqiang and Shen, Liao and Xian, Ke and Cao, Zhiguo}, title = {Selective Bokeh Effect Transformation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1456-1464} }

NTIRE 2023 Video Colorization Challenge
Xiaoyang Kang,
Xianhui Lin,
Kai Zhang,
Zheng Hui,
Wangmeng Xiang,
Jun-Yan He,
Xiaoming Li,
Peiran Ren,
Xuansong Xie,
Radu Timofte,
Yixin Yang,
Jinshan Pan,
Zhongzheng Peng,
Qiyan Zhang,
Jiangxin Dong,
Jinhui Tang,
Jinjing Li,
Chichen Lin,
Qipei Li,
Qirong Liang,
Ruipeng Gang,
Xiaofeng Liu,
Shuang Feng,
Shuai Liu,
Hao Wang,
Chaoyu Feng,
Furui Bai,
Yuqian Zhang,
Guangqi Shao,
Xiaotao Wang,
Lei Lei,
Siqi Chen,
Yu Zhang,
Hanning Xu,
Zheyuan Liu,
Zhao Zhang,
Yan Luo,
Zhichao Zuo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kang_2023_CVPR, author = {Kang, Xiaoyang and Lin, Xianhui and Zhang, Kai and Hui, Zheng and Xiang, Wangmeng and He, Jun-Yan and Li, Xiaoming and Ren, Peiran and Xie, Xuansong and Timofte, Radu and Yang, Yixin and Pan, Jinshan and Peng, Zhongzheng and Zhang, Qiyan and Dong, Jiangxin and Tang, Jinhui and Li, Jinjing and Lin, Chichen and Li, Qipei and Liang, Qirong and Gang, Ruipeng and Liu, Xiaofeng and Feng, Shuang and Liu, Shuai and Wang, Hao and Feng, Chaoyu and Bai, Furui and Zhang, Yuqian and Shao, Guangqi and Wang, Xiaotao and Lei, Lei and Chen, Siqi and Zhang, Yu and Xu, Hanning and Liu, Zheyuan and Zhang, Zhao and Luo, Yan and Zuo, Zhichao}, title = {NTIRE 2023 Video Colorization Challenge}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1570-1581} }

Cross-View Hierarchy Network for Stereo Image Super-Resolution
Wenbin Zou,
Hongxia Gao,
Liang Chen,
Yunchen Zhang,
Mingchao Jiang,
Zhongxin Yu,
Ming Tan
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zou_2023_CVPR, author = {Zou, Wenbin and Gao, Hongxia and Chen, Liang and Zhang, Yunchen and Jiang, Mingchao and Yu, Zhongxin and Tan, Ming}, title = {Cross-View Hierarchy Network for Stereo Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1396-1405} }

Semantic Guidance Learning for High-Resolution Non-Homogeneous Dehazing
Hao-Hsiang Yang,
I-Hsiang Chen,
Chia-Hsuan Hsieh,
Hua-En Chang,
Yuan-Chun Chiang,
Yi-Chung Chen,
Zhi-Kai Huang,
Wei-Ting Chen,
Sy-Yen Kuo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_CVPR, author = {Yang, Hao-Hsiang and Chen, I-Hsiang and Hsieh, Chia-Hsuan and Chang, Hua-En and Chiang, Yuan-Chun and Chen, Yi-Chung and Huang, Zhi-Kai and Chen, Wei-Ting and Kuo, Sy-Yen}, title = {Semantic Guidance Learning for High-Resolution Non-Homogeneous Dehazing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1447-1455} }

Lightweight Real-Time Image Super-Resolution Network for 4K Images
Ganzorig Gankhuyag,
Kihwan Yoon,
Jinman Park,
Haeng Seon Son,
Kyoungwon Min
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Gankhuyag_2023_CVPR, author = {Gankhuyag, Ganzorig and Yoon, Kihwan and Park, Jinman and Son, Haeng Seon and Min, Kyoungwon}, title = {Lightweight Real-Time Image Super-Resolution Network for 4K Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1746-1755} }

NTIRE 2023 Challenge on Light Field Image Super-Resolution: Dataset, Methods and Results
Yingqian Wang,
Longguang Wang,
Zhengyu Liang,
Jungang Yang,
Radu Timofte,
Yulan Guo,
Kai Jin,
Zeqiang Wei,
Angulia Yang,
Sha Guo,
Mingzhi Gao,
Xiuzhuang Zhou,
Vinh Van Duong,
Thuc Nguyen Huu,
Jonghoon Yim,
Byeungwoo Jeon,
Yutong Liu,
Zhen Cheng,
Zeyu Xiao,
Ruikang Xu,
Zhiwei Xiong,
Gaosheng Liu,
Manchang Jin,
Huanjing Yue,
Jingyu Yang,
Chen Gao,
Shuo Zhang,
Song Chang,
Youfang Lin,
Wentao Chao,
Xuechun Wang,
Guanghui Wang,
Fuqing Duan,
Wang Xia,
Yan Wang,
Peiqi Xia,
Shunzhou Wang,
Yao Lu,
Ruixuan Cong,
Hao Sheng,
Da Yang,
Rongshan Chen,
Sizhe Wang,
Zhenglong Cui,
Yilei Chen,
Yongjie Lu,
Dongjun Cai,
Ping An,
Ahmed Salem,
Hatem Ibrahem,
Bilel Yagoub,
Hyun-Soo Kang,
Zekai Zeng,
Heng Wu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Yingqian and Wang, Longguang and Liang, Zhengyu and Yang, Jungang and Timofte, Radu and Guo, Yulan and Jin, Kai and Wei, Zeqiang and Yang, Angulia and Guo, Sha and Gao, Mingzhi and Zhou, Xiuzhuang and Van Duong, Vinh and Huu, Thuc Nguyen and Yim, Jonghoon and Jeon, Byeungwoo and Liu, Yutong and Cheng, Zhen and Xiao, Zeyu and Xu, Ruikang and Xiong, Zhiwei and Liu, Gaosheng and Jin, Manchang and Yue, Huanjing and Yang, Jingyu and Gao, Chen and Zhang, Shuo and Chang, Song and Lin, Youfang and Chao, Wentao and Wang, Xuechun and Wang, Guanghui and Duan, Fuqing and Xia, Wang and Wang, Yan and Xia, Peiqi and Wang, Shunzhou and Lu, Yao and Cong, Ruixuan and Sheng, Hao and Yang, Da and Chen, Rongshan and Wang, Sizhe and Cui, Zhenglong and Chen, Yilei and Lu, Yongjie and Cai, Dongjun and An, Ping and Salem, Ahmed and Ibrahem, Hatem and Yagoub, Bilel and Kang, Hyun-Soo and Zeng, Zekai and Wu, Heng}, title = {NTIRE 2023 Challenge on Light Field Image Super-Resolution: Dataset, Methods and Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1320-1335} }

