New Trends in Image Restoration and Enhancement


NTIRE 2022 Image Inpainting Challenge: Report
Andrés Romero,
Angela Castillo,
Jose Abril-Nova,
Radu Timofte,
Ritwik Das,
Sanchit Hira,
Zhihong Pan,
Min Zhang,
Baopu Li,
Dongliang He,
Tianwei Lin,
Fu Li,
Chengyue Wu,
Xianming Liu,
Xinying Wang,
Yi Yu,
Jie Yang,
Rengang Li,
Yaqian Zhao,
Zhenhua Guo,
Baoyu Fan,
Xiaochuan Li,
Runze Zhang,
Zeyu Lu,
Junqin Huang,
Gang Wu,
Junjun Jiang,
Jiayin Cai,
Changlin Li,
Xin Tao,
Yu-Wing Tai,
Xiaoqiang Zhou,
Huaibo Huang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Romero_2022_CVPR, author = {Romero, Andr\'es and Castillo, Angela and Abril-Nova, Jose and Timofte, Radu and Das, Ritwik and Hira, Sanchit and Pan, Zhihong and Zhang, Min and Li, Baopu and He, Dongliang and Lin, Tianwei and Li, Fu and Wu, Chengyue and Liu, Xianming and Wang, Xinying and Yu, Yi and Yang, Jie and Li, Rengang and Zhao, Yaqian and Guo, Zhenhua and Fan, Baoyu and Li, Xiaochuan and Zhang, Runze and Lu, Zeyu and Huang, Junqin and Wu, Gang and Jiang, Junjun and Cai, Jiayin and Li, Changlin and Tao, Xin and Tai, Yu-Wing and Zhou, Xiaoqiang and Huang, Huaibo}, title = {NTIRE 2022 Image Inpainting Challenge: Report}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1150-1182} }

NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results
Eduardo Pérez-Pellitero,
Sibi Catley-Chandar,
Richard Shaw,
Aleš Leonardis,
Radu Timofte,
Zexin Zhang,
Cen Liu,
Yunbo Peng,
Yue Lin,
Gaocheng Yu,
Jin Zhang,
Zhe Ma,
Hongbin Wang,
Xiangyu Chen,
Xintao Wang,
Haiwei Wu,
Lin Liu,
Chao Dong,
Jiantao Zhou,
Qingsen Yan,
Song Zhang,
Weiye Chen,
Yuhang Liu,
Zhen Zhang,
Yanning Zhang,
Javen Qinfeng Shi,
Dong Gong,
Dan Zhu,
Mengdi Sun,
Guannan Chen,
Yang Hu,
Haowei Li,
Baozhu Zou,
Zhen Liu,
Wenjie Lin,
Ting Jiang,
Chengzhi Jiang,
Xinpeng Li,
Mingyan Han,
Haoqiang Fan,
Jian Sun,
Shuaicheng Liu,
Juan Marín-Vega,
Michael Sloth,
Peter Schneider-Kamp,
Richard Röttger,
Chunyang Li,
Long Bao,
Gang He,
Ziyao Xu,
Li Xu,
Gen Zhan,
Ming Sun,
Xing Wen,
Junlin Li,
Jinjing Li,
Jinjing Li,
Chenghua Li,
Chenghua Li,
Ruipeng Gang,
Ruipeng Gang,
Fangya Li,
Fangya Li,
Chenming Liu,
Chenming Liu,
Shuang Feng,
Fei Lei,
Rui Liu,
Junxiang Ruan,
Tianhong Dai,
Wei Li,
Zhan Lu,
Hengyan Liu,
Peian Huang,
Guangyu Ren,
Yonglin Luo,
Chang Liu,
Qiang Tu,
Sai Ma,
Yizhen Cao,
Steven Tel,
Barthelemy Heyrman,
Dominique Ginhac,
Chul Lee,
Gahyeon Kim,
Seonghyun Park,
An Gia Vien,
Truong Thanh Nhat Mai,
Howoon Yoon,
Tu Vo,
Alexander Holston,
Sheir Zaheer,
Chan Y. Park
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Perez-Pellitero_2022_CVPR, author = {P\'erez-Pellitero, Eduardo and Catley-Chandar, Sibi and Shaw, Richard and Leonardis, Ale\v{s} and Timofte, Radu and Zhang, Zexin and Liu, Cen and Peng, Yunbo and Lin, Yue and Yu, Gaocheng and Zhang, Jin and Ma, Zhe and Wang, Hongbin and Chen, Xiangyu and Wang, Xintao and Wu, Haiwei and Liu, Lin and Dong, Chao and Zhou, Jiantao and Yan, Qingsen and Zhang, Song and Chen, Weiye and Liu, Yuhang and Zhang, Zhen and Zhang, Yanning and Shi, Javen Qinfeng and Gong, Dong and Zhu, Dan and Sun, Mengdi and Chen, Guannan and Hu, Yang and Li, Haowei and Zou, Baozhu and Liu, Zhen and Lin, Wenjie and Jiang, Ting and Jiang, Chengzhi and Li, Xinpeng and Han, Mingyan and Fan, Haoqiang and Sun, Jian and Liu, Shuaicheng and Mar{\'\i}n-Vega, Juan and Sloth, Michael and Schneider-Kamp, Peter and R\"ottger, Richard and Li, Chunyang and Bao, Long and He, Gang and Xu, Ziyao and Xu, Li and Zhan, Gen and Sun, Ming and Wen, Xing and Li, Junlin and Li, Jinjing and Li, Jinjing and Li, Chenghua and Li, Chenghua and Gang, Ruipeng and Gang, Ruipeng and Li, Fangya and Li, Fangya and Liu, Chenming and Liu, Chenming and Feng, Shuang and Lei, Fei and Liu, Rui and Ruan, Junxiang and Dai, Tianhong and Li, Wei and Lu, Zhan and Liu, Hengyan and Huang, Peian and Ren, Guangyu and Luo, Yonglin and Liu, Chang and Tu, Qiang and Ma, Sai and Cao, Yizhen and Tel, Steven and Heyrman, Barthelemy and Ginhac, Dominique and Lee, Chul and Kim, Gahyeon and Park, Seonghyun and Vien, An Gia and Mai, Truong Thanh Nhat and Yoon, Howoon and Vo, Tu and Holston, Alexander and Zaheer, Sheir and Park, Chan Y.}, title = {NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1009-1023} }

Blueprint Separable Residual Network for Efficient Image Super-Resolution
Zheyuan Li,
Yingqi Liu,
Xiangyu Chen,
Haoming Cai,
Jinjin Gu,
Yu Qiao,
Chao Dong
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Zheyuan and Liu, Yingqi and Chen, Xiangyu and Cai, Haoming and Gu, Jinjin and Qiao, Yu and Dong, Chao}, title = {Blueprint Separable Residual Network for Efficient Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {833-843} }

