Papers

Back

Points As Queries: Weakly Semi-Supervised Object Detection by Points
Liangyu Chen,
Tong Yang,
Xiangyu Zhang,
Wei Zhang,
Jian Sun
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Liangyu and Yang, Tong and Zhang, Xiangyu and Zhang, Wei and Sun, Jian}, title = {Points As Queries: Weakly Semi-Supervised Object Detection by Points}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8823-8832} }

Contrastive Learning for Compact Single Image Dehazing
Haiyan Wu,
Yanyun Qu,
Shaohui Lin,
Jian Zhou,
Ruizhi Qiao,
Zhizhong Zhang,
Yuan Xie,
Lizhuang Ma
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2021_CVPR, author = {Wu, Haiyan and Qu, Yanyun and Lin, Shaohui and Zhou, Jian and Qiao, Ruizhi and Zhang, Zhizhong and Xie, Yuan and Ma, Lizhuang}, title = {Contrastive Learning for Compact Single Image Dehazing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10551-10560} }

Camouflaged Object Segmentation With Distraction Mining
Haiyang Mei,
Ge-Peng Ji,
Ziqi Wei,
Xin Yang,
Xiaopeng Wei,
Deng-Ping Fan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mei_2021_CVPR, author = {Mei, Haiyang and Ji, Ge-Peng and Wei, Ziqi and Yang, Xin and Wei, Xiaopeng and Fan, Deng-Ping}, title = {Camouflaged Object Segmentation With Distraction Mining}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8772-8781} }

In the Light of Feature Distributions: Moment Matching for Neural Style Transfer
Nikolai Kalischek,
Jan D. Wegner,
Konrad Schindler
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kalischek_2021_CVPR, author = {Kalischek, Nikolai and Wegner, Jan D. and Schindler, Konrad}, title = {In the Light of Feature Distributions: Moment Matching for Neural Style Transfer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9382-9391} }

Holistic 3D Scene Understanding From a Single Image With Implicit Representation
Cheng Zhang,
Zhaopeng Cui,
Yinda Zhang,
Bing Zeng,
Marc Pollefeys,
Shuaicheng Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2021_CVPR, author = {Zhang, Cheng and Cui, Zhaopeng and Zhang, Yinda and Zeng, Bing and Pollefeys, Marc and Liu, Shuaicheng}, title = {Holistic 3D Scene Understanding From a Single Image With Implicit Representation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8833-8842} }

MultiBodySync: Multi-Body Segmentation and Motion Estimation via 3D Scan Synchronization
Jiahui Huang,
He Wang,
Tolga Birdal,
Minhyuk Sung,
Federica Arrigoni,
Shi-Min Hu,
Leonidas J. Guibas
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2021_CVPR, author = {Huang, Jiahui and Wang, He and Birdal, Tolga and Sung, Minhyuk and Arrigoni, Federica and Hu, Shi-Min and Guibas, Leonidas J.}, title = {MultiBodySync: Multi-Body Segmentation and Motion Estimation via 3D Scan Synchronization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7108-7118} }

HistoGAN: Controlling Colors of GAN-Generated and Real Images via Color Histograms
Mahmoud Afifi,
Marcus A. Brubaker,
Michael S. Brown
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Afifi_2021_CVPR, author = {Afifi, Mahmoud and Brubaker, Marcus A. and Brown, Michael S.}, title = {HistoGAN: Controlling Colors of GAN-Generated and Real Images via Color Histograms}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7941-7950} }

Probabilistic Model Distillation for Semantic Correspondence
Xin Li,
Deng-Ping Fan,
Fan Yang,
Ao Luo,
Hong Cheng,
Zicheng Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Xin and Fan, Deng-Ping and Yang, Fan and Luo, Ao and Cheng, Hong and Liu, Zicheng}, title = {Probabilistic Model Distillation for Semantic Correspondence}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7505-7514} }

OpenRooms: An Open Framework for Photorealistic Indoor Scene Datasets
Zhengqin Li,
Ting-Wei Yu,
Shen Sang,
Sarah Wang,
Meng Song,
Yuhan Liu,
Yu-Ying Yeh,
Rui Zhu,
Nitesh Gundavarapu,
Jia Shi,
Sai Bi,
Hong-Xing Yu,
Zexiang Xu,
Kalyan Sunkavalli,
Milos Hasan,
Ravi Ramamoorthi,
Manmohan Chandraker
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Zhengqin and Yu, Ting-Wei and Sang, Shen and Wang, Sarah and Song, Meng and Liu, Yuhan and Yeh, Yu-Ying and Zhu, Rui and Gundavarapu, Nitesh and Shi, Jia and Bi, Sai and Yu, Hong-Xing and Xu, Zexiang and Sunkavalli, Kalyan and Hasan, Milos and Ramamoorthi, Ravi and Chandraker, Manmohan}, title = {OpenRooms: An Open Framework for Photorealistic Indoor Scene Datasets}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7190-7199} }

CausalVAE: Disentangled Representation Learning via Neural Structural Causal Models
Mengyue Yang,
Furui Liu,
Zhitang Chen,
Xinwei Shen,
Jianye Hao,
Jun Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2021_CVPR, author = {Yang, Mengyue and Liu, Furui and Chen, Zhitang and Shen, Xinwei and Hao, Jianye and Wang, Jun}, title = {CausalVAE: Disentangled Representation Learning via Neural Structural Causal Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9593-9602} }

VideoMoCo: Contrastive Video Representation Learning With Temporally Adversarial Examples
Tian Pan,
Yibing Song,
Tianyu Yang,
Wenhao Jiang,
Wei Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Pan_2021_CVPR, author = {Pan, Tian and Song, Yibing and Yang, Tianyu and Jiang, Wenhao and Liu, Wei}, title = {VideoMoCo: Contrastive Video Representation Learning With Temporally Adversarial Examples}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11205-11214} }

Stereo Radiance Fields (SRF): Learning View Synthesis for Sparse Views of Novel Scenes
Julian Chibane,
Aayush Bansal,
Verica Lazova,
Gerard Pons-Moll
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chibane_2021_CVPR, author = {Chibane, Julian and Bansal, Aayush and Lazova, Verica and Pons-Moll, Gerard}, title = {Stereo Radiance Fields (SRF): Learning View Synthesis for Sparse Views of Novel Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7911-7920} }

Monocular 3D Object Detection: An Extrinsic Parameter Free Approach
Yunsong Zhou,
Yuan He,
Hongzi Zhu,
Cheng Wang,
Hongyang Li,
Qinhong Jiang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2021_CVPR, author = {Zhou, Yunsong and He, Yuan and Zhu, Hongzi and Wang, Cheng and Li, Hongyang and Jiang, Qinhong}, title = {Monocular 3D Object Detection: An Extrinsic Parameter Free Approach}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7556-7566} }

Calibrated RGB-D Salient Object Detection
Wei Ji,
Jingjing Li,
Shuang Yu,
Miao Zhang,
Yongri Piao,
Shunyu Yao,
Qi Bi,
Kai Ma,
Yefeng Zheng,
Huchuan Lu,
Li Cheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ji_2021_CVPR, author = {Ji, Wei and Li, Jingjing and Yu, Shuang and Zhang, Miao and Piao, Yongri and Yao, Shunyu and Bi, Qi and Ma, Kai and Zheng, Yefeng and Lu, Huchuan and Cheng, Li}, title = {Calibrated RGB-D Salient Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9471-9481} }

OSTeC: One-Shot Texture Completion
Baris Gecer,
Jiankang Deng,
Stefanos Zafeiriou
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gecer_2021_CVPR, author = {Gecer, Baris and Deng, Jiankang and Zafeiriou, Stefanos}, title = {OSTeC: One-Shot Texture Completion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7628-7638} }

Robust Representation Learning With Feedback for Single Image Deraining
Chenghao Chen,
Hao Li
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Chenghao and Li, Hao}, title = {Robust Representation Learning With Feedback for Single Image Deraining}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7742-7751} }

Fully Understanding Generic Objects: Modeling, Segmentation, and Reconstruction
Feng Liu,
Luan Tran,
Xiaoming Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2021_CVPR, author = {Liu, Feng and Tran, Luan and Liu, Xiaoming}, title = {Fully Understanding Generic Objects: Modeling, Segmentation, and Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7423-7433} }

Learning Graphs for Knowledge Transfer With Limited Labels
Pallabi Ghosh,
Nirat Saini,
Larry S. Davis,
Abhinav Shrivastava
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ghosh_2021_CVPR, author = {Ghosh, Pallabi and Saini, Nirat and Davis, Larry S. and Shrivastava, Abhinav}, title = {Learning Graphs for Knowledge Transfer With Limited Labels}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11151-11161} }

DualGraph: A Graph-Based Method for Reasoning About Label Noise
HaiYang Zhang,
XiMing Xing,
Liang Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2021_CVPR, author = {Zhang, HaiYang and Xing, XiMing and Liu, Liang}, title = {DualGraph: A Graph-Based Method for Reasoning About Label Noise}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9654-9663} }

Automatic Correction of Internal Units in Generative Neural Networks
Ali Tousi,
Haedong Jeong,
Jiyeon Han,
Hwanil Choi,
Jaesik Choi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tousi_2021_CVPR, author = {Tousi, Ali and Jeong, Haedong and Han, Jiyeon and Choi, Hwanil and Choi, Jaesik}, title = {Automatic Correction of Internal Units in Generative Neural Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7932-7940} }

Coarse-Fine Networks for Temporal Activity Detection in Videos
Kumara Kahatapitiya,
Michael S. Ryoo
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kahatapitiya_2021_CVPR, author = {Kahatapitiya, Kumara and Ryoo, Michael S.}, title = {Coarse-Fine Networks for Temporal Activity Detection in Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8385-8394} }

SurFree: A Fast Surrogate-Free Black-Box Attack
Thibault Maho,
Teddy Furon,
Erwan Le Merrer
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Maho_2021_CVPR, author = {Maho, Thibault and Furon, Teddy and Le Merrer, Erwan}, title = {SurFree: A Fast Surrogate-Free Black-Box Attack}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10430-10439} }

Beyond Image to Depth: Improving Depth Prediction Using Echoes
Kranti Kumar Parida,
Siddharth Srivastava,
Gaurav Sharma
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Parida_2021_CVPR, author = {Parida, Kranti Kumar and Srivastava, Siddharth and Sharma, Gaurav}, title = {Beyond Image to Depth: Improving Depth Prediction Using Echoes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8268-8277} }

Sequential Graph Convolutional Network for Active Learning
Razvan Caramalau,
Binod Bhattarai,
Tae-Kyun Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Caramalau_2021_CVPR, author = {Caramalau, Razvan and Bhattarai, Binod and Kim, Tae-Kyun}, title = {Sequential Graph Convolutional Network for Active Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9583-9592} }

Intelligent Carpet: Inferring 3D Human Pose From Tactile Signals
Yiyue Luo,
Yunzhu Li,
Michael Foshey,
Wan Shou,
Pratyusha Sharma,
Tomas Palacios,
Antonio Torralba,
Wojciech Matusik
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2021_CVPR, author = {Luo, Yiyue and Li, Yunzhu and Foshey, Michael and Shou, Wan and Sharma, Pratyusha and Palacios, Tomas and Torralba, Antonio and Matusik, Wojciech}, title = {Intelligent Carpet: Inferring 3D Human Pose From Tactile Signals}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11255-11265} }

Deep Two-View Structure-From-Motion Revisited
Jianyuan Wang,
Yiran Zhong,
Yuchao Dai,
Stan Birchfield,
Kaihao Zhang,
Nikolai Smolyanskiy,
Hongdong Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2021_CVPR, author = {Wang, Jianyuan and Zhong, Yiran and Dai, Yuchao and Birchfield, Stan and Zhang, Kaihao and Smolyanskiy, Nikolai and Li, Hongdong}, title = {Deep Two-View Structure-From-Motion Revisited}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8953-8962} }

Cluster, Split, Fuse, and Update: Meta-Learning for Open Compound Domain Adaptive Semantic Segmentation
Rui Gong,
Yuhua Chen,
Danda Pani Paudel,
Yawei Li,
Ajad Chhatkuli,
Wen Li,
Dengxin Dai,
Luc Van Gool
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gong_2021_CVPR, author = {Gong, Rui and Chen, Yuhua and Paudel, Danda Pani and Li, Yawei and Chhatkuli, Ajad and Li, Wen and Dai, Dengxin and Van Gool, Luc}, title = {Cluster, Split, Fuse, and Update: Meta-Learning for Open Compound Domain Adaptive Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8344-8354} }

Beyond Short Clips: End-to-End Video-Level Learning With Collaborative Memories
Xitong Yang,
Haoqi Fan,
Lorenzo Torresani,
Larry S. Davis,
Heng Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2021_CVPR, author = {Yang, Xitong and Fan, Haoqi and Torresani, Lorenzo and Davis, Larry S. and Wang, Heng}, title = {Beyond Short Clips: End-to-End Video-Level Learning With Collaborative Memories}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7567-7576} }

ACRE: Abstract Causal REasoning Beyond Covariation
Chi Zhang,
Baoxiong Jia,
Mark Edmonds,
Song-Chun Zhu,
Yixin Zhu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2021_CVPR, author = {Zhang, Chi and Jia, Baoxiong and Edmonds, Mark and Zhu, Song-Chun and Zhu, Yixin}, title = {ACRE: Abstract Causal REasoning Beyond Covariation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10643-10653} }

DeepLM: Large-Scale Nonlinear Least Squares on Deep Learning Frameworks Using Stochastic Domain Decomposition
Jingwei Huang,
Shan Huang,
Mingwei Sun
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2021_CVPR, author = {Huang, Jingwei and Huang, Shan and Sun, Mingwei}, title = {DeepLM: Large-Scale Nonlinear Least Squares on Deep Learning Frameworks Using Stochastic Domain Decomposition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10308-10317} }

Background Splitting: Finding Rare Classes in a Sea of Background
Ravi Teja Mullapudi,
Fait Poms,
William R. Mark,
Deva Ramanan,
Kayvon Fatahalian
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mullapudi_2021_CVPR, author = {Mullapudi, Ravi Teja and Poms, Fait and Mark, William R. and Ramanan, Deva and Fatahalian, Kayvon}, title = {Background Splitting: Finding Rare Classes in a Sea of Background}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8043-8052} }

Adaptive Convolutions for Structure-Aware Style Transfer
Prashanth Chandran,
Gaspard Zoss,
Paulo Gotardo,
Markus Gross,
Derek Bradley
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chandran_2021_CVPR, author = {Chandran, Prashanth and Zoss, Gaspard and Gotardo, Paulo and Gross, Markus and Bradley, Derek}, title = {Adaptive Convolutions for Structure-Aware Style Transfer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7972-7981} }

NExT-QA: Next Phase of Question-Answering to Explaining Temporal Actions
Junbin Xiao,
Xindi Shang,
Angela Yao,
Tat-Seng Chua
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xiao_2021_CVPR, author = {Xiao, Junbin and Shang, Xindi and Yao, Angela and Chua, Tat-Seng}, title = {NExT-QA: Next Phase of Question-Answering to Explaining Temporal Actions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9777-9786} }

LayoutGMN: Neural Graph Matching for Structural Layout Similarity
Akshay Gadi Patil,
Manyi Li,
Matthew Fisher,
Manolis Savva,
Hao Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Patil_2021_CVPR, author = {Patil, Akshay Gadi and Li, Manyi and Fisher, Matthew and Savva, Manolis and Zhang, Hao}, title = {LayoutGMN: Neural Graph Matching for Structural Layout Similarity}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11048-11057} }

Spatial Feature Calibration and Temporal Fusion for Effective One-Stage Video Instance Segmentation
Minghan Li,
Shuai Li,
Lida Li,
Lei Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Minghan and Li, Shuai and Li, Lida and Zhang, Lei}, title = {Spatial Feature Calibration and Temporal Fusion for Effective One-Stage Video Instance Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11215-11224} }

Structure-Aware Face Clustering on a Large-Scale Graph With 107 Nodes
Shuai Shen,
Wanhua Li,
Zheng Zhu,
Guan Huang,
Dalong Du,
Jiwen Lu,
Jie Zhou
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shen_2021_CVPR, author = {Shen, Shuai and Li, Wanhua and Zhu, Zheng and Huang, Guan and Du, Dalong and Lu, Jiwen and Zhou, Jie}, title = {Structure-Aware Face Clustering on a Large-Scale Graph With 107 Nodes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9085-9094} }

Permuted AdaIN: Reducing the Bias Towards Global Statistics in Image Classification
Oren Nuriel,
Sagie Benaim,
Lior Wolf
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Nuriel_2021_CVPR, author = {Nuriel, Oren and Benaim, Sagie and Wolf, Lior}, title = {Permuted AdaIN: Reducing the Bias Towards Global Statistics in Image Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9482-9491} }

LEAP: Learning Articulated Occupancy of People
Marko Mihajlovic,
Yan Zhang,
Michael J. Black,
Siyu Tang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mihajlovic_2021_CVPR, author = {Mihajlovic, Marko and Zhang, Yan and Black, Michael J. and Tang, Siyu}, title = {LEAP: Learning Articulated Occupancy of People}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10461-10471} }

Flow-Based Kernel Prior With Application to Blind Super-Resolution
Jingyun Liang,
Kai Zhang,
Shuhang Gu,
Luc Van Gool,
Radu Timofte
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liang_2021_CVPR, author = {Liang, Jingyun and Zhang, Kai and Gu, Shuhang and Van Gool, Luc and Timofte, Radu}, title = {Flow-Based Kernel Prior With Application to Blind Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10601-10610} }

Detection, Tracking, and Counting Meets Drones in Crowds: A Benchmark
Longyin Wen,
Dawei Du,
Pengfei Zhu,
Qinghua Hu,
Qilong Wang,
Liefeng Bo,
Siwei Lyu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wen_2021_CVPR, author = {Wen, Longyin and Du, Dawei and Zhu, Pengfei and Hu, Qinghua and Wang, Qilong and Bo, Liefeng and Lyu, Siwei}, title = {Detection, Tracking, and Counting Meets Drones in Crowds: A Benchmark}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7812-7821} }

Bottom-Up Shift and Reasoning for Referring Image Segmentation
Sibei Yang,
Meng Xia,
Guanbin Li,
Hong-Yu Zhou,
Yizhou Yu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2021_CVPR, author = {Yang, Sibei and Xia, Meng and Li, Guanbin and Zhou, Hong-Yu and Yu, Yizhou}, title = {Bottom-Up Shift and Reasoning for Referring Image Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11266-11275} }

Sparse Auxiliary Networks for Unified Monocular Depth Prediction and Completion
Vitor Guizilini,
Rares Ambrus,
Wolfram Burgard,
Adrien Gaidon
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guizilini_2021_CVPR, author = {Guizilini, Vitor and Ambrus, Rares and Burgard, Wolfram and Gaidon, Adrien}, title = {Sparse Auxiliary Networks for Unified Monocular Depth Prediction and Completion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11078-11088} }

Pedestrian and Ego-Vehicle Trajectory Prediction From Monocular Camera
Lukas Neumann,
Andrea Vedaldi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Neumann_2021_CVPR, author = {Neumann, Lukas and Vedaldi, Andrea}, title = {Pedestrian and Ego-Vehicle Trajectory Prediction From Monocular Camera}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10204-10212} }

Weakly Supervised Action Selection Learning in Video
Junwei Ma,
Satya Krishna Gorti,
Maksims Volkovs,
Guangwei Yu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2021_CVPR, author = {Ma, Junwei and Gorti, Satya Krishna and Volkovs, Maksims and Yu, Guangwei}, title = {Weakly Supervised Action Selection Learning in Video}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7587-7596} }

Learning To Segment Actions From Visual and Language Instructions via Differentiable Weak Sequence Alignment
Yuhan Shen,
Lu Wang,
Ehsan Elhamifar
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shen_2021_CVPR, author = {Shen, Yuhan and Wang, Lu and Elhamifar, Ehsan}, title = {Learning To Segment Actions From Visual and Language Instructions via Differentiable Weak Sequence Alignment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10156-10165} }

Semantic Image Matting
Yanan Sun,
Chi-Keung Tang,
Yu-Wing Tai
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2021_CVPR, author = {Sun, Yanan and Tang, Chi-Keung and Tai, Yu-Wing}, title = {Semantic Image Matting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11120-11129} }

Informative and Consistent Correspondence Mining for Cross-Domain Weakly Supervised Object Detection
Luwei Hou,
Yu Zhang,
Kui Fu,
Jia Li
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hou_2021_CVPR, author = {Hou, Luwei and Zhang, Yu and Fu, Kui and Li, Jia}, title = {Informative and Consistent Correspondence Mining for Cross-Domain Weakly Supervised Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9929-9938} }

Semi-Supervised Domain Adaptation Based on Dual-Level Domain Mixing for Semantic Segmentation
Shuaijun Chen,
Xu Jia,
Jianzhong He,
Yongjie Shi,
Jianzhuang Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Shuaijun and Jia, Xu and He, Jianzhong and Shi, Yongjie and Liu, Jianzhuang}, title = {Semi-Supervised Domain Adaptation Based on Dual-Level Domain Mixing for Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11018-11027} }

Shelf-Supervised Mesh Prediction in the Wild
Yufei Ye,
Shubham Tulsiani,
Abhinav Gupta
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2021_CVPR, author = {Ye, Yufei and Tulsiani, Shubham and Gupta, Abhinav}, title = {Shelf-Supervised Mesh Prediction in the Wild}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8843-8852} }

Gated Spatio-Temporal Attention-Guided Video Deblurring
Maitreya Suin,
A. N. Rajagopalan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Suin_2021_CVPR, author = {Suin, Maitreya and Rajagopalan, A. N.}, title = {Gated Spatio-Temporal Attention-Guided Video Deblurring}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7802-7811} }

Learning Multi-Scale Photo Exposure Correction
Mahmoud Afifi,
Konstantinos G. Derpanis,
Bjorn Ommer,
Michael S. Brown
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Afifi_2021_CVPR, author = {Afifi, Mahmoud and Derpanis, Konstantinos G. and Ommer, Bjorn and Brown, Michael S.}, title = {Learning Multi-Scale Photo Exposure Correction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9157-9167} }

Learning Semantic Person Image Generation by Region-Adaptive Normalization
Zhengyao Lv,
Xiaoming Li,
Xin Li,
Fu Li,
Tianwei Lin,
Dongliang He,
Wangmeng Zuo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lv_2021_CVPR, author = {Lv, Zhengyao and Li, Xiaoming and Li, Xin and Li, Fu and Lin, Tianwei and He, Dongliang and Zuo, Wangmeng}, title = {Learning Semantic Person Image Generation by Region-Adaptive Normalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10806-10815} }

