Papers

Back

GASP, a Generalized Framework for Agglomerative Clustering of Signed Graphs and Its Application to Instance Segmentation
Alberto Bailoni,
Constantin Pape,
Nathan Hütsch,
Steffen Wolf,
Thorsten Beier,
Anna Kreshuk,
Fred A. Hamprecht
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bailoni_2022_CVPR, author = {Bailoni, Alberto and Pape, Constantin and H\"utsch, Nathan and Wolf, Steffen and Beier, Thorsten and Kreshuk, Anna and Hamprecht, Fred A.}, title = {GASP, a Generalized Framework for Agglomerative Clustering of Signed Graphs and Its Application to Instance Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11645-11655} }

RIM-Net: Recursive Implicit Fields for Unsupervised Learning of Hierarchical Shape Structures
Chengjie Niu,
Manyi Li,
Kai Xu,
Hao Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Niu_2022_CVPR, author = {Niu, Chengjie and Li, Manyi and Xu, Kai and Zhang, Hao}, title = {RIM-Net: Recursive Implicit Fields for Unsupervised Learning of Hierarchical Shape Structures}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11779-11788} }

Learning To Affiliate: Mutual Centralized Learning for Few-Shot Classification
Yang Liu,
Weifeng Zhang,
Chao Xiang,
Tu Zheng,
Deng Cai,
Xiaofei He
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Yang and Zhang, Weifeng and Xiang, Chao and Zheng, Tu and Cai, Deng and He, Xiaofei}, title = {Learning To Affiliate: Mutual Centralized Learning for Few-Shot Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14411-14420} }

CAPRI-Net: Learning Compact CAD Shapes With Adaptive Primitive Assembly
Fenggen Yu,
Zhiqin Chen,
Manyi Li,
Aditya Sanghi,
Hooman Shayani,
Ali Mahdavi-Amiri,
Hao Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2022_CVPR, author = {Yu, Fenggen and Chen, Zhiqin and Li, Manyi and Sanghi, Aditya and Shayani, Hooman and Mahdavi-Amiri, Ali and Zhang, Hao}, title = {CAPRI-Net: Learning Compact CAD Shapes With Adaptive Primitive Assembly}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11768-11778} }

Bridging the Gap Between Classification and Localization for Weakly Supervised Object Localization
Eunji Kim,
Siwon Kim,
Jungbeom Lee,
Hyunwoo Kim,
Sungroh Yoon
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Eunji and Kim, Siwon and Lee, Jungbeom and Kim, Hyunwoo and Yoon, Sungroh}, title = {Bridging the Gap Between Classification and Localization for Weakly Supervised Object Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14258-14267} }

NICE-SLAM: Neural Implicit Scalable Encoding for SLAM
Zihan Zhu,
Songyou Peng,
Viktor Larsson,
Weiwei Xu,
Hujun Bao,
Zhaopeng Cui,
Martin R. Oswald,
Marc Pollefeys
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2022_CVPR, author = {Zhu, Zihan and Peng, Songyou and Larsson, Viktor and Xu, Weiwei and Bao, Hujun and Cui, Zhaopeng and Oswald, Martin R. and Pollefeys, Marc}, title = {NICE-SLAM: Neural Implicit Scalable Encoding for SLAM}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12786-12796} }

Cross-Modal Map Learning for Vision and Language Navigation
Georgios Georgakis,
Karl Schmeckpeper,
Karan Wanchoo,
Soham Dan,
Eleni Miltsakaki,
Dan Roth,
Kostas Daniilidis
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Georgakis_2022_CVPR, author = {Georgakis, Georgios and Schmeckpeper, Karl and Wanchoo, Karan and Dan, Soham and Miltsakaki, Eleni and Roth, Dan and Daniilidis, Kostas}, title = {Cross-Modal Map Learning for Vision and Language Navigation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15460-15470} }

Incremental Transformer Structure Enhanced Image Inpainting With Masking Positional Encoding
Qiaole Dong,
Chenjie Cao,
Yanwei Fu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2022_CVPR, author = {Dong, Qiaole and Cao, Chenjie and Fu, Yanwei}, title = {Incremental Transformer Structure Enhanced Image Inpainting With Masking Positional Encoding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11358-11368} }

CRIS: CLIP-Driven Referring Image Segmentation
Zhaoqing Wang,
Yu Lu,
Qiang Li,
Xunqiang Tao,
Yandong Guo,
Mingming Gong,
Tongliang Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Zhaoqing and Lu, Yu and Li, Qiang and Tao, Xunqiang and Guo, Yandong and Gong, Mingming and Liu, Tongliang}, title = {CRIS: CLIP-Driven Referring Image Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11686-11695} }

Infrared Invisible Clothing: Hiding From Infrared Detectors at Multiple Angles in Real World
Xiaopei Zhu,
Zhanhao Hu,
Siyuan Huang,
Jianmin Li,
Xiaolin Hu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2022_CVPR, author = {Zhu, Xiaopei and Hu, Zhanhao and Huang, Siyuan and Li, Jianmin and Hu, Xiaolin}, title = {Infrared Invisible Clothing: Hiding From Infrared Detectors at Multiple Angles in Real World}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13317-13326} }

Distribution-Aware Single-Stage Models for Multi-Person 3D Pose Estimation
Zitian Wang,
Xuecheng Nie,
Xiaochao Qu,
Yunpeng Chen,
Si Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Zitian and Nie, Xuecheng and Qu, Xiaochao and Chen, Yunpeng and Liu, Si}, title = {Distribution-Aware Single-Stage Models for Multi-Person 3D Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13096-13105} }

Searching the Deployable Convolution Neural Networks for GPUs
Linnan Wang,
Chenhan Yu,
Satish Salian,
Slawomir Kierat,
Szymon Migacz,
Alex Fit Florea
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Linnan and Yu, Chenhan and Salian, Satish and Kierat, Slawomir and Migacz, Szymon and Florea, Alex Fit}, title = {Searching the Deployable Convolution Neural Networks for GPUs}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12227-12236} }

DeepFake Disrupter: The Detector of DeepFake Is My Friend
Xueyu Wang,
Jiajun Huang,
Siqi Ma,
Surya Nepal,
Chang Xu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Xueyu and Huang, Jiajun and Ma, Siqi and Nepal, Surya and Xu, Chang}, title = {DeepFake Disrupter: The Detector of DeepFake Is My Friend}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14920-14929} }

Long-Short Temporal Contrastive Learning of Video Transformers
Jue Wang,
Gedas Bertasius,
Du Tran,
Lorenzo Torresani
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Jue and Bertasius, Gedas and Tran, Du and Torresani, Lorenzo}, title = {Long-Short Temporal Contrastive Learning of Video Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14010-14020} }

Drop the GAN: In Defense of Patches Nearest Neighbors As Single Image Generative Models
Niv Granot,
Ben Feinstein,
Assaf Shocher,
Shai Bagon,
Michal Irani
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Granot_2022_CVPR, author = {Granot, Niv and Feinstein, Ben and Shocher, Assaf and Bagon, Shai and Irani, Michal}, title = {Drop the GAN: In Defense of Patches Nearest Neighbors As Single Image Generative Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13460-13469} }

SIOD: Single Instance Annotated per Category per Image for Object Detection
Hanjun Li,
Xingjia Pan,
Ke Yan,
Fan Tang,
Wei-Shi Zheng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Hanjun and Pan, Xingjia and Yan, Ke and Tang, Fan and Zheng, Wei-Shi}, title = {SIOD: Single Instance Annotated per Category per Image for Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14197-14206} }

Online Learning of Reusable Abstract Models for Object Goal Navigation
Tommaso Campari,
Leonardo Lamanna,
Paolo Traverso,
Luciano Serafini,
Lamberto Ballan
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Campari_2022_CVPR, author = {Campari, Tommaso and Lamanna, Leonardo and Traverso, Paolo and Serafini, Luciano and Ballan, Lamberto}, title = {Online Learning of Reusable Abstract Models for Object Goal Navigation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14870-14879} }

SimMatch: Semi-Supervised Learning With Similarity Matching
Mingkai Zheng,
Shan You,
Lang Huang,
Fei Wang,
Chen Qian,
Chang Xu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2022_CVPR, author = {Zheng, Mingkai and You, Shan and Huang, Lang and Wang, Fei and Qian, Chen and Xu, Chang}, title = {SimMatch: Semi-Supervised Learning With Similarity Matching}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14471-14481} }

OrphicX: A Causality-Inspired Latent Variable Model for Interpreting Graph Neural Networks
Wanyu Lin,
Hao Lan,
Hao Wang,
Baochun Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2022_CVPR, author = {Lin, Wanyu and Lan, Hao and Wang, Hao and Li, Baochun}, title = {OrphicX: A Causality-Inspired Latent Variable Model for Interpreting Graph Neural Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13729-13738} }

EfficientNeRF Efficient Neural Radiance Fields
Tao Hu,
Shu Liu,
Yilun Chen,
Tiancheng Shen,
Jiaya Jia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2022_CVPR, author = {Hu, Tao and Liu, Shu and Chen, Yilun and Shen, Tiancheng and Jia, Jiaya}, title = {EfficientNeRF Efficient Neural Radiance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12902-12911} }

Quantifying Societal Bias Amplification in Image Captioning
Yusuke Hirota,
Yuta Nakashima,
Noa Garcia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hirota_2022_CVPR, author = {Hirota, Yusuke and Nakashima, Yuta and Garcia, Noa}, title = {Quantifying Societal Bias Amplification in Image Captioning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13450-13459} }

StyleSwin: Transformer-Based GAN for High-Resolution Image Generation
Bowen Zhang,
Shuyang Gu,
Bo Zhang,
Jianmin Bao,
Dong Chen,
Fang Wen,
Yong Wang,
Baining Guo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Bowen and Gu, Shuyang and Zhang, Bo and Bao, Jianmin and Chen, Dong and Wen, Fang and Wang, Yong and Guo, Baining}, title = {StyleSwin: Transformer-Based GAN for High-Resolution Image Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11304-11314} }

Reinforced Structured State-Evolution for Vision-Language Navigation
Jinyu Chen,
Chen Gao,
Erli Meng,
Qiong Zhang,
Si Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Jinyu and Gao, Chen and Meng, Erli and Zhang, Qiong and Liu, Si}, title = {Reinforced Structured State-Evolution for Vision-Language Navigation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15450-15459} }

E2V-SDE: From Asynchronous Events to Fast and Continuous Video Reconstruction via Neural Stochastic Differential Equations
Jongwan Kim,
DongJin Lee,
Byunggook Na,
Seongsik Park,
Sungroh Yoon
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Jongwan and Lee, DongJin and Na, Byunggook and Park, Seongsik and Yoon, Sungroh}, title = {E2V-SDE: From Asynchronous Events to Fast and Continuous Video Reconstruction via Neural Stochastic Differential Equations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13556-13565} }

CoSSL: Co-Learning of Representation and Classifier for Imbalanced Semi-Supervised Learning
Yue Fan,
Dengxin Dai,
Anna Kukleva,
Bernt Schiele
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2022_CVPR, author = {Fan, Yue and Dai, Dengxin and Kukleva, Anna and Schiele, Bernt}, title = {CoSSL: Co-Learning of Representation and Classifier for Imbalanced Semi-Supervised Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14574-14584} }

Discovering Objects That Can Move
Zhipeng Bao,
Pavel Tokmakov,
Allan Jabri,
Yu-Xiong Wang,
Adrien Gaidon,
Martial Hebert
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bao_2022_CVPR, author = {Bao, Zhipeng and Tokmakov, Pavel and Jabri, Allan and Wang, Yu-Xiong and Gaidon, Adrien and Hebert, Martial}, title = {Discovering Objects That Can Move}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11789-11798} }

Self-Supervised Learning of Object Parts for Semantic Segmentation
Adrian Ziegler,
Yuki M. Asano
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ziegler_2022_CVPR, author = {Ziegler, Adrian and Asano, Yuki M.}, title = {Self-Supervised Learning of Object Parts for Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14502-14511} }

Swin Transformer V2: Scaling Up Capacity and Resolution
Ze Liu,
Han Hu,
Yutong Lin,
Zhuliang Yao,
Zhenda Xie,
Yixuan Wei,
Jia Ning,
Yue Cao,
Zheng Zhang,
Li Dong,
Furu Wei,
Baining Guo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Ze and Hu, Han and Lin, Yutong and Yao, Zhuliang and Xie, Zhenda and Wei, Yixuan and Ning, Jia and Cao, Yue and Zhang, Zheng and Dong, Li and Wei, Furu and Guo, Baining}, title = {Swin Transformer V2: Scaling Up Capacity and Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12009-12019} }

DEFEAT: Deep Hidden Feature Backdoor Attacks by Imperceptible Perturbation and Latent Representation Constraints
Zhendong Zhao,
Xiaojun Chen,
Yuexin Xuan,
Ye Dong,
Dakui Wang,
Kaitai Liang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2022_CVPR, author = {Zhao, Zhendong and Chen, Xiaojun and Xuan, Yuexin and Dong, Ye and Wang, Dakui and Liang, Kaitai}, title = {DEFEAT: Deep Hidden Feature Backdoor Attacks by Imperceptible Perturbation and Latent Representation Constraints}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15213-15222} }

Learning To Refactor Action and Co-Occurrence Features for Temporal Action Localization
Kun Xia,
Le Wang,
Sanping Zhou,
Nanning Zheng,
Wei Tang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xia_2022_CVPR, author = {Xia, Kun and Wang, Le and Zhou, Sanping and Zheng, Nanning and Tang, Wei}, title = {Learning To Refactor Action and Co-Occurrence Features for Temporal Action Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13884-13893} }

DN-DETR: Accelerate DETR Training by Introducing Query DeNoising
Feng Li,
Hao Zhang,
Shilong Liu,
Jian Guo,
Lionel M. Ni,
Lei Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Feng and Zhang, Hao and Liu, Shilong and Guo, Jian and Ni, Lionel M. and Zhang, Lei}, title = {DN-DETR: Accelerate DETR Training by Introducing Query DeNoising}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13619-13627} }

RAGO: Recurrent Graph Optimizer for Multiple Rotation Averaging
Heng Li,
Zhaopeng Cui,
Shuaicheng Liu,
Ping Tan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Heng and Cui, Zhaopeng and Liu, Shuaicheng and Tan, Ping}, title = {RAGO: Recurrent Graph Optimizer for Multiple Rotation Averaging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15787-15796} }

Arch-Graph: Acyclic Architecture Relation Predictor for Task-Transferable Neural Architecture Search
Minbin Huang,
Zhijian Huang,
Changlin Li,
Xin Chen,
Hang Xu,
Zhenguo Li,
Xiaodan Liang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2022_CVPR, author = {Huang, Minbin and Huang, Zhijian and Li, Changlin and Chen, Xin and Xu, Hang and Li, Zhenguo and Liang, Xiaodan}, title = {Arch-Graph: Acyclic Architecture Relation Predictor for Task-Transferable Neural Architecture Search}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11881-11891} }

On Aliased Resizing and Surprising Subtleties in GAN Evaluation
Gaurav Parmar,
Richard Zhang,
Jun-Yan Zhu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Parmar_2022_CVPR, author = {Parmar, Gaurav and Zhang, Richard and Zhu, Jun-Yan}, title = {On Aliased Resizing and Surprising Subtleties in GAN Evaluation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11410-11420} }

Virtual Elastic Objects
Hsiao-yu Chen,
Edith Tretschk,
Tuur Stuyck,
Petr Kadlecek,
Ladislav Kavan,
Etienne Vouga,
Christoph Lassner
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Hsiao-yu and Tretschk, Edith and Stuyck, Tuur and Kadlecek, Petr and Kavan, Ladislav and Vouga, Etienne and Lassner, Christoph}, title = {Virtual Elastic Objects}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15827-15837} }

DiSparse: Disentangled Sparsification for Multitask Model Compression
Xinglong Sun,
Ali Hassani,
Zhangyang Wang,
Gao Huang,
Humphrey Shi
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2022_CVPR, author = {Sun, Xinglong and Hassani, Ali and Wang, Zhangyang and Huang, Gao and Shi, Humphrey}, title = {DiSparse: Disentangled Sparsification for Multitask Model Compression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12382-12392} }

Towards Efficient and Scalable Sharpness-Aware Minimization
Yong Liu,
Siqi Mai,
Xiangning Chen,
Cho-Jui Hsieh,
Yang You
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Yong and Mai, Siqi and Chen, Xiangning and Hsieh, Cho-Jui and You, Yang}, title = {Towards Efficient and Scalable Sharpness-Aware Minimization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12360-12370} }

Few-Shot Head Swapping in the Wild
Changyong Shu,
Hemao Wu,
Hang Zhou,
Jiaming Liu,
Zhibin Hong,
Changxing Ding,
Junyu Han,
Jingtuo Liu,
Errui Ding,
Jingdong Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shu_2022_CVPR, author = {Shu, Changyong and Wu, Hemao and Zhou, Hang and Liu, Jiaming and Hong, Zhibin and Ding, Changxing and Han, Junyu and Liu, Jingtuo and Ding, Errui and Wang, Jingdong}, title = {Few-Shot Head Swapping in the Wild}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10789-10798} }

ICON: Implicit Clothed Humans Obtained From Normals
Yuliang Xiu,
Jinlong Yang,
Dimitrios Tzionas,
Michael J. Black
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xiu_2022_CVPR, author = {Xiu, Yuliang and Yang, Jinlong and Tzionas, Dimitrios and Black, Michael J.}, title = {ICON: Implicit Clothed Humans Obtained From Normals}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13296-13306} }

Shape From Polarization for Complex Scenes in the Wild
Chenyang Lei,
Chenyang Qi,
Jiaxin Xie,
Na Fan,
Vladlen Koltun,
Qifeng Chen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lei_2022_CVPR, author = {Lei, Chenyang and Qi, Chenyang and Xie, Jiaxin and Fan, Na and Koltun, Vladlen and Chen, Qifeng}, title = {Shape From Polarization for Complex Scenes in the Wild}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12632-12641} }

Glass Segmentation Using Intensity and Spectral Polarization Cues
Haiyang Mei,
Bo Dong,
Wen Dong,
Jiaxi Yang,
Seung-Hwan Baek,
Felix Heide,
Pieter Peers,
Xiaopeng Wei,
Xin Yang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Mei_2022_CVPR, author = {Mei, Haiyang and Dong, Bo and Dong, Wen and Yang, Jiaxi and Baek, Seung-Hwan and Heide, Felix and Peers, Pieter and Wei, Xiaopeng and Yang, Xin}, title = {Glass Segmentation Using Intensity and Spectral Polarization Cues}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12622-12631} }

Few Shot Generative Model Adaption via Relaxed Spatial Structural Alignment
Jiayu Xiao,
Liang Li,
Chaofei Wang,
Zheng-Jun Zha,
Qingming Huang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xiao_2022_CVPR, author = {Xiao, Jiayu and Li, Liang and Wang, Chaofei and Zha, Zheng-Jun and Huang, Qingming}, title = {Few Shot Generative Model Adaption via Relaxed Spatial Structural Alignment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11204-11213} }

Pyramid Grafting Network for One-Stage High Resolution Saliency Detection
Chenxi Xie,
Changqun Xia,
Mingcan Ma,
Zhirui Zhao,
Xiaowu Chen,
Jia Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2022_CVPR, author = {Xie, Chenxi and Xia, Changqun and Ma, Mingcan and Zhao, Zhirui and Chen, Xiaowu and Li, Jia}, title = {Pyramid Grafting Network for One-Stage High Resolution Saliency Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11717-11726} }

Enhancing Adversarial Training With Second-Order Statistics of Weights
Gaojie Jin,
Xinping Yi,
Wei Huang,
Sven Schewe,
Xiaowei Huang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jin_2022_CVPR, author = {Jin, Gaojie and Yi, Xinping and Huang, Wei and Schewe, Sven and Huang, Xiaowei}, title = {Enhancing Adversarial Training With Second-Order Statistics of Weights}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15273-15283} }

Dual Temperature Helps Contrastive Learning Without Many Negative Samples: Towards Understanding and Simplifying MoCo
Chaoning Zhang,
Kang Zhang,
Trung X. Pham,
Axi Niu,
Zhinan Qiao,
Chang D. Yoo,
In So Kweon
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Chaoning and Zhang, Kang and Pham, Trung X. and Niu, Axi and Qiao, Zhinan and Yoo, Chang D. and Kweon, In So}, title = {Dual Temperature Helps Contrastive Learning Without Many Negative Samples: Towards Understanding and Simplifying MoCo}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14441-14450} }

UniCoRN: A Unified Conditional Image Repainting Network
Jimeng Sun,
Shuchen Weng,
Zheng Chang,
Si Li,
Boxin Shi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2022_CVPR, author = {Sun, Jimeng and Weng, Shuchen and Chang, Zheng and Li, Si and Shi, Boxin}, title = {UniCoRN: A Unified Conditional Image Repainting Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11369-11378} }

Forecasting Characteristic 3D Poses of Human Actions
Christian Diller,
Thomas Funkhouser,
Angela Dai
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Diller_2022_CVPR, author = {Diller, Christian and Funkhouser, Thomas and Dai, Angela}, title = {Forecasting Characteristic 3D Poses of Human Actions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15914-15923} }

Self-Supervised Predictive Convolutional Attentive Block for Anomaly Detection
Nicolae-Cătălin Ristea,
Neelu Madan,
Radu Tudor Ionescu,
Kamal Nasrollahi,
Fahad Shahbaz Khan,
Thomas B. Moeslund,
Mubarak Shah
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ristea_2022_CVPR, author = {Ristea, Nicolae-C\u{a}t\u{a}lin and Madan, Neelu and Ionescu, Radu Tudor and Nasrollahi, Kamal and Khan, Fahad Shahbaz and Moeslund, Thomas B. and Shah, Mubarak}, title = {Self-Supervised Predictive Convolutional Attentive Block for Anomaly Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13576-13586} }

Robust Structured Declarative Classifiers for 3D Point Clouds: Defending Adversarial Attacks With Implicit Gradients
Kaidong Li,
Ziming Zhang,
Cuncong Zhong,
Guanghui Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Kaidong and Zhang, Ziming and Zhong, Cuncong and Wang, Guanghui}, title = {Robust Structured Declarative Classifiers for 3D Point Clouds: Defending Adversarial Attacks With Implicit Gradients}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15294-15304} }

