Papers

[Go back]

3D-RelNet: Joint Object and Relational Network for 3D Prediction
Nilesh Kulkarni,
Ishan Misra,
Shubham Tulsiani,
Abhinav Gupta
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kulkarni_2019_ICCV,
author = {Kulkarni, Nilesh and Misra, Ishan and Tulsiani, Shubham and Gupta, Abhinav},
title = {3D-RelNet: Joint Object and Relational Network for 3D Prediction},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Sampling-Free Epistemic Uncertainty Estimation Using Approximated Variance Propagation
Janis Postels,
Francesco Ferroni,
Huseyin Coskun,
Nassir Navab,
Federico Tombari
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Postels_2019_ICCV,
author = {Postels, Janis and Ferroni, Francesco and Coskun, Huseyin and Navab, Nassir and Tombari, Federico},
title = {Sampling-Free Epistemic Uncertainty Estimation Using Approximated Variance Propagation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Universal Adversarial Perturbation via Prior Driven Uncertainty Approximation
Hong Liu,
Rongrong Ji,
Jie Li,
Baochang Zhang,
Yue Gao,
Yongjian Wu,
Feiyue Huang
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV,
author = {Liu, Hong and Ji, Rongrong and Li, Jie and Zhang, Baochang and Gao, Yue and Wu, Yongjian and Huang, Feiyue},
title = {Universal Adversarial Perturbation via Prior Driven Uncertainty Approximation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Understanding Deep Networks via Extremal Perturbations and Smooth Masks
Ruth Fong,
Mandela Patrick,
Andrea Vedaldi
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Fong_2019_ICCV,
author = {Fong, Ruth and Patrick, Mandela and Vedaldi, Andrea},
title = {Understanding Deep Networks via Extremal Perturbations and Smooth Masks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Unsupervised Pre-Training of Image Features on Non-Curated Data
Mathilde Caron,
Piotr Bojanowski,
Julien Mairal,
Armand Joulin
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Caron_2019_ICCV,
author = {Caron, Mathilde and Bojanowski, Piotr and Mairal, Julien and Joulin, Armand},
title = {Unsupervised Pre-Training of Image Features on Non-Curated Data},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learning Local Descriptors With a CDF-Based Dynamic Soft Margin
Linguang Zhang,
Szymon Rusinkiewicz
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2019_ICCV,
author = {Zhang, Linguang and Rusinkiewicz, Szymon},
title = {Learning Local Descriptors With a CDF-Based Dynamic Soft Margin},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Bayes-Factor-VAE: Hierarchical Bayesian Deep Auto-Encoder Models for Factor Disentanglement
Minyoung Kim,
Yuting Wang,
Pritish Sahu,
Vladimir Pavlovic
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2019_ICCV,
author = {Kim, Minyoung and Wang, Yuting and Sahu, Pritish and Pavlovic, Vladimir},
title = {Bayes-Factor-VAE: Hierarchical Bayesian Deep Auto-Encoder Models for Factor Disentanglement},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Linearized Multi-Sampling for Differentiable Image Transformation
Wei Jiang,
Weiwei Sun,
Andrea Tagliasacchi,
Eduard Trulls,
Kwang Moo Yi
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2019_ICCV,
author = {Jiang, Wei and Sun, Weiwei and Tagliasacchi, Andrea and Trulls, Eduard and Yi, Kwang Moo},
title = {Linearized Multi-Sampling for Differentiable Image Transformation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

AdaTransform: Adaptive Data Transformation
Zhiqiang Tang,
Xi Peng,
Tingfeng Li,
Yizhe Zhu,
Dimitris N. Metaxas
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2019_ICCV,
author = {Tang, Zhiqiang and Peng, Xi and Li, Tingfeng and Zhu, Yizhe and Metaxas, Dimitris N.},
title = {AdaTransform: Adaptive Data Transformation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

CARAFE: Content-Aware ReAssembly of FEatures
Jiaqi Wang,
Kai Chen,
Rui Xu,
Ziwei Liu,
Chen Change Loy,
Dahua Lin
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Jiaqi and Chen, Kai and Xu, Rui and Liu, Ziwei and Loy, Chen Change and Lin, Dahua},
title = {CARAFE: Content-Aware ReAssembly of FEatures},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

AFD-Net: Aggregated Feature Difference Learning for Cross-Spectral Image Patch Matching
Dou Quan,
Xuefeng Liang,
Shuang Wang,
Shaowei Wei,
Yanfeng Li,
Ning Huyan,
Licheng Jiao
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Quan_2019_ICCV,
author = {Quan, Dou and Liang, Xuefeng and Wang, Shuang and Wei, Shaowei and Li, Yanfeng and Huyan, Ning and Jiao, Licheng},
title = {AFD-Net: Aggregated Feature Difference Learning for Cross-Spectral Image Patch Matching},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deep Joint-Semantics Reconstructing Hashing for Large-Scale Unsupervised Cross-Modal Retrieval
Shupeng Su,
Zhisheng Zhong,
Chao Zhang
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Su_2019_ICCV,
author = {Su, Shupeng and Zhong, Zhisheng and Zhang, Chao},
title = {Deep Joint-Semantics Reconstructing Hashing for Large-Scale Unsupervised Cross-Modal Retrieval},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Unsupervised Neural Quantization for Compressed-Domain Similarity Search
Stanislav Morozov,
Artem Babenko
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Morozov_2019_ICCV,
author = {Morozov, Stanislav and Babenko, Artem},
title = {Unsupervised Neural Quantization for Compressed-Domain Similarity Search},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Siamese Networks: The Tale of Two Manifolds
Soumava Kumar Roy,
Mehrtash Harandi,
Richard Nock,
Richard Hartley
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Roy_2019_ICCV,
author = {Roy, Soumava Kumar and Harandi, Mehrtash and Nock, Richard and Hartley, Richard},
title = {Siamese Networks: The Tale of Two Manifolds},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learning Combinatorial Embedding Networks for Deep Graph Matching
Runzhong Wang,
Junchi Yan,
Xiaokang Yang
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Runzhong and Yan, Junchi and Yang, Xiaokang},
title = {Learning Combinatorial Embedding Networks for Deep Graph Matching},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Fashion Retrieval via Graph Reasoning Networks on a Similarity Pyramid
Zhanghui Kuang,
Yiming Gao,
Guanbin Li,
Ping Luo,
Yimin Chen,
Liang Lin,
Wayne Zhang
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Kuang_2019_ICCV,
author = {Kuang, Zhanghui and Gao, Yiming and Li, Guanbin and Luo, Ping and Chen, Yimin and Lin, Liang and Zhang, Wayne},
title = {Fashion Retrieval via Graph Reasoning Networks on a Similarity Pyramid},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Wavelet Domain Style Transfer for an Effective Perception-Distortion Tradeoff in Single Image Super-Resolution
Xin Deng,
Ren Yang,
Mai Xu,
Pier Luigi Dragotti
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Deng_2019_ICCV,
author = {Deng, Xin and Yang, Ren and Xu, Mai and Dragotti, Pier Luigi},
title = {Wavelet Domain Style Transfer for an Effective Perception-Distortion Tradeoff in Single Image Super-Resolution},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Toward Real-World Single Image Super-Resolution: A New Benchmark and a New Model
Jianrui Cai,
Hui Zeng,
Hongwei Yong,
Zisheng Cao,
Lei Zhang
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2019_ICCV,
author = {Cai, Jianrui and Zeng, Hui and Yong, Hongwei and Cao, Zisheng and Zhang, Lei},
title = {Toward Real-World Single Image Super-Resolution: A New Benchmark and a New Model},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

