Papers

[Go back]

IDA-3D: Instance-Depth-Aware 3D Object Detection From Stereo Vision for Autonomous Driving
Wanli Peng,
Hao Pan,
He Liu,
Yi Sun
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2020_CVPR,
author = {Peng, Wanli and Pan, Hao and Liu, He and Sun, Yi},
title = {IDA-3D: Instance-Depth-Aware 3D Object Detection From Stereo Vision for Autonomous Driving},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

FroDO: From Detections to 3D Objects
Martin Runz,
Kejie Li,
Meng Tang,
Lingni Ma,
Chen Kong,
Tanner Schmidt,
Ian Reid,
Lourdes Agapito,
Julian Straub,
Steven Lovegrove,
Richard Newcombe
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Runz_2020_CVPR,
author = {Runz, Martin and Li, Kejie and Tang, Meng and Ma, Lingni and Kong, Chen and Schmidt, Tanner and Reid, Ian and Agapito, Lourdes and Straub, Julian and Lovegrove, Steven and Newcombe, Richard},
title = {FroDO: From Detections to 3D Objects},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

KeypointNet: A Large-Scale 3D Keypoint Dataset Aggregated From Numerous Human Annotations
Yang You,
Yujing Lou,
Chengkun Li,
Zhoujun Cheng,
Liangwei Li,
Lizhuang Ma,
Cewu Lu,
Weiming Wang
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{You_2020_CVPR,
author = {You, Yang and Lou, Yujing and Li, Chengkun and Cheng, Zhoujun and Li, Liangwei and Ma, Lizhuang and Lu, Cewu and Wang, Weiming},
title = {KeypointNet: A Large-Scale 3D Keypoint Dataset Aggregated From Numerous Human Annotations},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Bridging the Gap Between Anchor-Based and Anchor-Free Detection via Adaptive Training Sample Selection
Shifeng Zhang,
Cheng Chi,
Yongqiang Yao,
Zhen Lei,
Stan Z. Li
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2020_CVPR,
author = {Zhang, Shifeng and Chi, Cheng and Yao, Yongqiang and Lei, Zhen and Li, Stan Z.},
title = {Bridging the Gap Between Anchor-Based and Anchor-Free Detection via Adaptive Training Sample Selection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Structure Aware Single-Stage 3D Object Detection From Point Cloud
Chenhang He,
Hui Zeng,
Jianqiang Huang,
Xian-Sheng Hua,
Lei Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{He_2020_CVPR,
author = {He, Chenhang and Zeng, Hui and Huang, Jianqiang and Hua, Xian-Sheng and Zhang, Lei},
title = {Structure Aware Single-Stage 3D Object Detection From Point Cloud},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

MINA: Convex Mixed-Integer Programming for Non-Rigid Shape Alignment
Florian Bernard,
Zeeshan Khan Suri,
Christian Theobalt
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bernard_2020_CVPR,
author = {Bernard, Florian and Suri, Zeeshan Khan and Theobalt, Christian},
title = {MINA: Convex Mixed-Integer Programming for Non-Rigid Shape Alignment},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Enhanced Transport Distance for Unsupervised Domain Adaptation
Mengxue Li,
Yi-Ming Zhai,
You-Wei Luo,
Peng-Fei Ge,
Chuan-Xian Ren
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Mengxue and Zhai, Yi-Ming and Luo, You-Wei and Ge, Peng-Fei and Ren, Chuan-Xian},
title = {Enhanced Transport Distance for Unsupervised Domain Adaptation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

A Local-to-Global Approach to Multi-Modal Movie Scene Segmentation
Anyi Rao,
Linning Xu,
Yu Xiong,
Guodong Xu,
Qingqiu Huang,
Bolei Zhou,
Dahua Lin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Rao_2020_CVPR,
author = {Rao, Anyi and Xu, Linning and Xiong, Yu and Xu, Guodong and Huang, Qingqiu and Zhou, Bolei and Lin, Dahua},
title = {A Local-to-Global Approach to Multi-Modal Movie Scene Segmentation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

TA-Student VQA: Multi-Agents Training by Self-Questioning
Peixi Xiong,
Ying Wu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xiong_2020_CVPR,
author = {Xiong, Peixi and Wu, Ying},
title = {TA-Student VQA: Multi-Agents Training by Self-Questioning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Deep Structure-Revealed Network for Texture Recognition
Wei Zhai,
Yang Cao,
Zheng-Jun Zha,
HaiYong Xie,
Feng Wu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhai_2020_CVPR,
author = {Zhai, Wei and Cao, Yang and Zha, Zheng-Jun and Xie, HaiYong and Wu, Feng},
title = {Deep Structure-Revealed Network for Texture Recognition},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Dynamic Traffic Modeling From Overhead Imagery
Scott Workman,
Nathan Jacobs
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Workman_2020_CVPR,
author = {Workman, Scott and Jacobs, Nathan},
title = {Dynamic Traffic Modeling From Overhead Imagery},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

In Defense of Grid Features for Visual Question Answering
Huaizu Jiang,
Ishan Misra,
Marcus Rohrbach,
Erik Learned-Miller,
Xinlei Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2020_CVPR,
author = {Jiang, Huaizu and Misra, Ishan and Rohrbach, Marcus and Learned-Miller, Erik and Chen, Xinlei},
title = {In Defense of Grid Features for Visual Question Answering},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Rethinking the Route Towards Weakly Supervised Object Localization
Chen-Lin Zhang,
Yun-Hao Cao,
Jianxin Wu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2020_CVPR,
author = {Zhang, Chen-Lin and Cao, Yun-Hao and Wu, Jianxin},
title = {Rethinking the Route Towards Weakly Supervised Object Localization},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Weakly Supervised Fine-Grained Image Classification via Guassian Mixture Model Oriented Discriminative Learning
Zhihui Wang,
Shijie Wang,
Shuhui Yang,
Haojie Li,
Jianjun Li,
Zezhou Li
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2020_CVPR,
author = {Wang, Zhihui and Wang, Shijie and Yang, Shuhui and Li, Haojie and Li, Jianjun and Li, Zezhou},
title = {Weakly Supervised Fine-Grained Image Classification via Guassian Mixture Model Oriented Discriminative Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Violin: A Large-Scale Dataset for Video-and-Language Inference
Jingzhou Liu,
Wenhu Chen,
Yu Cheng,
Zhe Gan,
Licheng Yu,
Yiming Yang,
Jingjing Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR,
author = {Liu, Jingzhou and Chen, Wenhu and Cheng, Yu and Gan, Zhe and Yu, Licheng and Yang, Yiming and Liu, Jingjing},
title = {Violin: A Large-Scale Dataset for Video-and-Language Inference},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Local Context Normalization: Revisiting Local Normalization
Anthony Ortiz,
Caleb Robinson,
Dan Morris,
Olac Fuentes,
Christopher Kiekintveld,
Md Mahmudulla Hassan,
Nebojsa Jojic
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ortiz_2020_CVPR,
author = {Ortiz, Anthony and Robinson, Caleb and Morris, Dan and Fuentes, Olac and Kiekintveld, Christopher and Hassan, Md Mahmudulla and Jojic, Nebojsa},
title = {Local Context Normalization: Revisiting Local Normalization},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Tangent Images for Mitigating Spherical Distortion
Marc Eder,
Mykhailo Shvets,
John Lim,
Jan-Michael Frahm
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Eder_2020_CVPR,
author = {Eder, Marc and Shvets, Mykhailo and Lim, John and Frahm, Jan-Michael},
title = {Tangent Images for Mitigating Spherical Distortion},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Normalized and Geometry-Aware Self-Attention Network for Image Captioning
Longteng Guo,
Jing Liu,
Xinxin Zhu,
Peng Yao,
Shichen Lu,
Hanqing Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2020_CVPR,
author = {Guo, Longteng and Liu, Jing and Zhu, Xinxin and Yao, Peng and Lu, Shichen and Lu, Hanqing},
title = {Normalized and Geometry-Aware Self-Attention Network for Image Captioning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Deepstrip: High-Resolution Boundary Refinement
Peng Zhou,
Brian Price,
Scott Cohen,
Gregg Wilensky,
Larry S. Davis
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2020_CVPR,
author = {Zhou, Peng and Price, Brian and Cohen, Scott and Wilensky, Gregg and Davis, Larry S.},
title = {Deepstrip: High-Resolution Boundary Refinement},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

xMUDA: Cross-Modal Unsupervised Domain Adaptation for 3D Semantic Segmentation
Maximilian Jaritz,
Tuan-Hung Vu,
Raoul de Charette,
Emilie Wirbel,
Patrick Perez
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Jaritz_2020_CVPR,
author = {Jaritz, Maximilian and Vu, Tuan-Hung and de Charette, Raoul and Wirbel, Emilie and Perez, Patrick},
title = {xMUDA: Cross-Modal Unsupervised Domain Adaptation for 3D Semantic Segmentation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Seeing without Looking: Contextual Rescoring of Object Detections for AP Maximization
Lourenco V. Pato,
Renato Negrinho,
Pedro M. Q. Aguiar
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Pato_2020_CVPR,
author = {Pato, Lourenco V. and Negrinho, Renato and Aguiar, Pedro M. Q.},
title = {Seeing without Looking: Contextual Rescoring of Object Detections for AP Maximization},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning Geocentric Object Pose in Oblique Monocular Images
Gordon Christie,
Rodrigo Rene Rai Munoz Abujder,
Kevin Foster,
Shea Hagstrom,
Gregory D. Hager,
Myron Z. Brown
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Christie_2020_CVPR,
author = {Christie, Gordon and Abujder, Rodrigo Rene Rai Munoz and Foster, Kevin and Hagstrom, Shea and Hager, Gregory D. and Brown, Myron Z.},
title = {Learning Geocentric Object Pose in Oblique Monocular Images},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

DPGN: Distribution Propagation Graph Network for Few-Shot Learning
Ling Yang,
Liangliang Li,
Zilun Zhang,
Xinyu Zhou,
Erjin Zhou,
Yu Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2020_CVPR,
author = {Yang, Ling and Li, Liangliang and Zhang, Zilun and Zhou, Xinyu and Zhou, Erjin and Liu, Yu},
title = {DPGN: Distribution Propagation Graph Network for Few-Shot Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Cross-Domain Document Object Detection: Benchmark Suite and Method
Kai Li,
Curtis Wigington,
Chris Tensmeyer,
Handong Zhao,
Nikolaos Barmpalios,
Vlad I. Morariu,
Varun Manjunatha,
Tong Sun,
Yun Fu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Kai and Wigington, Curtis and Tensmeyer, Chris and Zhao, Handong and Barmpalios, Nikolaos and Morariu, Vlad I. and Manjunatha, Varun and Sun, Tong and Fu, Yun},
title = {Cross-Domain Document Object Detection: Benchmark Suite and Method},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

On Translation Invariance in CNNs: Convolutional Layers Can Exploit Absolute Spatial Location
Osman Semih Kayhan,
Jan C. van Gemert
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Kayhan_2020_CVPR,
author = {Kayhan, Osman Semih and van Gemert, Jan C.},
title = {On Translation Invariance in CNNs: Convolutional Layers Can Exploit Absolute Spatial Location},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Classifying, Segmenting, and Tracking Object Instances in Video with Mask Propagation
Gedas Bertasius,
Lorenzo Torresani
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Bertasius_2020_CVPR,
author = {Bertasius, Gedas and Torresani, Lorenzo},
title = {Classifying, Segmenting, and Tracking Object Instances in Video with Mask Propagation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

WaveletStereo: Learning Wavelet Coefficients of Disparity Map in Stereo Matching
Menglong Yang,
Fangrui Wu,
Wei Li
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2020_CVPR,
author = {Yang, Menglong and Wu, Fangrui and Li, Wei},
title = {WaveletStereo: Learning Wavelet Coefficients of Disparity Map in Stereo Matching},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Connect-and-Slice: An Hybrid Approach for Reconstructing 3D Objects
Hao Fang,
Florent Lafarge
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Fang_2020_CVPR,
author = {Fang, Hao and Lafarge, Florent},
title = {Connect-and-Slice: An Hybrid Approach for Reconstructing 3D Objects},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning Instance Occlusion for Panoptic Segmentation
Justin Lazarow,
Kwonjoon Lee,
Kunyu Shi,
Zhuowen Tu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lazarow_2020_CVPR,
author = {Lazarow, Justin and Lee, Kwonjoon and Shi, Kunyu and Tu, Zhuowen},
title = {Learning Instance Occlusion for Panoptic Segmentation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Graph Embedded Pose Clustering for Anomaly Detection
Amir Markovitz,
Gilad Sharir,
Itamar Friedman,
Lihi Zelnik-Manor,
Shai Avidan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Markovitz_2020_CVPR,
author = {Markovitz, Amir and Sharir, Gilad and Friedman, Itamar and Zelnik-Manor, Lihi and Avidan, Shai},
title = {Graph Embedded Pose Clustering for Anomaly Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Graph Structured Network for Image-Text Matching
Chunxiao Liu,
Zhendong Mao,
Tianzhu Zhang,
Hongtao Xie,
Bin Wang,
Yongdong Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR,
author = {Liu, Chunxiao and Mao, Zhendong and Zhang, Tianzhu and Xie, Hongtao and Wang, Bin and Zhang, Yongdong},
title = {Graph Structured Network for Image-Text Matching},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

BFBox: Searching Face-Appropriate Backbone and Feature Pyramid Network for Face Detector
Yang Liu,
Xu Tang
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR,
author = {Liu, Yang and Tang, Xu},
title = {BFBox: Searching Face-Appropriate Backbone and Feature Pyramid Network for Face Detector},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

End-to-End Adversarial-Attention Network for Multi-Modal Clustering
Runwu Zhou,
Yi-Dong Shen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2020_CVPR,
author = {Zhou, Runwu and Shen, Yi-Dong},
title = {End-to-End Adversarial-Attention Network for Multi-Modal Clustering},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

What You See is What You Get: Exploiting Visibility for 3D Object Detection
Peiyun Hu,
Jason Ziglar,
David Held,
Deva Ramanan
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2020_CVPR,
author = {Hu, Peiyun and Ziglar, Jason and Held, David and Ramanan, Deva},
title = {What You See is What You Get: Exploiting Visibility for 3D Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Visual Grounding in Video for Unsupervised Word Translation
Gunnar A. Sigurdsson,
Jean-Baptiste Alayrac,
Aida Nematzadeh,
Lucas Smaira,
Mateusz Malinowski,
Joao Carreira,
Phil Blunsom,
Andrew Zisserman
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sigurdsson_2020_CVPR,
author = {Sigurdsson, Gunnar A. and Alayrac, Jean-Baptiste and Nematzadeh, Aida and Smaira, Lucas and Malinowski, Mateusz and Carreira, Joao and Blunsom, Phil and Zisserman, Andrew},
title = {Visual Grounding in Video for Unsupervised Word Translation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning Individual Speaking Styles for Accurate Lip to Speech Synthesis
K R Prajwal,
Rudrabha Mukhopadhyay,
Vinay P. Namboodiri,
C.V. Jawahar
[pdf] [arXiv] [dataset]
[bibtex]
@InProceedings{Prajwal_2020_CVPR,
author = {Prajwal, K R and Mukhopadhyay, Rudrabha and Namboodiri, Vinay P. and Jawahar, C.V.},
title = {Learning Individual Speaking Styles for Accurate Lip to Speech Synthesis},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Adversarial Latent Autoencoders
Stanislav Pidhorskyi,
Donald A. Adjeroh,
Gianfranco Doretto
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Pidhorskyi_2020_CVPR,
author = {Pidhorskyi, Stanislav and Adjeroh, Donald A. and Doretto, Gianfranco},
title = {Adversarial Latent Autoencoders},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Counterfactual Samples Synthesizing for Robust Visual Question Answering
Long Chen,
Xin Yan,
Jun Xiao,
Hanwang Zhang,
Shiliang Pu,
Yueting Zhuang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2020_CVPR,
author = {Chen, Long and Yan, Xin and Xiao, Jun and Zhang, Hanwang and Pu, Shiliang and Zhuang, Yueting},
title = {Counterfactual Samples Synthesizing for Robust Visual Question Answering},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Inter-Region Affinity Distillation for Road Marking Segmentation
Yuenan Hou,
Zheng Ma,
Chunxiao Liu,
Tak-Wai Hui,
Chen Change Loy
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hou_2020_CVPR,
author = {Hou, Yuenan and Ma, Zheng and Liu, Chunxiao and Hui, Tak-Wai and Loy, Chen Change},
title = {Inter-Region Affinity Distillation for Road Marking Segmentation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Deformation-Aware Unpaired Image Translation for Pose Estimation on Laboratory Animals
Siyuan Li,
Semih Gunel,
Mirela Ostrek,
Pavan Ramdya,
Pascal Fua,
Helge Rhodin
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Siyuan and Gunel, Semih and Ostrek, Mirela and Ramdya, Pavan and Fua, Pascal and Rhodin, Helge},
title = {Deformation-Aware Unpaired Image Translation for Pose Estimation on Laboratory Animals},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Few-Shot Pill Recognition
Suiyi Ling,
Andreas Pastor,
Jing Li,
Zhaohui Che,
Junle Wang,
Jieun Kim,
Patrick Le Callet
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ling_2020_CVPR,
author = {Ling, Suiyi and Pastor, Andreas and Li, Jing and Che, Zhaohui and Wang, Junle and Kim, Jieun and Le Callet, Patrick},
title = {Few-Shot Pill Recognition},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learn to Augment: Joint Data Augmentation and Network Optimization for Text Recognition
Canjie Luo,
Yuanzhi Zhu,
Lianwen Jin,
Yongpan Wang
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2020_CVPR,
author = {Luo, Canjie and Zhu, Yuanzhi and Jin, Lianwen and Wang, Yongpan},
title = {Learn to Augment: Joint Data Augmentation and Network Optimization for Text Recognition},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

PointGMM: A Neural GMM Network for Point Clouds
Amir Hertz,
Rana Hanocka,
Raja Giryes,
Daniel Cohen-Or
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hertz_2020_CVPR,
author = {Hertz, Amir and Hanocka, Rana and Giryes, Raja and Cohen-Or, Daniel},
title = {PointGMM: A Neural GMM Network for Point Clouds},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Weakly Supervised Semantic Point Cloud Segmentation: Towards 10x Fewer Labels
Xun Xu,
Gim Hee Lee
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2020_CVPR,
author = {Xu, Xun and Lee, Gim Hee},
title = {Weakly Supervised Semantic Point Cloud Segmentation: Towards 10x Fewer Labels},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

CoverNet: Multimodal Behavior Prediction Using Trajectory Sets
Tung Phan-Minh,
Elena Corina Grigore,
Freddy A. Boulton,
Oscar Beijbom,
Eric M. Wolff
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Phan-Minh_2020_CVPR,
author = {Phan-Minh, Tung and Grigore, Elena Corina and Boulton, Freddy A. and Beijbom, Oscar and Wolff, Eric M.},
title = {CoverNet: Multimodal Behavior Prediction Using Trajectory Sets},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Screencast Tutorial Video Understanding
Kunpeng Li,
Chen Fang,
Zhaowen Wang,
Seokhwan Kim,
Hailin Jin,
Yun Fu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Kunpeng and Fang, Chen and Wang, Zhaowen and Kim, Seokhwan and Jin, Hailin and Fu, Yun},
title = {Screencast Tutorial Video Understanding},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Gated Channel Transformation for Visual Recognition
Zongxin Yang,
Linchao Zhu,
Yu Wu,
Yi Yang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2020_CVPR,
author = {Yang, Zongxin and Zhu, Linchao and Wu, Yu and Yang, Yi},
title = {Gated Channel Transformation for Visual Recognition},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning to Measure the Static Friction Coefficient in Cloth Contact
Abdullah Haroon Rasheed,
Victor Romero,
Florence Bertails-Descoubes,
Stefanie Wuhrer,
Jean-Sebastien Franco,
Arnaud Lazarus
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Rasheed_2020_CVPR,
author = {Rasheed, Abdullah Haroon and Romero, Victor and Bertails-Descoubes, Florence and Wuhrer, Stefanie and Franco, Jean-Sebastien and Lazarus, Arnaud},
title = {Learning to Measure the Static Friction Coefficient in Cloth Contact},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Can Deep Learning Recognize Subtle Human Activities?
Vincent Jacquot,
Zhuofan Ying,
Gabriel Kreiman
[pdf] [supp] [arXiv] [dataset]
[bibtex]
@InProceedings{Jacquot_2020_CVPR,
author = {Jacquot, Vincent and Ying, Zhuofan and Kreiman, Gabriel},
title = {Can Deep Learning Recognize Subtle Human Activities?},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Combating Noisy Labels by Agreement: A Joint Training Method with Co-Regularization
Hongxin Wei,
Lei Feng,
Xiangyu Chen,
Bo An
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Wei_2020_CVPR,
author = {Wei, Hongxin and Feng, Lei and Chen, Xiangyu and An, Bo},
title = {Combating Noisy Labels by Agreement: A Joint Training Method with Co-Regularization},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Superpixel Segmentation With Fully Convolutional Networks
Fengting Yang,
Qian Sun,
Hailin Jin,
Zihan Zhou
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2020_CVPR,
author = {Yang, Fengting and Sun, Qian and Jin, Hailin and Zhou, Zihan},
title = {Superpixel Segmentation With Fully Convolutional Networks},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

ContourNet: Taking a Further Step Toward Accurate Arbitrary-Shaped Scene Text Detection
Yuxin Wang,
Hongtao Xie,
Zheng-Jun Zha,
Mengting Xing,
Zilong Fu,
Yongdong Zhang
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2020_CVPR,
author = {Wang, Yuxin and Xie, Hongtao and Zha, Zheng-Jun and Xing, Mengting and Fu, Zilong and Zhang, Yongdong},
title = {ContourNet: Taking a Further Step Toward Accurate Arbitrary-Shaped Scene Text Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Optimal least-squares solution to the hand-eye calibration problem
Amit Dekel,
Linus Harenstam-Nielsen,
Sergio Caccamo
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Dekel_2020_CVPR,
author = {Dekel, Amit and Harenstam-Nielsen, Linus and Caccamo, Sergio},
title = {Optimal least-squares solution to the hand-eye calibration problem},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Uncertainty-Aware CNNs for Depth Completion: Uncertainty from Beginning to End
Abdelrahman Eldesokey,
Michael Felsberg,
Karl Holmquist,
Michael Persson
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Eldesokey_2020_CVPR,
author = {Eldesokey, Abdelrahman and Felsberg, Michael and Holmquist, Karl and Persson, Michael},
title = {Uncertainty-Aware CNNs for Depth Completion: Uncertainty from Beginning to End},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning From Web Data With Self-Organizing Memory Module
Yi Tu,
Li Niu,
Junjie Chen,
Dawei Cheng,
Liqing Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tu_2020_CVPR,
author = {Tu, Yi and Niu, Li and Chen, Junjie and Cheng, Dawei and Zhang, Liqing},
title = {Learning From Web Data With Self-Organizing Memory Module},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Overcoming Classifier Imbalance for Long-Tail Object Detection With Balanced Group Softmax
Yu Li,
Tao Wang,
Bingyi Kang,
Sheng Tang,
Chunfeng Wang,
Jintao Li,
Jiashi Feng
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Yu and Wang, Tao and Kang, Bingyi and Tang, Sheng and Wang, Chunfeng and Li, Jintao and Feng, Jiashi},
title = {Overcoming Classifier Imbalance for Long-Tail Object Detection With Balanced Group Softmax},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Hierarchical Scene Coordinate Classification and Regression for Visual Localization
Xiaotian Li,
Shuzhe Wang,
Yi Zhao,
Jakob Verbeek,
Juho Kannala
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Xiaotian and Wang, Shuzhe and Zhao, Yi and Verbeek, Jakob and Kannala, Juho},
title = {Hierarchical Scene Coordinate Classification and Regression for Visual Localization},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Symmetry and Group in Attribute-Object Compositions
Yong-Lu Li,
Yue Xu,
Xiaohan Mao,
Cewu Lu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Yong-Lu and Xu, Yue and Mao, Xiaohan and Lu, Cewu},
title = {Symmetry and Group in Attribute-Object Compositions},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