NTIRE 2022 Challenge on Stereo Image Super-Resolution: Methods and Results
Longguang Wang,
Yulan Guo,
Yingqian Wang,
Juncheng Li,
Shuhang Gu,
Radu Timofte,
Liangyu Chen,
Xiaojie Chu,
Wenqing Yu,
Kai Jin,
Zeqiang Wei,
Sha Guo,
Angulia Yang,
Xiuzhuang Zhou,
Guodong Guo,
Bin Dai,
Feiyue Peng,
Huaxin Xiao,
Shen Yan,
Yuxiang Liu,
Hanxiao Cai,
Pu Cao,
Yang Nie,
Lu Yang,
Qing Song,
Xiaotao Hu,
Jun Xu,
Mai Xu,
Junpeng Jing,
Xin Deng,
Qunliang Xing,
Minglang Qiao,
Zhenyu Guan,
Wenlong Guo,
Chenxu Peng,
Zan Chen,
Junyang Chen,
Hao Li,
Junbin Chen,
Weijie Li,
Zhijing Yang,
Gen Li,
Aijin Li,
Lei Sun,
Dafeng Zhang,
Shizhuo Liu,
Jiangtao Zhang,
Yanyun Qu,
Hao-Hsiang Yang,
Zhi-Kai Huang,
Wei-Ting Chen,
Hua-En Chang,
Sy-Yen Kuo,
Qiaohui Liang,
Jianxin Lin,
Yijun Wang,
Lianying Yin,
Rongju Zhang,
Wei Zhao,
Peng Xiao,
Rongjian Xu,
Zhilu Zhang,
Wangmeng Zuo,
Hansheng Guo,
Guangwei Gao,
Tieyong Zeng,
Huicheng Pi,
Shunli Zhang,
Joohyeok Kim,
HyeonA Kim,
Eunpil Park,
Jae-Young Sim,
Jucai Zhai,
Pengcheng Zeng,
Yang Liu,
Chihao Ma,
Yulin Huang,
Junying Chen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Longguang and Guo, Yulan and Wang, Yingqian and Li, Juncheng and Gu, Shuhang and Timofte, Radu and Chen, Liangyu and Chu, Xiaojie and Yu, Wenqing and Jin, Kai and Wei, Zeqiang and Guo, Sha and Yang, Angulia and Zhou, Xiuzhuang and Guo, Guodong and Dai, Bin and Peng, Feiyue and Xiao, Huaxin and Yan, Shen and Liu, Yuxiang and Cai, Hanxiao and Cao, Pu and Nie, Yang and Yang, Lu and Song, Qing and Hu, Xiaotao and Xu, Jun and Xu, Mai and Jing, Junpeng and Deng, Xin and Xing, Qunliang and Qiao, Minglang and Guan, Zhenyu and Guo, Wenlong and Peng, Chenxu and Chen, Zan and Chen, Junyang and Li, Hao and Chen, Junbin and Li, Weijie and Yang, Zhijing and Li, Gen and Li, Aijin and Sun, Lei and Zhang, Dafeng and Liu, Shizhuo and Zhang, Jiangtao and Qu, Yanyun and Yang, Hao-Hsiang and Huang, Zhi-Kai and Chen, Wei-Ting and Chang, Hua-En and Kuo, Sy-Yen and Liang, Qiaohui and Lin, Jianxin and Wang, Yijun and Yin, Lianying and Zhang, Rongju and Zhao, Wei and Xiao, Peng and Xu, Rongjian and Zhang, Zhilu and Zuo, Wangmeng and Guo, Hansheng and Gao, Guangwei and Zeng, Tieyong and Pi, Huicheng and Zhang, Shunli and Kim, Joohyeok and Kim, HyeonA and Park, Eunpil and Sim, Jae-Young and Zhai, Jucai and Zeng, Pengcheng and Liu, Yang and Ma, Chihao and Huang, Yulin and Chen, Junying}, title = {NTIRE 2022 Challenge on Stereo Image Super-Resolution: Methods and Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {906-919} }

Rendering Nighttime Image via Cascaded Color and Brightness Compensation
Zhihao Li,
Si Yi,
Zhan Ma
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Zhihao and Yi, Si and Ma, Zhan}, title = {Rendering Nighttime Image via Cascaded Color and Brightness Compensation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {897-905} }

NTIRE 2022 Challenge on Perceptual Image Quality Assessment
Jinjin Gu,
Haoming Cai,
Chao Dong,
Jimmy S. Ren,
Radu Timofte,
Yuan Gong,
Shanshan Lao,
Shuwei Shi,
Jiahao Wang,
Sidi Yang,
Tianhe Wu,
Weihao Xia,
Yujiu Yang,
Mingdeng Cao,
Cong Heng,
Lingzhi Fu,
Rongyu Zhang,
Yusheng Zhang,
Hao Wang,
Hongjian Song,
Jing Wang,
Haotian Fan,
Xiaoxia Hou,
Ming Sun,
Mading Li,
Kai Zhao,
Kun Yuan,
Zishang Kong,
Mingda Wu,
Chuanchuan Zheng,
Marcos V. Conde,
Maxime Burchi,
Longtao Feng,
Tao Zhang,
Yang Li,
Jingwen Xu,
Haiqiang Wang,
Yiting Liao,
Junlin Li,
Kele Xu,
Tao Sun,
Yunsheng Xiong,
Abhisek Keshari,
Komal,
Sadbhawana Thakur,
Vinit Jakhetiya,
Badri N Subudhi,
Hao-Hsiang Yang,
Hua-En Chang,
Zhi-Kai Huang,
Wei-Ting Chen,
Sy-Yen Kuo,
Saikat Dutta,
Sourya Dipta Das,
Nisarg A. Shah,
Anil Kumar Tiwari
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gu_2022_CVPR, author = {Gu, Jinjin and Cai, Haoming and Dong, Chao and Ren, Jimmy S. and Timofte, Radu and Gong, Yuan and Lao, Shanshan and Shi, Shuwei and Wang, Jiahao and Yang, Sidi and Wu, Tianhe and Xia, Weihao and Yang, Yujiu and Cao, Mingdeng and Heng, Cong and Fu, Lingzhi and Zhang, Rongyu and Zhang, Yusheng and Wang, Hao and Song, Hongjian and Wang, Jing and Fan, Haotian and Hou, Xiaoxia and Sun, Ming and Li, Mading and Zhao, Kai and Yuan, Kun and Kong, Zishang and Wu, Mingda and Zheng, Chuanchuan and Conde, Marcos V. and Burchi, Maxime and Feng, Longtao and Zhang, Tao and Li, Yang and Xu, Jingwen and Wang, Haiqiang and Liao, Yiting and Li, Junlin and Xu, Kele and Sun, Tao and Xiong, Yunsheng and Keshari, Abhisek and Komal and Thakur, Sadbhawana and Jakhetiya, Vinit and Subudhi, Badri N and Yang, Hao-Hsiang and Chang, Hua-En and Huang, Zhi-Kai and Chen, Wei-Ting and Kuo, Sy-Yen and Dutta, Saikat and Das, Sourya Dipta and Shah, Nisarg A. and Tiwari, Anil Kumar}, title = {NTIRE 2022 Challenge on Perceptual Image Quality Assessment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {951-967} }

MST++: Multi-Stage Spectral-Wise Transformer for Efficient Spectral Reconstruction
Yuanhao Cai,
Jing Lin,
Zudi Lin,
Haoqian Wang,
Yulun Zhang,
Hanspeter Pfister,
Radu Timofte,
Luc Van Gool
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2022_CVPR, author = {Cai, Yuanhao and Lin, Jing and Lin, Zudi and Wang, Haoqian and Zhang, Yulun and Pfister, Hanspeter and Timofte, Radu and Van Gool, Luc}, title = {MST++: Multi-Stage Spectral-Wise Transformer for Efficient Spectral Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {745-755} }

VFHQ: A High-Quality Dataset and Benchmark for Video Face Super-Resolution
Liangbin Xie,
Xintao Wang,
Honglun Zhang,
Chao Dong,
Ying Shan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2022_CVPR, author = {Xie, Liangbin and Wang, Xintao and Zhang, Honglun and Dong, Chao and Shan, Ying}, title = {VFHQ: A High-Quality Dataset and Benchmark for Video Face Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {657-666} }

IMDeception: Grouped Information Distilling Super-Resolution Network
Mustafa Ayazoğlu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ayazoglu_2022_CVPR, author = {Ayazo\u{g}lu, Mustafa}, title = {IMDeception: Grouped Information Distilling Super-Resolution Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {756-765} }

BSRT: Improving Burst Super-Resolution With Swin Transformer and Flow-Guided Deformable Alignment
Ziwei Luo,
Youwei Li,
Shen Cheng,
Lei Yu,
Qi Wu,
Zhihong Wen,
Haoqiang Fan,
Jian Sun,
Shuaicheng Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2022_CVPR, author = {Luo, Ziwei and Li, Youwei and Cheng, Shen and Yu, Lei and Wu, Qi and Wen, Zhihong and Fan, Haoqiang and Sun, Jian and Liu, Shuaicheng}, title = {BSRT: Improving Burst Super-Resolution With Swin Transformer and Flow-Guided Deformable Alignment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {998-1008} }

Edge-Enhanced Feature Distillation Network for Efficient Super-Resolution
Yan Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Yan}, title = {Edge-Enhanced Feature Distillation Network for Efficient Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {777-785} }