RankSRGAN: Generative Adversarial Networks With Ranker for Image Super-Resolution
Wenlong Zhang,
Yihao Liu,
Chao Dong,
Yu Qiao
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2019_ICCV,
author = {Zhang, Wenlong and Liu, Yihao and Dong, Chao and Qiao, Yu},
title = {RankSRGAN: Generative Adversarial Networks With Ranker for Image Super-Resolution},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Progressive Fusion Video Super-Resolution Network via Exploiting Non-Local Spatio-Temporal Correlations
Peng Yi,
Zhongyuan Wang,
Kui Jiang,
Junjun Jiang,
Jiayi Ma
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Yi_2019_ICCV,
author = {Yi, Peng and Wang, Zhongyuan and Jiang, Kui and Jiang, Junjun and Ma, Jiayi},
title = {Progressive Fusion Video Super-Resolution Network via Exploiting Non-Local Spatio-Temporal Correlations},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deep SR-ITM: Joint Learning of Super-Resolution and Inverse Tone-Mapping for 4K UHD HDR Applications
Soo Ye Kim,
Jihyong Oh,
Munchurl Kim
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2019_ICCV,
author = {Kim, Soo Ye and Oh, Jihyong and Kim, Munchurl},
title = {Deep SR-ITM: Joint Learning of Super-Resolution and Inverse Tone-Mapping for 4K UHD HDR Applications},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Dynamic PET Image Reconstruction Using Nonnegative Matrix Factorization Incorporated With Deep Image Prior
Tatsuya Yokota,
Kazuya Kawai,
Muneyuki Sakata,
Yuichi Kimura,
Hidekata Hontani
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Yokota_2019_ICCV,
author = {Yokota, Tatsuya and Kawai, Kazuya and Sakata, Muneyuki and Kimura, Yuichi and Hontani, Hidekata},
title = {Dynamic PET Image Reconstruction Using Nonnegative Matrix Factorization Incorporated With Deep Image Prior},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

DSIC: Deep Stereo Image Compression
Jerry Liu,
Shenlong Wang,
Raquel Urtasun
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV,
author = {Liu, Jerry and Wang, Shenlong and Urtasun, Raquel},
title = {DSIC: Deep Stereo Image Compression},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Variable Rate Deep Image Compression With a Conditional Autoencoder
Yoojin Choi,
Mostafa El-Khamy,
Jungwon Lee
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Choi_2019_ICCV,
author = {Choi, Yoojin and El-Khamy, Mostafa and Lee, Jungwon},
title = {Variable Rate Deep Image Compression With a Conditional Autoencoder},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Real Image Denoising With Feature Attention
Saeed Anwar,
Nick Barnes
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Anwar_2019_ICCV,
author = {Anwar, Saeed and Barnes, Nick},
title = {Real Image Denoising With Feature Attention},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Noise Flow: Noise Modeling With Conditional Normalizing Flows
Abdelrahman Abdelhamed,
Marcus A. Brubaker,
Michael S. Brown
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Abdelhamed_2019_ICCV,
author = {Abdelhamed, Abdelrahman and Brubaker, Marcus A. and Brown, Michael S.},
title = {Noise Flow: Noise Modeling With Conditional Normalizing Flows},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Bottleneck Potentials in Markov Random Fields
Ahmed Abbas,
Paul Swoboda
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Abbas_2019_ICCV,
author = {Abbas, Ahmed and Swoboda, Paul},
title = {Bottleneck Potentials in Markov Random Fields},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Seeing Motion in the Dark
Chen Chen,
Qifeng Chen,
Minh N. Do,
Vladlen Koltun
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_ICCV,
author = {Chen, Chen and Chen, Qifeng and Do, Minh N. and Koltun, Vladlen},
title = {Seeing Motion in the Dark},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

SENSE: A Shared Encoder Network for Scene-Flow Estimation
Huaizu Jiang,
Deqing Sun,
Varun Jampani,
Zhaoyang Lv,
Erik Learned-Miller,
Jan Kautz
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2019_ICCV,
author = {Jiang, Huaizu and Sun, Deqing and Jampani, Varun and Lv, Zhaoyang and Learned-Miller, Erik and Kautz, Jan},
title = {SENSE: A Shared Encoder Network for Scene-Flow Estimation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Adversarial Feedback Loop
Firas Shama,
Roey Mechrez,
Alon Shoshan,
Lihi Zelnik-Manor
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shama_2019_ICCV,
author = {Shama, Firas and Mechrez, Roey and Shoshan, Alon and Zelnik-Manor, Lihi},
title = {Adversarial Feedback Loop},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Dynamic-Net: Tuning the Objective Without Re-Training for Synthesis Tasks
Alon Shoshan,
Roey Mechrez,
Lihi Zelnik-Manor
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shoshan_2019_ICCV,
author = {Shoshan, Alon and Mechrez, Roey and Zelnik-Manor, Lihi},
title = {Dynamic-Net: Tuning the Objective Without Re-Training for Synthesis Tasks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

AutoGAN: Neural Architecture Search for Generative Adversarial Networks
Xinyu Gong,
Shiyu Chang,
Yifan Jiang,
Zhangyang Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gong_2019_ICCV,
author = {Gong, Xinyu and Chang, Shiyu and Jiang, Yifan and Wang, Zhangyang},
title = {AutoGAN: Neural Architecture Search for Generative Adversarial Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Co-Evolutionary Compression for Unpaired Image Translation
Han Shu,
Yunhe Wang,
Xu Jia,
Kai Han,
Hanting Chen,
Chunjing Xu,
Qi Tian,
Chang Xu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shu_2019_ICCV,
author = {Shu, Han and Wang, Yunhe and Jia, Xu and Han, Kai and Chen, Hanting and Xu, Chunjing and Tian, Qi and Xu, Chang},
title = {Co-Evolutionary Compression for Unpaired Image Translation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Self-Supervised Representation Learning From Multi-Domain Data
Zeyu Feng,
Chang Xu,
Dacheng Tao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Feng_2019_ICCV,
author = {Feng, Zeyu and Xu, Chang and Tao, Dacheng},
title = {Self-Supervised Representation Learning From Multi-Domain Data},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Controlling Neural Networks via Energy Dissipation
Michael Moeller,
Thomas Mollenhoff,
Daniel Cremers
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Moeller_2019_ICCV,
author = {Moeller, Michael and Mollenhoff, Thomas and Cremers, Daniel},
title = {Controlling Neural Networks via Energy Dissipation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Indices Matter: Learning to Index for Deep Image Matting
Hao Lu,
Yutong Dai,
Chunhua Shen,
Songcen Xu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2019_ICCV,
author = {Lu, Hao and Dai, Yutong and Shen, Chunhua and Xu, Songcen},
title = {Indices Matter: Learning to Index for Deep Image Matting},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

LAP-Net: Level-Aware Progressive Network for Image Dehazing
Yunan Li,
Qiguang Miao,
Wanli Ouyang,
Zhenxin Ma,
Huijuan Fang,
Chao Dong,
Yining Quan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2019_ICCV,
author = {Li, Yunan and Miao, Qiguang and Ouyang, Wanli and Ma, Zhenxin and Fang, Huijuan and Dong, Chao and Quan, Yining},
title = {LAP-Net: Level-Aware Progressive Network for Image Dehazing},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Attention Augmented Convolutional Networks
Irwan Bello,
Barret Zoph,
Ashish Vaswani,
Jonathon Shlens,
Quoc V. Le
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bello_2019_ICCV,
author = {Bello, Irwan and Zoph, Barret and Vaswani, Ashish and Shlens, Jonathon and Le, Quoc V.},
title = {Attention Augmented Convolutional Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

