Papers

Back

Estimating Example Difficulty Using Variance of Gradients
Chirag Agarwal,
Daniel D'souza,
Sara Hooker
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Agarwal_2022_CVPR, author = {Agarwal, Chirag and D'souza, Daniel and Hooker, Sara}, title = {Estimating Example Difficulty Using Variance of Gradients}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10368-10378} }

One Loss for Quantization: Deep Hashing With Discrete Wasserstein Distributional Matching
Khoa D. Doan,
Peng Yang,
Ping Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Doan_2022_CVPR, author = {Doan, Khoa D. and Yang, Peng and Li, Ping}, title = {One Loss for Quantization: Deep Hashing With Discrete Wasserstein Distributional Matching}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9447-9457} }

Pixel Screening Based Intermediate Correction for Blind Deblurring
Meina Zhang,
Yingying Fang,
Guoxi Ni,
Tieyong Zeng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Meina and Fang, Yingying and Ni, Guoxi and Zeng, Tieyong}, title = {Pixel Screening Based Intermediate Correction for Blind Deblurring}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5892-5900} }

Continual Object Detection via Prototypical Task Correlation Guided Gating Mechanism
Binbin Yang,
Xinchi Deng,
Han Shi,
Changlin Li,
Gengwei Zhang,
Hang Xu,
Shen Zhao,
Liang Lin,
Xiaodan Liang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Binbin and Deng, Xinchi and Shi, Han and Li, Changlin and Zhang, Gengwei and Xu, Hang and Zhao, Shen and Lin, Liang and Liang, Xiaodan}, title = {Continual Object Detection via Prototypical Task Correlation Guided Gating Mechanism}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9255-9264} }

DATA: Domain-Aware and Task-Aware Self-Supervised Learning
Qing Chang,
Junran Peng,
Lingxi Xie,
Jiajun Sun,
Haoran Yin,
Qi Tian,
Zhaoxiang Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chang_2022_CVPR, author = {Chang, Qing and Peng, Junran and Xie, Lingxi and Sun, Jiajun and Yin, Haoran and Tian, Qi and Zhang, Zhaoxiang}, title = {DATA: Domain-Aware and Task-Aware Self-Supervised Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9841-9850} }

Voxel Set Transformer: A Set-to-Set Approach to 3D Object Detection From Point Clouds
Chenhang He,
Ruihuang Li,
Shuai Li,
Lei Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Chenhang and Li, Ruihuang and Li, Shuai and Zhang, Lei}, title = {Voxel Set Transformer: A Set-to-Set Approach to 3D Object Detection From Point Clouds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8417-8427} }

Siamese Contrastive Embedding Network for Compositional Zero-Shot Learning
Xiangyu Li,
Xu Yang,
Kun Wei,
Cheng Deng,
Muli Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Xiangyu and Yang, Xu and Wei, Kun and Deng, Cheng and Yang, Muli}, title = {Siamese Contrastive Embedding Network for Compositional Zero-Shot Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9326-9335} }

ZebraPose: Coarse To Fine Surface Encoding for 6DoF Object Pose Estimation
Yongzhi Su,
Mahdi Saleh,
Torben Fetzer,
Jason Rambach,
Nassir Navab,
Benjamin Busam,
Didier Stricker,
Federico Tombari
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Su_2022_CVPR, author = {Su, Yongzhi and Saleh, Mahdi and Fetzer, Torben and Rambach, Jason and Navab, Nassir and Busam, Benjamin and Stricker, Didier and Tombari, Federico}, title = {ZebraPose: Coarse To Fine Surface Encoding for 6DoF Object Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6738-6748} }

ATPFL: Automatic Trajectory Prediction Model Design Under Federated Learning Framework
Chunnan Wang,
Xiang Chen,
Junzhe Wang,
Hongzhi Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Chunnan and Chen, Xiang and Wang, Junzhe and Wang, Hongzhi}, title = {ATPFL: Automatic Trajectory Prediction Model Design Under Federated Learning Framework}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6563-6572} }

Revisiting Learnable Affines for Batch Norm in Few-Shot Transfer Learning
Moslem Yazdanpanah,
Aamer Abdul Rahman,
Muawiz Chaudhary,
Christian Desrosiers,
Mohammad Havaei,
Eugene Belilovsky,
Samira Ebrahimi Kahou
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yazdanpanah_2022_CVPR, author = {Yazdanpanah, Moslem and Rahman, Aamer Abdul and Chaudhary, Muawiz and Desrosiers, Christian and Havaei, Mohammad and Belilovsky, Eugene and Kahou, Samira Ebrahimi}, title = {Revisiting Learnable Affines for Batch Norm in Few-Shot Transfer Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9109-9118} }

Exact Feature Distribution Matching for Arbitrary Style Transfer and Domain Generalization
Yabin Zhang,
Minghan Li,
Ruihuang Li,
Kui Jia,
Lei Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Yabin and Li, Minghan and Li, Ruihuang and Jia, Kui and Zhang, Lei}, title = {Exact Feature Distribution Matching for Arbitrary Style Transfer and Domain Generalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8035-8045} }