Rethinking Class Relations: Absolute-Relative Supervised and Unsupervised Few-Shot Learning
Hongguang Zhang,
Piotr Koniusz,
Songlei Jian,
Hongdong Li,
Philip H. S. Torr
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2021_CVPR, author = {Zhang, Hongguang and Koniusz, Piotr and Jian, Songlei and Li, Hongdong and Torr, Philip H. S.}, title = {Rethinking Class Relations: Absolute-Relative Supervised and Unsupervised Few-Shot Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9432-9441} }

Plan2Scene: Converting Floorplans to 3D Scenes
Madhawa Vidanapathirana,
Qirui Wu,
Yasutaka Furukawa,
Angel X. Chang,
Manolis Savva
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Vidanapathirana_2021_CVPR, author = {Vidanapathirana, Madhawa and Wu, Qirui and Furukawa, Yasutaka and Chang, Angel X. and Savva, Manolis}, title = {Plan2Scene: Converting Floorplans to 3D Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10733-10742} }

DatasetGAN: Efficient Labeled Data Factory With Minimal Human Effort
Yuxuan Zhang,
Huan Ling,
Jun Gao,
Kangxue Yin,
Jean-Francois Lafleche,
Adela Barriuso,
Antonio Torralba,
Sanja Fidler
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2021_CVPR, author = {Zhang, Yuxuan and Ling, Huan and Gao, Jun and Yin, Kangxue and Lafleche, Jean-Francois and Barriuso, Adela and Torralba, Antonio and Fidler, Sanja}, title = {DatasetGAN: Efficient Labeled Data Factory With Minimal Human Effort}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10145-10155} }

SUTD-TrafficQA: A Question Answering Benchmark and an Efficient Network for Video Reasoning Over Traffic Events
Li Xu,
He Huang,
Jun Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2021_CVPR, author = {Xu, Li and Huang, He and Liu, Jun}, title = {SUTD-TrafficQA: A Question Answering Benchmark and an Efficient Network for Video Reasoning Over Traffic Events}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9878-9888} }

StyleMeUp: Towards Style-Agnostic Sketch-Based Image Retrieval
Aneeshan Sain,
Ayan Kumar Bhunia,
Yongxin Yang,
Tao Xiang,
Yi-Zhe Song
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sain_2021_CVPR, author = {Sain, Aneeshan and Bhunia, Ayan Kumar and Yang, Yongxin and Xiang, Tao and Song, Yi-Zhe}, title = {StyleMeUp: Towards Style-Agnostic Sketch-Based Image Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8504-8513} }

Reformulating HOI Detection As Adaptive Set Prediction
Mingfei Chen,
Yue Liao,
Si Liu,
Zhiyuan Chen,
Fei Wang,
Chen Qian
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Mingfei and Liao, Yue and Liu, Si and Chen, Zhiyuan and Wang, Fei and Qian, Chen}, title = {Reformulating HOI Detection As Adaptive Set Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9004-9013} }

Strengthen Learning Tolerance for Weakly Supervised Object Localization
Guangyu Guo,
Junwei Han,
Fang Wan,
Dingwen Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2021_CVPR, author = {Guo, Guangyu and Han, Junwei and Wan, Fang and Zhang, Dingwen}, title = {Strengthen Learning Tolerance for Weakly Supervised Object Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7403-7412} }

Mesh Saliency: An Independent Perceptual Measure or a Derivative of Image Saliency?
Ran Song,
Wei Zhang,
Yitian Zhao,
Yonghuai Liu,
Paul L. Rosin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Song_2021_CVPR, author = {Song, Ran and Zhang, Wei and Zhao, Yitian and Liu, Yonghuai and Rosin, Paul L.}, title = {Mesh Saliency: An Independent Perceptual Measure or a Derivative of Image Saliency?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8853-8862} }

Passive Inter-Photon Imaging
Atul Ingle,
Trevor Seets,
Mauro Buttafava,
Shantanu Gupta,
Alberto Tosi,
Mohit Gupta,
Andreas Velten
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ingle_2021_CVPR, author = {Ingle, Atul and Seets, Trevor and Buttafava, Mauro and Gupta, Shantanu and Tosi, Alberto and Gupta, Mohit and Velten, Andreas}, title = {Passive Inter-Photon Imaging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8585-8595} }

Domain Consensus Clustering for Universal Domain Adaptation
Guangrui Li,
Guoliang Kang,
Yi Zhu,
Yunchao Wei,
Yi Yang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Guangrui and Kang, Guoliang and Zhu, Yi and Wei, Yunchao and Yang, Yi}, title = {Domain Consensus Clustering for Universal Domain Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9757-9766} }

Probabilistic Embeddings for Cross-Modal Retrieval
Sanghyuk Chun,
Seong Joon Oh,
Rafael Sampaio de Rezende,
Yannis Kalantidis,
Diane Larlus
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chun_2021_CVPR, author = {Chun, Sanghyuk and Oh, Seong Joon and de Rezende, Rafael Sampaio and Kalantidis, Yannis and Larlus, Diane}, title = {Probabilistic Embeddings for Cross-Modal Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8415-8424} }

PD-GAN: Probabilistic Diverse GAN for Image Inpainting
Hongyu Liu,
Ziyu Wan,
Wei Huang,
Yibing Song,
Xintong Han,
Jing Liao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2021_CVPR, author = {Liu, Hongyu and Wan, Ziyu and Huang, Wei and Song, Yibing and Han, Xintong and Liao, Jing}, title = {PD-GAN: Probabilistic Diverse GAN for Image Inpainting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9371-9381} }

CutPaste: Self-Supervised Learning for Anomaly Detection and Localization
Chun-Liang Li,
Kihyuk Sohn,
Jinsung Yoon,
Tomas Pfister
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Chun-Liang and Sohn, Kihyuk and Yoon, Jinsung and Pfister, Tomas}, title = {CutPaste: Self-Supervised Learning for Anomaly Detection and Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9664-9674} }

Complementary Relation Contrastive Distillation
Jinguo Zhu,
Shixiang Tang,
Dapeng Chen,
Shijie Yu,
Yakun Liu,
Mingzhe Rong,
Aijun Yang,
Xiaohua Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2021_CVPR, author = {Zhu, Jinguo and Tang, Shixiang and Chen, Dapeng and Yu, Shijie and Liu, Yakun and Rong, Mingzhe and Yang, Aijun and Wang, Xiaohua}, title = {Complementary Relation Contrastive Distillation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9260-9269} }

HDR Environment Map Estimation for Real-Time Augmented Reality
Gowri Somanath,
Daniel Kurz
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Somanath_2021_CVPR, author = {Somanath, Gowri and Kurz, Daniel}, title = {HDR Environment Map Estimation for Real-Time Augmented Reality}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11298-11306} }

Self-Supervised Simultaneous Multi-Step Prediction of Road Dynamics and Cost Map
Elmira Amirloo,
Mohsen Rohani,
Ershad Banijamali,
Jun Luo,
Pascal Poupart
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Amirloo_2021_CVPR, author = {Amirloo, Elmira and Rohani, Mohsen and Banijamali, Ershad and Luo, Jun and Poupart, Pascal}, title = {Self-Supervised Simultaneous Multi-Step Prediction of Road Dynamics and Cost Map}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8494-8503} }

Stay Positive: Non-Negative Image Synthesis for Augmented Reality
Katie Luo,
Guandao Yang,
Wenqi Xian,
Harald Haraldsson,
Bharath Hariharan,
Serge Belongie
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2021_CVPR, author = {Luo, Katie and Yang, Guandao and Xian, Wenqi and Haraldsson, Harald and Hariharan, Bharath and Belongie, Serge}, title = {Stay Positive: Non-Negative Image Synthesis for Augmented Reality}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10050-10060} }

Regularizing Generative Adversarial Networks Under Limited Data
Hung-Yu Tseng,
Lu Jiang,
Ce Liu,
Ming-Hsuan Yang,
Weilong Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tseng_2021_CVPR, author = {Tseng, Hung-Yu and Jiang, Lu and Liu, Ce and Yang, Ming-Hsuan and Yang, Weilong}, title = {Regularizing Generative Adversarial Networks Under Limited Data}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7921-7931} }

Regularizing Neural Networks via Adversarial Model Perturbation
Yaowei Zheng,
Richong Zhang,
Yongyi Mao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2021_CVPR, author = {Zheng, Yaowei and Zhang, Richong and Mao, Yongyi}, title = {Regularizing Neural Networks via Adversarial Model Perturbation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8156-8165} }

Contrastive Neural Architecture Search With Neural Architecture Comparators
Yaofo Chen,
Yong Guo,
Qi Chen,
Minli Li,
Wei Zeng,
Yaowei Wang,
Mingkui Tan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Yaofo and Guo, Yong and Chen, Qi and Li, Minli and Zeng, Wei and Wang, Yaowei and Tan, Mingkui}, title = {Contrastive Neural Architecture Search With Neural Architecture Comparators}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9502-9511} }

SIPSA-Net: Shift-Invariant Pan Sharpening With Moving Object Alignment for Satellite Imagery
Jaehyup Lee,
Soomin Seo,
Munchurl Kim
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2021_CVPR, author = {Lee, Jaehyup and Seo, Soomin and Kim, Munchurl}, title = {SIPSA-Net: Shift-Invariant Pan Sharpening With Moving Object Alignment for Satellite Imagery}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10166-10174} }

Generalizable Pedestrian Detection: The Elephant in the Room
Irtiza Hasan,
Shengcai Liao,
Jinpeng Li,
Saad Ullah Akram,
Ling Shao
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hasan_2021_CVPR, author = {Hasan, Irtiza and Liao, Shengcai and Li, Jinpeng and Akram, Saad Ullah and Shao, Ling}, title = {Generalizable Pedestrian Detection: The Elephant in the Room}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11328-11337} }

Learning Neural Representation of Camera Pose with Matrix Representation of Pose Shift via View Synthesis
Yaxuan Zhu,
Ruiqi Gao,
Siyuan Huang,
Song-Chun Zhu,
Ying Nian Wu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2021_CVPR, author = {Zhu, Yaxuan and Gao, Ruiqi and Huang, Siyuan and Zhu, Song-Chun and Wu, Ying Nian}, title = {Learning Neural Representation of Camera Pose with Matrix Representation of Pose Shift via View Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9959-9968} }

PML: Progressive Margin Loss for Long-Tailed Age Classification
Zongyong Deng,
Hao Liu,
Yaoxing Wang,
Chenyang Wang,
Zekuan Yu,
Xuehong Sun
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Deng_2021_CVPR, author = {Deng, Zongyong and Liu, Hao and Wang, Yaoxing and Wang, Chenyang and Yu, Zekuan and Sun, Xuehong}, title = {PML: Progressive Margin Loss for Long-Tailed Age Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10503-10512} }

Single Image Depth Prediction With Wavelet Decomposition
Michael Ramamonjisoa,
Michael Firman,
Jamie Watson,
Vincent Lepetit,
Daniyar Turmukhambetov
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ramamonjisoa_2021_CVPR, author = {Ramamonjisoa, Michael and Firman, Michael and Watson, Jamie and Lepetit, Vincent and Turmukhambetov, Daniyar}, title = {Single Image Depth Prediction With Wavelet Decomposition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11089-11098} }

KOALAnet: Blind Super-Resolution Using Kernel-Oriented Adaptive Local Adjustment
Soo Ye Kim,
Hyeonjun Sim,
Munchurl Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2021_CVPR, author = {Kim, Soo Ye and Sim, Hyeonjun and Kim, Munchurl}, title = {KOALAnet: Blind Super-Resolution Using Kernel-Oriented Adaptive Local Adjustment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10611-10620} }

Positive Sample Propagation Along the Audio-Visual Event Line
Jinxing Zhou,
Liang Zheng,
Yiran Zhong,
Shijie Hao,
Meng Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2021_CVPR, author = {Zhou, Jinxing and Zheng, Liang and Zhong, Yiran and Hao, Shijie and Wang, Meng}, title = {Positive Sample Propagation Along the Audio-Visual Event Line}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8436-8444} }

Real-Time High-Resolution Background Matting
Shanchuan Lin,
Andrey Ryabtsev,
Soumyadip Sengupta,
Brian L. Curless,
Steven M. Seitz,
Ira Kemelmacher-Shlizerman
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2021_CVPR, author = {Lin, Shanchuan and Ryabtsev, Andrey and Sengupta, Soumyadip and Curless, Brian L. and Seitz, Steven M. and Kemelmacher-Shlizerman, Ira}, title = {Real-Time High-Resolution Background Matting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8762-8771} }

Metadata Normalization
Mandy Lu,
Qingyu Zhao,
Jiequan Zhang,
Kilian M. Pohl,
Li Fei-Fei,
Juan Carlos Niebles,
Ehsan Adeli
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2021_CVPR, author = {Lu, Mandy and Zhao, Qingyu and Zhang, Jiequan and Pohl, Kilian M. and Fei-Fei, Li and Niebles, Juan Carlos and Adeli, Ehsan}, title = {Metadata Normalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10917-10927} }

Discriminative Appearance Modeling With Multi-Track Pooling for Real-Time Multi-Object Tracking
Chanho Kim,
Li Fuxin,
Mazen Alotaibi,
James M. Rehg
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2021_CVPR, author = {Kim, Chanho and Fuxin, Li and Alotaibi, Mazen and Rehg, James M.}, title = {Discriminative Appearance Modeling With Multi-Track Pooling for Real-Time Multi-Object Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9553-9562} }

Confluent Vessel Trees With Accurate Bifurcations
Zhongwen Zhang,
Dmitrii Marin,
Maria Drangova,
Yuri Boykov
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2021_CVPR, author = {Zhang, Zhongwen and Marin, Dmitrii and Drangova, Maria and Boykov, Yuri}, title = {Confluent Vessel Trees With Accurate Bifurcations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9573-9582} }

Context-Aware Biaffine Localizing Network for Temporal Sentence Grounding
Daizong Liu,
Xiaoye Qu,
Jianfeng Dong,
Pan Zhou,
Yu Cheng,
Wei Wei,
Zichuan Xu,
Yulai Xie
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2021_CVPR, author = {Liu, Daizong and Qu, Xiaoye and Dong, Jianfeng and Zhou, Pan and Cheng, Yu and Wei, Wei and Xu, Zichuan and Xie, Yulai}, title = {Context-Aware Biaffine Localizing Network for Temporal Sentence Grounding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11235-11244} }

Auto-Exposure Fusion for Single-Image Shadow Removal
Lan Fu,
Changqing Zhou,
Qing Guo,
Felix Juefei-Xu,
Hongkai Yu,
Wei Feng,
Yang Liu,
Song Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fu_2021_CVPR, author = {Fu, Lan and Zhou, Changqing and Guo, Qing and Juefei-Xu, Felix and Yu, Hongkai and Feng, Wei and Liu, Yang and Wang, Song}, title = {Auto-Exposure Fusion for Single-Image Shadow Removal}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10571-10580} }

Simpler Certified Radius Maximization by Propagating Covariances
Xingjian Zhen,
Rudrasis Chakraborty,
Vikas Singh
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhen_2021_CVPR, author = {Zhen, Xingjian and Chakraborty, Rudrasis and Singh, Vikas}, title = {Simpler Certified Radius Maximization by Propagating Covariances}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7292-7301} }

ARVo: Learning All-Range Volumetric Correspondence for Video Deblurring
Dongxu Li,
Chenchen Xu,
Kaihao Zhang,
Xin Yu,
Yiran Zhong,
Wenqi Ren,
Hanna Suominen,
Hongdong Li
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Dongxu and Xu, Chenchen and Zhang, Kaihao and Yu, Xin and Zhong, Yiran and Ren, Wenqi and Suominen, Hanna and Li, Hongdong}, title = {ARVo: Learning All-Range Volumetric Correspondence for Video Deblurring}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7721-7731} }

CodedStereo: Learned Phase Masks for Large Depth-of-Field Stereo
Shiyu Tan,
Yicheng Wu,
Shoou-I Yu,
Ashok Veeraraghavan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tan_2021_CVPR, author = {Tan, Shiyu and Wu, Yicheng and Yu, Shoou-I and Veeraraghavan, Ashok}, title = {CodedStereo: Learned Phase Masks for Large Depth-of-Field Stereo}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7170-7179} }

Retinex-Inspired Unrolling With Cooperative Prior Architecture Search for Low-Light Image Enhancement
Risheng Liu,
Long Ma,
Jiaao Zhang,
Xin Fan,
Zhongxuan Luo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2021_CVPR, author = {Liu, Risheng and Ma, Long and Zhang, Jiaao and Fan, Xin and Luo, Zhongxuan}, title = {Retinex-Inspired Unrolling With Cooperative Prior Architecture Search for Low-Light Image Enhancement}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10561-10570} }

Towards Fast and Accurate Real-World Depth Super-Resolution: Benchmark Dataset and Baseline
Lingzhi He,
Hongguang Zhu,
Feng Li,
Huihui Bai,
Runmin Cong,
Chunjie Zhang,
Chunyu Lin,
Meiqin Liu,
Yao Zhao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{He_2021_CVPR, author = {He, Lingzhi and Zhu, Hongguang and Li, Feng and Bai, Huihui and Cong, Runmin and Zhang, Chunjie and Lin, Chunyu and Liu, Meiqin and Zhao, Yao}, title = {Towards Fast and Accurate Real-World Depth Super-Resolution: Benchmark Dataset and Baseline}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9229-9238} }

DI-Fusion: Online Implicit 3D Reconstruction With Deep Priors
Jiahui Huang,
Shi-Sheng Huang,
Haoxuan Song,
Shi-Min Hu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2021_CVPR, author = {Huang, Jiahui and Huang, Shi-Sheng and Song, Haoxuan and Hu, Shi-Min}, title = {DI-Fusion: Online Implicit 3D Reconstruction With Deep Priors}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8932-8941} }

Graph-Based High-Order Relation Modeling for Long-Term Action Recognition
Jiaming Zhou,
Kun-Yu Lin,
Haoxin Li,
Wei-Shi Zheng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2021_CVPR, author = {Zhou, Jiaming and Lin, Kun-Yu and Li, Haoxin and Zheng, Wei-Shi}, title = {Graph-Based High-Order Relation Modeling for Long-Term Action Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8984-8993} }

img2pose: Face Alignment and Detection via 6DoF, Face Pose Estimation
Vitor Albiero,
Xingyu Chen,
Xi Yin,
Guan Pang,
Tal Hassner
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Albiero_2021_CVPR, author = {Albiero, Vitor and Chen, Xingyu and Yin, Xi and Pang, Guan and Hassner, Tal}, title = {img2pose: Face Alignment and Detection via 6DoF, Face Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7617-7627} }

NeuroMorph: Unsupervised Shape Interpolation and Correspondence in One Go
Marvin Eisenberger,
David Novotny,
Gael Kerchenbaum,
Patrick Labatut,
Natalia Neverova,
Daniel Cremers,
Andrea Vedaldi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Eisenberger_2021_CVPR, author = {Eisenberger, Marvin and Novotny, David and Kerchenbaum, Gael and Labatut, Patrick and Neverova, Natalia and Cremers, Daniel and Vedaldi, Andrea}, title = {NeuroMorph: Unsupervised Shape Interpolation and Correspondence in One Go}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7473-7483} }

Progressive Contour Regression for Arbitrary-Shape Scene Text Detection
Pengwen Dai,
Sanyi Zhang,
Hua Zhang,
Xiaochun Cao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Dai_2021_CVPR, author = {Dai, Pengwen and Zhang, Sanyi and Zhang, Hua and Cao, Xiaochun}, title = {Progressive Contour Regression for Arbitrary-Shape Scene Text Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7393-7402} }

The Neural Tangent Link Between CNN Denoisers and Non-Local Filters
Julian Tachella,
Junqi Tang,
Mike Davies
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tachella_2021_CVPR, author = {Tachella, Julian and Tang, Junqi and Davies, Mike}, title = {The Neural Tangent Link Between CNN Denoisers and Non-Local Filters}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8618-8627} }

Dynamic Slimmable Network
Changlin Li,
Guangrun Wang,
Bing Wang,
Xiaodan Liang,
Zhihui Li,
Xiaojun Chang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Changlin and Wang, Guangrun and Wang, Bing and Liang, Xiaodan and Li, Zhihui and Chang, Xiaojun}, title = {Dynamic Slimmable Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8607-8617} }

Semi-Supervised Synthesis of High-Resolution Editable Textures for 3D Humans
Bindita Chaudhuri,
Nikolaos Sarafianos,
Linda Shapiro,
Tony Tung
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chaudhuri_2021_CVPR, author = {Chaudhuri, Bindita and Sarafianos, Nikolaos and Shapiro, Linda and Tung, Tony}, title = {Semi-Supervised Synthesis of High-Resolution Editable Textures for 3D Humans}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7991-8000} }

Thinking Fast and Slow: Efficient Text-to-Visual Retrieval With Transformers
Antoine Miech,
Jean-Baptiste Alayrac,
Ivan Laptev,
Josef Sivic,
Andrew Zisserman
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Miech_2021_CVPR, author = {Miech, Antoine and Alayrac, Jean-Baptiste and Laptev, Ivan and Sivic, Josef and Zisserman, Andrew}, title = {Thinking Fast and Slow: Efficient Text-to-Visual Retrieval With Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9826-9836} }

Uncertainty Reduction for Model Adaptation in Semantic Segmentation
Prabhu Teja S,
Francois Fleuret
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{S_2021_CVPR, author = {S, Prabhu Teja and Fleuret, Francois}, title = {Uncertainty Reduction for Model Adaptation in Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9613-9623} }

Learning Triadic Belief Dynamics in Nonverbal Communication From Videos
Lifeng Fan,
Shuwen Qiu,
Zilong Zheng,
Tao Gao,
Song-Chun Zhu,
Yixin Zhu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2021_CVPR, author = {Fan, Lifeng and Qiu, Shuwen and Zheng, Zilong and Gao, Tao and Zhu, Song-Chun and Zhu, Yixin}, title = {Learning Triadic Belief Dynamics in Nonverbal Communication From Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7312-7321} }

Adaptive Prototype Learning and Allocation for Few-Shot Segmentation
Gen Li,
Varun Jampani,
Laura Sevilla-Lara,
Deqing Sun,
Jonghyun Kim,
Joongkyu Kim
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Gen and Jampani, Varun and Sevilla-Lara, Laura and Sun, Deqing and Kim, Jonghyun and Kim, Joongkyu}, title = {Adaptive Prototype Learning and Allocation for Few-Shot Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8334-8343} }