NTIRE 2022 Burst Super-Resolution Challenge
Goutam Bhat,
Martin Danelljan,
Radu Timofte,
Yizhen Cao,
Yuntian Cao,
Meiya Chen,
Xihao Chen,
Shen Cheng,
Akshay Dudhane,
Haoqiang Fan,
Ruipeng Gang,
Jian Gao,
Yan Gu,
Jie Huang,
Liufeng Huang,
Youngsu Jo,
Sukju Kang,
Salman Khan,
Fahad Shahbaz Khan,
Yuki Kondo,
Chenghua Li,
Fangya Li,
Jinjing Li,
Youwei Li,
Zechao Li,
Chenming Liu,
Shuaicheng Liu,
Zikun Liu,
Zhuoming Liu,
Ziwei Luo,
Zhengxiong Luo,
Nancy Mehta,
Subrahmanyam Murala,
Yoonchan Nam,
Chihiro Nakatani,
Pavel Ostyakov,
Jinshan Pan,
Ge Song,
Jian Sun,
Long Sun,
Jinhui Tang,
Norimichi Ukita,
Zhihong Wen,
Qi Wu,
Xiaohe Wu,
Zeyu Xiao,
Zhiwei Xiong,
Rongjian Xu,
Ruikang Xu,
Youliang Yan,
Jialin Yang,
Wentao Yang,
Zhongbao Yang,
Fuma Yasue,
Mingde Yao,
Lei Yu,
Cong Zhang,
Syed Waqas Zamir,
Jianxing Zhang,
Shuohao Zhang,
Zhilu Zhang,
Qian Zheng,
Gaofeng Zhou,
Magauiya Zhussip,
Xueyi Zou,
Wangmeng Zuo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Bhat_2022_CVPR, author = {Bhat, Goutam and Danelljan, Martin and Timofte, Radu and Cao, Yizhen and Cao, Yuntian and Chen, Meiya and Chen, Xihao and Cheng, Shen and Dudhane, Akshay and Fan, Haoqiang and Gang, Ruipeng and Gao, Jian and Gu, Yan and Huang, Jie and Huang, Liufeng and Jo, Youngsu and Kang, Sukju and Khan, Salman and Khan, Fahad Shahbaz and Kondo, Yuki and Li, Chenghua and Li, Fangya and Li, Jinjing and Li, Youwei and Li, Zechao and Liu, Chenming and Liu, Shuaicheng and Liu, Zikun and Liu, Zhuoming and Luo, Ziwei and Luo, Zhengxiong and Mehta, Nancy and Murala, Subrahmanyam and Nam, Yoonchan and Nakatani, Chihiro and Ostyakov, Pavel and Pan, Jinshan and Song, Ge and Sun, Jian and Sun, Long and Tang, Jinhui and Ukita, Norimichi and Wen, Zhihong and Wu, Qi and Wu, Xiaohe and Xiao, Zeyu and Xiong, Zhiwei and Xu, Rongjian and Xu, Ruikang and Yan, Youliang and Yang, Jialin and Yang, Wentao and Yang, Zhongbao and Yasue, Fuma and Yao, Mingde and Yu, Lei and Zhang, Cong and Zamir, Syed Waqas and Zhang, Jianxing and Zhang, Shuohao and Zhang, Zhilu and Zheng, Qian and Zhou, Gaofeng and Zhussip, Magauiya and Zou, Xueyi and Zuo, Wangmeng}, title = {NTIRE 2022 Burst Super-Resolution Challenge}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1041-1061} }

Efficient Image Super-Resolution With Collapsible Linear Blocks
Li Wang,
Dong Li,
Lu Tian,
Yi Shan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Li and Li, Dong and Tian, Lu and Shan, Yi}, title = {Efficient Image Super-Resolution With Collapsible Linear Blocks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {817-823} }

NTIRE 2022 Challenge on Night Photography Rendering
Egor Ershov,
Alex Savchik,
Denis Shepelev,
Nikola Banić,
Michael S. Brown,
Radu Timofte,
Karlo Koščević,
Michael Freeman,
Vasily Tesalin,
Dmitry Bocharov,
Illya Semenkov,
Marko Subašic,
Sven Lončarić,
Arseniy Terekhin,
Shuai Liu,
Chaoyu Feng,
Hao Wang,
Ran Zhu,
Yongqiang Li,
Lei Lei,
Zhihao Li,
Si Yi,
Ling-Hao Han,
Ruiqi Wu,
Xin Jin,
Chunle Guo,
Furkan Kinli,
Sami Menteş,
Bariş Özcan,
Furkan Kıraç,
Simone Zini,
Claudio Rota,
Marco Buzzelli,
Simone Bianco,
Raimondo Schettini,
Wei Li,
Yipeng Ma,
Tao Wang,
Ruikang Xu,
Fenglong Song,
Wei-Ting Chen,
Hao-Hsiang Yang,
Zhi-Kai Huang,
Hua-En Chang,
Sy-Yen Kuo,
Zhexin Liang,
Shangchen Zhou,
Ruicheng Feng,
Chongyi Li,
Xiangyu Chen,
Binbin Song,
Shile Zhang,
Lin Liu,
Zhendong Wang,
Dohoon Ryu,
Hyokyoung Bae,
Taesung Kwon,
Chaitra Desai,
Nikhil Akalwadi,
Amogh Joshi,
Chinmayee Mandi,
Sampada Malagi,
Akash Uppin,
Sai Sudheer Reddy,
Ramesh Ashok Tabib,
Ujwala Patil,
Uma Mudenagudi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ershov_2022_CVPR, author = {Ershov, Egor and Savchik, Alex and Shepelev, Denis and Bani\'c, Nikola and Brown, Michael S. and Timofte, Radu and Ko\v{s}\v{c}evi\'c, Karlo and Freeman, Michael and Tesalin, Vasily and Bocharov, Dmitry and Semenkov, Illya and Suba\v{s}ic, Marko and Lon\v{c}ari\'c, Sven and Terekhin, Arseniy and Liu, Shuai and Feng, Chaoyu and Wang, Hao and Zhu, Ran and Li, Yongqiang and Lei, Lei and Li, Zhihao and Yi, Si and Han, Ling-Hao and Wu, Ruiqi and Jin, Xin and Guo, Chunle and Kinli, Furkan and Mente\c{s}, Sami and \"Ozcan, Bari\c{s} and K{\i}ra\c{c}, Furkan and Zini, Simone and Rota, Claudio and Buzzelli, Marco and Bianco, Simone and Schettini, Raimondo and Li, Wei and Ma, Yipeng and Wang, Tao and Xu, Ruikang and Song, Fenglong and Chen, Wei-Ting and Yang, Hao-Hsiang and Huang, Zhi-Kai and Chang, Hua-En and Kuo, Sy-Yen and Liang, Zhexin and Zhou, Shangchen and Feng, Ruicheng and Li, Chongyi and Chen, Xiangyu and Song, Binbin and Zhang, Shile and Liu, Lin and Wang, Zhendong and Ryu, Dohoon and Bae, Hyokyoung and Kwon, Taesung and Desai, Chaitra and Akalwadi, Nikhil and Joshi, Amogh and Mandi, Chinmayee and Malagi, Sampada and Uppin, Akash and Reddy, Sai Sudheer and Tabib, Ramesh Ashok and Patil, Ujwala and Mudenagudi, Uma}, title = {NTIRE 2022 Challenge on Night Photography Rendering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1287-1300} }

Fast-N-Squeeze: Towards Real-Time Spectral Reconstruction From RGB Images
Mirko Agarla,
Simone Bianco,
Marco Buzzelli,
Luigi Celona,
Raimondo Schettini
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Agarla_2022_CVPR, author = {Agarla, Mirko and Bianco, Simone and Buzzelli, Marco and Celona, Luigi and Schettini, Raimondo}, title = {Fast-N-Squeeze: Towards Real-Time Spectral Reconstruction From RGB Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1132-1139} }

Image Quality Assessment With Gradient Siamese Network
Heng Cong,
Lingzhi Fu,
Rongyu Zhang,
Yusheng Zhang,
Hao Wang,
Jiarong He,
Jin Gao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cong_2022_CVPR, author = {Cong, Heng and Fu, Lingzhi and Zhang, Rongyu and Zhang, Yusheng and Wang, Hao and He, Jiarong and Gao, Jin}, title = {Image Quality Assessment With Gradient Siamese Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1201-1210} }