Balanced and Hierarchical Relation Learning for One-Shot Object Detection
Hanqing Yang,
Sijia Cai,
Hualian Sheng,
Bing Deng,
Jianqiang Huang,
Xian-Sheng Hua,
Yong Tang,
Yu Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Hanqing and Cai, Sijia and Sheng, Hualian and Deng, Bing and Huang, Jianqiang and Hua, Xian-Sheng and Tang, Yong and Zhang, Yu}, title = {Balanced and Hierarchical Relation Learning for One-Shot Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7591-7600} }

Delving Deep Into the Generalization of Vision Transformers Under Distribution Shifts
Chongzhi Zhang,
Mingyuan Zhang,
Shanghang Zhang,
Daisheng Jin,
Qiang Zhou,
Zhongang Cai,
Haiyu Zhao,
Xianglong Liu,
Ziwei Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Chongzhi and Zhang, Mingyuan and Zhang, Shanghang and Jin, Daisheng and Zhou, Qiang and Cai, Zhongang and Zhao, Haiyu and Liu, Xianglong and Liu, Ziwei}, title = {Delving Deep Into the Generalization of Vision Transformers Under Distribution Shifts}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7277-7286} }

HyperDet3D: Learning a Scene-Conditioned 3D Object Detector
Yu Zheng,
Yueqi Duan,
Jiwen Lu,
Jie Zhou,
Qi Tian
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2022_CVPR, author = {Zheng, Yu and Duan, Yueqi and Lu, Jiwen and Zhou, Jie and Tian, Qi}, title = {HyperDet3D: Learning a Scene-Conditioned 3D Object Detector}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5585-5594} }

Motion-Aware Contrastive Video Representation Learning via Foreground-Background Merging
Shuangrui Ding,
Maomao Li,
Tianyu Yang,
Rui Qian,
Haohang Xu,
Qingyi Chen,
Jue Wang,
Hongkai Xiong
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2022_CVPR, author = {Ding, Shuangrui and Li, Maomao and Yang, Tianyu and Qian, Rui and Xu, Haohang and Chen, Qingyi and Wang, Jue and Xiong, Hongkai}, title = {Motion-Aware Contrastive Video Representation Learning via Foreground-Background Merging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9716-9726} }

DINE: Domain Adaptation From Single and Multiple Black-Box Predictors
Jian Liang,
Dapeng Hu,
Jiashi Feng,
Ran He
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liang_2022_CVPR, author = {Liang, Jian and Hu, Dapeng and Feng, Jiashi and He, Ran}, title = {DINE: Domain Adaptation From Single and Multiple Black-Box Predictors}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8003-8013} }

Multi-View Mesh Reconstruction With Neural Deferred Shading
Markus Worchel,
Rodrigo Diaz,
Weiwen Hu,
Oliver Schreer,
Ingo Feldmann,
Peter Eisert
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Worchel_2022_CVPR, author = {Worchel, Markus and Diaz, Rodrigo and Hu, Weiwen and Schreer, Oliver and Feldmann, Ingo and Eisert, Peter}, title = {Multi-View Mesh Reconstruction With Neural Deferred Shading}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6187-6197} }

High-Resolution Face Swapping via Latent Semantics Disentanglement
Yangyang Xu,
Bailin Deng,
Junle Wang,
Yanqing Jing,
Jia Pan,
Shengfeng He
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Yangyang and Deng, Bailin and Wang, Junle and Jing, Yanqing and Pan, Jia and He, Shengfeng}, title = {High-Resolution Face Swapping via Latent Semantics Disentanglement}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7642-7651} }

Deep Vanishing Point Detection: Geometric Priors Make Dataset Variations Vanish
Yancong Lin,
Ruben Wiersma,
Silvia L. Pintea,
Klaus Hildebrandt,
Elmar Eisemann,
Jan C. van Gemert
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2022_CVPR, author = {Lin, Yancong and Wiersma, Ruben and Pintea, Silvia L. and Hildebrandt, Klaus and Eisemann, Elmar and van Gemert, Jan C.}, title = {Deep Vanishing Point Detection: Geometric Priors Make Dataset Variations Vanish}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6103-6113} }

Neural Compression-Based Feature Learning for Video Restoration
Cong Huang,
Jiahao Li,
Bin Li,
Dong Liu,
Yan Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2022_CVPR, author = {Huang, Cong and Li, Jiahao and Li, Bin and Liu, Dong and Lu, Yan}, title = {Neural Compression-Based Feature Learning for Video Restoration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5872-5881} }

Expanding Low-Density Latent Regions for Open-Set Object Detection
Jiaming Han,
Yuqiang Ren,
Jian Ding,
Xingjia Pan,
Ke Yan,
Gui-Song Xia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Han_2022_CVPR, author = {Han, Jiaming and Ren, Yuqiang and Ding, Jian and Pan, Xingjia and Yan, Ke and Xia, Gui-Song}, title = {Expanding Low-Density Latent Regions for Open-Set Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9591-9600} }

Exploring Dual-Task Correlation for Pose Guided Person Image Generation
Pengze Zhang,
Lingxiao Yang,
Jian-Huang Lai,
Xiaohua Xie
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Pengze and Yang, Lingxiao and Lai, Jian-Huang and Xie, Xiaohua}, title = {Exploring Dual-Task Correlation for Pose Guided Person Image Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7713-7722} }