Im2Vec: Synthesizing Vector Graphics Without Vector Supervision
Pradyumna Reddy,
Michael Gharbi,
Michal Lukac,
Niloy J. Mitra
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Reddy_2021_CVPR, author = {Reddy, Pradyumna and Gharbi, Michael and Lukac, Michal and Mitra, Niloy J.}, title = {Im2Vec: Synthesizing Vector Graphics Without Vector Supervision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7342-7351} }

Unsupervised Part Segmentation Through Disentangling Appearance and Shape
Shilong Liu,
Lei Zhang,
Xiao Yang,
Hang Su,
Jun Zhu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2021_CVPR, author = {Liu, Shilong and Zhang, Lei and Yang, Xiao and Su, Hang and Zhu, Jun}, title = {Unsupervised Part Segmentation Through Disentangling Appearance and Shape}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8355-8364} }

Affective Processes: Stochastic Modelling of Temporal Context for Emotion and Facial Expression Recognition
Enrique Sanchez,
Mani Kumar Tellamekala,
Michel Valstar,
Georgios Tzimiropoulos
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sanchez_2021_CVPR, author = {Sanchez, Enrique and Tellamekala, Mani Kumar and Valstar, Michel and Tzimiropoulos, Georgios}, title = {Affective Processes: Stochastic Modelling of Temporal Context for Emotion and Facial Expression Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9074-9084} }

ID-Unet: Iterative Soft and Hard Deformation for View Synthesis
Mingyu Yin,
Li Sun,
Qingli Li
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yin_2021_CVPR, author = {Yin, Mingyu and Sun, Li and Li, Qingli}, title = {ID-Unet: Iterative Soft and Hard Deformation for View Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7220-7229} }

Mask-ToF: Learning Microlens Masks for Flying Pixel Correction in Time-of-Flight Imaging
Ilya Chugunov,
Seung-Hwan Baek,
Qiang Fu,
Wolfgang Heidrich,
Felix Heide
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chugunov_2021_CVPR, author = {Chugunov, Ilya and Baek, Seung-Hwan and Fu, Qiang and Heidrich, Wolfgang and Heide, Felix}, title = {Mask-ToF: Learning Microlens Masks for Flying Pixel Correction in Time-of-Flight Imaging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9116-9126} }

QPP: Real-Time Quantization Parameter Prediction for Deep Neural Networks
Vladimir Kryzhanovskiy,
Gleb Balitskiy,
Nikolay Kozyrskiy,
Aleksandr Zuruev
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kryzhanovskiy_2021_CVPR, author = {Kryzhanovskiy, Vladimir and Balitskiy, Gleb and Kozyrskiy, Nikolay and Zuruev, Aleksandr}, title = {QPP: Real-Time Quantization Parameter Prediction for Deep Neural Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10684-10692} }

CReST: A Class-Rebalancing Self-Training Framework for Imbalanced Semi-Supervised Learning
Chen Wei,
Kihyuk Sohn,
Clayton Mellina,
Alan Yuille,
Fan Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wei_2021_CVPR, author = {Wei, Chen and Sohn, Kihyuk and Mellina, Clayton and Yuille, Alan and Yang, Fan}, title = {CReST: A Class-Rebalancing Self-Training Framework for Imbalanced Semi-Supervised Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10857-10866} }

Towards Diverse Paragraph Captioning for Untrimmed Videos
Yuqing Song,
Shizhe Chen,
Qin Jin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Song_2021_CVPR, author = {Song, Yuqing and Chen, Shizhe and Jin, Qin}, title = {Towards Diverse Paragraph Captioning for Untrimmed Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11245-11254} }

Adversarial Robustness Across Representation Spaces
Pranjal Awasthi,
George Yu,
Chun-Sung Ferng,
Andrew Tomkins,
Da-Cheng Juan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Awasthi_2021_CVPR, author = {Awasthi, Pranjal and Yu, George and Ferng, Chun-Sung and Tomkins, Andrew and Juan, Da-Cheng}, title = {Adversarial Robustness Across Representation Spaces}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7608-7616} }

MagDR: Mask-Guided Detection and Reconstruction for Defending Deepfakes
Zhikai Chen,
Lingxi Xie,
Shanmin Pang,
Yong He,
Bo Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Zhikai and Xie, Lingxi and Pang, Shanmin and He, Yong and Zhang, Bo}, title = {MagDR: Mask-Guided Detection and Reconstruction for Defending Deepfakes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9014-9023} }

Lighting, Reflectance and Geometry Estimation From 360deg Panoramic Stereo
Junxuan Li,
Hongdong Li,
Yasuyuki Matsushita
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Junxuan and Li, Hongdong and Matsushita, Yasuyuki}, title = {Lighting, Reflectance and Geometry Estimation From 360deg Panoramic Stereo}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10591-10600} }

NeX: Real-Time View Synthesis With Neural Basis Expansion
Suttisak Wizadwongsa,
Pakkapon Phongthawee,
Jiraphon Yenphraphai,
Supasorn Suwajanakorn
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wizadwongsa_2021_CVPR, author = {Wizadwongsa, Suttisak and Phongthawee, Pakkapon and Yenphraphai, Jiraphon and Suwajanakorn, Supasorn}, title = {NeX: Real-Time View Synthesis With Neural Basis Expansion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8534-8543} }

Beyond Bounding-Box: Convex-Hull Feature Adaptation for Oriented and Densely Packed Object Detection
Zonghao Guo,
Chang Liu,
Xiaosong Zhang,
Jianbin Jiao,
Xiangyang Ji,
Qixiang Ye
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2021_CVPR, author = {Guo, Zonghao and Liu, Chang and Zhang, Xiaosong and Jiao, Jianbin and Ji, Xiangyang and Ye, Qixiang}, title = {Beyond Bounding-Box: Convex-Hull Feature Adaptation for Oriented and Densely Packed Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8792-8801} }

Parser-Free Virtual Try-On via Distilling Appearance Flows
Yuying Ge,
Yibing Song,
Ruimao Zhang,
Chongjian Ge,
Wei Liu,
Ping Luo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ge_2021_CVPR, author = {Ge, Yuying and Song, Yibing and Zhang, Ruimao and Ge, Chongjian and Liu, Wei and Luo, Ping}, title = {Parser-Free Virtual Try-On via Distilling Appearance Flows}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8485-8493} }

Rethinking BiSeNet for Real-Time Semantic Segmentation
Mingyuan Fan,
Shenqi Lai,
Junshi Huang,
Xiaoming Wei,
Zhenhua Chai,
Junfeng Luo,
Xiaolin Wei
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2021_CVPR, author = {Fan, Mingyuan and Lai, Shenqi and Huang, Junshi and Wei, Xiaoming and Chai, Zhenhua and Luo, Junfeng and Wei, Xiaolin}, title = {Rethinking BiSeNet for Real-Time Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9716-9725} }

Learning To Restore Hazy Video: A New Real-World Dataset and a New Method
Xinyi Zhang,
Hang Dong,
Jinshan Pan,
Chao Zhu,
Ying Tai,
Chengjie Wang,
Jilin Li,
Feiyue Huang,
Fei Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2021_CVPR, author = {Zhang, Xinyi and Dong, Hang and Pan, Jinshan and Zhu, Chao and Tai, Ying and Wang, Chengjie and Li, Jilin and Huang, Feiyue and Wang, Fei}, title = {Learning To Restore Hazy Video: A New Real-World Dataset and a New Method}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9239-9248} }

Towards Efficient Tensor Decomposition-Based DNN Model Compression With Optimization Framework
Miao Yin,
Yang Sui,
Siyu Liao,
Bo Yuan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yin_2021_CVPR, author = {Yin, Miao and Sui, Yang and Liao, Siyu and Yuan, Bo}, title = {Towards Efficient Tensor Decomposition-Based DNN Model Compression With Optimization Framework}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10674-10683} }

User-Guided Line Art Flat Filling With Split Filling Mechanism
Lvmin Zhang,
Chengze Li,
Edgar Simo-Serra,
Yi Ji,
Tien-Tsin Wong,
Chunping Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2021_CVPR, author = {Zhang, Lvmin and Li, Chengze and Simo-Serra, Edgar and Ji, Yi and Wong, Tien-Tsin and Liu, Chunping}, title = {User-Guided Line Art Flat Filling With Split Filling Mechanism}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9889-9898} }

DeFLOCNet: Deep Image Editing via Flexible Low-Level Controls
Hongyu Liu,
Ziyu Wan,
Wei Huang,
Yibing Song,
Xintong Han,
Jing Liao,
Bin Jiang,
Wei Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2021_CVPR, author = {Liu, Hongyu and Wan, Ziyu and Huang, Wei and Song, Yibing and Han, Xintong and Liao, Jing and Jiang, Bin and Liu, Wei}, title = {DeFLOCNet: Deep Image Editing via Flexible Low-Level Controls}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10765-10774} }

Group Whitening: Balancing Learning Efficiency and Representational Capacity
Lei Huang,
Yi Zhou,
Li Liu,
Fan Zhu,
Ling Shao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2021_CVPR, author = {Huang, Lei and Zhou, Yi and Liu, Li and Zhu, Fan and Shao, Ling}, title = {Group Whitening: Balancing Learning Efficiency and Representational Capacity}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9512-9521} }

Adversarial Robustness Under Long-Tailed Distribution
Tong Wu,
Ziwei Liu,
Qingqiu Huang,
Yu Wang,
Dahua Lin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2021_CVPR, author = {Wu, Tong and Liu, Ziwei and Huang, Qingqiu and Wang, Yu and Lin, Dahua}, title = {Adversarial Robustness Under Long-Tailed Distribution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8659-8668} }

Augmentation Strategies for Learning With Noisy Labels
Kento Nishi,
Yi Ding,
Alex Rich,
Tobias Hollerer
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Nishi_2021_CVPR, author = {Nishi, Kento and Ding, Yi and Rich, Alex and Hollerer, Tobias}, title = {Augmentation Strategies for Learning With Noisy Labels}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8022-8031} }

AdaStereo: A Simple and Efficient Approach for Adaptive Stereo Matching
Xiao Song,
Guorun Yang,
Xinge Zhu,
Hui Zhou,
Zhe Wang,
Jianping Shi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Song_2021_CVPR, author = {Song, Xiao and Yang, Guorun and Zhu, Xinge and Zhou, Hui and Wang, Zhe and Shi, Jianping}, title = {AdaStereo: A Simple and Efficient Approach for Adaptive Stereo Matching}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10328-10337} }

Point Cloud Instance Segmentation Using Probabilistic Embeddings
Biao Zhang,
Peter Wonka
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2021_CVPR, author = {Zhang, Biao and Wonka, Peter}, title = {Point Cloud Instance Segmentation Using Probabilistic Embeddings}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8883-8892} }

Large-Capacity Image Steganography Based on Invertible Neural Networks
Shao-Ping Lu,
Rong Wang,
Tao Zhong,
Paul L. Rosin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2021_CVPR, author = {Lu, Shao-Ping and Wang, Rong and Zhong, Tao and Rosin, Paul L.}, title = {Large-Capacity Image Steganography Based on Invertible Neural Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10816-10825} }

Exploiting Edge-Oriented Reasoning for 3D Point-Based Scene Graph Analysis
Chaoyi Zhang,
Jianhui Yu,
Yang Song,
Weidong Cai
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2021_CVPR, author = {Zhang, Chaoyi and Yu, Jianhui and Song, Yang and Cai, Weidong}, title = {Exploiting Edge-Oriented Reasoning for 3D Point-Based Scene Graph Analysis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9705-9715} }

Every Annotation Counts: Multi-Label Deep Supervision for Medical Image Segmentation
Simon Reiss,
Constantin Seibold,
Alexander Freytag,
Erik Rodner,
Rainer Stiefelhagen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Reiss_2021_CVPR, author = {Reiss, Simon and Seibold, Constantin and Freytag, Alexander and Rodner, Erik and Stiefelhagen, Rainer}, title = {Every Annotation Counts: Multi-Label Deep Supervision for Medical Image Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9532-9542} }

FAPIS: A Few-Shot Anchor-Free Part-Based Instance Segmenter
Khoi Nguyen,
Sinisa Todorovic
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Nguyen_2021_CVPR, author = {Nguyen, Khoi and Todorovic, Sinisa}, title = {FAPIS: A Few-Shot Anchor-Free Part-Based Instance Segmenter}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11099-11108} }

Gradient Forward-Propagation for Large-Scale Temporal Video Modelling
Mateusz Malinowski,
Dimitrios Vytiniotis,
Grzegorz Swirszcz,
Viorica Patraucean,
Joao Carreira
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Malinowski_2021_CVPR, author = {Malinowski, Mateusz and Vytiniotis, Dimitrios and Swirszcz, Grzegorz and Patraucean, Viorica and Carreira, Joao}, title = {Gradient Forward-Propagation for Large-Scale Temporal Video Modelling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9249-9259} }

Learning a Non-Blind Deblurring Network for Night Blurry Images
Liang Chen,
Jiawei Zhang,
Jinshan Pan,
Songnan Lin,
Faming Fang,
Jimmy S. Ren
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Liang and Zhang, Jiawei and Pan, Jinshan and Lin, Songnan and Fang, Faming and Ren, Jimmy S.}, title = {Learning a Non-Blind Deblurring Network for Night Blurry Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10542-10550} }

Differentiable Diffusion for Dense Depth Estimation From Multi-View Images
Numair Khan,
Min H. Kim,
James Tompkin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Khan_2021_CVPR, author = {Khan, Numair and Kim, Min H. and Tompkin, James}, title = {Differentiable Diffusion for Dense Depth Estimation From Multi-View Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8912-8921} }

Deep Compositional Metric Learning
Wenzhao Zheng,
Chengkun Wang,
Jiwen Lu,
Jie Zhou
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2021_CVPR, author = {Zheng, Wenzhao and Wang, Chengkun and Lu, Jiwen and Zhou, Jie}, title = {Deep Compositional Metric Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9320-9329} }

AIFit: Automatic 3D Human-Interpretable Feedback Models for Fitness Training
Mihai Fieraru,
Mihai Zanfir,
Silviu Cristian Pirlea,
Vlad Olaru,
Cristian Sminchisescu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Fieraru_2021_CVPR, author = {Fieraru, Mihai and Zanfir, Mihai and Pirlea, Silviu Cristian and Olaru, Vlad and Sminchisescu, Cristian}, title = {AIFit: Automatic 3D Human-Interpretable Feedback Models for Fitness Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9919-9928} }

Synthesizing Long-Term 3D Human Motion and Interaction in 3D Scenes
Jiashun Wang,
Huazhe Xu,
Jingwei Xu,
Sifei Liu,
Xiaolong Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2021_CVPR, author = {Wang, Jiashun and Xu, Huazhe and Xu, Jingwei and Liu, Sifei and Wang, Xiaolong}, title = {Synthesizing Long-Term 3D Human Motion and Interaction in 3D Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9401-9411} }

Diverse Branch Block: Building a Convolution as an Inception-Like Unit
Xiaohan Ding,
Xiangyu Zhang,
Jungong Han,
Guiguang Ding
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2021_CVPR, author = {Ding, Xiaohan and Zhang, Xiangyu and Han, Jungong and Ding, Guiguang}, title = {Diverse Branch Block: Building a Convolution as an Inception-Like Unit}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10886-10895} }

Post-Hoc Uncertainty Calibration for Domain Drift Scenarios
Christian Tomani,
Sebastian Gruber,
Muhammed Ebrar Erdem,
Daniel Cremers,
Florian Buettner
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tomani_2021_CVPR, author = {Tomani, Christian and Gruber, Sebastian and Erdem, Muhammed Ebrar and Cremers, Daniel and Buettner, Florian}, title = {Post-Hoc Uncertainty Calibration for Domain Drift Scenarios}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10124-10132} }

LAU-Net: Latitude Adaptive Upscaling Network for Omnidirectional Image Super-Resolution
Xin Deng,
Hao Wang,
Mai Xu,
Yichen Guo,
Yuhang Song,
Li Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Deng_2021_CVPR, author = {Deng, Xin and Wang, Hao and Xu, Mai and Guo, Yichen and Song, Yuhang and Yang, Li}, title = {LAU-Net: Latitude Adaptive Upscaling Network for Omnidirectional Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9189-9198} }

CDFI: Compression-Driven Network Design for Frame Interpolation
Tianyu Ding,
Luming Liang,
Zhihui Zhu,
Ilya Zharkov
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2021_CVPR, author = {Ding, Tianyu and Liang, Luming and Zhu, Zhihui and Zharkov, Ilya}, title = {CDFI: Compression-Driven Network Design for Frame Interpolation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8001-8011} }

Representative Batch Normalization With Feature Calibration
Shang-Hua Gao,
Qi Han,
Duo Li,
Ming-Ming Cheng,
Pai Peng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2021_CVPR, author = {Gao, Shang-Hua and Han, Qi and Li, Duo and Cheng, Ming-Ming and Peng, Pai}, title = {Representative Batch Normalization With Feature Calibration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8669-8679} }

VarifocalNet: An IoU-Aware Dense Object Detector
Haoyang Zhang,
Ying Wang,
Feras Dayoub,
Niko Sunderhauf
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2021_CVPR, author = {Zhang, Haoyang and Wang, Ying and Dayoub, Feras and Sunderhauf, Niko}, title = {VarifocalNet: An IoU-Aware Dense Object Detector}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8514-8523} }

Abstract Spatial-Temporal Reasoning via Probabilistic Abduction and Execution
Chi Zhang,
Baoxiong Jia,
Song-Chun Zhu,
Yixin Zhu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2021_CVPR, author = {Zhang, Chi and Jia, Baoxiong and Zhu, Song-Chun and Zhu, Yixin}, title = {Abstract Spatial-Temporal Reasoning via Probabilistic Abduction and Execution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9736-9746} }

Reducing Domain Gap by Reducing Style Bias
Hyeonseob Nam,
HyunJae Lee,
Jongchan Park,
Wonjun Yoon,
Donggeun Yoo
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Nam_2021_CVPR, author = {Nam, Hyeonseob and Lee, HyunJae and Park, Jongchan and Yoon, Wonjun and Yoo, Donggeun}, title = {Reducing Domain Gap by Reducing Style Bias}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8690-8699} }

Semantic Relation Reasoning for Shot-Stable Few-Shot Object Detection
Chenchen Zhu,
Fangyi Chen,
Uzair Ahmed,
Zhiqiang Shen,
Marios Savvides
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2021_CVPR, author = {Zhu, Chenchen and Chen, Fangyi and Ahmed, Uzair and Shen, Zhiqiang and Savvides, Marios}, title = {Semantic Relation Reasoning for Shot-Stable Few-Shot Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8782-8791} }

Online Multiple Object Tracking With Cross-Task Synergy
Song Guo,
Jingya Wang,
Xinchao Wang,
Dacheng Tao
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2021_CVPR, author = {Guo, Song and Wang, Jingya and Wang, Xinchao and Tao, Dacheng}, title = {Online Multiple Object Tracking With Cross-Task Synergy}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8136-8145} }

Prior Based Human Completion
Zibo Zhao,
Wen Liu,
Yanyu Xu,
Xianing Chen,
Weixin Luo,
Lei Jin,
Bohui Zhu,
Tong Liu,
Binqiang Zhao,
Shenghua Gao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2021_CVPR, author = {Zhao, Zibo and Liu, Wen and Xu, Yanyu and Chen, Xianing and Luo, Weixin and Jin, Lei and Zhu, Bohui and Liu, Tong and Zhao, Binqiang and Gao, Shenghua}, title = {Prior Based Human Completion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7951-7961} }

FSCE: Few-Shot Object Detection via Contrastive Proposal Encoding
Bo Sun,
Banghuai Li,
Shengcai Cai,
Ye Yuan,
Chi Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2021_CVPR, author = {Sun, Bo and Li, Banghuai and Cai, Shengcai and Yuan, Ye and Zhang, Chi}, title = {FSCE: Few-Shot Object Detection via Contrastive Proposal Encoding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7352-7362} }

Learning 3D Shape Feature for Texture-Insensitive Person Re-Identification
Jiaxing Chen,
Xinyang Jiang,
Fudong Wang,
Jun Zhang,
Feng Zheng,
Xing Sun,
Wei-Shi Zheng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Jiaxing and Jiang, Xinyang and Wang, Fudong and Zhang, Jun and Zheng, Feng and Sun, Xing and Zheng, Wei-Shi}, title = {Learning 3D Shape Feature for Texture-Insensitive Person Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8146-8155} }

OPANAS: One-Shot Path Aggregation Network Architecture Search for Object Detection
Tingting Liang,
Yongtao Wang,
Zhi Tang,
Guosheng Hu,
Haibin Ling
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liang_2021_CVPR, author = {Liang, Tingting and Wang, Yongtao and Tang, Zhi and Hu, Guosheng and Ling, Haibin}, title = {OPANAS: One-Shot Path Aggregation Network Architecture Search for Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10195-10203} }

Partial Person Re-Identification With Part-Part Correspondence Learning
Tianyu He,
Xu Shen,
Jianqiang Huang,
Zhibo Chen,
Xian-Sheng Hua
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{He_2021_CVPR, author = {He, Tianyu and Shen, Xu and Huang, Jianqiang and Chen, Zhibo and Hua, Xian-Sheng}, title = {Partial Person Re-Identification With Part-Part Correspondence Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9105-9115} }

Transformer Tracking
Xin Chen,
Bin Yan,
Jiawen Zhu,
Dong Wang,
Xiaoyun Yang,
Huchuan Lu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Xin and Yan, Bin and Zhu, Jiawen and Wang, Dong and Yang, Xiaoyun and Lu, Huchuan}, title = {Transformer Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8126-8135} }

Structured Scene Memory for Vision-Language Navigation
Hanqing Wang,
Wenguan Wang,
Wei Liang,
Caiming Xiong,
Jianbing Shen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2021_CVPR, author = {Wang, Hanqing and Wang, Wenguan and Liang, Wei and Xiong, Caiming and Shen, Jianbing}, title = {Structured Scene Memory for Vision-Language Navigation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8455-8464} }

Progressive Stage-Wise Learning for Unsupervised Feature Representation Enhancement
Zefan Li,
Chenxi Liu,
Alan Yuille,
Bingbing Ni,
Wenjun Zhang,
Wen Gao
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Zefan and Liu, Chenxi and Yuille, Alan and Ni, Bingbing and Zhang, Wenjun and Gao, Wen}, title = {Progressive Stage-Wise Learning for Unsupervised Feature Representation Enhancement}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9767-9776} }

Domain-Specific Suppression for Adaptive Object Detection
Yu Wang,
Rui Zhang,
Shuo Zhang,
Miao Li,
Yangyang Xia,
Xishan Zhang,
Shaoli Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2021_CVPR, author = {Wang, Yu and Zhang, Rui and Zhang, Shuo and Li, Miao and Xia, Yangyang and Zhang, Xishan and Liu, Shaoli}, title = {Domain-Specific Suppression for Adaptive Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9603-9612} }