SurfelGAN: Synthesizing Realistic Sensor Data for Autonomous Driving
Zhenpei Yang,
Yuning Chai,
Dragomir Anguelov,
Yin Zhou,
Pei Sun,
Dumitru Erhan,
Sean Rafferty,
Henrik Kretzschmar
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2020_CVPR,
author = {Yang, Zhenpei and Chai, Yuning and Anguelov, Dragomir and Zhou, Yin and Sun, Pei and Erhan, Dumitru and Rafferty, Sean and Kretzschmar, Henrik},
title = {SurfelGAN: Synthesizing Realistic Sensor Data for Autonomous Driving},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

What Machines See Is Not What They Get: Fooling Scene Text Recognition Models With Adversarial Text Images
Xing Xu,
Jiefu Chen,
Jinhui Xiao,
Lianli Gao,
Fumin Shen,
Heng Tao Shen
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2020_CVPR,
author = {Xu, Xing and Chen, Jiefu and Xiao, Jinhui and Gao, Lianli and Shen, Fumin and Shen, Heng Tao},
title = {What Machines See Is Not What They Get: Fooling Scene Text Recognition Models With Adversarial Text Images},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning to Learn Single Domain Generalization
Fengchun Qiao,
Long Zhao,
Xi Peng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Qiao_2020_CVPR,
author = {Qiao, Fengchun and Zhao, Long and Peng, Xi},
title = {Learning to Learn Single Domain Generalization},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Warp to the Future: Joint Forecasting of Features and Feature Motion
Josip Saric,
Marin Orsic,
Tonci Antunovic,
Sacha Vrazic,
Sinisa Segvic
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Saric_2020_CVPR,
author = {Saric, Josip and Orsic, Marin and Antunovic, Tonci and Vrazic, Sacha and Segvic, Sinisa},
title = {Warp to the Future: Joint Forecasting of Features and Feature Motion},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Action Genome: Actions As Compositions of Spatio-Temporal Scene Graphs
Jingwei Ji,
Ranjay Krishna,
Li Fei-Fei,
Juan Carlos Niebles
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ji_2020_CVPR,
author = {Ji, Jingwei and Krishna, Ranjay and Fei-Fei, Li and Niebles, Juan Carlos},
title = {Action Genome: Actions As Compositions of Spatio-Temporal Scene Graphs},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Speech2Action: Cross-Modal Supervision for Action Recognition
Arsha Nagrani,
Chen Sun,
David Ross,
Rahul Sukthankar,
Cordelia Schmid,
Andrew Zisserman
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Nagrani_2020_CVPR,
author = {Nagrani, Arsha and Sun, Chen and Ross, David and Sukthankar, Rahul and Schmid, Cordelia and Zisserman, Andrew},
title = {Speech2Action: Cross-Modal Supervision for Action Recognition},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning to Cluster Faces via Confidence and Connectivity Estimation
Lei Yang,
Dapeng Chen,
Xiaohang Zhan,
Rui Zhao,
Chen Change Loy,
Dahua Lin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2020_CVPR,
author = {Yang, Lei and Chen, Dapeng and Zhan, Xiaohang and Zhao, Rui and Loy, Chen Change and Lin, Dahua},
title = {Learning to Cluster Faces via Confidence and Connectivity Estimation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Rethinking Performance Estimation in Neural Architecture Search
Xiawu Zheng,
Rongrong Ji,
Qiang Wang,
Qixiang Ye,
Zhenguo Li,
Yonghong Tian,
Qi Tian
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2020_CVPR,
author = {Zheng, Xiawu and Ji, Rongrong and Wang, Qiang and Ye, Qixiang and Li, Zhenguo and Tian, Yonghong and Tian, Qi},
title = {Rethinking Performance Estimation in Neural Architecture Search},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Revisiting the Sibling Head in Object Detector
Guanglu Song,
Yu Liu,
Xiaogang Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Song_2020_CVPR,
author = {Song, Guanglu and Liu, Yu and Wang, Xiaogang},
title = {Revisiting the Sibling Head in Object Detector},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

EcoNAS: Finding Proxies for Economical Neural Architecture Search
Dongzhan Zhou,
Xinchi Zhou,
Wenwei Zhang,
Chen Change Loy,
Shuai Yi,
Xuesen Zhang,
Wanli Ouyang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2020_CVPR,
author = {Zhou, Dongzhan and Zhou, Xinchi and Zhang, Wenwei and Loy, Chen Change and Yi, Shuai and Zhang, Xuesen and Ouyang, Wanli},
title = {EcoNAS: Finding Proxies for Economical Neural Architecture Search},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Norm-Aware Embedding for Efficient Person Search
Di Chen,
Shanshan Zhang,
Jian Yang,
Bernt Schiele
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2020_CVPR,
author = {Chen, Di and Zhang, Shanshan and Yang, Jian and Schiele, Bernt},
title = {Norm-Aware Embedding for Efficient Person Search},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Syntax-Aware Action Targeting for Video Captioning
Qi Zheng,
Chaoyue Wang,
Dacheng Tao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2020_CVPR,
author = {Zheng, Qi and Wang, Chaoyue and Tao, Dacheng},
title = {Syntax-Aware Action Targeting for Video Captioning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

On Vocabulary Reliance in Scene Text Recognition
Zhaoyi Wan,
Jielei Zhang,
Liang Zhang,
Jiebo Luo,
Cong Yao
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wan_2020_CVPR,
author = {Wan, Zhaoyi and Zhang, Jielei and Zhang, Liang and Luo, Jiebo and Yao, Cong},
title = {On Vocabulary Reliance in Scene Text Recognition},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Imitative Non-Autoregressive Modeling for Trajectory Forecasting and Imputation
Mengshi Qi,
Jie Qin,
Yu Wu,
Yi Yang
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Qi_2020_CVPR,
author = {Qi, Mengshi and Qin, Jie and Wu, Yu and Yang, Yi},
title = {Imitative Non-Autoregressive Modeling for Trajectory Forecasting and Imputation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Hi-CMD: Hierarchical Cross-Modality Disentanglement for Visible-Infrared Person Re-Identification
Seokeon Choi,
Sumin Lee,
Youngeun Kim,
Taekyung Kim,
Changick Kim
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Choi_2020_CVPR,
author = {Choi, Seokeon and Lee, Sumin and Kim, Youngeun and Kim, Taekyung and Kim, Changick},
title = {Hi-CMD: Hierarchical Cross-Modality Disentanglement for Visible-Infrared Person Re-Identification},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Say As You Wish: Fine-Grained Control of Image Caption Generation With Abstract Scene Graphs
Shizhe Chen,
Qin Jin,
Peng Wang,
Qi Wu
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2020_CVPR,
author = {Chen, Shizhe and Jin, Qin and Wang, Peng and Wu, Qi},
title = {Say As You Wish: Fine-Grained Control of Image Caption Generation With Abstract Scene Graphs},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

TESA: Tensor Element Self-Attention via Matricization
Francesca Babiloni,
Ioannis Marras,
Gregory Slabaugh,
Stefanos Zafeiriou
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Babiloni_2020_CVPR,
author = {Babiloni, Francesca and Marras, Ioannis and Slabaugh, Gregory and Zafeiriou, Stefanos},
title = {TESA: Tensor Element Self-Attention via Matricization},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Clean-Label Backdoor Attacks on Video Recognition Models
Shihao Zhao,
Xingjun Ma,
Xiang Zheng,
James Bailey,
Jingjing Chen,
Yu-Gang Jiang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2020_CVPR,
author = {Zhao, Shihao and Ma, Xingjun and Zheng, Xiang and Bailey, James and Chen, Jingjing and Jiang, Yu-Gang},
title = {Clean-Label Backdoor Attacks on Video Recognition Models},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

RPM-Net: Robust Point Matching Using Learned Features
Zi Jian Yew,
Gim Hee Lee
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yew_2020_CVPR,
author = {Yew, Zi Jian and Lee, Gim Hee},
title = {RPM-Net: Robust Point Matching Using Learned Features},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Improving One-Shot NAS by Suppressing the Posterior Fading
Xiang Li,
Chen Lin,
Chuming Li,
Ming Sun,
Wei Wu,
Junjie Yan,
Wanli Ouyang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Xiang and Lin, Chen and Li, Chuming and Sun, Ming and Wu, Wei and Yan, Junjie and Ouyang, Wanli},
title = {Improving One-Shot NAS by Suppressing the Posterior Fading},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Understanding Human Hands in Contact at Internet Scale
Dandan Shan,
Jiaqi Geng,
Michelle Shu,
David F. Fouhey
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shan_2020_CVPR,
author = {Shan, Dandan and Geng, Jiaqi and Shu, Michelle and Fouhey, David F.},
title = {Understanding Human Hands in Contact at Internet Scale},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Self-Supervised Equivariant Attention Mechanism for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Yude Wang,
Jie Zhang,
Meina Kan,
Shiguang Shan,
Xilin Chen
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2020_CVPR,
author = {Wang, Yude and Zhang, Jie and Kan, Meina and Shan, Shiguang and Chen, Xilin},
title = {Self-Supervised Equivariant Attention Mechanism for Weakly Supervised Semantic Segmentation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

TBT: Targeted Neural Network Attack With Bit Trojan
Adnan Siraj Rakin,
Zhezhi He,
Deliang Fan
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Rakin_2020_CVPR,
author = {Rakin, Adnan Siraj and He, Zhezhi and Fan, Deliang},
title = {TBT: Targeted Neural Network Attack With Bit Trojan},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

End-to-End Learning of Visual Representations From Uncurated Instructional Videos
Antoine Miech,
Jean-Baptiste Alayrac,
Lucas Smaira,
Ivan Laptev,
Josef Sivic,
Andrew Zisserman
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Miech_2020_CVPR,
author = {Miech, Antoine and Alayrac, Jean-Baptiste and Smaira, Lucas and Laptev, Ivan and Sivic, Josef and Zisserman, Andrew},
title = {End-to-End Learning of Visual Representations From Uncurated Instructional Videos},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

OrigamiNet: Weakly-Supervised, Segmentation-Free, One-Step, Full Page Text Recognition by learning to unfold
Mohamed Yousef,
Tom E. Bishop
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Yousef_2020_CVPR,
author = {Yousef, Mohamed and Bishop, Tom E.},
title = {OrigamiNet: Weakly-Supervised, Segmentation-Free, One-Step, Full Page Text Recognition by learning to unfold},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Hierarchical Graph Attention Network for Visual Relationship Detection
Li Mi,
Zhenzhong Chen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Mi_2020_CVPR,
author = {Mi, Li and Chen, Zhenzhong},
title = {Hierarchical Graph Attention Network for Visual Relationship Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Neural Implicit Embedding for Point Cloud Analysis
Kent Fujiwara,
Taiichi Hashimoto
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Fujiwara_2020_CVPR,
author = {Fujiwara, Kent and Hashimoto, Taiichi},
title = {Neural Implicit Embedding for Point Cloud Analysis},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Better Captioning With Sequence-Level Exploration
Jia Chen,
Qin Jin
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2020_CVPR,
author = {Chen, Jia and Jin, Qin},
title = {Better Captioning With Sequence-Level Exploration},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Moving in the Right Direction: A Regularization for Deep Metric Learning
Deen Dayal Mohan,
Nishant Sankaran,
Dennis Fedorishin,
Srirangaraj Setlur,
Venu Govindaraju
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Mohan_2020_CVPR,
author = {Mohan, Deen Dayal and Sankaran, Nishant and Fedorishin, Dennis and Setlur, Srirangaraj and Govindaraju, Venu},
title = {Moving in the Right Direction: A Regularization for Deep Metric Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Improved Few-Shot Visual Classification
Peyman Bateni,
Raghav Goyal,
Vaden Masrani,
Frank Wood,
Leonid Sigal
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bateni_2020_CVPR,
author = {Bateni, Peyman and Goyal, Raghav and Masrani, Vaden and Wood, Frank and Sigal, Leonid},
title = {Improved Few-Shot Visual Classification},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Visual Chirality
Zhiqiu Lin,
Jin Sun,
Abe Davis,
Noah Snavely
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2020_CVPR,
author = {Lin, Zhiqiu and Sun, Jin and Davis, Abe and Snavely, Noah},
title = {Visual Chirality},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Neural Architecture Search for Lightweight Non-Local Networks
Yingwei Li,
Xiaojie Jin,
Jieru Mei,
Xiaochen Lian,
Linjie Yang,
Cihang Xie,
Qihang Yu,
Yuyin Zhou,
Song Bai,
Alan L. Yuille
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Yingwei and Jin, Xiaojie and Mei, Jieru and Lian, Xiaochen and Yang, Linjie and Xie, Cihang and Yu, Qihang and Zhou, Yuyin and Bai, Song and Yuille, Alan L.},
title = {Neural Architecture Search for Lightweight Non-Local Networks},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Private-kNN: Practical Differential Privacy for Computer Vision
Yuqing Zhu,
Xiang Yu,
Manmohan Chandraker,
Yu-Xiang Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2020_CVPR,
author = {Zhu, Yuqing and Yu, Xiang and Chandraker, Manmohan and Wang, Yu-Xiang},
title = {Private-kNN: Practical Differential Privacy for Computer Vision},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Old Is Gold: Redefining the Adversarially Learned One-Class Classifier Training Paradigm
Muhammad Zaigham Zaheer,
Jin-Ha Lee,
Marcella Astrid,
Seung-Ik Lee
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zaheer_2020_CVPR,
author = {Zaheer, Muhammad Zaigham and Lee, Jin-Ha and Astrid, Marcella and Lee, Seung-Ik},
title = {Old Is Gold: Redefining the Adversarially Learned One-Class Classifier Training Paradigm},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Cops-Ref: A New Dataset and Task on Compositional Referring Expression Comprehension
Zhenfang Chen,
Peng Wang,
Lin Ma,
Kwan-Yee K. Wong,
Qi Wu
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2020_CVPR,
author = {Chen, Zhenfang and Wang, Peng and Ma, Lin and Wong, Kwan-Yee K. and Wu, Qi},
title = {Cops-Ref: A New Dataset and Task on Compositional Referring Expression Comprehension},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning Longterm Representations for Person Re-Identification Using Radio Signals
Lijie Fan,
Tianhong Li,
Rongyao Fang,
Rumen Hristov,
Yuan Yuan,
Dina Katabi
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2020_CVPR,
author = {Fan, Lijie and Li, Tianhong and Fang, Rongyao and Hristov, Rumen and Yuan, Yuan and Katabi, Dina},
title = {Learning Longterm Representations for Person Re-Identification Using Radio Signals},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

DSNAS: Direct Neural Architecture Search Without Parameter Retraining
Shoukang Hu,
Sirui Xie,
Hehui Zheng,
Chunxiao Liu,
Jianping Shi,
Xunying Liu,
Dahua Lin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2020_CVPR,
author = {Hu, Shoukang and Xie, Sirui and Zheng, Hehui and Liu, Chunxiao and Shi, Jianping and Liu, Xunying and Lin, Dahua},
title = {DSNAS: Direct Neural Architecture Search Without Parameter Retraining},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

SESS: Self-Ensembling Semi-Supervised 3D Object Detection
Na Zhao,
Tat-Seng Chua,
Gim Hee Lee
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2020_CVPR,
author = {Zhao, Na and Chua, Tat-Seng and Lee, Gim Hee},
title = {SESS: Self-Ensembling Semi-Supervised 3D Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Panoptic-DeepLab: A Simple, Strong, and Fast Baseline for Bottom-Up Panoptic Segmentation
Bowen Cheng,
Maxwell D. Collins,
Yukun Zhu,
Ting Liu,
Thomas S. Huang,
Hartwig Adam,
Liang-Chieh Chen
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2020_CVPR,
author = {Cheng, Bowen and Collins, Maxwell D. and Zhu, Yukun and Liu, Ting and Huang, Thomas S. and Adam, Hartwig and Chen, Liang-Chieh},
title = {Panoptic-DeepLab: A Simple, Strong, and Fast Baseline for Bottom-Up Panoptic Segmentation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Spatio-Temporal Graph for Video Captioning With Knowledge Distillation
Boxiao Pan,
Haoye Cai,
De-An Huang,
Kuan-Hui Lee,
Adrien Gaidon,
Ehsan Adeli,
Juan Carlos Niebles
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Pan_2020_CVPR,
author = {Pan, Boxiao and Cai, Haoye and Huang, De-An and Lee, Kuan-Hui and Gaidon, Adrien and Adeli, Ehsan and Niebles, Juan Carlos},
title = {Spatio-Temporal Graph for Video Captioning With Knowledge Distillation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

ACNe: Attentive Context Normalization for Robust Permutation-Equivariant Learning
Weiwei Sun,
Wei Jiang,
Eduard Trulls,
Andrea Tagliasacchi,
Kwang Moo Yi
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2020_CVPR,
author = {Sun, Weiwei and Jiang, Wei and Trulls, Eduard and Tagliasacchi, Andrea and Yi, Kwang Moo},
title = {ACNe: Attentive Context Normalization for Robust Permutation-Equivariant Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

ViBE: Dressing for Diverse Body Shapes
Wei-Lin Hsiao,
Kristen Grauman
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hsiao_2020_CVPR,
author = {Hsiao, Wei-Lin and Grauman, Kristen},
title = {ViBE: Dressing for Diverse Body Shapes},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Density-Based Clustering for 3D Object Detection in Point Clouds
Syeda Mariam Ahmed,
Chee Meng Chew
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ahmed_2020_CVPR,
author = {Ahmed, Syeda Mariam and Chew, Chee Meng},
title = {Density-Based Clustering for 3D Object Detection in Point Clouds},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Diverse Image Generation via Self-Conditioned GANs
Steven Liu,
Tongzhou Wang,
David Bau,
Jun-Yan Zhu,
Antonio Torralba
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR,
author = {Liu, Steven and Wang, Tongzhou and Bau, David and Zhu, Jun-Yan and Torralba, Antonio},
title = {Diverse Image Generation via Self-Conditioned GANs},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

A Certifiably Globally Optimal Solution to Generalized Essential Matrix Estimation
Ji Zhao,
Wanting Xu,
Laurent Kneip
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2020_CVPR,
author = {Zhao, Ji and Xu, Wanting and Kneip, Laurent},
title = {A Certifiably Globally Optimal Solution to Generalized Essential Matrix Estimation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Video Panoptic Segmentation
Dahun Kim,
Sanghyun Woo,
Joon-Young Lee,
In So Kweon
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2020_CVPR,
author = {Kim, Dahun and Woo, Sanghyun and Lee, Joon-Young and Kweon, In So},
title = {Video Panoptic Segmentation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Structured Multi-Hashing for Model Compression
Elad Eban,
Yair Movshovitz-Attias,
Hao Wu,
Mark Sandler,
Andrew Poon,
Yerlan Idelbayev,
Miguel A. Carreira-Perpinan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Eban_2020_CVPR,
author = {Eban, Elad and Movshovitz-Attias, Yair and Wu, Hao and Sandler, Mark and Poon, Andrew and Idelbayev, Yerlan and Carreira-Perpinan, Miguel A.},
title = {Structured Multi-Hashing for Model Compression},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Maintaining Discrimination and Fairness in Class Incremental Learning
Bowen Zhao,
Xi Xiao,
Guojun Gan,
Bin Zhang,
Shu-Tao Xia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2020_CVPR,
author = {Zhao, Bowen and Xiao, Xi and Gan, Guojun and Zhang, Bin and Xia, Shu-Tao},
title = {Maintaining Discrimination and Fairness in Class Incremental Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