MetaPruning: Meta Learning for Automatic Neural Network Channel Pruning
Zechun Liu,
Haoyuan Mu,
Xiangyu Zhang,
Zichao Guo,
Xin Yang,
Kwang-Ting Cheng,
Jian Sun
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV,
author = {Liu, Zechun and Mu, Haoyuan and Zhang, Xiangyu and Guo, Zichao and Yang, Xin and Cheng, Kwang-Ting and Sun, Jian},
title = {MetaPruning: Meta Learning for Automatic Neural Network Channel Pruning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Accelerate CNN via Recursive Bayesian Pruning
Yuefu Zhou,
Ya Zhang,
Yanfeng Wang,
Qi Tian
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2019_ICCV,
author = {Zhou, Yuefu and Zhang, Ya and Wang, Yanfeng and Tian, Qi},
title = {Accelerate CNN via Recursive Bayesian Pruning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

HBONet: Harmonious Bottleneck on Two Orthogonal Dimensions
Duo Li,
Aojun Zhou,
Anbang Yao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2019_ICCV,
author = {Li, Duo and Zhou, Aojun and Yao, Anbang},
title = {HBONet: Harmonious Bottleneck on Two Orthogonal Dimensions},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

O2U-Net: A Simple Noisy Label Detection Approach for Deep Neural Networks
Jinchi Huang,
Lie Qu,
Rongfei Jia,
Binqiang Zhao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2019_ICCV,
author = {Huang, Jinchi and Qu, Lie and Jia, Rongfei and Zhao, Binqiang},
title = {O2U-Net: A Simple Noisy Label Detection Approach for Deep Neural Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Continual Learning by Asymmetric Loss Approximation With Single-Side Overestimation
Dongmin Park,
Seokil Hong,
Bohyung Han,
Kyoung Mu Lee
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2019_ICCV,
author = {Park, Dongmin and Hong, Seokil and Han, Bohyung and Lee, Kyoung Mu},
title = {Continual Learning by Asymmetric Loss Approximation With Single-Side Overestimation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Label-PEnet: Sequential Label Propagation and Enhancement Networks for Weakly Supervised Instance Segmentation
Weifeng Ge,
Sheng Guo,
Weilin Huang,
Matthew R. Scott
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ge_2019_ICCV,
author = {Ge, Weifeng and Guo, Sheng and Huang, Weilin and Scott, Matthew R.},
title = {Label-PEnet: Sequential Label Propagation and Enhancement Networks for Weakly Supervised Instance Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

LIP: Local Importance-Based Pooling
Ziteng Gao,
Limin Wang,
Gangshan Wu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2019_ICCV,
author = {Gao, Ziteng and Wang, Limin and Wu, Gangshan},
title = {LIP: Local Importance-Based Pooling},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Global Feature Guided Local Pooling
Takumi Kobayashi
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kobayashi_2019_ICCV,
author = {Kobayashi, Takumi},
title = {Global Feature Guided Local Pooling},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Conditional Coupled Generative Adversarial Networks for Zero-Shot Domain Adaptation
Jinghua Wang,
Jianmin Jiang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Jinghua and Jiang, Jianmin},
title = {Conditional Coupled Generative Adversarial Networks for Zero-Shot Domain Adaptation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Adversarial Defense by Restricting the Hidden Space of Deep Neural Networks
Aamir Mustafa,
Salman Khan,
Munawar Hayat,
Roland Goecke,
Jianbing Shen,
Ling Shao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Mustafa_2019_ICCV,
author = {Mustafa, Aamir and Khan, Salman and Hayat, Munawar and Goecke, Roland and Shen, Jianbing and Shao, Ling},
title = {Adversarial Defense by Restricting the Hidden Space of Deep Neural Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Hyperpixel Flow: Semantic Correspondence With Multi-Layer Neural Features
Juhong Min,
Jongmin Lee,
Jean Ponce,
Minsu Cho
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Min_2019_ICCV,
author = {Min, Juhong and Lee, Jongmin and Ponce, Jean and Cho, Minsu},
title = {Hyperpixel Flow: Semantic Correspondence With Multi-Layer Neural Features},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Information Entropy Based Feature Pooling for Convolutional Neural Networks
Weitao Wan,
Jiansheng Chen,
Tianpeng Li,
Yiqing Huang,
Jingqi Tian,
Cheng Yu,
Youze Xue
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wan_2019_ICCV,
author = {Wan, Weitao and Chen, Jiansheng and Li, Tianpeng and Huang, Yiqing and Tian, Jingqi and Yu, Cheng and Xue, Youze},
title = {Information Entropy Based Feature Pooling for Convolutional Neural Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Patchwork: A Patch-Wise Attention Network for Efficient Object Detection and Segmentation in Video Streams
Yuning Chai
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chai_2019_ICCV,
author = {Chai, Yuning},
title = {Patchwork: A Patch-Wise Attention Network for Efficient Object Detection and Segmentation in Video Streams},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

AttentionRNN: A Structured Spatial Attention Mechanism
Siddhesh Khandelwal,
Leonid Sigal
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Khandelwal_2019_ICCV,
author = {Khandelwal, Siddhesh and Sigal, Leonid},
title = {AttentionRNN: A Structured Spatial Attention Mechanism},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Drop an Octave: Reducing Spatial Redundancy in Convolutional Neural Networks With Octave Convolution
Yunpeng Chen,
Haoqi Fan,
Bing Xu,
Zhicheng Yan,
Yannis Kalantidis,
Marcus Rohrbach,
Shuicheng Yan,
Jiashi Feng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_ICCV,
author = {Chen, Yunpeng and Fan, Haoqi and Xu, Bing and Yan, Zhicheng and Kalantidis, Yannis and Rohrbach, Marcus and Yan, Shuicheng and Feng, Jiashi},
title = {Drop an Octave: Reducing Spatial Redundancy in Convolutional Neural Networks With Octave Convolution},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Domain Intersection and Domain Difference
Sagie Benaim,
Michael Khaitov,
Tomer Galanti,
Lior Wolf
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Benaim_2019_ICCV,
author = {Benaim, Sagie and Khaitov, Michael and Galanti, Tomer and Wolf, Lior},
title = {Domain Intersection and Domain Difference},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learned Video Compression
Oren Rippel,
Sanjay Nair,
Carissa Lew,
Steve Branson,
Alexander G. Anderson,
Lubomir Bourdev
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Rippel_2019_ICCV,
author = {Rippel, Oren and Nair, Sanjay and Lew, Carissa and Branson, Steve and Anderson, Alexander G. and Bourdev, Lubomir},
title = {Learned Video Compression},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Local Relation Networks for Image Recognition
Han Hu,
Zheng Zhang,
Zhenda Xie,
Stephen Lin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2019_ICCV,
author = {Hu, Han and Zhang, Zheng and Xie, Zhenda and Lin, Stephen},
title = {Local Relation Networks for Image Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