D2IM-Net: Learning Detail Disentangled Implicit Fields From Single Images
Manyi Li,
Hao Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Manyi and Zhang, Hao}, title = {D2IM-Net: Learning Detail Disentangled Implicit Fields From Single Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10246-10255} }

MonoRUn: Monocular 3D Object Detection by Reconstruction and Uncertainty Propagation
Hansheng Chen,
Yuyao Huang,
Wei Tian,
Zhong Gao,
Lu Xiong
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Hansheng and Huang, Yuyao and Tian, Wei and Gao, Zhong and Xiong, Lu}, title = {MonoRUn: Monocular 3D Object Detection by Reconstruction and Uncertainty Propagation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10379-10388} }

Few-Shot Image Generation via Cross-Domain Correspondence
Utkarsh Ojha,
Yijun Li,
Jingwan Lu,
Alexei A. Efros,
Yong Jae Lee,
Eli Shechtman,
Richard Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ojha_2021_CVPR, author = {Ojha, Utkarsh and Li, Yijun and Lu, Jingwan and Efros, Alexei A. and Lee, Yong Jae and Shechtman, Eli and Zhang, Richard}, title = {Few-Shot Image Generation via Cross-Domain Correspondence}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10743-10752} }

Neural Body: Implicit Neural Representations With Structured Latent Codes for Novel View Synthesis of Dynamic Humans
Sida Peng,
Yuanqing Zhang,
Yinghao Xu,
Qianqian Wang,
Qing Shuai,
Hujun Bao,
Xiaowei Zhou
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2021_CVPR, author = {Peng, Sida and Zhang, Yuanqing and Xu, Yinghao and Wang, Qianqian and Shuai, Qing and Bao, Hujun and Zhou, Xiaowei}, title = {Neural Body: Implicit Neural Representations With Structured Latent Codes for Novel View Synthesis of Dynamic Humans}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9054-9063} }

3D Video Stabilization With Depth Estimation by CNN-Based Optimization
Yao-Chih Lee,
Kuan-Wei Tseng,
Yu-Ta Chen,
Chien-Cheng Chen,
Chu-Song Chen,
Yi-Ping Hung
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2021_CVPR, author = {Lee, Yao-Chih and Tseng, Kuan-Wei and Chen, Yu-Ta and Chen, Chien-Cheng and Chen, Chu-Song and Hung, Yi-Ping}, title = {3D Video Stabilization With Depth Estimation by CNN-Based Optimization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10621-10630} }

Predicting Human Scanpaths in Visual Question Answering
Xianyu Chen,
Ming Jiang,
Qi Zhao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Xianyu and Jiang, Ming and Zhao, Qi}, title = {Predicting Human Scanpaths in Visual Question Answering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10876-10885} }

DetectoRS: Detecting Objects With Recursive Feature Pyramid and Switchable Atrous Convolution
Siyuan Qiao,
Liang-Chieh Chen,
Alan Yuille
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Qiao_2021_CVPR, author = {Qiao, Siyuan and Chen, Liang-Chieh and Yuille, Alan}, title = {DetectoRS: Detecting Objects With Recursive Feature Pyramid and Switchable Atrous Convolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10213-10224} }

Improving Accuracy of Binary Neural Networks Using Unbalanced Activation Distribution
Hyungjun Kim,
Jihoon Park,
Changhun Lee,
Jae-Joon Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2021_CVPR, author = {Kim, Hyungjun and Park, Jihoon and Lee, Changhun and Kim, Jae-Joon}, title = {Improving Accuracy of Binary Neural Networks Using Unbalanced Activation Distribution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7862-7871} }

Cylindrical and Asymmetrical 3D Convolution Networks for LiDAR Segmentation
Xinge Zhu,
Hui Zhou,
Tai Wang,
Fangzhou Hong,
Yuexin Ma,
Wei Li,
Hongsheng Li,
Dahua Lin
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2021_CVPR, author = {Zhu, Xinge and Zhou, Hui and Wang, Tai and Hong, Fangzhou and Ma, Yuexin and Li, Wei and Li, Hongsheng and Lin, Dahua}, title = {Cylindrical and Asymmetrical 3D Convolution Networks for LiDAR Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9939-9948} }

DCT-Mask: Discrete Cosine Transform Mask Representation for Instance Segmentation
Xing Shen,
Jirui Yang,
Chunbo Wei,
Bing Deng,
Jianqiang Huang,
Xian-Sheng Hua,
Xiaoliang Cheng,
Kewei Liang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shen_2021_CVPR, author = {Shen, Xing and Yang, Jirui and Wei, Chunbo and Deng, Bing and Huang, Jianqiang and Hua, Xian-Sheng and Cheng, Xiaoliang and Liang, Kewei}, title = {DCT-Mask: Discrete Cosine Transform Mask Representation for Instance Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8720-8729} }

Dynamic Domain Adaptation for Efficient Inference
Shuang Li,
JinMing Zhang,
Wenxuan Ma,
Chi Harold Liu,
Wei Li
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Shuang and Zhang, JinMing and Ma, Wenxuan and Liu, Chi Harold and Li, Wei}, title = {Dynamic Domain Adaptation for Efficient Inference}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7832-7841} }

Unsupervised Multi-Source Domain Adaptation Without Access to Source Data
Sk Miraj Ahmed,
Dripta S. Raychaudhuri,
Sujoy Paul,
Samet Oymak,
Amit K. Roy-Chowdhury
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ahmed_2021_CVPR, author = {Ahmed, Sk Miraj and Raychaudhuri, Dripta S. and Paul, Sujoy and Oymak, Samet and Roy-Chowdhury, Amit K.}, title = {Unsupervised Multi-Source Domain Adaptation Without Access to Source Data}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10103-10112} }

Cross Modal Focal Loss for RGBD Face Anti-Spoofing
Anjith George,
Sebastien Marcel
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{George_2021_CVPR, author = {George, Anjith and Marcel, Sebastien}, title = {Cross Modal Focal Loss for RGBD Face Anti-Spoofing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7882-7891} }

Tangent Space Backpropagation for 3D Transformation Groups
Zachary Teed,
Jia Deng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Teed_2021_CVPR, author = {Teed, Zachary and Deng, Jia}, title = {Tangent Space Backpropagation for 3D Transformation Groups}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10338-10347} }

Few-Shot Classification With Feature Map Reconstruction Networks
Davis Wertheimer,
Luming Tang,
Bharath Hariharan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wertheimer_2021_CVPR, author = {Wertheimer, Davis and Tang, Luming and Hariharan, Bharath}, title = {Few-Shot Classification With Feature Map Reconstruction Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8012-8021} }

Spatio-temporal Contrastive Domain Adaptation for Action Recognition
Xiaolin Song,
Sicheng Zhao,
Jingyu Yang,
Huanjing Yue,
Pengfei Xu,
Runbo Hu,
Hua Chai
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Song_2021_CVPR, author = {Song, Xiaolin and Zhao, Sicheng and Yang, Jingyu and Yue, Huanjing and Xu, Pengfei and Hu, Runbo and Chai, Hua}, title = {Spatio-temporal Contrastive Domain Adaptation for Action Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9787-9795} }

Exploiting Semantic Embedding and Visual Feature for Facial Action Unit Detection
Huiyuan Yang,
Lijun Yin,
Yi Zhou,
Jiuxiang Gu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2021_CVPR, author = {Yang, Huiyuan and Yin, Lijun and Zhou, Yi and Gu, Jiuxiang}, title = {Exploiting Semantic Embedding and Visual Feature for Facial Action Unit Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10482-10491} }

Categorical Depth Distribution Network for Monocular 3D Object Detection
Cody Reading,
Ali Harakeh,
Julia Chae,
Steven L. Waslander
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Reading_2021_CVPR, author = {Reading, Cody and Harakeh, Ali and Chae, Julia and Waslander, Steven L.}, title = {Categorical Depth Distribution Network for Monocular 3D Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8555-8564} }

Unsupervised Learning for Robust Fitting: A Reinforcement Learning Approach
Giang Truong,
Huu Le,
David Suter,
Erchuan Zhang,
Syed Zulqarnain Gilani
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Truong_2021_CVPR, author = {Truong, Giang and Le, Huu and Suter, David and Zhang, Erchuan and Gilani, Syed Zulqarnain}, title = {Unsupervised Learning for Robust Fitting: A Reinforcement Learning Approach}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10348-10357} }

Learning to Track Instances without Video Annotations
Yang Fu,
Sifei Liu,
Umar Iqbal,
Shalini De Mello,
Humphrey Shi,
Jan Kautz
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fu_2021_CVPR, author = {Fu, Yang and Liu, Sifei and Iqbal, Umar and De Mello, Shalini and Shi, Humphrey and Kautz, Jan}, title = {Learning to Track Instances without Video Annotations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8680-8689} }

Representation Learning via Global Temporal Alignment and Cycle-Consistency
Isma Hadji,
Konstantinos G. Derpanis,
Allan D. Jepson
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hadji_2021_CVPR, author = {Hadji, Isma and Derpanis, Konstantinos G. and Jepson, Allan D.}, title = {Representation Learning via Global Temporal Alignment and Cycle-Consistency}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11068-11077} }

When Age-Invariant Face Recognition Meets Face Age Synthesis: A Multi-Task Learning Framework
Zhizhong Huang,
Junping Zhang,
Hongming Shan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2021_CVPR, author = {Huang, Zhizhong and Zhang, Junping and Shan, Hongming}, title = {When Age-Invariant Face Recognition Meets Face Age Synthesis: A Multi-Task Learning Framework}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7282-7291} }

Learning Dynamics via Graph Neural Networks for Human Pose Estimation and Tracking
Yiding Yang,
Zhou Ren,
Haoxiang Li,
Chunluan Zhou,
Xinchao Wang,
Gang Hua
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2021_CVPR, author = {Yang, Yiding and Ren, Zhou and Li, Haoxiang and Zhou, Chunluan and Wang, Xinchao and Hua, Gang}, title = {Learning Dynamics via Graph Neural Networks for Human Pose Estimation and Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8074-8084} }

Smoothing the Disentangled Latent Style Space for Unsupervised Image-to-Image Translation
Yahui Liu,
Enver Sangineto,
Yajing Chen,
Linchao Bao,
Haoxian Zhang,
Nicu Sebe,
Bruno Lepri,
Wei Wang,
Marco De Nadai
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2021_CVPR, author = {Liu, Yahui and Sangineto, Enver and Chen, Yajing and Bao, Linchao and Zhang, Haoxian and Sebe, Nicu and Lepri, Bruno and Wang, Wei and De Nadai, Marco}, title = {Smoothing the Disentangled Latent Style Space for Unsupervised Image-to-Image Translation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10785-10794} }

Robust Instance Segmentation Through Reasoning About Multi-Object Occlusion
Xiaoding Yuan,
Adam Kortylewski,
Yihong Sun,
Alan Yuille
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yuan_2021_CVPR, author = {Yuan, Xiaoding and Kortylewski, Adam and Sun, Yihong and Yuille, Alan}, title = {Robust Instance Segmentation Through Reasoning About Multi-Object Occlusion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11141-11150} }

Architectural Adversarial Robustness: The Case for Deep Pursuit
George Cazenavette,
Calvin Murdock,
Simon Lucey
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cazenavette_2021_CVPR, author = {Cazenavette, George and Murdock, Calvin and Lucey, Simon}, title = {Architectural Adversarial Robustness: The Case for Deep Pursuit}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7150-7158} }

Scene Essence
Jiayan Qiu,
Yiding Yang,
Xinchao Wang,
Dacheng Tao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Qiu_2021_CVPR, author = {Qiu, Jiayan and Yang, Yiding and Wang, Xinchao and Tao, Dacheng}, title = {Scene Essence}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8322-8333} }

VDSM: Unsupervised Video Disentanglement With State-Space Modeling and Deep Mixtures of Experts
Matthew J. Vowels,
Necati Cihan Camgoz,
Richard Bowden
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Vowels_2021_CVPR, author = {Vowels, Matthew J. and Camgoz, Necati Cihan and Bowden, Richard}, title = {VDSM: Unsupervised Video Disentanglement With State-Space Modeling and Deep Mixtures of Experts}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8176-8186} }

Deformed Implicit Field: Modeling 3D Shapes With Learned Dense Correspondence
Yu Deng,
Jiaolong Yang,
Xin Tong
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Deng_2021_CVPR, author = {Deng, Yu and Yang, Jiaolong and Tong, Xin}, title = {Deformed Implicit Field: Modeling 3D Shapes With Learned Dense Correspondence}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10286-10296} }

Verifiability and Predictability: Interpreting Utilities of Network Architectures for Point Cloud Processing
Wen Shen,
Zhihua Wei,
Shikun Huang,
Binbin Zhang,
Panyue Chen,
Ping Zhao,
Quanshi Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shen_2021_CVPR, author = {Shen, Wen and Wei, Zhihua and Huang, Shikun and Zhang, Binbin and Chen, Panyue and Zhao, Ping and Zhang, Quanshi}, title = {Verifiability and Predictability: Interpreting Utilities of Network Architectures for Point Cloud Processing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10703-10712} }

Neural Splines: Fitting 3D Surfaces With Infinitely-Wide Neural Networks
Francis Williams,
Matthew Trager,
Joan Bruna,
Denis Zorin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Williams_2021_CVPR, author = {Williams, Francis and Trager, Matthew and Bruna, Joan and Zorin, Denis}, title = {Neural Splines: Fitting 3D Surfaces With Infinitely-Wide Neural Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9949-9958} }

Few-Shot 3D Point Cloud Semantic Segmentation
Na Zhao,
Tat-Seng Chua,
Gim Hee Lee
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2021_CVPR, author = {Zhao, Na and Chua, Tat-Seng and Lee, Gim Hee}, title = {Few-Shot 3D Point Cloud Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8873-8882} }

Adaptive Consistency Prior Based Deep Network for Image Denoising
Chao Ren,
Xiaohai He,
Chuncheng Wang,
Zhibo Zhao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ren_2021_CVPR, author = {Ren, Chao and He, Xiaohai and Wang, Chuncheng and Zhao, Zhibo}, title = {Adaptive Consistency Prior Based Deep Network for Image Denoising}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8596-8606} }

Topological Planning With Transformers for Vision-and-Language Navigation
Kevin Chen,
Junshen K. Chen,
Jo Chuang,
Marynel Vazquez,
Silvio Savarese
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Kevin and Chen, Junshen K. and Chuang, Jo and Vazquez, Marynel and Savarese, Silvio}, title = {Topological Planning With Transformers for Vision-and-Language Navigation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11276-11286} }

Open-Book Video Captioning With Retrieve-Copy-Generate Network
Ziqi Zhang,
Zhongang Qi,
Chunfeng Yuan,
Ying Shan,
Bing Li,
Ying Deng,
Weiming Hu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2021_CVPR, author = {Zhang, Ziqi and Qi, Zhongang and Yuan, Chunfeng and Shan, Ying and Li, Bing and Deng, Ying and Hu, Weiming}, title = {Open-Book Video Captioning With Retrieve-Copy-Generate Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9837-9846} }

SDD-FIQA: Unsupervised Face Image Quality Assessment With Similarity Distribution Distance
Fu-Zhao Ou,
Xingyu Chen,
Ruixin Zhang,
Yuge Huang,
Shaoxin Li,
Jilin Li,
Yong Li,
Liujuan Cao,
Yuan-Gen Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ou_2021_CVPR, author = {Ou, Fu-Zhao and Chen, Xingyu and Zhang, Ruixin and Huang, Yuge and Li, Shaoxin and Li, Jilin and Li, Yong and Cao, Liujuan and Wang, Yuan-Gen}, title = {SDD-FIQA: Unsupervised Face Image Quality Assessment With Similarity Distribution Distance}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7670-7679} }

Embracing Uncertainty: Decoupling and De-Bias for Robust Temporal Grounding
Hao Zhou,
Chongyang Zhang,
Yan Luo,
Yanjun Chen,
Chuanping Hu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2021_CVPR, author = {Zhou, Hao and Zhang, Chongyang and Luo, Yan and Chen, Yanjun and Hu, Chuanping}, title = {Embracing Uncertainty: Decoupling and De-Bias for Robust Temporal Grounding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8445-8454} }

Discrete-Continuous Action Space Policy Gradient-Based Attention for Image-Text Matching
Shiyang Yan,
Li Yu,
Yuan Xie
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2021_CVPR, author = {Yan, Shiyang and Yu, Li and Xie, Yuan}, title = {Discrete-Continuous Action Space Policy Gradient-Based Attention for Image-Text Matching}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8096-8105} }

Learning Continuous Image Representation With Local Implicit Image Function
Yinbo Chen,
Sifei Liu,
Xiaolong Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Yinbo and Liu, Sifei and Wang, Xiaolong}, title = {Learning Continuous Image Representation With Local Implicit Image Function}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8628-8638} }

Locally Aware Piecewise Transformation Fields for 3D Human Mesh Registration
Shaofei Wang,
Andreas Geiger,
Siyu Tang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2021_CVPR, author = {Wang, Shaofei and Geiger, Andreas and Tang, Siyu}, title = {Locally Aware Piecewise Transformation Fields for 3D Human Mesh Registration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7639-7648} }

Graph Attention Tracking
Dongyan Guo,
Yanyan Shao,
Ying Cui,
Zhenhua Wang,
Liyan Zhang,
Chunhua Shen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2021_CVPR, author = {Guo, Dongyan and Shao, Yanyan and Cui, Ying and Wang, Zhenhua and Zhang, Liyan and Shen, Chunhua}, title = {Graph Attention Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9543-9552} }

OpenMix: Reviving Known Knowledge for Discovering Novel Visual Categories in an Open World
Zhun Zhong,
Linchao Zhu,
Zhiming Luo,
Shaozi Li,
Yi Yang,
Nicu Sebe
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhong_2021_CVPR, author = {Zhong, Zhun and Zhu, Linchao and Luo, Zhiming and Li, Shaozi and Yang, Yi and Sebe, Nicu}, title = {OpenMix: Reviving Known Knowledge for Discovering Novel Visual Categories in an Open World}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9462-9470} }

General Instance Distillation for Object Detection
Xing Dai,
Zeren Jiang,
Zhao Wu,
Yiping Bao,
Zhicheng Wang,
Si Liu,
Erjin Zhou
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dai_2021_CVPR, author = {Dai, Xing and Jiang, Zeren and Wu, Zhao and Bao, Yiping and Wang, Zhicheng and Liu, Si and Zhou, Erjin}, title = {General Instance Distillation for Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7842-7851} }

Cross-View Regularization for Domain Adaptive Panoptic Segmentation
Jiaxing Huang,
Dayan Guan,
Aoran Xiao,
Shijian Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2021_CVPR, author = {Huang, Jiaxing and Guan, Dayan and Xiao, Aoran and Lu, Shijian}, title = {Cross-View Regularization for Domain Adaptive Panoptic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10133-10144} }

Lesion-Aware Transformers for Diabetic Retinopathy Grading
Rui Sun,
Yihao Li,
Tianzhu Zhang,
Zhendong Mao,
Feng Wu,
Yongdong Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2021_CVPR, author = {Sun, Rui and Li, Yihao and Zhang, Tianzhu and Mao, Zhendong and Wu, Feng and Zhang, Yongdong}, title = {Lesion-Aware Transformers for Diabetic Retinopathy Grading}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10938-10947} }

QPIC: Query-Based Pairwise Human-Object Interaction Detection With Image-Wide Contextual Information
Masato Tamura,
Hiroki Ohashi,
Tomoaki Yoshinaga
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tamura_2021_CVPR, author = {Tamura, Masato and Ohashi, Hiroki and Yoshinaga, Tomoaki}, title = {QPIC: Query-Based Pairwise Human-Object Interaction Detection With Image-Wide Contextual Information}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10410-10419} }

Home Action Genome: Cooperative Compositional Action Understanding
Nishant Rai,
Haofeng Chen,
Jingwei Ji,
Rishi Desai,
Kazuki Kozuka,
Shun Ishizaka,
Ehsan Adeli,
Juan Carlos Niebles
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Rai_2021_CVPR, author = {Rai, Nishant and Chen, Haofeng and Ji, Jingwei and Desai, Rishi and Kozuka, Kazuki and Ishizaka, Shun and Adeli, Ehsan and Niebles, Juan Carlos}, title = {Home Action Genome: Cooperative Compositional Action Understanding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11184-11193} }

Less Is More: ClipBERT for Video-and-Language Learning via Sparse Sampling
Jie Lei,
Linjie Li,
Luowei Zhou,
Zhe Gan,
Tamara L. Berg,
Mohit Bansal,
Jingjing Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lei_2021_CVPR, author = {Lei, Jie and Li, Linjie and Zhou, Luowei and Gan, Zhe and Berg, Tamara L. and Bansal, Mohit and Liu, Jingjing}, title = {Less Is More: ClipBERT for Video-and-Language Learning via Sparse Sampling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7331-7341} }

Self-Supervised Learning of Depth Inference for Multi-View Stereo
Jiayu Yang,
Jose M. Alvarez,
Miaomiao Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2021_CVPR, author = {Yang, Jiayu and Alvarez, Jose M. and Liu, Miaomiao}, title = {Self-Supervised Learning of Depth Inference for Multi-View Stereo}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7526-7534} }

ST3D: Self-Training for Unsupervised Domain Adaptation on 3D Object Detection
Jihan Yang,
Shaoshuai Shi,
Zhe Wang,
Hongsheng Li,
Xiaojuan Qi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2021_CVPR, author = {Yang, Jihan and Shi, Shaoshuai and Wang, Zhe and Li, Hongsheng and Qi, Xiaojuan}, title = {ST3D: Self-Training for Unsupervised Domain Adaptation on 3D Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10368-10378} }

Exploiting & Refining Depth Distributions With Triangulation Light Curtains
Yaadhav Raaj,
Siddharth Ancha,
Robert Tamburo,
David Held,
Srinivasa G. Narasimhan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Raaj_2021_CVPR, author = {Raaj, Yaadhav and Ancha, Siddharth and Tamburo, Robert and Held, David and Narasimhan, Srinivasa G.}, title = {Exploiting \& Refining Depth Distributions With Triangulation Light Curtains}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7434-7442} }

Deeply Shape-Guided Cascade for Instance Segmentation
Hao Ding,
Siyuan Qiao,
Alan Yuille,
Wei Shen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2021_CVPR, author = {Ding, Hao and Qiao, Siyuan and Yuille, Alan and Shen, Wei}, title = {Deeply Shape-Guided Cascade for Instance Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8278-8288} }