ZeroQ: A Novel Zero Shot Quantization Framework
Yaohui Cai,
Zhewei Yao,
Zhen Dong,
Amir Gholami,
Michael W. Mahoney,
Kurt Keutzer
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2020_CVPR,
author = {Cai, Yaohui and Yao, Zhewei and Dong, Zhen and Gholami, Amir and Mahoney, Michael W. and Keutzer, Kurt},
title = {ZeroQ: A Novel Zero Shot Quantization Framework},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning Visual Motion Segmentation Using Event Surfaces
Anton Mitrokhin,
Zhiyuan Hua,
Cornelia Fermuller,
Yiannis Aloimonos
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Mitrokhin_2020_CVPR,
author = {Mitrokhin, Anton and Hua, Zhiyuan and Fermuller, Cornelia and Aloimonos, Yiannis},
title = {Learning Visual Motion Segmentation Using Event Surfaces},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Orthogonal Convolutional Neural Networks
Jiayun Wang,
Yubei Chen,
Rudrasis Chakraborty,
Stella X. Yu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2020_CVPR,
author = {Wang, Jiayun and Chen, Yubei and Chakraborty, Rudrasis and Yu, Stella X.},
title = {Orthogonal Convolutional Neural Networks},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Just Go With the Flow: Self-Supervised Scene Flow Estimation
Himangi Mittal,
Brian Okorn,
David Held
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mittal_2020_CVPR,
author = {Mittal, Himangi and Okorn, Brian and Held, David},
title = {Just Go With the Flow: Self-Supervised Scene Flow Estimation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Set-Constrained Viterbi for Set-Supervised Action Segmentation
Jun Li,
Sinisa Todorovic
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Jun and Todorovic, Sinisa},
title = {Set-Constrained Viterbi for Set-Supervised Action Segmentation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Fast Sparse ConvNets
Erich Elsen,
Marat Dukhan,
Trevor Gale,
Karen Simonyan
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Elsen_2020_CVPR,
author = {Elsen, Erich and Dukhan, Marat and Gale, Trevor and Simonyan, Karen},
title = {Fast Sparse ConvNets},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning a Weakly-Supervised Video Actor-Action Segmentation Model With a Wise Selection
Jie Chen,
Zhiheng Li,
Jiebo Luo,
Chenliang Xu
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2020_CVPR,
author = {Chen, Jie and Li, Zhiheng and Luo, Jiebo and Xu, Chenliang},
title = {Learning a Weakly-Supervised Video Actor-Action Segmentation Model With a Wise Selection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Gradually Vanishing Bridge for Adversarial Domain Adaptation
Shuhao Cui,
Shuhui Wang,
Junbao Zhuo,
Chi Su,
Qingming Huang,
Qi Tian
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cui_2020_CVPR,
author = {Cui, Shuhao and Wang, Shuhui and Zhuo, Junbao and Su, Chi and Huang, Qingming and Tian, Qi},
title = {Gradually Vanishing Bridge for Adversarial Domain Adaptation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Deep Degradation Prior for Low-Quality Image Classification
Yang Wang,
Yang Cao,
Zheng-Jun Zha,
Jing Zhang,
Zhiwei Xiong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2020_CVPR,
author = {Wang, Yang and Cao, Yang and Zha, Zheng-Jun and Zhang, Jing and Xiong, Zhiwei},
title = {Deep Degradation Prior for Low-Quality Image Classification},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Visual-Textual Capsule Routing for Text-Based Video Segmentation
Bruce McIntosh,
Kevin Duarte,
Yogesh S Rawat,
Mubarak Shah
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{McIntosh_2020_CVPR,
author = {McIntosh, Bruce and Duarte, Kevin and Rawat, Yogesh S and Shah, Mubarak},
title = {Visual-Textual Capsule Routing for Text-Based Video Segmentation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Towards Inheritable Models for Open-Set Domain Adaptation
Jogendra Nath Kundu,
Naveen Venkat,
Ambareesh Revanur,
Rahul M V,
R. Venkatesh Babu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kundu_2020_CVPR,
author = {Kundu, Jogendra Nath and Venkat, Naveen and Revanur, Ambareesh and V, Rahul M and Babu, R. Venkatesh},
title = {Towards Inheritable Models for Open-Set Domain Adaptation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Multi-Task Collaborative Network for Joint Referring Expression Comprehension and Segmentation
Gen Luo,
Yiyi Zhou,
Xiaoshuai Sun,
Liujuan Cao,
Chenglin Wu,
Cheng Deng,
Rongrong Ji
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2020_CVPR,
author = {Luo, Gen and Zhou, Yiyi and Sun, Xiaoshuai and Cao, Liujuan and Wu, Chenglin and Deng, Cheng and Ji, Rongrong},
title = {Multi-Task Collaborative Network for Joint Referring Expression Comprehension and Segmentation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Where, What, Whether: Multi-Modal Learning Meets Pedestrian Detection
Yan Luo,
Chongyang Zhang,
Muming Zhao,
Hao Zhou,
Jun Sun
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2020_CVPR,
author = {Luo, Yan and Zhang, Chongyang and Zhao, Muming and Zhou, Hao and Sun, Jun},
title = {Where, What, Whether: Multi-Modal Learning Meets Pedestrian Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning Depth-Guided Convolutions for Monocular 3D Object Detection
Mingyu Ding,
Yuqi Huo,
Hongwei Yi,
Zhe Wang,
Jianping Shi,
Zhiwu Lu,
Ping Luo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2020_CVPR,
author = {Ding, Mingyu and Huo, Yuqi and Yi, Hongwei and Wang, Zhe and Shi, Jianping and Lu, Zhiwu and Luo, Ping},
title = {Learning Depth-Guided Convolutions for Monocular 3D Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Your Local GAN: Designing Two Dimensional Local Attention Mechanisms for Generative Models
Giannis Daras,
Augustus Odena,
Han Zhang,
Alexandros G. Dimakis
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Daras_2020_CVPR,
author = {Daras, Giannis and Odena, Augustus and Zhang, Han and Dimakis, Alexandros G.},
title = {Your Local GAN: Designing Two Dimensional Local Attention Mechanisms for Generative Models},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Context Aware Graph Convolution for Skeleton-Based Action Recognition
Xikun Zhang,
Chang Xu,
Dacheng Tao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2020_CVPR,
author = {Zhang, Xikun and Xu, Chang and Tao, Dacheng},
title = {Context Aware Graph Convolution for Skeleton-Based Action Recognition},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Probabilistic Video Prediction From Noisy Data With a Posterior Confidence
Yunbo Wang,
Jiajun Wu,
Mingsheng Long,
Joshua B. Tenenbaum
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2020_CVPR,
author = {Wang, Yunbo and Wu, Jiajun and Long, Mingsheng and Tenenbaum, Joshua B.},
title = {Probabilistic Video Prediction From Noisy Data With a Posterior Confidence},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Generalizing Hand Segmentation in Egocentric Videos With Uncertainty-Guided Model Adaptation
Minjie Cai,
Feng Lu,
Yoichi Sato
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2020_CVPR,
author = {Cai, Minjie and Lu, Feng and Sato, Yoichi},
title = {Generalizing Hand Segmentation in Egocentric Videos With Uncertainty-Guided Model Adaptation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Revisiting Pose-Normalization for Fine-Grained Few-Shot Recognition
Luming Tang,
Davis Wertheimer,
Bharath Hariharan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2020_CVPR,
author = {Tang, Luming and Wertheimer, Davis and Hariharan, Bharath},
title = {Revisiting Pose-Normalization for Fine-Grained Few-Shot Recognition},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Weakly-Supervised Salient Object Detection via Scribble Annotations
Jing Zhang,
Xin Yu,
Aixuan Li,
Peipei Song,
Bowen Liu,
Yuchao Dai
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2020_CVPR,
author = {Zhang, Jing and Yu, Xin and Li, Aixuan and Song, Peipei and Liu, Bowen and Dai, Yuchao},
title = {Weakly-Supervised Salient Object Detection via Scribble Annotations},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Correspondence Networks With Adaptive Neighbourhood Consensus
Shuda Li,
Kai Han,
Theo W. Costain,
Henry Howard-Jenkins,
Victor Prisacariu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Shuda and Han, Kai and Costain, Theo W. and Howard-Jenkins, Henry and Prisacariu, Victor},
title = {Correspondence Networks With Adaptive Neighbourhood Consensus},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Interactive Object Segmentation With Inside-Outside Guidance
Shiyin Zhang,
Jun Hao Liew,
Yunchao Wei,
Shikui Wei,
Yao Zhao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2020_CVPR,
author = {Zhang, Shiyin and Liew, Jun Hao and Wei, Yunchao and Wei, Shikui and Zhao, Yao},
title = {Interactive Object Segmentation With Inside-Outside Guidance},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

GraspNet-1Billion: A Large-Scale Benchmark for General Object Grasping
Hao-Shu Fang,
Chenxi Wang,
Minghao Gou,
Cewu Lu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Fang_2020_CVPR,
author = {Fang, Hao-Shu and Wang, Chenxi and Gou, Minghao and Lu, Cewu},
title = {GraspNet-1Billion: A Large-Scale Benchmark for General Object Grasping},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Meshed-Memory Transformer for Image Captioning
Marcella Cornia,
Matteo Stefanini,
Lorenzo Baraldi,
Rita Cucchiara
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cornia_2020_CVPR,
author = {Cornia, Marcella and Stefanini, Matteo and Baraldi, Lorenzo and Cucchiara, Rita},
title = {Meshed-Memory Transformer for Image Captioning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

HCNAF: Hyper-Conditioned Neural Autoregressive Flow and its Application for Probabilistic Occupancy Map Forecasting
Geunseob Oh,
Jean-Sebastien Valois
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Oh_2020_CVPR,
author = {Oh, Geunseob and Valois, Jean-Sebastien},
title = {HCNAF: Hyper-Conditioned Neural Autoregressive Flow and its Application for Probabilistic Occupancy Map Forecasting},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Non-Local Neural Networks With Grouped Bilinear Attentional Transforms
Lu Chi,
Zehuan Yuan,
Yadong Mu,
Changhu Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chi_2020_CVPR,
author = {Chi, Lu and Yuan, Zehuan and Mu, Yadong and Wang, Changhu},
title = {Non-Local Neural Networks With Grouped Bilinear Attentional Transforms},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Data-Free Knowledge Amalgamation via Group-Stack Dual-GAN
Jingwen Ye,
Yixin Ji,
Xinchao Wang,
Xin Gao,
Mingli Song
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2020_CVPR,
author = {Ye, Jingwen and Ji, Yixin and Wang, Xinchao and Gao, Xin and Song, Mingli},
title = {Data-Free Knowledge Amalgamation via Group-Stack Dual-GAN},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

JA-POLS: A Moving-Camera Background Model via Joint Alignment and Partially-Overlapping Local Subspaces
Irit Chelly,
Vlad Winter,
Dor Litvak,
David Rosen,
Oren Freifeld
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Chelly_2020_CVPR,
author = {Chelly, Irit and Winter, Vlad and Litvak, Dor and Rosen, David and Freifeld, Oren},
title = {JA-POLS: A Moving-Camera Background Model via Joint Alignment and Partially-Overlapping Local Subspaces},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Mnemonics Training: Multi-Class Incremental Learning Without Forgetting
Yaoyao Liu,
Yuting Su,
An-An Liu,
Bernt Schiele,
Qianru Sun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR,
author = {Liu, Yaoyao and Su, Yuting and Liu, An-An and Schiele, Bernt and Sun, Qianru},
title = {Mnemonics Training: Multi-Class Incremental Learning Without Forgetting},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Orderless Recurrent Models for Multi-Label Classification
Vacit Oguz Yazici,
Abel Gonzalez-Garcia,
Arnau Ramisa,
Bartlomiej Twardowski,
Joost van de Weijer
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yazici_2020_CVPR,
author = {Yazici, Vacit Oguz and Gonzalez-Garcia, Abel and Ramisa, Arnau and Twardowski, Bartlomiej and van de Weijer, Joost},
title = {Orderless Recurrent Models for Multi-Label Classification},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Exploring Category-Agnostic Clusters for Open-Set Domain Adaptation
Yingwei Pan,
Ting Yao,
Yehao Li,
Chong-Wah Ngo,
Tao Mei
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Pan_2020_CVPR,
author = {Pan, Yingwei and Yao, Ting and Li, Yehao and Ngo, Chong-Wah and Mei, Tao},
title = {Exploring Category-Agnostic Clusters for Open-Set Domain Adaptation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning When and Where to Zoom With Deep Reinforcement Learning
Burak Uzkent,
Stefano Ermon
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Uzkent_2020_CVPR,
author = {Uzkent, Burak and Ermon, Stefano},
title = {Learning When and Where to Zoom With Deep Reinforcement Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Densely Connected Search Space for More Flexible Neural Architecture Search
Jiemin Fang,
Yuzhu Sun,
Qian Zhang,
Yuan Li,
Wenyu Liu,
Xinggang Wang
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Fang_2020_CVPR,
author = {Fang, Jiemin and Sun, Yuzhu and Zhang, Qian and Li, Yuan and Liu, Wenyu and Wang, Xinggang},
title = {Densely Connected Search Space for More Flexible Neural Architecture Search},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Neural Topological SLAM for Visual Navigation
Devendra Singh Chaplot,
Ruslan Salakhutdinov,
Abhinav Gupta,
Saurabh Gupta
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chaplot_2020_CVPR,
author = {Chaplot, Devendra Singh and Salakhutdinov, Ruslan and Gupta, Abhinav and Gupta, Saurabh},
title = {Neural Topological SLAM for Visual Navigation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Generalized ODIN: Detecting Out-of-Distribution Image Without Learning From Out-of-Distribution Data
Yen-Chang Hsu,
Yilin Shen,
Hongxia Jin,
Zsolt Kira
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Hsu_2020_CVPR,
author = {Hsu, Yen-Chang and Shen, Yilin and Jin, Hongxia and Kira, Zsolt},
title = {Generalized ODIN: Detecting Out-of-Distribution Image Without Learning From Out-of-Distribution Data},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Sequential Motif Profiles and Topological Plots for Offline Signature Verification
Elias N. Zois,
Evangelos Zervas,
Dimitrios Tsourounis,
George Economou
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zois_2020_CVPR,
author = {Zois, Elias N. and Zervas, Evangelos and Tsourounis, Dimitrios and Economou, George},
title = {Sequential Motif Profiles and Topological Plots for Offline Signature Verification},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

DOPS: Learning to Detect 3D Objects and Predict Their 3D Shapes
Mahyar Najibi,
Guangda Lai,
Abhijit Kundu,
Zhichao Lu,
Vivek Rathod,
Thomas Funkhouser,
Caroline Pantofaru,
David Ross,
Larry S. Davis,
Alireza Fathi
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Najibi_2020_CVPR,
author = {Najibi, Mahyar and Lai, Guangda and Kundu, Abhijit and Lu, Zhichao and Rathod, Vivek and Funkhouser, Thomas and Pantofaru, Caroline and Ross, David and Davis, Larry S. and Fathi, Alireza},
title = {DOPS: Learning to Detect 3D Objects and Predict Their 3D Shapes},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Multimodal Categorization of Crisis Events in Social Media
Mahdi Abavisani,
Liwei Wu,
Shengli Hu,
Joel Tetreault,
Alejandro Jaimes
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Abavisani_2020_CVPR,
author = {Abavisani, Mahdi and Wu, Liwei and Hu, Shengli and Tetreault, Joel and Jaimes, Alejandro},
title = {Multimodal Categorization of Crisis Events in Social Media},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Physically Realizable Adversarial Examples for LiDAR Object Detection
James Tu,
Mengye Ren,
Sivabalan Manivasagam,
Ming Liang,
Bin Yang,
Richard Du,
Frank Cheng,
Raquel Urtasun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tu_2020_CVPR,
author = {Tu, James and Ren, Mengye and Manivasagam, Sivabalan and Liang, Ming and Yang, Bin and Du, Richard and Cheng, Frank and Urtasun, Raquel},
title = {Physically Realizable Adversarial Examples for LiDAR Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

STEFANN: Scene Text Editor Using Font Adaptive Neural Network
Prasun Roy,
Saumik Bhattacharya,
Subhankar Ghosh,
Umapada Pal
[pdf] [supp] [arXiv] [dataset]
[bibtex]
@InProceedings{Roy_2020_CVPR,
author = {Roy, Prasun and Bhattacharya, Saumik and Ghosh, Subhankar and Pal, Umapada},
title = {STEFANN: Scene Text Editor Using Font Adaptive Neural Network},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

SwapText: Image Based Texts Transfer in Scenes
Qiangpeng Yang,
Jun Huang,
Wei Lin
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2020_CVPR,
author = {Yang, Qiangpeng and Huang, Jun and Lin, Wei},
title = {SwapText: Image Based Texts Transfer in Scenes},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

MetaFuse: A Pre-trained Fusion Model for Human Pose Estimation
Rongchang Xie,
Chunyu Wang,
Yizhou Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2020_CVPR,
author = {Xie, Rongchang and Wang, Chunyu and Wang, Yizhou},
title = {MetaFuse: A Pre-trained Fusion Model for Human Pose Estimation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Local-Global Video-Text Interactions for Temporal Grounding
Jonghwan Mun,
Minsu Cho,
Bohyung Han
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mun_2020_CVPR,
author = {Mun, Jonghwan and Cho, Minsu and Han, Bohyung},
title = {Local-Global Video-Text Interactions for Temporal Grounding},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

MotionNet: Joint Perception and Motion Prediction for Autonomous Driving Based on Bird's Eye View Maps
Pengxiang Wu,
Siheng Chen,
Dimitris N. Metaxas
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2020_CVPR,
author = {Wu, Pengxiang and Chen, Siheng and Metaxas, Dimitris N.},
title = {MotionNet: Joint Perception and Motion Prediction for Autonomous Driving Based on Bird's Eye View Maps},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Improving Action Segmentation via Graph-Based Temporal Reasoning
Yifei Huang,
Yusuke Sugano,
Yoichi Sato
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2020_CVPR,
author = {Huang, Yifei and Sugano, Yusuke and Sato, Yoichi},
title = {Improving Action Segmentation via Graph-Based Temporal Reasoning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

DeepEMD: Few-Shot Image Classification With Differentiable Earth Mover's Distance and Structured Classifiers
Chi Zhang,
Yujun Cai,
Guosheng Lin,
Chunhua Shen
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2020_CVPR,
author = {Zhang, Chi and Cai, Yujun and Lin, Guosheng and Shen, Chunhua},
title = {DeepEMD: Few-Shot Image Classification With Differentiable Earth Mover's Distance and Structured Classifiers},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Conditional Gaussian Distribution Learning for Open Set Recognition
Xin Sun,
Zhenning Yang,
Chi Zhang,
Keck-Voon Ling,
Guohao Peng
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2020_CVPR,
author = {Sun, Xin and Yang, Zhenning and Zhang, Chi and Ling, Keck-Voon and Peng, Guohao},
title = {Conditional Gaussian Distribution Learning for Open Set Recognition},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

D2Det: Towards High Quality Object Detection and Instance Segmentation
Jiale Cao,
Hisham Cholakkal,
Rao Muhammad Anwer,
Fahad Shahbaz Khan,
Yanwei Pang,
Ling Shao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cao_2020_CVPR,
author = {Cao, Jiale and Cholakkal, Hisham and Anwer, Rao Muhammad and Khan, Fahad Shahbaz and Pang, Yanwei and Shao, Ling},
title = {D2Det: Towards High Quality Object Detection and Instance Segmentation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Rethinking Classification and Localization for Object Detection
Yue Wu,
Yinpeng Chen,
Lu Yuan,
Zicheng Liu,
Lijuan Wang,
Hongzhi Li,
Yun Fu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2020_CVPR,
author = {Wu, Yue and Chen, Yinpeng and Yuan, Lu and Liu, Zicheng and Wang, Lijuan and Li, Hongzhi and Fu, Yun},
title = {Rethinking Classification and Localization for Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Two-Stage Peer-Regularized Feature Recombination for Arbitrary Image Style Transfer
Jan Svoboda,
Asha Anoosheh,
Christian Osendorfer,
Jonathan Masci
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Svoboda_2020_CVPR,
author = {Svoboda, Jan and Anoosheh, Asha and Osendorfer, Christian and Masci, Jonathan},
title = {Two-Stage Peer-Regularized Feature Recombination for Arbitrary Image Style Transfer},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Synthetic Learning: Learn From Distributed Asynchronized Discriminator GAN Without Sharing Medical Image Data
Qi Chang,
Hui Qu,
Yikai Zhang,
Mert Sabuncu,
Chao Chen,
Tong Zhang,
Dimitris N. Metaxas
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Chang_2020_CVPR,
author = {Chang, Qi and Qu, Hui and Zhang, Yikai and Sabuncu, Mert and Chen, Chao and Zhang, Tong and Metaxas, Dimitris N.},
title = {Synthetic Learning: Learn From Distributed Asynchronized Discriminator GAN Without Sharing Medical Image Data},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

BEDSR-Net: A Deep Shadow Removal Network From a Single Document Image
Yun-Hsuan Lin,
Wen-Chin Chen,
Yung-Yu Chuang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2020_CVPR,
author = {Lin, Yun-Hsuan and Chen, Wen-Chin and Chuang, Yung-Yu},
title = {BEDSR-Net: A Deep Shadow Removal Network From a Single Document Image},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Label Decoupling Framework for Salient Object Detection
Jun Wei,
Shuhui Wang,
Zhe Wu,
Chi Su,
Qingming Huang,
Qi Tian
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wei_2020_CVPR,
author = {Wei, Jun and Wang, Shuhui and Wu, Zhe and Su, Chi and Huang, Qingming and Tian, Qi},
title = {Label Decoupling Framework for Salient Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

LG-GAN: Label Guided Adversarial Network for Flexible Targeted Attack of Point Cloud Based Deep Networks
Hang Zhou,
Dongdong Chen,
Jing Liao,
Kejiang Chen,
Xiaoyi Dong,
Kunlin Liu,
Weiming Zhang,
Gang Hua,
Nenghai Yu
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2020_CVPR,
author = {Zhou, Hang and Chen, Dongdong and Liao, Jing and Chen, Kejiang and Dong, Xiaoyi and Liu, Kunlin and Zhang, Weiming and Hua, Gang and Yu, Nenghai},
title = {LG-GAN: Label Guided Adversarial Network for Flexible Targeted Attack of Point Cloud Based Deep Networks},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Look-Into-Object: Self-Supervised Structure Modeling for Object Recognition
Mohan Zhou,
Yalong Bai,
Wei Zhang,
Tiejun Zhao,
Tao Mei
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2020_CVPR,
author = {Zhou, Mohan and Bai, Yalong and Zhang, Wei and Zhao, Tiejun and Mei, Tao},
title = {Look-Into-Object: Self-Supervised Structure Modeling for Object Recognition},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Inferring Attention Shift Ranks of Objects for Image Saliency
Avishek Siris,
Jianbo Jiao,
Gary K.L. Tam,
Xianghua Xie,
Rynson W.H. Lau
[pdf] [supp] [dataset]
[bibtex]
@InProceedings{Siris_2020_CVPR,
author = {Siris, Avishek and Jiao, Jianbo and Tam, Gary K.L. and Xie, Xianghua and Lau, Rynson W.H.},
title = {Inferring Attention Shift Ranks of Objects for Image Saliency},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Music Gesture for Visual Sound Separation
Chuang Gan,
Deng Huang,
Hang Zhao,
Joshua B. Tenenbaum,
Antonio Torralba
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gan_2020_CVPR,
author = {Gan, Chuang and Huang, Deng and Zhao, Hang and Tenenbaum, Joshua B. and Torralba, Antonio},
title = {Music Gesture for Visual Sound Separation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Exploring Categorical Regularization for Domain Adaptive Object Detection
Chang-Dong Xu,
Xing-Ran Zhao,
Xin Jin,
Xiu-Shen Wei
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2020_CVPR,
author = {Xu, Chang-Dong and Zhao, Xing-Ran and Jin, Xin and Wei, Xiu-Shen},
title = {Exploring Categorical Regularization for Domain Adaptive Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Incremental Learning in Online Scenario
Jiangpeng He,
Runyu Mao,
Zeman Shao,
Fengqing Zhu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{He_2020_CVPR,
author = {He, Jiangpeng and Mao, Runyu and Shao, Zeman and Zhu, Fengqing},
title = {Incremental Learning in Online Scenario},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Gait Recognition via Semi-supervised Disentangled Representation Learning to Identity and Covariate Features
Xiang Li,
Yasushi Makihara,
Chi Xu,
Yasushi Yagi,
Mingwu Ren
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Xiang and Makihara, Yasushi and Xu, Chi and Yagi, Yasushi and Ren, Mingwu},
title = {Gait Recognition via Semi-supervised Disentangled Representation Learning to Identity and Covariate Features},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Discovering Human Interactions With Novel Objects via Zero-Shot Learning
Suchen Wang,
Kim-Hui Yap,
Junsong Yuan,
Yap-Peng Tan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2020_CVPR,
author = {Wang, Suchen and Yap, Kim-Hui and Yuan, Junsong and Tan, Yap-Peng},
title = {Discovering Human Interactions With Novel Objects via Zero-Shot Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Visual Commonsense R-CNN
Tan Wang,
Jianqiang Huang,
Hanwang Zhang,
Qianru Sun
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2020_CVPR,
author = {Wang, Tan and Huang, Jianqiang and Zhang, Hanwang and Sun, Qianru},
title = {Visual Commonsense R-CNN},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Squeeze-and-Attention Networks for Semantic Segmentation
Zilong Zhong,
Zhong Qiu Lin,
Rene Bidart,
Xiaodan Hu,
Ibrahim Ben Daya,
Zhifeng Li,
Wei-Shi Zheng,
Jonathan Li,
Alexander Wong
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhong_2020_CVPR,
author = {Zhong, Zilong and Lin, Zhong Qiu and Bidart, Rene and Hu, Xiaodan and Ben Daya, Ibrahim and Li, Zhifeng and Zheng, Wei-Shi and Li, Jonathan and Wong, Alexander},
title = {Squeeze-and-Attention Networks for Semantic Segmentation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