NAFBET: Bokeh Effect Transformation With Parameter Analysis Block Based on NAFNet
Xiangyu Kong,
Fan Wang,
Dafeng Zhang,
Jinlong Wu,
Zikun Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kong_2023_CVPR, author = {Kong, Xiangyu and Wang, Fan and Zhang, Dafeng and Wu, Jinlong and Liu, Zikun}, title = {NAFBET: Bokeh Effect Transformation With Parameter Analysis Block Based on NAFNet}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1603-1612} }

A Single Residual Network With ESA Modules and Distillation
Yucong Wang,
Minjie Cai
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Yucong and Cai, Minjie}, title = {A Single Residual Network With ESA Modules and Distillation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1971-1981} }

NTIRE 2023 Challenge on Image Denoising: Methods and Results
Yawei Li,
Yulun Zhang,
Radu Timofte,
Luc Van Gool,
Zhijun Tu,
Kunpeng Du,
Hailing Wang,
Hanting Chen,
Wei Li,
Xiaofei Wang,
Jie Hu,
Yunhe Wang,
Xiangyu Kong,
Jinlong Wu,
Dafeng Zhang,
Jianxing Zhang,
Shuai Liu,
Furui Bai,
Chaoyu Feng,
Hao Wang,
Yuqian Zhang,
Guangqi Shao,
Xiaotao Wang,
Lei Lei,
Rongjian Xu,
Zhilu Zhang,
Yunjin Chen,
Dongwei Ren,
Wangmeng Zuo,
Qi Wu,
Mingyan Han,
Shen Cheng,
Haipeng Li,
Ting Jiang,
Chengzhi Jiang,
Xinpeng Li,
Jinting Luo,
Wenjie Lin,
Lei Yu,
Haoqiang Fan,
Shuaicheng Liu,
Aditya Arora,
Syed Waqas Zamir,
Javier Vazquez-Corral,
Konstantinos G. Derpanis,
Michael S. Brown,
Hao Li,
Zhihao Zhao,
Jinshan Pan,
Jiangxin Dong,
Jinhui Tang,
Bo Yang,
Jingxiang Chen,
Chenghua Li,
Xi Zhang,
Zhao Zhang,
Jiahuan Ren,
Zhicheng Ji,
Kang Miao,
Suiyi Zhao,
Huan Zheng,
YanYan Wei,
Kangliang Liu,
Xiangcheng Du,
Sijie Liu,
Yingbin Zheng,
Xingjiao Wu,
Cheng Jin,
Rajeev Irny,
Sriharsha Koundinya,
Vighnesh Kamath,
Gaurav Khandelwal,
Sunder Ali Khowaja,
Jiseok Yoon,
Ik Hyun Lee,
Shijie Chen,
Chengqiang Zhao,
Huabin Yang,
Zhongjian Zhang,
Junjia Huang,
Yanru Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Yawei and Zhang, Yulun and Timofte, Radu and Van Gool, Luc and Tu, Zhijun and Du, Kunpeng and Wang, Hailing and Chen, Hanting and Li, Wei and Wang, Xiaofei and Hu, Jie and Wang, Yunhe and Kong, Xiangyu and Wu, Jinlong and Zhang, Dafeng and Zhang, Jianxing and Liu, Shuai and Bai, Furui and Feng, Chaoyu and Wang, Hao and Zhang, Yuqian and Shao, Guangqi and Wang, Xiaotao and Lei, Lei and Xu, Rongjian and Zhang, Zhilu and Chen, Yunjin and Ren, Dongwei and Zuo, Wangmeng and Wu, Qi and Han, Mingyan and Cheng, Shen and Li, Haipeng and Jiang, Ting and Jiang, Chengzhi and Li, Xinpeng and Luo, Jinting and Lin, Wenjie and Yu, Lei and Fan, Haoqiang and Liu, Shuaicheng and Arora, Aditya and Zamir, Syed Waqas and Vazquez-Corral, Javier and Derpanis, Konstantinos G. and Brown, Michael S. and Li, Hao and Zhao, Zhihao and Pan, Jinshan and Dong, Jiangxin and Tang, Jinhui and Yang, Bo and Chen, Jingxiang and Li, Chenghua and Zhang, Xi and Zhang, Zhao and Ren, Jiahuan and Ji, Zhicheng and Miao, Kang and Zhao, Suiyi and Zheng, Huan and Wei, YanYan and Liu, Kangliang and Du, Xiangcheng and Liu, Sijie and Zheng, Yingbin and Wu, Xingjiao and Jin, Cheng and Irny, Rajeev and Koundinya, Sriharsha and Kamath, Vighnesh and Khandelwal, Gaurav and Khowaja, Sunder Ali and Yoon, Jiseok and Lee, Ik Hyun and Chen, Shijie and Zhao, Chengqiang and Yang, Huabin and Zhang, Zhongjian and Huang, Junjia and Zhang, Yanru}, title = {NTIRE 2023 Challenge on Image Denoising: Methods and Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1905-1921} }