Improving the Transferability of Targeted Adversarial Examples Through Object-Based Diverse Input
Junyoung Byun,
Seungju Cho,
Myung-Joon Kwon,
Hee-Seon Kim,
Changick Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Byun_2022_CVPR, author = {Byun, Junyoung and Cho, Seungju and Kwon, Myung-Joon and Kim, Hee-Seon and Kim, Changick}, title = {Improving the Transferability of Targeted Adversarial Examples Through Object-Based Diverse Input}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15244-15253} }

Splicing ViT Features for Semantic Appearance Transfer
Narek Tumanyan,
Omer Bar-Tal,
Shai Bagon,
Tali Dekel
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tumanyan_2022_CVPR, author = {Tumanyan, Narek and Bar-Tal, Omer and Bagon, Shai and Dekel, Tali}, title = {Splicing ViT Features for Semantic Appearance Transfer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10748-10757} }

Putting People in Their Place: Monocular Regression of 3D People in Depth
Yu Sun,
Wu Liu,
Qian Bao,
Yili Fu,
Tao Mei,
Michael J. Black
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2022_CVPR, author = {Sun, Yu and Liu, Wu and Bao, Qian and Fu, Yili and Mei, Tao and Black, Michael J.}, title = {Putting People in Their Place: Monocular Regression of 3D People in Depth}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13243-13252} }

Neural Texture Extraction and Distribution for Controllable Person Image Synthesis
Yurui Ren,
Xiaoqing Fan,
Ge Li,
Shan Liu,
Thomas H. Li
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ren_2022_CVPR, author = {Ren, Yurui and Fan, Xiaoqing and Li, Ge and Liu, Shan and Li, Thomas H.}, title = {Neural Texture Extraction and Distribution for Controllable Person Image Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13535-13544} }

Dual-Path Image Inpainting With Auxiliary GAN Inversion
Wentao Wang,
Li Niu,
Jianfu Zhang,
Xue Yang,
Liqing Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Wentao and Niu, Li and Zhang, Jianfu and Yang, Xue and Zhang, Liqing}, title = {Dual-Path Image Inpainting With Auxiliary GAN Inversion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11421-11430} }

Generative Flows With Invertible Attentions
Rhea Sanjay Sukthanker,
Zhiwu Huang,
Suryansh Kumar,
Radu Timofte,
Luc Van Gool
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sukthanker_2022_CVPR, author = {Sukthanker, Rhea Sanjay and Huang, Zhiwu and Kumar, Suryansh and Timofte, Radu and Van Gool, Luc}, title = {Generative Flows With Invertible Attentions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11234-11243} }

Estimating Fine-Grained Noise Model via Contrastive Learning
Yunhao Zou,
Ying Fu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zou_2022_CVPR, author = {Zou, Yunhao and Fu, Ying}, title = {Estimating Fine-Grained Noise Model via Contrastive Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12682-12691} }

Shifting More Attention to Visual Backbone: Query-Modulated Refinement Networks for End-to-End Visual Grounding
Jiabo Ye,
Junfeng Tian,
Ming Yan,
Xiaoshan Yang,
Xuwu Wang,
Ji Zhang,
Liang He,
Xin Lin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2022_CVPR, author = {Ye, Jiabo and Tian, Junfeng and Yan, Ming and Yang, Xiaoshan and Wang, Xuwu and Zhang, Ji and He, Liang and Lin, Xin}, title = {Shifting More Attention to Visual Backbone: Query-Modulated Refinement Networks for End-to-End Visual Grounding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15502-15512} }

DO-GAN: A Double Oracle Framework for Generative Adversarial Networks
Aye Phyu Phyu Aung,
Xinrun Wang,
Runsheng Yu,
Bo An,
Senthilnath Jayavelu,
Xiaoli Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Aung_2022_CVPR, author = {Aung, Aye Phyu Phyu and Wang, Xinrun and Yu, Runsheng and An, Bo and Jayavelu, Senthilnath and Li, Xiaoli}, title = {DO-GAN: A Double Oracle Framework for Generative Adversarial Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11275-11284} }

Contextualized Spatio-Temporal Contrastive Learning With Self-Supervision
Liangzhe Yuan,
Rui Qian,
Yin Cui,
Boqing Gong,
Florian Schroff,
Ming-Hsuan Yang,
Hartwig Adam,
Ting Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yuan_2022_CVPR, author = {Yuan, Liangzhe and Qian, Rui and Cui, Yin and Gong, Boqing and Schroff, Florian and Yang, Ming-Hsuan and Adam, Hartwig and Liu, Ting}, title = {Contextualized Spatio-Temporal Contrastive Learning With Self-Supervision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13977-13986} }

APES: Articulated Part Extraction From Sprite Sheets
Zhan Xu,
Matthew Fisher,
Yang Zhou,
Deepali Aneja,
Rushikesh Dudhat,
Li Yi,
Evangelos Kalogerakis
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Zhan and Fisher, Matthew and Zhou, Yang and Aneja, Deepali and Dudhat, Rushikesh and Yi, Li and Kalogerakis, Evangelos}, title = {APES: Articulated Part Extraction From Sprite Sheets}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11635-11644} }

Uni6D: A Unified CNN Framework Without Projection Breakdown for 6D Pose Estimation
Xiaoke Jiang,
Donghai Li,
Hao Chen,
Ye Zheng,
Rui Zhao,
Liwei Wu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2022_CVPR, author = {Jiang, Xiaoke and Li, Donghai and Chen, Hao and Zheng, Ye and Zhao, Rui and Wu, Liwei}, title = {Uni6D: A Unified CNN Framework Without Projection Breakdown for 6D Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11174-11184} }

SPAMs: Structured Implicit Parametric Models
Pablo Palafox,
Nikolaos Sarafianos,
Tony Tung,
Angela Dai
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Palafox_2022_CVPR, author = {Palafox, Pablo and Sarafianos, Nikolaos and Tung, Tony and Dai, Angela}, title = {SPAMs: Structured Implicit Parametric Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12851-12860} }

DETReg: Unsupervised Pretraining With Region Priors for Object Detection
Amir Bar,
Xin Wang,
Vadim Kantorov,
Colorado J. Reed,
Roei Herzig,
Gal Chechik,
Anna Rohrbach,
Trevor Darrell,
Amir Globerson
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bar_2022_CVPR, author = {Bar, Amir and Wang, Xin and Kantorov, Vadim and Reed, Colorado J. and Herzig, Roei and Chechik, Gal and Rohrbach, Anna and Darrell, Trevor and Globerson, Amir}, title = {DETReg: Unsupervised Pretraining With Region Priors for Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14605-14615} }

Practical Evaluation of Adversarial Robustness via Adaptive Auto Attack
Ye Liu,
Yaya Cheng,
Lianli Gao,
Xianglong Liu,
Qilong Zhang,
Jingkuan Song
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Ye and Cheng, Yaya and Gao, Lianli and Liu, Xianglong and Zhang, Qilong and Song, Jingkuan}, title = {Practical Evaluation of Adversarial Robustness via Adaptive Auto Attack}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15105-15114} }

Salvage of Supervision in Weakly Supervised Object Detection
Lin Sui,
Chen-Lin Zhang,
Jianxin Wu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sui_2022_CVPR, author = {Sui, Lin and Zhang, Chen-Lin and Wu, Jianxin}, title = {Salvage of Supervision in Weakly Supervised Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14227-14236} }

Cross-View Transformers for Real-Time Map-View Semantic Segmentation
Brady Zhou,
Philipp Krähenbühl
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Brady and Kr\"ahenb\"uhl, Philipp}, title = {Cross-View Transformers for Real-Time Map-View Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13760-13769} }

Controllable Dynamic Multi-Task Architectures
Dripta S. Raychaudhuri,
Yumin Suh,
Samuel Schulter,
Xiang Yu,
Masoud Faraki,
Amit K. Roy-Chowdhury,
Manmohan Chandraker
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Raychaudhuri_2022_CVPR, author = {Raychaudhuri, Dripta S. and Suh, Yumin and Schulter, Samuel and Yu, Xiang and Faraki, Masoud and Roy-Chowdhury, Amit K. and Chandraker, Manmohan}, title = {Controllable Dynamic Multi-Task Architectures}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10955-10964} }

Fire Together Wire Together: A Dynamic Pruning Approach With Self-Supervised Mask Prediction
Sara Elkerdawy,
Mostafa Elhoushi,
Hong Zhang,
Nilanjan Ray
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Elkerdawy_2022_CVPR, author = {Elkerdawy, Sara and Elhoushi, Mostafa and Zhang, Hong and Ray, Nilanjan}, title = {Fire Together Wire Together: A Dynamic Pruning Approach With Self-Supervised Mask Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12454-12463} }

Multi-Source Uncertainty Mining for Deep Unsupervised Saliency Detection
Yifan Wang,
Wenbo Zhang,
Lijun Wang,
Ting Liu,
Huchuan Lu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Yifan and Zhang, Wenbo and Wang, Lijun and Liu, Ting and Lu, Huchuan}, title = {Multi-Source Uncertainty Mining for Deep Unsupervised Saliency Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11727-11736} }

Wavelet Knowledge Distillation: Towards Efficient Image-to-Image Translation
Linfeng Zhang,
Xin Chen,
Xiaobing Tu,
Pengfei Wan,
Ning Xu,
Kaisheng Ma
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Linfeng and Chen, Xin and Tu, Xiaobing and Wan, Pengfei and Xu, Ning and Ma, Kaisheng}, title = {Wavelet Knowledge Distillation: Towards Efficient Image-to-Image Translation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12464-12474} }

Improving Adversarial Transferability via Neuron Attribution-Based Attacks
Jianping Zhang,
Weibin Wu,
Jen-tse Huang,
Yizhan Huang,
Wenxuan Wang,
Yuxin Su,
Michael R. Lyu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Jianping and Wu, Weibin and Huang, Jen-tse and Huang, Yizhan and Wang, Wenxuan and Su, Yuxin and Lyu, Michael R.}, title = {Improving Adversarial Transferability via Neuron Attribution-Based Attacks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14993-15002} }

Better Trigger Inversion Optimization in Backdoor Scanning
Guanhong Tao,
Guangyu Shen,
Yingqi Liu,
Shengwei An,
Qiuling Xu,
Shiqing Ma,
Pan Li,
Xiangyu Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Tao_2022_CVPR, author = {Tao, Guanhong and Shen, Guangyu and Liu, Yingqi and An, Shengwei and Xu, Qiuling and Ma, Shiqing and Li, Pan and Zhang, Xiangyu}, title = {Better Trigger Inversion Optimization in Backdoor Scanning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13368-13378} }

Distribution Consistent Neural Architecture Search
Junyi Pan,
Chong Sun,
Yizhou Zhou,
Ying Zhang,
Chen Li
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Pan_2022_CVPR, author = {Pan, Junyi and Sun, Chong and Zhou, Yizhou and Zhang, Ying and Li, Chen}, title = {Distribution Consistent Neural Architecture Search}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10884-10893} }

FreeSOLO: Learning To Segment Objects Without Annotations
Xinlong Wang,
Zhiding Yu,
Shalini De Mello,
Jan Kautz,
Anima Anandkumar,
Chunhua Shen,
Jose M. Alvarez
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Xinlong and Yu, Zhiding and De Mello, Shalini and Kautz, Jan and Anandkumar, Anima and Shen, Chunhua and Alvarez, Jose M.}, title = {FreeSOLO: Learning To Segment Objects Without Annotations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14176-14186} }

Enhancing Adversarial Robustness for Deep Metric Learning
Mo Zhou,
Vishal M. Patel
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Mo and Patel, Vishal M.}, title = {Enhancing Adversarial Robustness for Deep Metric Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15325-15334} }

Multi-Scale High-Resolution Vision Transformer for Semantic Segmentation
Jiaqi Gu,
Hyoukjun Kwon,
Dilin Wang,
Wei Ye,
Meng Li,
Yu-Hsin Chen,
Liangzhen Lai,
Vikas Chandra,
David Z. Pan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gu_2022_CVPR, author = {Gu, Jiaqi and Kwon, Hyoukjun and Wang, Dilin and Ye, Wei and Li, Meng and Chen, Yu-Hsin and Lai, Liangzhen and Chandra, Vikas and Pan, David Z.}, title = {Multi-Scale High-Resolution Vision Transformer for Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12094-12103} }

Lite-MDETR: A Lightweight Multi-Modal Detector
Qian Lou,
Yen-Chang Hsu,
Burak Uzkent,
Ting Hua,
Yilin Shen,
Hongxia Jin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lou_2022_CVPR, author = {Lou, Qian and Hsu, Yen-Chang and Uzkent, Burak and Hua, Ting and Shen, Yilin and Jin, Hongxia}, title = {Lite-MDETR: A Lightweight Multi-Modal Detector}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12206-12215} }

Look for the Change: Learning Object States and State-Modifying Actions From Untrimmed Web Videos
Tomáš Souček,
Jean-Baptiste Alayrac,
Antoine Miech,
Ivan Laptev,
Josef Sivic
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Soucek_2022_CVPR, author = {Sou\v{c}ek, Tom\'a\v{s} and Alayrac, Jean-Baptiste and Miech, Antoine and Laptev, Ivan and Sivic, Josef}, title = {Look for the Change: Learning Object States and State-Modifying Actions From Untrimmed Web Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13956-13966} }

Divide and Conquer: Compositional Experts for Generalized Novel Class Discovery
Muli Yang,
Yuehua Zhu,
Jiaping Yu,
Aming Wu,
Cheng Deng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Muli and Zhu, Yuehua and Yu, Jiaping and Wu, Aming and Deng, Cheng}, title = {Divide and Conquer: Compositional Experts for Generalized Novel Class Discovery}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14268-14277} }

Programmatic Concept Learning for Human Motion Description and Synthesis
Sumith Kulal,
Jiayuan Mao,
Alex Aiken,
Jiajun Wu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kulal_2022_CVPR, author = {Kulal, Sumith and Mao, Jiayuan and Aiken, Alex and Wu, Jiajun}, title = {Programmatic Concept Learning for Human Motion Description and Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13843-13852} }

Interpretable Part-Whole Hierarchies and Conceptual-Semantic Relationships in Neural Networks
Nicola Garau,
Niccolò Bisagno,
Zeno Sambugaro,
Nicola Conci
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Garau_2022_CVPR, author = {Garau, Nicola and Bisagno, Niccol\`o and Sambugaro, Zeno and Conci, Nicola}, title = {Interpretable Part-Whole Hierarchies and Conceptual-Semantic Relationships in Neural Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13689-13698} }

Less Is More: Generating Grounded Navigation Instructions From Landmarks
Su Wang,
Ceslee Montgomery,
Jordi Orbay,
Vighnesh Birodkar,
Aleksandra Faust,
Izzeddin Gur,
Natasha Jaques,
Austin Waters,
Jason Baldridge,
Peter Anderson
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Su and Montgomery, Ceslee and Orbay, Jordi and Birodkar, Vighnesh and Faust, Aleksandra and Gur, Izzeddin and Jaques, Natasha and Waters, Austin and Baldridge, Jason and Anderson, Peter}, title = {Less Is More: Generating Grounded Navigation Instructions From Landmarks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15428-15438} }

CycleMix: A Holistic Strategy for Medical Image Segmentation From Scribble Supervision
Ke Zhang,
Xiahai Zhuang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Ke and Zhuang, Xiahai}, title = {CycleMix: A Holistic Strategy for Medical Image Segmentation From Scribble Supervision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11656-11665} }

Image Based Reconstruction of Liquids From 2D Surface Detections
Florian Richter,
Ryan K. Orosco,
Michael C. Yip
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Richter_2022_CVPR, author = {Richter, Florian and Orosco, Ryan K. and Yip, Michael C.}, title = {Image Based Reconstruction of Liquids From 2D Surface Detections}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13811-13820} }

Contextual Outpainting With Object-Level Contrastive Learning
Jiacheng Li,
Chang Chen,
Zhiwei Xiong
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Jiacheng and Chen, Chang and Xiong, Zhiwei}, title = {Contextual Outpainting With Object-Level Contrastive Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11451-11460} }

Depth-Guided Sparse Structure-From-Motion for Movies and TV Shows
Sheng Liu,
Xiaohan Nie,
Raffay Hamid
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Sheng and Nie, Xiaohan and Hamid, Raffay}, title = {Depth-Guided Sparse Structure-From-Motion for Movies and TV Shows}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15980-15989} }

When Does Contrastive Visual Representation Learning Work?
Elijah Cole,
Xuan Yang,
Kimberly Wilber,
Oisin Mac Aodha,
Serge Belongie
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cole_2022_CVPR, author = {Cole, Elijah and Yang, Xuan and Wilber, Kimberly and Mac Aodha, Oisin and Belongie, Serge}, title = {When Does Contrastive Visual Representation Learning Work?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14755-14764} }

One Step at a Time: Long-Horizon Vision-and-Language Navigation With Milestones
Chan Hee Song,
Jihyung Kil,
Tai-Yu Pan,
Brian M. Sadler,
Wei-Lun Chao,
Yu Su
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Song_2022_CVPR, author = {Song, Chan Hee and Kil, Jihyung and Pan, Tai-Yu and Sadler, Brian M. and Chao, Wei-Lun and Su, Yu}, title = {One Step at a Time: Long-Horizon Vision-and-Language Navigation With Milestones}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15482-15491} }

Scene Consistency Representation Learning for Video Scene Segmentation
Haoqian Wu,
Keyu Chen,
Yanan Luo,
Ruizhi Qiao,
Bo Ren,
Haozhe Liu,
Weicheng Xie,
Linlin Shen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2022_CVPR, author = {Wu, Haoqian and Chen, Keyu and Luo, Yanan and Qiao, Ruizhi and Ren, Bo and Liu, Haozhe and Xie, Weicheng and Shen, Linlin}, title = {Scene Consistency Representation Learning for Video Scene Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14021-14030} }

Two Coupled Rejection Metrics Can Tell Adversarial Examples Apart
Tianyu Pang,
Huishuai Zhang,
Di He,
Yinpeng Dong,
Hang Su,
Wei Chen,
Jun Zhu,
Tie-Yan Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Pang_2022_CVPR, author = {Pang, Tianyu and Zhang, Huishuai and He, Di and Dong, Yinpeng and Su, Hang and Chen, Wei and Zhu, Jun and Liu, Tie-Yan}, title = {Two Coupled Rejection Metrics Can Tell Adversarial Examples Apart}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15223-15233} }

How Well Do Sparse ImageNet Models Transfer?
Eugenia Iofinova,
Alexandra Peste,
Mark Kurtz,
Dan Alistarh
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Iofinova_2022_CVPR, author = {Iofinova, Eugenia and Peste, Alexandra and Kurtz, Mark and Alistarh, Dan}, title = {How Well Do Sparse ImageNet Models Transfer?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12266-12276} }

REX: Reasoning-Aware and Grounded Explanation
Shi Chen,
Qi Zhao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Shi and Zhao, Qi}, title = {REX: Reasoning-Aware and Grounded Explanation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15586-15595} }

Dynamic Dual-Output Diffusion Models
Yaniv Benny,
Lior Wolf
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Benny_2022_CVPR, author = {Benny, Yaniv and Wolf, Lior}, title = {Dynamic Dual-Output Diffusion Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11482-11491} }

JoinABLe: Learning Bottom-Up Assembly of Parametric CAD Joints
Karl D.D. Willis,
Pradeep Kumar Jayaraman,
Hang Chu,
Yunsheng Tian,
Yifei Li,
Daniele Grandi,
Aditya Sanghi,
Linh Tran,
Joseph G. Lambourne,
Armando Solar-Lezama,
Wojciech Matusik
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Willis_2022_CVPR, author = {Willis, Karl D.D. and Jayaraman, Pradeep Kumar and Chu, Hang and Tian, Yunsheng and Li, Yifei and Grandi, Daniele and Sanghi, Aditya and Tran, Linh and Lambourne, Joseph G. and Solar-Lezama, Armando and Matusik, Wojciech}, title = {JoinABLe: Learning Bottom-Up Assembly of Parametric CAD Joints}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15849-15860} }

AEGNN: Asynchronous Event-Based Graph Neural Networks
Simon Schaefer,
Daniel Gehrig,
Davide Scaramuzza
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Schaefer_2022_CVPR, author = {Schaefer, Simon and Gehrig, Daniel and Scaramuzza, Davide}, title = {AEGNN: Asynchronous Event-Based Graph Neural Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12371-12381} }

Polarity Sampling: Quality and Diversity Control of Pre-Trained Generative Networks via Singular Values
Ahmed Imtiaz Humayun,
Randall Balestriero,
Richard Baraniuk
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Humayun_2022_CVPR, author = {Humayun, Ahmed Imtiaz and Balestriero, Randall and Baraniuk, Richard}, title = {Polarity Sampling: Quality and Diversity Control of Pre-Trained Generative Networks via Singular Values}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10641-10650} }

Style-Structure Disentangled Features and Normalizing Flows for Diverse Icon Colorization
Yuan-kui Li,
Yun-Hsuan Lien,
Yu-Shuen Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Yuan-kui and Lien, Yun-Hsuan and Wang, Yu-Shuen}, title = {Style-Structure Disentangled Features and Normalizing Flows for Diverse Icon Colorization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11244-11253} }

MAT: Mask-Aware Transformer for Large Hole Image Inpainting
Wenbo Li,
Zhe Lin,
Kun Zhou,
Lu Qi,
Yi Wang,
Jiaya Jia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Wenbo and Lin, Zhe and Zhou, Kun and Qi, Lu and Wang, Yi and Jia, Jiaya}, title = {MAT: Mask-Aware Transformer for Large Hole Image Inpainting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10758-10768} }

Uncertainty-Aware Deep Multi-View Photometric Stereo
Berk Kaya,
Suryansh Kumar,
Carlos Oliveira,
Vittorio Ferrari,
Luc Van Gool
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kaya_2022_CVPR, author = {Kaya, Berk and Kumar, Suryansh and Oliveira, Carlos and Ferrari, Vittorio and Van Gool, Luc}, title = {Uncertainty-Aware Deep Multi-View Photometric Stereo}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12601-12611} }

Unleashing Potential of Unsupervised Pre-Training With Intra-Identity Regularization for Person Re-Identification
Zizheng Yang,
Xin Jin,
Kecheng Zheng,
Feng Zhao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Zizheng and Jin, Xin and Zheng, Kecheng and Zhao, Feng}, title = {Unleashing Potential of Unsupervised Pre-Training With Intra-Identity Regularization for Person Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14298-14307} }