DiscoNet: Shapes Learning on Disconnected Manifolds for 3D Editing
Eloi Mehr,
Ariane Jourdan,
Nicolas Thome,
Matthieu Cord,
Vincent Guitteny
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Mehr_2019_ICCV,
author = {Mehr, Eloi and Jourdan, Ariane and Thome, Nicolas and Cord, Matthieu and Guitteny, Vincent},
title = {DiscoNet: Shapes Learning on Disconnected Manifolds for 3D Editing},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deep Residual Learning in the JPEG Transform Domain
Max Ehrlich,
Larry S. Davis
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ehrlich_2019_ICCV,
author = {Ehrlich, Max and Davis, Larry S.},
title = {Deep Residual Learning in the JPEG Transform Domain},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Approximated Bilinear Modules for Temporal Modeling
Xinqi Zhu,
Chang Xu,
Langwen Hui,
Cewu Lu,
Dacheng Tao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2019_ICCV,
author = {Zhu, Xinqi and Xu, Chang and Hui, Langwen and Lu, Cewu and Tao, Dacheng},
title = {Approximated Bilinear Modules for Temporal Modeling},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Customizing Student Networks From Heterogeneous Teachers via Adaptive Knowledge Amalgamation
Chengchao Shen,
Mengqi Xue,
Xinchao Wang,
Jie Song,
Li Sun,
Mingli Song
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shen_2019_ICCV,
author = {Shen, Chengchao and Xue, Mengqi and Wang, Xinchao and Song, Jie and Sun, Li and Song, Mingli},
title = {Customizing Student Networks From Heterogeneous Teachers via Adaptive Knowledge Amalgamation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Data-Free Learning of Student Networks
Hanting Chen,
Yunhe Wang,
Chang Xu,
Zhaohui Yang,
Chuanjian Liu,
Boxin Shi,
Chunjing Xu,
Chao Xu,
Qi Tian
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_ICCV,
author = {Chen, Hanting and Wang, Yunhe and Xu, Chang and Yang, Zhaohui and Liu, Chuanjian and Shi, Boxin and Xu, Chunjing and Xu, Chao and Tian, Qi},
title = {Data-Free Learning of Student Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deep Closest Point: Learning Representations for Point Cloud Registration
Yue Wang,
Justin M. Solomon
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Yue and Solomon, Justin M.},
title = {Deep Closest Point: Learning Representations for Point Cloud Registration},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Orientation-Aware Semantic Segmentation on Icosahedron Spheres
Chao Zhang,
Stephan Liwicki,
William Smith,
Roberto Cipolla
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2019_ICCV,
author = {Zhang, Chao and Liwicki, Stephan and Smith, William and Cipolla, Roberto},
title = {Orientation-Aware Semantic Segmentation on Icosahedron Spheres},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Differentiable Learning-to-Group Channels via Groupable Convolutional Neural Networks
Zhaoyang Zhang,
Jingyu Li,
Wenqi Shao,
Zhanglin Peng,
Ruimao Zhang,
Xiaogang Wang,
Ping Luo
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2019_ICCV,
author = {Zhang, Zhaoyang and Li, Jingyu and Shao, Wenqi and Peng, Zhanglin and Zhang, Ruimao and Wang, Xiaogang and Luo, Ping},
title = {Differentiable Learning-to-Group Channels via Groupable Convolutional Neural Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

HarDNet: A Low Memory Traffic Network
Ping Chao,
Chao-Yang Kao,
Yu-Shan Ruan,
Chien-Hsiang Huang,
Youn-Long Lin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chao_2019_ICCV,
author = {Chao, Ping and Kao, Chao-Yang and Ruan, Yu-Shan and Huang, Chien-Hsiang and Lin, Youn-Long},
title = {HarDNet: A Low Memory Traffic Network},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Dynamic Multi-Scale Filters for Semantic Segmentation
Junjun He,
Zhongying Deng,
Yu Qiao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{He_2019_ICCV,
author = {He, Junjun and Deng, Zhongying and Qiao, Yu},
title = {Dynamic Multi-Scale Filters for Semantic Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Online Model Distillation for Efficient Video Inference
Ravi Teja Mullapudi,
Steven Chen,
Keyi Zhang,
Deva Ramanan,
Kayvon Fatahalian
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Mullapudi_2019_ICCV,
author = {Mullapudi, Ravi Teja and Chen, Steven and Zhang, Keyi and Ramanan, Deva and Fatahalian, Kayvon},
title = {Online Model Distillation for Efficient Video Inference},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Rethinking Zero-Shot Learning: A Conditional Visual Classification Perspective
Kai Li,
Martin Renqiang Min,
Yun Fu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2019_ICCV,
author = {Li, Kai and Min, Martin Renqiang and Fu, Yun},
title = {Rethinking Zero-Shot Learning: A Conditional Visual Classification Perspective},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Task-Driven Modular Networks for Zero-Shot Compositional Learning
Senthil Purushwalkam,
Maximilian Nickel,
Abhinav Gupta,
Marc'Aurelio Ranzato
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Purushwalkam_2019_ICCV,
author = {Purushwalkam, Senthil and Nickel, Maximilian and Gupta, Abhinav and Ranzato, Marc'Aurelio},
title = {Task-Driven Modular Networks for Zero-Shot Compositional Learning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Transductive Episodic-Wise Adaptive Metric for Few-Shot Learning
Limeng Qiao,
Yemin Shi,
Jia Li,
Yaowei Wang,
Tiejun Huang,
Yonghong Tian
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Qiao_2019_ICCV,
author = {Qiao, Limeng and Shi, Yemin and Li, Jia and Wang, Yaowei and Huang, Tiejun and Tian, Yonghong},
title = {Transductive Episodic-Wise Adaptive Metric for Few-Shot Learning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deep Multiple-Attribute-Perceived Network for Real-World Texture Recognition
Wei Zhai,
Yang Cao,
Jing Zhang,
Zheng-Jun Zha
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhai_2019_ICCV,
author = {Zhai, Wei and Cao, Yang and Zhang, Jing and Zha, Zheng-Jun},
title = {Deep Multiple-Attribute-Perceived Network for Real-World Texture Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

RGB-Infrared Cross-Modality Person Re-Identification via Joint Pixel and Feature Alignment
Guan'an Wang,
Tianzhu Zhang,
Jian Cheng,
Si Liu,
Yang Yang,
Zengguang Hou
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Guan'an and Zhang, Tianzhu and Cheng, Jian and Liu, Si and Yang, Yang and Hou, Zengguang},
title = {RGB-Infrared Cross-Modality Person Re-Identification via Joint Pixel and Feature Alignment},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

EvalNorm: Estimating Batch Normalization Statistics for Evaluation
Saurabh Singh,
Abhinav Shrivastava
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Singh_2019_ICCV,
author = {Singh, Saurabh and Shrivastava, Abhinav},
title = {EvalNorm: Estimating Batch Normalization Statistics for Evaluation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Beyond Human Parts: Dual Part-Aligned Representations for Person Re-Identification
Jianyuan Guo,
Yuhui Yuan,
Lang Huang,
Chao Zhang,
Jin-Ge Yao,
Kai Han
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2019_ICCV,
author = {Guo, Jianyuan and Yuan, Yuhui and Huang, Lang and Zhang, Chao and Yao, Jin-Ge and Han, Kai},
title = {Beyond Human Parts: Dual Part-Aligned Representations for Person Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Person Search by Text Attribute Query As Zero-Shot Learning
Qi Dong,
Shaogang Gong,
Xiatian Zhu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2019_ICCV,
author = {Dong, Qi and Gong, Shaogang and Zhu, Xiatian},
title = {Person Search by Text Attribute Query As Zero-Shot Learning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Semantic-Aware Knowledge Preservation for Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval
Qing Liu,
Lingxi Xie,
Huiyu Wang,
Alan L. Yuille
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV,
author = {Liu, Qing and Xie, Lingxi and Wang, Huiyu and Yuille, Alan L.},
title = {Semantic-Aware Knowledge Preservation for Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Active Learning for Deep Detection Neural Networks
Hamed H. Aghdam,
Abel Gonzalez-Garcia,
Joost van de Weijer,
Antonio M. Lopez
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Aghdam_2019_ICCV,
author = {Aghdam, Hamed H. and Gonzalez-Garcia, Abel and Weijer, Joost van de and Lopez, Antonio M.},
title = {Active Learning for Deep Detection Neural Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