NTIRE 2023 Challenge on Stereo Image Super-Resolution: Methods and Results
Longguang Wang,
Yulan Guo,
Yingqian Wang,
Juncheng Li,
Shuhang Gu,
Radu Timofte,
Ming Cheng,
Haoyu Ma,
Qiufang Ma,
Xiaopeng Sun,
Shijie Zhao,
Xuhan Sheng,
Yukan Ding,
Ming Sun,
Xing Wen,
Dafeng Zhang,
Jia Li,
Fan Wang,
Zheng Xie,
Zongyao He,
Zidian Qiu,
Zilin Pan,
Zhihao Zhan,
Xingyuan Xian,
Zhi Jin,
Yuanbo Zhou,
Wei Deng,
Ruofeng Nie,
Jiajun Zhang,
Qinquan Gao,
Tong Tong,
Kexin Zhang,
Junpei Zhang,
Rui Peng,
Yanbiao Ma,
Licheng Jiao,
Haoran Bai,
Lingshun Kong,
Jinshan Pan,
Jiangxin Dong,
Jinhui Tang,
Pu Cao,
Tianrui Huang,
Lu Yang,
Qing Song,
Bingxin Chen,
Chunhua He,
Meiyun Chen,
Zijie Guo,
Shaojuan Luo,
Chengzhi Cao,
Kunyu Wang,
Fanrui Zhang,
Qiang Zhang,
Nancy Mehta,
Subrahmanyam Murala,
Akshay Dudhane,
Yujin Wang,
Lingen Li,
Garas Gendy,
Nabil Sabor,
Jingchao Hou,
Guanghui He,
Junyang Chen,
Hao Li,
Yukai Shi,
Zhijing Yang,
Wenbin Zou,
Yunchen Zhang,
Mingchao Jiang,
Zhongxin Yu,
Ming Tan,
Hongxia Gao,
Ziwei Luo,
Fredrik K. Gustafsson,
Zheng Zhao,
Jens Sjölund,
Thomas B. Schön,
Jingxiang Chen,
Bo Yang,
XiSheryl Zhang,
Chenghua Li,
Weijun Yuan,
Zhan Li,
Ruting Deng,
Jintao Zeng,
Pulkit Mahajan,
Sahaj Mistry,
Shreyas Chatterjee,
Vinit Jakhetiya,
Badri Subudhi,
Sunil Jaiswal,
Zhao Zhang,
Huan Zheng,
Suiyi Zhao,
Yangcheng Gao,
Yanyan Wei,
Bo Wang,
Gen Li,
Aijin Li,
Lei Sun,
Ke Chen,
Congling Tang,
Yunzhe Li,
Jun Chen,
Yuan-Chun Chiang,
Yi-Chung Chen,
Zhi-Kai Huang,
Hao-Hsiang Yang,
I-Hsiang Chen,
Sy-Yen Kuo,
Yiheng Wang,
Gang Zhu,
Xingyi Yang,
Songhua Liu,
Yongcheng Jing,
Xingyu Hu,
Jianwen Song,
Changming Sun,
Arcot Sowmya,
Seung Ho Park,
Xiaoyan Lei,
Jingchao Wang,
Chenbo Zhai,
Yufei Zhang,
Weifeng Cao,
Wenlong Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Longguang and Guo, Yulan and Wang, Yingqian and Li, Juncheng and Gu, Shuhang and Timofte, Radu and Cheng, Ming and Ma, Haoyu and Ma, Qiufang and Sun, Xiaopeng and Zhao, Shijie and Sheng, Xuhan and Ding, Yukan and Sun, Ming and Wen, Xing and Zhang, Dafeng and Li, Jia and Wang, Fan and Xie, Zheng and He, Zongyao and Qiu, Zidian and Pan, Zilin and Zhan, Zhihao and Xian, Xingyuan and Jin, Zhi and Zhou, Yuanbo and Deng, Wei and Nie, Ruofeng and Zhang, Jiajun and Gao, Qinquan and Tong, Tong and Zhang, Kexin and Zhang, Junpei and Peng, Rui and Ma, Yanbiao and Jiao, Licheng and Bai, Haoran and Kong, Lingshun and Pan, Jinshan and Dong, Jiangxin and Tang, Jinhui and Cao, Pu and Huang, Tianrui and Yang, Lu and Song, Qing and Chen, Bingxin and He, Chunhua and Chen, Meiyun and Guo, Zijie and Luo, Shaojuan and Cao, Chengzhi and Wang, Kunyu and Zhang, Fanrui and Zhang, Qiang and Mehta, Nancy and Murala, Subrahmanyam and Dudhane, Akshay and Wang, Yujin and Li, Lingen and Gendy, Garas and Sabor, Nabil and Hou, Jingchao and He, Guanghui and Chen, Junyang and Li, Hao and Shi, Yukai and Yang, Zhijing and Zou, Wenbin and Zhang, Yunchen and Jiang, Mingchao and Yu, Zhongxin and Tan, Ming and Gao, Hongxia and Luo, Ziwei and Gustafsson, Fredrik K. and Zhao, Zheng and Sj\"olund, Jens and Sch\"on, Thomas B. and Chen, Jingxiang and Yang, Bo and Zhang, XiSheryl and Li, Chenghua and Yuan, Weijun and Li, Zhan and Deng, Ruting and Zeng, Jintao and Mahajan, Pulkit and Mistry, Sahaj and Chatterjee, Shreyas and Jakhetiya, Vinit and Subudhi, Badri and Jaiswal, Sunil and Zhang, Zhao and Zheng, Huan and Zhao, Suiyi and Gao, Yangcheng and Wei, Yanyan and Wang, Bo and Li, Gen and Li, Aijin and Sun, Lei and Chen, Ke and Tang, Congling and Li, Yunzhe and Chen, Jun and Chiang, Yuan-Chun and Chen, Yi-Chung and Huang, Zhi-Kai and Yang, Hao-Hsiang and Chen, I-Hsiang and Kuo, Sy-Yen and Wang, Yiheng and Zhu, Gang and Yang, Xingyi and Liu, Songhua and Jing, Yongcheng and Hu, Xingyu and Song, Jianwen and Sun, Changming and Sowmya, Arcot and Park, Seung Ho and Lei, Xiaoyan and Wang, Jingchao and Zhai, Chenbo and Zhang, Yufei and Cao, Weifeng and Zhang, Wenlong}, title = {NTIRE 2023 Challenge on Stereo Image Super-Resolution: Methods and Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1346-1372} }

SCONE-GAN: Semantic Contrastive Learning-Based Generative Adversarial Network for an End-to-End Image Translation
Iman Abbasnejad,
Fabio Zambetta,
Flora Salim,
Timothy Wiley,
Jeffrey Chan,
Russell Gallagher,
Ehsan Abbasnejad
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Abbasnejad_2023_CVPR, author = {Abbasnejad, Iman and Zambetta, Fabio and Salim, Flora and Wiley, Timothy and Chan, Jeffrey and Gallagher, Russell and Abbasnejad, Ehsan}, title = {SCONE-GAN: Semantic Contrastive Learning-Based Generative Adversarial Network for an End-to-End Image Translation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1111-1120} }

Streamlined Global and Local Features Combinator (SGLC) for High Resolution Image Dehazing
Bilel Benjdira,
Anas M. Ali,
Anis Koubaa
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Benjdira_2023_CVPR, author = {Benjdira, Bilel and Ali, Anas M. and Koubaa, Anis}, title = {Streamlined Global and Local Features Combinator (SGLC) for High Resolution Image Dehazing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1855-1864} }

RB-Dust - A Reference-Based Dataset for Vision-Based Dust Removal
Peter Buckel,
Timo Oksanen,
Thomas Dietmüller
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Buckel_2023_CVPR, author = {Buckel, Peter and Oksanen, Timo and Dietm\"uller, Thomas}, title = {RB-Dust - A Reference-Based Dataset for Vision-Based Dust Removal}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1140-1149} }

RTTLC: Video Colorization With Restored Transformer and Test-Time Local Converter
Jinjing Li,
Qirong Liang,
Qipei Li,
Ruipeng Gang,
Ji Fang,
Chichen Lin,
Shuang Feng,
Xiaofeng Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Jinjing and Liang, Qirong and Li, Qipei and Gang, Ruipeng and Fang, Ji and Lin, Chichen and Feng, Shuang and Liu, Xiaofeng}, title = {RTTLC: Video Colorization With Restored Transformer and Test-Time Local Converter}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1722-1730} }

Refusion: Enabling Large-Size Realistic Image Restoration With Latent-Space Diffusion Models
Ziwei Luo,
Fredrik K. Gustafsson,
Zheng Zhao,
Jens Sjölund,
Thomas B. Schön
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2023_CVPR, author = {Luo, Ziwei and Gustafsson, Fredrik K. and Zhao, Zheng and Sj\"olund, Jens and Sch\"on, Thomas B.}, title = {Refusion: Enabling Large-Size Realistic Image Restoration With Latent-Space Diffusion Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1680-1691} }