MSG-Transformer: Exchanging Local Spatial Information by Manipulating Messenger Tokens
Jiemin Fang,
Lingxi Xie,
Xinggang Wang,
Xiaopeng Zhang,
Wenyu Liu,
Qi Tian
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Fang_2022_CVPR, author = {Fang, Jiemin and Xie, Lingxi and Wang, Xinggang and Zhang, Xiaopeng and Liu, Wenyu and Tian, Qi}, title = {MSG-Transformer: Exchanging Local Spatial Information by Manipulating Messenger Tokens}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12063-12072} }

Contrastive Dual Gating: Learning Sparse Features With Contrastive Learning
Jian Meng,
Li Yang,
Jinwoo Shin,
Deliang Fan,
Jae-sun Seo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Meng_2022_CVPR, author = {Meng, Jian and Yang, Li and Shin, Jinwoo and Fan, Deliang and Seo, Jae-sun}, title = {Contrastive Dual Gating: Learning Sparse Features With Contrastive Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12257-12265} }

Universal Photometric Stereo Network Using Global Lighting Contexts
Satoshi Ikehata
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ikehata_2022_CVPR, author = {Ikehata, Satoshi}, title = {Universal Photometric Stereo Network Using Global Lighting Contexts}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12591-12600} }

Ray3D: Ray-Based 3D Human Pose Estimation for Monocular Absolute 3D Localization
Yu Zhan,
Fenghai Li,
Renliang Weng,
Wongun Choi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhan_2022_CVPR, author = {Zhan, Yu and Li, Fenghai and Weng, Renliang and Choi, Wongun}, title = {Ray3D: Ray-Based 3D Human Pose Estimation for Monocular Absolute 3D Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13116-13125} }

ASM-Loc: Action-Aware Segment Modeling for Weakly-Supervised Temporal Action Localization
Bo He,
Xitong Yang,
Le Kang,
Zhiyu Cheng,
Xin Zhou,
Abhinav Shrivastava
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Bo and Yang, Xitong and Kang, Le and Cheng, Zhiyu and Zhou, Xin and Shrivastava, Abhinav}, title = {ASM-Loc: Action-Aware Segment Modeling for Weakly-Supervised Temporal Action Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13925-13935} }

Scaling Up Your Kernels to 31x31: Revisiting Large Kernel Design in CNNs
Xiaohan Ding,
Xiangyu Zhang,
Jungong Han,
Guiguang Ding
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2022_CVPR, author = {Ding, Xiaohan and Zhang, Xiangyu and Han, Jungong and Ding, Guiguang}, title = {Scaling Up Your Kernels to 31x31: Revisiting Large Kernel Design in CNNs}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11963-11975} }

End-to-End Multi-Person Pose Estimation With Transformers
Dahu Shi,
Xing Wei,
Liangqi Li,
Ye Ren,
Wenming Tan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shi_2022_CVPR, author = {Shi, Dahu and Wei, Xing and Li, Liangqi and Ren, Ye and Tan, Wenming}, title = {End-to-End Multi-Person Pose Estimation With Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11069-11078} }

Revisiting AP Loss for Dense Object Detection: Adaptive Ranking Pair Selection
Dongli Xu,
Jinhong Deng,
Wen Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Dongli and Deng, Jinhong and Li, Wen}, title = {Revisiting AP Loss for Dense Object Detection: Adaptive Ranking Pair Selection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14187-14196} }

3DeformRS: Certifying Spatial Deformations on Point Clouds
Gabriel Pérez S.,
Juan C. Pérez,
Motasem Alfarra,
Silvio Giancola,
Bernard Ghanem
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{S._2022_CVPR, author = {S., Gabriel P\'erez and P\'erez, Juan C. and Alfarra, Motasem and Giancola, Silvio and Ghanem, Bernard}, title = {3DeformRS: Certifying Spatial Deformations on Point Clouds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15169-15179} }

QueryDet: Cascaded Sparse Query for Accelerating High-Resolution Small Object Detection
Chenhongyi Yang,
Zehao Huang,
Naiyan Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Chenhongyi and Huang, Zehao and Wang, Naiyan}, title = {QueryDet: Cascaded Sparse Query for Accelerating High-Resolution Small Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13668-13677} }

BEHAVE: Dataset and Method for Tracking Human Object Interactions
Bharat Lal Bhatnagar,
Xianghui Xie,
Ilya A. Petrov,
Cristian Sminchisescu,
Christian Theobalt,
Gerard Pons-Moll
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bhatnagar_2022_CVPR, author = {Bhatnagar, Bharat Lal and Xie, Xianghui and Petrov, Ilya A. and Sminchisescu, Cristian and Theobalt, Christian and Pons-Moll, Gerard}, title = {BEHAVE: Dataset and Method for Tracking Human Object Interactions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15935-15946} }

Estimating Egocentric 3D Human Pose in the Wild With External Weak Supervision
Jian Wang,
Lingjie Liu,
Weipeng Xu,
Kripasindhu Sarkar,
Diogo Luvizon,
Christian Theobalt
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Jian and Liu, Lingjie and Xu, Weipeng and Sarkar, Kripasindhu and Luvizon, Diogo and Theobalt, Christian}, title = {Estimating Egocentric 3D Human Pose in the Wild With External Weak Supervision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13157-13166} }

Performance-Aware Mutual Knowledge Distillation for Improving Neural Architecture Search
Pengtao Xie,
Xuefeng Du
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2022_CVPR, author = {Xie, Pengtao and Du, Xuefeng}, title = {Performance-Aware Mutual Knowledge Distillation for Improving Neural Architecture Search}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11922-11932} }

HyperInverter: Improving StyleGAN Inversion via Hypernetwork
Tan M. Dinh,
Anh Tuan Tran,
Rang Nguyen,
Binh-Son Hua
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dinh_2022_CVPR, author = {Dinh, Tan M. and Tran, Anh Tuan and Nguyen, Rang and Hua, Binh-Son}, title = {HyperInverter: Improving StyleGAN Inversion via Hypernetwork}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11389-11398} }

Dataset Distillation by Matching Training Trajectories
George Cazenavette,
Tongzhou Wang,
Antonio Torralba,
Alexei A. Efros,
Jun-Yan Zhu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cazenavette_2022_CVPR, author = {Cazenavette, George and Wang, Tongzhou and Torralba, Antonio and Efros, Alexei A. and Zhu, Jun-Yan}, title = {Dataset Distillation by Matching Training Trajectories}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10718-10727} }

Global Context With Discrete Diffusion in Vector Quantised Modelling for Image Generation
Minghui Hu,
Yujie Wang,
Tat-Jen Cham,
Jianfei Yang,
P.N. Suganthan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2022_CVPR, author = {Hu, Minghui and Wang, Yujie and Cham, Tat-Jen and Yang, Jianfei and Suganthan, P.N.}, title = {Global Context With Discrete Diffusion in Vector Quantised Modelling for Image Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11502-11511} }

Symmetry and Uncertainty-Aware Object SLAM for 6DoF Object Pose Estimation
Nathaniel Merrill,
Yuliang Guo,
Xingxing Zuo,
Xinyu Huang,
Stefan Leutenegger,
Xi Peng,
Liu Ren,
Guoquan Huang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Merrill_2022_CVPR, author = {Merrill, Nathaniel and Guo, Yuliang and Zuo, Xingxing and Huang, Xinyu and Leutenegger, Stefan and Peng, Xi and Ren, Liu and Huang, Guoquan}, title = {Symmetry and Uncertainty-Aware Object SLAM for 6DoF Object Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14901-14910} }

Towards Multimodal Depth Estimation From Light Fields
Titus Leistner,
Radek Mackowiak,
Lynton Ardizzone,
Ullrich Köthe,
Carsten Rother
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Leistner_2022_CVPR, author = {Leistner, Titus and Mackowiak, Radek and Ardizzone, Lynton and K\"othe, Ullrich and Rother, Carsten}, title = {Towards Multimodal Depth Estimation From Light Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12953-12961} }

Learning To Recognize Procedural Activities With Distant Supervision
Xudong Lin,
Fabio Petroni,
Gedas Bertasius,
Marcus Rohrbach,
Shih-Fu Chang,
Lorenzo Torresani
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2022_CVPR, author = {Lin, Xudong and Petroni, Fabio and Bertasius, Gedas and Rohrbach, Marcus and Chang, Shih-Fu and Torresani, Lorenzo}, title = {Learning To Recognize Procedural Activities With Distant Supervision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13853-13863} }

Weakly Supervised Rotation-Invariant Aerial Object Detection Network
Xiaoxu Feng,
Xiwen Yao,
Gong Cheng,
Junwei Han
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Feng_2022_CVPR, author = {Feng, Xiaoxu and Yao, Xiwen and Cheng, Gong and Han, Junwei}, title = {Weakly Supervised Rotation-Invariant Aerial Object Detection Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14146-14155} }

Modeling Motion With Multi-Modal Features for Text-Based Video Segmentation
Wangbo Zhao,
Kai Wang,
Xiangxiang Chu,
Fuzhao Xue,
Xinchao Wang,
Yang You
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2022_CVPR, author = {Zhao, Wangbo and Wang, Kai and Chu, Xiangxiang and Xue, Fuzhao and Wang, Xinchao and You, Yang}, title = {Modeling Motion With Multi-Modal Features for Text-Based Video Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11737-11746} }

Deformable Video Transformer
Jue Wang,
Lorenzo Torresani
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Jue and Torresani, Lorenzo}, title = {Deformable Video Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14053-14062} }

Fast, Accurate and Memory-Efficient Partial Permutation Synchronization
Shaohan Li,
Yunpeng Shi,
Gilad Lerman
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Shaohan and Shi, Yunpeng and Lerman, Gilad}, title = {Fast, Accurate and Memory-Efficient Partial Permutation Synchronization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15735-15743} }

ScaleNet: A Shallow Architecture for Scale Estimation
Axel Barroso-Laguna,
Yurun Tian,
Krystian Mikolajczyk
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Barroso-Laguna_2022_CVPR, author = {Barroso-Laguna, Axel and Tian, Yurun and Mikolajczyk, Krystian}, title = {ScaleNet: A Shallow Architecture for Scale Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12808-12818} }

Bounded Adversarial Attack on Deep Content Features
Qiuling Xu,
Guanhong Tao,
Xiangyu Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Qiuling and Tao, Guanhong and Zhang, Xiangyu}, title = {Bounded Adversarial Attack on Deep Content Features}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15203-15212} }

CAD: Co-Adapting Discriminative Features for Improved Few-Shot Classification
Philip Chikontwe,
Soopil Kim,
Sang Hyun Park
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chikontwe_2022_CVPR, author = {Chikontwe, Philip and Kim, Soopil and Park, Sang Hyun}, title = {CAD: Co-Adapting Discriminative Features for Improved Few-Shot Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14554-14563} }

Fingerprinting Deep Neural Networks Globally via Universal Adversarial Perturbations
Zirui Peng,
Shaofeng Li,
Guoxing Chen,
Cheng Zhang,
Haojin Zhu,
Minhui Xue
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2022_CVPR, author = {Peng, Zirui and Li, Shaofeng and Chen, Guoxing and Zhang, Cheng and Zhu, Haojin and Xue, Minhui}, title = {Fingerprinting Deep Neural Networks Globally via Universal Adversarial Perturbations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13430-13439} }

ManiTrans: Entity-Level Text-Guided Image Manipulation via Token-Wise Semantic Alignment and Generation
Jianan Wang,
Guansong Lu,
Hang Xu,
Zhenguo Li,
Chunjing Xu,
Yanwei Fu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Jianan and Lu, Guansong and Xu, Hang and Li, Zhenguo and Xu, Chunjing and Fu, Yanwei}, title = {ManiTrans: Entity-Level Text-Guided Image Manipulation via Token-Wise Semantic Alignment and Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10707-10717} }

Robust Image Forgery Detection Over Online Social Network Shared Images
Haiwei Wu,
Jiantao Zhou,
Jinyu Tian,
Jun Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2022_CVPR, author = {Wu, Haiwei and Zhou, Jiantao and Tian, Jinyu and Liu, Jun}, title = {Robust Image Forgery Detection Over Online Social Network Shared Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13440-13449} }

Text2Mesh: Text-Driven Neural Stylization for Meshes
Oscar Michel,
Roi Bar-On,
Richard Liu,
Sagie Benaim,
Rana Hanocka
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Michel_2022_CVPR, author = {Michel, Oscar and Bar-On, Roi and Liu, Richard and Benaim, Sagie and Hanocka, Rana}, title = {Text2Mesh: Text-Driven Neural Stylization for Meshes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13492-13502} }

FWD: Real-Time Novel View Synthesis With Forward Warping and Depth
Ang Cao,
Chris Rockwell,
Justin Johnson
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Cao_2022_CVPR, author = {Cao, Ang and Rockwell, Chris and Johnson, Justin}, title = {FWD: Real-Time Novel View Synthesis With Forward Warping and Depth}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15713-15724} }

C-CAM: Causal CAM for Weakly Supervised Semantic Segmentation on Medical Image
Zhang Chen,
Zhiqiang Tian,
Jihua Zhu,
Ce Li,
Shaoyi Du
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Zhang and Tian, Zhiqiang and Zhu, Jihua and Li, Ce and Du, Shaoyi}, title = {C-CAM: Causal CAM for Weakly Supervised Semantic Segmentation on Medical Image}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11676-11685} }

Leveraging Real Talking Faces via Self-Supervision for Robust Forgery Detection
Alexandros Haliassos,
Rodrigo Mira,
Stavros Petridis,
Maja Pantic
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Haliassos_2022_CVPR, author = {Haliassos, Alexandros and Mira, Rodrigo and Petridis, Stavros and Pantic, Maja}, title = {Leveraging Real Talking Faces via Self-Supervision for Robust Forgery Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14950-14962} }

BaLeNAS: Differentiable Architecture Search via the Bayesian Learning Rule
Miao Zhang,
Shirui Pan,
Xiaojun Chang,
Steven Su,
Jilin Hu,
Gholamreza (Reza) Haffari,
Bin Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Miao and Pan, Shirui and Chang, Xiaojun and Su, Steven and Hu, Jilin and Haffari, Gholamreza (Reza) and Yang, Bin}, title = {BaLeNAS: Differentiable Architecture Search via the Bayesian Learning Rule}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11871-11880} }

Weakly Supervised Object Localization As Domain Adaption
Lei Zhu,
Qi She,
Qian Chen,
Yunfei You,
Boyu Wang,
Yanye Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2022_CVPR, author = {Zhu, Lei and She, Qi and Chen, Qian and You, Yunfei and Wang, Boyu and Lu, Yanye}, title = {Weakly Supervised Object Localization As Domain Adaption}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14637-14646} }

Dynamic Prototype Convolution Network for Few-Shot Semantic Segmentation
Jie Liu,
Yanqi Bao,
Guo-Sen Xie,
Huan Xiong,
Jan-Jakob Sonke,
Efstratios Gavves
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Jie and Bao, Yanqi and Xie, Guo-Sen and Xiong, Huan and Sonke, Jan-Jakob and Gavves, Efstratios}, title = {Dynamic Prototype Convolution Network for Few-Shot Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11553-11562} }

Mr.BiQ: Post-Training Non-Uniform Quantization Based on Minimizing the Reconstruction Error
Yongkweon Jeon,
Chungman Lee,
Eulrang Cho,
Yeonju Ro
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Jeon_2022_CVPR, author = {Jeon, Yongkweon and Lee, Chungman and Cho, Eulrang and Ro, Yeonju}, title = {Mr.BiQ: Post-Training Non-Uniform Quantization Based on Minimizing the Reconstruction Error}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12329-12338} }

MatteFormer: Transformer-Based Image Matting via Prior-Tokens
GyuTae Park,
SungJoon Son,
JaeYoung Yoo,
SeHo Kim,
Nojun Kwak
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2022_CVPR, author = {Park, GyuTae and Son, SungJoon and Yoo, JaeYoung and Kim, SeHo and Kwak, Nojun}, title = {MatteFormer: Transformer-Based Image Matting via Prior-Tokens}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11696-11706} }

ESCNet: Gaze Target Detection With the Understanding of 3D Scenes
Jun Bao,
Buyu Liu,
Jun Yu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bao_2022_CVPR, author = {Bao, Jun and Liu, Buyu and Yu, Jun}, title = {ESCNet: Gaze Target Detection With the Understanding of 3D Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14126-14135} }

Point2Cyl: Reverse Engineering 3D Objects From Point Clouds to Extrusion Cylinders
Mikaela Angelina Uy,
Yen-Yu Chang,
Minhyuk Sung,
Purvi Goel,
Joseph G. Lambourne,
Tolga Birdal,
Leonidas J. Guibas
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Uy_2022_CVPR, author = {Uy, Mikaela Angelina and Chang, Yen-Yu and Sung, Minhyuk and Goel, Purvi and Lambourne, Joseph G. and Birdal, Tolga and Guibas, Leonidas J.}, title = {Point2Cyl: Reverse Engineering 3D Objects From Point Clouds to Extrusion Cylinders}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11850-11860} }

MHFormer: Multi-Hypothesis Transformer for 3D Human Pose Estimation
Wenhao Li,
Hong Liu,
Hao Tang,
Pichao Wang,
Luc Van Gool
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Wenhao and Liu, Hong and Tang, Hao and Wang, Pichao and Van Gool, Luc}, title = {MHFormer: Multi-Hypothesis Transformer for 3D Human Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13147-13156} }

Surface-Aligned Neural Radiance Fields for Controllable 3D Human Synthesis
Tianhan Xu,
Yasuhiro Fujita,
Eiichi Matsumoto
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Tianhan and Fujita, Yasuhiro and Matsumoto, Eiichi}, title = {Surface-Aligned Neural Radiance Fields for Controllable 3D Human Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15883-15892} }

Unsupervised Vision-Language Parsing: Seamlessly Bridging Visual Scene Graphs With Language Structures via Dependency Relationships
Chao Lou,
Wenjuan Han,
Yuhuan Lin,
Zilong Zheng
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lou_2022_CVPR, author = {Lou, Chao and Han, Wenjuan and Lin, Yuhuan and Zheng, Zilong}, title = {Unsupervised Vision-Language Parsing: Seamlessly Bridging Visual Scene Graphs With Language Structures via Dependency Relationships}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15607-15616} }

Query and Attention Augmentation for Knowledge-Based Explainable Reasoning
Yifeng Zhang,
Ming Jiang,
Qi Zhao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Yifeng and Jiang, Ming and Zhao, Qi}, title = {Query and Attention Augmentation for Knowledge-Based Explainable Reasoning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15576-15585} }

Interactron: Embodied Adaptive Object Detection
Klemen Kotar,
Roozbeh Mottaghi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kotar_2022_CVPR, author = {Kotar, Klemen and Mottaghi, Roozbeh}, title = {Interactron: Embodied Adaptive Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14860-14869} }

MeMViT: Memory-Augmented Multiscale Vision Transformer for Efficient Long-Term Video Recognition
Chao-Yuan Wu,
Yanghao Li,
Karttikeya Mangalam,
Haoqi Fan,
Bo Xiong,
Jitendra Malik,
Christoph Feichtenhofer
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2022_CVPR, author = {Wu, Chao-Yuan and Li, Yanghao and Mangalam, Karttikeya and Fan, Haoqi and Xiong, Bo and Malik, Jitendra and Feichtenhofer, Christoph}, title = {MeMViT: Memory-Augmented Multiscale Vision Transformer for Efficient Long-Term Video Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13587-13597} }

Multidimensional Belief Quantification for Label-Efficient Meta-Learning
Deep Shankar Pandey,
Qi Yu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Pandey_2022_CVPR, author = {Pandey, Deep Shankar and Yu, Qi}, title = {Multidimensional Belief Quantification for Label-Efficient Meta-Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14391-14400} }

HODEC: Towards Efficient High-Order DEcomposed Convolutional Neural Networks
Miao Yin,
Yang Sui,
Wanzhao Yang,
Xiao Zang,
Yu Gong,
Bo Yuan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yin_2022_CVPR, author = {Yin, Miao and Sui, Yang and Yang, Wanzhao and Zang, Xiao and Gong, Yu and Yuan, Bo}, title = {HODEC: Towards Efficient High-Order DEcomposed Convolutional Neural Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12299-12308} }

Bridging the Gap Between Learning in Discrete and Continuous Environments for Vision-and-Language Navigation
Yicong Hong,
Zun Wang,
Qi Wu,
Stephen Gould
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hong_2022_CVPR, author = {Hong, Yicong and Wang, Zun and Wu, Qi and Gould, Stephen}, title = {Bridging the Gap Between Learning in Discrete and Continuous Environments for Vision-and-Language Navigation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15439-15449} }

Learning Deep Implicit Functions for 3D Shapes With Dynamic Code Clouds
Tianyang Li,
Xin Wen,
Yu-Shen Liu,
Hua Su,
Zhizhong Han
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Tianyang and Wen, Xin and Liu, Yu-Shen and Su, Hua and Han, Zhizhong}, title = {Learning Deep Implicit Functions for 3D Shapes With Dynamic Code Clouds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12840-12850} }

Reversible Vision Transformers
Karttikeya Mangalam,
Haoqi Fan,
Yanghao Li,
Chao-Yuan Wu,
Bo Xiong,
Christoph Feichtenhofer,
Jitendra Malik
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Mangalam_2022_CVPR, author = {Mangalam, Karttikeya and Fan, Haoqi and Li, Yanghao and Wu, Chao-Yuan and Xiong, Bo and Feichtenhofer, Christoph and Malik, Jitendra}, title = {Reversible Vision Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10830-10840} }

Protecting Facial Privacy: Generating Adversarial Identity Masks via Style-Robust Makeup Transfer
Shengshan Hu,
Xiaogeng Liu,
Yechao Zhang,
Minghui Li,
Leo Yu Zhang,
Hai Jin,
Libing Wu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2022_CVPR, author = {Hu, Shengshan and Liu, Xiaogeng and Zhang, Yechao and Li, Minghui and Zhang, Leo Yu and Jin, Hai and Wu, Libing}, title = {Protecting Facial Privacy: Generating Adversarial Identity Masks via Style-Robust Makeup Transfer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15014-15023} }