UNAS: Differentiable Architecture Search Meets Reinforcement Learning
Arash Vahdat,
Arun Mallya,
Ming-Yu Liu,
Jan Kautz
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Vahdat_2020_CVPR,
author = {Vahdat, Arash and Mallya, Arun and Liu, Ming-Yu and Kautz, Jan},
title = {UNAS: Differentiable Architecture Search Meets Reinforcement Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Multiple Anchor Learning for Visual Object Detection
Wei Ke,
Tianliang Zhang,
Zeyi Huang,
Qixiang Ye,
Jianzhuang Liu,
Dong Huang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ke_2020_CVPR,
author = {Ke, Wei and Zhang, Tianliang and Huang, Zeyi and Ye, Qixiang and Liu, Jianzhuang and Huang, Dong},
title = {Multiple Anchor Learning for Visual Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Explaining Knowledge Distillation by Quantifying the Knowledge
Xu Cheng,
Zhefan Rao,
Yilan Chen,
Quanshi Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2020_CVPR,
author = {Cheng, Xu and Rao, Zhefan and Chen, Yilan and Zhang, Quanshi},
title = {Explaining Knowledge Distillation by Quantifying the Knowledge},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Unifying Training and Inference for Panoptic Segmentation
Qizhu Li,
Xiaojuan Qi,
Philip H.S. Torr
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Qizhu and Qi, Xiaojuan and Torr, Philip H.S.},
title = {Unifying Training and Inference for Panoptic Segmentation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Scalable Uncertainty for Computer Vision With Functional Variational Inference
Eduardo D. C. Carvalho,
Ronald Clark,
Andrea Nicastro,
Paul H. J. Kelly
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Carvalho_2020_CVPR,
author = {Carvalho, Eduardo D. C. and Clark, Ronald and Nicastro, Andrea and Kelly, Paul H. J.},
title = {Scalable Uncertainty for Computer Vision With Functional Variational Inference},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

X-Linear Attention Networks for Image Captioning
Yingwei Pan,
Ting Yao,
Yehao Li,
Tao Mei
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Pan_2020_CVPR,
author = {Pan, Yingwei and Yao, Ting and Li, Yehao and Mei, Tao},
title = {X-Linear Attention Networks for Image Captioning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

You2Me: Inferring Body Pose in Egocentric Video via First and Second Person Interactions
Evonne Ng,
Donglai Xiang,
Hanbyul Joo,
Kristen Grauman
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Ng_2020_CVPR,
author = {Ng, Evonne and Xiang, Donglai and Joo, Hanbyul and Grauman, Kristen},
title = {You2Me: Inferring Body Pose in Egocentric Video via First and Second Person Interactions},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Estimating Low-Rank Region Likelihood Maps
Gabriela Csurka,
Zoltan Kato,
Andor Juhasz,
Martin Humenberger
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Csurka_2020_CVPR,
author = {Csurka, Gabriela and Kato, Zoltan and Juhasz, Andor and Humenberger, Martin},
title = {Estimating Low-Rank Region Likelihood Maps},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

ABCNet: Real-Time Scene Text Spotting With Adaptive Bezier-Curve Network
Yuliang Liu,
Hao Chen,
Chunhua Shen,
Tong He,
Lianwen Jin,
Liangwei Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR,
author = {Liu, Yuliang and Chen, Hao and Shen, Chunhua and He, Tong and Jin, Lianwen and Wang, Liangwei},
title = {ABCNet: Real-Time Scene Text Spotting With Adaptive Bezier-Curve Network},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

FeatureFlow: Robust Video Interpolation via Structure-to-Texture Generation
Shurui Gui,
Chaoyue Wang,
Qihua Chen,
Dacheng Tao
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Gui_2020_CVPR,
author = {Gui, Shurui and Wang, Chaoyue and Chen, Qihua and Tao, Dacheng},
title = {FeatureFlow: Robust Video Interpolation via Structure-to-Texture Generation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Attention-Guided Hierarchical Structure Aggregation for Image Matting
Yu Qiao,
Yuhao Liu,
Xin Yang,
Dongsheng Zhou,
Mingliang Xu,
Qiang Zhang,
Xiaopeng Wei
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Qiao_2020_CVPR,
author = {Qiao, Yu and Liu, Yuhao and Yang, Xin and Zhou, Dongsheng and Xu, Mingliang and Zhang, Qiang and Wei, Xiaopeng},
title = {Attention-Guided Hierarchical Structure Aggregation for Image Matting},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

SharinGAN: Combining Synthetic and Real Data for Unsupervised Geometry Estimation
Koutilya PNVR,
Hao Zhou,
David Jacobs
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{PNVR_2020_CVPR,
author = {PNVR, Koutilya and Zhou, Hao and Jacobs, David},
title = {SharinGAN: Combining Synthetic and Real Data for Unsupervised Geometry Estimation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Large-Scale Object Detection in the Wild From Imbalanced Multi-Labels
Junran Peng,
Xingyuan Bu,
Ming Sun,
Zhaoxiang Zhang,
Tieniu Tan,
Junjie Yan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2020_CVPR,
author = {Peng, Junran and Bu, Xingyuan and Sun, Ming and Zhang, Zhaoxiang and Tan, Tieniu and Yan, Junjie},
title = {Large-Scale Object Detection in the Wild From Imbalanced Multi-Labels},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

AugFPN: Improving Multi-Scale Feature Learning for Object Detection
Chaoxu Guo,
Bin Fan,
Qian Zhang,
Shiming Xiang,
Chunhong Pan
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2020_CVPR,
author = {Guo, Chaoxu and Fan, Bin and Zhang, Qian and Xiang, Shiming and Pan, Chunhong},
title = {AugFPN: Improving Multi-Scale Feature Learning for Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Deep Residual Flow for Out of Distribution Detection
Ev Zisselman,
Aviv Tamar
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zisselman_2020_CVPR,
author = {Zisselman, Ev and Tamar, Aviv},
title = {Deep Residual Flow for Out of Distribution Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Don't Judge an Object by Its Context: Learning to Overcome Contextual Bias
Krishna Kumar Singh,
Dhruv Mahajan,
Kristen Grauman,
Yong Jae Lee,
Matt Feiszli,
Deepti Ghadiyaram
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Singh_2020_CVPR,
author = {Singh, Krishna Kumar and Mahajan, Dhruv and Grauman, Kristen and Lee, Yong Jae and Feiszli, Matt and Ghadiyaram, Deepti},
title = {Don't Judge an Object by Its Context: Learning to Overcome Contextual Bias},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

SEED: Semantics Enhanced Encoder-Decoder Framework for Scene Text Recognition
Zhi Qiao,
Yu Zhou,
Dongbao Yang,
Yucan Zhou,
Weiping Wang
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Qiao_2020_CVPR,
author = {Qiao, Zhi and Zhou, Yu and Yang, Dongbao and Zhou, Yucan and Wang, Weiping},
title = {SEED: Semantics Enhanced Encoder-Decoder Framework for Scene Text Recognition},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Iterative Answer Prediction With Pointer-Augmented Multimodal Transformers for TextVQA
Ronghang Hu,
Amanpreet Singh,
Trevor Darrell,
Marcus Rohrbach
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2020_CVPR,
author = {Hu, Ronghang and Singh, Amanpreet and Darrell, Trevor and Rohrbach, Marcus},
title = {Iterative Answer Prediction With Pointer-Augmented Multimodal Transformers for TextVQA},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

iTAML: An Incremental Task-Agnostic Meta-learning Approach
Jathushan Rajasegaran,
Salman Khan,
Munawar Hayat,
Fahad Shahbaz Khan,
Mubarak Shah
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Rajasegaran_2020_CVPR,
author = {Rajasegaran, Jathushan and Khan, Salman and Hayat, Munawar and Khan, Fahad Shahbaz and Shah, Mubarak},
title = {iTAML: An Incremental Task-Agnostic Meta-learning Approach},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Open Compound Domain Adaptation
Ziwei Liu,
Zhongqi Miao,
Xingang Pan,
Xiaohang Zhan,
Dahua Lin,
Stella X. Yu,
Boqing Gong
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR,
author = {Liu, Ziwei and Miao, Zhongqi and Pan, Xingang and Zhan, Xiaohang and Lin, Dahua and Yu, Stella X. and Gong, Boqing},
title = {Open Compound Domain Adaptation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

GrappaNet: Combining Parallel Imaging With Deep Learning for Multi-Coil MRI Reconstruction
Anuroop Sriram,
Jure Zbontar,
Tullie Murrell,
C. Lawrence Zitnick,
Aaron Defazio,
Daniel K. Sodickson
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Sriram_2020_CVPR,
author = {Sriram, Anuroop and Zbontar, Jure and Murrell, Tullie and Zitnick, C. Lawrence and Defazio, Aaron and Sodickson, Daniel K.},
title = {GrappaNet: Combining Parallel Imaging With Deep Learning for Multi-Coil MRI Reconstruction},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

FBNetV2: Differentiable Neural Architecture Search for Spatial and Channel Dimensions
Alvin Wan,
Xiaoliang Dai,
Peizhao Zhang,
Zijian He,
Yuandong Tian,
Saining Xie,
Bichen Wu,
Matthew Yu,
Tao Xu,
Kan Chen,
Peter Vajda,
Joseph E. Gonzalez
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Wan_2020_CVPR,
author = {Wan, Alvin and Dai, Xiaoliang and Zhang, Peizhao and He, Zijian and Tian, Yuandong and Xie, Saining and Wu, Bichen and Yu, Matthew and Xu, Tao and Chen, Kan and Vajda, Peter and Gonzalez, Joseph E.},
title = {FBNetV2: Differentiable Neural Architecture Search for Spatial and Channel Dimensions},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Webly Supervised Knowledge Embedding Model for Visual Reasoning
Wenbo Zheng,
Lan Yan,
Chao Gou,
Fei-Yue Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2020_CVPR,
author = {Zheng, Wenbo and Yan, Lan and Gou, Chao and Wang, Fei-Yue},
title = {Webly Supervised Knowledge Embedding Model for Visual Reasoning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Scale-Equalizing Pyramid Convolution for Object Detection
Xinjiang Wang,
Shilong Zhang,
Zhuoran Yu,
Litong Feng,
Wayne Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2020_CVPR,
author = {Wang, Xinjiang and Zhang, Shilong and Yu, Zhuoran and Feng, Litong and Zhang, Wayne},
title = {Scale-Equalizing Pyramid Convolution for Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning Selective Self-Mutual Attention for RGB-D Saliency Detection
Nian Liu,
Ni Zhang,
Junwei Han
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR,
author = {Liu, Nian and Zhang, Ni and Han, Junwei},
title = {Learning Selective Self-Mutual Attention for RGB-D Saliency Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Prior Guided GAN Based Semantic Inpainting
Avisek Lahiri,
Arnav Kumar Jain,
Sanskar Agrawal,
Pabitra Mitra,
Prabir Kumar Biswas
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lahiri_2020_CVPR,
author = {Lahiri, Avisek and Jain, Arnav Kumar and Agrawal, Sanskar and Mitra, Pabitra and Biswas, Prabir Kumar},
title = {Prior Guided GAN Based Semantic Inpainting},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

DeFeat-Net: General Monocular Depth via Simultaneous Unsupervised Representation Learning
Jaime Spencer,
Richard Bowden,
Simon Hadfield
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Spencer_2020_CVPR,
author = {Spencer, Jaime and Bowden, Richard and Hadfield, Simon},
title = {DeFeat-Net: General Monocular Depth via Simultaneous Unsupervised Representation Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Regularizing Class-Wise Predictions via Self-Knowledge Distillation
Sukmin Yun,
Jongjin Park,
Kimin Lee,
Jinwoo Shin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yun_2020_CVPR,
author = {Yun, Sukmin and Park, Jongjin and Lee, Kimin and Shin, Jinwoo},
title = {Regularizing Class-Wise Predictions via Self-Knowledge Distillation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Modality Shifting Attention Network for Multi-Modal Video Question Answering
Junyeong Kim,
Minuk Ma,
Trung Pham,
Kyungsu Kim,
Chang D. Yoo
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2020_CVPR,
author = {Kim, Junyeong and Ma, Minuk and Pham, Trung and Kim, Kyungsu and Yoo, Chang D.},
title = {Modality Shifting Attention Network for Multi-Modal Video Question Answering},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Vision-Language Navigation With Self-Supervised Auxiliary Reasoning Tasks
Fengda Zhu,
Yi Zhu,
Xiaojun Chang,
Xiaodan Liang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2020_CVPR,
author = {Zhu, Fengda and Zhu, Yi and Chang, Xiaojun and Liang, Xiaodan},
title = {Vision-Language Navigation With Self-Supervised Auxiliary Reasoning Tasks},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Hypergraph Attention Networks for Multimodal Learning
Eun-Sol Kim,
Woo Young Kang,
Kyoung-Woon On,
Yu-Jung Heo,
Byoung-Tak Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2020_CVPR,
author = {Kim, Eun-Sol and Kang, Woo Young and On, Kyoung-Woon and Heo, Yu-Jung and Zhang, Byoung-Tak},
title = {Hypergraph Attention Networks for Multimodal Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

RL-CycleGAN: Reinforcement Learning Aware Simulation-to-Real
Kanishka Rao,
Chris Harris,
Alex Irpan,
Sergey Levine,
Julian Ibarz,
Mohi Khansari
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Rao_2020_CVPR,
author = {Rao, Kanishka and Harris, Chris and Irpan, Alex and Levine, Sergey and Ibarz, Julian and Khansari, Mohi},
title = {RL-CycleGAN: Reinforcement Learning Aware Simulation-to-Real},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Video Instance Segmentation Tracking With a Modified VAE Architecture
Chung-Ching Lin,
Ying Hung,
Rogerio Feris,
Linglin He
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2020_CVPR,
author = {Lin, Chung-Ching and Hung, Ying and Feris, Rogerio and He, Linglin},
title = {Video Instance Segmentation Tracking With a Modified VAE Architecture},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

High-Dimensional Convolutional Networks for Geometric Pattern Recognition
Christopher Choy,
Junha Lee,
Rene Ranftl,
Jaesik Park,
Vladlen Koltun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Choy_2020_CVPR,
author = {Choy, Christopher and Lee, Junha and Ranftl, Rene and Park, Jaesik and Koltun, Vladlen},
title = {High-Dimensional Convolutional Networks for Geometric Pattern Recognition},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

AOWS: Adaptive and Optimal Network Width Search With Latency Constraints
Maxim Berman,
Leonid Pishchulin,
Ning Xu,
Matthew B. Blaschko,
Gerard Medioni
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Berman_2020_CVPR,
author = {Berman, Maxim and Pishchulin, Leonid and Xu, Ning and Blaschko, Matthew B. and Medioni, Gerard},
title = {AOWS: Adaptive and Optimal Network Width Search With Latency Constraints},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Attentive Weights Generation for Few Shot Learning via Information Maximization
Yiluan Guo,
Ngai-Man Cheung
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2020_CVPR,
author = {Guo, Yiluan and Cheung, Ngai-Man},
title = {Attentive Weights Generation for Few Shot Learning via Information Maximization},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

DeepLPF: Deep Local Parametric Filters for Image Enhancement
Sean Moran,
Pierre Marza,
Steven McDonagh,
Sarah Parisot,
Gregory Slabaugh
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Moran_2020_CVPR,
author = {Moran, Sean and Marza, Pierre and McDonagh, Steven and Parisot, Sarah and Slabaugh, Gregory},
title = {DeepLPF: Deep Local Parametric Filters for Image Enhancement},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Joint Graph-Based Depth Refinement and Normal Estimation
Mattia Rossi,
Mireille El Gheche,
Andreas Kuhn,
Pascal Frossard
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Rossi_2020_CVPR,
author = {Rossi, Mattia and El Gheche, Mireille and Kuhn, Andreas and Frossard, Pascal},
title = {Joint Graph-Based Depth Refinement and Normal Estimation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Recognizing Objects From Any View With Object and Viewer-Centered Representations
Sainan Liu,
Vincent Nguyen,
Isaac Rehg,
Zhuowen Tu
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR,
author = {Liu, Sainan and Nguyen, Vincent and Rehg, Isaac and Tu, Zhuowen},
title = {Recognizing Objects From Any View With Object and Viewer-Centered Representations},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning to Segment the Tail
Xinting Hu,
Yi Jiang,
Kaihua Tang,
Jingyuan Chen,
Chunyan Miao,
Hanwang Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2020_CVPR,
author = {Hu, Xinting and Jiang, Yi and Tang, Kaihua and Chen, Jingyuan and Miao, Chunyan and Zhang, Hanwang},
title = {Learning to Segment the Tail},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

ALFRED: A Benchmark for Interpreting Grounded Instructions for Everyday Tasks
Mohit Shridhar,
Jesse Thomason,
Daniel Gordon,
Yonatan Bisk,
Winson Han,
Roozbeh Mottaghi,
Luke Zettlemoyer,
Dieter Fox
[pdf] [supp] [arXiv] [video] [dataset]
[bibtex]
@InProceedings{Shridhar_2020_CVPR,
author = {Shridhar, Mohit and Thomason, Jesse and Gordon, Daniel and Bisk, Yonatan and Han, Winson and Mottaghi, Roozbeh and Zettlemoyer, Luke and Fox, Dieter},
title = {ALFRED: A Benchmark for Interpreting Grounded Instructions for Everyday Tasks},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Robust Object Detection Under Occlusion With Context-Aware CompositionalNets
Angtian Wang,
Yihong Sun,
Adam Kortylewski,
Alan L. Yuille
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2020_CVPR,
author = {Wang, Angtian and Sun, Yihong and Kortylewski, Adam and Yuille, Alan L.},
title = {Robust Object Detection Under Occlusion With Context-Aware CompositionalNets},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

MnasFPN: Learning Latency-Aware Pyramid Architecture for Object Detection on Mobile Devices
Bo Chen,
Golnaz Ghiasi,
Hanxiao Liu,
Tsung-Yi Lin,
Dmitry Kalenichenko,
Hartwig Adam,
Quoc V. Le
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2020_CVPR,
author = {Chen, Bo and Ghiasi, Golnaz and Liu, Hanxiao and Lin, Tsung-Yi and Kalenichenko, Dmitry and Adam, Hartwig and Le, Quoc V.},
title = {MnasFPN: Learning Latency-Aware Pyramid Architecture for Object Detection on Mobile Devices},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Cylindrical Convolutional Networks for Joint Object Detection and Viewpoint Estimation
Sunghun Joung,
Seungryong Kim,
Hanjae Kim,
Minsu Kim,
Ig-Jae Kim,
Junghyun Cho,
Kwanghoon Sohn
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Joung_2020_CVPR,
author = {Joung, Sunghun and Kim, Seungryong and Kim, Hanjae and Kim, Minsu and Kim, Ig-Jae and Cho, Junghyun and Sohn, Kwanghoon},
title = {Cylindrical Convolutional Networks for Joint Object Detection and Viewpoint Estimation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Straight to the Point: Fast-Forwarding Videos via Reinforcement Learning Using Textual Data
Washington Ramos,
Michel Silva,
Edson Araujo,
Leandro Soriano Marcolino,
Erickson Nascimento
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Ramos_2020_CVPR,
author = {Ramos, Washington and Silva, Michel and Araujo, Edson and Marcolino, Leandro Soriano and Nascimento, Erickson},
title = {Straight to the Point: Fast-Forwarding Videos via Reinforcement Learning Using Textual Data},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

SPARE3D: A Dataset for SPAtial REasoning on Three-View Line Drawings
Wenyu Han,
Siyuan Xiang,
Chenhui Liu,
Ruoyu Wang,
Chen Feng
[pdf] [supp] [arXiv] [dataset]
[bibtex]
@InProceedings{Han_2020_CVPR,
author = {Han, Wenyu and Xiang, Siyuan and Liu, Chenhui and Wang, Ruoyu and Feng, Chen},
title = {SPARE3D: A Dataset for SPAtial REasoning on Three-View Line Drawings},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning the Redundancy-Free Features for Generalized Zero-Shot Object Recognition
Zongyan Han,
Zhenyong Fu,
Jian Yang
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Han_2020_CVPR,
author = {Han, Zongyan and Fu, Zhenyong and Yang, Jian},
title = {Learning the Redundancy-Free Features for Generalized Zero-Shot Object Recognition},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Instance-Aware, Context-Focused, and Memory-Efficient Weakly Supervised Object Detection
Zhongzheng Ren,
Zhiding Yu,
Xiaodong Yang,
Ming-Yu Liu,
Yong Jae Lee,
Alexander G. Schwing,
Jan Kautz
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Ren_2020_CVPR,
author = {Ren, Zhongzheng and Yu, Zhiding and Yang, Xiaodong and Liu, Ming-Yu and Lee, Yong Jae and Schwing, Alexander G. and Kautz, Jan},
title = {Instance-Aware, Context-Focused, and Memory-Efficient Weakly Supervised Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Differential Treatment for Stuff and Things: A Simple Unsupervised Domain Adaptation Method for Semantic Segmentation
Zhonghao Wang,
Mo Yu,
Yunchao Wei,
Rogerio Feris,
Jinjun Xiong,
Wen-mei Hwu,
Thomas S. Huang,
Honghui Shi
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2020_CVPR,
author = {Wang, Zhonghao and Yu, Mo and Wei, Yunchao and Feris, Rogerio and Xiong, Jinjun and Hwu, Wen-mei and Huang, Thomas S. and Shi, Honghui},
title = {Differential Treatment for Stuff and Things: A Simple Unsupervised Domain Adaptation Method for Semantic Segmentation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