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Yawei Li,
Kai Zhang,
Radu Timofte,
Luc Van Gool,
Fangyuan Kong,
Mingxi Li,
Songwei Liu,
Zongcai Du,
Ding Liu,
Chenhui Zhou,
Jingyi Chen,
Qingrui Han,
Zheyuan Li,
Yingqi Liu,
Xiangyu Chen,
Haoming Cai,
Yu Qiao,
Chao Dong,
Long Sun,
Jinshan Pan,
Yi Zhu,
Zhikai Zong,
Xiaoxiao Liu,
Zheng Hui,
Tao Yang,
Peiran Ren,
Xuansong Xie,
Xian-Sheng Hua,
Yanbo Wang,
Xiaozhong Ji,
Chuming Lin,
Donghao Luo,
Ying Tai,
Chengjie Wang,
Zhizhong Zhang,
Yuan Xie,
Shen Cheng,
Ziwei Luo,
Lei Yu,
Zhihong Wen,
Qi Wu,
Youwei Li,
Haoqiang Fan,
Jian Sun,
Shuaicheng Liu,
Yuanfei Huang,
Meiguang Jin,
Hua Huang,
Jing Liu,
Xinjian Zhang,
Yan Wang,
Lingshun Long,
Gen Li,
Yuanfan Zhang,
Zuowei Cao,
Lei Sun,
Panaetov Alexander,
Yucong Wang,
Minjie Cai,
Li Wang,
Lu Tian,
Zheyuan Wang,
Hongbing Ma,
Jie Liu,
Chao Chen,
Yidong Cai,
Jie Tang,
Gangshan Wu,
Weiran Wang,
Shirui Huang,
Honglei Lu,
Huan Liu,
Keyan Wang,
Jun Chen,
Shi Chen,
Yuchun Miao,
Zimo Huang,
Lefei Zhang,
Mustafa Ayazoğlu,
Wei Xiong,
Chengyi Xiong,
Fei Wang,
Hao Li,
Ruimian Wen,
Zhijing Yang,
Wenbin Zou,
Weixin Zheng,
Tian Ye,
Yuncheng Zhang,
Xiangzhen Kong,
Aditya Arora,
Syed Waqas Zamir,
Salman Khan,
Munawar Hayat,
Fahad Shahbaz Khan,
Dandan Gao,
Dengwen Zhou,
Dengwen Zhou,
Qian Ning,
Jingzhu Tang,
Han Huang,
Yufei Wang,
Zhangheng Peng,
Haobo Li,
Wenxue Guan,
Shenghua Gong,
Xin Li,
Jun Liu,
Wanjun Wang,
Kun Zeng,
Hanjiang Lin,
Xinyu Chen,
Jinsheng Fang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Yawei and Zhang, Kai and Timofte, Radu and Van Gool, Luc and Kong, Fangyuan and Li, Mingxi and Liu, Songwei and Du, Zongcai and Liu, Ding and Zhou, Chenhui and Chen, Jingyi and Han, Qingrui and Li, Zheyuan and Liu, Yingqi and Chen, Xiangyu and Cai, Haoming and Qiao, Yu and Dong, Chao and Sun, Long and Pan, Jinshan and Zhu, Yi and Zong, Zhikai and Liu, Xiaoxiao and Hui, Zheng and Yang, Tao and Ren, Peiran and Xie, Xuansong and Hua, Xian-Sheng and Wang, Yanbo and Ji, Xiaozhong and Lin, Chuming and Luo, Donghao and Tai, Ying and Wang, Chengjie and Zhang, Zhizhong and Xie, Yuan and Cheng, Shen and Luo, Ziwei and Yu, Lei and Wen, Zhihong and Wu, Qi and Li, Youwei and Fan, Haoqiang and Sun, Jian and Liu, Shuaicheng and Huang, Yuanfei and Jin, Meiguang and Huang, Hua and Liu, Jing and Zhang, Xinjian and Wang, Yan and Long, Lingshun and Li, Gen and Zhang, Yuanfan and Cao, Zuowei and Sun, Lei and Alexander, Panaetov and Wang, Yucong and Cai, Minjie and Wang, Li and Tian, Lu and Wang, Zheyuan and Ma, Hongbing and Liu, Jie and Chen, Chao and Cai, Yidong and Tang, Jie and Wu, Gangshan and Wang, Weiran and Huang, Shirui and Lu, Honglei and Liu, Huan and Wang, Keyan and Chen, Jun and Chen, Shi and Miao, Yuchun and Huang, Zimo and Zhang, Lefei and Ayazo\u{g}lu, Mustafa and Xiong, Wei and Xiong, Chengyi and Wang, Fei and Li, Hao and Wen, Ruimian and Yang, Zhijing and Zou, Wenbin and Zheng, Weixin and Ye, Tian and Zhang, Yuncheng and Kong, Xiangzhen and Arora, Aditya and Zamir, Syed Waqas and Khan, Salman and Hayat, Munawar and Khan, Fahad Shahbaz and Gao, Dandan and Zhou, Dengwen and Zhou, Dengwen and Ning, Qian and Tang, Jingzhu and Huang, Han and Wang, Yufei and Peng, Zhangheng and Li, Haobo and Guan, Wenxue and Gong, Shenghua and Li, Xin and Liu, Jun and Wang, Wanjun and Zeng, Kun and Lin, Hanjiang and Chen, Xinyu and Fang, Jinsheng}, title = {NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1062-1102} }

Exposure Correction Model To Enhance Image Quality
F. Irem Eyiokur,
Dogucan Yaman,
Hazim Kemal Ekenel,
Alexander Waibel
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Eyiokur_2022_CVPR, author = {Eyiokur, F. Irem and Yaman, Dogucan and Ekenel, Hazim Kemal and Waibel, Alexander}, title = {Exposure Correction Model To Enhance Image Quality}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {676-686} }

GLaMa: Joint Spatial and Frequency Loss for General Image Inpainting
Zeyu Lu,
Junjun Jiang,
Junqin Huang,
Gang Wu,
Xianming Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2022_CVPR, author = {Lu, Zeyu and Jiang, Junjun and Huang, Junqin and Wu, Gang and Liu, Xianming}, title = {GLaMa: Joint Spatial and Frequency Loss for General Image Inpainting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1301-1310} }

AnoDDPM: Anomaly Detection With Denoising Diffusion Probabilistic Models Using Simplex Noise
Julian Wyatt,
Adam Leach,
Sebastian M. Schmon,
Chris G. Willcocks
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wyatt_2022_CVPR, author = {Wyatt, Julian and Leach, Adam and Schmon, Sebastian M. and Willcocks, Chris G.}, title = {AnoDDPM: Anomaly Detection With Denoising Diffusion Probabilistic Models Using Simplex Noise}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {650-656} }

Dual-Domain Image Synthesis Using Segmentation-Guided GAN
Dena Bazazian,
Andrew Calway,
Dima Damen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bazazian_2022_CVPR, author = {Bazazian, Dena and Calway, Andrew and Damen, Dima}, title = {Dual-Domain Image Synthesis Using Segmentation-Guided GAN}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {507-516} }

Multi-Encoder Network for Parameter Reduction of a Kernel-Based Interpolation Architecture
Issa Khalifeh,
Marc Gorriz Blanch,
Ebroul Izquierdo,
Marta Mrak
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Khalifeh_2022_CVPR, author = {Khalifeh, Issa and Blanch, Marc Gorriz and Izquierdo, Ebroul and Mrak, Marta}, title = {Multi-Encoder Network for Parameter Reduction of a Kernel-Based Interpolation Architecture}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {725-734} }

A Closer Look at Blind Super-Resolution: Degradation Models, Baselines, and Performance Upper Bounds
Wenlong Zhang,
Guangyuan Shi,
Yihao Liu,
Chao Dong,
Xiao-Ming Wu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Wenlong and Shi, Guangyuan and Liu, Yihao and Dong, Chao and Wu, Xiao-Ming}, title = {A Closer Look at Blind Super-Resolution: Degradation Models, Baselines, and Performance Upper Bounds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {527-536} }

Identity Preserving Loss for Learned Image Compression
Jiuhong Xiao,
Lavisha Aggarwal,
Prithviraj Banerjee,
Manoj Aggarwal,
Gerard Medioni
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xiao_2022_CVPR, author = {Xiao, Jiuhong and Aggarwal, Lavisha and Banerjee, Prithviraj and Aggarwal, Manoj and Medioni, Gerard}, title = {Identity Preserving Loss for Learned Image Compression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {517-526} }