One-Shot Neural Architecture Search via Self-Evaluated Template Network
Xuanyi Dong,
Yi Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2019_ICCV,
author = {Dong, Xuanyi and Yang, Yi},
title = {One-Shot Neural Architecture Search via Self-Evaluated Template Network},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Batch DropBlock Network for Person Re-Identification and Beyond
Zuozhuo Dai,
Mingqiang Chen,
Xiaodong Gu,
Siyu Zhu,
Ping Tan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Dai_2019_ICCV,
author = {Dai, Zuozhuo and Chen, Mingqiang and Gu, Xiaodong and Zhu, Siyu and Tan, Ping},
title = {Batch DropBlock Network for Person Re-Identification and Beyond},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Omni-Scale Feature Learning for Person Re-Identification
Kaiyang Zhou,
Yongxin Yang,
Andrea Cavallaro,
Tao Xiang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2019_ICCV,
author = {Zhou, Kaiyang and Yang, Yongxin and Cavallaro, Andrea and Xiang, Tao},
title = {Omni-Scale Feature Learning for Person Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Be Your Own Teacher: Improve the Performance of Convolutional Neural Networks via Self Distillation
Linfeng Zhang,
Jiebo Song,
Anni Gao,
Jingwei Chen,
Chenglong Bao,
Kaisheng Ma
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2019_ICCV,
author = {Zhang, Linfeng and Song, Jiebo and Gao, Anni and Chen, Jingwei and Bao, Chenglong and Ma, Kaisheng},
title = {Be Your Own Teacher: Improve the Performance of Convolutional Neural Networks via Self Distillation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Diversity With Cooperation: Ensemble Methods for Few-Shot Classification
Nikita Dvornik,
Cordelia Schmid,
Julien Mairal
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Dvornik_2019_ICCV,
author = {Dvornik, Nikita and Schmid, Cordelia and Mairal, Julien},
title = {Diversity With Cooperation: Ensemble Methods for Few-Shot Classification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Enhancing 2D Representation via Adjacent Views for 3D Shape Retrieval
Cheng Xu,
Zhaoqun Li,
Qiang Qiu,
Biao Leng,
Jingfei Jiang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2019_ICCV,
author = {Xu, Cheng and Li, Zhaoqun and Qiu, Qiang and Leng, Biao and Jiang, Jingfei},
title = {Enhancing 2D Representation via Adjacent Views for 3D Shape Retrieval},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Adversarial Fine-Grained Composition Learning for Unseen Attribute-Object Recognition
Kun Wei,
Muli Yang,
Hao Wang,
Cheng Deng,
Xianglong Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wei_2019_ICCV,
author = {Wei, Kun and Yang, Muli and Wang, Hao and Deng, Cheng and Liu, Xianglong},
title = {Adversarial Fine-Grained Composition Learning for Unseen Attribute-Object Recognition},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Auto-ReID: Searching for a Part-Aware ConvNet for Person Re-Identification
Ruijie Quan,
Xuanyi Dong,
Yu Wu,
Linchao Zhu,
Yi Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Quan_2019_ICCV,
author = {Quan, Ruijie and Dong, Xuanyi and Wu, Yu and Zhu, Linchao and Yang, Yi},
title = {Auto-ReID: Searching for a Part-Aware ConvNet for Person Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Second-Order Non-Local Attention Networks for Person Re-Identification
Bryan (Ning) Xia,
Yuan Gong,
Yizhe Zhang,
Christian Poellabauer
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xia_2019_ICCV,
author = {Xia, Bryan (Ning) and Gong, Yuan and Zhang, Yizhe and Poellabauer, Christian},
title = {Second-Order Non-Local Attention Networks for Person Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Fast Computation of Content-Sensitive Superpixels and Supervoxels Using Q-Distances
Zipeng Ye,
Ran Yi,
Minjing Yu,
Yong-Jin Liu,
Ying He
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2019_ICCV,
author = {Ye, Zipeng and Yi, Ran and Yu, Minjing and Liu, Yong-Jin and He, Ying},
title = {Fast Computation of Content-Sensitive Superpixels and Supervoxels Using Q-Distances},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Progressive-X: Efficient, Anytime, Multi-Model Fitting Algorithm
Daniel Barath,
Jiri Matas
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Barath_2019_ICCV,
author = {Barath, Daniel and Matas, Jiri},
title = {Progressive-X: Efficient, Anytime, Multi-Model Fitting Algorithm},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Structured Modeling of Joint Deep Feature and Prediction Refinement for Salient Object Detection
Yingyue Xu,
Dan Xu,
Xiaopeng Hong,
Wanli Ouyang,
Rongrong Ji,
Min Xu,
Guoying Zhao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2019_ICCV,
author = {Xu, Yingyue and Xu, Dan and Hong, Xiaopeng and Ouyang, Wanli and Ji, Rongrong and Xu, Min and Zhao, Guoying},
title = {Structured Modeling of Joint Deep Feature and Prediction Refinement for Salient Object Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Selectivity or Invariance: Boundary-Aware Salient Object Detection
Jinming Su,
Jia Li,
Yu Zhang,
Changqun Xia,
Yonghong Tian
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Su_2019_ICCV,
author = {Su, Jinming and Li, Jia and Zhang, Yu and Xia, Changqun and Tian, Yonghong},
title = {Selectivity or Invariance: Boundary-Aware Salient Object Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Online Unsupervised Learning of the 3D Kinematic Structure of Arbitrary Rigid Bodies
Urbano Miguel Nunes,
Yiannis Demiris
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Nunes_2019_ICCV,
author = {Nunes, Urbano Miguel and Demiris, Yiannis},
title = {Online Unsupervised Learning of the 3D Kinematic Structure of Arbitrary Rigid Bodies},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Few-Shot Generalization for Single-Image 3D Reconstruction via Priors
Bram Wallace,
Bharath Hariharan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wallace_2019_ICCV,
author = {Wallace, Bram and Hariharan, Bharath},
title = {Few-Shot Generalization for Single-Image 3D Reconstruction via Priors},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Digging Into Self-Supervised Monocular Depth Estimation
Clement Godard,
Oisin Mac Aodha,
Michael Firman,
Gabriel J. Brostow
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Godard_2019_ICCV,
author = {Godard, Clement and Mac Aodha, Oisin and Firman, Michael and Brostow, Gabriel J.},
title = {Digging Into Self-Supervised Monocular Depth Estimation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learning Object-Specific Distance From a Monocular Image
Jing Zhu,
Yi Fang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2019_ICCV,
author = {Zhu, Jing and Fang, Yi},
title = {Learning Object-Specific Distance From a Monocular Image},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Unsupervised 3D Reconstruction Networks
Geonho Cha,
Minsik Lee,
Songhwai Oh
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Cha_2019_ICCV,
author = {Cha, Geonho and Lee, Minsik and Oh, Songhwai},
title = {Unsupervised 3D Reconstruction Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