One-Shot Adversarial Attacks on Visual Tracking With Dual Attention
Xuesong Chen,
Xiyu Yan,
Feng Zheng,
Yong Jiang,
Shu-Tao Xia,
Yong Zhao,
Rongrong Ji
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2020_CVPR,
author = {Chen, Xuesong and Yan, Xiyu and Zheng, Feng and Jiang, Yong and Xia, Shu-Tao and Zhao, Yong and Ji, Rongrong},
title = {One-Shot Adversarial Attacks on Visual Tracking With Dual Attention},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Video Object Grounding Using Semantic Roles in Language Description
Arka Sadhu,
Kan Chen,
Ram Nevatia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sadhu_2020_CVPR,
author = {Sadhu, Arka and Chen, Kan and Nevatia, Ram},
title = {Video Object Grounding Using Semantic Roles in Language Description},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Context Prior for Scene Segmentation
Changqian Yu,
Jingbo Wang,
Changxin Gao,
Gang Yu,
Chunhua Shen,
Nong Sang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2020_CVPR,
author = {Yu, Changqian and Wang, Jingbo and Gao, Changxin and Yu, Gang and Shen, Chunhua and Sang, Nong},
title = {Context Prior for Scene Segmentation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Binarizing MobileNet via Evolution-Based Searching
Hai Phan,
Zechun Liu,
Dang Huynh,
Marios Savvides,
Kwang-Ting Cheng,
Zhiqiang Shen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Phan_2020_CVPR,
author = {Phan, Hai and Liu, Zechun and Huynh, Dang and Savvides, Marios and Cheng, Kwang-Ting and Shen, Zhiqiang},
title = {Binarizing MobileNet via Evolution-Based Searching},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Adaptive Hierarchical Down-Sampling for Point Cloud Classification
Ehsan Nezhadarya,
Ehsan Taghavi,
Ryan Razani,
Bingbing Liu,
Jun Luo
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Nezhadarya_2020_CVPR,
author = {Nezhadarya, Ehsan and Taghavi, Ehsan and Razani, Ryan and Liu, Bingbing and Luo, Jun},
title = {Adaptive Hierarchical Down-Sampling for Point Cloud Classification},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning Multi-View Camera Relocalization With Graph Neural Networks
Fei Xue,
Xin Wu,
Shaojun Cai,
Junqiu Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xue_2020_CVPR,
author = {Xue, Fei and Wu, Xin and Cai, Shaojun and Wang, Junqiu},
title = {Learning Multi-View Camera Relocalization With Graph Neural Networks},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Distortion Agnostic Deep Watermarking
Xiyang Luo,
Ruohan Zhan,
Huiwen Chang,
Feng Yang,
Peyman Milanfar
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2020_CVPR,
author = {Luo, Xiyang and Zhan, Ruohan and Chang, Huiwen and Yang, Feng and Milanfar, Peyman},
title = {Distortion Agnostic Deep Watermarking},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Disp R-CNN: Stereo 3D Object Detection via Shape Prior Guided Instance Disparity Estimation
Jiaming Sun,
Linghao Chen,
Yiming Xie,
Siyu Zhang,
Qinhong Jiang,
Xiaowei Zhou,
Hujun Bao
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2020_CVPR,
author = {Sun, Jiaming and Chen, Linghao and Xie, Yiming and Zhang, Siyu and Jiang, Qinhong and Zhou, Xiaowei and Bao, Hujun},
title = {Disp R-CNN: Stereo 3D Object Detection via Shape Prior Guided Instance Disparity Estimation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Episode-Based Prototype Generating Network for Zero-Shot Learning
Yunlong Yu,
Zhong Ji,
Jungong Han,
Zhongfei Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2020_CVPR,
author = {Yu, Yunlong and Ji, Zhong and Han, Jungong and Zhang, Zhongfei},
title = {Episode-Based Prototype Generating Network for Zero-Shot Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Multi-Granularity Reference-Aided Attentive Feature Aggregation for Video-Based Person Re-Identification
Zhizheng Zhang,
Cuiling Lan,
Wenjun Zeng,
Zhibo Chen
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2020_CVPR,
author = {Zhang, Zhizheng and Lan, Cuiling and Zeng, Wenjun and Chen, Zhibo},
title = {Multi-Granularity Reference-Aided Attentive Feature Aggregation for Video-Based Person Re-Identification},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Semi-Supervised Semantic Segmentation With Cross-Consistency Training
Yassine Ouali,
Celine Hudelot,
Myriam Tami
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ouali_2020_CVPR,
author = {Ouali, Yassine and Hudelot, Celine and Tami, Myriam},
title = {Semi-Supervised Semantic Segmentation With Cross-Consistency Training},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

GaitPart: Temporal Part-Based Model for Gait Recognition
Chao Fan,
Yunjie Peng,
Chunshui Cao,
Xu Liu,
Saihui Hou,
Jiannan Chi,
Yongzhen Huang,
Qing Li,
Zhiqiang He
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2020_CVPR,
author = {Fan, Chao and Peng, Yunjie and Cao, Chunshui and Liu, Xu and Hou, Saihui and Chi, Jiannan and Huang, Yongzhen and Li, Qing and He, Zhiqiang},
title = {GaitPart: Temporal Part-Based Model for Gait Recognition},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Defending and Harnessing the Bit-Flip Based Adversarial Weight Attack
Zhezhi He,
Adnan Siraj Rakin,
Jingtao Li,
Chaitali Chakrabarti,
Deliang Fan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{He_2020_CVPR,
author = {He, Zhezhi and Rakin, Adnan Siraj and Li, Jingtao and Chakrabarti, Chaitali and Fan, Deliang},
title = {Defending and Harnessing the Bit-Flip Based Adversarial Weight Attack},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Dense Regression Network for Video Grounding
Runhao Zeng,
Haoming Xu,
Wenbing Huang,
Peihao Chen,
Mingkui Tan,
Chuang Gan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zeng_2020_CVPR,
author = {Zeng, Runhao and Xu, Haoming and Huang, Wenbing and Chen, Peihao and Tan, Mingkui and Gan, Chuang},
title = {Dense Regression Network for Video Grounding},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

TITAN: Future Forecast Using Action Priors
Srikanth Malla,
Behzad Dariush,
Chiho Choi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Malla_2020_CVPR,
author = {Malla, Srikanth and Dariush, Behzad and Choi, Chiho},
title = {TITAN: Future Forecast Using Action Priors},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Camera On-Boarding for Person Re-Identification Using Hypothesis Transfer Learning
Sk Miraj Ahmed,
Aske R. Lejbolle,
Rameswar Panda,
Amit K. Roy-Chowdhury
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Ahmed_2020_CVPR,
author = {Ahmed, Sk Miraj and Lejbolle, Aske R. and Panda, Rameswar and Roy-Chowdhury, Amit K.},
title = {Camera On-Boarding for Person Re-Identification Using Hypothesis Transfer Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

EfficientDet: Scalable and Efficient Object Detection
Mingxing Tan,
Ruoming Pang,
Quoc V. Le
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tan_2020_CVPR,
author = {Tan, Mingxing and Pang, Ruoming and Le, Quoc V.},
title = {EfficientDet: Scalable and Efficient Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Understanding Adversarial Examples From the Mutual Influence of Images and Perturbations
Chaoning Zhang,
Philipp Benz,
Tooba Imtiaz,
In So Kweon
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2020_CVPR,
author = {Zhang, Chaoning and Benz, Philipp and Imtiaz, Tooba and Kweon, In So},
title = {Understanding Adversarial Examples From the Mutual Influence of Images and Perturbations},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Can Weight Sharing Outperform Random Architecture Search? An Investigation With TuNAS
Gabriel Bender,
Hanxiao Liu,
Bo Chen,
Grace Chu,
Shuyang Cheng,
Pieter-Jan Kindermans,
Quoc V. Le
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Bender_2020_CVPR,
author = {Bender, Gabriel and Liu, Hanxiao and Chen, Bo and Chu, Grace and Cheng, Shuyang and Kindermans, Pieter-Jan and Le, Quoc V.},
title = {Can Weight Sharing Outperform Random Architecture Search? An Investigation With TuNAS},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

RMP-SNN: Residual Membrane Potential Neuron for Enabling Deeper High-Accuracy and Low-Latency Spiking Neural Network
Bing Han,
Gopalakrishnan Srinivasan,
Kaushik Roy
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Han_2020_CVPR,
author = {Han, Bing and Srinivasan, Gopalakrishnan and Roy, Kaushik},
title = {RMP-SNN: Residual Membrane Potential Neuron for Enabling Deeper High-Accuracy and Low-Latency Spiking Neural Network},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Adversarial Feature Hallucination Networks for Few-Shot Learning
Kai Li,
Yulun Zhang,
Kunpeng Li,
Yun Fu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Kai and Zhang, Yulun and Li, Kunpeng and Fu, Yun},
title = {Adversarial Feature Hallucination Networks for Few-Shot Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

An Adaptive Neural Network for Unsupervised Mosaic Consistency Analysis in Image Forensics
Quentin Bammey,
Rafael Grompone von Gioi,
Jean-Michel Morel
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Bammey_2020_CVPR,
author = {Bammey, Quentin and von Gioi, Rafael Grompone and Morel, Jean-Michel},
title = {An Adaptive Neural Network for Unsupervised Mosaic Consistency Analysis in Image Forensics},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Sign Language Transformers: Joint End-to-End Sign Language Recognition and Translation
Necati Cihan Camgoz,
Oscar Koller,
Simon Hadfield,
Richard Bowden
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Camgoz_2020_CVPR,
author = {Camgoz, Necati Cihan and Koller, Oscar and Hadfield, Simon and Bowden, Richard},
title = {Sign Language Transformers: Joint End-to-End Sign Language Recognition and Translation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

A Context-Aware Loss Function for Action Spotting in Soccer Videos
Anthony Cioppa,
Adrien Deliege,
Silvio Giancola,
Bernard Ghanem,
Marc Van Droogenbroeck,
Rikke Gade,
Thomas B. Moeslund
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cioppa_2020_CVPR,
author = {Cioppa, Anthony and Deliege, Adrien and Giancola, Silvio and Ghanem, Bernard and Van Droogenbroeck, Marc and Gade, Rikke and Moeslund, Thomas B.},
title = {A Context-Aware Loss Function for Action Spotting in Soccer Videos},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

The Edge of Depth: Explicit Constraints Between Segmentation and Depth
Shengjie Zhu,
Garrick Brazil,
Xiaoming Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2020_CVPR,
author = {Zhu, Shengjie and Brazil, Garrick and Liu, Xiaoming},
title = {The Edge of Depth: Explicit Constraints Between Segmentation and Depth},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Label Distribution Learning on Auxiliary Label Space Graphs for Facial Expression Recognition
Shikai Chen,
Jianfeng Wang,
Yuedong Chen,
Zhongchao Shi,
Xin Geng,
Yong Rui
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2020_CVPR,
author = {Chen, Shikai and Wang, Jianfeng and Chen, Yuedong and Shi, Zhongchao and Geng, Xin and Rui, Yong},
title = {Label Distribution Learning on Auxiliary Label Space Graphs for Facial Expression Recognition},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Cross-Modality Person Re-Identification With Shared-Specific Feature Transfer
Yan Lu,
Yue Wu,
Bin Liu,
Tianzhu Zhang,
Baopu Li,
Qi Chu,
Nenghai Yu
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2020_CVPR,
author = {Lu, Yan and Wu, Yue and Liu, Bin and Zhang, Tianzhu and Li, Baopu and Chu, Qi and Yu, Nenghai},
title = {Cross-Modality Person Re-Identification With Shared-Specific Feature Transfer},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning a Unified Sample Weighting Network for Object Detection
Qi Cai,
Yingwei Pan,
Yu Wang,
Jingen Liu,
Ting Yao,
Tao Mei
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2020_CVPR,
author = {Cai, Qi and Pan, Yingwei and Wang, Yu and Liu, Jingen and Yao, Ting and Mei, Tao},
title = {Learning a Unified Sample Weighting Network for Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Joint Semantic Segmentation and Boundary Detection Using Iterative Pyramid Contexts
Mingmin Zhen,
Jinglu Wang,
Lei Zhou,
Shiwei Li,
Tianwei Shen,
Jiaxiang Shang,
Tian Fang,
Long Quan
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zhen_2020_CVPR,
author = {Zhen, Mingmin and Wang, Jinglu and Zhou, Lei and Li, Shiwei and Shen, Tianwei and Shang, Jiaxiang and Fang, Tian and Quan, Long},
title = {Joint Semantic Segmentation and Boundary Detection Using Iterative Pyramid Contexts},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

SLV: Spatial Likelihood Voting for Weakly Supervised Object Detection
Ze Chen,
Zhihang Fu,
Rongxin Jiang,
Yaowu Chen,
Xian-Sheng Hua
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2020_CVPR,
author = {Chen, Ze and Fu, Zhihang and Jiang, Rongxin and Chen, Yaowu and Hua, Xian-Sheng},
title = {SLV: Spatial Likelihood Voting for Weakly Supervised Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Robust Superpixel-Guided Attentional Adversarial Attack
Xiaoyi Dong,
Jiangfan Han,
Dongdong Chen,
Jiayang Liu,
Huanyu Bian,
Zehua Ma,
Hongsheng Li,
Xiaogang Wang,
Weiming Zhang,
Nenghai Yu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2020_CVPR,
author = {Dong, Xiaoyi and Han, Jiangfan and Chen, Dongdong and Liu, Jiayang and Bian, Huanyu and Ma, Zehua and Li, Hongsheng and Wang, Xiaogang and Zhang, Weiming and Yu, Nenghai},
title = {Robust Superpixel-Guided Attentional Adversarial Attack},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

MMTM: Multimodal Transfer Module for CNN Fusion
Hamid Reza Vaezi Joze,
Amirreza Shaban,
Michael L. Iuzzolino,
Kazuhito Koishida
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Joze_2020_CVPR,
author = {Joze, Hamid Reza Vaezi and Shaban, Amirreza and Iuzzolino, Michael L. and Koishida, Kazuhito},
title = {MMTM: Multimodal Transfer Module for CNN Fusion},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Optical Flow in Dense Foggy Scenes Using Semi-Supervised Learning
Wending Yan,
Aashish Sharma,
Robby T. Tan
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2020_CVPR,
author = {Yan, Wending and Sharma, Aashish and Tan, Robby T.},
title = {Optical Flow in Dense Foggy Scenes Using Semi-Supervised Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning Memory-Guided Normality for Anomaly Detection
Hyunjong Park,
Jongyoun Noh,
Bumsub Ham
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2020_CVPR,
author = {Park, Hyunjong and Noh, Jongyoun and Ham, Bumsub},
title = {Learning Memory-Guided Normality for Anomaly Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

MLCVNet: Multi-Level Context VoteNet for 3D Object Detection
Qian Xie,
Yu-Kun Lai,
Jing Wu,
Zhoutao Wang,
Yiming Zhang,
Kai Xu,
Jun Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2020_CVPR,
author = {Xie, Qian and Lai, Yu-Kun and Wu, Jing and Wang, Zhoutao and Zhang, Yiming and Xu, Kai and Wang, Jun},
title = {MLCVNet: Multi-Level Context VoteNet for 3D Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

SQuINTing at VQA Models: Introspecting VQA Models With Sub-Questions
Ramprasaath R. Selvaraju,
Purva Tendulkar,
Devi Parikh,
Eric Horvitz,
Marco Tulio Ribeiro,
Besmira Nushi,
Ece Kamar
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Selvaraju_2020_CVPR,
author = {Selvaraju, Ramprasaath R. and Tendulkar, Purva and Parikh, Devi and Horvitz, Eric and Ribeiro, Marco Tulio and Nushi, Besmira and Kamar, Ece},
title = {SQuINTing at VQA Models: Introspecting VQA Models With Sub-Questions},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

VectorNet: Encoding HD Maps and Agent Dynamics From Vectorized Representation
Jiyang Gao,
Chen Sun,
Hang Zhao,
Yi Shen,
Dragomir Anguelov,
Congcong Li,
Cordelia Schmid
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2020_CVPR,
author = {Gao, Jiyang and Sun, Chen and Zhao, Hang and Shen, Yi and Anguelov, Dragomir and Li, Congcong and Schmid, Cordelia},
title = {VectorNet: Encoding HD Maps and Agent Dynamics From Vectorized Representation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Through Fog High-Resolution Imaging Using Millimeter Wave Radar
Junfeng Guan,
Sohrab Madani,
Suraj Jog,
Saurabh Gupta,
Haitham Hassanieh
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Guan_2020_CVPR,
author = {Guan, Junfeng and Madani, Sohrab and Jog, Suraj and Gupta, Saurabh and Hassanieh, Haitham},
title = {Through Fog High-Resolution Imaging Using Millimeter Wave Radar},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Self-Supervised Learning of Video-Induced Visual Invariances
Michael Tschannen,
Josip Djolonga,
Marvin Ritter,
Aravindh Mahendran,
Neil Houlsby,
Sylvain Gelly,
Mario Lucic
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tschannen_2020_CVPR,
author = {Tschannen, Michael and Djolonga, Josip and Ritter, Marvin and Mahendran, Aravindh and Houlsby, Neil and Gelly, Sylvain and Lucic, Mario},
title = {Self-Supervised Learning of Video-Induced Visual Invariances},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Butterfly Transform: An Efficient FFT Based Neural Architecture Design
Keivan Alizadeh vahid,
Anish Prabhu,
Ali Farhadi,
Mohammad Rastegari
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{vahid_2020_CVPR,
author = {vahid, Keivan Alizadeh and Prabhu, Anish and Farhadi, Ali and Rastegari, Mohammad},
title = {Butterfly Transform: An Efficient FFT Based Neural Architecture Design},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Cross-Domain Detection via Graph-Induced Prototype Alignment
Minghao Xu,
Hang Wang,
Bingbing Ni,
Qi Tian,
Wenjun Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2020_CVPR,
author = {Xu, Minghao and Wang, Hang and Ni, Bingbing and Tian, Qi and Zhang, Wenjun},
title = {Cross-Domain Detection via Graph-Induced Prototype Alignment},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

What Makes Training Multi-Modal Classification Networks Hard?
Weiyao Wang,
Du Tran,
Matt Feiszli
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2020_CVPR,
author = {Wang, Weiyao and Tran, Du and Feiszli, Matt},
title = {What Makes Training Multi-Modal Classification Networks Hard?},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Sparse Layered Graphs for Multi-Object Segmentation
Niels Jeppesen,
Anders N. Christensen,
Vedrana A. Dahl,
Anders B. Dahl
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Jeppesen_2020_CVPR,
author = {Jeppesen, Niels and Christensen, Anders N. and Dahl, Vedrana A. and Dahl, Anders B.},
title = {Sparse Layered Graphs for Multi-Object Segmentation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Few-Shot Class-Incremental Learning
Xiaoyu Tao,
Xiaopeng Hong,
Xinyuan Chang,
Songlin Dong,
Xing Wei,
Yihong Gong
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tao_2020_CVPR,
author = {Tao, Xiaoyu and Hong, Xiaopeng and Chang, Xinyuan and Dong, Songlin and Wei, Xing and Gong, Yihong},
title = {Few-Shot Class-Incremental Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Exploring Bottom-Up and Top-Down Cues With Attentive Learning for Webly Supervised Object Detection
Zhonghua Wu,
Qingyi Tao,
Guosheng Lin,
Jianfei Cai
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2020_CVPR,
author = {Wu, Zhonghua and Tao, Qingyi and Lin, Guosheng and Cai, Jianfei},
title = {Exploring Bottom-Up and Top-Down Cues With Attentive Learning for Webly Supervised Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

SpineNet: Learning Scale-Permuted Backbone for Recognition and Localization
Xianzhi Du,
Tsung-Yi Lin,
Pengchong Jin,
Golnaz Ghiasi,
Mingxing Tan,
Yin Cui,
Quoc V. Le,
Xiaodan Song
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Du_2020_CVPR,
author = {Du, Xianzhi and Lin, Tsung-Yi and Jin, Pengchong and Ghiasi, Golnaz and Tan, Mingxing and Cui, Yin and Le, Quoc V. and Song, Xiaodan},
title = {SpineNet: Learning Scale-Permuted Backbone for Recognition and Localization},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

LatentFusion: End-to-End Differentiable Reconstruction and Rendering for Unseen Object Pose Estimation
Keunhong Park,
Arsalan Mousavian,
Yu Xiang,
Dieter Fox
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2020_CVPR,
author = {Park, Keunhong and Mousavian, Arsalan and Xiang, Yu and Fox, Dieter},
title = {LatentFusion: End-to-End Differentiable Reconstruction and Rendering for Unseen Object Pose Estimation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Offset Bin Classification Network for Accurate Object Detection
Heqian Qiu,
Hongliang Li,
Qingbo Wu,
Hengcan Shi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Qiu_2020_CVPR,
author = {Qiu, Heqian and Li, Hongliang and Wu, Qingbo and Shi, Hengcan},
title = {Offset Bin Classification Network for Accurate Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Generating Accurate Pseudo-Labels in Semi-Supervised Learning and Avoiding Overconfident Predictions via Hermite Polynomial Activations
Vishnu Suresh Lokhande,
Songwong Tasneeyapant,
Abhay Venkatesh,
Sathya N. Ravi,
Vikas Singh
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Lokhande_2020_CVPR,
author = {Lokhande, Vishnu Suresh and Tasneeyapant, Songwong and Venkatesh, Abhay and Ravi, Sathya N. and Singh, Vikas},
title = {Generating Accurate Pseudo-Labels in Semi-Supervised Learning and Avoiding Overconfident Predictions via Hermite Polynomial Activations},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

MiLeNAS: Efficient Neural Architecture Search via Mixed-Level Reformulation
Chaoyang He,
Haishan Ye,
Li Shen,
Tong Zhang
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{He_2020_CVPR,
author = {He, Chaoyang and Ye, Haishan and Shen, Li and Zhang, Tong},
title = {MiLeNAS: Efficient Neural Architecture Search via Mixed-Level Reformulation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

G-TAD: Sub-Graph Localization for Temporal Action Detection
Mengmeng Xu,
Chen Zhao,
David S. Rojas,
Ali Thabet,
Bernard Ghanem
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2020_CVPR,
author = {Xu, Mengmeng and Zhao, Chen and Rojas, David S. and Thabet, Ali and Ghanem, Bernard},
title = {G-TAD: Sub-Graph Localization for Temporal Action Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning Saliency Propagation for Semi-Supervised Instance Segmentation
Yanzhao Zhou,
Xin Wang,
Jianbin Jiao,
Trevor Darrell,
Fisher Yu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2020_CVPR,
author = {Zhou, Yanzhao and Wang, Xin and Jiao, Jianbin and Darrell, Trevor and Yu, Fisher},
title = {Learning Saliency Propagation for Semi-Supervised Instance Segmentation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Dataless Model Selection With the Deep Frame Potential
Calvin Murdock,
Simon Lucey
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Murdock_2020_CVPR,
author = {Murdock, Calvin and Lucey, Simon},
title = {Dataless Model Selection With the Deep Frame Potential},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