Fashion IQ: A New Dataset Towards Retrieving Images by Natural Language Feedback
Hui Wu,
Yupeng Gao,
Xiaoxiao Guo,
Ziad Al-Halah,
Steven Rennie,
Kristen Grauman,
Rogerio Feris
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2021_CVPR, author = {Wu, Hui and Gao, Yupeng and Guo, Xiaoxiao and Al-Halah, Ziad and Rennie, Steven and Grauman, Kristen and Feris, Rogerio}, title = {Fashion IQ: A New Dataset Towards Retrieving Images by Natural Language Feedback}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11307-11317} }

GeoSim: Realistic Video Simulation via Geometry-Aware Composition for Self-Driving
Yun Chen,
Frieda Rong,
Shivam Duggal,
Shenlong Wang,
Xinchen Yan,
Sivabalan Manivasagam,
Shangjie Xue,
Ersin Yumer,
Raquel Urtasun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Yun and Rong, Frieda and Duggal, Shivam and Wang, Shenlong and Yan, Xinchen and Manivasagam, Sivabalan and Xue, Shangjie and Yumer, Ersin and Urtasun, Raquel}, title = {GeoSim: Realistic Video Simulation via Geometry-Aware Composition for Self-Driving}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7230-7240} }

Anchor-Constrained Viterbi for Set-Supervised Action Segmentation
Jun Li,
Sinisa Todorovic
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Jun and Todorovic, Sinisa}, title = {Anchor-Constrained Viterbi for Set-Supervised Action Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9806-9815} }

Learning Scene Structure Guidance via Cross-Task Knowledge Transfer for Single Depth Super-Resolution
Baoli Sun,
Xinchen Ye,
Baopu Li,
Haojie Li,
Zhihui Wang,
Rui Xu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2021_CVPR, author = {Sun, Baoli and Ye, Xinchen and Li, Baopu and Li, Haojie and Wang, Zhihui and Xu, Rui}, title = {Learning Scene Structure Guidance via Cross-Task Knowledge Transfer for Single Depth Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7792-7801} }

Model-Based 3D Hand Reconstruction via Self-Supervised Learning
Yujin Chen,
Zhigang Tu,
Di Kang,
Linchao Bao,
Ying Zhang,
Xuefei Zhe,
Ruizhi Chen,
Junsong Yuan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Yujin and Tu, Zhigang and Kang, Di and Bao, Linchao and Zhang, Ying and Zhe, Xuefei and Chen, Ruizhi and Yuan, Junsong}, title = {Model-Based 3D Hand Reconstruction via Self-Supervised Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10451-10460} }

Learning Goals From Failure
Dave Epstein,
Carl Vondrick
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Epstein_2021_CVPR, author = {Epstein, Dave and Vondrick, Carl}, title = {Learning Goals From Failure}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11194-11204} }

Linear Semantics in Generative Adversarial Networks
Jianjin Xu,
Changxi Zheng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2021_CVPR, author = {Xu, Jianjin and Zheng, Changxi}, title = {Linear Semantics in Generative Adversarial Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9351-9360} }

Mesoscopic Photogrammetry With an Unstabilized Phone Camera
Kevin C. Zhou,
Colin Cooke,
Jaehee Park,
Ruobing Qian,
Roarke Horstmeyer,
Joseph A. Izatt,
Sina Farsiu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2021_CVPR, author = {Zhou, Kevin C. and Cooke, Colin and Park, Jaehee and Qian, Ruobing and Horstmeyer, Roarke and Izatt, Joseph A. and Farsiu, Sina}, title = {Mesoscopic Photogrammetry With an Unstabilized Phone Camera}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7535-7545} }

Panoramic Image Reflection Removal
Yuchen Hong,
Qian Zheng,
Lingran Zhao,
Xudong Jiang,
Alex C. Kot,
Boxin Shi
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hong_2021_CVPR, author = {Hong, Yuchen and Zheng, Qian and Zhao, Lingran and Jiang, Xudong and Kot, Alex C. and Shi, Boxin}, title = {Panoramic Image Reflection Removal}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7762-7771} }

Diverse Semantic Image Synthesis via Probability Distribution Modeling
Zhentao Tan,
Menglei Chai,
Dongdong Chen,
Jing Liao,
Qi Chu,
Bin Liu,
Gang Hua,
Nenghai Yu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tan_2021_CVPR, author = {Tan, Zhentao and Chai, Menglei and Chen, Dongdong and Liao, Jing and Chu, Qi and Liu, Bin and Hua, Gang and Yu, Nenghai}, title = {Diverse Semantic Image Synthesis via Probability Distribution Modeling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7962-7971} }

NeRF in the Wild: Neural Radiance Fields for Unconstrained Photo Collections
Ricardo Martin-Brualla,
Noha Radwan,
Mehdi S. M. Sajjadi,
Jonathan T. Barron,
Alexey Dosovitskiy,
Daniel Duckworth
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Martin-Brualla_2021_CVPR, author = {Martin-Brualla, Ricardo and Radwan, Noha and Sajjadi, Mehdi S. M. and Barron, Jonathan T. and Dosovitskiy, Alexey and Duckworth, Daniel}, title = {NeRF in the Wild: Neural Radiance Fields for Unconstrained Photo Collections}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7210-7219} }

GrooMeD-NMS: Grouped Mathematically Differentiable NMS for Monocular 3D Object Detection
Abhinav Kumar,
Garrick Brazil,
Xiaoming Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kumar_2021_CVPR, author = {Kumar, Abhinav and Brazil, Garrick and Liu, Xiaoming}, title = {GrooMeD-NMS: Grouped Mathematically Differentiable NMS for Monocular 3D Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8973-8983} }

Flow Guided Transformable Bottleneck Networks for Motion Retargeting
Jian Ren,
Menglei Chai,
Oliver J. Woodford,
Kyle Olszewski,
Sergey Tulyakov
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ren_2021_CVPR, author = {Ren, Jian and Chai, Menglei and Woodford, Oliver J. and Olszewski, Kyle and Tulyakov, Sergey}, title = {Flow Guided Transformable Bottleneck Networks for Motion Retargeting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10795-10805} }

Unsupervised Degradation Representation Learning for Blind Super-Resolution
Longguang Wang,
Yingqian Wang,
Xiaoyu Dong,
Qingyu Xu,
Jungang Yang,
Wei An,
Yulan Guo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2021_CVPR, author = {Wang, Longguang and Wang, Yingqian and Dong, Xiaoyu and Xu, Qingyu and Yang, Jungang and An, Wei and Guo, Yulan}, title = {Unsupervised Degradation Representation Learning for Blind Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10581-10590} }

Semi-Supervised Action Recognition With Temporal Contrastive Learning
Ankit Singh,
Omprakash Chakraborty,
Ashutosh Varshney,
Rameswar Panda,
Rogerio Feris,
Kate Saenko,
Abir Das
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Singh_2021_CVPR, author = {Singh, Ankit and Chakraborty, Omprakash and Varshney, Ashutosh and Panda, Rameswar and Feris, Rogerio and Saenko, Kate and Das, Abir}, title = {Semi-Supervised Action Recognition With Temporal Contrastive Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10389-10399} }

SG-Net: Spatial Granularity Network for One-Stage Video Instance Segmentation
Dongfang Liu,
Yiming Cui,
Wenbo Tan,
Yingjie Chen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2021_CVPR, author = {Liu, Dongfang and Cui, Yiming and Tan, Wenbo and Chen, Yingjie}, title = {SG-Net: Spatial Granularity Network for One-Stage Video Instance Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9816-9825} }

Semantic Segmentation With Generative Models: Semi-Supervised Learning and Strong Out-of-Domain Generalization
Daiqing Li,
Junlin Yang,
Karsten Kreis,
Antonio Torralba,
Sanja Fidler
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Daiqing and Yang, Junlin and Kreis, Karsten and Torralba, Antonio and Fidler, Sanja}, title = {Semantic Segmentation With Generative Models: Semi-Supervised Learning and Strong Out-of-Domain Generalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8300-8311} }

Deep Burst Super-Resolution
Goutam Bhat,
Martin Danelljan,
Luc Van Gool,
Radu Timofte
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bhat_2021_CVPR, author = {Bhat, Goutam and Danelljan, Martin and Van Gool, Luc and Timofte, Radu}, title = {Deep Burst Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9209-9218} }

Clusformer: A Transformer Based Clustering Approach to Unsupervised Large-Scale Face and Visual Landmark Recognition
Xuan-Bac Nguyen,
Duc Toan Bui,
Chi Nhan Duong,
Tien D. Bui,
Khoa Luu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Nguyen_2021_CVPR, author = {Nguyen, Xuan-Bac and Bui, Duc Toan and Duong, Chi Nhan and Bui, Tien D. and Luu, Khoa}, title = {Clusformer: A Transformer Based Clustering Approach to Unsupervised Large-Scale Face and Visual Landmark Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10847-10856} }

Compatibility-Aware Heterogeneous Visual Search
Rahul Duggal,
Hao Zhou,
Shuo Yang,
Yuanjun Xiong,
Wei Xia,
Zhuowen Tu,
Stefano Soatto
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Duggal_2021_CVPR, author = {Duggal, Rahul and Zhou, Hao and Yang, Shuo and Xiong, Yuanjun and Xia, Wei and Tu, Zhuowen and Soatto, Stefano}, title = {Compatibility-Aware Heterogeneous Visual Search}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10723-10732} }

Uncertainty-Aware Joint Salient Object and Camouflaged Object Detection
Aixuan Li,
Jing Zhang,
Yunqiu Lv,
Bowen Liu,
Tong Zhang,
Yuchao Dai
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Aixuan and Zhang, Jing and Lv, Yunqiu and Liu, Bowen and Zhang, Tong and Dai, Yuchao}, title = {Uncertainty-Aware Joint Salient Object and Camouflaged Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10071-10081} }

HourNAS: Extremely Fast Neural Architecture Search Through an Hourglass Lens
Zhaohui Yang,
Yunhe Wang,
Xinghao Chen,
Jianyuan Guo,
Wei Zhang,
Chao Xu,
Chunjing Xu,
Dacheng Tao,
Chang Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2021_CVPR, author = {Yang, Zhaohui and Wang, Yunhe and Chen, Xinghao and Guo, Jianyuan and Zhang, Wei and Xu, Chao and Xu, Chunjing and Tao, Dacheng and Xu, Chang}, title = {HourNAS: Extremely Fast Neural Architecture Search Through an Hourglass Lens}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10896-10906} }

PoseAug: A Differentiable Pose Augmentation Framework for 3D Human Pose Estimation
Kehong Gong,
Jianfeng Zhang,
Jiashi Feng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gong_2021_CVPR, author = {Gong, Kehong and Zhang, Jianfeng and Feng, Jiashi}, title = {PoseAug: A Differentiable Pose Augmentation Framework for 3D Human Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8575-8584} }

Seesaw Loss for Long-Tailed Instance Segmentation
Jiaqi Wang,
Wenwei Zhang,
Yuhang Zang,
Yuhang Cao,
Jiangmiao Pang,
Tao Gong,
Kai Chen,
Ziwei Liu,
Chen Change Loy,
Dahua Lin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2021_CVPR, author = {Wang, Jiaqi and Zhang, Wenwei and Zang, Yuhang and Cao, Yuhang and Pang, Jiangmiao and Gong, Tao and Chen, Kai and Liu, Ziwei and Loy, Chen Change and Lin, Dahua}, title = {Seesaw Loss for Long-Tailed Instance Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9695-9704} }

Dynamic Neural Radiance Fields for Monocular 4D Facial Avatar Reconstruction
Guy Gafni,
Justus Thies,
Michael Zollhofer,
Matthias Niessner
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gafni_2021_CVPR, author = {Gafni, Guy and Thies, Justus and Zollhofer, Michael and Niessner, Matthias}, title = {Dynamic Neural Radiance Fields for Monocular 4D Facial Avatar Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8649-8658} }

Adversarial Generation of Continuous Images
Ivan Skorokhodov,
Savva Ignatyev,
Mohamed Elhoseiny
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Skorokhodov_2021_CVPR, author = {Skorokhodov, Ivan and Ignatyev, Savva and Elhoseiny, Mohamed}, title = {Adversarial Generation of Continuous Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10753-10764} }

TextOCR: Towards Large-Scale End-to-End Reasoning for Arbitrary-Shaped Scene Text
Amanpreet Singh,
Guan Pang,
Mandy Toh,
Jing Huang,
Wojciech Galuba,
Tal Hassner
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Singh_2021_CVPR, author = {Singh, Amanpreet and Pang, Guan and Toh, Mandy and Huang, Jing and Galuba, Wojciech and Hassner, Tal}, title = {TextOCR: Towards Large-Scale End-to-End Reasoning for Arbitrary-Shaped Scene Text}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8802-8812} }

Multi-Source Domain Adaptation With Collaborative Learning for Semantic Segmentation
Jianzhong He,
Xu Jia,
Shuaijun Chen,
Jianzhuang Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{He_2021_CVPR, author = {He, Jianzhong and Jia, Xu and Chen, Shuaijun and Liu, Jianzhuang}, title = {Multi-Source Domain Adaptation With Collaborative Learning for Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11008-11017} }

A Closer Look at Fourier Spectrum Discrepancies for CNN-Generated Images Detection
Keshigeyan Chandrasegaran,
Ngoc-Trung Tran,
Ngai-Man Cheung
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chandrasegaran_2021_CVPR, author = {Chandrasegaran, Keshigeyan and Tran, Ngoc-Trung and Cheung, Ngai-Man}, title = {A Closer Look at Fourier Spectrum Discrepancies for CNN-Generated Images Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7200-7209} }

Dynamic Head: Unifying Object Detection Heads With Attentions
Xiyang Dai,
Yinpeng Chen,
Bin Xiao,
Dongdong Chen,
Mengchen Liu,
Lu Yuan,
Lei Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dai_2021_CVPR, author = {Dai, Xiyang and Chen, Yinpeng and Xiao, Bin and Chen, Dongdong and Liu, Mengchen and Yuan, Lu and Zhang, Lei}, title = {Dynamic Head: Unifying Object Detection Heads With Attentions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7373-7382} }

One-Shot Free-View Neural Talking-Head Synthesis for Video Conferencing
Ting-Chun Wang,
Arun Mallya,
Ming-Yu Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2021_CVPR, author = {Wang, Ting-Chun and Mallya, Arun and Liu, Ming-Yu}, title = {One-Shot Free-View Neural Talking-Head Synthesis for Video Conferencing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10039-10049} }

Adversarially Adaptive Normalization for Single Domain Generalization
Xinjie Fan,
Qifei Wang,
Junjie Ke,
Feng Yang,
Boqing Gong,
Mingyuan Zhou
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2021_CVPR, author = {Fan, Xinjie and Wang, Qifei and Ke, Junjie and Yang, Feng and Gong, Boqing and Zhou, Mingyuan}, title = {Adversarially Adaptive Normalization for Single Domain Generalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8208-8217} }

RAFT-3D: Scene Flow Using Rigid-Motion Embeddings
Zachary Teed,
Jia Deng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Teed_2021_CVPR, author = {Teed, Zachary and Deng, Jia}, title = {RAFT-3D: Scene Flow Using Rigid-Motion Embeddings}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8375-8384} }

Orthogonal Over-Parameterized Training
Weiyang Liu,
Rongmei Lin,
Zhen Liu,
James M. Rehg,
Liam Paull,
Li Xiong,
Le Song,
Adrian Weller
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2021_CVPR, author = {Liu, Weiyang and Lin, Rongmei and Liu, Zhen and Rehg, James M. and Paull, Liam and Xiong, Li and Song, Le and Weller, Adrian}, title = {Orthogonal Over-Parameterized Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7251-7260} }

Network Pruning via Performance Maximization
Shangqian Gao,
Feihu Huang,
Weidong Cai,
Heng Huang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2021_CVPR, author = {Gao, Shangqian and Huang, Feihu and Cai, Weidong and Huang, Heng}, title = {Network Pruning via Performance Maximization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9270-9280} }

SceneGraphFusion: Incremental 3D Scene Graph Prediction From RGB-D Sequences
Shun-Cheng Wu,
Johanna Wald,
Keisuke Tateno,
Nassir Navab,
Federico Tombari
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2021_CVPR, author = {Wu, Shun-Cheng and Wald, Johanna and Tateno, Keisuke and Navab, Nassir and Tombari, Federico}, title = {SceneGraphFusion: Incremental 3D Scene Graph Prediction From RGB-D Sequences}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7515-7525} }

SRWarp: Generalized Image Super-Resolution under Arbitrary Transformation
Sanghyun Son,
Kyoung Mu Lee
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Son_2021_CVPR, author = {Son, Sanghyun and Lee, Kyoung Mu}, title = {SRWarp: Generalized Image Super-Resolution under Arbitrary Transformation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7782-7791} }

Anti-Aliasing Semantic Reconstruction for Few-Shot Semantic Segmentation
Binghao Liu,
Yao Ding,
Jianbin Jiao,
Xiangyang Ji,
Qixiang Ye
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2021_CVPR, author = {Liu, Binghao and Ding, Yao and Jiao, Jianbin and Ji, Xiangyang and Ye, Qixiang}, title = {Anti-Aliasing Semantic Reconstruction for Few-Shot Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9747-9756} }

Asymmetric Gained Deep Image Compression With Continuous Rate Adaptation
Ze Cui,
Jing Wang,
Shangyin Gao,
Tiansheng Guo,
Yihui Feng,
Bo Bai
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Cui_2021_CVPR, author = {Cui, Ze and Wang, Jing and Gao, Shangyin and Guo, Tiansheng and Feng, Yihui and Bai, Bo}, title = {Asymmetric Gained Deep Image Compression With Continuous Rate Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10532-10541} }

NeRV: Neural Reflectance and Visibility Fields for Relighting and View Synthesis
Pratul P. Srinivasan,
Boyang Deng,
Xiuming Zhang,
Matthew Tancik,
Ben Mildenhall,
Jonathan T. Barron
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Srinivasan_2021_CVPR, author = {Srinivasan, Pratul P. and Deng, Boyang and Zhang, Xiuming and Tancik, Matthew and Mildenhall, Ben and Barron, Jonathan T.}, title = {NeRV: Neural Reflectance and Visibility Fields for Relighting and View Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7495-7504} }

Light Field Super-Resolution With Zero-Shot Learning
Zhen Cheng,
Zhiwei Xiong,
Chang Chen,
Dong Liu,
Zheng-Jun Zha
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2021_CVPR, author = {Cheng, Zhen and Xiong, Zhiwei and Chen, Chang and Liu, Dong and Zha, Zheng-Jun}, title = {Light Field Super-Resolution With Zero-Shot Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10010-10019} }

Three Ways To Improve Semantic Segmentation With Self-Supervised Depth Estimation
Lukas Hoyer,
Dengxin Dai,
Yuhua Chen,
Adrian Koring,
Suman Saha,
Luc Van Gool
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hoyer_2021_CVPR, author = {Hoyer, Lukas and Dai, Dengxin and Chen, Yuhua and Koring, Adrian and Saha, Suman and Van Gool, Luc}, title = {Three Ways To Improve Semantic Segmentation With Self-Supervised Depth Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11130-11140} }

iMiGUE: An Identity-Free Video Dataset for Micro-Gesture Understanding and Emotion Analysis
Xin Liu,
Henglin Shi,
Haoyu Chen,
Zitong Yu,
Xiaobai Li,
Guoying Zhao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2021_CVPR, author = {Liu, Xin and Shi, Henglin and Chen, Haoyu and Yu, Zitong and Li, Xiaobai and Zhao, Guoying}, title = {iMiGUE: An Identity-Free Video Dataset for Micro-Gesture Understanding and Emotion Analysis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10631-10642} }

Nutrition5k: Towards Automatic Nutritional Understanding of Generic Food
Quin Thames,
Arjun Karpur,
Wade Norris,
Fangting Xia,
Liviu Panait,
Tobias Weyand,
Jack Sim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Thames_2021_CVPR, author = {Thames, Quin and Karpur, Arjun and Norris, Wade and Xia, Fangting and Panait, Liviu and Weyand, Tobias and Sim, Jack}, title = {Nutrition5k: Towards Automatic Nutritional Understanding of Generic Food}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8903-8911} }

Scale-Aware Automatic Augmentation for Object Detection
Yukang Chen,
Yanwei Li,
Tao Kong,
Lu Qi,
Ruihang Chu,
Lei Li,
Jiaya Jia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Yukang and Li, Yanwei and Kong, Tao and Qi, Lu and Chu, Ruihang and Li, Lei and Jia, Jiaya}, title = {Scale-Aware Automatic Augmentation for Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9563-9572} }

Prioritized Architecture Sampling With Monto-Carlo Tree Search
Xiu Su,
Tao Huang,
Yanxi Li,
Shan You,
Fei Wang,
Chen Qian,
Changshui Zhang,
Chang Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Su_2021_CVPR, author = {Su, Xiu and Huang, Tao and Li, Yanxi and You, Shan and Wang, Fei and Qian, Chen and Zhang, Changshui and Xu, Chang}, title = {Prioritized Architecture Sampling With Monto-Carlo Tree Search}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10968-10977} }

Read Like Humans: Autonomous, Bidirectional and Iterative Language Modeling for Scene Text Recognition
Shancheng Fang,
Hongtao Xie,
Yuxin Wang,
Zhendong Mao,
Yongdong Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fang_2021_CVPR, author = {Fang, Shancheng and Xie, Hongtao and Wang, Yuxin and Mao, Zhendong and Zhang, Yongdong}, title = {Read Like Humans: Autonomous, Bidirectional and Iterative Language Modeling for Scene Text Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7098-7107} }

Neural Architecture Search With Random Labels
Xuanyang Zhang,
Pengfei Hou,
Xiangyu Zhang,
Jian Sun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2021_CVPR, author = {Zhang, Xuanyang and Hou, Pengfei and Zhang, Xiangyu and Sun, Jian}, title = {Neural Architecture Search With Random Labels}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10907-10916} }

UnsupervisedR&R: Unsupervised Point Cloud Registration via Differentiable Rendering
Mohamed El Banani,
Luya Gao,
Justin Johnson
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{El_Banani_2021_CVPR, author = {El Banani, Mohamed and Gao, Luya and Johnson, Justin}, title = {UnsupervisedR\&R: Unsupervised Point Cloud Registration via Differentiable Rendering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7129-7139} }

BASAR:Black-Box Attack on Skeletal Action Recognition
Yunfeng Diao,
Tianjia Shao,
Yong-Liang Yang,
Kun Zhou,
He Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Diao_2021_CVPR, author = {Diao, Yunfeng and Shao, Tianjia and Yang, Yong-Liang and Zhou, Kun and Wang, He}, title = {BASAR:Black-Box Attack on Skeletal Action Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7597-7607} }