3D Point Cloud Generative Adversarial Network Based on Tree Structured Graph Convolutions
Dong Wook Shu,
Sung Woo Park,
Junseok Kwon
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shu_2019_ICCV,
author = {Shu, Dong Wook and Park, Sung Woo and Kwon, Junseok},
title = {3D Point Cloud Generative Adversarial Network Based on Tree Structured Graph Convolutions},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Visualization of Convolutional Neural Networks for Monocular Depth Estimation
Junjie Hu,
Yan Zhang,
Takayuki Okatani
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2019_ICCV,
author = {Hu, Junjie and Zhang, Yan and Okatani, Takayuki},
title = {Visualization of Convolutional Neural Networks for Monocular Depth Estimation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Co-Separating Sounds of Visual Objects
Ruohan Gao,
Kristen Grauman
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2019_ICCV,
author = {Gao, Ruohan and Grauman, Kristen},
title = {Co-Separating Sounds of Visual Objects},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

BMN: Boundary-Matching Network for Temporal Action Proposal Generation
Tianwei Lin,
Xiao Liu,
Xin Li,
Errui Ding,
Shilei Wen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2019_ICCV,
author = {Lin, Tianwei and Liu, Xiao and Li, Xin and Ding, Errui and Wen, Shilei},
title = {BMN: Boundary-Matching Network for Temporal Action Proposal Generation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Weakly Supervised Temporal Action Localization Through Contrast Based Evaluation Networks
Ziyi Liu,
Le Wang,
Qilin Zhang,
Zhanning Gao,
Zhenxing Niu,
Nanning Zheng,
Gang Hua
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV,
author = {Liu, Ziyi and Wang, Le and Zhang, Qilin and Gao, Zhanning and Niu, Zhenxing and Zheng, Nanning and Hua, Gang},
title = {Weakly Supervised Temporal Action Localization Through Contrast Based Evaluation Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Progressive Sparse Local Attention for Video Object Detection
Chaoxu Guo,
Bin Fan,
Jie Gu,
Qian Zhang,
Shiming Xiang,
Veronique Prinet,
Chunhong Pan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2019_ICCV,
author = {Guo, Chaoxu and Fan, Bin and Gu, Jie and Zhang, Qian and Xiang, Shiming and Prinet, Veronique and Pan, Chunhong},
title = {Progressive Sparse Local Attention for Video Object Detection},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Reasoning About Human-Object Interactions Through Dual Attention Networks
Tete Xiao,
Quanfu Fan,
Dan Gutfreund,
Mathew Monfort,
Aude Oliva,
Bolei Zhou
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xiao_2019_ICCV,
author = {Xiao, Tete and Fan, Quanfu and Gutfreund, Dan and Monfort, Mathew and Oliva, Aude and Zhou, Bolei},
title = {Reasoning About Human-Object Interactions Through Dual Attention Networks},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

DMM-Net: Differentiable Mask-Matching Network for Video Object Segmentation
Xiaohui Zeng,
Renjie Liao,
Li Gu,
Yuwen Xiong,
Sanja Fidler,
Raquel Urtasun
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zeng_2019_ICCV,
author = {Zeng, Xiaohui and Liao, Renjie and Gu, Li and Xiong, Yuwen and Fidler, Sanja and Urtasun, Raquel},
title = {DMM-Net: Differentiable Mask-Matching Network for Video Object Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Asymmetric Cross-Guided Attention Network for Actor and Action Video Segmentation From Natural Language Query
Hao Wang,
Cheng Deng,
Junchi Yan,
Dacheng Tao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Hao and Deng, Cheng and Yan, Junchi and Tao, Dacheng},
title = {Asymmetric Cross-Guided Attention Network for Actor and Action Video Segmentation From Natural Language Query},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

AGSS-VOS: Attention Guided Single-Shot Video Object Segmentation
Huaijia Lin,
Xiaojuan Qi,
Jiaya Jia
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2019_ICCV,
author = {Lin, Huaijia and Qi, Xiaojuan and Jia, Jiaya},
title = {AGSS-VOS: Attention Guided Single-Shot Video Object Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Global-Local Temporal Representations for Video Person Re-Identification
Jianing Li,
Jingdong Wang,
Qi Tian,
Wen Gao,
Shiliang Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2019_ICCV,
author = {Li, Jianing and Wang, Jingdong and Tian, Qi and Gao, Wen and Zhang, Shiliang},
title = {Global-Local Temporal Representations for Video Person Re-Identification},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

AdvIT: Adversarial Frames Identifier Based on Temporal Consistency in Videos
Chaowei Xiao,
Ruizhi Deng,
Bo Li,
Taesung Lee,
Benjamin Edwards,
Jinfeng Yi,
Dawn Song,
Mingyan Liu,
Ian Molloy
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xiao_2019_ICCV,
author = {Xiao, Chaowei and Deng, Ruizhi and Li, Bo and Lee, Taesung and Edwards, Benjamin and Yi, Jinfeng and Song, Dawn and Liu, Mingyan and Molloy, Ian},
title = {AdvIT: Adversarial Frames Identifier Based on Temporal Consistency in Videos},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

RANet: Ranking Attention Network for Fast Video Object Segmentation
Ziqin Wang,
Jun Xu,
Li Liu,
Fan Zhu,
Ling Shao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Ziqin and Xu, Jun and Liu, Li and Zhu, Fan and Shao, Ling},
title = {RANet: Ranking Attention Network for Fast Video Object Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Spatial-Temporal Relation Networks for Multi-Object Tracking
Jiarui Xu,
Yue Cao,
Zheng Zhang,
Han Hu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2019_ICCV,
author = {Xu, Jiarui and Cao, Yue and Zhang, Zheng and Hu, Han},
title = {Spatial-Temporal Relation Networks for Multi-Object Tracking},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Bridging the Gap Between Detection and Tracking: A Unified Approach
Lianghua Huang,
Xin Zhao,
Kaiqi Huang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2019_ICCV,
author = {Huang, Lianghua and Zhao, Xin and Huang, Kaiqi},
title = {Bridging the Gap Between Detection and Tracking: A Unified Approach},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learning the Model Update for Siamese Trackers
Lichao Zhang,
Abel Gonzalez-Garcia,
Joost van de Weijer,
Martin Danelljan,
Fahad Shahbaz Khan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2019_ICCV,
author = {Zhang, Lichao and Gonzalez-Garcia, Abel and Weijer, Joost van de and Danelljan, Martin and Khan, Fahad Shahbaz},
title = {Learning the Model Update for Siamese Trackers},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Fast-deepKCF Without Boundary Effect
Linyu Zheng,
Ming Tang,
Yingying Chen,
Jinqiao Wang,
Hanqing Lu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2019_ICCV,
author = {Zheng, Linyu and Tang, Ming and Chen, Yingying and Wang, Jinqiao and Lu, Hanqing},
title = {Fast-deepKCF Without Boundary Effect},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Program-Guided Image Manipulators
Jiayuan Mao,
Xiuming Zhang,
Yikai Li,
William T. Freeman,
Joshua B. Tenenbaum,
Jiajun Wu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Mao_2019_ICCV,
author = {Mao, Jiayuan and Zhang, Xiuming and Li, Yikai and Freeman, William T. and Tenenbaum, Joshua B. and Wu, Jiajun},
title = {Program-Guided Image Manipulators},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Calibration of Axial Fisheye Cameras Through Generic Virtual Central Models
Pierre-Andre Brousseau,
Sebastien Roy
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Brousseau_2019_ICCV,
author = {Brousseau, Pierre-Andre and Roy, Sebastien},
title = {Calibration of Axial Fisheye Cameras Through Generic Virtual Central Models},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Micro-Baseline Structured Light
Vishwanath Saragadam,
Jian Wang,
Mohit Gupta,
Shree Nayar
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Saragadam_2019_ICCV,
author = {Saragadam, Vishwanath and Wang, Jian and Gupta, Mohit and Nayar, Shree},
title = {Micro-Baseline Structured Light},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