MUXConv: Information Multiplexing in Convolutional Neural Networks
Zhichao Lu,
Kalyanmoy Deb,
Vishnu Naresh Boddeti
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2020_CVPR,
author = {Lu, Zhichao and Deb, Kalyanmoy and Boddeti, Vishnu Naresh},
title = {MUXConv: Information Multiplexing in Convolutional Neural Networks},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning to Segment 3D Point Clouds in 2D Image Space
Yecheng Lyu,
Xinming Huang,
Ziming Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lyu_2020_CVPR,
author = {Lyu, Yecheng and Huang, Xinming and Zhang, Ziming},
title = {Learning to Segment 3D Point Clouds in 2D Image Space},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Interactive Image Segmentation With First Click Attention
Zheng Lin,
Zhao Zhang,
Lin-Zhuo Chen,
Ming-Ming Cheng,
Shao-Ping Lu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2020_CVPR,
author = {Lin, Zheng and Zhang, Zhao and Chen, Lin-Zhuo and Cheng, Ming-Ming and Lu, Shao-Ping},
title = {Interactive Image Segmentation With First Click Attention},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Attention Convolutional Binary Neural Tree for Fine-Grained Visual Categorization
Ruyi Ji,
Longyin Wen,
Libo Zhang,
Dawei Du,
Yanjun Wu,
Chen Zhao,
Xianglong Liu,
Feiyue Huang
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Ji_2020_CVPR,
author = {Ji, Ruyi and Wen, Longyin and Zhang, Libo and Du, Dawei and Wu, Yanjun and Zhao, Chen and Liu, Xianglong and Huang, Feiyue},
title = {Attention Convolutional Binary Neural Tree for Fine-Grained Visual Categorization},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Dynamic Convolution: Attention Over Convolution Kernels
Yinpeng Chen,
Xiyang Dai,
Mengchen Liu,
Dongdong Chen,
Lu Yuan,
Zicheng Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2020_CVPR,
author = {Chen, Yinpeng and Dai, Xiyang and Liu, Mengchen and Chen, Dongdong and Yuan, Lu and Liu, Zicheng},
title = {Dynamic Convolution: Attention Over Convolution Kernels},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Transform and Tell: Entity-Aware News Image Captioning
Alasdair Tran,
Alexander Mathews,
Lexing Xie
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tran_2020_CVPR,
author = {Tran, Alasdair and Mathews, Alexander and Xie, Lexing},
title = {Transform and Tell: Entity-Aware News Image Captioning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

MTL-NAS: Task-Agnostic Neural Architecture Search Towards General-Purpose Multi-Task Learning
Yuan Gao,
Haoping Bai,
Zequn Jie,
Jiayi Ma,
Kui Jia,
Wei Liu
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2020_CVPR,
author = {Gao, Yuan and Bai, Haoping and Jie, Zequn and Ma, Jiayi and Jia, Kui and Liu, Wei},
title = {MTL-NAS: Task-Agnostic Neural Architecture Search Towards General-Purpose Multi-Task Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

12-in-1: Multi-Task Vision and Language Representation Learning
Jiasen Lu,
Vedanuj Goswami,
Marcus Rohrbach,
Devi Parikh,
Stefan Lee
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2020_CVPR,
author = {Lu, Jiasen and Goswami, Vedanuj and Rohrbach, Marcus and Parikh, Devi and Lee, Stefan},
title = {12-in-1: Multi-Task Vision and Language Representation Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Disentangling Physical Dynamics From Unknown Factors for Unsupervised Video Prediction
Vincent Le Guen,
Nicolas Thome
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Guen_2020_CVPR,
author = {Le Guen, Vincent and Thome, Nicolas},
title = {Disentangling Physical Dynamics From Unknown Factors for Unsupervised Video Prediction},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Gold Seeker: Information Gain From Policy Distributions for Goal-Oriented Vision-and-Langauge Reasoning
Ehsan Abbasnejad,
Iman Abbasnejad,
Qi Wu,
Javen Shi,
Anton van den Hengel
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Abbasnejad_2020_CVPR,
author = {Abbasnejad, Ehsan and Abbasnejad, Iman and Wu, Qi and Shi, Javen and van den Hengel, Anton},
title = {Gold Seeker: Information Gain From Policy Distributions for Goal-Oriented Vision-and-Langauge Reasoning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Beyond Short-Term Snippet: Video Relation Detection With Spatio-Temporal Global Context
Chenchen Liu,
Yang Jin,
Kehan Xu,
Guoqiang Gong,
Yadong Mu
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR,
author = {Liu, Chenchen and Jin, Yang and Xu, Kehan and Gong, Guoqiang and Mu, Yadong},
title = {Beyond Short-Term Snippet: Video Relation Detection With Spatio-Temporal Global Context},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Semi-Supervised Semantic Image Segmentation With Self-Correcting Networks
Mostafa S. Ibrahim,
Arash Vahdat,
Mani Ranjbar,
William G. Macready
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ibrahim_2020_CVPR,
author = {Ibrahim, Mostafa S. and Vahdat, Arash and Ranjbar, Mani and Macready, William G.},
title = {Semi-Supervised Semantic Image Segmentation With Self-Correcting Networks},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

BBN: Bilateral-Branch Network With Cumulative Learning for Long-Tailed Visual Recognition
Boyan Zhou,
Quan Cui,
Xiu-Shen Wei,
Zhao-Min Chen
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2020_CVPR,
author = {Zhou, Boyan and Cui, Quan and Wei, Xiu-Shen and Chen, Zhao-Min},
title = {BBN: Bilateral-Branch Network With Cumulative Learning for Long-Tailed Visual Recognition},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Sketch Less for More: On-the-Fly Fine-Grained Sketch-Based Image Retrieval
Ayan Kumar Bhunia,
Yongxin Yang,
Timothy M. Hospedales,
Tao Xiang,
Yi-Zhe Song
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bhunia_2020_CVPR,
author = {Bhunia, Ayan Kumar and Yang, Yongxin and Hospedales, Timothy M. and Xiang, Tao and Song, Yi-Zhe},
title = {Sketch Less for More: On-the-Fly Fine-Grained Sketch-Based Image Retrieval},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

STINet: Spatio-Temporal-Interactive Network for Pedestrian Detection and Trajectory Prediction
Zhishuai Zhang,
Jiyang Gao,
Junhua Mao,
Yukai Liu,
Dragomir Anguelov,
Congcong Li
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2020_CVPR,
author = {Zhang, Zhishuai and Gao, Jiyang and Mao, Junhua and Liu, Yukai and Anguelov, Dragomir and Li, Congcong},
title = {STINet: Spatio-Temporal-Interactive Network for Pedestrian Detection and Trajectory Prediction},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Intelligent Home 3D: Automatic 3D-House Design From Linguistic Descriptions Only
Qi Chen,
Qi Wu,
Rui Tang,
Yuhan Wang,
Shuai Wang,
Mingkui Tan
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2020_CVPR,
author = {Chen, Qi and Wu, Qi and Tang, Rui and Wang, Yuhan and Wang, Shuai and Tan, Mingkui},
title = {Intelligent Home 3D: Automatic 3D-House Design From Linguistic Descriptions Only},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Mask Encoding for Single Shot Instance Segmentation
Rufeng Zhang,
Zhi Tian,
Chunhua Shen,
Mingyu You,
Youliang Yan
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2020_CVPR,
author = {Zhang, Rufeng and Tian, Zhi and Shen, Chunhua and You, Mingyu and Yan, Youliang},
title = {Mask Encoding for Single Shot Instance Segmentation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

CentripetalNet: Pursuing High-Quality Keypoint Pairs for Object Detection
Zhiwei Dong,
Guoxuan Li,
Yue Liao,
Fei Wang,
Pengju Ren,
Chen Qian
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2020_CVPR,
author = {Dong, Zhiwei and Li, Guoxuan and Liao, Yue and Wang, Fei and Ren, Pengju and Qian, Chen},
title = {CentripetalNet: Pursuing High-Quality Keypoint Pairs for Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Hierarchical Feature Embedding for Attribute Recognition
Jie Yang,
Jiarou Fan,
Yiru Wang,
Yige Wang,
Weihao Gan,
Lin Liu,
Wei Wu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2020_CVPR,
author = {Yang, Jie and Fan, Jiarou and Wang, Yiru and Wang, Yige and Gan, Weihao and Liu, Lin and Wu, Wei},
title = {Hierarchical Feature Embedding for Attribute Recognition},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Mixture Dense Regression for Object Detection and Human Pose Estimation
Ali Varamesh,
Tinne Tuytelaars
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Varamesh_2020_CVPR,
author = {Varamesh, Ali and Tuytelaars, Tinne},
title = {Mixture Dense Regression for Object Detection and Human Pose Estimation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Don't Even Look Once: Synthesizing Features for Zero-Shot Detection
Pengkai Zhu,
Hanxiao Wang,
Venkatesh Saligrama
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2020_CVPR,
author = {Zhu, Pengkai and Wang, Hanxiao and Saligrama, Venkatesh},
title = {Don't Even Look Once: Synthesizing Features for Zero-Shot Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Detection in Crowded Scenes: One Proposal, Multiple Predictions
Xuangeng Chu,
Anlin Zheng,
Xiangyu Zhang,
Jian Sun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chu_2020_CVPR,
author = {Chu, Xuangeng and Zheng, Anlin and Zhang, Xiangyu and Sun, Jian},
title = {Detection in Crowded Scenes: One Proposal, Multiple Predictions},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Background Data Resampling for Outlier-Aware Classification
Yi Li,
Nuno Vasconcelos
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Yi and Vasconcelos, Nuno},
title = {Background Data Resampling for Outlier-Aware Classification},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Prime Sample Attention in Object Detection
Yuhang Cao,
Kai Chen,
Chen Change Loy,
Dahua Lin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cao_2020_CVPR,
author = {Cao, Yuhang and Chen, Kai and Loy, Chen Change and Lin, Dahua},
title = {Prime Sample Attention in Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning Temporal Co-Attention Models for Unsupervised Video Action Localization
Guoqiang Gong,
Xinghan Wang,
Yadong Mu,
Qi Tian
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gong_2020_CVPR,
author = {Gong, Guoqiang and Wang, Xinghan and Mu, Yadong and Tian, Qi},
title = {Learning Temporal Co-Attention Models for Unsupervised Video Action Localization},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

NAS-FCOS: Fast Neural Architecture Search for Object Detection
Ning Wang,
Yang Gao,
Hao Chen,
Peng Wang,
Zhi Tian,
Chunhua Shen,
Yanning Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2020_CVPR,
author = {Wang, Ning and Gao, Yang and Chen, Hao and Wang, Peng and Tian, Zhi and Shen, Chunhua and Zhang, Yanning},
title = {NAS-FCOS: Fast Neural Architecture Search for Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Enhancing Generic Segmentation With Learned Region Representations
Or Isaacs,
Oran Shayer,
Michael Lindenbaum
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Isaacs_2020_CVPR,
author = {Isaacs, Or and Shayer, Oran and Lindenbaum, Michael},
title = {Enhancing Generic Segmentation With Learned Region Representations},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

What's Hidden in a Randomly Weighted Neural Network?
Vivek Ramanujan,
Mitchell Wortsman,
Aniruddha Kembhavi,
Ali Farhadi,
Mohammad Rastegari
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ramanujan_2020_CVPR,
author = {Ramanujan, Vivek and Wortsman, Mitchell and Kembhavi, Aniruddha and Farhadi, Ali and Rastegari, Mohammad},
title = {What's Hidden in a Randomly Weighted Neural Network?},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning Texture Invariant Representation for Domain Adaptation of Semantic Segmentation
Myeongjin Kim,
Hyeran Byun
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2020_CVPR,
author = {Kim, Myeongjin and Byun, Hyeran},
title = {Learning Texture Invariant Representation for Domain Adaptation of Semantic Segmentation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

VQA With No Questions-Answers Training
Ben-Zion Vatashsky,
Shimon Ullman
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Vatashsky_2020_CVPR,
author = {Vatashsky, Ben-Zion and Ullman, Shimon},
title = {VQA With No Questions-Answers Training},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

MCEN: Bridging Cross-Modal Gap between Cooking Recipes and Dish Images with Latent Variable Model
Han Fu,
Rui Wu,
Chenghao Liu,
Jianling Sun
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Fu_2020_CVPR,
author = {Fu, Han and Wu, Rui and Liu, Chenghao and Sun, Jianling},
title = {MCEN: Bridging Cross-Modal Gap between Cooking Recipes and Dish Images with Latent Variable Model},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

NETNet: Neighbor Erasing and Transferring Network for Better Single Shot Object Detection
Yazhao Li,
Yanwei Pang,
Jianbing Shen,
Jiale Cao,
Ling Shao
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Yazhao and Pang, Yanwei and Shen, Jianbing and Cao, Jiale and Shao, Ling},
title = {NETNet: Neighbor Erasing and Transferring Network for Better Single Shot Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Detailed 2D-3D Joint Representation for Human-Object Interaction
Yong-Lu Li,
Xinpeng Liu,
Han Lu,
Shiyi Wang,
Junqi Liu,
Jiefeng Li,
Cewu Lu
[pdf] [arXiv] [dataset]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Yong-Lu and Liu, Xinpeng and Lu, Han and Wang, Shiyi and Liu, Junqi and Li, Jiefeng and Lu, Cewu},
title = {Detailed 2D-3D Joint Representation for Human-Object Interaction},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

A Programmatic and Semantic Approach to Explaining and Debugging Neural Network Based Object Detectors
Edward Kim,
Divya Gopinath,
Corina Pasareanu,
Sanjit A. Seshia
[pdf] [supp] [video] [dataset]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2020_CVPR,
author = {Kim, Edward and Gopinath, Divya and Pasareanu, Corina and Seshia, Sanjit A.},
title = {A Programmatic and Semantic Approach to Explaining and Debugging Neural Network Based Object Detectors},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

ECA-Net: Efficient Channel Attention for Deep Convolutional Neural Networks
Qilong Wang,
Banggu Wu,
Pengfei Zhu,
Peihua Li,
Wangmeng Zuo,
Qinghua Hu
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2020_CVPR,
author = {Wang, Qilong and Wu, Banggu and Zhu, Pengfei and Li, Peihua and Zuo, Wangmeng and Hu, Qinghua},
title = {ECA-Net: Efficient Channel Attention for Deep Convolutional Neural Networks},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Geometry and Learning Co-Supported Normal Estimation for Unstructured Point Cloud
Haoran Zhou,
Honghua Chen,
Yidan Feng,
Qiong Wang,
Jing Qin,
Haoran Xie,
Fu Lee Wang,
Mingqiang Wei,
Jun Wang
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2020_CVPR,
author = {Zhou, Haoran and Chen, Honghua and Feng, Yidan and Wang, Qiong and Qin, Jing and Xie, Haoran and Wang, Fu Lee and Wei, Mingqiang and Wang, Jun},
title = {Geometry and Learning Co-Supported Normal Estimation for Unstructured Point Cloud},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

DR Loss: Improving Object Detection by Distributional Ranking
Qi Qian,
Lei Chen,
Hao Li,
Rong Jin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Qian_2020_CVPR,
author = {Qian, Qi and Chen, Lei and Li, Hao and Jin, Rong},
title = {DR Loss: Improving Object Detection by Distributional Ranking},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

End-to-End Camera Calibration for Broadcast Videos
Long Sha,
Jennifer Hobbs,
Panna Felsen,
Xinyu Wei,
Patrick Lucey,
Sujoy Ganguly
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sha_2020_CVPR,
author = {Sha, Long and Hobbs, Jennifer and Felsen, Panna and Wei, Xinyu and Lucey, Patrick and Ganguly, Sujoy},
title = {End-to-End Camera Calibration for Broadcast Videos},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Selective Transfer With Reinforced Transfer Network for Partial Domain Adaptation
Zhihong Chen,
Chao Chen,
Zhaowei Cheng,
Boyuan Jiang,
Ke Fang,
Xinyu Jin
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2020_CVPR,
author = {Chen, Zhihong and Chen, Chao and Cheng, Zhaowei and Jiang, Boyuan and Fang, Ke and Jin, Xinyu},
title = {Selective Transfer With Reinforced Transfer Network for Partial Domain Adaptation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Neural Head Reenactment with Latent Pose Descriptors
Egor Burkov,
Igor Pasechnik,
Artur Grigorev,
Victor Lempitsky
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Burkov_2020_CVPR,
author = {Burkov, Egor and Pasechnik, Igor and Grigorev, Artur and Lempitsky, Victor},
title = {Neural Head Reenactment with Latent Pose Descriptors},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

SaccadeNet: A Fast and Accurate Object Detector
Shiyi Lan,
Zhou Ren,
Yi Wu,
Larry S. Davis,
Gang Hua
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lan_2020_CVPR,
author = {Lan, Shiyi and Ren, Zhou and Wu, Yi and Davis, Larry S. and Hua, Gang},
title = {SaccadeNet: A Fast and Accurate Object Detector},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning Augmentation Network via Influence Functions
Donghoon Lee,
Hyunsin Park,
Trung Pham,
Chang D. Yoo
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2020_CVPR,
author = {Lee, Donghoon and Park, Hyunsin and Pham, Trung and Yoo, Chang D.},
title = {Learning Augmentation Network via Influence Functions},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Self-Robust 3D Point Recognition via Gather-Vector Guidance
Xiaoyi Dong,
Dongdong Chen,
Hang Zhou,
Gang Hua,
Weiming Zhang,
Nenghai Yu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2020_CVPR,
author = {Dong, Xiaoyi and Chen, Dongdong and Zhou, Hang and Hua, Gang and Zhang, Weiming and Yu, Nenghai},
title = {Self-Robust 3D Point Recognition via Gather-Vector Guidance},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

RiFeGAN: Rich Feature Generation for Text-to-Image Synthesis From Prior Knowledge
Jun Cheng,
Fuxiang Wu,
Yanling Tian,
Lei Wang,
Dapeng Tao
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2020_CVPR,
author = {Cheng, Jun and Wu, Fuxiang and Tian, Yanling and Wang, Lei and Tao, Dapeng},
title = {RiFeGAN: Rich Feature Generation for Text-to-Image Synthesis From Prior Knowledge},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Unsupervised Model Personalization While Preserving Privacy and Scalability: An Open Problem
Matthias De Lange,
Xu Jia,
Sarah Parisot,
Ales Leonardis,
Gregory Slabaugh,
Tinne Tuytelaars
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Lange_2020_CVPR,
author = {De Lange, Matthias and Jia, Xu and Parisot, Sarah and Leonardis, Ales and Slabaugh, Gregory and Tuytelaars, Tinne},
title = {Unsupervised Model Personalization While Preserving Privacy and Scalability: An Open Problem},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning From Noisy Anchors for One-Stage Object Detection
Hengduo Li,
Zuxuan Wu,
Chen Zhu,
Caiming Xiong,
Richard Socher,
Larry S. Davis
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Hengduo and Wu, Zuxuan and Zhu, Chen and Xiong, Caiming and Socher, Richard and Davis, Larry S.},
title = {Learning From Noisy Anchors for One-Stage Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning Interactions and Relationships Between Movie Characters
Anna Kukleva,
Makarand Tapaswi,
Ivan Laptev
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kukleva_2020_CVPR,
author = {Kukleva, Anna and Tapaswi, Makarand and Laptev, Ivan},
title = {Learning Interactions and Relationships Between Movie Characters},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

MetaIQA: Deep Meta-Learning for No-Reference Image Quality Assessment
Hancheng Zhu,
Leida Li,
Jinjian Wu,
Weisheng Dong,
Guangming Shi
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2020_CVPR,
author = {Zhu, Hancheng and Li, Leida and Wu, Jinjian and Dong, Weisheng and Shi, Guangming},
title = {MetaIQA: Deep Meta-Learning for No-Reference Image Quality Assessment},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

RetinaTrack: Online Single Stage Joint Detection and Tracking
Zhichao Lu,
Vivek Rathod,
Ronny Votel,
Jonathan Huang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2020_CVPR,
author = {Lu, Zhichao and Rathod, Vivek and Votel, Ronny and Huang, Jonathan},
title = {RetinaTrack: Online Single Stage Joint Detection and Tracking},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

End-to-End 3D Point Cloud Instance Segmentation Without Detection
Haiyong Jiang,
Feilong Yan,
Jianfei Cai,
Jianmin Zheng,
Jun Xiao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2020_CVPR,
author = {Jiang, Haiyong and Yan, Feilong and Cai, Jianfei and Zheng, Jianmin and Xiao, Jun},
title = {End-to-End 3D Point Cloud Instance Segmentation Without Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Noise-Aware Fully Webly Supervised Object Detection
Yunhang Shen,
Rongrong Ji,
Zhiwei Chen,
Xiaopeng Hong,
Feng Zheng,
Jianzhuang Liu,
Mingliang Xu,
Qi Tian
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shen_2020_CVPR,
author = {Shen, Yunhang and Ji, Rongrong and Chen, Zhiwei and Hong, Xiaopeng and Zheng, Feng and Liu, Jianzhuang and Xu, Mingliang and Tian, Qi},
title = {Noise-Aware Fully Webly Supervised Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