Neural Rays for Occlusion-Aware Image-Based Rendering
Yuan Liu,
Sida Peng,
Lingjie Liu,
Qianqian Wang,
Peng Wang,
Christian Theobalt,
Xiaowei Zhou,
Wenping Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Yuan and Peng, Sida and Liu, Lingjie and Wang, Qianqian and Wang, Peng and Theobalt, Christian and Zhou, Xiaowei and Wang, Wenping}, title = {Neural Rays for Occlusion-Aware Image-Based Rendering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7824-7833} }

Modeling 3D Layout for Group Re-Identification
Quan Zhang,
Kaiheng Dang,
Jian-Huang Lai,
Zhanxiang Feng,
Xiaohua Xie
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Quan and Dang, Kaiheng and Lai, Jian-Huang and Feng, Zhanxiang and Xie, Xiaohua}, title = {Modeling 3D Layout for Group Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7512-7520} }

Toward Fast, Flexible, and Robust Low-Light Image Enhancement
Long Ma,
Tengyu Ma,
Risheng Liu,
Xin Fan,
Zhongxuan Luo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2022_CVPR, author = {Ma, Long and Ma, Tengyu and Liu, Risheng and Fan, Xin and Luo, Zhongxuan}, title = {Toward Fast, Flexible, and Robust Low-Light Image Enhancement}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5637-5646} }

Highly-Efficient Incomplete Large-Scale Multi-View Clustering With Consensus Bipartite Graph
Siwei Wang,
Xinwang Liu,
Li Liu,
Wenxuan Tu,
Xinzhong Zhu,
Jiyuan Liu,
Sihang Zhou,
En Zhu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Siwei and Liu, Xinwang and Liu, Li and Tu, Wenxuan and Zhu, Xinzhong and Liu, Jiyuan and Zhou, Sihang and Zhu, En}, title = {Highly-Efficient Incomplete Large-Scale Multi-View Clustering With Consensus Bipartite Graph}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9776-9785} }

Towards Principled Disentanglement for Domain Generalization
Hanlin Zhang,
Yi-Fan Zhang,
Weiyang Liu,
Adrian Weller,
Bernhard Schölkopf,
Eric P. Xing
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Hanlin and Zhang, Yi-Fan and Liu, Weiyang and Weller, Adrian and Sch\"olkopf, Bernhard and Xing, Eric P.}, title = {Towards Principled Disentanglement for Domain Generalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8024-8034} }

Discrete Cosine Transform Network for Guided Depth Map Super-Resolution
Zixiang Zhao,
Jiangshe Zhang,
Shuang Xu,
Zudi Lin,
Hanspeter Pfister
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2022_CVPR, author = {Zhao, Zixiang and Zhang, Jiangshe and Xu, Shuang and Lin, Zudi and Pfister, Hanspeter}, title = {Discrete Cosine Transform Network for Guided Depth Map Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5697-5707} }

Iterative Corresponding Geometry: Fusing Region and Depth for Highly Efficient 3D Tracking of Textureless Objects
Manuel Stoiber,
Martin Sundermeyer,
Rudolph Triebel
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Stoiber_2022_CVPR, author = {Stoiber, Manuel and Sundermeyer, Martin and Triebel, Rudolph}, title = {Iterative Corresponding Geometry: Fusing Region and Depth for Highly Efficient 3D Tracking of Textureless Objects}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6855-6865} }

Multi-Instance Point Cloud Registration by Efficient Correspondence Clustering
Weixuan Tang,
Danping Zou
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2022_CVPR, author = {Tang, Weixuan and Zou, Danping}, title = {Multi-Instance Point Cloud Registration by Efficient Correspondence Clustering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6667-6676} }

Contrastive Boundary Learning for Point Cloud Segmentation
Liyao Tang,
Yibing Zhan,
Zhe Chen,
Baosheng Yu,
Dacheng Tao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2022_CVPR, author = {Tang, Liyao and Zhan, Yibing and Chen, Zhe and Yu, Baosheng and Tao, Dacheng}, title = {Contrastive Boundary Learning for Point Cloud Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8489-8499} }

Details or Artifacts: A Locally Discriminative Learning Approach to Realistic Image Super-Resolution
Jie Liang,
Hui Zeng,
Lei Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liang_2022_CVPR, author = {Liang, Jie and Zeng, Hui and Zhang, Lei}, title = {Details or Artifacts: A Locally Discriminative Learning Approach to Realistic Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5657-5666} }

Projective Manifold Gradient Layer for Deep Rotation Regression
Jiayi Chen,
Yingda Yin,
Tolga Birdal,
Baoquan Chen,
Leonidas J. Guibas,
He Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Jiayi and Yin, Yingda and Birdal, Tolga and Chen, Baoquan and Guibas, Leonidas J. and Wang, He}, title = {Projective Manifold Gradient Layer for Deep Rotation Regression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6646-6655} }

It's Time for Artistic Correspondence in Music and Video
Dídac Surís,
Carl Vondrick,
Bryan Russell,
Justin Salamon
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Suris_2022_CVPR, author = {Sur{\'\i}s, D{\'\i}dac and Vondrick, Carl and Russell, Bryan and Salamon, Justin}, title = {It's Time for Artistic Correspondence in Music and Video}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10564-10574} }