Temporal Feature Alignment and Mutual Information Maximization for Video-Based Human Pose Estimation
Zhenguang Liu,
Runyang Feng,
Haoming Chen,
Shuang Wu,
Yixing Gao,
Yunjun Gao,
Xiang Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Zhenguang and Feng, Runyang and Chen, Haoming and Wu, Shuang and Gao, Yixing and Gao, Yunjun and Wang, Xiang}, title = {Temporal Feature Alignment and Mutual Information Maximization for Video-Based Human Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11006-11016} }

Spatially-Adaptive Multilayer Selection for GAN Inversion and Editing
Gaurav Parmar,
Yijun Li,
Jingwan Lu,
Richard Zhang,
Jun-Yan Zhu,
Krishna Kumar Singh
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Parmar_2022_CVPR, author = {Parmar, Gaurav and Li, Yijun and Lu, Jingwan and Zhang, Richard and Zhu, Jun-Yan and Singh, Krishna Kumar}, title = {Spatially-Adaptive Multilayer Selection for GAN Inversion and Editing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11399-11409} }

Self-Supervised Transformers for Unsupervised Object Discovery Using Normalized Cut
Yangtao Wang,
Xi Shen,
Shell Xu Hu,
Yuan Yuan,
James L. Crowley,
Dominique Vaufreydaz
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Yangtao and Shen, Xi and Hu, Shell Xu and Yuan, Yuan and Crowley, James L. and Vaufreydaz, Dominique}, title = {Self-Supervised Transformers for Unsupervised Object Discovery Using Normalized Cut}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14543-14553} }

Towards Robust Adaptive Object Detection Under Noisy Annotations
Xinyu Liu,
Wuyang Li,
Qiushi Yang,
Baopu Li,
Yixuan Yuan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Xinyu and Li, Wuyang and Yang, Qiushi and Li, Baopu and Yuan, Yixuan}, title = {Towards Robust Adaptive Object Detection Under Noisy Annotations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14207-14216} }

Open-Vocabulary One-Stage Detection With Hierarchical Visual-Language Knowledge Distillation
Zongyang Ma,
Guan Luo,
Jin Gao,
Liang Li,
Yuxin Chen,
Shaoru Wang,
Congxuan Zhang,
Weiming Hu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2022_CVPR, author = {Ma, Zongyang and Luo, Guan and Gao, Jin and Li, Liang and Chen, Yuxin and Wang, Shaoru and Zhang, Congxuan and Hu, Weiming}, title = {Open-Vocabulary One-Stage Detection With Hierarchical Visual-Language Knowledge Distillation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14074-14083} }

COAP: Compositional Articulated Occupancy of People
Marko Mihajlovic,
Shunsuke Saito,
Aayush Bansal,
Michael Zollhöfer,
Siyu Tang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mihajlovic_2022_CVPR, author = {Mihajlovic, Marko and Saito, Shunsuke and Bansal, Aayush and Zollh\"ofer, Michael and Tang, Siyu}, title = {COAP: Compositional Articulated Occupancy of People}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13201-13210} }

Counterfactual Cycle-Consistent Learning for Instruction Following and Generation in Vision-Language Navigation
Hanqing Wang,
Wei Liang,
Jianbing Shen,
Luc Van Gool,
Wenguan Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Hanqing and Liang, Wei and Shen, Jianbing and Van Gool, Luc and Wang, Wenguan}, title = {Counterfactual Cycle-Consistent Learning for Instruction Following and Generation in Vision-Language Navigation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15471-15481} }

Motion-Adjustable Neural Implicit Video Representation
Long Mai,
Feng Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Mai_2022_CVPR, author = {Mai, Long and Liu, Feng}, title = {Motion-Adjustable Neural Implicit Video Representation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10738-10747} }

The Norm Must Go On: Dynamic Unsupervised Domain Adaptation by Normalization
M. Jehanzeb Mirza,
Jakub Micorek,
Horst Possegger,
Horst Bischof
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mirza_2022_CVPR, author = {Mirza, M. Jehanzeb and Micorek, Jakub and Possegger, Horst and Bischof, Horst}, title = {The Norm Must Go On: Dynamic Unsupervised Domain Adaptation by Normalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14765-14775} }

Learning To Prompt for Open-Vocabulary Object Detection With Vision-Language Model
Yu Du,
Fangyun Wei,
Zihe Zhang,
Miaojing Shi,
Yue Gao,
Guoqi Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Du_2022_CVPR, author = {Du, Yu and Wei, Fangyun and Zhang, Zihe and Shi, Miaojing and Gao, Yue and Li, Guoqi}, title = {Learning To Prompt for Open-Vocabulary Object Detection With Vision-Language Model}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14084-14093} }

General Incremental Learning With Domain-Aware Categorical Representations
Jiangwei Xie,
Shipeng Yan,
Xuming He
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2022_CVPR, author = {Xie, Jiangwei and Yan, Shipeng and He, Xuming}, title = {General Incremental Learning With Domain-Aware Categorical Representations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14351-14360} }

ActiveZero: Mixed Domain Learning for Active Stereovision With Zero Annotation
Isabella Liu,
Edward Yang,
Jianyu Tao,
Rui Chen,
Xiaoshuai Zhang,
Qing Ran,
Zhu Liu,
Hao Su
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Isabella and Yang, Edward and Tao, Jianyu and Chen, Rui and Zhang, Xiaoshuai and Ran, Qing and Liu, Zhu and Su, Hao}, title = {ActiveZero: Mixed Domain Learning for Active Stereovision With Zero Annotation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13033-13042} }

DearKD: Data-Efficient Early Knowledge Distillation for Vision Transformers
Xianing Chen,
Qiong Cao,
Yujie Zhong,
Jing Zhang,
Shenghua Gao,
Dacheng Tao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Xianing and Cao, Qiong and Zhong, Yujie and Zhang, Jing and Gao, Shenghua and Tao, Dacheng}, title = {DearKD: Data-Efficient Early Knowledge Distillation for Vision Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12052-12062} }

ContrastMask: Contrastive Learning To Segment Every Thing
Xuehui Wang,
Kai Zhao,
Ruixin Zhang,
Shouhong Ding,
Yan Wang,
Wei Shen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Xuehui and Zhao, Kai and Zhang, Ruixin and Ding, Shouhong and Wang, Yan and Shen, Wei}, title = {ContrastMask: Contrastive Learning To Segment Every Thing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11604-11613} }

Rep-Net: Efficient On-Device Learning via Feature Reprogramming
Li Yang,
Adnan Siraj Rakin,
Deliang Fan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Li and Rakin, Adnan Siraj and Fan, Deliang}, title = {Rep-Net: Efficient On-Device Learning via Feature Reprogramming}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12277-12286} }

Implicit Motion Handling for Video Camouflaged Object Detection
Xuelian Cheng,
Huan Xiong,
Deng-Ping Fan,
Yiran Zhong,
Mehrtash Harandi,
Tom Drummond,
Zongyuan Ge
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2022_CVPR, author = {Cheng, Xuelian and Xiong, Huan and Fan, Deng-Ping and Zhong, Yiran and Harandi, Mehrtash and Drummond, Tom and Ge, Zongyuan}, title = {Implicit Motion Handling for Video Camouflaged Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13864-13873} }

Learning With Twin Noisy Labels for Visible-Infrared Person Re-Identification
Mouxing Yang,
Zhenyu Huang,
Peng Hu,
Taihao Li,
Jiancheng Lv,
Xi Peng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Mouxing and Huang, Zhenyu and Hu, Peng and Li, Taihao and Lv, Jiancheng and Peng, Xi}, title = {Learning With Twin Noisy Labels for Visible-Infrared Person Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14308-14317} }

MetaFormer Is Actually What You Need for Vision
Weihao Yu,
Mi Luo,
Pan Zhou,
Chenyang Si,
Yichen Zhou,
Xinchao Wang,
Jiashi Feng,
Shuicheng Yan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2022_CVPR, author = {Yu, Weihao and Luo, Mi and Zhou, Pan and Si, Chenyang and Zhou, Yichen and Wang, Xinchao and Feng, Jiashi and Yan, Shuicheng}, title = {MetaFormer Is Actually What You Need for Vision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10819-10829} }

Knowledge Distillation via the Target-Aware Transformer
Sihao Lin,
Hongwei Xie,
Bing Wang,
Kaicheng Yu,
Xiaojun Chang,
Xiaodan Liang,
Gang Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2022_CVPR, author = {Lin, Sihao and Xie, Hongwei and Wang, Bing and Yu, Kaicheng and Chang, Xiaojun and Liang, Xiaodan and Wang, Gang}, title = {Knowledge Distillation via the Target-Aware Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10915-10924} }

Recurring the Transformer for Video Action Recognition
Jiewen Yang,
Xingbo Dong,
Liujun Liu,
Chao Zhang,
Jiajun Shen,
Dahai Yu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Jiewen and Dong, Xingbo and Liu, Liujun and Zhang, Chao and Shen, Jiajun and Yu, Dahai}, title = {Recurring the Transformer for Video Action Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14063-14073} }

Subspace Adversarial Training
Tao Li,
Yingwen Wu,
Sizhe Chen,
Kun Fang,
Xiaolin Huang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Tao and Wu, Yingwen and Chen, Sizhe and Fang, Kun and Huang, Xiaolin}, title = {Subspace Adversarial Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13409-13418} }

Background Activation Suppression for Weakly Supervised Object Localization
Pingyu Wu,
Wei Zhai,
Yang Cao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2022_CVPR, author = {Wu, Pingyu and Zhai, Wei and Cao, Yang}, title = {Background Activation Suppression for Weakly Supervised Object Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14248-14257} }

Motion-From-Blur: 3D Shape and Motion Estimation of Motion-Blurred Objects in Videos
Denys Rozumnyi,
Martin R. Oswald,
Vittorio Ferrari,
Marc Pollefeys
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Rozumnyi_2022_CVPR, author = {Rozumnyi, Denys and Oswald, Martin R. and Ferrari, Vittorio and Pollefeys, Marc}, title = {Motion-From-Blur: 3D Shape and Motion Estimation of Motion-Blurred Objects in Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15990-15999} }

Hallucinated Neural Radiance Fields in the Wild
Xingyu Chen,
Qi Zhang,
Xiaoyu Li,
Yue Chen,
Ying Feng,
Xuan Wang,
Jue Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Xingyu and Zhang, Qi and Li, Xiaoyu and Chen, Yue and Feng, Ying and Wang, Xuan and Wang, Jue}, title = {Hallucinated Neural Radiance Fields in the Wild}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12943-12952} }

Backdoor Attacks on Self-Supervised Learning
Aniruddha Saha,
Ajinkya Tejankar,
Soroush Abbasi Koohpayegani,
Hamed Pirsiavash
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Saha_2022_CVPR, author = {Saha, Aniruddha and Tejankar, Ajinkya and Koohpayegani, Soroush Abbasi and Pirsiavash, Hamed}, title = {Backdoor Attacks on Self-Supervised Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13337-13346} }

Multimodal Token Fusion for Vision Transformers
Yikai Wang,
Xinghao Chen,
Lele Cao,
Wenbing Huang,
Fuchun Sun,
Yunhe Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Yikai and Chen, Xinghao and Cao, Lele and Huang, Wenbing and Sun, Fuchun and Wang, Yunhe}, title = {Multimodal Token Fusion for Vision Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12186-12195} }

FLAVA: A Foundational Language and Vision Alignment Model
Amanpreet Singh,
Ronghang Hu,
Vedanuj Goswami,
Guillaume Couairon,
Wojciech Galuba,
Marcus Rohrbach,
Douwe Kiela
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Singh_2022_CVPR, author = {Singh, Amanpreet and Hu, Ronghang and Goswami, Vedanuj and Couairon, Guillaume and Galuba, Wojciech and Rohrbach, Marcus and Kiela, Douwe}, title = {FLAVA: A Foundational Language and Vision Alignment Model}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15638-15650} }

OCSampler: Compressing Videos to One Clip With Single-Step Sampling
Jintao Lin,
Haodong Duan,
Kai Chen,
Dahua Lin,
Limin Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2022_CVPR, author = {Lin, Jintao and Duan, Haodong and Chen, Kai and Lin, Dahua and Wang, Limin}, title = {OCSampler: Compressing Videos to One Clip With Single-Step Sampling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13894-13903} }

Grounded Language-Image Pre-Training
Liunian Harold Li,
Pengchuan Zhang,
Haotian Zhang,
Jianwei Yang,
Chunyuan Li,
Yiwu Zhong,
Lijuan Wang,
Lu Yuan,
Lei Zhang,
Jenq-Neng Hwang,
Kai-Wei Chang,
Jianfeng Gao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Liunian Harold and Zhang, Pengchuan and Zhang, Haotian and Yang, Jianwei and Li, Chunyuan and Zhong, Yiwu and Wang, Lijuan and Yuan, Lu and Zhang, Lei and Hwang, Jenq-Neng and Chang, Kai-Wei and Gao, Jianfeng}, title = {Grounded Language-Image Pre-Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10965-10975} }

PatchFormer: An Efficient Point Transformer With Patch Attention
Cheng Zhang,
Haocheng Wan,
Xinyi Shen,
Zizhao Wu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Cheng and Wan, Haocheng and Shen, Xinyi and Wu, Zizhao}, title = {PatchFormer: An Efficient Point Transformer With Patch Attention}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11799-11808} }

Label Matching Semi-Supervised Object Detection
Binbin Chen,
Weijie Chen,
Shicai Yang,
Yunyi Xuan,
Jie Song,
Di Xie,
Shiliang Pu,
Mingli Song,
Yueting Zhuang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Binbin and Chen, Weijie and Yang, Shicai and Xuan, Yunyi and Song, Jie and Xie, Di and Pu, Shiliang and Song, Mingli and Zhuang, Yueting}, title = {Label Matching Semi-Supervised Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14381-14390} }

An MIL-Derived Transformer for Weakly Supervised Point Cloud Segmentation
Cheng-Kun Yang,
Ji-Jia Wu,
Kai-Syun Chen,
Yung-Yu Chuang,
Yen-Yu Lin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Cheng-Kun and Wu, Ji-Jia and Chen, Kai-Syun and Chuang, Yung-Yu and Lin, Yen-Yu}, title = {An MIL-Derived Transformer for Weakly Supervised Point Cloud Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11830-11839} }

Fast Light-Weight Near-Field Photometric Stereo
Daniel Lichy,
Soumyadip Sengupta,
David W. Jacobs
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lichy_2022_CVPR, author = {Lichy, Daniel and Sengupta, Soumyadip and Jacobs, David W.}, title = {Fast Light-Weight Near-Field Photometric Stereo}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12612-12621} }

Uniform Subdivision of Omnidirectional Camera Space for Efficient Spherical Stereo Matching
Donghun Kang,
Hyeonjoong Jang,
Jungeon Lee,
Chong-Min Kyung,
Min H. Kim
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kang_2022_CVPR, author = {Kang, Donghun and Jang, Hyeonjoong and Lee, Jungeon and Kyung, Chong-Min and Kim, Min H.}, title = {Uniform Subdivision of Omnidirectional Camera Space for Efficient Spherical Stereo Matching}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12972-12980} }

High-Resolution Image Synthesis With Latent Diffusion Models
Robin Rombach,
Andreas Blattmann,
Dominik Lorenz,
Patrick Esser,
Björn Ommer
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Rombach_2022_CVPR, author = {Rombach, Robin and Blattmann, Andreas and Lorenz, Dominik and Esser, Patrick and Ommer, Bj\"orn}, title = {High-Resolution Image Synthesis With Latent Diffusion Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10684-10695} }

StyleSDF: High-Resolution 3D-Consistent Image and Geometry Generation
Roy Or-El,
Xuan Luo,
Mengyi Shan,
Eli Shechtman,
Jeong Joon Park,
Ira Kemelmacher-Shlizerman
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Or-El_2022_CVPR, author = {Or-El, Roy and Luo, Xuan and Shan, Mengyi and Shechtman, Eli and Park, Jeong Joon and Kemelmacher-Shlizerman, Ira}, title = {StyleSDF: High-Resolution 3D-Consistent Image and Geometry Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13503-13513} }

GLAMR: Global Occlusion-Aware Human Mesh Recovery With Dynamic Cameras
Ye Yuan,
Umar Iqbal,
Pavlo Molchanov,
Kris Kitani,
Jan Kautz
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yuan_2022_CVPR, author = {Yuan, Ye and Iqbal, Umar and Molchanov, Pavlo and Kitani, Kris and Kautz, Jan}, title = {GLAMR: Global Occlusion-Aware Human Mesh Recovery With Dynamic Cameras}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11038-11049} }

Capturing and Inferring Dense Full-Body Human-Scene Contact
Chun-Hao P. Huang,
Hongwei Yi,
Markus Höschle,
Matvey Safroshkin,
Tsvetelina Alexiadis,
Senya Polikovsky,
Daniel Scharstein,
Michael J. Black
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2022_CVPR, author = {Huang, Chun-Hao P. and Yi, Hongwei and H\"oschle, Markus and Safroshkin, Matvey and Alexiadis, Tsvetelina and Polikovsky, Senya and Scharstein, Daniel and Black, Michael J.}, title = {Capturing and Inferring Dense Full-Body Human-Scene Contact}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13274-13285} }

Diverse Plausible 360-Degree Image Outpainting for Efficient 3DCG Background Creation
Naofumi Akimoto,
Yuhi Matsuo,
Yoshimitsu Aoki
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Akimoto_2022_CVPR, author = {Akimoto, Naofumi and Matsuo, Yuhi and Aoki, Yoshimitsu}, title = {Diverse Plausible 360-Degree Image Outpainting for Efficient 3DCG Background Creation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11441-11450} }

Generating High Fidelity Data From Low-Density Regions Using Diffusion Models
Vikash Sehwag,
Caner Hazirbas,
Albert Gordo,
Firat Ozgenel,
Cristian Canton
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sehwag_2022_CVPR, author = {Sehwag, Vikash and Hazirbas, Caner and Gordo, Albert and Ozgenel, Firat and Canton, Cristian}, title = {Generating High Fidelity Data From Low-Density Regions Using Diffusion Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11492-11501} }

CAFE: Learning To Condense Dataset by Aligning Features
Kai Wang,
Bo Zhao,
Xiangyu Peng,
Zheng Zhu,
Shuo Yang,
Shuo Wang,
Guan Huang,
Hakan Bilen,
Xinchao Wang,
Yang You
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Kai and Zhao, Bo and Peng, Xiangyu and Zhu, Zheng and Yang, Shuo and Wang, Shuo and Huang, Guan and Bilen, Hakan and Wang, Xinchao and You, Yang}, title = {CAFE: Learning To Condense Dataset by Aligning Features}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12196-12205} }

Generalized Few-Shot Semantic Segmentation
Zhuotao Tian,
Xin Lai,
Li Jiang,
Shu Liu,
Michelle Shu,
Hengshuang Zhao,
Jiaya Jia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tian_2022_CVPR, author = {Tian, Zhuotao and Lai, Xin and Jiang, Li and Liu, Shu and Shu, Michelle and Zhao, Hengshuang and Jia, Jiaya}, title = {Generalized Few-Shot Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11563-11572} }

Exploiting Rigidity Constraints for LiDAR Scene Flow Estimation
Guanting Dong,
Yueyi Zhang,
Hanlin Li,
Xiaoyan Sun,
Zhiwei Xiong
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2022_CVPR, author = {Dong, Guanting and Zhang, Yueyi and Li, Hanlin and Sun, Xiaoyan and Xiong, Zhiwei}, title = {Exploiting Rigidity Constraints for LiDAR Scene Flow Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12776-12785} }

PoseKernelLifter: Metric Lifting of 3D Human Pose Using Sound
Zhijian Yang,
Xiaoran Fan,
Volkan Isler,
Hyun Soo Park
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Zhijian and Fan, Xiaoran and Isler, Volkan and Park, Hyun Soo}, title = {PoseKernelLifter: Metric Lifting of 3D Human Pose Using Sound}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13179-13189} }

AlignQ: Alignment Quantization With ADMM-Based Correlation Preservation
Ting-An Chen,
De-Nian Yang,
Ming-Syan Chen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Ting-An and Yang, De-Nian and Chen, Ming-Syan}, title = {AlignQ: Alignment Quantization With ADMM-Based Correlation Preservation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12538-12547} }

Self-Distillation From the Last Mini-Batch for Consistency Regularization
Yiqing Shen,
Liwu Xu,
Yuzhe Yang,
Yaqian Li,
Yandong Guo
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shen_2022_CVPR, author = {Shen, Yiqing and Xu, Liwu and Yang, Yuzhe and Li, Yaqian and Guo, Yandong}, title = {Self-Distillation From the Last Mini-Batch for Consistency Regularization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11943-11952} }

Interactive Multi-Class Tiny-Object Detection
Chunggi Lee,
Seonwook Park,
Heon Song,
Jeongun Ryu,
Sanghoon Kim,
Haejoon Kim,
Sérgio Pereira,
Donggeun Yoo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2022_CVPR, author = {Lee, Chunggi and Park, Seonwook and Song, Heon and Ryu, Jeongun and Kim, Sanghoon and Kim, Haejoon and Pereira, S\'ergio and Yoo, Donggeun}, title = {Interactive Multi-Class Tiny-Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14136-14145} }

ART-Point: Improving Rotation Robustness of Point Cloud Classifiers via Adversarial Rotation
Ruibin Wang,
Yibo Yang,
Dacheng Tao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Ruibin and Yang, Yibo and Tao, Dacheng}, title = {ART-Point: Improving Rotation Robustness of Point Cloud Classifiers via Adversarial Rotation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14371-14380} }

360-Attack: Distortion-Aware Perturbations From Perspective-Views
Yunjian Zhang,
Yanwei Liu,
Jinxia Liu,
Jingbo Miao,
Antonios Argyriou,
Liming Wang,
Zhen Xu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Yunjian and Liu, Yanwei and Liu, Jinxia and Miao, Jingbo and Argyriou, Antonios and Wang, Liming and Xu, Zhen}, title = {360-Attack: Distortion-Aware Perturbations From Perspective-Views}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15035-15044} }

Bandits for Structure Perturbation-Based Black-Box Attacks To Graph Neural Networks With Theoretical Guarantees
Binghui Wang,
Youqi Li,
Pan Zhou
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Binghui and Li, Youqi and Zhou, Pan}, title = {Bandits for Structure Perturbation-Based Black-Box Attacks To Graph Neural Networks With Theoretical Guarantees}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13379-13387} }