Fast and Memory-Efficient Network Towards Efficient Image Super-Resolution
Zongcai Du,
Ding Liu,
Jie Liu,
Jie Tang,
Gangshan Wu,
Lean Fu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Du_2022_CVPR, author = {Du, Zongcai and Liu, Ding and Liu, Jie and Tang, Jie and Wu, Gangshan and Fu, Lean}, title = {Fast and Memory-Efficient Network Towards Efficient Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {853-862} }

Underwater Light Field Retention: Neural Rendering for Underwater Imaging
Tian Ye,
Sixiang Chen,
Yun Liu,
Yi Ye,
Erkang Chen,
Yuche Li
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2022_CVPR, author = {Ye, Tian and Chen, Sixiang and Liu, Yun and Ye, Yi and Chen, Erkang and Li, Yuche}, title = {Underwater Light Field Retention: Neural Rendering for Underwater Imaging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {488-497} }

Image Multi-Inpainting via Progressive Generative Adversarial Networks
Jiayin Cai,
Changlin Li,
Xin Tao,
Yu-Wing Tai
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2022_CVPR, author = {Cai, Jiayin and Li, Changlin and Tao, Xin and Tai, Yu-Wing}, title = {Image Multi-Inpainting via Progressive Generative Adversarial Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {978-987} }

Residual Local Feature Network for Efficient Super-Resolution
Fangyuan Kong,
Mingxi Li,
Songwei Liu,
Ding Liu,
Jingwen He,
Yang Bai,
Fangmin Chen,
Lean Fu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kong_2022_CVPR, author = {Kong, Fangyuan and Li, Mingxi and Liu, Songwei and Liu, Ding and He, Jingwen and Bai, Yang and Chen, Fangmin and Fu, Lean}, title = {Residual Local Feature Network for Efficient Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {766-776} }

DRCR Net: Dense Residual Channel Re-Calibration Network With Non-Local Purification for Spectral Super Resolution
Jiaojiao Li,
Songcheng Du,
Chaoxiong Wu,
Yihong Leng,
Rui Song,
Yunsong Li
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Jiaojiao and Du, Songcheng and Wu, Chaoxiong and Leng, Yihong and Song, Rui and Li, Yunsong}, title = {DRCR Net: Dense Residual Channel Re-Calibration Network With Non-Local Purification for Spectral Super Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1259-1268} }

MSTRIQ: No Reference Image Quality Assessment Based on Swin Transformer With Multi-Stage Fusion
Jing Wang,
Haotian Fan,
Xiaoxia Hou,
Yitian Xu,
Tao Li,
Xuechao Lu,
Lean Fu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Jing and Fan, Haotian and Hou, Xiaoxia and Xu, Yitian and Li, Tao and Lu, Xuechao and Fu, Lean}, title = {MSTRIQ: No Reference Image Quality Assessment Based on Swin Transformer With Multi-Stage Fusion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1269-1278} }

DRT: A Lightweight Single Image Deraining Recursive Transformer
Yuanchu Liang,
Saeed Anwar,
Yang Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liang_2022_CVPR, author = {Liang, Yuanchu and Anwar, Saeed and Liu, Yang}, title = {DRT: A Lightweight Single Image Deraining Recursive Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {589-598} }

Towards Real-World Shadow Removal With a Shadow Simulation Method and a Two-Stage Framework
Jianhao Gao,
Quanlong Zheng,
Yandong Guo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2022_CVPR, author = {Gao, Jianhao and Zheng, Quanlong and Guo, Yandong}, title = {Towards Real-World Shadow Removal With a Shadow Simulation Method and a Two-Stage Framework}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {599-608} }

NTIRE 2022 Challenge on Learning the Super-Resolution Space
Andreas Lugmayr,
Martin Danelljan,
Radu Timofte,
Kang-wook Kim,
Younggeun Kim,
Jae-young Lee,
Zechao Li,
Jinshan Pan,
Dongseok Shim,
Ki-Ung Song,
Jinhui Tang,
Cong Wang,
Zhihao Zhao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lugmayr_2022_CVPR, author = {Lugmayr, Andreas and Danelljan, Martin and Timofte, Radu and Kim, Kang-wook and Kim, Younggeun and Lee, Jae-young and Li, Zechao and Pan, Jinshan and Shim, Dongseok and Song, Ki-Ung and Tang, Jinhui and Wang, Cong and Zhao, Zhihao}, title = {NTIRE 2022 Challenge on Learning the Super-Resolution Space}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {786-797} }

Do What You Can, With What You Have: Scale-Aware and High Quality Monocular Depth Estimation Without Real World Labels
Kunal Swami,
Amrit Muduli,
Uttam Gurram,
Pankaj Bajpai
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Swami_2022_CVPR, author = {Swami, Kunal and Muduli, Amrit and Gurram, Uttam and Bajpai, Pankaj}, title = {Do What You Can, With What You Have: Scale-Aware and High Quality Monocular Depth Estimation Without Real World Labels}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {988-997} }

Multiple Degradation and Reconstruction Network for Single Image Denoising via Knowledge Distillation
Juncheng Li,
Hanhui Yang,
Qiaosi Yi,
Faming Fang,
Guangwei Gao,
Tieyong Zeng,
Guixu Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Juncheng and Yang, Hanhui and Yi, Qiaosi and Fang, Faming and Gao, Guangwei and Zeng, Tieyong and Zhang, Guixu}, title = {Multiple Degradation and Reconstruction Network for Single Image Denoising via Knowledge Distillation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {558-567} }

Bidirectional Motion Estimation With Cyclic Cost Volume for High Dynamic Range Imaging
An Gia Vien,
Seonghyun Park,
Truong Thanh Nhat Mai,
Gahyeon Kim,
Chul Lee
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Vien_2022_CVPR, author = {Vien, An Gia and Park, Seonghyun and Mai, Truong Thanh Nhat and Kim, Gahyeon and Lee, Chul}, title = {Bidirectional Motion Estimation With Cyclic Cost Volume for High Dynamic Range Imaging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1183-1190} }

Asymmetric Information Distillation Network for Lightweight Super Resolution
Zhikai Zong,
Lin Zha,
Jiande Jiang,
Xiaoxiao Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zong_2022_CVPR, author = {Zong, Zhikai and Zha, Lin and Jiang, Jiande and Liu, Xiaoxiao}, title = {Asymmetric Information Distillation Network for Lightweight Super Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1249-1258} }

A Hybrid Network of CNN and Transformer for Lightweight Image Super-Resolution
Jinsheng Fang,
Hanjiang Lin,
Xinyu Chen,
Kun Zeng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fang_2022_CVPR, author = {Fang, Jinsheng and Lin, Hanjiang and Chen, Xinyu and Zeng, Kun}, title = {A Hybrid Network of CNN and Transformer for Lightweight Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1103-1112} }

Boundary-Aware Image Inpainting With Multiple Auxiliary Cues
Yohei Yamashita,
Kodai Shimosato,
Norimichi Ukita
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yamashita_2022_CVPR, author = {Yamashita, Yohei and Shimosato, Kodai and Ukita, Norimichi}, title = {Boundary-Aware Image Inpainting With Multiple Auxiliary Cues}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {619-629} }

Adaptive Feature Consolidation Network for Burst Super-Resolution
Nancy Mehta,
Akshay Dudhane,
Subrahmanyam Murala,
Syed Waqas Zamir,
Salman Khan,
Fahad Shahbaz Khan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Mehta_2022_CVPR, author = {Mehta, Nancy and Dudhane, Akshay and Murala, Subrahmanyam and Zamir, Syed Waqas and Khan, Salman and Khan, Fahad Shahbaz}, title = {Adaptive Feature Consolidation Network for Burst Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1279-1286} }

Self-Calibrated Efficient Transformer for Lightweight Super-Resolution
Wenbin Zou,
Tian Ye,
Weixin Zheng,
Yunchen Zhang,
Liang Chen,
Yi Wu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zou_2022_CVPR, author = {Zou, Wenbin and Ye, Tian and Zheng, Weixin and Zhang, Yunchen and Chen, Liang and Wu, Yi}, title = {Self-Calibrated Efficient Transformer for Lightweight Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {930-939} }