Large Kernel Distillation Network for Efficient Single Image Super-Resolution
Chengxing Xie,
Xiaoming Zhang,
Linze Li,
Haiteng Meng,
Tianlin Zhang,
Tianrui Li,
Xiaole Zhao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2023_CVPR, author = {Xie, Chengxing and Zhang, Xiaoming and Li, Linze and Meng, Haiteng and Zhang, Tianlin and Li, Tianrui and Zhao, Xiaole}, title = {Large Kernel Distillation Network for Efficient Single Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1283-1292} }

DistgEPIT: Enhanced Disparity Learning for Light Field Image Super-Resolution
Kai Jin,
Angulia Yang,
Zeqiang Wei,
Sha Guo,
Mingzhi Gao,
Xiuzhuang Zhou
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jin_2023_CVPR, author = {Jin, Kai and Yang, Angulia and Wei, Zeqiang and Guo, Sha and Gao, Mingzhi and Zhou, Xiuzhuang}, title = {DistgEPIT: Enhanced Disparity Learning for Light Field Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1373-1383} }

A Simple Transformer-Style Network for Lightweight Image Super-Resolution
Garas Gendy,
Nabil Sabor,
Jingchao Hou,
Guanghui He
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gendy_2023_CVPR, author = {Gendy, Garas and Sabor, Nabil and Hou, Jingchao and He, Guanghui}, title = {A Simple Transformer-Style Network for Lightweight Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1484-1494} }

BokehOrNot: Transforming Bokeh Effect With Image Transformer and Lens Metadata Embedding
Zhihao Yang,
Wenyi Lian,
Siyuan Lai
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_CVPR, author = {Yang, Zhihao and Lian, Wenyi and Lai, Siyuan}, title = {BokehOrNot: Transforming Bokeh Effect With Image Transformer and Lens Metadata Embedding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1542-1550} }

AsConvSR: Fast and Lightweight Super-Resolution Network With Assembled Convolutions
Jiaming Guo,
Xueyi Zou,
Yuyi Chen,
Yi Liu,
Jia Hao,
Jianzhuang Liu,
Youliang Yan
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2023_CVPR, author = {Guo, Jiaming and Zou, Xueyi and Chen, Yuyi and Liu, Yi and Hao, Jia and Liu, Jianzhuang and Yan, Youliang}, title = {AsConvSR: Fast and Lightweight Super-Resolution Network With Assembled Convolutions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1582-1592} }

VDPVE: VQA Dataset for Perceptual Video Enhancement
Yixuan Gao,
Yuqin Cao,
Tengchuan Kou,
Wei Sun,
Yunlong Dong,
Xiaohong Liu,
Xiongkuo Min,
Guangtao Zhai
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2023_CVPR, author = {Gao, Yixuan and Cao, Yuqin and Kou, Tengchuan and Sun, Wei and Dong, Yunlong and Liu, Xiaohong and Min, Xiongkuo and Zhai, Guangtao}, title = {VDPVE: VQA Dataset for Perceptual Video Enhancement}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1474-1483} }

NTIRE 2023 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Yawei Li,
Yulun Zhang,
Radu Timofte,
Luc Van Gool,
Lei Yu,
Youwei Li,
Xinpeng Li,
Ting Jiang,
Qi Wu,
Mingyan Han,
Wenjie Lin,
Chengzhi Jiang,
Jinting Luo,
Haoqiang Fan,
Shuaicheng Liu,
Yucong Wang,
Minjie Cai,
Mingxi Li,
Yuhang Zhang,
Xian-jun Fan,
Yankai Sheng,
Yanyu Mao,
Nihao Zhang,
Qian Wang,
Mingjun Zheng,
Long Sun,
Jinshan Pan,
Jiangxin Dong,
Jinhui Tang,
Zhongbao Yang,
Yan Wang,
Erlin Pan,
Qixuan Cai,
Xinan Dai,
Magauiya Zhussip,
Nikolay Kalyazin,
Dmitry Vyal,
Xueyi Zou,
Youliang Yan,
Heaseo Chung,
Jin Zhang,
Gaocheng Yu,
Feng Zhang,
Hongbin Wang,
Bohao Liao,
Zhibo Du,
Yu-liang Wu,
Gege Shi,
Long Peng,
Yang Wang,
Yang Cao,
Zhengjun Zha,
Zhi-Kai Huang,
Yi-Chung Chen,
Yuan-Chun Chiang,
Hao-Hsiang Yang,
Wei-Ting Chen,
Hua-En Chang,
I-Hsiang Chen,
Chia-Hsuan Hsieh,
Sy-Yen Kuo,
Xin Liu,
Qian Wang,
Jiahao Pan,
Hongyuan Yu,
Weichen Yu,
Lin Ge,
Jiahua Dong,
Yajun Zou,
Zhuoyuan Wu,
Binnan Han,
Xiaolin Zhang,
Heng Zhang,
Xuanwu Yin,
Kunlong Zuo,
Weijian Deng,
Hongjie Yuan,
Zengtong Lu,
Mingyu Ouyang,
Wenzhuo Ma,
Nian Liu,
Hanyou Zheng,
Yuantong Zhang,
Junxi Zhang,
Zhenzhong Chen,
Garas Gendy,
Nabil Sabor,
Jingchao Hou,
Guanghui He,
Yurui Zhu,
Xi Wang,
Xueyang Fu,
Zheng-Jun Zha,
Daheng Yin,
Mengyang Liu,
Baijun Chen,
Ao Li,
Lei Luo,
Kangjun Jin,
Ce Zhu,
Xiaoming Zhang,
Chengxing Xie,
Linze Li,
Haiteng Meng,
Tianlin Zhang,
Tianrui Li,
Xiaole Zhao,
Zhao Zhang,
Baiang Li,
Huan Zheng,
Suiyi Zhao,
Yangcheng Gao,
Jiahuan Ren,
Kang Hu,
Jingpeng Shi,
Zhijian Wu,
Dingjiang Huang,
Jinchen Zhu,
Hui Li,
Qianru Xv,
Tianle Liu,
Shizhuang Weng,
Gang Wu,
Junpeng Jiang,
Xianming Liu,
Junjun Jiang,
Mingjian Zhang,
Jing Hu,
Chengxu Wu,
Qinrui Fan,
Chengming Feng,
Ziwei Luo,
Shu Hu,
Siwei Lyu,
Xi Wu,
Xin Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_CVPR, author = {Li, Yawei and Zhang, Yulun and Timofte, Radu and Van Gool, Luc and Yu, Lei and Li, Youwei and Li, Xinpeng and Jiang, Ting and Wu, Qi and Han, Mingyan and Lin, Wenjie and Jiang, Chengzhi and Luo, Jinting and Fan, Haoqiang and Liu, Shuaicheng and Wang, Yucong and Cai, Minjie and Li, Mingxi and Zhang, Yuhang and Fan, Xian-jun and Sheng, Yankai and Mao, Yanyu and Zhang, Nihao and Wang, Qian and Zheng, Mingjun and Sun, Long and Pan, Jinshan and Dong, Jiangxin and Tang, Jinhui and Yang, Zhongbao and Wang, Yan and Pan, Erlin and Cai, Qixuan and Dai, Xinan and Zhussip, Magauiya and Kalyazin, Nikolay and Vyal, Dmitry and Zou, Xueyi and Yan, Youliang and Chung, Heaseo and Zhang, Jin and Yu, Gaocheng and Zhang, Feng and Wang, Hongbin and Liao, Bohao and Du, Zhibo and Wu, Yu-liang and Shi, Gege and Peng, Long and Wang, Yang and Cao, Yang and Zha, Zhengjun and Huang, Zhi-Kai and Chen, Yi-Chung and Chiang, Yuan-Chun and Yang, Hao-Hsiang and Chen, Wei-Ting and Chang, Hua-En and Chen, I-Hsiang and Hsieh, Chia-Hsuan and Kuo, Sy-Yen and Liu, Xin and Wang, Qian and Pan, Jiahao and Yu, Hongyuan and Yu, Weichen and Ge, Lin and Dong, Jiahua and Zou, Yajun and Wu, Zhuoyuan and Han, Binnan and Zhang, Xiaolin and Zhang, Heng and Yin, Xuanwu and Zuo, Kunlong and Deng, Weijian and Yuan, Hongjie and Lu, Zengtong and Ouyang, Mingyu and Ma, Wenzhuo and Liu, Nian and Zheng, Hanyou and Zhang, Yuantong and Zhang, Junxi and Chen, Zhenzhong and Gendy, Garas and Sabor, Nabil and Hou, Jingchao and He, Guanghui and Zhu, Yurui and Wang, Xi and Fu, Xueyang and Zha, Zheng-Jun and Yin, Daheng and Liu, Mengyang and Chen, Baijun and Li, Ao and Luo, Lei and Jin, Kangjun and Zhu, Ce and Zhang, Xiaoming and Xie, Chengxing and Li, Linze and Meng, Haiteng and Zhang, Tianlin and Li, Tianrui and Zhao, Xiaole and Zhang, Zhao and Li, Baiang and Zheng, Huan and Zhao, Suiyi and Gao, Yangcheng and Ren, Jiahuan and Hu, Kang and Shi, Jingpeng and Wu, Zhijian and Huang, Dingjiang and Zhu, Jinchen and Li, Hui and Xv, Qianru and Liu, Tianle and Weng, Shizhuang and Wu, Gang and Jiang, Junpeng and Liu, Xianming and Jiang, Junjun and Zhang, Mingjian and Hu, Jing and Wu, Chengxu and Fan, Qinrui and Feng, Chengming and Luo, Ziwei and Hu, Shu and Lyu, Siwei and Wu, Xi and Wang, Xin}, title = {NTIRE 2023 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1922-1960} }