Decoupling Makes Weakly Supervised Local Feature Better
Kunhong Li,
Longguang Wang,
Li Liu,
Qing Ran,
Kai Xu,
Yulan Guo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Kunhong and Wang, Longguang and Liu, Li and Ran, Qing and Xu, Kai and Guo, Yulan}, title = {Decoupling Makes Weakly Supervised Local Feature Better}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15838-15848} }

A Unified Model for Line Projections in Catadioptric Cameras With Rotationally Symmetric Mirrors
Pedro Miraldo,
José Pedro Iglesias
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Miraldo_2022_CVPR, author = {Miraldo, Pedro and Iglesias, Jos\'e Pedro}, title = {A Unified Model for Line Projections in Catadioptric Cameras With Rotationally Symmetric Mirrors}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15797-15806} }

Self-Supervised Neural Articulated Shape and Appearance Models
Fangyin Wei,
Rohan Chabra,
Lingni Ma,
Christoph Lassner,
Michael Zollhöfer,
Szymon Rusinkiewicz,
Chris Sweeney,
Richard Newcombe,
Mira Slavcheva
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wei_2022_CVPR, author = {Wei, Fangyin and Chabra, Rohan and Ma, Lingni and Lassner, Christoph and Zollh\"ofer, Michael and Rusinkiewicz, Szymon and Sweeney, Chris and Newcombe, Richard and Slavcheva, Mira}, title = {Self-Supervised Neural Articulated Shape and Appearance Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15816-15826} }

TCTrack: Temporal Contexts for Aerial Tracking
Ziang Cao,
Ziyuan Huang,
Liang Pan,
Shiwei Zhang,
Ziwei Liu,
Changhong Fu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cao_2022_CVPR, author = {Cao, Ziang and Huang, Ziyuan and Pan, Liang and Zhang, Shiwei and Liu, Ziwei and Fu, Changhong}, title = {TCTrack: Temporal Contexts for Aerial Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14798-14808} }

GAN-Supervised Dense Visual Alignment
William Peebles,
Jun-Yan Zhu,
Richard Zhang,
Antonio Torralba,
Alexei A. Efros,
Eli Shechtman
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Peebles_2022_CVPR, author = {Peebles, William and Zhu, Jun-Yan and Zhang, Richard and Torralba, Antonio and Efros, Alexei A. and Shechtman, Eli}, title = {GAN-Supervised Dense Visual Alignment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13470-13481} }

GIFS: Neural Implicit Function for General Shape Representation
Jianglong Ye,
Yuntao Chen,
Naiyan Wang,
Xiaolong Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2022_CVPR, author = {Ye, Jianglong and Chen, Yuntao and Wang, Naiyan and Wang, Xiaolong}, title = {GIFS: Neural Implicit Function for General Shape Representation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12829-12839} }

Deblur-NeRF: Neural Radiance Fields From Blurry Images
Li Ma,
Xiaoyu Li,
Jing Liao,
Qi Zhang,
Xuan Wang,
Jue Wang,
Pedro V. Sander
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2022_CVPR, author = {Ma, Li and Li, Xiaoyu and Liao, Jing and Zhang, Qi and Wang, Xuan and Wang, Jue and Sander, Pedro V.}, title = {Deblur-NeRF: Neural Radiance Fields From Blurry Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12861-12870} }

DoubleField: Bridging the Neural Surface and Radiance Fields for High-Fidelity Human Reconstruction and Rendering
Ruizhi Shao,
Hongwen Zhang,
He Zhang,
Mingjia Chen,
Yan-Pei Cao,
Tao Yu,
Yebin Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shao_2022_CVPR, author = {Shao, Ruizhi and Zhang, Hongwen and Zhang, He and Chen, Mingjia and Cao, Yan-Pei and Yu, Tao and Liu, Yebin}, title = {DoubleField: Bridging the Neural Surface and Radiance Fields for High-Fidelity Human Reconstruction and Rendering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15872-15882} }

UnweaveNet: Unweaving Activity Stories
Will Price,
Carl Vondrick,
Dima Damen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Price_2022_CVPR, author = {Price, Will and Vondrick, Carl and Damen, Dima}, title = {UnweaveNet: Unweaving Activity Stories}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13770-13779} }

Look Closer To Supervise Better: One-Shot Font Generation via Component-Based Discriminator
Yuxin Kong,
Canjie Luo,
Weihong Ma,
Qiyuan Zhu,
Shenggao Zhu,
Nicholas Yuan,
Lianwen Jin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kong_2022_CVPR, author = {Kong, Yuxin and Luo, Canjie and Ma, Weihong and Zhu, Qiyuan and Zhu, Shenggao and Yuan, Nicholas and Jin, Lianwen}, title = {Look Closer To Supervise Better: One-Shot Font Generation via Component-Based Discriminator}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13482-13491} }

PhyIR: Physics-Based Inverse Rendering for Panoramic Indoor Images
Zhen Li,
Lingli Wang,
Xiang Huang,
Cihui Pan,
Jiaqi Yang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Zhen and Wang, Lingli and Huang, Xiang and Pan, Cihui and Yang, Jiaqi}, title = {PhyIR: Physics-Based Inverse Rendering for Panoramic Indoor Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12713-12723} }

Beyond Fixation: Dynamic Window Visual Transformer
Pengzhen Ren,
Changlin Li,
Guangrun Wang,
Yun Xiao,
Qing Du,
Xiaodan Liang,
Xiaojun Chang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ren_2022_CVPR, author = {Ren, Pengzhen and Li, Changlin and Wang, Guangrun and Xiao, Yun and Du, Qing and Liang, Xiaodan and Chang, Xiaojun}, title = {Beyond Fixation: Dynamic Window Visual Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11987-11997} }

Improving GAN Equilibrium by Raising Spatial Awareness
Jianyuan Wang,
Ceyuan Yang,
Yinghao Xu,
Yujun Shen,
Hongdong Li,
Bolei Zhou
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Jianyuan and Yang, Ceyuan and Xu, Yinghao and Shen, Yujun and Li, Hongdong and Zhou, Bolei}, title = {Improving GAN Equilibrium by Raising Spatial Awareness}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11285-11293} }

Propagation Regularizer for Semi-Supervised Learning With Extremely Scarce Labeled Samples
Noo-ri Kim,
Jee-Hyong Lee
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Noo-ri and Lee, Jee-Hyong}, title = {Propagation Regularizer for Semi-Supervised Learning With Extremely Scarce Labeled Samples}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14401-14410} }

Bailando: 3D Dance Generation by Actor-Critic GPT With Choreographic Memory
Li Siyao,
Weijiang Yu,
Tianpei Gu,
Chunze Lin,
Quan Wang,
Chen Qian,
Chen Change Loy,
Ziwei Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Siyao_2022_CVPR, author = {Siyao, Li and Yu, Weijiang and Gu, Tianpei and Lin, Chunze and Wang, Quan and Qian, Chen and Loy, Chen Change and Liu, Ziwei}, title = {Bailando: 3D Dance Generation by Actor-Critic GPT With Choreographic Memory}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11050-11059} }

Learning Local-Global Contextual Adaptation for Multi-Person Pose Estimation
Nan Xue,
Tianfu Wu,
Gui-Song Xia,
Liangpei Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xue_2022_CVPR, author = {Xue, Nan and Wu, Tianfu and Xia, Gui-Song and Zhang, Liangpei}, title = {Learning Local-Global Contextual Adaptation for Multi-Person Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13065-13074} }

TVConv: Efficient Translation Variant Convolution for Layout-Aware Visual Processing
Jierun Chen,
Tianlang He,
Weipeng Zhuo,
Li Ma,
Sangtae Ha,
S.-H. Gary Chan
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Jierun and He, Tianlang and Zhuo, Weipeng and Ma, Li and Ha, Sangtae and Chan, S.-H. Gary}, title = {TVConv: Efficient Translation Variant Convolution for Layout-Aware Visual Processing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12548-12558} }

Vision-Language Pre-Training for Boosting Scene Text Detectors
Sibo Song,
Jianqiang Wan,
Zhibo Yang,
Jun Tang,
Wenqing Cheng,
Xiang Bai,
Cong Yao
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Song_2022_CVPR, author = {Song, Sibo and Wan, Jianqiang and Yang, Zhibo and Tang, Jun and Cheng, Wenqing and Bai, Xiang and Yao, Cong}, title = {Vision-Language Pre-Training for Boosting Scene Text Detectors}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15681-15691} }

Simple but Effective: CLIP Embeddings for Embodied AI
Apoorv Khandelwal,
Luca Weihs,
Roozbeh Mottaghi,
Aniruddha Kembhavi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Khandelwal_2022_CVPR, author = {Khandelwal, Apoorv and Weihs, Luca and Mottaghi, Roozbeh and Kembhavi, Aniruddha}, title = {Simple but Effective: CLIP Embeddings for Embodied AI}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14829-14838} }

NomMer: Nominate Synergistic Context in Vision Transformer for Visual Recognition
Hao Liu,
Xinghua Jiang,
Xin Li,
Zhimin Bao,
Deqiang Jiang,
Bo Ren
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Hao and Jiang, Xinghua and Li, Xin and Bao, Zhimin and Jiang, Deqiang and Ren, Bo}, title = {NomMer: Nominate Synergistic Context in Vision Transformer for Visual Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12073-12082} }

Not All Labels Are Equal: Rationalizing the Labeling Costs for Training Object Detection
Ismail Elezi,
Zhiding Yu,
Anima Anandkumar,
Laura Leal-Taixé,
Jose M. Alvarez
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Elezi_2022_CVPR, author = {Elezi, Ismail and Yu, Zhiding and Anandkumar, Anima and Leal-Taix\'e, Laura and Alvarez, Jose M.}, title = {Not All Labels Are Equal: Rationalizing the Labeling Costs for Training Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14492-14501} }

Interact Before Align: Leveraging Cross-Modal Knowledge for Domain Adaptive Action Recognition
Lijin Yang,
Yifei Huang,
Yusuke Sugano,
Yoichi Sato
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Lijin and Huang, Yifei and Sugano, Yusuke and Sato, Yoichi}, title = {Interact Before Align: Leveraging Cross-Modal Knowledge for Domain Adaptive Action Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14722-14732} }

Dynamic MLP for Fine-Grained Image Classification by Leveraging Geographical and Temporal Information
Lingfeng Yang,
Xiang Li,
Renjie Song,
Borui Zhao,
Juntian Tao,
Shihao Zhou,
Jiajun Liang,
Jian Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Lingfeng and Li, Xiang and Song, Renjie and Zhao, Borui and Tao, Juntian and Zhou, Shihao and Liang, Jiajun and Yang, Jian}, title = {Dynamic MLP for Fine-Grained Image Classification by Leveraging Geographical and Temporal Information}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10945-10954} }

Bending Graphs: Hierarchical Shape Matching Using Gated Optimal Transport
Mahdi Saleh,
Shun-Cheng Wu,
Luca Cosmo,
Nassir Navab,
Benjamin Busam,
Federico Tombari
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Saleh_2022_CVPR, author = {Saleh, Mahdi and Wu, Shun-Cheng and Cosmo, Luca and Navab, Nassir and Busam, Benjamin and Tombari, Federico}, title = {Bending Graphs: Hierarchical Shape Matching Using Gated Optimal Transport}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11757-11767} }

RCL: Recurrent Continuous Localization for Temporal Action Detection
Qiang Wang,
Yanhao Zhang,
Yun Zheng,
Pan Pan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Qiang and Zhang, Yanhao and Zheng, Yun and Pan, Pan}, title = {RCL: Recurrent Continuous Localization for Temporal Action Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13566-13575} }

FoggyStereo: Stereo Matching With Fog Volume Representation
Chengtang Yao,
Lidong Yu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yao_2022_CVPR, author = {Yao, Chengtang and Yu, Lidong}, title = {FoggyStereo: Stereo Matching With Fog Volume Representation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13043-13052} }

Trajectory Optimization for Physics-Based Reconstruction of 3D Human Pose From Monocular Video
Erik Gärtner,
Mykhaylo Andriluka,
Hongyi Xu,
Cristian Sminchisescu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Gartner_2022_CVPR, author = {G\"artner, Erik and Andriluka, Mykhaylo and Xu, Hongyi and Sminchisescu, Cristian}, title = {Trajectory Optimization for Physics-Based Reconstruction of 3D Human Pose From Monocular Video}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13106-13115} }

Lifelong Unsupervised Domain Adaptive Person Re-Identification With Coordinated Anti-Forgetting and Adaptation
Zhipeng Huang,
Zhizheng Zhang,
Cuiling Lan,
Wenjun Zeng,
Peng Chu,
Quanzeng You,
Jiang Wang,
Zicheng Liu,
Zheng-Jun Zha
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2022_CVPR, author = {Huang, Zhipeng and Zhang, Zhizheng and Lan, Cuiling and Zeng, Wenjun and Chu, Peng and You, Quanzeng and Wang, Jiang and Liu, Zicheng and Zha, Zheng-Jun}, title = {Lifelong Unsupervised Domain Adaptive Person Re-Identification With Coordinated Anti-Forgetting and Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14288-14297} }

Dynamic Scene Graph Generation via Anticipatory Pre-Training
Yiming Li,
Xiaoshan Yang,
Changsheng Xu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Yiming and Yang, Xiaoshan and Xu, Changsheng}, title = {Dynamic Scene Graph Generation via Anticipatory Pre-Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13874-13883} }

CSWin Transformer: A General Vision Transformer Backbone With Cross-Shaped Windows
Xiaoyi Dong,
Jianmin Bao,
Dongdong Chen,
Weiming Zhang,
Nenghai Yu,
Lu Yuan,
Dong Chen,
Baining Guo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2022_CVPR, author = {Dong, Xiaoyi and Bao, Jianmin and Chen, Dongdong and Zhang, Weiming and Yu, Nenghai and Yuan, Lu and Chen, Dong and Guo, Baining}, title = {CSWin Transformer: A General Vision Transformer Backbone With Cross-Shaped Windows}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12124-12134} }

ITSA: An Information-Theoretic Approach to Automatic Shortcut Avoidance and Domain Generalization in Stereo Matching Networks
WeiQin Chuah,
Ruwan Tennakoon,
Reza Hoseinnezhad,
Alireza Bab-Hadiashar,
David Suter
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chuah_2022_CVPR, author = {Chuah, WeiQin and Tennakoon, Ruwan and Hoseinnezhad, Reza and Bab-Hadiashar, Alireza and Suter, David}, title = {ITSA: An Information-Theoretic Approach to Automatic Shortcut Avoidance and Domain Generalization in Stereo Matching Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13022-13032} }

Reduce Information Loss in Transformers for Pluralistic Image Inpainting
Qiankun Liu,
Zhentao Tan,
Dongdong Chen,
Qi Chu,
Xiyang Dai,
Yinpeng Chen,
Mengchen Liu,
Lu Yuan,
Nenghai Yu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Qiankun and Tan, Zhentao and Chen, Dongdong and Chu, Qi and Dai, Xiyang and Chen, Yinpeng and Liu, Mengchen and Yuan, Lu and Yu, Nenghai}, title = {Reduce Information Loss in Transformers for Pluralistic Image Inpainting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11347-11357} }

Cross-Modal Transferable Adversarial Attacks From Images to Videos
Zhipeng Wei,
Jingjing Chen,
Zuxuan Wu,
Yu-Gang Jiang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wei_2022_CVPR, author = {Wei, Zhipeng and Chen, Jingjing and Wu, Zuxuan and Jiang, Yu-Gang}, title = {Cross-Modal Transferable Adversarial Attacks From Images to Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15064-15073} }

Occlusion-Robust Face Alignment Using a Viewpoint-Invariant Hierarchical Network Architecture
Congcong Zhu,
Xintong Wan,
Shaorong Xie,
Xiaoqiang Li,
Yinzheng Gu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2022_CVPR, author = {Zhu, Congcong and Wan, Xintong and Xie, Shaorong and Li, Xiaoqiang and Gu, Yinzheng}, title = {Occlusion-Robust Face Alignment Using a Viewpoint-Invariant Hierarchical Network Architecture}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11112-11121} }

Physical Simulation Layer for Accurate 3D Modeling
Mariem Mezghanni,
Théo Bodrito,
Malika Boulkenafed,
Maks Ovsjanikov
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Mezghanni_2022_CVPR, author = {Mezghanni, Mariem and Bodrito, Th\'eo and Boulkenafed, Malika and Ovsjanikov, Maks}, title = {Physical Simulation Layer for Accurate 3D Modeling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13514-13523} }

Probabilistic Representations for Video Contrastive Learning
Jungin Park,
Jiyoung Lee,
Ig-Jae Kim,
Kwanghoon Sohn
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2022_CVPR, author = {Park, Jungin and Lee, Jiyoung and Kim, Ig-Jae and Sohn, Kwanghoon}, title = {Probabilistic Representations for Video Contrastive Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14711-14721} }

EnvEdit: Environment Editing for Vision-and-Language Navigation
Jialu Li,
Hao Tan,
Mohit Bansal
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Jialu and Tan, Hao and Bansal, Mohit}, title = {EnvEdit: Environment Editing for Vision-and-Language Navigation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15407-15417} }

Neural Shape Mating: Self-Supervised Object Assembly With Adversarial Shape Priors
Yun-Chun Chen,
Haoda Li,
Dylan Turpin,
Alec Jacobson,
Animesh Garg
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Yun-Chun and Li, Haoda and Turpin, Dylan and Jacobson, Alec and Garg, Animesh}, title = {Neural Shape Mating: Self-Supervised Object Assembly With Adversarial Shape Priors}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12724-12733} }

DECORE: Deep Compression With Reinforcement Learning
Manoj Alwani,
Yang Wang,
Vashisht Madhavan
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Alwani_2022_CVPR, author = {Alwani, Manoj and Wang, Yang and Madhavan, Vashisht}, title = {DECORE: Deep Compression With Reinforcement Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12349-12359} }

Open-Domain, Content-Based, Multi-Modal Fact-Checking of Out-of-Context Images via Online Resources
Sahar Abdelnabi,
Rakibul Hasan,
Mario Fritz
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Abdelnabi_2022_CVPR, author = {Abdelnabi, Sahar and Hasan, Rakibul and Fritz, Mario}, title = {Open-Domain, Content-Based, Multi-Modal Fact-Checking of Out-of-Context Images via Online Resources}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14940-14949} }

Masked Feature Prediction for Self-Supervised Visual Pre-Training
Chen Wei,
Haoqi Fan,
Saining Xie,
Chao-Yuan Wu,
Alan Yuille,
Christoph Feichtenhofer
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wei_2022_CVPR, author = {Wei, Chen and Fan, Haoqi and Xie, Saining and Wu, Chao-Yuan and Yuille, Alan and Feichtenhofer, Christoph}, title = {Masked Feature Prediction for Self-Supervised Visual Pre-Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14668-14678} }

Certified Patch Robustness via Smoothed Vision Transformers
Hadi Salman,
Saachi Jain,
Eric Wong,
Aleksander Madry
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Salman_2022_CVPR, author = {Salman, Hadi and Jain, Saachi and Wong, Eric and Madry, Aleksander}, title = {Certified Patch Robustness via Smoothed Vision Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15137-15147} }

The Principle of Diversity: Training Stronger Vision Transformers Calls for Reducing All Levels of Redundancy
Tianlong Chen,
Zhenyu Zhang,
Yu Cheng,
Ahmed Awadallah,
Zhangyang Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Tianlong and Zhang, Zhenyu and Cheng, Yu and Awadallah, Ahmed and Wang, Zhangyang}, title = {The Principle of Diversity: Training Stronger Vision Transformers Calls for Reducing All Levels of Redundancy}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12020-12030} }

Active Learning by Feature Mixing
Amin Parvaneh,
Ehsan Abbasnejad,
Damien Teney,
Gholamreza (Reza) Haffari,
Anton van den Hengel,
Javen Qinfeng Shi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Parvaneh_2022_CVPR, author = {Parvaneh, Amin and Abbasnejad, Ehsan and Teney, Damien and Haffari, Gholamreza (Reza) and van den Hengel, Anton and Shi, Javen Qinfeng}, title = {Active Learning by Feature Mixing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12237-12246} }

Class-Aware Contrastive Semi-Supervised Learning
Fan Yang,
Kai Wu,
Shuyi Zhang,
Guannan Jiang,
Yong Liu,
Feng Zheng,
Wei Zhang,
Chengjie Wang,
Long Zeng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Fan and Wu, Kai and Zhang, Shuyi and Jiang, Guannan and Liu, Yong and Zheng, Feng and Zhang, Wei and Wang, Chengjie and Zeng, Long}, title = {Class-Aware Contrastive Semi-Supervised Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14421-14430} }

Debiased Learning From Naturally Imbalanced Pseudo-Labels
Xudong Wang,
Zhirong Wu,
Long Lian,
Stella X. Yu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Xudong and Wu, Zhirong and Lian, Long and Yu, Stella X.}, title = {Debiased Learning From Naturally Imbalanced Pseudo-Labels}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14647-14657} }

RNNPose: Recurrent 6-DoF Object Pose Refinement With Robust Correspondence Field Estimation and Pose Optimization
Yan Xu,
Kwan-Yee Lin,
Guofeng Zhang,
Xiaogang Wang,
Hongsheng Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Yan and Lin, Kwan-Yee and Zhang, Guofeng and Wang, Xiaogang and Li, Hongsheng}, title = {RNNPose: Recurrent 6-DoF Object Pose Refinement With Robust Correspondence Field Estimation and Pose Optimization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14880-14890} }

Towards Efficient Data Free Black-Box Adversarial Attack
Jie Zhang,
Bo Li,
Jianghe Xu,
Shuang Wu,
Shouhong Ding,
Lei Zhang,
Chao Wu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Jie and Li, Bo and Xu, Jianghe and Wu, Shuang and Ding, Shouhong and Zhang, Lei and Wu, Chao}, title = {Towards Efficient Data Free Black-Box Adversarial Attack}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15115-15125} }

Depth-Supervised NeRF: Fewer Views and Faster Training for Free
Kangle Deng,
Andrew Liu,
Jun-Yan Zhu,
Deva Ramanan
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Deng_2022_CVPR, author = {Deng, Kangle and Liu, Andrew and Zhu, Jun-Yan and Ramanan, Deva}, title = {Depth-Supervised NeRF: Fewer Views and Faster Training for Free}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12882-12891} }