Self-Supervised Learning on 3D Point Clouds by Learning Discrete Generative Models
Benjamin Eckart,
Wentao Yuan,
Chao Liu,
Jan Kautz
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Eckart_2021_CVPR, author = {Eckart, Benjamin and Yuan, Wentao and Liu, Chao and Kautz, Jan}, title = {Self-Supervised Learning on 3D Point Clouds by Learning Discrete Generative Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8248-8257} }

Dense Relation Distillation With Context-Aware Aggregation for Few-Shot Object Detection
Hanzhe Hu,
Shuai Bai,
Aoxue Li,
Jinshi Cui,
Liwei Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2021_CVPR, author = {Hu, Hanzhe and Bai, Shuai and Li, Aoxue and Cui, Jinshi and Wang, Liwei}, title = {Dense Relation Distillation With Context-Aware Aggregation for Few-Shot Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10185-10194} }

Generating Diverse Structure for Image Inpainting With Hierarchical VQ-VAE
Jialun Peng,
Dong Liu,
Songcen Xu,
Houqiang Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2021_CVPR, author = {Peng, Jialun and Liu, Dong and Xu, Songcen and Li, Houqiang}, title = {Generating Diverse Structure for Image Inpainting With Hierarchical VQ-VAE}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10775-10784} }

Refine Myself by Teaching Myself: Feature Refinement via Self-Knowledge Distillation
Mingi Ji,
Seungjae Shin,
Seunghyun Hwang,
Gibeom Park,
Il-Chul Moon
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ji_2021_CVPR, author = {Ji, Mingi and Shin, Seungjae and Hwang, Seunghyun and Park, Gibeom and Moon, Il-Chul}, title = {Refine Myself by Teaching Myself: Feature Refinement via Self-Knowledge Distillation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10664-10673} }

Self-Supervised Visibility Learning for Novel View Synthesis
Yujiao Shi,
Hongdong Li,
Xin Yu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shi_2021_CVPR, author = {Shi, Yujiao and Li, Hongdong and Yu, Xin}, title = {Self-Supervised Visibility Learning for Novel View Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9675-9684} }

CapsuleRRT: Relationships-Aware Regression Tracking via Capsules
Ding Ma,
Xiangqian Wu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2021_CVPR, author = {Ma, Ding and Wu, Xiangqian}, title = {CapsuleRRT: Relationships-Aware Regression Tracking via Capsules}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10948-10957} }

Test-Time Fast Adaptation for Dynamic Scene Deblurring via Meta-Auxiliary Learning
Zhixiang Chi,
Yang Wang,
Yuanhao Yu,
Jin Tang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chi_2021_CVPR, author = {Chi, Zhixiang and Wang, Yang and Yu, Yuanhao and Tang, Jin}, title = {Test-Time Fast Adaptation for Dynamic Scene Deblurring via Meta-Auxiliary Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9137-9146} }

TrafficSim: Learning To Simulate Realistic Multi-Agent Behaviors
Simon Suo,
Sebastian Regalado,
Sergio Casas,
Raquel Urtasun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Suo_2021_CVPR, author = {Suo, Simon and Regalado, Sebastian and Casas, Sergio and Urtasun, Raquel}, title = {TrafficSim: Learning To Simulate Realistic Multi-Agent Behaviors}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10400-10409} }

Monocular 3D Multi-Person Pose Estimation by Integrating Top-Down and Bottom-Up Networks
Yu Cheng,
Bo Wang,
Bo Yang,
Robby T. Tan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2021_CVPR, author = {Cheng, Yu and Wang, Bo and Yang, Bo and Tan, Robby T.}, title = {Monocular 3D Multi-Person Pose Estimation by Integrating Top-Down and Bottom-Up Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7649-7659} }

Hijack-GAN: Unintended-Use of Pretrained, Black-Box GANs
Hui-Po Wang,
Ning Yu,
Mario Fritz
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2021_CVPR, author = {Wang, Hui-Po and Yu, Ning and Fritz, Mario}, title = {Hijack-GAN: Unintended-Use of Pretrained, Black-Box GANs}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7872-7881} }

LiDAR R-CNN: An Efficient and Universal 3D Object Detector
Zhichao Li,
Feng Wang,
Naiyan Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Zhichao and Wang, Feng and Wang, Naiyan}, title = {LiDAR R-CNN: An Efficient and Universal 3D Object Detector}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7546-7555} }

Region-Aware Adaptive Instance Normalization for Image Harmonization
Jun Ling,
Han Xue,
Li Song,
Rong Xie,
Xiao Gu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ling_2021_CVPR, author = {Ling, Jun and Xue, Han and Song, Li and Xie, Rong and Gu, Xiao}, title = {Region-Aware Adaptive Instance Normalization for Image Harmonization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9361-9370} }

Sign-Agnostic Implicit Learning of Surface Self-Similarities for Shape Modeling and Reconstruction From Raw Point Clouds
Wenbin Zhao,
Jiabao Lei,
Yuxin Wen,
Jianguo Zhang,
Kui Jia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2021_CVPR, author = {Zhao, Wenbin and Lei, Jiabao and Wen, Yuxin and Zhang, Jianguo and Jia, Kui}, title = {Sign-Agnostic Implicit Learning of Surface Self-Similarities for Shape Modeling and Reconstruction From Raw Point Clouds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10256-10265} }

Temporal Action Segmentation From Timestamp Supervision
Zhe Li,
Yazan Abu Farha,
Jurgen Gall
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Zhe and Abu Farha, Yazan and Gall, Jurgen}, title = {Temporal Action Segmentation From Timestamp Supervision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8365-8374} }

SMD-Nets: Stereo Mixture Density Networks
Fabio Tosi,
Yiyi Liao,
Carolin Schmitt,
Andreas Geiger
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tosi_2021_CVPR, author = {Tosi, Fabio and Liao, Yiyi and Schmitt, Carolin and Geiger, Andreas}, title = {SMD-Nets: Stereo Mixture Density Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8942-8952} }

Learning Progressive Point Embeddings for 3D Point Cloud Generation
Cheng Wen,
Baosheng Yu,
Dacheng Tao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wen_2021_CVPR, author = {Wen, Cheng and Yu, Baosheng and Tao, Dacheng}, title = {Learning Progressive Point Embeddings for 3D Point Cloud Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10266-10275} }

RangeIoUDet: Range Image Based Real-Time 3D Object Detector Optimized by Intersection Over Union
Zhidong Liang,
Zehan Zhang,
Ming Zhang,
Xian Zhao,
Shiliang Pu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liang_2021_CVPR, author = {Liang, Zhidong and Zhang, Zehan and Zhang, Ming and Zhao, Xian and Pu, Shiliang}, title = {RangeIoUDet: Range Image Based Real-Time 3D Object Detector Optimized by Intersection Over Union}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7140-7149} }

Towards Real-World Blind Face Restoration With Generative Facial Prior
Xintao Wang,
Yu Li,
Honglun Zhang,
Ying Shan
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2021_CVPR, author = {Wang, Xintao and Li, Yu and Zhang, Honglun and Shan, Ying}, title = {Towards Real-World Blind Face Restoration With Generative Facial Prior}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9168-9178} }

Self-Supervised Video GANs: Learning for Appearance Consistency and Motion Coherency
Sangeek Hyun,
Jihwan Kim,
Jae-Pil Heo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hyun_2021_CVPR, author = {Hyun, Sangeek and Kim, Jihwan and Heo, Jae-Pil}, title = {Self-Supervised Video GANs: Learning for Appearance Consistency and Motion Coherency}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10826-10835} }

Stochastic Whitening Batch Normalization
Shengdong Zhang,
Ehsan Nezhadarya,
Homa Fashandi,
Jiayi Liu,
Darin Graham,
Mohak Shah
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2021_CVPR, author = {Zhang, Shengdong and Nezhadarya, Ehsan and Fashandi, Homa and Liu, Jiayi and Graham, Darin and Shah, Mohak}, title = {Stochastic Whitening Batch Normalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10978-10987} }

Self-Guided and Cross-Guided Learning for Few-Shot Segmentation
Bingfeng Zhang,
Jimin Xiao,
Terry Qin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2021_CVPR, author = {Zhang, Bingfeng and Xiao, Jimin and Qin, Terry}, title = {Self-Guided and Cross-Guided Learning for Few-Shot Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8312-8321} }

Layerwise Optimization by Gradient Decomposition for Continual Learning
Shixiang Tang,
Dapeng Chen,
Jinguo Zhu,
Shijie Yu,
Wanli Ouyang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2021_CVPR, author = {Tang, Shixiang and Chen, Dapeng and Zhu, Jinguo and Yu, Shijie and Ouyang, Wanli}, title = {Layerwise Optimization by Gradient Decomposition for Continual Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9634-9643} }

Boosting Monocular Depth Estimation Models to High-Resolution via Content-Adaptive Multi-Resolution Merging
S. Mahdi H. Miangoleh,
Sebastian Dille,
Long Mai,
Sylvain Paris,
Yagiz Aksoy
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Miangoleh_2021_CVPR, author = {Miangoleh, S. Mahdi H. and Dille, Sebastian and Mai, Long and Paris, Sylvain and Aksoy, Yagiz}, title = {Boosting Monocular Depth Estimation Models to High-Resolution via Content-Adaptive Multi-Resolution Merging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9685-9694} }

Turning Frequency to Resolution: Video Super-Resolution via Event Cameras
Yongcheng Jing,
Yiding Yang,
Xinchao Wang,
Mingli Song,
Dacheng Tao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jing_2021_CVPR, author = {Jing, Yongcheng and Yang, Yiding and Wang, Xinchao and Song, Mingli and Tao, Dacheng}, title = {Turning Frequency to Resolution: Video Super-Resolution via Event Cameras}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7772-7781} }

PISE: Person Image Synthesis and Editing With Decoupled GAN
Jinsong Zhang,
Kun Li,
Yu-Kun Lai,
Jingyu Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2021_CVPR, author = {Zhang, Jinsong and Li, Kun and Lai, Yu-Kun and Yang, Jingyu}, title = {PISE: Person Image Synthesis and Editing With Decoupled GAN}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7982-7990} }

Learning-Based Image Registration With Meta-Regularization
Ebrahim Al Safadi,
Xubo Song
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Al_Safadi_2021_CVPR, author = {Al Safadi, Ebrahim and Song, Xubo}, title = {Learning-Based Image Registration With Meta-Regularization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10928-10937} }

Neighborhood Contrastive Learning for Novel Class Discovery
Zhun Zhong,
Enrico Fini,
Subhankar Roy,
Zhiming Luo,
Elisa Ricci,
Nicu Sebe
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhong_2021_CVPR, author = {Zhong, Zhun and Fini, Enrico and Roy, Subhankar and Luo, Zhiming and Ricci, Elisa and Sebe, Nicu}, title = {Neighborhood Contrastive Learning for Novel Class Discovery}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10867-10875} }

SimPoE: Simulated Character Control for 3D Human Pose Estimation
Ye Yuan,
Shih-En Wei,
Tomas Simon,
Kris Kitani,
Jason Saragih
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yuan_2021_CVPR, author = {Yuan, Ye and Wei, Shih-En and Simon, Tomas and Kitani, Kris and Saragih, Jason}, title = {SimPoE: Simulated Character Control for 3D Human Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7159-7169} }

Neural Camera Simulators
Hao Ouyang,
Zifan Shi,
Chenyang Lei,
Ka Lung Law,
Qifeng Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ouyang_2021_CVPR, author = {Ouyang, Hao and Shi, Zifan and Lei, Chenyang and Law, Ka Lung and Chen, Qifeng}, title = {Neural Camera Simulators}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7700-7709} }

TPCN: Temporal Point Cloud Networks for Motion Forecasting
Maosheng Ye,
Tongyi Cao,
Qifeng Chen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2021_CVPR, author = {Ye, Maosheng and Cao, Tongyi and Chen, Qifeng}, title = {TPCN: Temporal Point Cloud Networks for Motion Forecasting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11318-11327} }

Dictionary-Guided Scene Text Recognition
Nguyen Nguyen,
Thu Nguyen,
Vinh Tran,
Minh-Triet Tran,
Thanh Duc Ngo,
Thien Huu Nguyen,
Minh Hoai
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Nguyen_2021_CVPR, author = {Nguyen, Nguyen and Nguyen, Thu and Tran, Vinh and Tran, Minh-Triet and Ngo, Thanh Duc and Nguyen, Thien Huu and Hoai, Minh}, title = {Dictionary-Guided Scene Text Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7383-7392} }

Activate or Not: Learning Customized Activation
Ningning Ma,
Xiangyu Zhang,
Ming Liu,
Jian Sun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2021_CVPR, author = {Ma, Ningning and Zhang, Xiangyu and Liu, Ming and Sun, Jian}, title = {Activate or Not: Learning Customized Activation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8032-8042} }

Enhance Curvature Information by Structured Stochastic Quasi-Newton Methods
Minghan Yang,
Dong Xu,
Hongyu Chen,
Zaiwen Wen,
Mengyun Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2021_CVPR, author = {Yang, Minghan and Xu, Dong and Chen, Hongyu and Wen, Zaiwen and Chen, Mengyun}, title = {Enhance Curvature Information by Structured Stochastic Quasi-Newton Methods}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10654-10663} }

Variational Relational Point Completion Network
Liang Pan,
Xinyi Chen,
Zhongang Cai,
Junzhe Zhang,
Haiyu Zhao,
Shuai Yi,
Ziwei Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Pan_2021_CVPR, author = {Pan, Liang and Chen, Xinyi and Cai, Zhongang and Zhang, Junzhe and Zhao, Haiyu and Yi, Shuai and Liu, Ziwei}, title = {Variational Relational Point Completion Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8524-8533} }

StruMonoNet: Structure-Aware Monocular 3D Prediction
Zhenpei Yang,
Li Erran Li,
Qixing Huang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2021_CVPR, author = {Yang, Zhenpei and Li, Li Erran and Huang, Qixing}, title = {StruMonoNet: Structure-Aware Monocular 3D Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7413-7422} }

Learning To Relate Depth and Semantics for Unsupervised Domain Adaptation
Suman Saha,
Anton Obukhov,
Danda Pani Paudel,
Menelaos Kanakis,
Yuhua Chen,
Stamatios Georgoulis,
Luc Van Gool
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Saha_2021_CVPR, author = {Saha, Suman and Obukhov, Anton and Paudel, Danda Pani and Kanakis, Menelaos and Chen, Yuhua and Georgoulis, Stamatios and Van Gool, Luc}, title = {Learning To Relate Depth and Semantics for Unsupervised Domain Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8197-8207} }

SLADE: A Self-Training Framework for Distance Metric Learning
Jiali Duan,
Yen-Liang Lin,
Son Tran,
Larry S. Davis,
C.-C. Jay Kuo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Duan_2021_CVPR, author = {Duan, Jiali and Lin, Yen-Liang and Tran, Son and Davis, Larry S. and Kuo, C.-C. Jay}, title = {SLADE: A Self-Training Framework for Distance Metric Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9644-9653} }

Physically-Aware Generative Network for 3D Shape Modeling
Mariem Mezghanni,
Malika Boulkenafed,
Andre Lieutier,
Maks Ovsjanikov
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Mezghanni_2021_CVPR, author = {Mezghanni, Mariem and Boulkenafed, Malika and Lieutier, Andre and Ovsjanikov, Maks}, title = {Physically-Aware Generative Network for 3D Shape Modeling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9330-9341} }

Objectron: A Large Scale Dataset of Object-Centric Videos in the Wild With Pose Annotations
Adel Ahmadyan,
Liangkai Zhang,
Artsiom Ablavatski,
Jianing Wei,
Matthias Grundmann
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ahmadyan_2021_CVPR, author = {Ahmadyan, Adel and Zhang, Liangkai and Ablavatski, Artsiom and Wei, Jianing and Grundmann, Matthias}, title = {Objectron: A Large Scale Dataset of Object-Centric Videos in the Wild With Pose Annotations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7822-7831} }

Asymmetric Metric Learning for Knowledge Transfer
Mateusz Budnik,
Yannis Avrithis
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Budnik_2021_CVPR, author = {Budnik, Mateusz and Avrithis, Yannis}, title = {Asymmetric Metric Learning for Knowledge Transfer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8228-8238} }

3DCaricShop: A Dataset and a Baseline Method for Single-View 3D Caricature Face Reconstruction
Yuda Qiu,
Xiaojie Xu,
Lingteng Qiu,
Yan Pan,
Yushuang Wu,
Weikai Chen,
Xiaoguang Han
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Qiu_2021_CVPR, author = {Qiu, Yuda and Xu, Xiaojie and Qiu, Lingteng and Pan, Yan and Wu, Yushuang and Chen, Weikai and Han, Xiaoguang}, title = {3DCaricShop: A Dataset and a Baseline Method for Single-View 3D Caricature Face Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10236-10245} }

Fair Attribute Classification Through Latent Space De-Biasing
Vikram V. Ramaswamy,
Sunnie S. Y. Kim,
Olga Russakovsky
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ramaswamy_2021_CVPR, author = {Ramaswamy, Vikram V. and Kim, Sunnie S. Y. and Russakovsky, Olga}, title = {Fair Attribute Classification Through Latent Space De-Biasing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9301-9310} }

On the Difficulty of Membership Inference Attacks
Shahbaz Rezaei,
Xin Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Rezaei_2021_CVPR, author = {Rezaei, Shahbaz and Liu, Xin}, title = {On the Difficulty of Membership Inference Attacks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7892-7900} }

Towards Rolling Shutter Correction and Deblurring in Dynamic Scenes
Zhihang Zhong,
Yinqiang Zheng,
Imari Sato
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhong_2021_CVPR, author = {Zhong, Zhihang and Zheng, Yinqiang and Sato, Imari}, title = {Towards Rolling Shutter Correction and Deblurring in Dynamic Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9219-9228} }

Towards Part-Based Understanding of RGB-D Scans
Alexey Bokhovkin,
Vladislav Ishimtsev,
Emil Bogomolov,
Denis Zorin,
Alexey Artemov,
Evgeny Burnaev,
Angela Dai
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bokhovkin_2021_CVPR, author = {Bokhovkin, Alexey and Ishimtsev, Vladislav and Bogomolov, Emil and Zorin, Denis and Artemov, Alexey and Burnaev, Evgeny and Dai, Angela}, title = {Towards Part-Based Understanding of RGB-D Scans}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7484-7494} }

Bipartite Graph Network With Adaptive Message Passing for Unbiased Scene Graph Generation
Rongjie Li,
Songyang Zhang,
Bo Wan,
Xuming He
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Rongjie and Zhang, Songyang and Wan, Bo and He, Xuming}, title = {Bipartite Graph Network With Adaptive Message Passing for Unbiased Scene Graph Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11109-11119} }

Guided Interactive Video Object Segmentation Using Reliability-Based Attention Maps
Yuk Heo,
Yeong Jun Koh,
Chang-Su Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Heo_2021_CVPR, author = {Heo, Yuk and Koh, Yeong Jun and Kim, Chang-Su}, title = {Guided Interactive Video Object Segmentation Using Reliability-Based Attention Maps}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7322-7330} }

On Self-Contact and Human Pose
Lea Muller,
Ahmed A. A. Osman,
Siyu Tang,
Chun-Hao P. Huang,
Michael J. Black
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Muller_2021_CVPR, author = {Muller, Lea and Osman, Ahmed A. A. and Tang, Siyu and Huang, Chun-Hao P. and Black, Michael J.}, title = {On Self-Contact and Human Pose}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9990-9999} }

Searching for Fast Model Families on Datacenter Accelerators
Sheng Li,
Mingxing Tan,
Ruoming Pang,
Andrew Li,
Liqun Cheng,
Quoc V. Le,
Norman P. Jouppi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Sheng and Tan, Mingxing and Pang, Ruoming and Li, Andrew and Cheng, Liqun and Le, Quoc V. and Jouppi, Norman P.}, title = {Searching for Fast Model Families on Datacenter Accelerators}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8085-8095} }

Task-Aware Variational Adversarial Active Learning
Kwanyoung Kim,
Dongwon Park,
Kwang In Kim,
Se Young Chun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2021_CVPR, author = {Kim, Kwanyoung and Park, Dongwon and Kim, Kwang In and Chun, Se Young}, title = {Task-Aware Variational Adversarial Active Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8166-8175} }

Class-Aware Robust Adversarial Training for Object Detection
Pin-Chun Chen,
Bo-Han Kung,
Jun-Cheng Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Pin-Chun and Kung, Bo-Han and Chen, Jun-Cheng}, title = {Class-Aware Robust Adversarial Training for Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10420-10429} }

Rainbow Memory: Continual Learning With a Memory of Diverse Samples
Jihwan Bang,
Heesu Kim,
YoungJoon Yoo,
Jung-Woo Ha,
Jonghyun Choi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bang_2021_CVPR, author = {Bang, Jihwan and Kim, Heesu and Yoo, YoungJoon and Ha, Jung-Woo and Choi, Jonghyun}, title = {Rainbow Memory: Continual Learning With a Memory of Diverse Samples}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8218-8227} }

Learning Discriminative Prototypes With Dynamic Time Warping
Xiaobin Chang,
Frederick Tung,
Greg Mori
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chang_2021_CVPR, author = {Chang, Xiaobin and Tung, Frederick and Mori, Greg}, title = {Learning Discriminative Prototypes With Dynamic Time Warping}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8395-8404} }

MOS: Towards Scaling Out-of-Distribution Detection for Large Semantic Space
Rui Huang,
Yixuan Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2021_CVPR, author = {Huang, Rui and Li, Yixuan}, title = {MOS: Towards Scaling Out-of-Distribution Detection for Large Semantic Space}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8710-8719} }

Transferable Query Selection for Active Domain Adaptation
Bo Fu,
Zhangjie Cao,
Jianmin Wang,
Mingsheng Long
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Fu_2021_CVPR, author = {Fu, Bo and Cao, Zhangjie and Wang, Jianmin and Long, Mingsheng}, title = {Transferable Query Selection for Active Domain Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7272-7281} }

CLCC: Contrastive Learning for Color Constancy
Yi-Chen Lo,
Chia-Che Chang,
Hsuan-Chao Chiu,
Yu-Hao Huang,
Chia-Ping Chen,
Yu-Lin Chang,
Kevin Jou
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lo_2021_CVPR, author = {Lo, Yi-Chen and Chang, Chia-Che and Chiu, Hsuan-Chao and Huang, Yu-Hao and Chen, Chia-Ping and Chang, Yu-Lin and Jou, Kevin}, title = {CLCC: Contrastive Learning for Color Constancy}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8053-8063} }

Dual Attention Suppression Attack: Generate Adversarial Camouflage in Physical World
Jiakai Wang,
Aishan Liu,
Zixin Yin,
Shunchang Liu,
Shiyu Tang,
Xianglong Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2021_CVPR, author = {Wang, Jiakai and Liu, Aishan and Yin, Zixin and Liu, Shunchang and Tang, Shiyu and Liu, Xianglong}, title = {Dual Attention Suppression Attack: Generate Adversarial Camouflage in Physical World}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8565-8574} }