Mixed Differential Privacy in Computer Vision
Aditya Golatkar,
Alessandro Achille,
Yu-Xiang Wang,
Aaron Roth,
Michael Kearns,
Stefano Soatto
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Golatkar_2022_CVPR, author = {Golatkar, Aditya and Achille, Alessandro and Wang, Yu-Xiang and Roth, Aaron and Kearns, Michael and Soatto, Stefano}, title = {Mixed Differential Privacy in Computer Vision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8376-8386} }

HCSC: Hierarchical Contrastive Selective Coding
Yuanfan Guo,
Minghao Xu,
Jiawen Li,
Bingbing Ni,
Xuanyu Zhu,
Zhenbang Sun,
Yi Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2022_CVPR, author = {Guo, Yuanfan and Xu, Minghao and Li, Jiawen and Ni, Bingbing and Zhu, Xuanyu and Sun, Zhenbang and Xu, Yi}, title = {HCSC: Hierarchical Contrastive Selective Coding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9706-9715} }

KeyTr: Keypoint Transporter for 3D Reconstruction of Deformable Objects in Videos
David Novotny,
Ignacio Rocco,
Samarth Sinha,
Alexandre Carlier,
Gael Kerchenbaum,
Roman Shapovalov,
Nikita Smetanin,
Natalia Neverova,
Benjamin Graham,
Andrea Vedaldi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Novotny_2022_CVPR, author = {Novotny, David and Rocco, Ignacio and Sinha, Samarth and Carlier, Alexandre and Kerchenbaum, Gael and Shapovalov, Roman and Smetanin, Nikita and Neverova, Natalia and Graham, Benjamin and Vedaldi, Andrea}, title = {KeyTr: Keypoint Transporter for 3D Reconstruction of Deformable Objects in Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5595-5604} }

Lepard: Learning Partial Point Cloud Matching in Rigid and Deformable Scenes
Yang Li,
Tatsuya Harada
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Yang and Harada, Tatsuya}, title = {Lepard: Learning Partial Point Cloud Matching in Rigid and Deformable Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5554-5564} }

Pushing the Limits of Simple Pipelines for Few-Shot Learning: External Data and Fine-Tuning Make a Difference
Shell Xu Hu,
Da Li,
Jan Stühmer,
Minyoung Kim,
Timothy M. Hospedales
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2022_CVPR, author = {Hu, Shell Xu and Li, Da and St\"uhmer, Jan and Kim, Minyoung and Hospedales, Timothy M.}, title = {Pushing the Limits of Simple Pipelines for Few-Shot Learning: External Data and Fine-Tuning Make a Difference}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9068-9077} }

VISTA: Boosting 3D Object Detection via Dual Cross-VIew SpaTial Attention
Shengheng Deng,
Zhihao Liang,
Lin Sun,
Kui Jia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Deng_2022_CVPR, author = {Deng, Shengheng and Liang, Zhihao and Sun, Lin and Jia, Kui}, title = {VISTA: Boosting 3D Object Detection via Dual Cross-VIew SpaTial Attention}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8448-8457} }

Rethinking Deep Face Restoration
Yang Zhao,
Yu-Chuan Su,
Chun-Te Chu,
Yandong Li,
Marius Renn,
Yukun Zhu,
Changyou Chen,
Xuhui Jia
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2022_CVPR, author = {Zhao, Yang and Su, Yu-Chuan and Chu, Chun-Te and Li, Yandong and Renn, Marius and Zhu, Yukun and Chen, Changyou and Jia, Xuhui}, title = {Rethinking Deep Face Restoration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7652-7661} }

A Study on the Distribution of Social Biases in Self-Supervised Learning Visual Models
Kirill Sirotkin,
Pablo Carballeira,
Marcos Escudero-Viñolo
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sirotkin_2022_CVPR, author = {Sirotkin, Kirill and Carballeira, Pablo and Escudero-Vi\~nolo, Marcos}, title = {A Study on the Distribution of Social Biases in Self-Supervised Learning Visual Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10442-10451} }

On the Instability of Relative Pose Estimation and RANSAC's Role
Hongyi Fan,
Joe Kileel,
Benjamin Kimia
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2022_CVPR, author = {Fan, Hongyi and Kileel, Joe and Kimia, Benjamin}, title = {On the Instability of Relative Pose Estimation and RANSAC's Role}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8935-8943} }

SNUG: Self-Supervised Neural Dynamic Garments
Igor Santesteban,
Miguel A. Otaduy,
Dan Casas
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Santesteban_2022_CVPR, author = {Santesteban, Igor and Otaduy, Miguel A. and Casas, Dan}, title = {SNUG: Self-Supervised Neural Dynamic Garments}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8140-8150} }

Towards Fewer Annotations: Active Learning via Region Impurity and Prediction Uncertainty for Domain Adaptive Semantic Segmentation
Binhui Xie,
Longhui Yuan,
Shuang Li,
Chi Harold Liu,
Xinjing Cheng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2022_CVPR, author = {Xie, Binhui and Yuan, Longhui and Li, Shuang and Liu, Chi Harold and Cheng, Xinjing}, title = {Towards Fewer Annotations: Active Learning via Region Impurity and Prediction Uncertainty for Domain Adaptive Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8068-8078} }