Differentiable Dynamics for Articulated 3D Human Motion Reconstruction
Erik Gärtner,
Mykhaylo Andriluka,
Erwin Coumans,
Cristian Sminchisescu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Gartner_2022_CVPR, author = {G\"artner, Erik and Andriluka, Mykhaylo and Coumans, Erwin and Sminchisescu, Cristian}, title = {Differentiable Dynamics for Articulated 3D Human Motion Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13190-13200} }

GOAL: Generating 4D Whole-Body Motion for Hand-Object Grasping
Omid Taheri,
Vasileios Choutas,
Michael J. Black,
Dimitrios Tzionas
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Taheri_2022_CVPR, author = {Taheri, Omid and Choutas, Vasileios and Black, Michael J. and Tzionas, Dimitrios}, title = {GOAL: Generating 4D Whole-Body Motion for Hand-Object Grasping}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13263-13273} }

Multi-Robot Active Mapping via Neural Bipartite Graph Matching
Kai Ye,
Siyan Dong,
Qingnan Fan,
He Wang,
Li Yi,
Fei Xia,
Jue Wang,
Baoquan Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2022_CVPR, author = {Ye, Kai and Dong, Siyan and Fan, Qingnan and Wang, He and Yi, Li and Xia, Fei and Wang, Jue and Chen, Baoquan}, title = {Multi-Robot Active Mapping via Neural Bipartite Graph Matching}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14839-14848} }

Adversarial Texture for Fooling Person Detectors in the Physical World
Zhanhao Hu,
Siyuan Huang,
Xiaopei Zhu,
Fuchun Sun,
Bo Zhang,
Xiaolin Hu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2022_CVPR, author = {Hu, Zhanhao and Huang, Siyuan and Zhu, Xiaopei and Sun, Fuchun and Zhang, Bo and Hu, Xiaolin}, title = {Adversarial Texture for Fooling Person Detectors in the Physical World}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13307-13316} }

TO-FLOW: Efficient Continuous Normalizing Flows With Temporal Optimization Adjoint With Moving Speed
Shian Du,
Yihong Luo,
Wei Chen,
Jian Xu,
Delu Zeng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Du_2022_CVPR, author = {Du, Shian and Luo, Yihong and Chen, Wei and Xu, Jian and Zeng, Delu}, title = {TO-FLOW: Efficient Continuous Normalizing Flows With Temporal Optimization Adjoint With Moving Speed}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12570-12580} }

Arbitrary-Scale Image Synthesis
Evangelos Ntavelis,
Mohamad Shahbazi,
Iason Kastanis,
Radu Timofte,
Martin Danelljan,
Luc Van Gool
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ntavelis_2022_CVPR, author = {Ntavelis, Evangelos and Shahbazi, Mohamad and Kastanis, Iason and Timofte, Radu and Danelljan, Martin and Van Gool, Luc}, title = {Arbitrary-Scale Image Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11533-11542} }

Retrieval-Based Spatially Adaptive Normalization for Semantic Image Synthesis
Yupeng Shi,
Xiao Liu,
Yuxiang Wei,
Zhongqin Wu,
Wangmeng Zuo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shi_2022_CVPR, author = {Shi, Yupeng and Liu, Xiao and Wei, Yuxiang and Wu, Zhongqin and Zuo, Wangmeng}, title = {Retrieval-Based Spatially Adaptive Normalization for Semantic Image Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11224-11233} }

Primitive3D: 3D Object Dataset Synthesis From Randomly Assembled Primitives
Xinke Li,
Henghui Ding,
Zekun Tong,
Yuwei Wu,
Yeow Meng Chee
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Xinke and Ding, Henghui and Tong, Zekun and Wu, Yuwei and Chee, Yeow Meng}, title = {Primitive3D: 3D Object Dataset Synthesis From Randomly Assembled Primitives}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15947-15957} }

FisherMatch: Semi-Supervised Rotation Regression via Entropy-Based Filtering
Yingda Yin,
Yingcheng Cai,
He Wang,
Baoquan Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yin_2022_CVPR, author = {Yin, Yingda and Cai, Yingcheng and Wang, He and Chen, Baoquan}, title = {FisherMatch: Semi-Supervised Rotation Regression via Entropy-Based Filtering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11164-11173} }

NPBG++: Accelerating Neural Point-Based Graphics
Ruslan Rakhimov,
Andrei-Timotei Ardelean,
Victor Lempitsky,
Evgeny Burnaev
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Rakhimov_2022_CVPR, author = {Rakhimov, Ruslan and Ardelean, Andrei-Timotei and Lempitsky, Victor and Burnaev, Evgeny}, title = {NPBG++: Accelerating Neural Point-Based Graphics}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15969-15979} }

Panoptic-PHNet: Towards Real-Time and High-Precision LiDAR Panoptic Segmentation via Clustering Pseudo Heatmap
Jinke Li,
Xiao He,
Yang Wen,
Yuan Gao,
Xiaoqiang Cheng,
Dan Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Jinke and He, Xiao and Wen, Yang and Gao, Yuan and Cheng, Xiaoqiang and Zhang, Dan}, title = {Panoptic-PHNet: Towards Real-Time and High-Precision LiDAR Panoptic Segmentation via Clustering Pseudo Heatmap}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11809-11818} }

Dual-Key Multimodal Backdoors for Visual Question Answering
Matthew Walmer,
Karan Sikka,
Indranil Sur,
Abhinav Shrivastava,
Susmit Jha
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Walmer_2022_CVPR, author = {Walmer, Matthew and Sikka, Karan and Sur, Indranil and Shrivastava, Abhinav and Jha, Susmit}, title = {Dual-Key Multimodal Backdoors for Visual Question Answering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15375-15385} }

STRPM: A Spatiotemporal Residual Predictive Model for High-Resolution Video Prediction
Zheng Chang,
Xinfeng Zhang,
Shanshe Wang,
Siwei Ma,
Wen Gao
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chang_2022_CVPR, author = {Chang, Zheng and Zhang, Xinfeng and Wang, Shanshe and Ma, Siwei and Gao, Wen}, title = {STRPM: A Spatiotemporal Residual Predictive Model for High-Resolution Video Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13946-13955} }

Learning From Untrimmed Videos: Self-Supervised Video Representation Learning With Hierarchical Consistency
Zhiwu Qing,
Shiwei Zhang,
Ziyuan Huang,
Yi Xu,
Xiang Wang,
Mingqian Tang,
Changxin Gao,
Rong Jin,
Nong Sang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Qing_2022_CVPR, author = {Qing, Zhiwu and Zhang, Shiwei and Huang, Ziyuan and Xu, Yi and Wang, Xiang and Tang, Mingqian and Gao, Changxin and Jin, Rong and Sang, Nong}, title = {Learning From Untrimmed Videos: Self-Supervised Video Representation Learning With Hierarchical Consistency}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13821-13831} }

Large Loss Matters in Weakly Supervised Multi-Label Classification
Youngwook Kim,
Jae Myung Kim,
Zeynep Akata,
Jungwoo Lee
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Youngwook and Kim, Jae Myung and Akata, Zeynep and Lee, Jungwoo}, title = {Large Loss Matters in Weakly Supervised Multi-Label Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14156-14165} }

Attention Concatenation Volume for Accurate and Efficient Stereo Matching
Gangwei Xu,
Junda Cheng,
Peng Guo,
Xin Yang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Gangwei and Cheng, Junda and Guo, Peng and Yang, Xin}, title = {Attention Concatenation Volume for Accurate and Efficient Stereo Matching}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12981-12990} }

Zero-Query Transfer Attacks on Context-Aware Object Detectors
Zikui Cai,
Shantanu Rane,
Alejandro E. Brito,
Chengyu Song,
Srikanth V. Krishnamurthy,
Amit K. Roy-Chowdhury,
M. Salman Asif
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2022_CVPR, author = {Cai, Zikui and Rane, Shantanu and Brito, Alejandro E. and Song, Chengyu and Krishnamurthy, Srikanth V. and Roy-Chowdhury, Amit K. and Asif, M. Salman}, title = {Zero-Query Transfer Attacks on Context-Aware Object Detectors}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15024-15034} }

GraftNet: Towards Domain Generalized Stereo Matching With a Broad-Spectrum and Task-Oriented Feature
Biyang Liu,
Huimin Yu,
Guodong Qi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Biyang and Yu, Huimin and Qi, Guodong}, title = {GraftNet: Towards Domain Generalized Stereo Matching With a Broad-Spectrum and Task-Oriented Feature}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13012-13021} }

Towards Total Recall in Industrial Anomaly Detection
Karsten Roth,
Latha Pemula,
Joaquin Zepeda,
Bernhard Schölkopf,
Thomas Brox,
Peter Gehler
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Roth_2022_CVPR, author = {Roth, Karsten and Pemula, Latha and Zepeda, Joaquin and Sch\"olkopf, Bernhard and Brox, Thomas and Gehler, Peter}, title = {Towards Total Recall in Industrial Anomaly Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14318-14328} }

DTA: Physical Camouflage Attacks Using Differentiable Transformation Network
Naufal Suryanto,
Yongsu Kim,
Hyoeun Kang,
Harashta Tatimma Larasati,
Youngyeo Yun,
Thi-Thu-Huong Le,
Hunmin Yang,
Se-Yoon Oh,
Howon Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Suryanto_2022_CVPR, author = {Suryanto, Naufal and Kim, Yongsu and Kang, Hyoeun and Larasati, Harashta Tatimma and Yun, Youngyeo and Le, Thi-Thu-Huong and Yang, Hunmin and Oh, Se-Yoon and Kim, Howon}, title = {DTA: Physical Camouflage Attacks Using Differentiable Transformation Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15305-15314} }

Active Teacher for Semi-Supervised Object Detection
Peng Mi,
Jianghang Lin,
Yiyi Zhou,
Yunhang Shen,
Gen Luo,
Xiaoshuai Sun,
Liujuan Cao,
Rongrong Fu,
Qiang Xu,
Rongrong Ji
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Mi_2022_CVPR, author = {Mi, Peng and Lin, Jianghang and Zhou, Yiyi and Shen, Yunhang and Luo, Gen and Sun, Xiaoshuai and Cao, Liujuan and Fu, Rongrong and Xu, Qiang and Ji, Rongrong}, title = {Active Teacher for Semi-Supervised Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14482-14491} }

Audio-Adaptive Activity Recognition Across Video Domains
Yunhua Zhang,
Hazel Doughty,
Ling Shao,
Cees G. M. Snoek
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Yunhua and Doughty, Hazel and Shao, Ling and Snoek, Cees G. M.}, title = {Audio-Adaptive Activity Recognition Across Video Domains}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13791-13800} }

Merry Go Round: Rotate a Frame and Fool a DNN
Daksh Thapar,
Aditya Nigam,
Chetan Arora
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Thapar_2022_CVPR, author = {Thapar, Daksh and Nigam, Aditya and Arora, Chetan}, title = {Merry Go Round: Rotate a Frame and Fool a DNN}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15054-15063} }

H2FA R-CNN: Holistic and Hierarchical Feature Alignment for Cross-Domain Weakly Supervised Object Detection
Yunqiu Xu,
Yifan Sun,
Zongxin Yang,
Jiaxu Miao,
Yi Yang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Yunqiu and Sun, Yifan and Yang, Zongxin and Miao, Jiaxu and Yang, Yi}, title = {H2FA R-CNN: Holistic and Hierarchical Feature Alignment for Cross-Domain Weakly Supervised Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14329-14339} }

A ConvNet for the 2020s
Zhuang Liu,
Hanzi Mao,
Chao-Yuan Wu,
Christoph Feichtenhofer,
Trevor Darrell,
Saining Xie
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Zhuang and Mao, Hanzi and Wu, Chao-Yuan and Feichtenhofer, Christoph and Darrell, Trevor and Xie, Saining}, title = {A ConvNet for the 2020s}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11976-11986} }

Deep Anomaly Discovery From Unlabeled Videos via Normality Advantage and Self-Paced Refinement
Guang Yu,
Siqi Wang,
Zhiping Cai,
Xinwang Liu,
Chuanfu Xu,
Chengkun Wu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2022_CVPR, author = {Yu, Guang and Wang, Siqi and Cai, Zhiping and Liu, Xinwang and Xu, Chuanfu and Wu, Chengkun}, title = {Deep Anomaly Discovery From Unlabeled Videos via Normality Advantage and Self-Paced Refinement}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13987-13998} }

Proactive Image Manipulation Detection
Vishal Asnani,
Xi Yin,
Tal Hassner,
Sijia Liu,
Xiaoming Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Asnani_2022_CVPR, author = {Asnani, Vishal and Yin, Xi and Hassner, Tal and Liu, Sijia and Liu, Xiaoming}, title = {Proactive Image Manipulation Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15386-15395} }

StyTr2: Image Style Transfer With Transformers
Yingying Deng,
Fan Tang,
Weiming Dong,
Chongyang Ma,
Xingjia Pan,
Lei Wang,
Changsheng Xu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Deng_2022_CVPR, author = {Deng, Yingying and Tang, Fan and Dong, Weiming and Ma, Chongyang and Pan, Xingjia and Wang, Lei and Xu, Changsheng}, title = {StyTr2: Image Style Transfer With Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11326-11336} }

GreedyNASv2: Greedier Search With a Greedy Path Filter
Tao Huang,
Shan You,
Fei Wang,
Chen Qian,
Changshui Zhang,
Xiaogang Wang,
Chang Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2022_CVPR, author = {Huang, Tao and You, Shan and Wang, Fei and Qian, Chen and Zhang, Changshui and Wang, Xiaogang and Xu, Chang}, title = {GreedyNASv2: Greedier Search With a Greedy Path Filter}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11902-11911} }

BEVT: BERT Pretraining of Video Transformers
Rui Wang,
Dongdong Chen,
Zuxuan Wu,
Yinpeng Chen,
Xiyang Dai,
Mengchen Liu,
Yu-Gang Jiang,
Luowei Zhou,
Lu Yuan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Rui and Chen, Dongdong and Wu, Zuxuan and Chen, Yinpeng and Dai, Xiyang and Liu, Mengchen and Jiang, Yu-Gang and Zhou, Luowei and Yuan, Lu}, title = {BEVT: BERT Pretraining of Video Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14733-14743} }

Automatic Relation-Aware Graph Network Proliferation
Shaofei Cai,
Liang Li,
Xinzhe Han,
Jiebo Luo,
Zheng-Jun Zha,
Qingming Huang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2022_CVPR, author = {Cai, Shaofei and Li, Liang and Han, Xinzhe and Luo, Jiebo and Zha, Zheng-Jun and Huang, Qingming}, title = {Automatic Relation-Aware Graph Network Proliferation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10863-10873} }

Contextual Instance Decoupling for Robust Multi-Person Pose Estimation
Dongkai Wang,
Shiliang Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Dongkai and Zhang, Shiliang}, title = {Contextual Instance Decoupling for Robust Multi-Person Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11060-11068} }

A Simple Data Mixing Prior for Improving Self-Supervised Learning
Sucheng Ren,
Huiyu Wang,
Zhengqi Gao,
Shengfeng He,
Alan Yuille,
Yuyin Zhou,
Cihang Xie
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ren_2022_CVPR, author = {Ren, Sucheng and Wang, Huiyu and Gao, Zhengqi and He, Shengfeng and Yuille, Alan and Zhou, Yuyin and Xie, Cihang}, title = {A Simple Data Mixing Prior for Improving Self-Supervised Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14595-14604} }

Multi-Modal Alignment Using Representation Codebook
Jiali Duan,
Liqun Chen,
Son Tran,
Jinyu Yang,
Yi Xu,
Belinda Zeng,
Trishul Chilimbi
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Duan_2022_CVPR, author = {Duan, Jiali and Chen, Liqun and Tran, Son and Yang, Jinyu and Xu, Yi and Zeng, Belinda and Chilimbi, Trishul}, title = {Multi-Modal Alignment Using Representation Codebook}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15651-15660} }

HARA: A Hierarchical Approach for Robust Rotation Averaging
Seong Hun Lee,
Javier Civera
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2022_CVPR, author = {Lee, Seong Hun and Civera, Javier}, title = {HARA: A Hierarchical Approach for Robust Rotation Averaging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15777-15786} }

Diffusion Autoencoders: Toward a Meaningful and Decodable Representation
Konpat Preechakul,
Nattanat Chatthee,
Suttisak Wizadwongsa,
Supasorn Suwajanakorn
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Preechakul_2022_CVPR, author = {Preechakul, Konpat and Chatthee, Nattanat and Wizadwongsa, Suttisak and Suwajanakorn, Supasorn}, title = {Diffusion Autoencoders: Toward a Meaningful and Decodable Representation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10619-10629} }

Knowledge Distillation With the Reused Teacher Classifier
Defang Chen,
Jian-Ping Mei,
Hailin Zhang,
Can Wang,
Yan Feng,
Chun Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Defang and Mei, Jian-Ping and Zhang, Hailin and Wang, Can and Feng, Yan and Chen, Chun}, title = {Knowledge Distillation With the Reused Teacher Classifier}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11933-11942} }

Contrastive Learning for Unsupervised Video Highlight Detection
Taivanbat Badamdorj,
Mrigank Rochan,
Yang Wang,
Li Cheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Badamdorj_2022_CVPR, author = {Badamdorj, Taivanbat and Rochan, Mrigank and Wang, Yang and Cheng, Li}, title = {Contrastive Learning for Unsupervised Video Highlight Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14042-14052} }

MetaFSCIL: A Meta-Learning Approach for Few-Shot Class Incremental Learning
Zhixiang Chi,
Li Gu,
Huan Liu,
Yang Wang,
Yuanhao Yu,
Jin Tang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chi_2022_CVPR, author = {Chi, Zhixiang and Gu, Li and Liu, Huan and Wang, Yang and Yu, Yuanhao and Tang, Jin}, title = {MetaFSCIL: A Meta-Learning Approach for Few-Shot Class Incremental Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14166-14175} }

Dense Depth Priors for Neural Radiance Fields From Sparse Input Views
Barbara Roessle,
Jonathan T. Barron,
Ben Mildenhall,
Pratul P. Srinivasan,
Matthias Nießner
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Roessle_2022_CVPR, author = {Roessle, Barbara and Barron, Jonathan T. and Mildenhall, Ben and Srinivasan, Pratul P. and Nie{\ss}ner, Matthias}, title = {Dense Depth Priors for Neural Radiance Fields From Sparse Input Views}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12892-12901} }

Camera Pose Estimation Using Implicit Distortion Models
Linfei Pan,
Marc Pollefeys,
Viktor Larsson
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Pan_2022_CVPR, author = {Pan, Linfei and Pollefeys, Marc and Larsson, Viktor}, title = {Camera Pose Estimation Using Implicit Distortion Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12819-12828} }

Shape-Invariant 3D Adversarial Point Clouds
Qidong Huang,
Xiaoyi Dong,
Dongdong Chen,
Hang Zhou,
Weiming Zhang,
Nenghai Yu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2022_CVPR, author = {Huang, Qidong and Dong, Xiaoyi and Chen, Dongdong and Zhou, Hang and Zhang, Weiming and Yu, Nenghai}, title = {Shape-Invariant 3D Adversarial Point Clouds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15335-15344} }

LAS-AT: Adversarial Training With Learnable Attack Strategy
Xiaojun Jia,
Yong Zhang,
Baoyuan Wu,
Ke Ma,
Jue Wang,
Xiaochun Cao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Jia_2022_CVPR, author = {Jia, Xiaojun and Zhang, Yong and Wu, Baoyuan and Ma, Ke and Wang, Jue and Cao, Xiaochun}, title = {LAS-AT: Adversarial Training With Learnable Attack Strategy}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13398-13408} }

ELSR: Efficient Line Segment Reconstruction With Planes and Points Guidance
Dong Wei,
Yi Wan,
Yongjun Zhang,
Xinyi Liu,
Bin Zhang,
Xiqi Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wei_2022_CVPR, author = {Wei, Dong and Wan, Yi and Zhang, Yongjun and Liu, Xinyi and Zhang, Bin and Wang, Xiqi}, title = {ELSR: Efficient Line Segment Reconstruction With Planes and Points Guidance}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15807-15815} }

DST: Dynamic Substitute Training for Data-Free Black-Box Attack
Wenxuan Wang,
Xuelin Qian,
Yanwei Fu,
Xiangyang Xue
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Wenxuan and Qian, Xuelin and Fu, Yanwei and Xue, Xiangyang}, title = {DST: Dynamic Substitute Training for Data-Free Black-Box Attack}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14361-14370} }

Unsupervised Pre-Training for Temporal Action Localization Tasks
Can Zhang,
Tianyu Yang,
Junwu Weng,
Meng Cao,
Jue Wang,
Yuexian Zou
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Can and Yang, Tianyu and Weng, Junwu and Cao, Meng and Wang, Jue and Zou, Yuexian}, title = {Unsupervised Pre-Training for Temporal Action Localization Tasks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14031-14041} }

Come-Closer-Diffuse-Faster: Accelerating Conditional Diffusion Models for Inverse Problems Through Stochastic Contraction
Hyungjin Chung,
Byeongsu Sim,
Jong Chul Ye
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chung_2022_CVPR, author = {Chung, Hyungjin and Sim, Byeongsu and Ye, Jong Chul}, title = {Come-Closer-Diffuse-Faster: Accelerating Conditional Diffusion Models for Inverse Problems Through Stochastic Contraction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12413-12422} }

Smooth-Swap: A Simple Enhancement for Face-Swapping With Smoothness
Jiseob Kim,
Jihoon Lee,
Byoung-Tak Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Jiseob and Lee, Jihoon and Zhang, Byoung-Tak}, title = {Smooth-Swap: A Simple Enhancement for Face-Swapping With Smoothness}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10779-10788} }

High-Fidelity Human Avatars From a Single RGB Camera
Hao Zhao,
Jinsong Zhang,
Yu-Kun Lai,
Zerong Zheng,
Yingdi Xie,
Yebin Liu,
Kun Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2022_CVPR, author = {Zhao, Hao and Zhang, Jinsong and Lai, Yu-Kun and Zheng, Zerong and Xie, Yingdi and Liu, Yebin and Li, Kun}, title = {High-Fidelity Human Avatars From a Single RGB Camera}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15904-15913} }