3D Object Detection With Pointformer
Xuran Pan,
Zhuofan Xia,
Shiji Song,
Li Erran Li,
Gao Huang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Pan_2021_CVPR, author = {Pan, Xuran and Xia, Zhuofan and Song, Shiji and Li, Li Erran and Huang, Gao}, title = {3D Object Detection With Pointformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7463-7472} }

Weakly-Supervised Physically Unconstrained Gaze Estimation
Rakshit Kothari,
Shalini De Mello,
Umar Iqbal,
Wonmin Byeon,
Seonwook Park,
Jan Kautz
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kothari_2021_CVPR, author = {Kothari, Rakshit and De Mello, Shalini and Iqbal, Umar and Byeon, Wonmin and Park, Seonwook and Kautz, Jan}, title = {Weakly-Supervised Physically Unconstrained Gaze Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9980-9989} }

VirTex: Learning Visual Representations From Textual Annotations
Karan Desai,
Justin Johnson
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Desai_2021_CVPR, author = {Desai, Karan and Johnson, Justin}, title = {VirTex: Learning Visual Representations From Textual Annotations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11162-11173} }

Quantifying Explainers of Graph Neural Networks in Computational Pathology
Guillaume Jaume,
Pushpak Pati,
Behzad Bozorgtabar,
Antonio Foncubierta,
Anna Maria Anniciello,
Florinda Feroce,
Tilman Rau,
Jean-Philippe Thiran,
Maria Gabrani,
Orcun Goksel
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jaume_2021_CVPR, author = {Jaume, Guillaume and Pati, Pushpak and Bozorgtabar, Behzad and Foncubierta, Antonio and Anniciello, Anna Maria and Feroce, Florinda and Rau, Tilman and Thiran, Jean-Philippe and Gabrani, Maria and Goksel, Orcun}, title = {Quantifying Explainers of Graph Neural Networks in Computational Pathology}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8106-8116} }

Temporally-Weighted Hierarchical Clustering for Unsupervised Action Segmentation
Saquib Sarfraz,
Naila Murray,
Vivek Sharma,
Ali Diba,
Luc Van Gool,
Rainer Stiefelhagen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sarfraz_2021_CVPR, author = {Sarfraz, Saquib and Murray, Naila and Sharma, Vivek and Diba, Ali and Van Gool, Luc and Stiefelhagen, Rainer}, title = {Temporally-Weighted Hierarchical Clustering for Unsupervised Action Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11225-11234} }

PCLs: Geometry-Aware Neural Reconstruction of 3D Pose With Perspective Crop Layers
Frank Yu,
Mathieu Salzmann,
Pascal Fua,
Helge Rhodin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2021_CVPR, author = {Yu, Frank and Salzmann, Mathieu and Fua, Pascal and Rhodin, Helge}, title = {PCLs: Geometry-Aware Neural Reconstruction of 3D Pose With Perspective Crop Layers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9064-9073} }

The Affective Growth of Computer Vision
Norman Makoto Su,
David J. Crandall
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Su_2021_CVPR, author = {Su, Norman Makoto and Crandall, David J.}, title = {The Affective Growth of Computer Vision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9291-9300} }

Lifelong Person Re-Identification via Adaptive Knowledge Accumulation
Nan Pu,
Wei Chen,
Yu Liu,
Erwin M. Bakker,
Michael S. Lew
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Pu_2021_CVPR, author = {Pu, Nan and Chen, Wei and Liu, Yu and Bakker, Erwin M. and Lew, Michael S.}, title = {Lifelong Person Re-Identification via Adaptive Knowledge Accumulation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7901-7910} }

Locate Then Segment: A Strong Pipeline for Referring Image Segmentation
Ya Jing,
Tao Kong,
Wei Wang,
Liang Wang,
Lei Li,
Tieniu Tan
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jing_2021_CVPR, author = {Jing, Ya and Kong, Tao and Wang, Wei and Wang, Liang and Li, Lei and Tan, Tieniu}, title = {Locate Then Segment: A Strong Pipeline for Referring Image Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9858-9867} }

Exploring Complementary Strengths of Invariant and Equivariant Representations for Few-Shot Learning
Mamshad Nayeem Rizve,
Salman Khan,
Fahad Shahbaz Khan,
Mubarak Shah
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Rizve_2021_CVPR, author = {Rizve, Mamshad Nayeem and Khan, Salman and Khan, Fahad Shahbaz and Shah, Mubarak}, title = {Exploring Complementary Strengths of Invariant and Equivariant Representations for Few-Shot Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10836-10846} }

Towards Bridging Event Captioner and Sentence Localizer for Weakly Supervised Dense Event Captioning
Shaoxiang Chen,
Yu-Gang Jiang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Shaoxiang and Jiang, Yu-Gang}, title = {Towards Bridging Event Captioner and Sentence Localizer for Weakly Supervised Dense Event Captioning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8425-8435} }

Fine-Grained Angular Contrastive Learning With Coarse Labels
Guy Bukchin,
Eli Schwartz,
Kate Saenko,
Ori Shahar,
Rogerio Feris,
Raja Giryes,
Leonid Karlinsky
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bukchin_2021_CVPR, author = {Bukchin, Guy and Schwartz, Eli and Saenko, Kate and Shahar, Ori and Feris, Rogerio and Giryes, Raja and Karlinsky, Leonid}, title = {Fine-Grained Angular Contrastive Learning With Coarse Labels}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8730-8740} }

Open Domain Generalization with Domain-Augmented Meta-Learning
Yang Shu,
Zhangjie Cao,
Chenyu Wang,
Jianmin Wang,
Mingsheng Long
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shu_2021_CVPR, author = {Shu, Yang and Cao, Zhangjie and Wang, Chenyu and Wang, Jianmin and Long, Mingsheng}, title = {Open Domain Generalization with Domain-Augmented Meta-Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9624-9633} }

DeepTag: An Unsupervised Deep Learning Method for Motion Tracking on Cardiac Tagging Magnetic Resonance Images
Meng Ye,
Mikael Kanski,
Dong Yang,
Qi Chang,
Zhennan Yan,
Qiaoying Huang,
Leon Axel,
Dimitris Metaxas
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2021_CVPR, author = {Ye, Meng and Kanski, Mikael and Yang, Dong and Chang, Qi and Yan, Zhennan and Huang, Qiaoying and Axel, Leon and Metaxas, Dimitris}, title = {DeepTag: An Unsupervised Deep Learning Method for Motion Tracking on Cardiac Tagging Magnetic Resonance Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7261-7271} }

Improving the Transferability of Adversarial Samples With Adversarial Transformations
Weibin Wu,
Yuxin Su,
Michael R. Lyu,
Irwin King
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2021_CVPR, author = {Wu, Weibin and Su, Yuxin and Lyu, Michael R. and King, Irwin}, title = {Improving the Transferability of Adversarial Samples With Adversarial Transformations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9024-9033} }

Effective Snapshot Compressive-Spectral Imaging via Deep Denoising and Total Variation Priors
Haiquan Qiu,
Yao Wang,
Deyu Meng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Qiu_2021_CVPR, author = {Qiu, Haiquan and Wang, Yao and Meng, Deyu}, title = {Effective Snapshot Compressive-Spectral Imaging via Deep Denoising and Total Variation Priors}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9127-9136} }

Bilevel Online Adaptation for Out-of-Domain Human Mesh Reconstruction
Shanyan Guan,
Jingwei Xu,
Yunbo Wang,
Bingbing Ni,
Xiaokang Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guan_2021_CVPR, author = {Guan, Shanyan and Xu, Jingwei and Wang, Yunbo and Ni, Bingbing and Yang, Xiaokang}, title = {Bilevel Online Adaptation for Out-of-Domain Human Mesh Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10472-10481} }

Distribution-Aware Adaptive Multi-Bit Quantization
Sijie Zhao,
Tao Yue,
Xuemei Hu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2021_CVPR, author = {Zhao, Sijie and Yue, Tao and Hu, Xuemei}, title = {Distribution-Aware Adaptive Multi-Bit Quantization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9281-9290} }

MetaSets: Meta-Learning on Point Sets for Generalizable Representations
Chao Huang,
Zhangjie Cao,
Yunbo Wang,
Jianmin Wang,
Mingsheng Long
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2021_CVPR, author = {Huang, Chao and Cao, Zhangjie and Wang, Yunbo and Wang, Jianmin and Long, Mingsheng}, title = {MetaSets: Meta-Learning on Point Sets for Generalizable Representations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8863-8872} }

Dynamic Transfer for Multi-Source Domain Adaptation
Yunsheng Li,
Lu Yuan,
Yinpeng Chen,
Pei Wang,
Nuno Vasconcelos
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Yunsheng and Yuan, Lu and Chen, Yinpeng and Wang, Pei and Vasconcelos, Nuno}, title = {Dynamic Transfer for Multi-Source Domain Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10998-11007} }

Feature Decomposition and Reconstruction Learning for Effective Facial Expression Recognition
Delian Ruan,
Yan Yan,
Shenqi Lai,
Zhenhua Chai,
Chunhua Shen,
Hanzi Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ruan_2021_CVPR, author = {Ruan, Delian and Yan, Yan and Lai, Shenqi and Chai, Zhenhua and Shen, Chunhua and Wang, Hanzi}, title = {Feature Decomposition and Reconstruction Learning for Effective Facial Expression Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7660-7669} }

Multi-view Depth Estimation using Epipolar Spatio-Temporal Networks
Xiaoxiao Long,
Lingjie Liu,
Wei Li,
Christian Theobalt,
Wenping Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Long_2021_CVPR, author = {Long, Xiaoxiao and Liu, Lingjie and Li, Wei and Theobalt, Christian and Wang, Wenping}, title = {Multi-view Depth Estimation using Epipolar Spatio-Temporal Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8258-8267} }

AutoFlow: Learning a Better Training Set for Optical Flow
Deqing Sun,
Daniel Vlasic,
Charles Herrmann,
Varun Jampani,
Michael Krainin,
Huiwen Chang,
Ramin Zabih,
William T. Freeman,
Ce Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2021_CVPR, author = {Sun, Deqing and Vlasic, Daniel and Herrmann, Charles and Jampani, Varun and Krainin, Michael and Chang, Huiwen and Zabih, Ramin and Freeman, William T. and Liu, Ce}, title = {AutoFlow: Learning a Better Training Set for Optical Flow}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10093-10102} }

Memory Oriented Transfer Learning for Semi-Supervised Image Deraining
Huaibo Huang,
Aijing Yu,
Ran He
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2021_CVPR, author = {Huang, Huaibo and Yu, Aijing and He, Ran}, title = {Memory Oriented Transfer Learning for Semi-Supervised Image Deraining}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7732-7741} }

TearingNet: Point Cloud Autoencoder To Learn Topology-Friendly Representations
Jiahao Pang,
Duanshun Li,
Dong Tian
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Pang_2021_CVPR, author = {Pang, Jiahao and Li, Duanshun and Tian, Dong}, title = {TearingNet: Point Cloud Autoencoder To Learn Topology-Friendly Representations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7453-7462} }

WebFace260M: A Benchmark Unveiling the Power of Million-Scale Deep Face Recognition
Zheng Zhu,
Guan Huang,
Jiankang Deng,
Yun Ye,
Junjie Huang,
Xinze Chen,
Jiagang Zhu,
Tian Yang,
Jiwen Lu,
Dalong Du,
Jie Zhou
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2021_CVPR, author = {Zhu, Zheng and Huang, Guan and Deng, Jiankang and Ye, Yun and Huang, Junjie and Chen, Xinze and Zhu, Jiagang and Yang, Tian and Lu, Jiwen and Du, Dalong and Zhou, Jie}, title = {WebFace260M: A Benchmark Unveiling the Power of Million-Scale Deep Face Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10492-10502} }

Convolutional Dynamic Alignment Networks for Interpretable Classifications
Moritz Bohle,
Mario Fritz,
Bernt Schiele
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bohle_2021_CVPR, author = {Bohle, Moritz and Fritz, Mario and Schiele, Bernt}, title = {Convolutional Dynamic Alignment Networks for Interpretable Classifications}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10029-10038} }

Dynamic Region-Aware Convolution
Jin Chen,
Xijun Wang,
Zichao Guo,
Xiangyu Zhang,
Jian Sun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Jin and Wang, Xijun and Guo, Zichao and Zhang, Xiangyu and Sun, Jian}, title = {Dynamic Region-Aware Convolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8064-8073} }

Improving Panoptic Segmentation at All Scales
Lorenzo Porzi,
Samuel Rota Bulo,
Peter Kontschieder
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Porzi_2021_CVPR, author = {Porzi, Lorenzo and Bulo, Samuel Rota and Kontschieder, Peter}, title = {Improving Panoptic Segmentation at All Scales}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7302-7311} }

Model-Contrastive Federated Learning
Qinbin Li,
Bingsheng He,
Dawn Song
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Qinbin and He, Bingsheng and Song, Dawn}, title = {Model-Contrastive Federated Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10713-10722} }

Scalability vs. Utility: Do We Have To Sacrifice One for the Other in Data Importance Quantification?
Ruoxi Jia,
Fan Wu,
Xuehui Sun,
Jiacen Xu,
David Dao,
Bhavya Kailkhura,
Ce Zhang,
Bo Li,
Dawn Song
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jia_2021_CVPR, author = {Jia, Ruoxi and Wu, Fan and Sun, Xuehui and Xu, Jiacen and Dao, David and Kailkhura, Bhavya and Zhang, Ce and Li, Bo and Song, Dawn}, title = {Scalability vs. Utility: Do We Have To Sacrifice One for the Other in Data Importance Quantification?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8239-8247} }

Hierarchical Layout-Aware Graph Convolutional Network for Unified Aesthetics Assessment
Dongyu She,
Yu-Kun Lai,
Gaoxiong Yi,
Kun Xu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{She_2021_CVPR, author = {She, Dongyu and Lai, Yu-Kun and Yi, Gaoxiong and Xu, Kun}, title = {Hierarchical Layout-Aware Graph Convolutional Network for Unified Aesthetics Assessment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8475-8484} }

CT-Net: Complementary Transfering Network for Garment Transfer With Arbitrary Geometric Changes
Fan Yang,
Guosheng Lin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2021_CVPR, author = {Yang, Fan and Lin, Guosheng}, title = {CT-Net: Complementary Transfering Network for Garment Transfer With Arbitrary Geometric Changes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9899-9908} }

TAP: Text-Aware Pre-Training for Text-VQA and Text-Caption
Zhengyuan Yang,
Yijuan Lu,
Jianfeng Wang,
Xi Yin,
Dinei Florencio,
Lijuan Wang,
Cha Zhang,
Lei Zhang,
Jiebo Luo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2021_CVPR, author = {Yang, Zhengyuan and Lu, Yijuan and Wang, Jianfeng and Yin, Xi and Florencio, Dinei and Wang, Lijuan and Zhang, Cha and Zhang, Lei and Luo, Jiebo}, title = {TAP: Text-Aware Pre-Training for Text-VQA and Text-Caption}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8751-8761} }

Hybrid Rotation Averaging: A Fast and Robust Rotation Averaging Approach
Yu Chen,
Ji Zhao,
Laurent Kneip
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Yu and Zhao, Ji and Kneip, Laurent}, title = {Hybrid Rotation Averaging: A Fast and Robust Rotation Averaging Approach}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10358-10367} }

Out-of-Distribution Detection Using Union of 1-Dimensional Subspaces
Alireza Zaeemzadeh,
Niccolo Bisagno,
Zeno Sambugaro,
Nicola Conci,
Nazanin Rahnavard,
Mubarak Shah
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zaeemzadeh_2021_CVPR, author = {Zaeemzadeh, Alireza and Bisagno, Niccolo and Sambugaro, Zeno and Conci, Nicola and Rahnavard, Nazanin and Shah, Mubarak}, title = {Out-of-Distribution Detection Using Union of 1-Dimensional Subspaces}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9452-9461} }

Playable Video Generation
Willi Menapace,
Stephane Lathuiliere,
Sergey Tulyakov,
Aliaksandr Siarohin,
Elisa Ricci
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Menapace_2021_CVPR, author = {Menapace, Willi and Lathuiliere, Stephane and Tulyakov, Sergey and Siarohin, Aliaksandr and Ricci, Elisa}, title = {Playable Video Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10061-10070} }

Multimodal Motion Prediction With Stacked Transformers
Yicheng Liu,
Jinghuai Zhang,
Liangji Fang,
Qinhong Jiang,
Bolei Zhou
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2021_CVPR, author = {Liu, Yicheng and Zhang, Jinghuai and Fang, Liangji and Jiang, Qinhong and Zhou, Bolei}, title = {Multimodal Motion Prediction With Stacked Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7577-7586} }

Exploit Visual Dependency Relations for Semantic Segmentation
Mingyuan Liu,
Dan Schonfeld,
Wei Tang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2021_CVPR, author = {Liu, Mingyuan and Schonfeld, Dan and Tang, Wei}, title = {Exploit Visual Dependency Relations for Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9726-9735} }

DexYCB: A Benchmark for Capturing Hand Grasping of Objects
Yu-Wei Chao,
Wei Yang,
Yu Xiang,
Pavlo Molchanov,
Ankur Handa,
Jonathan Tremblay,
Yashraj S. Narang,
Karl Van Wyk,
Umar Iqbal,
Stan Birchfield,
Jan Kautz,
Dieter Fox
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chao_2021_CVPR, author = {Chao, Yu-Wei and Yang, Wei and Xiang, Yu and Molchanov, Pavlo and Handa, Ankur and Tremblay, Jonathan and Narang, Yashraj S. and Van Wyk, Karl and Iqbal, Umar and Birchfield, Stan and Kautz, Jan and Fox, Dieter}, title = {DexYCB: A Benchmark for Capturing Hand Grasping of Objects}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9044-9053} }

Pushing It Out of the Way: Interactive Visual Navigation
Kuo-Hao Zeng,
Luca Weihs,
Ali Farhadi,
Roozbeh Mottaghi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zeng_2021_CVPR, author = {Zeng, Kuo-Hao and Weihs, Luca and Farhadi, Ali and Mottaghi, Roozbeh}, title = {Pushing It Out of the Way: Interactive Visual Navigation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9868-9877} }

LoFTR: Detector-Free Local Feature Matching With Transformers
Jiaming Sun,
Zehong Shen,
Yuang Wang,
Hujun Bao,
Xiaowei Zhou
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2021_CVPR, author = {Sun, Jiaming and Shen, Zehong and Wang, Yuang and Bao, Hujun and Zhou, Xiaowei}, title = {LoFTR: Detector-Free Local Feature Matching With Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8922-8931} }

Revisiting Superpixels for Active Learning in Semantic Segmentation With Realistic Annotation Costs
Lile Cai,
Xun Xu,
Jun Hao Liew,
Chuan Sheng Foo
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2021_CVPR, author = {Cai, Lile and Xu, Xun and Liew, Jun Hao and Foo, Chuan Sheng}, title = {Revisiting Superpixels for Active Learning in Semantic Segmentation With Realistic Annotation Costs}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10988-10997} }

Found a Reason for me? Weakly-supervised Grounded Visual Question Answering using Capsules
Aisha Urooj,
Hilde Kuehne,
Kevin Duarte,
Chuang Gan,
Niels Lobo,
Mubarak Shah
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Urooj_2021_CVPR, author = {Urooj, Aisha and Kuehne, Hilde and Duarte, Kevin and Gan, Chuang and Lobo, Niels and Shah, Mubarak}, title = {Found a Reason for me? Weakly-supervised Grounded Visual Question Answering using Capsules}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8465-8474} }

Recurrent Multi-View Alignment Network for Unsupervised Surface Registration
Wanquan Feng,
Juyong Zhang,
Hongrui Cai,
Haofei Xu,
Junhui Hou,
Hujun Bao
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Feng_2021_CVPR, author = {Feng, Wanquan and Zhang, Juyong and Cai, Hongrui and Xu, Haofei and Hou, Junhui and Bao, Hujun}, title = {Recurrent Multi-View Alignment Network for Unsupervised Surface Registration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10297-10307} }

D-NeRF: Neural Radiance Fields for Dynamic Scenes
Albert Pumarola,
Enric Corona,
Gerard Pons-Moll,
Francesc Moreno-Noguer
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Pumarola_2021_CVPR, author = {Pumarola, Albert and Corona, Enric and Pons-Moll, Gerard and Moreno-Noguer, Francesc}, title = {D-NeRF: Neural Radiance Fields for Dynamic Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10318-10327} }

Towards Unified Surgical Skill Assessment
Daochang Liu,
Qiyue Li,
Tingting Jiang,
Yizhou Wang,
Rulin Miao,
Fei Shan,
Ziyu Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2021_CVPR, author = {Liu, Daochang and Li, Qiyue and Jiang, Tingting and Wang, Yizhou and Miao, Rulin and Shan, Fei and Li, Ziyu}, title = {Towards Unified Surgical Skill Assessment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9522-9531} }

Binary Graph Neural Networks
Mehdi Bahri,
Gaetan Bahl,
Stefanos Zafeiriou
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bahri_2021_CVPR, author = {Bahri, Mehdi and Bahl, Gaetan and Zafeiriou, Stefanos}, title = {Binary Graph Neural Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9492-9501} }

Space-Time Neural Irradiance Fields for Free-Viewpoint Video
Wenqi Xian,
Jia-Bin Huang,
Johannes Kopf,
Changil Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xian_2021_CVPR, author = {Xian, Wenqi and Huang, Jia-Bin and Kopf, Johannes and Kim, Changil}, title = {Space-Time Neural Irradiance Fields for Free-Viewpoint Video}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9421-9431} }

Forecasting Irreversible Disease via Progression Learning
Botong Wu,
Sijie Ren,
Jing Li,
Xinwei Sun,
Shi-Ming Li,
Yizhou Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2021_CVPR, author = {Wu, Botong and Ren, Sijie and Li, Jing and Sun, Xinwei and Li, Shi-Ming and Wang, Yizhou}, title = {Forecasting Irreversible Disease via Progression Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8117-8125} }

Neural Cellular Automata Manifold
Alejandro Hernandez,
Armand Vilalta,
Francesc Moreno-Noguer
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hernandez_2021_CVPR, author = {Hernandez, Alejandro and Vilalta, Armand and Moreno-Noguer, Francesc}, title = {Neural Cellular Automata Manifold}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10020-10028} }