Blind Non-Uniform Motion Deblurring Using Atrous Spatial Pyramid Deformable Convolution and Deblurring-Reblurring Consistency
Dong Huo,
Abbas Masoumzadeh,
Yee-Hong Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huo_2022_CVPR, author = {Huo, Dong and Masoumzadeh, Abbas and Yang, Yee-Hong}, title = {Blind Non-Uniform Motion Deblurring Using Atrous Spatial Pyramid Deformable Convolution and Deblurring-Reblurring Consistency}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {437-446} }

Nonuniformly Dehaze Network for Visible Remote Sensing Images
Zhaojie Chen,
Qi Li,
Huajun Feng,
Zhihai Xu,
Yueting Chen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Zhaojie and Li, Qi and Feng, Huajun and Xu, Zhihai and Chen, Yueting}, title = {Nonuniformly Dehaze Network for Visible Remote Sensing Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {447-456} }

Online Meta Adaptation for Variable-Rate Learned Image Compression
Wei Jiang,
Wei Wang,
Songnan Li,
Shan Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2022_CVPR, author = {Jiang, Wei and Wang, Wei and Li, Songnan and Liu, Shan}, title = {Online Meta Adaptation for Variable-Rate Learned Image Compression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {498-506} }

Conformer and Blind Noisy Students for Improved Image Quality Assessment
Marcos V. Conde,
Maxime Burchi,
Radu Timofte
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Conde_2022_CVPR, author = {Conde, Marcos V. and Burchi, Maxime and Timofte, Radu}, title = {Conformer and Blind Noisy Students for Improved Image Quality Assessment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {940-950} }

NTIRE 2022 Spectral Demosaicing Challenge and Data Set
Boaz Arad,
Radu Timofte,
Rony Yahel,
Nimrod Morag,
Amir Bernat,
Yaqi Wu,
Xun Wu,
Zhihao Fan,
Chenjie Xia,
Feng Zhang,
Shuai Liu,
Yongqiang Li,
Chaoyu Feng,
Lei Lei,
Mingwei Zhang,
Kai Feng,
Xun Zhang,
Jiaxin Yao,
Yongqiang Zhao,
Suina Ma,
Fan He,
Yangyang Dong,
Shufang Yu,
Difa Qiu,
Jinhui Liu,
Mengzhao Bi,
Beibei Song,
WenFang Sun,
Jiesi Zheng,
Bowen Zhao,
Yanpeng Cao,
Jiangxin Yang,
Yanlong Cao,
Xiangyu Kong,
Jingbo Yu,
Yuanyang Xue,
Zheng Xie
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Arad_2022_CVPR, author = {Arad, Boaz and Timofte, Radu and Yahel, Rony and Morag, Nimrod and Bernat, Amir and Wu, Yaqi and Wu, Xun and Fan, Zhihao and Xia, Chenjie and Zhang, Feng and Liu, Shuai and Li, Yongqiang and Feng, Chaoyu and Lei, Lei and Zhang, Mingwei and Feng, Kai and Zhang, Xun and Yao, Jiaxin and Zhao, Yongqiang and Ma, Suina and He, Fan and Dong, Yangyang and Yu, Shufang and Qiu, Difa and Liu, Jinhui and Bi, Mengzhao and Song, Beibei and Sun, WenFang and Zheng, Jiesi and Zhao, Bowen and Cao, Yanpeng and Yang, Jiangxin and Cao, Yanlong and Kong, Xiangyu and Yu, Jingbo and Xue, Yuanyang and Xie, Zheng}, title = {NTIRE 2022 Spectral Demosaicing Challenge and Data Set}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {882-896} }

Unpaired Real-World Super-Resolution With Pseudo Controllable Restoration
Andrés Romero,
Luc Van Gool,
Radu Timofte
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Romero_2022_CVPR, author = {Romero, Andr\'es and Van Gool, Luc and Timofte, Radu}, title = {Unpaired Real-World Super-Resolution With Pseudo Controllable Restoration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {798-807} }

A Robust Non-Blind Deblurring Method Using Deep Denoiser Prior
Yingying Fang,
Hao Zhang,
Hok Shing Wong,
Tieyong Zeng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fang_2022_CVPR, author = {Fang, Yingying and Zhang, Hao and Wong, Hok Shing and Zeng, Tieyong}, title = {A Robust Non-Blind Deblurring Method Using Deep Denoiser Prior}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {735-744} }

Efficient Progressive High Dynamic Range Image Restoration via Attention and Alignment Network
Gaocheng Yu,
Jin Zhang,
Zhe Ma,
Hongbin Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2022_CVPR, author = {Yu, Gaocheng and Zhang, Jin and Ma, Zhe and Wang, Hongbin}, title = {Efficient Progressive High Dynamic Range Image Restoration via Attention and Alignment Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1124-1131} }

Multi-Bracket High Dynamic Range Imaging With Event Cameras
Nico Messikommer,
Stamatios Georgoulis,
Daniel Gehrig,
Stepan Tulyakov,
Julius Erbach,
Alfredo Bochicchio,
Yuanyou Li,
Davide Scaramuzza
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Messikommer_2022_CVPR, author = {Messikommer, Nico and Georgoulis, Stamatios and Gehrig, Daniel and Tulyakov, Stepan and Erbach, Julius and Bochicchio, Alfredo and Li, Yuanyou and Scaramuzza, Davide}, title = {Multi-Bracket High Dynamic Range Imaging With Event Cameras}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {547-557} }

Patch-Wise Contrastive Style Learning for Instagram Filter Removal
Furkan Kınlı,
Barış Özcan,
Furkan Kıraç
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kinli_2022_CVPR, author = {K{\i}nl{\i}, Furkan and \"Ozcan, Bar{\i}\c{s} and K{\i}ra\c{c}, Furkan}, title = {Patch-Wise Contrastive Style Learning for Instagram Filter Removal}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {578-588} }

Deep Image Interpolation: A Unified Unsupervised Framework for Pansharpening
Jianhao Gao,
Jie Li,
Xin Su,
Menghui Jiang,
Qiangqiang Yuan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2022_CVPR, author = {Gao, Jianhao and Li, Jie and Su, Xin and Jiang, Menghui and Yuan, Qiangqiang}, title = {Deep Image Interpolation: A Unified Unsupervised Framework for Pansharpening}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {609-618} }

NL-FFC: Non-Local Fast Fourier Convolution for Image Super Resolution
Abhishek Kumar Sinha,
S. Manthira Moorthi,
Debajyoti Dhar
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sinha_2022_CVPR, author = {Sinha, Abhishek Kumar and Moorthi, S. Manthira and Dhar, Debajyoti}, title = {NL-FFC: Non-Local Fast Fourier Convolution for Image Super Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {467-476} }

A New Dataset and Transformer for Stereoscopic Video Super-Resolution
Hassan Imani,
Md Baharul Islam,
Lai-Kuan Wong
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Imani_2022_CVPR, author = {Imani, Hassan and Islam, Md Baharul and Wong, Lai-Kuan}, title = {A New Dataset and Transformer for Stereoscopic Video Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {706-715} }

Dual Heterogeneous Complementary Networks for Single Image Deraining
Yuuto Nanba,
Hikaru Miyata,
Xian-Hua Han
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Nanba_2022_CVPR, author = {Nanba, Yuuto and Miyata, Hikaru and Han, Xian-Hua}, title = {Dual Heterogeneous Complementary Networks for Single Image Deraining}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {568-577} }

Unpaired Face Restoration via Learnable Cross-Quality Shift
Yangyi Dong,
Xiaoyun Zhang,
Zhixin Wang,
Ya Zhang,
Siheng Chen,
Yanfeng Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2022_CVPR, author = {Dong, Yangyi and Zhang, Xiaoyun and Wang, Zhixin and Zhang, Ya and Chen, Siheng and Wang, Yanfeng}, title = {Unpaired Face Restoration via Learnable Cross-Quality Shift}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {667-675} }