ADAPT: Vision-Language Navigation With Modality-Aligned Action Prompts
Bingqian Lin,
Yi Zhu,
Zicong Chen,
Xiwen Liang,
Jianzhuang Liu,
Xiaodan Liang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2022_CVPR, author = {Lin, Bingqian and Zhu, Yi and Chen, Zicong and Liang, Xiwen and Liu, Jianzhuang and Liang, Xiaodan}, title = {ADAPT: Vision-Language Navigation With Modality-Aligned Action Prompts}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15396-15406} }

Automated Progressive Learning for Efficient Training of Vision Transformers
Changlin Li,
Bohan Zhuang,
Guangrun Wang,
Xiaodan Liang,
Xiaojun Chang,
Yi Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Changlin and Zhuang, Bohan and Wang, Guangrun and Liang, Xiaodan and Chang, Xiaojun and Yang, Yi}, title = {Automated Progressive Learning for Efficient Training of Vision Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12486-12496} }

Single-Stage Is Enough: Multi-Person Absolute 3D Pose Estimation
Lei Jin,
Chenyang Xu,
Xiaojuan Wang,
Yabo Xiao,
Yandong Guo,
Xuecheng Nie,
Jian Zhao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Jin_2022_CVPR, author = {Jin, Lei and Xu, Chenyang and Wang, Xiaojuan and Xiao, Yabo and Guo, Yandong and Nie, Xuecheng and Zhao, Jian}, title = {Single-Stage Is Enough: Multi-Person Absolute 3D Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13086-13095} }

MulT: An End-to-End Multitask Learning Transformer
Deblina Bhattacharjee,
Tong Zhang,
Sabine Süsstrunk,
Mathieu Salzmann
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bhattacharjee_2022_CVPR, author = {Bhattacharjee, Deblina and Zhang, Tong and S\"usstrunk, Sabine and Salzmann, Mathieu}, title = {MulT: An End-to-End Multitask Learning Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12031-12041} }

DeeCap: Dynamic Early Exiting for Efficient Image Captioning
Zhengcong Fei,
Xu Yan,
Shuhui Wang,
Qi Tian
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fei_2022_CVPR, author = {Fei, Zhengcong and Yan, Xu and Wang, Shuhui and Tian, Qi}, title = {DeeCap: Dynamic Early Exiting for Efficient Image Captioning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12216-12226} }

Semi-Supervised Few-Shot Learning via Multi-Factor Clustering
Jie Ling,
Lei Liao,
Meng Yang,
Jia Shuai
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ling_2022_CVPR, author = {Ling, Jie and Liao, Lei and Yang, Meng and Shuai, Jia}, title = {Semi-Supervised Few-Shot Learning via Multi-Factor Clustering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14564-14573} }

Weakly-Supervised Generation and Grounding of Visual Descriptions With Conditional Generative Models
Effrosyni Mavroudi,
René Vidal
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Mavroudi_2022_CVPR, author = {Mavroudi, Effrosyni and Vidal, Ren\'e}, title = {Weakly-Supervised Generation and Grounding of Visual Descriptions With Conditional Generative Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15544-15554} }

ARCS: Accurate Rotation and Correspondence Search
Liangzu Peng,
Manolis C. Tsakiris,
René Vidal
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2022_CVPR, author = {Peng, Liangzu and Tsakiris, Manolis C. and Vidal, Ren\'e}, title = {ARCS: Accurate Rotation and Correspondence Search}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11153-11163} }

Learning To Anticipate Future With Dynamic Context Removal
Xinyu Xu,
Yong-Lu Li,
Cewu Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Xinyu and Li, Yong-Lu and Lu, Cewu}, title = {Learning To Anticipate Future With Dynamic Context Removal}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12734-12744} }

Perception Prioritized Training of Diffusion Models
Jooyoung Choi,
Jungbeom Lee,
Chaehun Shin,
Sungwon Kim,
Hyunwoo Kim,
Sungroh Yoon
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Choi_2022_CVPR, author = {Choi, Jooyoung and Lee, Jungbeom and Shin, Chaehun and Kim, Sungwon and Kim, Hyunwoo and Yoon, Sungroh}, title = {Perception Prioritized Training of Diffusion Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11472-11481} }

CHEX: CHannel EXploration for CNN Model Compression
Zejiang Hou,
Minghai Qin,
Fei Sun,
Xiaolong Ma,
Kun Yuan,
Yi Xu,
Yen-Kuang Chen,
Rong Jin,
Yuan Xie,
Sun-Yuan Kung
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hou_2022_CVPR, author = {Hou, Zejiang and Qin, Minghai and Sun, Fei and Ma, Xiaolong and Yuan, Kun and Xu, Yi and Chen, Yen-Kuang and Jin, Rong and Xie, Yuan and Kung, Sun-Yuan}, title = {CHEX: CHannel EXploration for CNN Model Compression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12287-12298} }

Generalizable Human Pose Triangulation
Kristijan Bartol,
David Bojanić,
Tomislav Petković,
Tomislav Pribanić
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bartol_2022_CVPR, author = {Bartol, Kristijan and Bojani\'c, David and Petkovi\'c, Tomislav and Pribani\'c, Tomislav}, title = {Generalizable Human Pose Triangulation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11028-11037} }

BppAttack: Stealthy and Efficient Trojan Attacks Against Deep Neural Networks via Image Quantization and Contrastive Adversarial Learning
Zhenting Wang,
Juan Zhai,
Shiqing Ma
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Zhenting and Zhai, Juan and Ma, Shiqing}, title = {BppAttack: Stealthy and Efficient Trojan Attacks Against Deep Neural Networks via Image Quantization and Contrastive Adversarial Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15074-15084} }

Ensembling Off-the-Shelf Models for GAN Training
Nupur Kumari,
Richard Zhang,
Eli Shechtman,
Jun-Yan Zhu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kumari_2022_CVPR, author = {Kumari, Nupur and Zhang, Richard and Shechtman, Eli and Zhu, Jun-Yan}, title = {Ensembling Off-the-Shelf Models for GAN Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10651-10662} }

Segment and Complete: Defending Object Detectors Against Adversarial Patch Attacks With Robust Patch Detection
Jiang Liu,
Alexander Levine,
Chun Pong Lau,
Rama Chellappa,
Soheil Feizi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Jiang and Levine, Alexander and Lau, Chun Pong and Chellappa, Rama and Feizi, Soheil}, title = {Segment and Complete: Defending Object Detectors Against Adversarial Patch Attacks With Robust Patch Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14973-14982} }

A Deeper Dive Into What Deep Spatiotemporal Networks Encode: Quantifying Static vs. Dynamic Information
Matthew Kowal,
Mennatullah Siam,
Md Amirul Islam,
Neil D. B. Bruce,
Richard P. Wildes,
Konstantinos G. Derpanis
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kowal_2022_CVPR, author = {Kowal, Matthew and Siam, Mennatullah and Islam, Md Amirul and Bruce, Neil D. B. and Wildes, Richard P. and Derpanis, Konstantinos G.}, title = {A Deeper Dive Into What Deep Spatiotemporal Networks Encode: Quantifying Static vs. Dynamic Information}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13999-14009} }

Style Transformer for Image Inversion and Editing
Xueqi Hu,
Qiusheng Huang,
Zhengyi Shi,
Siyuan Li,
Changxin Gao,
Li Sun,
Qingli Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2022_CVPR, author = {Hu, Xueqi and Huang, Qiusheng and Shi, Zhengyi and Li, Siyuan and Gao, Changxin and Sun, Li and Li, Qingli}, title = {Style Transformer for Image Inversion and Editing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11337-11346} }

Pyramid Adversarial Training Improves ViT Performance
Charles Herrmann,
Kyle Sargent,
Lu Jiang,
Ramin Zabih,
Huiwen Chang,
Ce Liu,
Dilip Krishnan,
Deqing Sun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Herrmann_2022_CVPR, author = {Herrmann, Charles and Sargent, Kyle and Jiang, Lu and Zabih, Ramin and Chang, Huiwen and Liu, Ce and Krishnan, Dilip and Sun, Deqing}, title = {Pyramid Adversarial Training Improves ViT Performance}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13419-13429} }

Bridging Global Context Interactions for High-Fidelity Image Completion
Chuanxia Zheng,
Tat-Jen Cham,
Jianfei Cai,
Dinh Phung
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2022_CVPR, author = {Zheng, Chuanxia and Cham, Tat-Jen and Cai, Jianfei and Phung, Dinh}, title = {Bridging Global Context Interactions for High-Fidelity Image Completion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11512-11522} }

InfoNeRF: Ray Entropy Minimization for Few-Shot Neural Volume Rendering
Mijeong Kim,
Seonguk Seo,
Bohyung Han
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Mijeong and Seo, Seonguk and Han, Bohyung}, title = {InfoNeRF: Ray Entropy Minimization for Few-Shot Neural Volume Rendering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12912-12921} }

Dist-PU: Positive-Unlabeled Learning From a Label Distribution Perspective
Yunrui Zhao,
Qianqian Xu,
Yangbangyan Jiang,
Peisong Wen,
Qingming Huang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2022_CVPR, author = {Zhao, Yunrui and Xu, Qianqian and Jiang, Yangbangyan and Wen, Peisong and Huang, Qingming}, title = {Dist-PU: Positive-Unlabeled Learning From a Label Distribution Perspective}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14461-14470} }

SC2-PCR: A Second Order Spatial Compatibility for Efficient and Robust Point Cloud Registration
Zhi Chen,
Kun Sun,
Fan Yang,
Wenbing Tao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Zhi and Sun, Kun and Yang, Fan and Tao, Wenbing}, title = {SC2-PCR: A Second Order Spatial Compatibility for Efficient and Robust Point Cloud Registration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13221-13231} }

Relative Pose From a Calibrated and an Uncalibrated Smartphone Image
Yaqing Ding,
Daniel Barath,
Jian Yang,
Zuzana Kukelova
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2022_CVPR, author = {Ding, Yaqing and Barath, Daniel and Yang, Jian and Kukelova, Zuzana}, title = {Relative Pose From a Calibrated and an Uncalibrated Smartphone Image}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12766-12775} }

Not All Tokens Are Equal: Human-Centric Visual Analysis via Token Clustering Transformer
Wang Zeng,
Sheng Jin,
Wentao Liu,
Chen Qian,
Ping Luo,
Wanli Ouyang,
Xiaogang Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zeng_2022_CVPR, author = {Zeng, Wang and Jin, Sheng and Liu, Wentao and Qian, Chen and Luo, Ping and Ouyang, Wanli and Wang, Xiaogang}, title = {Not All Tokens Are Equal: Human-Centric Visual Analysis via Token Clustering Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11101-11111} }

Sound and Visual Representation Learning With Multiple Pretraining Tasks
Arun Balajee Vasudevan,
Dengxin Dai,
Luc Van Gool
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Vasudevan_2022_CVPR, author = {Vasudevan, Arun Balajee and Dai, Dengxin and Van Gool, Luc}, title = {Sound and Visual Representation Learning With Multiple Pretraining Tasks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14616-14626} }

RePaint: Inpainting Using Denoising Diffusion Probabilistic Models
Andreas Lugmayr,
Martin Danelljan,
Andres Romero,
Fisher Yu,
Radu Timofte,
Luc Van Gool
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lugmayr_2022_CVPR, author = {Lugmayr, Andreas and Danelljan, Martin and Romero, Andres and Yu, Fisher and Timofte, Radu and Van Gool, Luc}, title = {RePaint: Inpainting Using Denoising Diffusion Probabilistic Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11461-11471} }

Meta Agent Teaming Active Learning for Pose Estimation
Jia Gong,
Zhipeng Fan,
Qiuhong Ke,
Hossein Rahmani,
Jun Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Gong_2022_CVPR, author = {Gong, Jia and Fan, Zhipeng and Ke, Qiuhong and Rahmani, Hossein and Liu, Jun}, title = {Meta Agent Teaming Active Learning for Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11079-11089} }

Pseudo-Q: Generating Pseudo Language Queries for Visual Grounding
Haojun Jiang,
Yuanze Lin,
Dongchen Han,
Shiji Song,
Gao Huang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2022_CVPR, author = {Jiang, Haojun and Lin, Yuanze and Han, Dongchen and Song, Shiji and Huang, Gao}, title = {Pseudo-Q: Generating Pseudo Language Queries for Visual Grounding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15513-15523} }

Towards Discovering the Effectiveness of Moderately Confident Samples for Semi-Supervised Learning
Hui Tang,
Kui Jia
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2022_CVPR, author = {Tang, Hui and Jia, Kui}, title = {Towards Discovering the Effectiveness of Moderately Confident Samples for Semi-Supervised Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14658-14667} }

The Neurally-Guided Shape Parser: Grammar-Based Labeling of 3D Shape Regions With Approximate Inference
R. Kenny Jones,
Aalia Habib,
Rana Hanocka,
Daniel Ritchie
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jones_2022_CVPR, author = {Jones, R. Kenny and Habib, Aalia and Hanocka, Rana and Ritchie, Daniel}, title = {The Neurally-Guided Shape Parser: Grammar-Based Labeling of 3D Shape Regions With Approximate Inference}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11614-11623} }

Weakly-Supervised Online Action Segmentation in Multi-View Instructional Videos
Reza Ghoddoosian,
Isht Dwivedi,
Nakul Agarwal,
Chiho Choi,
Behzad Dariush
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ghoddoosian_2022_CVPR, author = {Ghoddoosian, Reza and Dwivedi, Isht and Agarwal, Nakul and Choi, Chiho and Dariush, Behzad}, title = {Weakly-Supervised Online Action Segmentation in Multi-View Instructional Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13780-13790} }

Disentangling Visual Embeddings for Attributes and Objects
Nirat Saini,
Khoi Pham,
Abhinav Shrivastava
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Saini_2022_CVPR, author = {Saini, Nirat and Pham, Khoi and Shrivastava, Abhinav}, title = {Disentangling Visual Embeddings for Attributes and Objects}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13658-13667} }

MiniViT: Compressing Vision Transformers With Weight Multiplexing
Jinnian Zhang,
Houwen Peng,
Kan Wu,
Mengchen Liu,
Bin Xiao,
Jianlong Fu,
Lu Yuan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Jinnian and Peng, Houwen and Wu, Kan and Liu, Mengchen and Xiao, Bin and Fu, Jianlong and Yuan, Lu}, title = {MiniViT: Compressing Vision Transformers With Weight Multiplexing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12145-12154} }

Weakly Supervised Segmentation on Outdoor 4D Point Clouds With Temporal Matching and Spatial Graph Propagation
Hanyu Shi,
Jiacheng Wei,
Ruibo Li,
Fayao Liu,
Guosheng Lin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shi_2022_CVPR, author = {Shi, Hanyu and Wei, Jiacheng and Li, Ruibo and Liu, Fayao and Lin, Guosheng}, title = {Weakly Supervised Segmentation on Outdoor 4D Point Clouds With Temporal Matching and Spatial Graph Propagation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11840-11849} }

NeurMiPs: Neural Mixture of Planar Experts for View Synthesis
Zhi-Hao Lin,
Wei-Chiu Ma,
Hao-Yu Hsu,
Yu-Chiang Frank Wang,
Shenlong Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2022_CVPR, author = {Lin, Zhi-Hao and Ma, Wei-Chiu and Hsu, Hao-Yu and Wang, Yu-Chiang Frank and Wang, Shenlong}, title = {NeurMiPs: Neural Mixture of Planar Experts for View Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15702-15712} }

SplitNets: Designing Neural Architectures for Efficient Distributed Computing on Head-Mounted Systems
Xin Dong,
Barbara De Salvo,
Meng Li,
Chiao Liu,
Zhongnan Qu,
H.T. Kung,
Ziyun Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2022_CVPR, author = {Dong, Xin and De Salvo, Barbara and Li, Meng and Liu, Chiao and Qu, Zhongnan and Kung, H.T. and Li, Ziyun}, title = {SplitNets: Designing Neural Architectures for Efficient Distributed Computing on Head-Mounted Systems}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12559-12569} }

Boosting Robustness of Image Matting With Context Assembling and Strong Data Augmentation
Yutong Dai,
Brian Price,
He Zhang,
Chunhua Shen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dai_2022_CVPR, author = {Dai, Yutong and Price, Brian and Zhang, He and Shen, Chunhua}, title = {Boosting Robustness of Image Matting With Context Assembling and Strong Data Augmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11707-11716} }

Self-Supervised Spatial Reasoning on Multi-View Line Drawings
Siyuan Xiang,
Anbang Yang,
Yanfei Xue,
Yaoqing Yang,
Chen Feng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xiang_2022_CVPR, author = {Xiang, Siyuan and Yang, Anbang and Xue, Yanfei and Yang, Yaoqing and Feng, Chen}, title = {Self-Supervised Spatial Reasoning on Multi-View Line Drawings}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12745-12754} }

Cross-Patch Dense Contrastive Learning for Semi-Supervised Segmentation of Cellular Nuclei in Histopathologic Images
Huisi Wu,
Zhaoze Wang,
Youyi Song,
Lin Yang,
Jing Qin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2022_CVPR, author = {Wu, Huisi and Wang, Zhaoze and Song, Youyi and Yang, Lin and Qin, Jing}, title = {Cross-Patch Dense Contrastive Learning for Semi-Supervised Segmentation of Cellular Nuclei in Histopathologic Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11666-11675} }

Frame-Wise Action Representations for Long Videos via Sequence Contrastive Learning
Minghao Chen,
Fangyun Wei,
Chong Li,
Deng Cai
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Minghao and Wei, Fangyun and Li, Chong and Cai, Deng}, title = {Frame-Wise Action Representations for Long Videos via Sequence Contrastive Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13801-13810} }

Generalized Binary Search Network for Highly-Efficient Multi-View Stereo
Zhenxing Mi,
Chang Di,
Dan Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mi_2022_CVPR, author = {Mi, Zhenxing and Di, Chang and Xu, Dan}, title = {Generalized Binary Search Network for Highly-Efficient Multi-View Stereo}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12991-13000} }

Mega-NERF: Scalable Construction of Large-Scale NeRFs for Virtual Fly-Throughs
Haithem Turki,
Deva Ramanan,
Mahadev Satyanarayanan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Turki_2022_CVPR, author = {Turki, Haithem and Ramanan, Deva and Satyanarayanan, Mahadev}, title = {Mega-NERF: Scalable Construction of Large-Scale NeRFs for Virtual Fly-Throughs}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12922-12931} }

Adversarial Eigen Attack on Black-Box Models
Linjun Zhou,
Peng Cui,
Xingxuan Zhang,
Yinan Jiang,
Shiqiang Yang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Linjun and Cui, Peng and Zhang, Xingxuan and Jiang, Yinan and Yang, Shiqiang}, title = {Adversarial Eigen Attack on Black-Box Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15254-15262} }

Cloth-Changing Person Re-Identification From a Single Image With Gait Prediction and Regularization
Xin Jin,
Tianyu He,
Kecheng Zheng,
Zhiheng Yin,
Xu Shen,
Zhen Huang,
Ruoyu Feng,
Jianqiang Huang,
Zhibo Chen,
Xian-Sheng Hua
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jin_2022_CVPR, author = {Jin, Xin and He, Tianyu and Zheng, Kecheng and Yin, Zhiheng and Shen, Xu and Huang, Zhen and Feng, Ruoyu and Huang, Jianqiang and Chen, Zhibo and Hua, Xian-Sheng}, title = {Cloth-Changing Person Re-Identification From a Single Image With Gait Prediction and Regularization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14278-14287} }

Neural Architecture Search With Representation Mutual Information
Xiawu Zheng,
Xiang Fei,
Lei Zhang,
Chenglin Wu,
Fei Chao,
Jianzhuang Liu,
Wei Zeng,
Yonghong Tian,
Rongrong Ji
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2022_CVPR, author = {Zheng, Xiawu and Fei, Xiang and Zhang, Lei and Wu, Chenglin and Chao, Fei and Liu, Jianzhuang and Zeng, Wei and Tian, Yonghong and Ji, Rongrong}, title = {Neural Architecture Search With Representation Mutual Information}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11912-11921} }

Can Neural Nets Learn the Same Model Twice? Investigating Reproducibility and Double Descent From the Decision Boundary Perspective
Gowthami Somepalli,
Liam Fowl,
Arpit Bansal,
Ping Yeh-Chiang,
Yehuda Dar,
Richard Baraniuk,
Micah Goldblum,
Tom Goldstein
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Somepalli_2022_CVPR, author = {Somepalli, Gowthami and Fowl, Liam and Bansal, Arpit and Yeh-Chiang, Ping and Dar, Yehuda and Baraniuk, Richard and Goldblum, Micah and Goldstein, Tom}, title = {Can Neural Nets Learn the Same Model Twice? Investigating Reproducibility and Double Descent From the Decision Boundary Perspective}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13699-13708} }

Multi-View Transformer for 3D Visual Grounding
Shijia Huang,
Yilun Chen,
Jiaya Jia,
Liwei Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2022_CVPR, author = {Huang, Shijia and Chen, Yilun and Jia, Jiaya and Wang, Liwei}, title = {Multi-View Transformer for 3D Visual Grounding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15524-15533} }

Continual Predictive Learning From Videos
Geng Chen,
Wendong Zhang,
Han Lu,
Siyu Gao,
Yunbo Wang,
Mingsheng Long,
Xiaokang Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Geng and Zhang, Wendong and Lu, Han and Gao, Siyu and Wang, Yunbo and Long, Mingsheng and Yang, Xiaokang}, title = {Continual Predictive Learning From Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10728-10737} }

Knowledge Distillation: A Good Teacher Is Patient and Consistent
Lucas Beyer,
Xiaohua Zhai,
Amélie Royer,
Larisa Markeeva,
Rohan Anil,
Alexander Kolesnikov
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Beyer_2022_CVPR, author = {Beyer, Lucas and Zhai, Xiaohua and Royer, Am\'elie and Markeeva, Larisa and Anil, Rohan and Kolesnikov, Alexander}, title = {Knowledge Distillation: A Good Teacher Is Patient and Consistent}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10925-10934} }

Training High-Performance Low-Latency Spiking Neural Networks by Differentiation on Spike Representation
Qingyan Meng,
Mingqing Xiao,
Shen Yan,
Yisen Wang,
Zhouchen Lin,
Zhi-Quan Luo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Meng_2022_CVPR, author = {Meng, Qingyan and Xiao, Mingqing and Yan, Shen and Wang, Yisen and Lin, Zhouchen and Luo, Zhi-Quan}, title = {Training High-Performance Low-Latency Spiking Neural Networks by Differentiation on Spike Representation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12444-12453} }