l-Net: Reconstruct Hyperspectral Images From a Snapshot Measurement
Xin Miao,
Xin Yuan,
Yunchen Pu,
Vassilis Athitsos
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Miao_2019_ICCV,
author = {Miao, Xin and Yuan, Xin and Pu, Yunchen and Athitsos, Vassilis},
title = {l-Net: Reconstruct Hyperspectral Images From a Snapshot Measurement},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deep Depth From Aberration Map
Masako Kashiwagi,
Nao Mishima,
Tatsuo Kozakaya,
Shinsaku Hiura
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kashiwagi_2019_ICCV,
author = {Kashiwagi, Masako and Mishima, Nao and Kozakaya, Tatsuo and Hiura, Shinsaku},
title = {Deep Depth From Aberration Map},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

A Dataset of Multi-Illumination Images in the Wild
Lukas Murmann,
Michael Gharbi,
Miika Aittala,
Fredo Durand
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Murmann_2019_ICCV,
author = {Murmann, Lukas and Gharbi, Michael and Aittala, Miika and Durand, Fredo},
title = {A Dataset of Multi-Illumination Images in the Wild},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Monocular Neural Image Based Rendering With Continuous View Control
Xu Chen,
Jie Song,
Otmar Hilliges
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2019_ICCV,
author = {Chen, Xu and Song, Jie and Hilliges, Otmar},
title = {Monocular Neural Image Based Rendering With Continuous View Control},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Multi-View Image Fusion
Marc Comino Trinidad,
Ricardo Martin Brualla,
Florian Kainz,
Janne Kontkanen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Trinidad_2019_ICCV,
author = {Trinidad, Marc Comino and Brualla, Ricardo Martin and Kainz, Florian and Kontkanen, Janne},
title = {Multi-View Image Fusion},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Enhancing Low Light Videos by Exploring High Sensitivity Camera Noise
Wei Wang,
Xin Chen,
Cheng Yang,
Xiang Li,
Xuemei Hu,
Tao Yue
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Wei and Chen, Xin and Yang, Cheng and Li, Xiang and Hu, Xuemei and Yue, Tao},
title = {Enhancing Low Light Videos by Exploring High Sensitivity Camera Noise},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deep Restoration of Vintage Photographs From Scanned Halftone Prints
Qifan Gao,
Xiao Shu,
Xiaolin Wu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2019_ICCV,
author = {Gao, Qifan and Shu, Xiao and Wu, Xiaolin},
title = {Deep Restoration of Vintage Photographs From Scanned Halftone Prints},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Context-Aware Image Matting for Simultaneous Foreground and Alpha Estimation
Qiqi Hou,
Feng Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hou_2019_ICCV,
author = {Hou, Qiqi and Liu, Feng},
title = {Context-Aware Image Matting for Simultaneous Foreground and Alpha Estimation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

CFSNet: Toward a Controllable Feature Space for Image Restoration
Wei Wang,
Ruiming Guo,
Yapeng Tian,
Wenming Yang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Wei and Guo, Ruiming and Tian, Yapeng and Yang, Wenming},
title = {CFSNet: Toward a Controllable Feature Space for Image Restoration},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Deep Blind Hyperspectral Image Fusion
Wu Wang,
Weihong Zeng,
Yue Huang,
Xinghao Ding,
John Paisley
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2019_ICCV,
author = {Wang, Wu and Zeng, Weihong and Huang, Yue and Ding, Xinghao and Paisley, John},
title = {Deep Blind Hyperspectral Image Fusion},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Fully Convolutional Pixel Adaptive Image Denoiser
Sungmin Cha,
Taesup Moon
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Cha_2019_ICCV,
author = {Cha, Sungmin and Moon, Taesup},
title = {Fully Convolutional Pixel Adaptive Image Denoiser},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Coherent Semantic Attention for Image Inpainting
Hongyu Liu,
Bin Jiang,
Yi Xiao,
Chao Yang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV,
author = {Liu, Hongyu and Jiang, Bin and Xiao, Yi and Yang, Chao},
title = {Coherent Semantic Attention for Image Inpainting},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Embedded Block Residual Network: A Recursive Restoration Model for Single-Image Super-Resolution
Yajun Qiu,
Ruxin Wang,
Dapeng Tao,
Jun Cheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Qiu_2019_ICCV,
author = {Qiu, Yajun and Wang, Ruxin and Tao, Dapeng and Cheng, Jun},
title = {Embedded Block Residual Network: A Recursive Restoration Model for Single-Image Super-Resolution},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Fast Image Restoration With Multi-Bin Trainable Linear Units
Shuhang Gu,
Wen Li,
Luc Van Gool,
Radu Timofte
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gu_2019_ICCV,
author = {Gu, Shuhang and Li, Wen and Gool, Luc Van and Timofte, Radu},
title = {Fast Image Restoration With Multi-Bin Trainable Linear Units},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Counting With Focus for Free
Zenglin Shi,
Pascal Mettes,
Cees G. M. Snoek
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shi_2019_ICCV,
author = {Shi, Zenglin and Mettes, Pascal and Snoek, Cees G. M.},
title = {Counting With Focus for Free},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

SynDeMo: Synergistic Deep Feature Alignment for Joint Learning of Depth and Ego-Motion
Behzad Bozorgtabar,
Mohammad Saeed Rad,
Dwarikanath Mahapatra,
Jean-Philippe Thiran
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bozorgtabar_2019_ICCV,
author = {Bozorgtabar, Behzad and Rad, Mohammad Saeed and Mahapatra, Dwarikanath and Thiran, Jean-Philippe},
title = {SynDeMo: Synergistic Deep Feature Alignment for Joint Learning of Depth and Ego-Motion},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Diverse Image Synthesis From Semantic Layouts via Conditional IMLE
Ke Li,
Tianhao Zhang,
Jitendra Malik
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2019_ICCV,
author = {Li, Ke and Zhang, Tianhao and Malik, Jitendra},
title = {Diverse Image Synthesis From Semantic Layouts via Conditional IMLE},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Towards Bridging Semantic Gap to Improve Semantic Segmentation
Yanwei Pang,
Yazhao Li,
Jianbing Shen,
Ling Shao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Pang_2019_ICCV,
author = {Pang, Yanwei and Li, Yazhao and Shen, Jianbing and Shao, Ling},
title = {Towards Bridging Semantic Gap to Improve Semantic Segmentation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Generating Diverse and Descriptive Image Captions Using Visual Paraphrases
Lixin Liu,
Jiajun Tang,
Xiaojun Wan,
Zongming Guo
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2019_ICCV,
author = {Liu, Lixin and Tang, Jiajun and Wan, Xiaojun and Guo, Zongming},
title = {Generating Diverse and Descriptive Image Captions Using Visual Paraphrases},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Learning to Collocate Neural Modules for Image Captioning
Xu Yang,
Hanwang Zhang,
Jianfei Cai
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2019_ICCV,
author = {Yang, Xu and Zhang, Hanwang and Cai, Jianfei},
title = {Learning to Collocate Neural Modules for Image Captioning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Sequential Latent Spaces for Modeling the Intention During Diverse Image Captioning
Jyoti Aneja,
Harsh Agrawal,
Dhruv Batra,
Alexander Schwing
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Aneja_2019_ICCV,
author = {Aneja, Jyoti and Agrawal, Harsh and Batra, Dhruv and Schwing, Alexander},
title = {Sequential Latent Spaces for Modeling the Intention During Diverse Image Captioning},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Why Does a Visual Question Have Different Answers?
Nilavra Bhattacharya,
Qing Li,
Danna Gurari
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bhattacharya_2019_ICCV,
author = {Bhattacharya, Nilavra and Li, Qing and Gurari, Danna},
title = {Why Does a Visual Question Have Different Answers?},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