CrossPoint: Self-Supervised Cross-Modal Contrastive Learning for 3D Point Cloud Understanding
Mohamed Afham,
Isuru Dissanayake,
Dinithi Dissanayake,
Amaya Dharmasiri,
Kanchana Thilakarathna,
Ranga Rodrigo
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Afham_2022_CVPR, author = {Afham, Mohamed and Dissanayake, Isuru and Dissanayake, Dinithi and Dharmasiri, Amaya and Thilakarathna, Kanchana and Rodrigo, Ranga}, title = {CrossPoint: Self-Supervised Cross-Modal Contrastive Learning for 3D Point Cloud Understanding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9902-9912} }

Target-Relevant Knowledge Preservation for Multi-Source Domain Adaptive Object Detection
Jiaxi Wu,
Jiaxin Chen,
Mengzhe He,
Yiru Wang,
Bo Li,
Bingqi Ma,
Weihao Gan,
Wei Wu,
Yali Wang,
Di Huang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2022_CVPR, author = {Wu, Jiaxi and Chen, Jiaxin and He, Mengzhe and Wang, Yiru and Li, Bo and Ma, Bingqi and Gan, Weihao and Wu, Wei and Wang, Yali and Huang, Di}, title = {Target-Relevant Knowledge Preservation for Multi-Source Domain Adaptive Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5301-5310} }

Safe Self-Refinement for Transformer-Based Domain Adaptation
Tao Sun,
Cheng Lu,
Tianshuo Zhang,
Haibin Ling
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2022_CVPR, author = {Sun, Tao and Lu, Cheng and Zhang, Tianshuo and Ling, Haibin}, title = {Safe Self-Refinement for Transformer-Based Domain Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7191-7200} }

StyleMesh: Style Transfer for Indoor 3D Scene Reconstructions
Lukas Höllein,
Justin Johnson,
Matthias Nießner
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hollein_2022_CVPR, author = {H\"ollein, Lukas and Johnson, Justin and Nie{\ss}ner, Matthias}, title = {StyleMesh: Style Transfer for Indoor 3D Scene Reconstructions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6198-6208} }

Which Model To Transfer? Finding the Needle in the Growing Haystack
Cedric Renggli,
André Susano Pinto,
Luka Rimanic,
Joan Puigcerver,
Carlos Riquelme,
Ce Zhang,
Mario Lučić
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Renggli_2022_CVPR, author = {Renggli, Cedric and Pinto, Andr\'e Susano and Rimanic, Luka and Puigcerver, Joan and Riquelme, Carlos and Zhang, Ce and Lu\v{c}i\'c, Mario}, title = {Which Model To Transfer? Finding the Needle in the Growing Haystack}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9205-9214} }

Class-Incremental Learning With Strong Pre-Trained Models
Tz-Ying Wu,
Gurumurthy Swaminathan,
Zhizhong Li,
Avinash Ravichandran,
Nuno Vasconcelos,
Rahul Bhotika,
Stefano Soatto
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2022_CVPR, author = {Wu, Tz-Ying and Swaminathan, Gurumurthy and Li, Zhizhong and Ravichandran, Avinash and Vasconcelos, Nuno and Bhotika, Rahul and Soatto, Stefano}, title = {Class-Incremental Learning With Strong Pre-Trained Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9601-9610} }

IRON: Inverse Rendering by Optimizing Neural SDFs and Materials From Photometric Images
Kai Zhang,
Fujun Luan,
Zhengqi Li,
Noah Snavely
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Kai and Luan, Fujun and Li, Zhengqi and Snavely, Noah}, title = {IRON: Inverse Rendering by Optimizing Neural SDFs and Materials From Photometric Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5565-5574} }

ObjectFolder 2.0: A Multisensory Object Dataset for Sim2Real Transfer
Ruohan Gao,
Zilin Si,
Yen-Yu Chang,
Samuel Clarke,
Jeannette Bohg,
Li Fei-Fei,
Wenzhen Yuan,
Jiajun Wu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2022_CVPR, author = {Gao, Ruohan and Si, Zilin and Chang, Yen-Yu and Clarke, Samuel and Bohg, Jeannette and Fei-Fei, Li and Yuan, Wenzhen and Wu, Jiajun}, title = {ObjectFolder 2.0: A Multisensory Object Dataset for Sim2Real Transfer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10598-10608} }

POCO: Point Convolution for Surface Reconstruction
Alexandre Boulch,
Renaud Marlet
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Boulch_2022_CVPR, author = {Boulch, Alexandre and Marlet, Renaud}, title = {POCO: Point Convolution for Surface Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6302-6314} }

Few-Shot Font Generation by Learning Fine-Grained Local Styles
Licheng Tang,
Yiyang Cai,
Jiaming Liu,
Zhibin Hong,
Mingming Gong,
Minhu Fan,
Junyu Han,
Jingtuo Liu,
Errui Ding,
Jingdong Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2022_CVPR, author = {Tang, Licheng and Cai, Yiyang and Liu, Jiaming and Hong, Zhibin and Gong, Mingming and Fan, Minhu and Han, Junyu and Liu, Jingtuo and Ding, Errui and Wang, Jingdong}, title = {Few-Shot Font Generation by Learning Fine-Grained Local Styles}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7895-7904} }

DiffPoseNet: Direct Differentiable Camera Pose Estimation
Chethan M. Parameshwara,
Gokul Hari,
Cornelia Fermüller,
Nitin J. Sanket,
Yiannis Aloimonos
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Parameshwara_2022_CVPR, author = {Parameshwara, Chethan M. and Hari, Gokul and Ferm\"uller, Cornelia and Sanket, Nitin J. and Aloimonos, Yiannis}, title = {DiffPoseNet: Direct Differentiable Camera Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6845-6854} }