PFRL: Pose-Free Reinforcement Learning for 6D Pose Estimation
Jianzhun Shao,
Yuhang Jiang,
Gu Wang,
Zhigang Li,
Xiangyang Ji
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shao_2020_CVPR,
author = {Shao, Jianzhun and Jiang, Yuhang and Wang, Gu and Li, Zhigang and Ji, Xiangyang},
title = {PFRL: Pose-Free Reinforcement Learning for 6D Pose Estimation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Robust Learning Through Cross-Task Consistency
Amir R. Zamir,
Alexander Sax,
Nikhil Cheerla,
Rohan Suri,
Zhangjie Cao,
Jitendra Malik,
Leonidas J. Guibas
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zamir_2020_CVPR,
author = {Zamir, Amir R. and Sax, Alexander and Cheerla, Nikhil and Suri, Rohan and Cao, Zhangjie and Malik, Jitendra and Guibas, Leonidas J.},
title = {Robust Learning Through Cross-Task Consistency},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Exploring Self-Attention for Image Recognition
Hengshuang Zhao,
Jiaya Jia,
Vladlen Koltun
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2020_CVPR,
author = {Zhao, Hengshuang and Jia, Jiaya and Koltun, Vladlen},
title = {Exploring Self-Attention for Image Recognition},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Shape correspondence using anisotropic Chebyshev spectral CNNs
Qinsong Li,
Shengjun Liu,
Ling Hu,
Xinru Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Qinsong and Liu, Shengjun and Hu, Ling and Liu, Xinru},
title = {Shape correspondence using anisotropic Chebyshev spectral CNNs},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Uncertainty-Aware Score Distribution Learning for Action Quality Assessment
Yansong Tang,
Zanlin Ni,
Jiahuan Zhou,
Danyang Zhang,
Jiwen Lu,
Ying Wu,
Jie Zhou
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2020_CVPR,
author = {Tang, Yansong and Ni, Zanlin and Zhou, Jiahuan and Zhang, Danyang and Lu, Jiwen and Wu, Ying and Zhou, Jie},
title = {Uncertainty-Aware Score Distribution Learning for Action Quality Assessment},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Seeing Through Fog Without Seeing Fog: Deep Multimodal Sensor Fusion in Unseen Adverse Weather
Mario Bijelic,
Tobias Gruber,
Fahim Mannan,
Florian Kraus,
Werner Ritter,
Klaus Dietmayer,
Felix Heide
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Bijelic_2020_CVPR,
author = {Bijelic, Mario and Gruber, Tobias and Mannan, Fahim and Kraus, Florian and Ritter, Werner and Dietmayer, Klaus and Heide, Felix},
title = {Seeing Through Fog Without Seeing Fog: Deep Multimodal Sensor Fusion in Unseen Adverse Weather},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Regularization on Spatio-Temporally Smoothed Feature for Action Recognition
Jinhyung Kim,
Seunghwan Cha,
Dongyoon Wee,
Soonmin Bae,
Junmo Kim
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2020_CVPR,
author = {Kim, Jinhyung and Cha, Seunghwan and Wee, Dongyoon and Bae, Soonmin and Kim, Junmo},
title = {Regularization on Spatio-Temporally Smoothed Feature for Action Recognition},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning Invariant Representation for Unsupervised Image Restoration
Wenchao Du,
Hu Chen,
Hongyu Yang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Du_2020_CVPR,
author = {Du, Wenchao and Chen, Hu and Yang, Hongyu},
title = {Learning Invariant Representation for Unsupervised Image Restoration},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning Nanoscale Motion Patterns of Vesicles in Living Cells
Arif Ahmed Sekh,
Ida Sundvor Opstad,
Asa Birna Birgisdottir,
Truls Myrmel,
Balpreet Singh Ahluwalia,
Krishna Agarwal,
Dilip K. Prasad
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sekh_2020_CVPR,
author = {Sekh, Arif Ahmed and Opstad, Ida Sundvor and Birgisdottir, Asa Birna and Myrmel, Truls and Ahluwalia, Balpreet Singh and Agarwal, Krishna and Prasad, Dilip K.},
title = {Learning Nanoscale Motion Patterns of Vesicles in Living Cells},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Network Adjustment: Channel Search Guided by FLOPs Utilization Ratio
Zhengsu Chen,
Jianwei Niu,
Lingxi Xie,
Xuefeng Liu,
Longhui Wei,
Qi Tian
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2020_CVPR,
author = {Chen, Zhengsu and Niu, Jianwei and Xie, Lingxi and Liu, Xuefeng and Wei, Longhui and Tian, Qi},
title = {Network Adjustment: Channel Search Guided by FLOPs Utilization Ratio},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

StereoGAN: Bridging Synthetic-to-Real Domain Gap by Joint Optimization of Domain Translation and Stereo Matching
Rui Liu,
Chengxi Yang,
Wenxiu Sun,
Xiaogang Wang,
Hongsheng Li
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR,
author = {Liu, Rui and Yang, Chengxi and Sun, Wenxiu and Wang, Xiaogang and Li, Hongsheng},
title = {StereoGAN: Bridging Synthetic-to-Real Domain Gap by Joint Optimization of Domain Translation and Stereo Matching},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Light-weight Calibrator: A Separable Component for Unsupervised Domain Adaptation
Shaokai Ye,
Kailu Wu,
Mu Zhou,
Yunfei Yang,
Sia Huat Tan,
Kaidi Xu,
Jiebo Song,
Chenglong Bao,
Kaisheng Ma
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2020_CVPR,
author = {Ye, Shaokai and Wu, Kailu and Zhou, Mu and Yang, Yunfei and Tan, Sia Huat and Xu, Kaidi and Song, Jiebo and Bao, Chenglong and Ma, Kaisheng},
title = {Light-weight Calibrator: A Separable Component for Unsupervised Domain Adaptation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning Canonical Shape Space for Category-Level 6D Object Pose and Size Estimation
Dengsheng Chen,
Jun Li,
Zheng Wang,
Kai Xu
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2020_CVPR,
author = {Chen, Dengsheng and Li, Jun and Wang, Zheng and Xu, Kai},
title = {Learning Canonical Shape Space for Category-Level 6D Object Pose and Size Estimation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

A Spatial RNN Codec for End-to-End Image Compression
Chaoyi Lin,
Jiabao Yao,
Fangdong Chen,
Li Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2020_CVPR,
author = {Lin, Chaoyi and Yao, Jiabao and Chen, Fangdong and Wang, Li},
title = {A Spatial RNN Codec for End-to-End Image Compression},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Two Causal Principles for Improving Visual Dialog
Jiaxin Qi,
Yulei Niu,
Jianqiang Huang,
Hanwang Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Qi_2020_CVPR,
author = {Qi, Jiaxin and Niu, Yulei and Huang, Jianqiang and Zhang, Hanwang},
title = {Two Causal Principles for Improving Visual Dialog},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

ILFO: Adversarial Attack on Adaptive Neural Networks
Mirazul Haque,
Anki Chauhan,
Cong Liu,
Wei Yang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Haque_2020_CVPR,
author = {Haque, Mirazul and Chauhan, Anki and Liu, Cong and Yang, Wei},
title = {ILFO: Adversarial Attack on Adaptive Neural Networks},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning to Evaluate Perception Models Using Planner-Centric Metrics
Jonah Philion,
Amlan Kar,
Sanja Fidler
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Philion_2020_CVPR,
author = {Philion, Jonah and Kar, Amlan and Fidler, Sanja},
title = {Learning to Evaluate Perception Models Using Planner-Centric Metrics},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Hierarchical Clustering With Hard-Batch Triplet Loss for Person Re-Identification
Kaiwei Zeng,
Munan Ning,
Yaohua Wang,
Yang Guo
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zeng_2020_CVPR,
author = {Zeng, Kaiwei and Ning, Munan and Wang, Yaohua and Guo, Yang},
title = {Hierarchical Clustering With Hard-Batch Triplet Loss for Person Re-Identification},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Fast Template Matching and Update for Video Object Tracking and Segmentation
Mingjie Sun,
Jimin Xiao,
Eng Gee Lim,
Bingfeng Zhang,
Yao Zhao
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2020_CVPR,
author = {Sun, Mingjie and Xiao, Jimin and Lim, Eng Gee and Zhang, Bingfeng and Zhao, Yao},
title = {Fast Template Matching and Update for Video Object Tracking and Segmentation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

TCTS: A Task-Consistent Two-Stage Framework for Person Search
Cheng Wang,
Bingpeng Ma,
Hong Chang,
Shiguang Shan,
Xilin Chen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2020_CVPR,
author = {Wang, Cheng and Ma, Bingpeng and Chang, Hong and Shan, Shiguang and Chen, Xilin},
title = {TCTS: A Task-Consistent Two-Stage Framework for Person Search},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Cross-domain Object Detection through Coarse-to-Fine Feature Adaptation
Yangtao Zheng,
Di Huang,
Songtao Liu,
Yunhong Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2020_CVPR,
author = {Zheng, Yangtao and Huang, Di and Liu, Songtao and Wang, Yunhong},
title = {Cross-domain Object Detection through Coarse-to-Fine Feature Adaptation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Efficient Derivative Computation for Cumulative B-Splines on Lie Groups
Christiane Sommer,
Vladyslav Usenko,
David Schubert,
Nikolaus Demmel,
Daniel Cremers
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sommer_2020_CVPR,
author = {Sommer, Christiane and Usenko, Vladyslav and Schubert, David and Demmel, Nikolaus and Cremers, Daniel},
title = {Efficient Derivative Computation for Cumulative B-Splines on Lie Groups},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Counterfactual Vision and Language Learning
Ehsan Abbasnejad,
Damien Teney,
Amin Parvaneh,
Javen Shi,
Anton van den Hengel
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Abbasnejad_2020_CVPR,
author = {Abbasnejad, Ehsan and Teney, Damien and Parvaneh, Amin and Shi, Javen and van den Hengel, Anton},
title = {Counterfactual Vision and Language Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Unsupervised Reinforcement Learning of Transferable Meta-Skills for Embodied Navigation
Juncheng Li,
Xin Wang,
Siliang Tang,
Haizhou Shi,
Fei Wu,
Yueting Zhuang,
William Yang Wang
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Juncheng and Wang, Xin and Tang, Siliang and Shi, Haizhou and Wu, Fei and Zhuang, Yueting and Wang, William Yang},
title = {Unsupervised Reinforcement Learning of Transferable Meta-Skills for Embodied Navigation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

M2m: Imbalanced Classification via Major-to-Minor Translation
Jaehyung Kim,
Jongheon Jeong,
Jinwoo Shin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2020_CVPR,
author = {Kim, Jaehyung and Jeong, Jongheon and Shin, Jinwoo},
title = {M2m: Imbalanced Classification via Major-to-Minor Translation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

DSGN: Deep Stereo Geometry Network for 3D Object Detection
Yilun Chen,
Shu Liu,
Xiaoyong Shen,
Jiaya Jia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2020_CVPR,
author = {Chen, Yilun and Liu, Shu and Shen, Xiaoyong and Jia, Jiaya},
title = {DSGN: Deep Stereo Geometry Network for 3D Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Predicting Semantic Map Representations From Images Using Pyramid Occupancy Networks
Thomas Roddick,
Roberto Cipolla
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Roddick_2020_CVPR,
author = {Roddick, Thomas and Cipolla, Roberto},
title = {Predicting Semantic Map Representations From Images Using Pyramid Occupancy Networks},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Memory Aggregation Networks for Efficient Interactive Video Object Segmentation
Jiaxu Miao,
Yunchao Wei,
Yi Yang
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Miao_2020_CVPR,
author = {Miao, Jiaxu and Wei, Yunchao and Yang, Yi},
title = {Memory Aggregation Networks for Efficient Interactive Video Object Segmentation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

SegGCN: Efficient 3D Point Cloud Segmentation With Fuzzy Spherical Kernel
Huan Lei,
Naveed Akhtar,
Ajmal Mian
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lei_2020_CVPR,
author = {Lei, Huan and Akhtar, Naveed and Mian, Ajmal},
title = {SegGCN: Efficient 3D Point Cloud Segmentation With Fuzzy Spherical Kernel},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

AutoTrack: Towards High-Performance Visual Tracking for UAV With Automatic Spatio-Temporal Regularization
Yiming Li,
Changhong Fu,
Fangqiang Ding,
Ziyuan Huang,
Geng Lu
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Yiming and Fu, Changhong and Ding, Fangqiang and Huang, Ziyuan and Lu, Geng},
title = {AutoTrack: Towards High-Performance Visual Tracking for UAV With Automatic Spatio-Temporal Regularization},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Multi-Mutual Consistency Induced Transfer Subspace Learning for Human Motion Segmentation
Tao Zhou,
Huazhu Fu,
Chen Gong,
Jianbing Shen,
Ling Shao,
Fatih Porikli
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2020_CVPR,
author = {Zhou, Tao and Fu, Huazhu and Gong, Chen and Shen, Jianbing and Shao, Ling and Porikli, Fatih},
title = {Multi-Mutual Consistency Induced Transfer Subspace Learning for Human Motion Segmentation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Associate-3Ddet: Perceptual-to-Conceptual Association for 3D Point Cloud Object Detection
Liang Du,
Xiaoqing Ye,
Xiao Tan,
Jianfeng Feng,
Zhenbo Xu,
Errui Ding,
Shilei Wen
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Du_2020_CVPR,
author = {Du, Liang and Ye, Xiaoqing and Tan, Xiao and Feng, Jianfeng and Xu, Zhenbo and Ding, Errui and Wen, Shilei},
title = {Associate-3Ddet: Perceptual-to-Conceptual Association for 3D Point Cloud Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Training a Steerable CNN for Guidewire Detection
Donghang Li,
Adrian Barbu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Donghang and Barbu, Adrian},
title = {Training a Steerable CNN for Guidewire Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

GIFnets: Differentiable GIF Encoding Framework
Innfarn Yoo,
Xiyang Luo,
Yilin Wang,
Feng Yang,
Peyman Milanfar
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yoo_2020_CVPR,
author = {Yoo, Innfarn and Luo, Xiyang and Wang, Yilin and Yang, Feng and Milanfar, Peyman},
title = {GIFnets: Differentiable GIF Encoding Framework},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

TRPLP - Trifocal Relative Pose From Lines at Points
Ricardo Fabbri,
Timothy Duff,
Hongyi Fan,
Margaret H. Regan,
David da Costa de Pinho,
Elias Tsigaridas,
Charles W. Wampler,
Jonathan D. Hauenstein,
Peter J. Giblin,
Benjamin Kimia,
Anton Leykin,
Tomas Pajdla
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Fabbri_2020_CVPR,
author = {Fabbri, Ricardo and Duff, Timothy and Fan, Hongyi and Regan, Margaret H. and da Costa de Pinho, David and Tsigaridas, Elias and Wampler, Charles W. and Hauenstein, Jonathan D. and Giblin, Peter J. and Kimia, Benjamin and Leykin, Anton and Pajdla, Tomas},
title = {TRPLP - Trifocal Relative Pose From Lines at Points},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

SP-NAS: Serial-to-Parallel Backbone Search for Object Detection
Chenhan Jiang,
Hang Xu,
Wei Zhang,
Xiaodan Liang,
Zhenguo Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2020_CVPR,
author = {Jiang, Chenhan and Xu, Hang and Zhang, Wei and Liang, Xiaodan and Li, Zhenguo},
title = {SP-NAS: Serial-to-Parallel Backbone Search for Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Rethinking Depthwise Separable Convolutions: How Intra-Kernel Correlations Lead to Improved MobileNets
Daniel Haase,
Manuel Amthor
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Haase_2020_CVPR,
author = {Haase, Daniel and Amthor, Manuel},
title = {Rethinking Depthwise Separable Convolutions: How Intra-Kernel Correlations Lead to Improved MobileNets},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Vision-Dialog Navigation by Exploring Cross-Modal Memory
Yi Zhu,
Fengda Zhu,
Zhaohuan Zhan,
Bingqian Lin,
Jianbin Jiao,
Xiaojun Chang,
Xiaodan Liang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2020_CVPR,
author = {Zhu, Yi and Zhu, Fengda and Zhan, Zhaohuan and Lin, Bingqian and Jiao, Jianbin and Chang, Xiaojun and Liang, Xiaodan},
title = {Vision-Dialog Navigation by Exploring Cross-Modal Memory},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

PointRend: Image Segmentation As Rendering
Alexander Kirillov,
Yuxin Wu,
Kaiming He,
Ross Girshick
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kirillov_2020_CVPR,
author = {Kirillov, Alexander and Wu, Yuxin and He, Kaiming and Girshick, Ross},
title = {PointRend: Image Segmentation As Rendering},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Differentiable Adaptive Computation Time for Visual Reasoning
Cristobal Eyzaguirre,
Alvaro Soto
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Eyzaguirre_2020_CVPR,
author = {Eyzaguirre, Cristobal and Soto, Alvaro},
title = {Differentiable Adaptive Computation Time for Visual Reasoning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Exploring Data Aggregation in Policy Learning for Vision-Based Urban Autonomous Driving
Aditya Prakash,
Aseem Behl,
Eshed Ohn-Bar,
Kashyap Chitta,
Andreas Geiger
[pdf] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Prakash_2020_CVPR,
author = {Prakash, Aditya and Behl, Aseem and Ohn-Bar, Eshed and Chitta, Kashyap and Geiger, Andreas},
title = {Exploring Data Aggregation in Policy Learning for Vision-Based Urban Autonomous Driving},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Geometrically Principled Connections in Graph Neural Networks
Shunwang Gong,
Mehdi Bahri,
Michael M. Bronstein,
Stefanos Zafeiriou
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gong_2020_CVPR,
author = {Gong, Shunwang and Bahri, Mehdi and Bronstein, Michael M. and Zafeiriou, Stefanos},
title = {Geometrically Principled Connections in Graph Neural Networks},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Making Better Mistakes: Leveraging Class Hierarchies With Deep Networks
Luca Bertinetto,
Romain Mueller,
Konstantinos Tertikas,
Sina Samangooei,
Nicholas A. Lord
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bertinetto_2020_CVPR,
author = {Bertinetto, Luca and Mueller, Romain and Tertikas, Konstantinos and Samangooei, Sina and Lord, Nicholas A.},
title = {Making Better Mistakes: Leveraging Class Hierarchies With Deep Networks},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Telling Left From Right: Learning Spatial Correspondence of Sight and Sound
Karren Yang,
Bryan Russell,
Justin Salamon
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2020_CVPR,
author = {Yang, Karren and Russell, Bryan and Salamon, Justin},
title = {Telling Left From Right: Learning Spatial Correspondence of Sight and Sound},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Deep Adversarial Decomposition: A Unified Framework for Separating Superimposed Images
Zhengxia Zou,
Sen Lei,
Tianyang Shi,
Zhenwei Shi,
Jieping Ye
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Zou_2020_CVPR,
author = {Zou, Zhengxia and Lei, Sen and Shi, Tianyang and Shi, Zhenwei and Ye, Jieping},
title = {Deep Adversarial Decomposition: A Unified Framework for Separating Superimposed Images},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Towards Accurate Scene Text Recognition With Semantic Reasoning Networks
Deli Yu,
Xuan Li,
Chengquan Zhang,
Tao Liu,
Junyu Han,
Jingtuo Liu,
Errui Ding
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2020_CVPR,
author = {Yu, Deli and Li, Xuan and Zhang, Chengquan and Liu, Tao and Han, Junyu and Liu, Jingtuo and Ding, Errui},
title = {Towards Accurate Scene Text Recognition With Semantic Reasoning Networks},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Deep Relational Reasoning Graph Network for Arbitrary Shape Text Detection
Shi-Xue Zhang,
Xiaobin Zhu,
Jie-Bo Hou,
Chang Liu,
Chun Yang,
Hongfa Wang,
Xu-Cheng Yin
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2020_CVPR,
author = {Zhang, Shi-Xue and Zhu, Xiaobin and Hou, Jie-Bo and Liu, Chang and Yang, Chun and Wang, Hongfa and Yin, Xu-Cheng},
title = {Deep Relational Reasoning Graph Network for Arbitrary Shape Text Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

GP-NAS: Gaussian Process Based Neural Architecture Search
Zhihang Li,
Teng Xi,
Jiankang Deng,
Gang Zhang,
Shengzhao Wen,
Ran He
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Zhihang and Xi, Teng and Deng, Jiankang and Zhang, Gang and Wen, Shengzhao and He, Ran},
title = {GP-NAS: Gaussian Process Based Neural Architecture Search},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Basis Prediction Networks for Effective Burst Denoising With Large Kernels
Zhihao Xia,
Federico Perazzi,
Michael Gharbi,
Kalyan Sunkavalli,
Ayan Chakrabarti
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xia_2020_CVPR,
author = {Xia, Zhihao and Perazzi, Federico and Gharbi, Michael and Sunkavalli, Kalyan and Chakrabarti, Ayan},
title = {Basis Prediction Networks for Effective Burst Denoising With Large Kernels},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Real-World Person Re-Identification via Degradation Invariance Learning
Yukun Huang,
Zheng-Jun Zha,
Xueyang Fu,
Richang Hong,
Liang Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2020_CVPR,
author = {Huang, Yukun and Zha, Zheng-Jun and Fu, Xueyang and Hong, Richang and Li, Liang},
title = {Real-World Person Re-Identification via Degradation Invariance Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Momentum Contrast for Unsupervised Visual Representation Learning
Kaiming He,
Haoqi Fan,
Yuxin Wu,
Saining Xie,
Ross Girshick
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{He_2020_CVPR,
author = {He, Kaiming and Fan, Haoqi and Wu, Yuxin and Xie, Saining and Girshick, Ross},
title = {Momentum Contrast for Unsupervised Visual Representation Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Meta-Learning of Neural Architectures for Few-Shot Learning
Thomas Elsken,
Benedikt Staffler,
Jan Hendrik Metzen,
Frank Hutter
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Elsken_2020_CVPR,
author = {Elsken, Thomas and Staffler, Benedikt and Metzen, Jan Hendrik and Hutter, Frank},
title = {Meta-Learning of Neural Architectures for Few-Shot Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Deep Generative Model for Robust Imbalance Classification
Xinyue Wang,
Yilin Lyu,
Liping Jing
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2020_CVPR,
author = {Wang, Xinyue and Lyu, Yilin and Jing, Liping},
title = {Deep Generative Model for Robust Imbalance Classification},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Unsupervised Multi-Modal Image Registration via Geometry Preserving Image-to-Image Translation
Moab Arar,
Yiftach Ginger,
Dov Danon,
Amit H. Bermano,
Daniel Cohen-Or
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Arar_2020_CVPR,
author = {Arar, Moab and Ginger, Yiftach and Danon, Dov and Bermano, Amit H. and Cohen-Or, Daniel},
title = {Unsupervised Multi-Modal Image Registration via Geometry Preserving Image-to-Image Translation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

SCATTER: Selective Context Attentional Scene Text Recognizer
Ron Litman,
Oron Anschel,
Shahar Tsiper,
Roee Litman,
Shai Mazor,
R. Manmatha
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Litman_2020_CVPR,
author = {Litman, Ron and Anschel, Oron and Tsiper, Shahar and Litman, Roee and Mazor, Shai and Manmatha, R.},
title = {SCATTER: Selective Context Attentional Scene Text Recognizer},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Incremental Few-Shot Object Detection
Juan-Manuel Perez-Rua,
Xiatian Zhu,
Timothy M. Hospedales,
Tao Xiang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Perez-Rua_2020_CVPR,
author = {Perez-Rua, Juan-Manuel and Zhu, Xiatian and Hospedales, Timothy M. and Xiang, Tao},
title = {Incremental Few-Shot Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Cloth in the Wind: A Case Study of Physical Measurement Through Simulation
Tom F. H. Runia,
Kirill Gavrilyuk,
Cees G. M. Snoek,
Arnold W. M. Smeulders
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Runia_2020_CVPR,
author = {Runia, Tom F. H. and Gavrilyuk, Kirill and Snoek, Cees G. M. and Smeulders, Arnold W. M.},
title = {Cloth in the Wind: A Case Study of Physical Measurement Through Simulation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Generalized Zero-Shot Learning via Over-Complete Distribution
Rohit Keshari,
Richa Singh,
Mayank Vatsa
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Keshari_2020_CVPR,
author = {Keshari, Rohit and Singh, Richa and Vatsa, Mayank},
title = {Generalized Zero-Shot Learning via Over-Complete Distribution},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