G3raphGround: Graph-Based Language Grounding
Mohit Bajaj,
Lanjun Wang,
Leonid Sigal
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Bajaj_2019_ICCV,
author = {Bajaj, Mohit and Wang, Lanjun and Sigal, Leonid},
title = {G3raphGround: Graph-Based Language Grounding},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Scene Text Visual Question Answering
Ali Furkan Biten,
Ruben Tito,
Andres Mafla,
Lluis Gomez,
Marcal Rusinol,
Ernest Valveny,
C.V. Jawahar,
Dimosthenis Karatzas
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Biten_2019_ICCV,
author = {Biten, Ali Furkan and Tito, Ruben and Mafla, Andres and Gomez, Lluis and Rusinol, Marcal and Valveny, Ernest and Jawahar, C.V. and Karatzas, Dimosthenis},
title = {Scene Text Visual Question Answering},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Unsupervised Collaborative Learning of Keyframe Detection and Visual Odometry Towards Monocular Deep SLAM
Lu Sheng,
Dan Xu,
Wanli Ouyang,
Xiaogang Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sheng_2019_ICCV,
author = {Sheng, Lu and Xu, Dan and Ouyang, Wanli and Wang, Xiaogang},
title = {Unsupervised Collaborative Learning of Keyframe Detection and Visual Odometry Towards Monocular Deep SLAM},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

MVSCRF: Learning Multi-View Stereo With Conditional Random Fields
Youze Xue,
Jiansheng Chen,
Weitao Wan,
Yiqing Huang,
Cheng Yu,
Tianpeng Li,
Jiayu Bao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xue_2019_ICCV,
author = {Xue, Youze and Chen, Jiansheng and Wan, Weitao and Huang, Yiqing and Yu, Cheng and Li, Tianpeng and Bao, Jiayu},
title = {MVSCRF: Learning Multi-View Stereo With Conditional Random Fields},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Neural-Guided RANSAC: Learning Where to Sample Model Hypotheses
Eric Brachmann,
Carsten Rother
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Brachmann_2019_ICCV,
author = {Brachmann, Eric and Rother, Carsten},
title = {Neural-Guided RANSAC: Learning Where to Sample Model Hypotheses},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Efficient Learning on Point Clouds With Basis Point Sets
Sergey Prokudin,
Christoph Lassner,
Javier Romero
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Prokudin_2019_ICCV,
author = {Prokudin, Sergey and Lassner, Christoph and Romero, Javier},
title = {Efficient Learning on Point Clouds With Basis Point Sets},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Cross View Fusion for 3D Human Pose Estimation
Haibo Qiu,
Chunyu Wang,
Jingdong Wang,
Naiyan Wang,
Wenjun Zeng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Qiu_2019_ICCV,
author = {Qiu, Haibo and Wang, Chunyu and Wang, Jingdong and Wang, Naiyan and Zeng, Wenjun},
title = {Cross View Fusion for 3D Human Pose Estimation},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Shape-Aware Human Pose and Shape Reconstruction Using Multi-View Images
Junbang Liang,
Ming C. Lin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liang_2019_ICCV,
author = {Liang, Junbang and Lin, Ming C.},
title = {Shape-Aware Human Pose and Shape Reconstruction Using Multi-View Images},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Monocular Piecewise Depth Estimation in Dynamic Scenes by Exploiting Superpixel Relations
Yan Di,
Henrique Morimitsu,
Shan Gao,
Xiangyang Ji
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Di_2019_ICCV,
author = {Di, Yan and Morimitsu, Henrique and Gao, Shan and Ji, Xiangyang},
title = {Monocular Piecewise Depth Estimation in Dynamic Scenes by Exploiting Superpixel Relations},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Is This the Right Place? Geometric-Semantic Pose Verification for Indoor Visual Localization
Hajime Taira,
Ignacio Rocco,
Jiri Sedlar,
Masatoshi Okutomi,
Josef Sivic,
Tomas Pajdla,
Torsten Sattler,
Akihiko Torii
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Taira_2019_ICCV,
author = {Taira, Hajime and Rocco, Ignacio and Sedlar, Jiri and Okutomi, Masatoshi and Sivic, Josef and Pajdla, Tomas and Sattler, Torsten and Torii, Akihiko},
title = {Is This the Right Place? Geometric-Semantic Pose Verification for Indoor Visual Localization},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

DeepPruner: Learning Efficient Stereo Matching via Differentiable PatchMatch
Shivam Duggal,
Shenlong Wang,
Wei-Chiu Ma,
Rui Hu,
Raquel Urtasun
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Duggal_2019_ICCV,
author = {Duggal, Shivam and Wang, Shenlong and Ma, Wei-Chiu and Hu, Rui and Urtasun, Raquel},
title = {DeepPruner: Learning Efficient Stereo Matching via Differentiable PatchMatch},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Convolutional Sequence Generation for Skeleton-Based Action Synthesis
Sijie Yan,
Zhizhong Li,
Yuanjun Xiong,
Huahan Yan,
Dahua Lin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2019_ICCV,
author = {Yan, Sijie and Li, Zhizhong and Xiong, Yuanjun and Yan, Huahan and Lin, Dahua},
title = {Convolutional Sequence Generation for Skeleton-Based Action Synthesis},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Onion-Peel Networks for Deep Video Completion
Seoung Wug Oh,
Sungho Lee,
Joon-Young Lee,
Seon Joo Kim
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Oh_2019_ICCV,
author = {Oh, Seoung Wug and Lee, Sungho and Lee, Joon-Young and Kim, Seon Joo},
title = {Onion-Peel Networks for Deep Video Completion},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Copy-and-Paste Networks for Deep Video Inpainting
Sungho Lee,
Seoung Wug Oh,
DaeYeun Won,
Seon Joo Kim
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2019_ICCV,
author = {Lee, Sungho and Oh, Seoung Wug and Won, DaeYeun and Kim, Seon Joo},
title = {Copy-and-Paste Networks for Deep Video Inpainting},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Content and Style Disentanglement for Artistic Style Transfer
Dmytro Kotovenko,
Artsiom Sanakoyeu,
Sabine Lang,
Bjorn Ommer
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kotovenko_2019_ICCV,
author = {Kotovenko, Dmytro and Sanakoyeu, Artsiom and Lang, Sabine and Ommer, Bjorn},
title = {Content and Style Disentanglement for Artistic Style Transfer},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}

Compositional Video Prediction
Yufei Ye,
Maneesh Singh,
Abhinav Gupta,
Shubham Tulsiani
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2019_ICCV,
author = {Ye, Yufei and Singh, Maneesh and Gupta, Abhinav and Tulsiani, Shubham},
title = {Compositional Video Prediction},
booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)},
month = {October},
year = {2019}
}