Attention Retractable Frequency Fusion Transformer for Image Super Resolution
Qiang Zhu,
Pengfei Li,
Qianhui Li
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2023_CVPR, author = {Zhu, Qiang and Li, Pengfei and Li, Qianhui}, title = {Attention Retractable Frequency Fusion Transformer for Image Super Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1756-1763} }

High-Perceptual Quality JPEG Decoding via Posterior Sampling
Sean Man,
Guy Ohayon,
Theo Adrai,
Michael Elad
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Man_2023_CVPR, author = {Man, Sean and Ohayon, Guy and Adrai, Theo and Elad, Michael}, title = {High-Perceptual Quality JPEG Decoding via Posterior Sampling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1272-1282} }

A Data-Centric Solution to NonHomogeneous Dehazing via Vision Transformer
Yangyi Liu,
Huan Liu,
Liangyan Li,
Zijun Wu,
Jun Chen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_CVPR, author = {Liu, Yangyi and Liu, Huan and Li, Liangyan and Wu, Zijun and Chen, Jun}, title = {A Data-Centric Solution to NonHomogeneous Dehazing via Vision Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1406-1415} }

WSRD: A Novel Benchmark for High Resolution Image Shadow Removal
Florin-Alexandru Vasluianu,
Tim Seizinger,
Radu Timofte
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Vasluianu_2023_CVPR, author = {Vasluianu, Florin-Alexandru and Seizinger, Tim and Timofte, Radu}, title = {WSRD: A Novel Benchmark for High Resolution Image Shadow Removal}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1826-1835} }

Benchmark Dataset and Effective Inter-Frame Alignment for Real-World Video Super-Resolution
Ruohao Wang,
Xiaohui Liu,
Zhilu Zhang,
Xiaohe Wu,
Chun-Mei Feng,
Lei Zhang,
Wangmeng Zuo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Ruohao and Liu, Xiaohui and Zhang, Zhilu and Wu, Xiaohe and Feng, Chun-Mei and Zhang, Lei and Zuo, Wangmeng}, title = {Benchmark Dataset and Effective Inter-Frame Alignment for Real-World Video Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1168-1177} }

SB-VQA: A Stack-Based Video Quality Assessment Framework for Video Enhancement
Ding-Jiun Huang,
Yu-Ting Kao,
Tieh-Hung Chuang,
Ya-Chun Tsai,
Jing-Kai Lou,
Shuen-Huei Guan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2023_CVPR, author = {Huang, Ding-Jiun and Kao, Yu-Ting and Chuang, Tieh-Hung and Tsai, Ya-Chun and Lou, Jing-Kai and Guan, Shuen-Huei}, title = {SB-VQA: A Stack-Based Video Quality Assessment Framework for Video Enhancement}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1613-1622} }

NTIRE 2023 Challenge on Night Photography Rendering
Alina Shutova,
Egor Ershov,
Georgy Perevozchikov,
Ivan Ermakov,
Nikola Banić,
Radu Timofte,
Richard Collins,
Maria Efimova,
Arseniy Terekhin,
Simone Zini,
Claudio Rota,
Marco Buzzelli,
Simone Bianco,
Raimondo Schettini,
Chunxia Lei,
Tingniao Wang,
Song Wang,
Shuai Liu,
Chaoyu Feng,
Guangqi Shao,
Hao Wang,
Xiaotao Wang,
Lei Lei,
Lu Xu,
Chao Zhang,
Yasi Wang,
Jin Guo,
Yangfan Sun,
Tianli Liu,
Dejun Hao,
Furkan Kınlı,
Barıș Özcan,
Furkan Kıraç,
Hyerin Chung,
Nakyung Lee,
Sung Keun Kwak,
Marcos Conde,
Tim Seizinger,
Florin Vasluianu,
Omar Elezabi,
Chia-Hsuan Hsieh,
Wei-Ting Chen,
Hao-Hsiang Yang,
Zhi-Kai Huang,
Hua-En Chang,
I-Hsiang Chen,
Yi-Chung Chen,
Yuan-Chun Chiang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shutova_2023_CVPR, author = {Shutova, Alina and Ershov, Egor and Perevozchikov, Georgy and Ermakov, Ivan and Bani\'c, Nikola and Timofte, Radu and Collins, Richard and Efimova, Maria and Terekhin, Arseniy and Zini, Simone and Rota, Claudio and Buzzelli, Marco and Bianco, Simone and Schettini, Raimondo and Lei, Chunxia and Wang, Tingniao and Wang, Song and Liu, Shuai and Feng, Chaoyu and Shao, Guangqi and Wang, Hao and Wang, Xiaotao and Lei, Lei and Xu, Lu and Zhang, Chao and Wang, Yasi and Guo, Jin and Sun, Yangfan and Liu, Tianli and Hao, Dejun and K{\i}nl{\i}, Furkan and \"Ozcan, Bar{\i}ș and K{\i}ra\c{c}, Furkan and Chung, Hyerin and Lee, Nakyung and Kwak, Sung Keun and Conde, Marcos and Seizinger, Tim and Vasluianu, Florin and Elezabi, Omar and Hsieh, Chia-Hsuan and Chen, Wei-Ting and Yang, Hao-Hsiang and Huang, Zhi-Kai and Chang, Hua-En and Chen, I-Hsiang and Chen, Yi-Chung and Chiang, Yuan-Chun}, title = {NTIRE 2023 Challenge on Night Photography Rendering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1982-1993} }