Comparison of CoModGans, LaMa and GLIDE for Art Inpainting Completing M.C Escher's Print Gallery
Lucia Cipolina-Kun,
Simone Caenazzo,
Gaston Mazzei
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Cipolina-Kun_2022_CVPR, author = {Cipolina-Kun, Lucia and Caenazzo, Simone and Mazzei, Gaston}, title = {Comparison of CoModGans, LaMa and GLIDE for Art Inpainting Completing M.C Escher's Print Gallery}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {716-724} }

Nighttime Image Dehazing Based on Variational Decomposition Model
Yun Liu,
Zhongsheng Yan,
Aimin Wu,
Tian Ye,
Yuche Li
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Yun and Yan, Zhongsheng and Wu, Aimin and Ye, Tian and Li, Yuche}, title = {Nighttime Image Dehazing Based on Variational Decomposition Model}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {640-649} }

Zoom-to-Inpaint: Image Inpainting With High-Frequency Details
Soo Ye Kim,
Kfir Aberman,
Nori Kanazawa,
Rahul Garg,
Neal Wadhwa,
Huiwen Chang,
Nikhil Karnad,
Munchurl Kim,
Orly Liba
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Soo Ye and Aberman, Kfir and Kanazawa, Nori and Garg, Rahul and Wadhwa, Neal and Chang, Huiwen and Karnad, Nikhil and Kim, Munchurl and Liba, Orly}, title = {Zoom-to-Inpaint: Image Inpainting With High-Frequency Details}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {477-487} }

Attentions Help CNNs See Better: Attention-Based Hybrid Image Quality Assessment Network
Shanshan Lao,
Yuan Gong,
Shuwei Shi,
Sidi Yang,
Tianhe Wu,
Jiahao Wang,
Weihao Xia,
Yujiu Yang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lao_2022_CVPR, author = {Lao, Shanshan and Gong, Yuan and Shi, Shuwei and Yang, Sidi and Wu, Tianhe and Wang, Jiahao and Xia, Weihao and Yang, Yujiu}, title = {Attentions Help CNNs See Better: Attention-Based Hybrid Image Quality Assessment Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1140-1149} }

Motion Aware Double Attention Network for Dynamic Scene Deblurring
Dan Yang,
Mehmet Yamac
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Dan and Yamac, Mehmet}, title = {Motion Aware Double Attention Network for Dynamic Scene Deblurring}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1113-1123} }

Gamma-Enhanced Spatial Attention Network for Efficient High Dynamic Range Imaging
Fangya Li,
Ruipeng Gang,
Chenghua Li,
Jinjing Li,
Sai Ma,
Chenming Liu,
Yizhen Cao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Fangya and Gang, Ruipeng and Li, Chenghua and Li, Jinjing and Ma, Sai and Liu, Chenming and Cao, Yizhen}, title = {Gamma-Enhanced Spatial Attention Network for Efficient High Dynamic Range Imaging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1032-1040} }

FS-NCSR: Increasing Diversity of the Super-Resolution Space via Frequency Separation and Noise-Conditioned Normalizing Flow
Ki-Ung Song,
Dongseok Shim,
Kang-wook Kim,
Jae-young Lee,
Younggeun Kim
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Song_2022_CVPR, author = {Song, Ki-Ung and Shim, Dongseok and Kim, Kang-wook and Lee, Jae-young and Kim, Younggeun}, title = {FS-NCSR: Increasing Diversity of the Super-Resolution Space via Frequency Separation and Noise-Conditioned Normalizing Flow}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {968-977} }

Progressive Training of a Two-Stage Framework for Video Restoration
Meisong Zheng,
Qunliang Xing,
Minglang Qiao,
Mai Xu,
Lai Jiang,
Huaida Liu,
Ying Chen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2022_CVPR, author = {Zheng, Meisong and Xing, Qunliang and Qiao, Minglang and Xu, Mai and Jiang, Lai and Liu, Huaida and Chen, Ying}, title = {Progressive Training of a Two-Stage Framework for Video Restoration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1024-1031} }

NAFSSR: Stereo Image Super-Resolution Using NAFNet
Xiaojie Chu,
Liangyu Chen,
Wenqing Yu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chu_2022_CVPR, author = {Chu, Xiaojie and Chen, Liangyu and Yu, Wenqing}, title = {NAFSSR: Stereo Image Super-Resolution Using NAFNet}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1239-1248} }

A Lightweight Network for High Dynamic Range Imaging
Qingsen Yan,
Song Zhang,
Weiye Chen,
Yuhang Liu,
Zhen Zhang,
Yanning Zhang,
Javen Qinfeng Shi,
Dong Gong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2022_CVPR, author = {Yan, Qingsen and Zhang, Song and Chen, Weiye and Liu, Yuhang and Zhang, Zhen and Zhang, Yanning and Shi, Javen Qinfeng and Gong, Dong}, title = {A Lightweight Network for High Dynamic Range Imaging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {824-832} }

Transformer for Single Image Super-Resolution
Zhisheng Lu,
Juncheng Li,
Hong Liu,
Chaoyan Huang,
Linlin Zhang,
Tieyong Zeng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2022_CVPR, author = {Lu, Zhisheng and Li, Juncheng and Liu, Hong and Huang, Chaoyan and Zhang, Linlin and Zeng, Tieyong}, title = {Transformer for Single Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {457-466} }

MANIQA: Multi-Dimension Attention Network for No-Reference Image Quality Assessment
Sidi Yang,
Tianhe Wu,
Shuwei Shi,
Shanshan Lao,
Yuan Gong,
Mingdeng Cao,
Jiahao Wang,
Yujiu Yang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Sidi and Wu, Tianhe and Shi, Shuwei and Lao, Shanshan and Gong, Yuan and Cao, Mingdeng and Wang, Jiahao and Yang, Yujiu}, title = {MANIQA: Multi-Dimension Attention Network for No-Reference Image Quality Assessment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1191-1200} }

GenISP: Neural ISP for Low-Light Machine Cognition
Igor Morawski,
Yu-An Chen,
Yu-Sheng Lin,
Shusil Dangi,
Kai He,
Winston H. Hsu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Morawski_2022_CVPR, author = {Morawski, Igor and Chen, Yu-An and Lin, Yu-Sheng and Dangi, Shusil and He, Kai and Hsu, Winston H.}, title = {GenISP: Neural ISP for Low-Light Machine Cognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {630-639} }

DRHDR: A Dual Branch Residual Network for Multi-Bracket High Dynamic Range Imaging
Juan Marín-Vega,
Michael Sloth,
Peter Schneider-Kamp,
Richard Röttger
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Marin-Vega_2022_CVPR, author = {Mar{\'\i}n-Vega, Juan and Sloth, Michael and Schneider-Kamp, Peter and R\"ottger, Richard}, title = {DRHDR: A Dual Branch Residual Network for Multi-Bracket High Dynamic Range Imaging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {844-852} }

NTIRE 2022 Spectral Recovery Challenge and Data Set
Boaz Arad,
Radu Timofte,
Rony Yahel,
Nimrod Morag,
Amir Bernat,
Yuanhao Cai,
Jing Lin,
Zudi Lin,
Haoqian Wang,
Yulun Zhang,
Hanspeter Pfister,
Luc Van Gool,
Shuai Liu,
Yongqiang Li,
Chaoyu Feng,
Lei Lei,
Jiaojiao Li,
Songcheng Du,
Chaoxiong Wu,
Yihong Leng,
Rui Song,
Mingwei Zhang,
Chongxing Song,
Shuyi Zhao,
Zhiqiang Lang,
Wei Wei,
Lei Zhang,
Renwei Dian,
Tianci Shan,
Anjing Guo,
Chengguo Feng,
Jinyang Liu,
Mirko Agarla,
Simone Bianco,
Marco Buzzelli,
Luigi Celona,
Raimondo Schettini,
Jiang He,
Yi Xiao,
Jiajun Xiao,
Qiangqiang Yuan,
Jie Li,
Liangpei Zhang,
Taesung Kwon,
Dohoon Ryu,
Hyokyoung Bae,
Hao-Hsiang Yang,
Hua-En Chang,
Zhi-Kai Huang,
Wei-Ting Chen,
Sy-Yen Kuo,
Junyu Chen,
Haiwei Li,
Song Liu,
Sabarinathan,
K Uma,
B Sathya Bama,
S. Mohamed Mansoor Roomi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Arad_2022_CVPR, author = {Arad, Boaz and Timofte, Radu and Yahel, Rony and Morag, Nimrod and Bernat, Amir and Cai, Yuanhao and Lin, Jing and Lin, Zudi and Wang, Haoqian and Zhang, Yulun and Pfister, Hanspeter and Van Gool, Luc and Liu, Shuai and Li, Yongqiang and Feng, Chaoyu and Lei, Lei and Li, Jiaojiao and Du, Songcheng and Wu, Chaoxiong and Leng, Yihong and Song, Rui and Zhang, Mingwei and Song, Chongxing and Zhao, Shuyi and Lang, Zhiqiang and Wei, Wei and Zhang, Lei and Dian, Renwei and Shan, Tianci and Guo, Anjing and Feng, Chengguo and Liu, Jinyang and Agarla, Mirko and Bianco, Simone and Buzzelli, Marco and Celona, Luigi and Schettini, Raimondo and He, Jiang and Xiao, Yi and Xiao, Jiajun and Yuan, Qiangqiang and Li, Jie and Zhang, Liangpei and Kwon, Taesung and Ryu, Dohoon and Bae, Hyokyoung and Yang, Hao-Hsiang and Chang, Hua-En and Huang, Zhi-Kai and Chen, Wei-Ting and Kuo, Sy-Yen and Chen, Junyu and Li, Haiwei and Liu, Song and Sabarinathan and Uma, K and Bama, B Sathya and Roomi, S. Mohamed Mansoor}, title = {NTIRE 2022 Spectral Recovery Challenge and Data Set}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {863-881} }

NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset, Methods and Results
Ren Yang,
Radu Timofte,
Meisong Zheng,
Qunliang Xing,
Minglang Qiao,
Mai Xu,
Lai Jiang,
Huaida Liu,
Ying Chen,
Youcheng Ben,
Xiao Zhou,
Chen Fu,
Pei Cheng,
Gang Yu,
Junyi Li,
Renlong Wu,
Zhilu Zhang,
Wei Shang,
Zhengyao Lv,
Yunjin Chen,
Mingcai Zhou,
Dongwei Ren,
Kai Zhang,
Wangmeng Zuo,
Pavel Ostyakov,
Vyal Dmitry,
Shakarim Soltanayev,
Chervontsev Sergey,
Zhussip Magauiya,
Xueyi Zou,
Youliang Yan,
Pablo Navarrete Michelini,
Yunhua Lu,
Diankai Zhang,
Shaoli Liu,
Si Gao,
Biao Wu,
Chengjian Zheng,
Xiaofeng Zhang,
Kaidi Lu,
Ning Wang,
Thuong Nguyen Canh,
Thong Bach,
Qing Wang,
Xiaopeng Sun,
Haoyu Ma,
Shijie Zhao,
Junlin Li,
Liangbin Xie,
Shuwei Shi,
Yujiu Yang,
Xintao Wang,
Jinjin Gu,
Chao Dong,
Xiaodi Shi,
Chunmei Nian,
Dong Jiang,
Jucai Lin,
Zhihuai Xie,
Mao Ye,
Dengyan Luo,
Liuhan Peng,
Shengjie Chen,
Xin Liu,
Xin Liu,
Qian Wang,
Boyang Liang,
Hang Dong,
Yuhao Huang,
Kai Chen,
Xingbei Guo,
Yujing Sun,
Huilei Wu,
Pengxu Wei,
Yulin Huang,
Junying Chen,
Ik Hyun Lee,
Sunder Ali Khowaja,
Jiseok Yoon
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Ren and Timofte, Radu and Zheng, Meisong and Xing, Qunliang and Qiao, Minglang and Xu, Mai and Jiang, Lai and Liu, Huaida and Chen, Ying and Ben, Youcheng and Zhou, Xiao and Fu, Chen and Cheng, Pei and Yu, Gang and Li, Junyi and Wu, Renlong and Zhang, Zhilu and Shang, Wei and Lv, Zhengyao and Chen, Yunjin and Zhou, Mingcai and Ren, Dongwei and Zhang, Kai and Zuo, Wangmeng and Ostyakov, Pavel and Dmitry, Vyal and Soltanayev, Shakarim and Sergey, Chervontsev and Magauiya, Zhussip and Zou, Xueyi and Yan, Youliang and Michelini, Pablo Navarrete and Lu, Yunhua and Zhang, Diankai and Liu, Shaoli and Gao, Si and Wu, Biao and Zheng, Chengjian and Zhang, Xiaofeng and Lu, Kaidi and Wang, Ning and Canh, Thuong Nguyen and Bach, Thong and Wang, Qing and Sun, Xiaopeng and Ma, Haoyu and Zhao, Shijie and Li, Junlin and Xie, Liangbin and Shi, Shuwei and Yang, Yujiu and Wang, Xintao and Gu, Jinjin and Dong, Chao and Shi, Xiaodi and Nian, Chunmei and Jiang, Dong and Lin, Jucai and Xie, Zhihuai and Ye, Mao and Luo, Dengyan and Peng, Liuhan and Chen, Shengjie and Liu, Xin and Liu, Xin and Wang, Qian and Liang, Boyang and Dong, Hang and Huang, Yuhao and Chen, Kai and Guo, Xingbei and Sun, Yujing and Wu, Huilei and Wei, Pengxu and Huang, Yulin and Chen, Junying and Lee, Ik Hyun and Khowaja, Sunder Ali and Yoon, Jiseok}, title = {NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset, Methods and Results}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1221-1238} }

LAN: Lightweight Attention-Based Network for RAW-to-RGB Smartphone Image Processing
Daniel Wirzberger Raimundo,
Andrey Ignatov,
Radu Timofte
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Raimundo_2022_CVPR, author = {Raimundo, Daniel Wirzberger and Ignatov, Andrey and Timofte, Radu}, title = {LAN: Lightweight Attention-Based Network for RAW-to-RGB Smartphone Image Processing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {808-816} }

Exploiting Distortion Information for Multi-Degraded Image Restoration
Wooksu Shin,
Namhyuk Ahn,
Jeong-Hyeon Moon,
Kyung-Ah Sohn
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shin_2022_CVPR, author = {Shin, Wooksu and Ahn, Namhyuk and Moon, Jeong-Hyeon and Sohn, Kyung-Ah}, title = {Exploiting Distortion Information for Multi-Degraded Image Restoration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {537-546} }

Complete and Temporally Consistent Video Outpainting
Loïc Dehan,
Wiebe Van Ranst,
Patrick Vandewalle,
Toon Goedemé
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Dehan_2022_CVPR, author = {Dehan, Lo{\"\i}c and Van Ranst, Wiebe and Vandewalle, Patrick and Goedem\'e, Toon}, title = {Complete and Temporally Consistent Video Outpainting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {687-695} }

Deep-FlexISP: A Three-Stage Framework for Night Photography Rendering
Shuai Liu,
Chaoyu Feng,
Xiaotao Wang,
Hao Wang,
Ran Zhu,
Yongqiang Li,
Lei Lei
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Shuai and Feng, Chaoyu and Wang, Xiaotao and Wang, Hao and Zhu, Ran and Li, Yongqiang and Lei, Lei}, title = {Deep-FlexISP: A Three-Stage Framework for Night Photography Rendering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {1211-1220} }

SwiniPASSR: Swin Transformer Based Parallax Attention Network for Stereo Image Super-Resolution
Kai Jin,
Zeqiang Wei,
Angulia Yang,
Sha Guo,
Mingzhi Gao,
Xiuzhuang Zhou,
Guodong Guo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jin_2022_CVPR, author = {Jin, Kai and Wei, Zeqiang and Yang, Angulia and Guo, Sha and Gao, Mingzhi and Zhou, Xiuzhuang and Guo, Guodong}, title = {SwiniPASSR: Swin Transformer Based Parallax Attention Network for Stereo Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {920-929} }

Alpha Matte Generation From Single Input for Portrait Matting
Dogucan Yaman,
Hazim Kemal Ekenel,
Alexander Waibel
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yaman_2022_CVPR, author = {Yaman, Dogucan and Ekenel, Hazim Kemal and Waibel, Alexander}, title = {Alpha Matte Generation From Single Input for Portrait Matting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops}, month = {June}, year = {2022}, pages = {696-705} }