The Flag Median and FlagIRLS
Nathan Mankovich,
Emily J. King,
Chris Peterson,
Michael Kirby
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mankovich_2022_CVPR, author = {Mankovich, Nathan and King, Emily J. and Peterson, Chris and Kirby, Michael}, title = {The Flag Median and FlagIRLS}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10339-10347} }

FENeRF: Face Editing in Neural Radiance Fields
Jingxiang Sun,
Xuan Wang,
Yong Zhang,
Xiaoyu Li,
Qi Zhang,
Yebin Liu,
Jue Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2022_CVPR, author = {Sun, Jingxiang and Wang, Xuan and Zhang, Yong and Li, Xiaoyu and Zhang, Qi and Liu, Yebin and Wang, Jue}, title = {FENeRF: Face Editing in Neural Radiance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7672-7682} }

Remember Intentions: Retrospective-Memory-Based Trajectory Prediction
Chenxin Xu,
Weibo Mao,
Wenjun Zhang,
Siheng Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Chenxin and Mao, Weibo and Zhang, Wenjun and Chen, Siheng}, title = {Remember Intentions: Retrospective-Memory-Based Trajectory Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6488-6497} }

A Framework for Learning Ante-Hoc Explainable Models via Concepts
Anirban Sarkar,
Deepak Vijaykeerthy,
Anindya Sarkar,
Vineeth N Balasubramanian
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sarkar_2022_CVPR, author = {Sarkar, Anirban and Vijaykeerthy, Deepak and Sarkar, Anindya and Balasubramanian, Vineeth N}, title = {A Framework for Learning Ante-Hoc Explainable Models via Concepts}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10286-10295} }

Rethinking Architecture Design for Tackling Data Heterogeneity in Federated Learning
Liangqiong Qu,
Yuyin Zhou,
Paul Pu Liang,
Yingda Xia,
Feifei Wang,
Ehsan Adeli,
Li Fei-Fei,
Daniel Rubin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Qu_2022_CVPR, author = {Qu, Liangqiong and Zhou, Yuyin and Liang, Paul Pu and Xia, Yingda and Wang, Feifei and Adeli, Ehsan and Fei-Fei, Li and Rubin, Daniel}, title = {Rethinking Architecture Design for Tackling Data Heterogeneity in Federated Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10061-10071} }

Global Sensing and Measurements Reuse for Image Compressed Sensing
Zi-En Fan,
Feng Lian,
Jia-Ni Quan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2022_CVPR, author = {Fan, Zi-En and Lian, Feng and Quan, Jia-Ni}, title = {Global Sensing and Measurements Reuse for Image Compressed Sensing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8954-8963} }

Convolutions for Spatial Interaction Modeling
Zhaoen Su,
Chao Wang,
David Bradley,
Carlos Vallespi-Gonzalez,
Carl Wellington,
Nemanja Djuric
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Su_2022_CVPR, author = {Su, Zhaoen and Wang, Chao and Bradley, David and Vallespi-Gonzalez, Carlos and Wellington, Carl and Djuric, Nemanja}, title = {Convolutions for Spatial Interaction Modeling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6583-6592} }

Distinguishing Unseen From Seen for Generalized Zero-Shot Learning
Hongzu Su,
Jingjing Li,
Zhi Chen,
Lei Zhu,
Ke Lu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Su_2022_CVPR, author = {Su, Hongzu and Li, Jingjing and Chen, Zhi and Zhu, Lei and Lu, Ke}, title = {Distinguishing Unseen From Seen for Generalized Zero-Shot Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7885-7894} }

Online Continual Learning on a Contaminated Data Stream With Blurry Task Boundaries
Jihwan Bang,
Hyunseo Koh,
Seulki Park,
Hwanjun Song,
Jung-Woo Ha,
Jonghyun Choi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bang_2022_CVPR, author = {Bang, Jihwan and Koh, Hyunseo and Park, Seulki and Song, Hwanjun and Ha, Jung-Woo and Choi, Jonghyun}, title = {Online Continual Learning on a Contaminated Data Stream With Blurry Task Boundaries}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9275-9284} }

Learning To Imagine: Diversify Memory for Incremental Learning Using Unlabeled Data
Yu-Ming Tang,
Yi-Xing Peng,
Wei-Shi Zheng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2022_CVPR, author = {Tang, Yu-Ming and Peng, Yi-Xing and Zheng, Wei-Shi}, title = {Learning To Imagine: Diversify Memory for Incremental Learning Using Unlabeled Data}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9549-9558} }

Exploring Domain-Invariant Parameters for Source Free Domain Adaptation
Fan Wang,
Zhongyi Han,
Yongshun Gong,
Yilong Yin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Fan and Han, Zhongyi and Gong, Yongshun and Yin, Yilong}, title = {Exploring Domain-Invariant Parameters for Source Free Domain Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7151-7160} }