Lifelong Graph Learning
Chen Wang,
Yuheng Qiu,
Dasong Gao,
Sebastian Scherer
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Chen and Qiu, Yuheng and Gao, Dasong and Scherer, Sebastian}, title = {Lifelong Graph Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13719-13728} }

Towards Practical Certifiable Patch Defense With Vision Transformer
Zhaoyu Chen,
Bo Li,
Jianghe Xu,
Shuang Wu,
Shouhong Ding,
Wenqiang Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Zhaoyu and Li, Bo and Xu, Jianghe and Wu, Shuang and Ding, Shouhong and Zhang, Wenqiang}, title = {Towards Practical Certifiable Patch Defense With Vision Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15148-15158} }

Label, Verify, Correct: A Simple Few Shot Object Detection Method
Prannay Kaul,
Weidi Xie,
Andrew Zisserman
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kaul_2022_CVPR, author = {Kaul, Prannay and Xie, Weidi and Zisserman, Andrew}, title = {Label, Verify, Correct: A Simple Few Shot Object Detection Method}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14237-14247} }

Autoregressive Image Generation Using Residual Quantization
Doyup Lee,
Chiheon Kim,
Saehoon Kim,
Minsu Cho,
Wook-Shin Han
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2022_CVPR, author = {Lee, Doyup and Kim, Chiheon and Kim, Saehoon and Cho, Minsu and Han, Wook-Shin}, title = {Autoregressive Image Generation Using Residual Quantization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11523-11532} }

End-to-End Compressed Video Representation Learning for Generic Event Boundary Detection
Congcong Li,
Xinyao Wang,
Longyin Wen,
Dexiang Hong,
Tiejian Luo,
Libo Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Congcong and Wang, Xinyao and Wen, Longyin and Hong, Dexiang and Luo, Tiejian and Zhang, Libo}, title = {End-to-End Compressed Video Representation Learning for Generic Event Boundary Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13967-13976} }

TeachAugment: Data Augmentation Optimization Using Teacher Knowledge
Teppei Suzuki
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Suzuki_2022_CVPR, author = {Suzuki, Teppei}, title = {TeachAugment: Data Augmentation Optimization Using Teacher Knowledge}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10904-10914} }

Weakly Supervised Temporal Sentence Grounding With Gaussian-Based Contrastive Proposal Learning
Minghang Zheng,
Yanjie Huang,
Qingchao Chen,
Yuxin Peng,
Yang Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2022_CVPR, author = {Zheng, Minghang and Huang, Yanjie and Chen, Qingchao and Peng, Yuxin and Liu, Yang}, title = {Weakly Supervised Temporal Sentence Grounding With Gaussian-Based Contrastive Proposal Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15555-15564} }

Task-Specific Inconsistency Alignment for Domain Adaptive Object Detection
Liang Zhao,
Limin Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2022_CVPR, author = {Zhao, Liang and Wang, Limin}, title = {Task-Specific Inconsistency Alignment for Domain Adaptive Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14217-14226} }

Capturing Humans in Motion: Temporal-Attentive 3D Human Pose and Shape Estimation From Monocular Video
Wen-Li Wei,
Jen-Chun Lin,
Tyng-Luh Liu,
Hong-Yuan Mark Liao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wei_2022_CVPR, author = {Wei, Wen-Li and Lin, Jen-Chun and Liu, Tyng-Luh and Liao, Hong-Yuan Mark}, title = {Capturing Humans in Motion: Temporal-Attentive 3D Human Pose and Shape Estimation From Monocular Video}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13211-13220} }

MixFormer: End-to-End Tracking With Iterative Mixed Attention
Yutao Cui,
Cheng Jiang,
Limin Wang,
Gangshan Wu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cui_2022_CVPR, author = {Cui, Yutao and Jiang, Cheng and Wang, Limin and Wu, Gangshan}, title = {MixFormer: End-to-End Tracking With Iterative Mixed Attention}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13608-13618} }

InOut: Diverse Image Outpainting via GAN Inversion
Yen-Chi Cheng,
Chieh Hubert Lin,
Hsin-Ying Lee,
Jian Ren,
Sergey Tulyakov,
Ming-Hsuan Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2022_CVPR, author = {Cheng, Yen-Chi and Lin, Chieh Hubert and Lee, Hsin-Ying and Ren, Jian and Tulyakov, Sergey and Yang, Ming-Hsuan}, title = {InOut: Diverse Image Outpainting via GAN Inversion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11431-11440} }

What Matters for Meta-Learning Vision Regression Tasks?
Ning Gao,
Hanna Ziesche,
Ngo Anh Vien,
Michael Volpp,
Gerhard Neumann
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2022_CVPR, author = {Gao, Ning and Ziesche, Hanna and Vien, Ngo Anh and Volpp, Michael and Neumann, Gerhard}, title = {What Matters for Meta-Learning Vision Regression Tasks?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14776-14786} }

Interspace Pruning: Using Adaptive Filter Representations To Improve Training of Sparse CNNs
Paul Wimmer,
Jens Mehnert,
Alexandru Condurache
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wimmer_2022_CVPR, author = {Wimmer, Paul and Mehnert, Jens and Condurache, Alexandru}, title = {Interspace Pruning: Using Adaptive Filter Representations To Improve Training of Sparse CNNs}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12527-12537} }

Frequency-Driven Imperceptible Adversarial Attack on Semantic Similarity
Cheng Luo,
Qinliang Lin,
Weicheng Xie,
Bizhu Wu,
Jinheng Xie,
Linlin Shen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2022_CVPR, author = {Luo, Cheng and Lin, Qinliang and Xie, Weicheng and Wu, Bizhu and Xie, Jinheng and Shen, Linlin}, title = {Frequency-Driven Imperceptible Adversarial Attack on Semantic Similarity}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15315-15324} }

ZZ-Net: A Universal Rotation Equivariant Architecture for 2D Point Clouds
Georg Bökman,
Fredrik Kahl,
Axel Flinth
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bokman_2022_CVPR, author = {B\"okman, Georg and Kahl, Fredrik and Flinth, Axel}, title = {ZZ-Net: A Universal Rotation Equivariant Architecture for 2D Point Clouds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10976-10985} }

GRAM: Generative Radiance Manifolds for 3D-Aware Image Generation
Yu Deng,
Jiaolong Yang,
Jianfeng Xiang,
Xin Tong
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Deng_2022_CVPR, author = {Deng, Yu and Yang, Jiaolong and Xiang, Jianfeng and Tong, Xin}, title = {GRAM: Generative Radiance Manifolds for 3D-Aware Image Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10673-10683} }

UniVIP: A Unified Framework for Self-Supervised Visual Pre-Training
Zhaowen Li,
Yousong Zhu,
Fan Yang,
Wei Li,
Chaoyang Zhao,
Yingying Chen,
Zhiyang Chen,
Jiahao Xie,
Liwei Wu,
Rui Zhao,
Ming Tang,
Jinqiao Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Zhaowen and Zhu, Yousong and Yang, Fan and Li, Wei and Zhao, Chaoyang and Chen, Yingying and Chen, Zhiyang and Xie, Jiahao and Wu, Liwei and Zhao, Rui and Tang, Ming and Wang, Jinqiao}, title = {UniVIP: A Unified Framework for Self-Supervised Visual Pre-Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14627-14636} }

Decoupling Zero-Shot Semantic Segmentation
Jian Ding,
Nan Xue,
Gui-Song Xia,
Dengxin Dai
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2022_CVPR, author = {Ding, Jian and Xue, Nan and Xia, Gui-Song and Dai, Dengxin}, title = {Decoupling Zero-Shot Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11583-11592} }

Towards Robust Vision Transformer
Xiaofeng Mao,
Gege Qi,
Yuefeng Chen,
Xiaodan Li,
Ranjie Duan,
Shaokai Ye,
Yuan He,
Hui Xue
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mao_2022_CVPR, author = {Mao, Xiaofeng and Qi, Gege and Chen, Yuefeng and Li, Xiaodan and Duan, Ranjie and Ye, Shaokai and He, Yuan and Xue, Hui}, title = {Towards Robust Vision Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12042-12051} }

Stochastic Variance Reduced Ensemble Adversarial Attack for Boosting the Adversarial Transferability
Yifeng Xiong,
Jiadong Lin,
Min Zhang,
John E. Hopcroft,
Kun He
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xiong_2022_CVPR, author = {Xiong, Yifeng and Lin, Jiadong and Zhang, Min and Hopcroft, John E. and He, Kun}, title = {Stochastic Variance Reduced Ensemble Adversarial Attack for Boosting the Adversarial Transferability}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14983-14992} }

Unknown-Aware Object Detection: Learning What You Don't Know From Videos in the Wild
Xuefeng Du,
Xin Wang,
Gabriel Gozum,
Yixuan Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Du_2022_CVPR, author = {Du, Xuefeng and Wang, Xin and Gozum, Gabriel and Li, Yixuan}, title = {Unknown-Aware Object Detection: Learning What You Don't Know From Videos in the Wild}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13678-13688} }

Multi-Modal Extreme Classification
Anshul Mittal,
Kunal Dahiya,
Shreya Malani,
Janani Ramaswamy,
Seba Kuruvilla,
Jitendra Ajmera,
Keng-hao Chang,
Sumeet Agarwal,
Purushottam Kar,
Manik Varma
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Mittal_2022_CVPR, author = {Mittal, Anshul and Dahiya, Kunal and Malani, Shreya and Ramaswamy, Janani and Kuruvilla, Seba and Ajmera, Jitendra and Chang, Keng-hao and Agarwal, Sumeet and Kar, Purushottam and Varma, Manik}, title = {Multi-Modal Extreme Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12393-12402} }

IFOR: Iterative Flow Minimization for Robotic Object Rearrangement
Ankit Goyal,
Arsalan Mousavian,
Chris Paxton,
Yu-Wei Chao,
Brian Okorn,
Jia Deng,
Dieter Fox
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Goyal_2022_CVPR, author = {Goyal, Ankit and Mousavian, Arsalan and Paxton, Chris and Chao, Yu-Wei and Okorn, Brian and Deng, Jia and Fox, Dieter}, title = {IFOR: Iterative Flow Minimization for Robotic Object Rearrangement}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14787-14797} }

Training-Free Transformer Architecture Search
Qinqin Zhou,
Kekai Sheng,
Xiawu Zheng,
Ke Li,
Xing Sun,
Yonghong Tian,
Jie Chen,
Rongrong Ji
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Qinqin and Sheng, Kekai and Zheng, Xiawu and Li, Ke and Sun, Xing and Tian, Yonghong and Chen, Jie and Ji, Rongrong}, title = {Training-Free Transformer Architecture Search}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10894-10903} }

TopFormer: Token Pyramid Transformer for Mobile Semantic Segmentation
Wenqiang Zhang,
Zilong Huang,
Guozhong Luo,
Tao Chen,
Xinggang Wang,
Wenyu Liu,
Gang Yu,
Chunhua Shen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Wenqiang and Huang, Zilong and Luo, Guozhong and Chen, Tao and Wang, Xinggang and Liu, Wenyu and Yu, Gang and Shen, Chunhua}, title = {TopFormer: Token Pyramid Transformer for Mobile Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12083-12093} }

3DAC: Learning Attribute Compression for Point Clouds
Guangchi Fang,
Qingyong Hu,
Hanyun Wang,
Yiling Xu,
Yulan Guo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fang_2022_CVPR, author = {Fang, Guangchi and Hu, Qingyong and Wang, Hanyun and Xu, Yiling and Guo, Yulan}, title = {3DAC: Learning Attribute Compression for Point Clouds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14819-14828} }

Few-Shot Backdoor Defense Using Shapley Estimation
Jiyang Guan,
Zhuozhuo Tu,
Ran He,
Dacheng Tao
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guan_2022_CVPR, author = {Guan, Jiyang and Tu, Zhuozhuo and He, Ran and Tao, Dacheng}, title = {Few-Shot Backdoor Defense Using Shapley Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13358-13367} }

MixSTE: Seq2seq Mixed Spatio-Temporal Encoder for 3D Human Pose Estimation in Video
Jinlu Zhang,
Zhigang Tu,
Jianyu Yang,
Yujin Chen,
Junsong Yuan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Jinlu and Tu, Zhigang and Yang, Jianyu and Chen, Yujin and Yuan, Junsong}, title = {MixSTE: Seq2seq Mixed Spatio-Temporal Encoder for 3D Human Pose Estimation in Video}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {13232-13242} }

Safe-Student for Safe Deep Semi-Supervised Learning With Unseen-Class Unlabeled Data
Rundong He,
Zhongyi Han,
Xiankai Lu,
Yilong Yin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Rundong and Han, Zhongyi and Lu, Xiankai and Yin, Yilong}, title = {Safe-Student for Safe Deep Semi-Supervised Learning With Unseen-Class Unlabeled Data}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14585-14594} }

High-Fidelity GAN Inversion for Image Attribute Editing
Tengfei Wang,
Yong Zhang,
Yanbo Fan,
Jue Wang,
Qifeng Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Tengfei and Zhang, Yong and Fan, Yanbo and Wang, Jue and Chen, Qifeng}, title = {High-Fidelity GAN Inversion for Image Attribute Editing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11379-11388} }

MaskGIT: Masked Generative Image Transformer
Huiwen Chang,
Han Zhang,
Lu Jiang,
Ce Liu,
William T. Freeman
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chang_2022_CVPR, author = {Chang, Huiwen and Zhang, Han and Jiang, Lu and Liu, Ce and Freeman, William T.}, title = {MaskGIT: Masked Generative Image Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11315-11325} }

Instance-Aware Dynamic Neural Network Quantization
Zhenhua Liu,
Yunhe Wang,
Kai Han,
Siwei Ma,
Wen Gao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Zhenhua and Wang, Yunhe and Han, Kai and Ma, Siwei and Gao, Wen}, title = {Instance-Aware Dynamic Neural Network Quantization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12434-12443} }

When To Prune? A Policy Towards Early Structural Pruning
Maying Shen,
Pavlo Molchanov,
Hongxu Yin,
Jose M. Alvarez
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shen_2022_CVPR, author = {Shen, Maying and Molchanov, Pavlo and Yin, Hongxu and Alvarez, Jose M.}, title = {When To Prune? A Policy Towards Early Structural Pruning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12247-12256} }

COTS: Collaborative Two-Stream Vision-Language Pre-Training Model for Cross-Modal Retrieval
Haoyu Lu,
Nanyi Fei,
Yuqi Huo,
Yizhao Gao,
Zhiwu Lu,
Ji-Rong Wen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2022_CVPR, author = {Lu, Haoyu and Fei, Nanyi and Huo, Yuqi and Gao, Yizhao and Lu, Zhiwu and Wen, Ji-Rong}, title = {COTS: Collaborative Two-Stream Vision-Language Pre-Training Model for Cross-Modal Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15692-15701} }

Exploring Effective Data for Surrogate Training Towards Black-Box Attack
Xuxiang Sun,
Gong Cheng,
Hongda Li,
Lei Pei,
Junwei Han
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2022_CVPR, author = {Sun, Xuxiang and Cheng, Gong and Li, Hongda and Pei, Lei and Han, Junwei}, title = {Exploring Effective Data for Surrogate Training Towards Black-Box Attack}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15355-15364} }

Investigating Top-k White-Box and Transferable Black-Box Attack
Chaoning Zhang,
Philipp Benz,
Adil Karjauv,
Jae Won Cho,
Kang Zhang,
In So Kweon
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Chaoning and Benz, Philipp and Karjauv, Adil and Cho, Jae Won and Zhang, Kang and Kweon, In So}, title = {Investigating Top-k White-Box and Transferable Black-Box Attack}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15085-15094} }

A Self-Supervised Descriptor for Image Copy Detection
Ed Pizzi,
Sreya Dutta Roy,
Sugosh Nagavara Ravindra,
Priya Goyal,
Matthijs Douze
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Pizzi_2022_CVPR, author = {Pizzi, Ed and Roy, Sreya Dutta and Ravindra, Sugosh Nagavara and Goyal, Priya and Douze, Matthijs}, title = {A Self-Supervised Descriptor for Image Copy Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14532-14542} }

Manifold Learning Benefits GANs
Yao Ni,
Piotr Koniusz,
Richard Hartley,
Richard Nock
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ni_2022_CVPR, author = {Ni, Yao and Koniusz, Piotr and Hartley, Richard and Nock, Richard}, title = {Manifold Learning Benefits GANs}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11265-11274} }

Negative-Aware Attention Framework for Image-Text Matching
Kun Zhang,
Zhendong Mao,
Quan Wang,
Yongdong Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Kun and Mao, Zhendong and Wang, Quan and Zhang, Yongdong}, title = {Negative-Aware Attention Framework for Image-Text Matching}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15661-15670} }

An Image Patch Is a Wave: Phase-Aware Vision MLP
Yehui Tang,
Kai Han,
Jianyuan Guo,
Chang Xu,
Yanxi Li,
Chao Xu,
Yunhe Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2022_CVPR, author = {Tang, Yehui and Han, Kai and Guo, Jianyuan and Xu, Chang and Li, Yanxi and Xu, Chao and Wang, Yunhe}, title = {An Image Patch Is a Wave: Phase-Aware Vision MLP}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10935-10944} }

Shunted Self-Attention via Multi-Scale Token Aggregation
Sucheng Ren,
Daquan Zhou,
Shengfeng He,
Jiashi Feng,
Xinchao Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ren_2022_CVPR, author = {Ren, Sucheng and Zhou, Daquan and He, Shengfeng and Feng, Jiashi and Wang, Xinchao}, title = {Shunted Self-Attention via Multi-Scale Token Aggregation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10853-10862} }

Shadows Can Be Dangerous: Stealthy and Effective Physical-World Adversarial Attack by Natural Phenomenon
Yiqi Zhong,
Xianming Liu,
Deming Zhai,
Junjun Jiang,
Xiangyang Ji
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhong_2022_CVPR, author = {Zhong, Yiqi and Liu, Xianming and Zhai, Deming and Jiang, Junjun and Ji, Xiangyang}, title = {Shadows Can Be Dangerous: Stealthy and Effective Physical-World Adversarial Attack by Natural Phenomenon}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15345-15354} }

ImplicitAtlas: Learning Deformable Shape Templates in Medical Imaging
Jiancheng Yang,
Udaranga Wickramasinghe,
Bingbing Ni,
Pascal Fua
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Jiancheng and Wickramasinghe, Udaranga and Ni, Bingbing and Fua, Pascal}, title = {ImplicitAtlas: Learning Deformable Shape Templates in Medical Imaging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15861-15871} }

Contrastive Learning for Space-Time Correspondence via Self-Cycle Consistency
Jeany Son
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Son_2022_CVPR, author = {Son, Jeany}, title = {Contrastive Learning for Space-Time Correspondence via Self-Cycle Consistency}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14679-14688} }

Scale-Equivalent Distillation for Semi-Supervised Object Detection
Qiushan Guo,
Yao Mu,
Jianyu Chen,
Tianqi Wang,
Yizhou Yu,
Ping Luo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2022_CVPR, author = {Guo, Qiushan and Mu, Yao and Chen, Jianyu and Wang, Tianqi and Yu, Yizhou and Luo, Ping}, title = {Scale-Equivalent Distillation for Semi-Supervised Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14522-14531} }

Attribute Group Editing for Reliable Few-Shot Image Generation
Guanqi Ding,
Xinzhe Han,
Shuhui Wang,
Shuzhe Wu,
Xin Jin,
Dandan Tu,
Qingming Huang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2022_CVPR, author = {Ding, Guanqi and Han, Xinzhe and Wang, Shuhui and Wu, Shuzhe and Jin, Xin and Tu, Dandan and Huang, Qingming}, title = {Attribute Group Editing for Reliable Few-Shot Image Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11194-11203} }

Polymorphic-GAN: Generating Aligned Samples Across Multiple Domains With Learned Morph Maps
Seung Wook Kim,
Karsten Kreis,
Daiqing Li,
Antonio Torralba,
Sanja Fidler
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Seung Wook and Kreis, Karsten and Li, Daiqing and Torralba, Antonio and Fidler, Sanja}, title = {Polymorphic-GAN: Generating Aligned Samples Across Multiple Domains With Learned Morph Maps}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10630-10640} }

Appearance and Structure Aware Robust Deep Visual Graph Matching: Attack, Defense and Beyond
Qibing Ren,
Qingquan Bao,
Runzhong Wang,
Junchi Yan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ren_2022_CVPR, author = {Ren, Qibing and Bao, Qingquan and Wang, Runzhong and Yan, Junchi}, title = {Appearance and Structure Aware Robust Deep Visual Graph Matching: Attack, Defense and Beyond}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {15263-15272} }

Feature Statistics Mixing Regularization for Generative Adversarial Networks
Junho Kim,
Yunjey Choi,
Youngjung Uh
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Junho and Choi, Yunjey and Uh, Youngjung}, title = {Feature Statistics Mixing Regularization for Generative Adversarial Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {11294-11303} }

Urban Radiance Fields
Konstantinos Rematas,
Andrew Liu,
Pratul P. Srinivasan,
Jonathan T. Barron,
Andrea Tagliasacchi,
Thomas Funkhouser,
Vittorio Ferrari
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Rematas_2022_CVPR, author = {Rematas, Konstantinos and Liu, Andrew and Srinivasan, Pratul P. and Barron, Jonathan T. and Tagliasacchi, Andrea and Funkhouser, Thomas and Ferrari, Vittorio}, title = {Urban Radiance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {12932-12942} }

Upright-Net: Learning Upright Orientation for 3D Point Cloud
Xufang Pang,
Feng Li,
Ning Ding,
Xiaopin Zhong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Pang_2022_CVPR, author = {Pang, Xufang and Li, Feng and Ding, Ning and Zhong, Xiaopin}, title = {Upright-Net: Learning Upright Orientation for 3D Point Cloud}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14911-14919} }

Geometric and Textural Augmentation for Domain Gap Reduction
Xiao-Chang Liu,
Yong-Liang Yang,
Peter Hall
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Xiao-Chang and Yang, Yong-Liang and Hall, Peter}, title = {Geometric and Textural Augmentation for Domain Gap Reduction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {14340-14350} }

HybridCR: Weakly-Supervised 3D Point Cloud Semantic Segmentation via Hybrid Contrastive Regularization
Mengtian Li,
Yuan Xie,
Yunhang Shen,