TSRFormer: Transformer Based Two-Stage Refinement for Single Image Shadow Removal
Hua-En Chang,
Chia-Hsuan Hsieh,
Hao-Hsiang Yang,
I-Hsiang Chen,
Yi-Chung Chen,
Yuan-Chun Chiang,
Zhi-Kai Huang,
Wei-Ting Chen,
Sy-Yen Kuo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chang_2023_CVPR, author = {Chang, Hua-En and Hsieh, Chia-Hsuan and Yang, Hao-Hsiang and Chen, I-Hsiang and Chen, Yi-Chung and Chiang, Yuan-Chun and Huang, Zhi-Kai and Chen, Wei-Ting and Kuo, Sy-Yen}, title = {TSRFormer: Transformer Based Two-Stage Refinement for Single Image Shadow Removal}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1436-1446} }

Zoom-VQA: Patches, Frames and Clips Integration for Video Quality Assessment
Kai Zhao,
Kun Yuan,
Ming Sun,
Xing Wen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2023_CVPR, author = {Zhao, Kai and Yuan, Kun and Sun, Ming and Wen, Xing}, title = {Zoom-VQA: Patches, Frames and Clips Integration for Video Quality Assessment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1302-1310} }

Efficient Deep Models for Real-Time 4K Image Super-Resolution. NTIRE 2023 Benchmark and Report
Marcos V. Conde,
Eduard Zamfir,
Radu Timofte,
Daniel Motilla,
Cen Liu,
Zexin Zhang,
Yunbo Peng,
Yue Lin,
Jiaming Guo,
Xueyi Zou,
Yuyi Chen,
Yi Liu,
Jia Hao,
Youliang Yan,
Yuanfan Zhang,
Gen Li,
Lei Sun,
Lingshun Kong,
Haoran Bai,
Jinshan Pan,
Jiangxin Dong,
Jinhui Tang,
Mustafa Ayazoglu,
Bahri Batuhan Bilecen,
Mingxi Li,
Yuhang Zhang,
Xianjun Fan,
Yankai Sheng,
Long Sun,
Zibin Liu,
Weiran Gou,
Shaoqing Li,
Ziyao Yi,
Yan Xiang,
Dehui Kong,
Ke Xu,
Ganzorig Gankhuyag,
Kihwan Yoon,
Jin Zhang,
Gaocheng Yu,
Feng Zhang,
Hongbin Wang,
Zhou Zhou,
Jiahao Chao,
Hongfan Gao,
Jiali Gong,
Zhengfeng Yang,
Zhenbing Zeng,
Chengpeng Chen,
Zichao Guo,
Anjin Park,
Yuqing Liu,
Qi Jia,
Hongyuan Yu,
Xuanwu Yin,
Kunlong Zuo,
Dongyang Zhang,
Ting Fu,
Zhengxue Cheng,
Shiai Zhu,
Dajiang Zhou,
Weichen Yu,
Lin Ge,
Jiahua Dong,
Yajun Zou,
Zhuoyuan Wu,
Binnan Han,
Xiaolin Zhang,
Heng Zhang,
Ben Shao,
Shaolong Zheng,
Daheng Yin,
Baijun Chen,
Mengyang Liu,
Marian-Sergiu Nistor,
Yi-Chung Chen,
Zhi-Kai Huang,
Yuan-Chun Chiang,
Wei-Ting Chen,
Hao-Hsiang Yang,
Hua-En Chang,
I-Hsiang Chen,
Chia-Hsuan Hsieh,
Sy-Yen Kuo,
Tu Vo,
Qingsen Yan,
Yun Zhu,
Jinqiu Su,
Yanning Zhang,
Cheng Zhang,
Jiaying Luo,
Youngsun Cho,
Nakyung Lee
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Conde_2023_CVPR, author = {Conde, Marcos V. and Zamfir, Eduard and Timofte, Radu and Motilla, Daniel and Liu, Cen and Zhang, Zexin and Peng, Yunbo and Lin, Yue and Guo, Jiaming and Zou, Xueyi and Chen, Yuyi and Liu, Yi and Hao, Jia and Yan, Youliang and Zhang, Yuanfan and Li, Gen and Sun, Lei and Kong, Lingshun and Bai, Haoran and Pan, Jinshan and Dong, Jiangxin and Tang, Jinhui and Ayazoglu, Mustafa and Bilecen, Bahri Batuhan and Li, Mingxi and Zhang, Yuhang and Fan, Xianjun and Sheng, Yankai and Sun, Long and Liu, Zibin and Gou, Weiran and Li, Shaoqing and Yi, Ziyao and Xiang, Yan and Kong, Dehui and Xu, Ke and Gankhuyag, Ganzorig and Yoon, Kihwan and Zhang, Jin and Yu, Gaocheng and Zhang, Feng and Wang, Hongbin and Zhou, Zhou and Chao, Jiahao and Gao, Hongfan and Gong, Jiali and Yang, Zhengfeng and Zeng, Zhenbing and Chen, Chengpeng and Guo, Zichao and Park, Anjin and Liu, Yuqing and Jia, Qi and Yu, Hongyuan and Yin, Xuanwu and Zuo, Kunlong and Zhang, Dongyang and Fu, Ting and Cheng, Zhengxue and Zhu, Shiai and Zhou, Dajiang and Yu, Weichen and Ge, Lin and Dong, Jiahua and Zou, Yajun and Wu, Zhuoyuan and Han, Binnan and Zhang, Xiaolin and Zhang, Heng and Shao, Ben and Zheng, Shaolong and Yin, Daheng and Chen, Baijun and Liu, Mengyang and Nistor, Marian-Sergiu and Chen, Yi-Chung and Huang, Zhi-Kai and Chiang, Yuan-Chun and Chen, Wei-Ting and Yang, Hao-Hsiang and Chang, Hua-En and Chen, I-Hsiang and Hsieh, Chia-Hsuan and Kuo, Sy-Yen and Vo, Tu and Yan, Qingsen and Zhu, Yun and Su, Jinqiu and Zhang, Yanning and Zhang, Cheng and Luo, Jiaying and Cho, Youngsun and Lee, Nakyung}, title = {Efficient Deep Models for Real-Time 4K Image Super-Resolution. NTIRE 2023 Benchmark and Report}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1495-1521} }