C2AM Loss: Chasing a Better Decision Boundary for Long-Tail Object Detection
Tong Wang,
Yousong Zhu,
Yingying Chen,
Chaoyang Zhao,
Bin Yu,
Jinqiao Wang,
Ming Tang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Tong and Zhu, Yousong and Chen, Yingying and Zhao, Chaoyang and Yu, Bin and Wang, Jinqiao and Tang, Ming}, title = {C2AM Loss: Chasing a Better Decision Boundary for Long-Tail Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6980-6989} }

Bi-Directional Object-Context Prioritization Learning for Saliency Ranking
Xin Tian,
Ke Xu,
Xin Yang,
Lin Du,
Baocai Yin,
Rynson W.H. Lau
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tian_2022_CVPR, author = {Tian, Xin and Xu, Ke and Yang, Xin and Du, Lin and Yin, Baocai and Lau, Rynson W.H.}, title = {Bi-Directional Object-Context Prioritization Learning for Saliency Ranking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5882-5891} }

What Do Navigation Agents Learn About Their Environment?
Kshitij Dwivedi,
Gemma Roig,
Aniruddha Kembhavi,
Roozbeh Mottaghi
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Dwivedi_2022_CVPR, author = {Dwivedi, Kshitij and Roig, Gemma and Kembhavi, Aniruddha and Mottaghi, Roozbeh}, title = {What Do Navigation Agents Learn About Their Environment?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10276-10285} }

CoordGAN: Self-Supervised Dense Correspondences Emerge From GANs
Jiteng Mu,
Shalini De Mello,
Zhiding Yu,
Nuno Vasconcelos,
Xiaolong Wang,
Jan Kautz,
Sifei Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mu_2022_CVPR, author = {Mu, Jiteng and De Mello, Shalini and Yu, Zhiding and Vasconcelos, Nuno and Wang, Xiaolong and Kautz, Jan and Liu, Sifei}, title = {CoordGAN: Self-Supervised Dense Correspondences Emerge From GANs}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10011-10020} }

PSMNet: Position-Aware Stereo Merging Network for Room Layout Estimation
Haiyan Wang,
Will Hutchcroft,
Yuguang Li,
Zhiqiang Wan,
Ivaylo Boyadzhiev,
Yingli Tian,
Sing Bing Kang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Haiyan and Hutchcroft, Will and Li, Yuguang and Wan, Zhiqiang and Boyadzhiev, Ivaylo and Tian, Yingli and Kang, Sing Bing}, title = {PSMNet: Position-Aware Stereo Merging Network for Room Layout Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8616-8625} }

Attribute Surrogates Learning and Spectral Tokens Pooling in Transformers for Few-Shot Learning
Yangji He,
Weihan Liang,
Dongyang Zhao,
Hong-Yu Zhou,
Weifeng Ge,
Yizhou Yu,
Wenqiang Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Yangji and Liang, Weihan and Zhao, Dongyang and Zhou, Hong-Yu and Ge, Weifeng and Yu, Yizhou and Zhang, Wenqiang}, title = {Attribute Surrogates Learning and Spectral Tokens Pooling in Transformers for Few-Shot Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9119-9129} }

Generalized Category Discovery
Sagar Vaze,
Kai Han,
Andrea Vedaldi,
Andrew Zisserman
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Vaze_2022_CVPR, author = {Vaze, Sagar and Han, Kai and Vedaldi, Andrea and Zisserman, Andrew}, title = {Generalized Category Discovery}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7492-7501} }

Maximum Consensus by Weighted Influences of Monotone Boolean Functions
Erchuan Zhang,
David Suter,
Ruwan Tennakoon,
Tat-Jun Chin,
Alireza Bab-Hadiashar,
Giang Truong,
Syed Zulqarnain Gilani
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Erchuan and Suter, David and Tennakoon, Ruwan and Chin, Tat-Jun and Bab-Hadiashar, Alireza and Truong, Giang and Gilani, Syed Zulqarnain}, title = {Maximum Consensus by Weighted Influences of Monotone Boolean Functions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8964-8972} }

TransforMatcher: Match-to-Match Attention for Semantic Correspondence
Seungwook Kim,
Juhong Min,
Minsu Cho
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Seungwook and Min, Juhong and Cho, Minsu}, title = {TransforMatcher: Match-to-Match Attention for Semantic Correspondence}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8697-8707} }

Robust Outlier Detection by De-Biasing VAE Likelihoods
Kushal Chauhan,
Barath Mohan U,
Pradeep Shenoy,
Manish Gupta,
Devarajan Sridharan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chauhan_2022_CVPR, author = {Chauhan, Kushal and U, Barath Mohan and Shenoy, Pradeep and Gupta, Manish and Sridharan, Devarajan}, title = {Robust Outlier Detection by De-Biasing VAE Likelihoods}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9881-9890} }

Point2Seq: Detecting 3D Objects As Sequences
Yujing Xue,
Jiageng Mao,
Minzhe Niu,
Hang Xu,
Michael Bi Mi,
Wei Zhang,
Xiaogang Wang,
Xinchao Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xue_2022_CVPR, author = {Xue, Yujing and Mao, Jiageng and Niu, Minzhe and Xu, Hang and Mi, Michael Bi and Zhang, Wei and Wang, Xiaogang and Wang, Xinchao}, title = {Point2Seq: Detecting 3D Objects As Sequences}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8521-8530} }