On the General Value of Evidence, and Bilingual Scene-Text Visual Question Answering
Xinyu Wang,
Yuliang Liu,
Chunhua Shen,
Chun Chet Ng,
Canjie Luo,
Lianwen Jin,
Chee Seng Chan,
Anton van den Hengel,
Liangwei Wang
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2020_CVPR,
author = {Wang, Xinyu and Liu, Yuliang and Shen, Chunhua and Ng, Chun Chet and Luo, Canjie and Jin, Lianwen and Chan, Chee Seng and van den Hengel, Anton and Wang, Liangwei},
title = {On the General Value of Evidence, and Bilingual Scene-Text Visual Question Answering},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Designing Network Design Spaces
Ilija Radosavovic,
Raj Prateek Kosaraju,
Ross Girshick,
Kaiming He,
Piotr Dollar
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Radosavovic_2020_CVPR,
author = {Radosavovic, Ilija and Kosaraju, Raj Prateek and Girshick, Ross and He, Kaiming and Dollar, Piotr},
title = {Designing Network Design Spaces},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Regularizing CNN Transfer Learning With Randomised Regression
Yang Zhong,
Atsuto Maki
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhong_2020_CVPR,
author = {Zhong, Yang and Maki, Atsuto},
title = {Regularizing CNN Transfer Learning With Randomised Regression},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

PVN3D: A Deep Point-Wise 3D Keypoints Voting Network for 6DoF Pose Estimation
Yisheng He,
Wei Sun,
Haibin Huang,
Jianran Liu,
Haoqiang Fan,
Jian Sun
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{He_2020_CVPR,
author = {He, Yisheng and Sun, Wei and Huang, Haibin and Liu, Jianran and Fan, Haoqiang and Sun, Jian},
title = {PVN3D: A Deep Point-Wise 3D Keypoints Voting Network for 6DoF Pose Estimation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Domain-Aware Visual Bias Eliminating for Generalized Zero-Shot Learning
Shaobo Min,
Hantao Yao,
Hongtao Xie,
Chaoqun Wang,
Zheng-Jun Zha,
Yongdong Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Min_2020_CVPR,
author = {Min, Shaobo and Yao, Hantao and Xie, Hongtao and Wang, Chaoqun and Zha, Zheng-Jun and Zhang, Yongdong},
title = {Domain-Aware Visual Bias Eliminating for Generalized Zero-Shot Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

VSGNet: Spatial Attention Network for Detecting Human Object Interactions Using Graph Convolutions
Oytun Ulutan,
A S M Iftekhar,
B. S. Manjunath
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Ulutan_2020_CVPR,
author = {Ulutan, Oytun and Iftekhar, A S M and Manjunath, B. S.},
title = {VSGNet: Spatial Attention Network for Detecting Human Object Interactions Using Graph Convolutions},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Few-Shot Video Classification via Temporal Alignment
Kaidi Cao,
Jingwei Ji,
Zhangjie Cao,
Chien-Yi Chang,
Juan Carlos Niebles
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cao_2020_CVPR,
author = {Cao, Kaidi and Ji, Jingwei and Cao, Zhangjie and Chang, Chien-Yi and Niebles, Juan Carlos},
title = {Few-Shot Video Classification via Temporal Alignment},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Density-Aware Graph for Deep Semi-Supervised Visual Recognition
Suichan Li,
Bin Liu,
Dongdong Chen,
Qi Chu,
Lu Yuan,
Nenghai Yu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Suichan and Liu, Bin and Chen, Dongdong and Chu, Qi and Yuan, Lu and Yu, Nenghai},
title = {Density-Aware Graph for Deep Semi-Supervised Visual Recognition},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning Deep Network for Detecting 3D Object Keypoints and 6D Poses
Wanqing Zhao,
Shaobo Zhang,
Ziyu Guan,
Wei Zhao,
Jinye Peng,
Jianping Fan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2020_CVPR,
author = {Zhao, Wanqing and Zhang, Shaobo and Guan, Ziyu and Zhao, Wei and Peng, Jinye and Fan, Jianping},
title = {Learning Deep Network for Detecting 3D Object Keypoints and 6D Poses},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

REVERIE: Remote Embodied Visual Referring Expression in Real Indoor Environments
Yuankai Qi,
Qi Wu,
Peter Anderson,
Xin Wang,
William Yang Wang,
Chunhua Shen,
Anton van den Hengel
[pdf] [supp] [arXiv] [video] [dataset]
[bibtex]
@InProceedings{Qi_2020_CVPR,
author = {Qi, Yuankai and Wu, Qi and Anderson, Peter and Wang, Xin and Wang, William Yang and Shen, Chunhua and van den Hengel, Anton},
title = {REVERIE: Remote Embodied Visual Referring Expression in Real Indoor Environments},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Deep Iterative Surface Normal Estimation
Jan Eric Lenssen,
Christian Osendorfer,
Jonathan Masci
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lenssen_2020_CVPR,
author = {Lenssen, Jan Eric and Osendorfer, Christian and Masci, Jonathan},
title = {Deep Iterative Surface Normal Estimation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Unified Dynamic Convolutional Network for Super-Resolution With Variational Degradations
Yu-Syuan Xu,
Shou-Yao Roy Tseng,
Yu Tseng,
Hsien-Kai Kuo,
Yi-Min Tsai
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2020_CVPR,
author = {Xu, Yu-Syuan and Tseng, Shou-Yao Roy and Tseng, Yu and Kuo, Hsien-Kai and Tsai, Yi-Min},
title = {Unified Dynamic Convolutional Network for Super-Resolution With Variational Degradations},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Noisier2Noise: Learning to Denoise From Unpaired Noisy Data
Nick Moran,
Dan Schmidt,
Yu Zhong,
Patrick Coady
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Moran_2020_CVPR,
author = {Moran, Nick and Schmidt, Dan and Zhong, Yu and Coady, Patrick},
title = {Noisier2Noise: Learning to Denoise From Unpaired Noisy Data},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

PhysGAN: Generating Physical-World-Resilient Adversarial Examples for Autonomous Driving
Zelun Kong,
Junfeng Guo,
Ang Li,
Cong Liu
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Kong_2020_CVPR,
author = {Kong, Zelun and Guo, Junfeng and Li, Ang and Liu, Cong},
title = {PhysGAN: Generating Physical-World-Resilient Adversarial Examples for Autonomous Driving},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Fast(er) Reconstruction of Shredded Text Documents via Self-Supervised Deep Asymmetric Metric Learning
Thiago M. Paixao,
Rodrigo F. Berriel,
Maria C. S. Boeres,
Alessandro L. Koerich,
Claudine Badue,
Alberto F. De Souza,
Thiago Oliveira-Santos
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Paixao_2020_CVPR,
author = {Paixao, Thiago M. and Berriel, Rodrigo F. and Boeres, Maria C. S. and Koerich, Alessandro L. and Badue, Claudine and De Souza, Alberto F. and Oliveira-Santos, Thiago},
title = {Fast(er) Reconstruction of Shredded Text Documents via Self-Supervised Deep Asymmetric Metric Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

MoreFusion: Multi-object Reasoning for 6D Pose Estimation from Volumetric Fusion
Kentaro Wada,
Edgar Sucar,
Stephen James,
Daniel Lenton,
Andrew J. Davison
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Wada_2020_CVPR,
author = {Wada, Kentaro and Sucar, Edgar and James, Stephen and Lenton, Daniel and Davison, Andrew J.},
title = {MoreFusion: Multi-object Reasoning for 6D Pose Estimation from Volumetric Fusion},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Filter Response Normalization Layer: Eliminating Batch Dependence in the Training of Deep Neural Networks
Saurabh Singh,
Shankar Krishnan
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Singh_2020_CVPR,
author = {Singh, Saurabh and Krishnan, Shankar},
title = {Filter Response Normalization Layer: Eliminating Batch Dependence in the Training of Deep Neural Networks},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Visual Reaction: Learning to Play Catch With Your Drone
Kuo-Hao Zeng,
Roozbeh Mottaghi,
Luca Weihs,
Ali Farhadi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zeng_2020_CVPR,
author = {Zeng, Kuo-Hao and Mottaghi, Roozbeh and Weihs, Luca and Farhadi, Ali},
title = {Visual Reaction: Learning to Play Catch With Your Drone},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Learning to See Through Obstructions
Yu-Lun Liu,
Wei-Sheng Lai,
Ming-Hsuan Yang,
Yung-Yu Chuang,
Jia-Bin Huang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR,
author = {Liu, Yu-Lun and Lai, Wei-Sheng and Yang, Ming-Hsuan and Chuang, Yung-Yu and Huang, Jia-Bin},
title = {Learning to See Through Obstructions},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

SpeedNet: Learning the Speediness in Videos
Sagie Benaim,
Ariel Ephrat,
Oran Lang,
Inbar Mosseri,
William T. Freeman,
Michael Rubinstein,
Michal Irani,
Tali Dekel
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Benaim_2020_CVPR,
author = {Benaim, Sagie and Ephrat, Ariel and Lang, Oran and Mosseri, Inbar and Freeman, William T. and Rubinstein, Michael and Irani, Michal and Dekel, Tali},
title = {SpeedNet: Learning the Speediness in Videos},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

IMRAM: Iterative Matching With Recurrent Attention Memory for Cross-Modal Image-Text Retrieval
Hui Chen,
Guiguang Ding,
Xudong Liu,
Zijia Lin,
Ji Liu,
Jungong Han
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2020_CVPR,
author = {Chen, Hui and Ding, Guiguang and Liu, Xudong and Lin, Zijia and Liu, Ji and Han, Jungong},
title = {IMRAM: Iterative Matching With Recurrent Attention Memory for Cross-Modal Image-Text Retrieval},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Satellite Image Time Series Classification With Pixel-Set Encoders and Temporal Self-Attention
Vivien Sainte Fare Garnot,
Loic Landrieu,
Sebastien Giordano,
Nesrine Chehata
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Garnot_2020_CVPR,
author = {Garnot, Vivien Sainte Fare and Landrieu, Loic and Giordano, Sebastien and Chehata, Nesrine},
title = {Satellite Image Time Series Classification With Pixel-Set Encoders and Temporal Self-Attention},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Train in Germany, Test in the USA: Making 3D Object Detectors Generalize
Yan Wang,
Xiangyu Chen,
Yurong You,
Li Erran Li,
Bharath Hariharan,
Mark Campbell,
Kilian Q. Weinberger,
Wei-Lun Chao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2020_CVPR,
author = {Wang, Yan and Chen, Xiangyu and You, Yurong and Li, Li Erran and Hariharan, Bharath and Campbell, Mark and Weinberger, Kilian Q. and Chao, Wei-Lun},
title = {Train in Germany, Test in the USA: Making 3D Object Detectors Generalize},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

CARP: Compression Through Adaptive Recursive Partitioning for Multi-Dimensional Images
Rongjie Liu,
Meng Li,
Li Ma
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR,
author = {Liu, Rongjie and Li, Meng and Ma, Li},
title = {CARP: Compression Through Adaptive Recursive Partitioning for Multi-Dimensional Images},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Listen to Look: Action Recognition by Previewing Audio
Ruohan Gao,
Tae-Hyun Oh,
Kristen Grauman,
Lorenzo Torresani
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2020_CVPR,
author = {Gao, Ruohan and Oh, Tae-Hyun and Grauman, Kristen and Torresani, Lorenzo},
title = {Listen to Look: Action Recognition by Previewing Audio},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Memory Enhanced Global-Local Aggregation for Video Object Detection
Yihong Chen,
Yue Cao,
Han Hu,
Liwei Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2020_CVPR,
author = {Chen, Yihong and Cao, Yue and Hu, Han and Wang, Liwei},
title = {Memory Enhanced Global-Local Aggregation for Video Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Self-Training With Noisy Student Improves ImageNet Classification
Qizhe Xie,
Minh-Thang Luong,
Eduard Hovy,
Quoc V. Le
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2020_CVPR,
author = {Xie, Qizhe and Luong, Minh-Thang and Hovy, Eduard and Le, Quoc V.},
title = {Self-Training With Noisy Student Improves ImageNet Classification},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Distilling Cross-Task Knowledge via Relationship Matching
Han-Jia Ye,
Su Lu,
De-Chuan Zhan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2020_CVPR,
author = {Ye, Han-Jia and Lu, Su and Zhan, De-Chuan},
title = {Distilling Cross-Task Knowledge via Relationship Matching},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Multi-Modal Graph Neural Network for Joint Reasoning on Vision and Scene Text
Difei Gao,
Ke Li,
Ruiping Wang,
Shiguang Shan,
Xilin Chen
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2020_CVPR,
author = {Gao, Difei and Li, Ke and Wang, Ruiping and Shan, Shiguang and Chen, Xilin},
title = {Multi-Modal Graph Neural Network for Joint Reasoning on Vision and Scene Text},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Detecting Adversarial Samples Using Influence Functions and Nearest Neighbors
Gilad Cohen,
Guillermo Sapiro,
Raja Giryes
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Cohen_2020_CVPR,
author = {Cohen, Gilad and Sapiro, Guillermo and Giryes, Raja},
title = {Detecting Adversarial Samples Using Influence Functions and Nearest Neighbors},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

LiDAR-Based Online 3D Video Object Detection With Graph-Based Message Passing and Spatiotemporal Transformer Attention
Junbo Yin,
Jianbing Shen,
Chenye Guan,
Dingfu Zhou,
Ruigang Yang
[pdf] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Yin_2020_CVPR,
author = {Yin, Junbo and Shen, Jianbing and Guan, Chenye and Zhou, Dingfu and Yang, Ruigang},
title = {LiDAR-Based Online 3D Video Object Detection With Graph-Based Message Passing and Spatiotemporal Transformer Attention},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Iterative Context-Aware Graph Inference for Visual Dialog
Dan Guo,
Hui Wang,
Hanwang Zhang,
Zheng-Jun Zha,
Meng Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2020_CVPR,
author = {Guo, Dan and Wang, Hui and Zhang, Hanwang and Zha, Zheng-Jun and Wang, Meng},
title = {Iterative Context-Aware Graph Inference for Visual Dialog},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Unsupervised Person Re-Identification via Multi-Label Classification
Dongkai Wang,
Shiliang Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2020_CVPR,
author = {Wang, Dongkai and Zhang, Shiliang},
title = {Unsupervised Person Re-Identification via Multi-Label Classification},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Hit-Detector: Hierarchical Trinity Architecture Search for Object Detection
Jianyuan Guo,
Kai Han,
Yunhe Wang,
Chao Zhang,
Zhaohui Yang,
Han Wu,
Xinghao Chen,
Chang Xu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2020_CVPR,
author = {Guo, Jianyuan and Han, Kai and Wang, Yunhe and Zhang, Chao and Yang, Zhaohui and Wu, Han and Chen, Xinghao and Xu, Chang},
title = {Hit-Detector: Hierarchical Trinity Architecture Search for Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Visual-Semantic Matching by Exploring High-Order Attention and Distraction
Yongzhi Li,
Duo Zhang,
Yadong Mu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2020_CVPR,
author = {Li, Yongzhi and Zhang, Duo and Mu, Yadong},
title = {Visual-Semantic Matching by Exploring High-Order Attention and Distraction},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Disparity-Aware Domain Adaptation in Stereo Image Restoration
Bo Yan,
Chenxi Ma,
Bahetiyaer Bare,
Weimin Tan,
Steven C. H. Hoi
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2020_CVPR,
author = {Yan, Bo and Ma, Chenxi and Bare, Bahetiyaer and Tan, Weimin and Hoi, Steven C. H.},
title = {Disparity-Aware Domain Adaptation in Stereo Image Restoration},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Assessing Eye Aesthetics for Automatic Multi-Reference Eye In-Painting
Bo Yan,
Qing Lin,
Weimin Tan,
Shili Zhou
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2020_CVPR,
author = {Yan, Bo and Lin, Qing and Tan, Weimin and Zhou, Shili},
title = {Assessing Eye Aesthetics for Automatic Multi-Reference Eye In-Painting},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Equalization Loss for Long-Tailed Object Recognition
Jingru Tan,
Changbao Wang,
Buyu Li,
Quanquan Li,
Wanli Ouyang,
Changqing Yin,
Junjie Yan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tan_2020_CVPR,
author = {Tan, Jingru and Wang, Changbao and Li, Buyu and Li, Quanquan and Ouyang, Wanli and Yin, Changqing and Yan, Junjie},
title = {Equalization Loss for Long-Tailed Object Recognition},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Sideways: Depth-Parallel Training of Video Models
Mateusz Malinowski,
Grzegorz Swirszcz,
Joao Carreira,
Viorica Patraucean
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Malinowski_2020_CVPR,
author = {Malinowski, Mateusz and Swirszcz, Grzegorz and Carreira, Joao and Patraucean, Viorica},
title = {Sideways: Depth-Parallel Training of Video Models},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Hierarchical Conditional Relation Networks for Video Question Answering
Thao Minh Le,
Vuong Le,
Svetha Venkatesh,
Truyen Tran
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Le_2020_CVPR,
author = {Le, Thao Minh and Le, Vuong and Venkatesh, Svetha and Tran, Truyen},
title = {Hierarchical Conditional Relation Networks for Video Question Answering},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

RankMI: A Mutual Information Maximizing Ranking Loss
Mete Kemertas,
Leila Pishdad,
Konstantinos G. Derpanis,
Afsaneh Fazly
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kemertas_2020_CVPR,
author = {Kemertas, Mete and Pishdad, Leila and Derpanis, Konstantinos G. and Fazly, Afsaneh},
title = {RankMI: A Mutual Information Maximizing Ranking Loss},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

HAMBox: Delving Into Mining High-Quality Anchors on Face Detection
Yang Liu,
Xu Tang,
Junyu Han,
Jingtuo Liu,
Dinger Rui,
Xiang Wu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR,
author = {Liu, Yang and Tang, Xu and Han, Junyu and Liu, Jingtuo and Rui, Dinger and Wu, Xiang},
title = {HAMBox: Delving Into Mining High-Quality Anchors on Face Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

McFlow: Monte Carlo Flow Models for Data Imputation
Trevor W. Richardson,
Wencheng Wu,
Lei Lin,
Beilei Xu,
Edgar A. Bernal
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Richardson_2020_CVPR,
author = {Richardson, Trevor W. and Wu, Wencheng and Lin, Lei and Xu, Beilei and Bernal, Edgar A.},
title = {McFlow: Monte Carlo Flow Models for Data Imputation},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

MonoPair: Monocular 3D Object Detection Using Pairwise Spatial Relationships
Yongjian Chen,
Lei Tai,
Kai Sun,
Mingyang Li
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2020_CVPR,
author = {Chen, Yongjian and Tai, Lei and Sun, Kai and Li, Mingyang},
title = {MonoPair: Monocular 3D Object Detection Using Pairwise Spatial Relationships},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

KeyPose: Multi-View 3D Labeling and Keypoint Estimation for Transparent Objects
Xingyu Liu,
Rico Jonschkowski,
Anelia Angelova,
Kurt Konolige
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR,
author = {Liu, Xingyu and Jonschkowski, Rico and Angelova, Anelia and Konolige, Kurt},
title = {KeyPose: Multi-View 3D Labeling and Keypoint Estimation for Transparent Objects},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Putting Visual Object Recognition in Context
Mengmi Zhang,
Claire Tseng,
Gabriel Kreiman
[pdf] [supp] [arXiv] [dataset]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2020_CVPR,
author = {Zhang, Mengmi and Tseng, Claire and Kreiman, Gabriel},
title = {Putting Visual Object Recognition in Context},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Multi-Path Learning for Object Pose Estimation Across Domains
Martin Sundermeyer,
Maximilian Durner,
En Yen Puang,
Zoltan-Csaba Marton,
Narunas Vaskevicius,
Kai O. Arras,
Rudolph Triebel
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sundermeyer_2020_CVPR,
author = {Sundermeyer, Martin and Durner, Maximilian and Puang, En Yen and Marton, Zoltan-Csaba and Vaskevicius, Narunas and Arras, Kai O. and Triebel, Rudolph},
title = {Multi-Path Learning for Object Pose Estimation Across Domains},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Instance Credibility Inference for Few-Shot Learning
Yikai Wang,
Chengming Xu,
Chen Liu,
Li Zhang,
Yanwei Fu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2020_CVPR,
author = {Wang, Yikai and Xu, Chengming and Liu, Chen and Zhang, Li and Fu, Yanwei},
title = {Instance Credibility Inference for Few-Shot Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

From Paris to Berlin: Discovering Fashion Style Influences Around the World
Ziad Al-Halah,
Kristen Grauman
[pdf] [supp] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Al-Halah_2020_CVPR,
author = {Al-Halah, Ziad and Grauman, Kristen},
title = {From Paris to Berlin: Discovering Fashion Style Influences Around the World},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Severity-Aware Semantic Segmentation With Reinforced Wasserstein Training
Xiaofeng Liu,
Wenxuan Ji,
Jane You,
Georges El Fakhri,
Jonghye Woo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2020_CVPR,
author = {Liu, Xiaofeng and Ji, Wenxuan and You, Jane and El Fakhri, Georges and Woo, Jonghye},
title = {Severity-Aware Semantic Segmentation With Reinforced Wasserstein Training},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Sketchformer: Transformer-Based Representation for Sketched Structure
Leo Sampaio Ferraz Ribeiro,
Tu Bui,
John Collomosse,
Moacir Ponti
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ribeiro_2020_CVPR,
author = {Ribeiro, Leo Sampaio Ferraz and Bui, Tu and Collomosse, John and Ponti, Moacir},
title = {Sketchformer: Transformer-Based Representation for Sketched Structure},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Detail-recovery Image Deraining via Context Aggregation Networks
Sen Deng,
Mingqiang Wei,
Jun Wang,
Yidan Feng,
Luming Liang,
Haoran Xie,
Fu Lee Wang,
Meng Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Deng_2020_CVPR,
author = {Deng, Sen and Wei, Mingqiang and Wang, Jun and Feng, Yidan and Liang, Luming and Xie, Haoran and Wang, Fu Lee and Wang, Meng},
title = {Detail-recovery Image Deraining via Context Aggregation Networks},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Dynamic Refinement Network for Oriented and Densely Packed Object Detection
Xingjia Pan,
Yuqiang Ren,
Kekai Sheng,
Weiming Dong,
Haolei Yuan,
Xiaowei Guo,
Chongyang Ma,
Changsheng Xu
[pdf] [supp] [arXiv] [video]
[bibtex]
@InProceedings{Pan_2020_CVPR,
author = {Pan, Xingjia and Ren, Yuqiang and Sheng, Kekai and Dong, Weiming and Yuan, Haolei and Guo, Xiaowei and Ma, Chongyang and Xu, Changsheng},
title = {Dynamic Refinement Network for Oriented and Densely Packed Object Detection},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

Self-Trained Deep Ordinal Regression for End-to-End Video Anomaly Detection
Guansong Pang,
Cheng Yan,