Unlimited-Size Diffusion Restoration
Yinhuai Wang,
Jiwen Yu,
Runyi Yu,
Jian Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_CVPR, author = {Wang, Yinhuai and Yu, Jiwen and Yu, Runyi and Zhang, Jian}, title = {Unlimited-Size Diffusion Restoration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1160-1167} }

Towards Real-Time 4K Image Super-Resolution
Eduard Zamfir,
Marcos V. Conde,
Radu Timofte
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zamfir_2023_CVPR, author = {Zamfir, Eduard and Conde, Marcos V. and Timofte, Radu}, title = {Towards Real-Time 4K Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1522-1532} }

Spatial-Angular Multi-Scale Mechanism for Light Field Spatial Super-Resolution
Chen Gao,
Youfang Lin,
Song Chang,
Shuo Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2023_CVPR, author = {Gao, Chen and Lin, Youfang and Chang, Song and Zhang, Shuo}, title = {Spatial-Angular Multi-Scale Mechanism for Light Field Spatial Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1961-1970} }

SwinFSR: Stereo Image Super-Resolution Using SwinIR and Frequency Domain Knowledge
Ke Chen,
Liangyan Li,
Huan Liu,
Yunzhe Li,
Congling Tang,
Jun Chen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_CVPR, author = {Chen, Ke and Li, Liangyan and Liu, Huan and Li, Yunzhe and Tang, Congling and Chen, Jun}, title = {SwinFSR: Stereo Image Super-Resolution Using SwinIR and Frequency Domain Knowledge}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1764-1774} }

NTIRE 2023 Image Shadow Removal Challenge Report
Florin-Alexandru Vasluianu,
Tim Seizinger,
Radu Timofte,
Shuhao Cui,
Junshi Huang,
Shuman Tian,
Mingyuan Fan,
Jiaqi Zhang,
Li Zhu,
Xiaoming Wei,
Xiaolin Wei,
Ziwei Luo,
Fredrik K. Gustafsson,
Zheng Zhao,
Jens Sjölund,
Thomas B. Schön,
Xiaoyi Dong,
Xi Sheryl Zhang,
Chenghua Li,
Cong Leng,
Woon-Ha Yeo,
Wang-Taek Oh,
Yeo-Reum Lee,
Han-Cheol Ryu,
Jinting Luo,
Chengzhi Jiang,
Mingyan Han,
Qi Wu,
Wenjie Lin,
Lei Yu,
Xinpeng Li,
Ting Jiang,
Haoqiang Fan,
Shuaicheng Liu,
Shuning Xu,
Binbin Song,
Xiangyu Chen,
Shile Zhang,
Jiantao Zhou,
Zhao Zhang,
Suiyi Zhao,
Huan Zheng,
Yangcheng Gao,
Yanyan Wei,
Bo Wang,
Jiahuan Ren,
Yan Luo,
Yuki Kondo,
Riku Miyata,
Fuma Yasue,
Taito Naruki,
Norimichi Ukita,
Hua-En Chang,
Hao-Hsiang Yang,
Yi-Chung Chen,
Yuan-Chun Chiang,
Zhi-Kai Huang,
Wei-Ting Chen,
I-Hsiang Chen,
Chia-Hsuan Hsieh,
Sy-Yen Kuo,
Li Xianwei,
Huiyuan Fu,
Chunlin Liu,
Huadong Ma,
Binglan Fu,
Huiming He,
Mengjia Wang,
Wenxuan She,
Yu Liu,
Sabari Nathan,
Priya Kansal,
Zhongjian Zhang,
Huabin Yang,
Yan Wang,
Yanru Zhang,
Shruti S. Phutke,
Ashutosh Kulkarni,
MD Raqib Khan,
Subrahmanyam Murala,
Santosh Kumar Vipparthi,
Heng Ye,
Zixi Liu,
Xingyi Yang,
Songhua Liu,
Yinwei Wu,
Yongcheng Jing,
Qianhao Yu,
Naishan Zheng,
Jie Huang,
Yuhang Long,
Mingde Yao,
Feng Zhao,
Bowen Zhao,
Nan Ye,
Ning Shen,
Yanpeng Cao,
Tong Xiong,
Weiran Xia,
Dingwen Li,
Shuchen Xia
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Vasluianu_2023_CVPR, author = {Vasluianu, Florin-Alexandru and Seizinger, Tim and Timofte, Radu and Cui, Shuhao and Huang, Junshi and Tian, Shuman and Fan, Mingyuan and Zhang, Jiaqi and Zhu, Li and Wei, Xiaoming and Wei, Xiaolin and Luo, Ziwei and Gustafsson, Fredrik K. and Zhao, Zheng and Sj\"olund, Jens and Sch\"on, Thomas B. and Dong, Xiaoyi and Zhang, Xi Sheryl and Li, Chenghua and Leng, Cong and Yeo, Woon-Ha and Oh, Wang-Taek and Lee, Yeo-Reum and Ryu, Han-Cheol and Luo, Jinting and Jiang, Chengzhi and Han, Mingyan and Wu, Qi and Lin, Wenjie and Yu, Lei and Li, Xinpeng and Jiang, Ting and Fan, Haoqiang and Liu, Shuaicheng and Xu, Shuning and Song, Binbin and Chen, Xiangyu and Zhang, Shile and Zhou, Jiantao and Zhang, Zhao and Zhao, Suiyi and Zheng, Huan and Gao, Yangcheng and Wei, Yanyan and Wang, Bo and Ren, Jiahuan and Luo, Yan and Kondo, Yuki and Miyata, Riku and Yasue, Fuma and Naruki, Taito and Ukita, Norimichi and Chang, Hua-En and Yang, Hao-Hsiang and Chen, Yi-Chung and Chiang, Yuan-Chun and Huang, Zhi-Kai and Chen, Wei-Ting and Chen, I-Hsiang and Hsieh, Chia-Hsuan and Kuo, Sy-Yen and Xianwei, Li and Fu, Huiyuan and Liu, Chunlin and Ma, Huadong and Fu, Binglan and He, Huiming and Wang, Mengjia and She, Wenxuan and Liu, Yu and Nathan, Sabari and Kansal, Priya and Zhang, Zhongjian and Yang, Huabin and Wang, Yan and Zhang, Yanru and Phutke, Shruti S. and Kulkarni, Ashutosh and Khan, MD Raqib and Murala, Subrahmanyam and Vipparthi, Santosh Kumar and Ye, Heng and Liu, Zixi and Yang, Xingyi and Liu, Songhua and Wu, Yinwei and Jing, Yongcheng and Yu, Qianhao and Zheng, Naishan and Huang, Jie and Long, Yuhang and Yao, Mingde and Zhao, Feng and Zhao, Bowen and Ye, Nan and Shen, Ning and Cao, Yanpeng and Xiong, Tong and Xia, Weiran and Li, Dingwen and Xia, Shuchen}, title = {NTIRE 2023 Image Shadow Removal Challenge Report}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1788-1807} }