SGCN: Sparse Graph Convolution Network for Pedestrian Trajectory Prediction
Liushuai Shi,
Le Wang,
Chengjiang Long,
Sanping Zhou,
Mo Zhou,
Zhenxing Niu,
Gang Hua
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shi_2021_CVPR, author = {Shi, Liushuai and Wang, Le and Long, Chengjiang and Zhou, Sanping and Zhou, Mo and Niu, Zhenxing and Hua, Gang}, title = {SGCN: Sparse Graph Convolution Network for Pedestrian Trajectory Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8994-9003} }

CASTing Your Model: Learning To Localize Improves Self-Supervised Representations
Ramprasaath R. Selvaraju,
Karan Desai,
Justin Johnson,
Nikhil Naik
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Selvaraju_2021_CVPR, author = {Selvaraju, Ramprasaath R. and Desai, Karan and Johnson, Justin and Naik, Nikhil}, title = {CASTing Your Model: Learning To Localize Improves Self-Supervised Representations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11058-11067} }

A Sliced Wasserstein Loss for Neural Texture Synthesis
Eric Heitz,
Kenneth Vanhoey,
Thomas Chambon,
Laurent Belcour
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Heitz_2021_CVPR, author = {Heitz, Eric and Vanhoey, Kenneth and Chambon, Thomas and Belcour, Laurent}, title = {A Sliced Wasserstein Loss for Neural Texture Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9412-9420} }

Weakly-Supervised Instance Segmentation via Class-Agnostic Learning With Salient Images
Xinggang Wang,
Jiapei Feng,
Bin Hu,
Qi Ding,
Longjin Ran,
Xiaoxin Chen,
Wenyu Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2021_CVPR, author = {Wang, Xinggang and Feng, Jiapei and Hu, Bin and Ding, Qi and Ran, Longjin and Chen, Xiaoxin and Liu, Wenyu}, title = {Weakly-Supervised Instance Segmentation via Class-Agnostic Learning With Salient Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10225-10235} }

Image Restoration for Under-Display Camera
Yuqian Zhou,
David Ren,
Neil Emerton,
Sehoon Lim,
Timothy Large
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2021_CVPR, author = {Zhou, Yuqian and Ren, David and Emerton, Neil and Lim, Sehoon and Large, Timothy}, title = {Image Restoration for Under-Display Camera}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9179-9188} }

Shot Contrastive Self-Supervised Learning for Scene Boundary Detection
Shixing Chen,
Xiaohan Nie,
David Fan,
Dongqing Zhang,
Vimal Bhat,
Raffay Hamid
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Shixing and Nie, Xiaohan and Fan, David and Zhang, Dongqing and Bhat, Vimal and Hamid, Raffay}, title = {Shot Contrastive Self-Supervised Learning for Scene Boundary Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9796-9805} }

Joint-DetNAS: Upgrade Your Detector With NAS, Pruning and Dynamic Distillation
Lewei Yao,
Renjie Pi,
Hang Xu,
Wei Zhang,
Zhenguo Li,
Tong Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yao_2021_CVPR, author = {Yao, Lewei and Pi, Renjie and Xu, Hang and Zhang, Wei and Li, Zhenguo and Zhang, Tong}, title = {Joint-DetNAS: Upgrade Your Detector With NAS, Pruning and Dynamic Distillation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10175-10184} }

Back-Tracing Representative Points for Voting-Based 3D Object Detection in Point Clouds
Bowen Cheng,
Lu Sheng,
Shaoshuai Shi,
Ming Yang,
Dong Xu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2021_CVPR, author = {Cheng, Bowen and Sheng, Lu and Shi, Shaoshuai and Yang, Ming and Xu, Dong}, title = {Back-Tracing Representative Points for Voting-Based 3D Object Detection in Point Clouds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8963-8972} }

High-Resolution Photorealistic Image Translation in Real-Time: A Laplacian Pyramid Translation Network
Jie Liang,
Hui Zeng,
Lei Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liang_2021_CVPR, author = {Liang, Jie and Zeng, Hui and Zhang, Lei}, title = {High-Resolution Photorealistic Image Translation in Real-Time: A Laplacian Pyramid Translation Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9392-9400} }

End-to-End Video Instance Segmentation With Transformers
Yuqing Wang,
Zhaoliang Xu,
Xinlong Wang,
Chunhua Shen,
Baoshan Cheng,
Hao Shen,
Huaxia Xia
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2021_CVPR, author = {Wang, Yuqing and Xu, Zhaoliang and Wang, Xinlong and Shen, Chunhua and Cheng, Baoshan and Shen, Hao and Xia, Huaxia}, title = {End-to-End Video Instance Segmentation With Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8741-8750} }

A Second-Order Approach to Learning With Instance-Dependent Label Noise
Zhaowei Zhu,
Tongliang Liu,
Yang Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2021_CVPR, author = {Zhu, Zhaowei and Liu, Tongliang and Liu, Yang}, title = {A Second-Order Approach to Learning With Instance-Dependent Label Noise}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10113-10123} }

IIRC: Incremental Implicitly-Refined Classification
Mohamed Abdelsalam,
Mojtaba Faramarzi,
Shagun Sodhani,
Sarath Chandar
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Abdelsalam_2021_CVPR, author = {Abdelsalam, Mohamed and Faramarzi, Mojtaba and Sodhani, Shagun and Chandar, Sarath}, title = {IIRC: Incremental Implicitly-Refined Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11038-11047} }

Robust Point Cloud Registration Framework Based on Deep Graph Matching
Kexue Fu,
Shaolei Liu,
Xiaoyuan Luo,
Manning Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fu_2021_CVPR, author = {Fu, Kexue and Liu, Shaolei and Luo, Xiaoyuan and Wang, Manning}, title = {Robust Point Cloud Registration Framework Based on Deep Graph Matching}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8893-8902} }

COMPLETER: Incomplete Multi-View Clustering via Contrastive Prediction
Yijie Lin,
Yuanbiao Gou,
Zitao Liu,
Boyun Li,
Jiancheng Lv,
Xi Peng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2021_CVPR, author = {Lin, Yijie and Gou, Yuanbiao and Liu, Zitao and Li, Boyun and Lv, Jiancheng and Peng, Xi}, title = {COMPLETER: Incomplete Multi-View Clustering via Contrastive Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11174-11183} }

Image-to-Image Translation via Hierarchical Style Disentanglement
Xinyang Li,
Shengchuan Zhang,
Jie Hu,
Liujuan Cao,
Xiaopeng Hong,
Xudong Mao,
Feiyue Huang,
Yongjian Wu,
Rongrong Ji
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Xinyang and Zhang, Shengchuan and Hu, Jie and Cao, Liujuan and Hong, Xiaopeng and Mao, Xudong and Huang, Feiyue and Wu, Yongjian and Ji, Rongrong}, title = {Image-to-Image Translation via Hierarchical Style Disentanglement}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8639-8648} }

What Can Style Transfer and Paintings Do for Model Robustness?
Hubert Lin,
Mitchell van Zuijlen,
Sylvia C. Pont,
Maarten W.A. Wijntjes,
Kavita Bala
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2021_CVPR, author = {Lin, Hubert and van Zuijlen, Mitchell and Pont, Sylvia C. and Wijntjes, Maarten W.A. and Bala, Kavita}, title = {What Can Style Transfer and Paintings Do for Model Robustness?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11028-11037} }

Beyond Max-Margin: Class Margin Equilibrium for Few-Shot Object Detection
Bohao Li,
Boyu Yang,
Chang Liu,
Feng Liu,
Rongrong Ji,
Qixiang Ye
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2021_CVPR, author = {Li, Bohao and Yang, Boyu and Liu, Chang and Liu, Feng and Ji, Rongrong and Ye, Qixiang}, title = {Beyond Max-Margin: Class Margin Equilibrium for Few-Shot Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7363-7372} }

Learning Dynamic Network Using a Reuse Gate Function in Semi-Supervised Video Object Segmentation
Hyojin Park,
Jayeon Yoo,
Seohyeong Jeong,
Ganesh Venkatesh,
Nojun Kwak
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2021_CVPR, author = {Park, Hyojin and Yoo, Jayeon and Jeong, Seohyeong and Venkatesh, Ganesh and Kwak, Nojun}, title = {Learning Dynamic Network Using a Reuse Gate Function in Semi-Supervised Video Object Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8405-8414} }

AGQA: A Benchmark for Compositional Spatio-Temporal Reasoning
Madeleine Grunde-McLaughlin,
Ranjay Krishna,
Maneesh Agrawala
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Grunde-McLaughlin_2021_CVPR, author = {Grunde-McLaughlin, Madeleine and Krishna, Ranjay and Agrawala, Maneesh}, title = {AGQA: A Benchmark for Compositional Spatio-Temporal Reasoning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {11287-11297} }

Learning Fine-Grained Segmentation of 3D Shapes Without Part Labels
Xiaogang Wang,
Xun Sun,
Xinyu Cao,
Kai Xu,
Bin Zhou
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2021_CVPR, author = {Wang, Xiaogang and Sun, Xun and Cao, Xinyu and Xu, Kai and Zhou, Bin}, title = {Learning Fine-Grained Segmentation of 3D Shapes Without Part Labels}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10276-10285} }

Fine-Grained Shape-Appearance Mutual Learning for Cloth-Changing Person Re-Identification
Peixian Hong,
Tao Wu,
Ancong Wu,
Xintong Han,
Wei-Shi Zheng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hong_2021_CVPR, author = {Hong, Peixian and Wu, Tao and Wu, Ancong and Han, Xintong and Zheng, Wei-Shi}, title = {Fine-Grained Shape-Appearance Mutual Learning for Cloth-Changing Person Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10513-10522} }

Joint Negative and Positive Learning for Noisy Labels
Youngdong Kim,
Juseung Yun,
Hyounguk Shon,
Junmo Kim
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2021_CVPR, author = {Kim, Youngdong and Yun, Juseung and Shon, Hyounguk and Kim, Junmo}, title = {Joint Negative and Positive Learning for Noisy Labels}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9442-9451} }

Robust Neural Routing Through Space Partitions for Camera Relocalization in Dynamic Indoor Environments
Siyan Dong,
Qingnan Fan,
He Wang,
Ji Shi,
Li Yi,
Thomas Funkhouser,
Baoquan Chen,
Leonidas J. Guibas
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2021_CVPR, author = {Dong, Siyan and Fan, Qingnan and Wang, He and Shi, Ji and Yi, Li and Funkhouser, Thomas and Chen, Baoquan and Guibas, Leonidas J.}, title = {Robust Neural Routing Through Space Partitions for Camera Relocalization in Dynamic Indoor Environments}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8544-8554} }

Facial Action Unit Detection With Transformers
Geethu Miriam Jacob,
Bjorn Stenger
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jacob_2021_CVPR, author = {Jacob, Geethu Miriam and Stenger, Bjorn}, title = {Facial Action Unit Detection With Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7680-7689} }

Discovering Hidden Physics Behind Transport Dynamics
Peirong Liu,
Lin Tian,
Yubo Zhang,
Stephen Aylward,
Yueh Lee,
Marc Niethammer
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2021_CVPR, author = {Liu, Peirong and Tian, Lin and Zhang, Yubo and Aylward, Stephen and Lee, Yueh and Niethammer, Marc}, title = {Discovering Hidden Physics Behind Transport Dynamics}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10082-10092} }

Cross-View Gait Recognition With Deep Universal Linear Embeddings
Shaoxiong Zhang,
Yunhong Wang,
Annan Li
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2021_CVPR, author = {Zhang, Shaoxiong and Wang, Yunhong and Li, Annan}, title = {Cross-View Gait Recognition With Deep Universal Linear Embeddings}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9095-9104} }

Anchor-Free Person Search
Yichao Yan,
Jinpeng Li,
Jie Qin,
Song Bai,
Shengcai Liao,
Li Liu,
Fan Zhu,
Ling Shao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2021_CVPR, author = {Yan, Yichao and Li, Jinpeng and Qin, Jie and Bai, Song and Liao, Shengcai and Liu, Li and Zhu, Fan and Shao, Ling}, title = {Anchor-Free Person Search}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7690-7699} }

Seeing in Extra Darkness Using a Deep-Red Flash
Jinhui Xiong,
Jian Wang,
Wolfgang Heidrich,
Shree Nayar
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xiong_2021_CVPR, author = {Xiong, Jinhui and Wang, Jian and Heidrich, Wolfgang and Nayar, Shree}, title = {Seeing in Extra Darkness Using a Deep-Red Flash}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10000-10009} }

PSD: Principled Synthetic-to-Real Dehazing Guided by Physical Priors
Zeyuan Chen,
Yangchao Wang,
Yang Yang,
Dong Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2021_CVPR, author = {Chen, Zeyuan and Wang, Yangchao and Yang, Yang and Liu, Dong}, title = {PSD: Principled Synthetic-to-Real Dehazing Guided by Physical Priors}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7180-7189} }

A Multi-Task Network for Joint Specular Highlight Detection and Removal
Gang Fu,
Qing Zhang,
Lei Zhu,
Ping Li,
Chunxia Xiao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fu_2021_CVPR, author = {Fu, Gang and Zhang, Qing and Zhu, Lei and Li, Ping and Xiao, Chunxia}, title = {A Multi-Task Network for Joint Specular Highlight Detection and Removal}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7752-7761} }

All Labels Are Not Created Equal: Enhancing Semi-Supervision via Label Grouping and Co-Training
Islam Nassar,
Samitha Herath,
Ehsan Abbasnejad,
Wray Buntine,
Gholamreza Haffari
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Nassar_2021_CVPR, author = {Nassar, Islam and Herath, Samitha and Abbasnejad, Ehsan and Buntine, Wray and Haffari, Gholamreza}, title = {All Labels Are Not Created Equal: Enhancing Semi-Supervision via Label Grouping and Co-Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7241-7250} }

PMP-Net: Point Cloud Completion by Learning Multi-Step Point Moving Paths
Xin Wen,
Peng Xiang,
Zhizhong Han,
Yan-Pei Cao,
Pengfei Wan,
Wen Zheng,
Yu-Shen Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wen_2021_CVPR, author = {Wen, Xin and Xiang, Peng and Han, Zhizhong and Cao, Yan-Pei and Wan, Pengfei and Zheng, Wen and Liu, Yu-Shen}, title = {PMP-Net: Point Cloud Completion by Learning Multi-Step Point Moving Paths}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7443-7452} }

Removing Raindrops and Rain Streaks in One Go
Ruijie Quan,
Xin Yu,
Yuanzhi Liang,
Yi Yang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Quan_2021_CVPR, author = {Quan, Ruijie and Yu, Xin and Liang, Yuanzhi and Yang, Yi}, title = {Removing Raindrops and Rain Streaks in One Go}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9147-9156} }

Action Unit Memory Network for Weakly Supervised Temporal Action Localization
Wang Luo,
Tianzhu Zhang,
Wenfei Yang,
Jingen Liu,
Tao Mei,
Feng Wu,
Yongdong Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2021_CVPR, author = {Luo, Wang and Zhang, Tianzhu and Yang, Wenfei and Liu, Jingen and Mei, Tao and Wu, Feng and Zhang, Yongdong}, title = {Action Unit Memory Network for Weakly Supervised Temporal Action Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9969-9979} }

FCPose: Fully Convolutional Multi-Person Pose Estimation With Dynamic Instance-Aware Convolutions
Weian Mao,
Zhi Tian,
Xinlong Wang,
Chunhua Shen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mao_2021_CVPR, author = {Mao, Weian and Tian, Zhi and Wang, Xinlong and Shen, Chunhua}, title = {FCPose: Fully Convolutional Multi-Person Pose Estimation With Dynamic Instance-Aware Convolutions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9034-9043} }

Lite-HRNet: A Lightweight High-Resolution Network
Changqian Yu,
Bin Xiao,
Changxin Gao,
Lu Yuan,
Lei Zhang,
Nong Sang,
Jingdong Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2021_CVPR, author = {Yu, Changqian and Xiao, Bin and Gao, Changxin and Yuan, Lu and Zhang, Lei and Sang, Nong and Wang, Jingdong}, title = {Lite-HRNet: A Lightweight High-Resolution Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10440-10450} }

Neural Auto-Exposure for High-Dynamic Range Object Detection
Emmanuel Onzon,
Fahim Mannan,
Felix Heide
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Onzon_2021_CVPR, author = {Onzon, Emmanuel and Mannan, Fahim and Heide, Felix}, title = {Neural Auto-Exposure for High-Dynamic Range Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7710-7720} }

Interpreting Super-Resolution Networks With Local Attribution Maps
Jinjin Gu,
Chao Dong
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gu_2021_CVPR, author = {Gu, Jinjin and Dong, Chao}, title = {Interpreting Super-Resolution Networks With Local Attribution Maps}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9199-9208} }

Multi-Target Domain Adaptation With Collaborative Consistency Learning
Takashi Isobe,
Xu Jia,
Shuaijun Chen,
Jianzhong He,
Yongjie Shi,
Jianzhuang Liu,
Huchuan Lu,
Shengjin Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Isobe_2021_CVPR, author = {Isobe, Takashi and Jia, Xu and Chen, Shuaijun and He, Jianzhong and Shi, Yongjie and Liu, Jianzhuang and Lu, Huchuan and Wang, Shengjin}, title = {Multi-Target Domain Adaptation With Collaborative Consistency Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8187-8196} }

Semantic Palette: Guiding Scene Generation With Class Proportions
Guillaume Le Moing,
Tuan-Hung Vu,
Himalaya Jain,
Patrick Perez,
Matthieu Cord
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Le_Moing_2021_CVPR, author = {Le Moing, Guillaume and Vu, Tuan-Hung and Jain, Himalaya and Perez, Patrick and Cord, Matthieu}, title = {Semantic Palette: Guiding Scene Generation With Class Proportions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9342-9350} }

Physics-Based Iterative Projection Complex Neural Network for Phase Retrieval in Lensless Microscopy Imaging
Feilong Zhang,
Xianming Liu,
Cheng Guo,
Shiyi Lin,
Junjun Jiang,
Xiangyang Ji
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2021_CVPR, author = {Zhang, Feilong and Liu, Xianming and Guo, Cheng and Lin, Shiyi and Jiang, Junjun and Ji, Xiangyang}, title = {Physics-Based Iterative Projection Complex Neural Network for Phase Retrieval in Lensless Microscopy Imaging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10523-10531} }

Causal Attention for Vision-Language Tasks
Xu Yang,
Hanwang Zhang,
Guojun Qi,
Jianfei Cai
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2021_CVPR, author = {Yang, Xu and Zhang, Hanwang and Qi, Guojun and Cai, Jianfei}, title = {Causal Attention for Vision-Language Tasks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9847-9857} }

NeuTex: Neural Texture Mapping for Volumetric Neural Rendering
Fanbo Xiang,
Zexiang Xu,
Milos Hasan,
Yannick Hold-Geoffroy,
Kalyan Sunkavalli,
Hao Su
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xiang_2021_CVPR, author = {Xiang, Fanbo and Xu, Zexiang and Hasan, Milos and Hold-Geoffroy, Yannick and Sunkavalli, Kalyan and Su, Hao}, title = {NeuTex: Neural Texture Mapping for Volumetric Neural Rendering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7119-7128} }

Improving Multiple Pedestrian Tracking by Track Management and Occlusion Handling
Daniel Stadler,
Jurgen Beyerer
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Stadler_2021_CVPR, author = {Stadler, Daniel and Beyerer, Jurgen}, title = {Improving Multiple Pedestrian Tracking by Track Management and Occlusion Handling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10958-10967} }

MOST: A Multi-Oriented Scene Text Detector With Localization Refinement
Minghang He,
Minghui Liao,
Zhibo Yang,
Humen Zhong,
Jun Tang,
Wenqing Cheng,
Cong Yao,
Yongpan Wang,
Xiang Bai
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{He_2021_CVPR, author = {He, Minghang and Liao, Minghui and Yang, Zhibo and Zhong, Humen and Tang, Jun and Cheng, Wenqing and Yao, Cong and Wang, Yongpan and Bai, Xiang}, title = {MOST: A Multi-Oriented Scene Text Detector With Localization Refinement}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8813-8822} }

Taskology: Utilizing Task Relations at Scale
Yao Lu,
Soren Pirk,
Jan Dlabal,
Anthony Brohan,
Ankita Pasad,
Zhao Chen,
Vincent Casser,
Anelia Angelova,
Ariel Gordon
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2021_CVPR, author = {Lu, Yao and Pirk, Soren and Dlabal, Jan and Brohan, Anthony and Pasad, Ankita and Chen, Zhao and Casser, Vincent and Angelova, Anelia and Gordon, Ariel}, title = {Taskology: Utilizing Task Relations at Scale}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8700-8709} }

Soteria: Provable Defense Against Privacy Leakage in Federated Learning From Representation Perspective
Jingwei Sun,
Ang Li,
Binghui Wang,
Huanrui Yang,
Hai Li,
Yiran Chen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2021_CVPR, author = {Sun, Jingwei and Li, Ang and Wang, Binghui and Yang, Huanrui and Li, Hai and Chen, Yiran}, title = {Soteria: Provable Defense Against Privacy Leakage in Federated Learning From Representation Perspective}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9311-9319} }

Linguistic Structures As Weak Supervision for Visual Scene Graph Generation
Keren Ye,
Adriana Kovashka
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2021_CVPR, author = {Ye, Keren and Kovashka, Adriana}, title = {Linguistic Structures As Weak Supervision for Visual Scene Graph Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {8289-8299} }

AdvSim: Generating Safety-Critical Scenarios for Self-Driving Vehicles
Jingkang Wang,
Ava Pun,
James Tu,
Sivabalan Manivasagam,
Abbas Sadat,
Sergio Casas,
Mengye Ren,
Raquel Urtasun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2021_CVPR, author = {Wang, Jingkang and Pun, Ava and Tu, James and Manivasagam, Sivabalan and Sadat, Abbas and Casas, Sergio and Ren, Mengye and Urtasun, Raquel}, title = {AdvSim: Generating Safety-Critical Scenarios for Self-Driving Vehicles}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {9909-9918} }

Data-Free Knowledge Distillation for Image Super-Resolution
Yiman Zhang,
Hanting Chen,
Xinghao Chen,
Yiping Deng,
Chunjing Xu,
Yunhe Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2021_CVPR, author = {Zhang, Yiman and Chen, Hanting and Chen, Xinghao and Deng, Yiping and Xu, Chunjing and Wang, Yunhe}, title = {Data-Free Knowledge Distillation for Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {7852-7861} }

Explaining Classifiers Using Adversarial Perturbations on the Perceptual Ball
Andrew Elliott,
Stephen Law,
Chris Russell
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Elliott_2021_CVPR, author = {Elliott, Andrew and Law, Stephen and Russell, Chris}, title = {Explaining Classifiers Using Adversarial Perturbations on the Perceptual Ball}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2021}, pages = {10693-10702} }

Back