Temporal Consistent Automatic Video Colorization via Semantic Correspondence
Yu Zhang,
Siqi Chen,
Mingdao Wang,
Xianlin Zhang,
Chuang Zhu,
Yue Zhang,
Xueming Li
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Yu and Chen, Siqi and Wang, Mingdao and Zhang, Xianlin and Zhu, Chuang and Zhang, Yue and Li, Xueming}, title = {Temporal Consistent Automatic Video Colorization via Semantic Correspondence}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1836-1845} }

NTIRE 2023 Challenge on HR Depth From Images of Specular and Transparent Surfaces
Pierluigi Zama Ramirez,
Fabio Tosi,
Luigi Di Stefano,
Radu Timofte,
Alex Costanzino,
Matteo Poggi,
Samuele Salti,
Stefano Mattoccia,
Jun Shi,
Dafeng Zhang,
Yong A,
Yixiang Jin,
Dingzhe Li,
Chao Li,
Zhiwen Liu,
Qi Zhang,
Yixing Wang,
Shi Yin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ramirez_2023_CVPR, author = {Ramirez, Pierluigi Zama and Tosi, Fabio and Di Stefano, Luigi and Timofte, Radu and Costanzino, Alex and Poggi, Matteo and Salti, Samuele and Mattoccia, Stefano and Shi, Jun and Zhang, Dafeng and A, Yong and Jin, Yixiang and Li, Dingzhe and Li, Chao and Liu, Zhiwen and Zhang, Qi and Wang, Yixing and Yin, Shi}, title = {NTIRE 2023 Challenge on HR Depth From Images of Specular and Transparent Surfaces}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1384-1395} }

Multi-Level Dispersion Residual Network for Efficient Image Super-Resolution
Yanyu Mao,
Nihao Zhang,
Qian Wang,
Bendu Bai,
Wanying Bai,
Haonan Fang,
Peng Liu,
Mingyue Li,
Shengbo Yan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Mao_2023_CVPR, author = {Mao, Yanyu and Zhang, Nihao and Wang, Qian and Bai, Bendu and Bai, Wanying and Fang, Haonan and Liu, Peng and Li, Mingyue and Yan, Shengbo}, title = {Multi-Level Dispersion Residual Network for Efficient Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1660-1669} }

ProgDTD: Progressive Learned Image Compression With Double-Tail-Drop Training
Ali Hojjat,
Janek Haberer,
Olaf Landsiedel
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hojjat_2023_CVPR, author = {Hojjat, Ali and Haberer, Janek and Landsiedel, Olaf}, title = {ProgDTD: Progressive Learned Image Compression With Double-Tail-Drop Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1130-1139} }

NTIRE 2023 Challenge on Image Super-Resolution (x4): Methods and Results
Yulun Zhang,
Kai Zhang,
Zheng Chen,
Yawei Li,
Radu Timofte,
Junpei Zhang,
Kexin Zhang,
Rui Peng,
Yanbiao Ma,
Licheng Jia,
Huaibo Huang,
Xiaoqiang Zhou,
Yuang Ai,
Ran He,
Yajun Qiu,
Qiang Zhu,
Pengfei Li,
Qianhui Li,
Shuyuan Zhu,
Dafeng Zhang,
Jia Li,
Fan Wang,
Chunmiao Li,
TaeHyung Kim,
Jungkeong Kil,
Eon Kim,
Yeonseung Yu,
Beomyeol Lee,
Subin Lee,
Seokjae Lim,
Somi Chae,
Heungjun Choi,
ZhiKai Huang,
YiChung Chen,
YuanChun Chiang,
HaoHsiang Yang,
WeiTing Chen,
HuaEn Chang,
I-Hsiang Chen,
ChiaHsuan Hsieh,
SyYen Kuo,
Ui-Jin Choi,
Marcos V. Conde,
Sunder Ali Khowaja,
Jiseok Yoon,
Ik Hyun Lee,
Garas Gendy,
Nabil Sabor,
Jingchao Hou,
Guanghui He,
Zhao Zhang,
Baiang Li,
Huan Zheng,
Suiyi Zhao,
Yangcheng Gao,
Yanyan Wei,
Jiahuan Ren,
Jiayu Wei,
Yanfeng Li,
Jia Sun,
Zhanyi Cheng,
Zhiyuan Li,
Xu Yao,
Xinyi Wang,
Danxu Li,
Xuan Cui,
Jun Cao,
Cheng Li,
Jianbin Zheng,
Anjali Sarvaiya,
Kalpesh Prajapati,
Ratnadeep Patra,
Pragnesh Barik,
Chaitanya Rathod,
Kishor Upla,
Kiran Raja,
Raghavendra Ramachandra,
Christoph Busch
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_CVPR, author = {Zhang, Yulun and Zhang, Kai and Chen, Zheng and Li, Yawei and Timofte, Radu and Zhang, Junpei and Zhang, Kexin and Peng, Rui and Ma, Yanbiao and Jia, Licheng and Huang, Huaibo and Zhou, Xiaoqiang and Ai, Yuang and He, Ran and Qiu, Yajun and Zhu, Qiang and Li, Pengfei and Li, Qianhui and Zhu, Shuyuan and Zhang, Dafeng and Li, Jia and Wang, Fan and Li, Chunmiao and Kim, TaeHyung and Kil, Jungkeong and Kim, Eon and Yu, Yeonseung and Lee, Beomyeol and Lee, Subin and Lim, Seokjae and Chae, Somi and Choi, Heungjun and Huang, ZhiKai and Chen, YiChung and Chiang, YuanChun and Yang, HaoHsiang and Chen, WeiTing and Chang, HuaEn and Chen, I-Hsiang and Hsieh, ChiaHsuan and Kuo, SyYen and Choi, Ui-Jin and Conde, Marcos V. and Khowaja, Sunder Ali and Yoon, Jiseok and Lee, Ik Hyun and Gendy, Garas and Sabor, Nabil and Hou, Jingchao and He, Guanghui and Zhang, Zhao and Li, Baiang and Zheng, Huan and Zhao, Suiyi and Gao, Yangcheng and Wei, Yanyan and Ren, Jiahuan and Wei, Jiayu and Li, Yanfeng and Sun, Jia and Cheng, Zhanyi and Li, Zhiyuan and Yao, Xu and Wang, Xinyi and Li, Danxu and Cui, Xuan and Cao, Jun and Li, Cheng and Zheng, Jianbin and Sarvaiya, Anjali and Prajapati, Kalpesh and Patra, Ratnadeep and Barik, Pragnesh and Rathod, Chaitanya and Upla, Kishor and Raja, Kiran and Ramachandra, Raghavendra and Busch, Christoph}, title = {NTIRE 2023 Challenge on Image Super-Resolution (x4): Methods and Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2023}, pages = {1865-1884} }