Task-Adaptive Negative Envision for Few-Shot Open-Set Recognition
Shiyuan Huang,
Jiawei Ma,
Guangxing Han,
Shih-Fu Chang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2022_CVPR, author = {Huang, Shiyuan and Ma, Jiawei and Han, Guangxing and Chang, Shih-Fu}, title = {Task-Adaptive Negative Envision for Few-Shot Open-Set Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7171-7180} }

MixFormer: Mixing Features Across Windows and Dimensions
Qiang Chen,
Qiman Wu,
Jian Wang,
Qinghao Hu,
Tao Hu,
Errui Ding,
Jian Cheng,
Jingdong Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Qiang and Wu, Qiman and Wang, Jian and Hu, Qinghao and Hu, Tao and Ding, Errui and Cheng, Jian and Wang, Jingdong}, title = {MixFormer: Mixing Features Across Windows and Dimensions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5249-5259} }

Contextual Similarity Distillation for Asymmetric Image Retrieval
Hui Wu,
Min Wang,
Wengang Zhou,
Houqiang Li,
Qi Tian
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2022_CVPR, author = {Wu, Hui and Wang, Min and Zhou, Wengang and Li, Houqiang and Tian, Qi}, title = {Contextual Similarity Distillation for Asymmetric Image Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9489-9498} }

DASO: Distribution-Aware Semantics-Oriented Pseudo-Label for Imbalanced Semi-Supervised Learning
Youngtaek Oh,
Dong-Jin Kim,
In So Kweon
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Oh_2022_CVPR, author = {Oh, Youngtaek and Kim, Dong-Jin and Kweon, In So}, title = {DASO: Distribution-Aware Semantics-Oriented Pseudo-Label for Imbalanced Semi-Supervised Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9786-9796} }

Mobile-Former: Bridging MobileNet and Transformer
Yinpeng Chen,
Xiyang Dai,
Dongdong Chen,
Mengchen Liu,
Xiaoyi Dong,
Lu Yuan,
Zicheng Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Yinpeng and Dai, Xiyang and Chen, Dongdong and Liu, Mengchen and Dong, Xiaoyi and Yuan, Lu and Liu, Zicheng}, title = {Mobile-Former: Bridging MobileNet and Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5270-5279} }

DESTR: Object Detection With Split Transformer
Liqiang He,
Sinisa Todorovic
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Liqiang and Todorovic, Sinisa}, title = {DESTR: Object Detection With Split Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9377-9386} }

IterMVS: Iterative Probability Estimation for Efficient Multi-View Stereo
Fangjinhua Wang,
Silvano Galliani,
Christoph Vogel,
Marc Pollefeys
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Fangjinhua and Galliani, Silvano and Vogel, Christoph and Pollefeys, Marc}, title = {IterMVS: Iterative Probability Estimation for Efficient Multi-View Stereo}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8606-8615} }

FedCorr: Multi-Stage Federated Learning for Label Noise Correction
Jingyi Xu,
Zihan Chen,
Tony Q.S. Quek,
Kai Fong Ernest Chong
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Jingyi and Chen, Zihan and Quek, Tony Q.S. and Chong, Kai Fong Ernest}, title = {FedCorr: Multi-Stage Federated Learning for Label Noise Correction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10184-10193} }

Source-Free Object Detection by Learning To Overlook Domain Style
Shuaifeng Li,
Mao Ye,
Xiatian Zhu,
Lihua Zhou,
Lin Xiong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Shuaifeng and Ye, Mao and Zhu, Xiatian and Zhou, Lihua and Xiong, Lin}, title = {Source-Free Object Detection by Learning To Overlook Domain Style}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8014-8023} }

SceneSqueezer: Learning To Compress Scene for Camera Relocalization
Luwei Yang,
Rakesh Shrestha,
Wenbo Li,
Shuaicheng Liu,
Guofeng Zhang,
Zhaopeng Cui,
Ping Tan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Luwei and Shrestha, Rakesh and Li, Wenbo and Liu, Shuaicheng and Zhang, Guofeng and Cui, Zhaopeng and Tan, Ping}, title = {SceneSqueezer: Learning To Compress Scene for Camera Relocalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8259-8268} }

SelfRecon: Self Reconstruction Your Digital Avatar From Monocular Video
Boyi Jiang,
Yang Hong,
Hujun Bao,
Juyong Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2022_CVPR, author = {Jiang, Boyi and Hong, Yang and Bao, Hujun and Zhang, Juyong}, title = {SelfRecon: Self Reconstruction Your Digital Avatar From Monocular Video}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5605-5615} }

Self-Supervised Models Are Continual Learners
Enrico Fini,
Victor G. Turrisi da Costa,
Xavier Alameda-Pineda,
Elisa Ricci,
Karteek Alahari,
Julien Mairal
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Fini_2022_CVPR, author = {Fini, Enrico and da Costa, Victor G. Turrisi and Alameda-Pineda, Xavier and Ricci, Elisa and Alahari, Karteek and Mairal, Julien}, title = {Self-Supervised Models Are Continual Learners}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9621-9630} }

Dreaming To Prune Image Deraining Networks
Weiqi Zou,
Yang Wang,
Xueyang Fu,
Yang Cao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zou_2022_CVPR, author = {Zou, Weiqi and Wang, Yang and Fu, Xueyang and Cao, Yang}, title = {Dreaming To Prune Image Deraining Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6023-6032} }

Exploiting Explainable Metrics for Augmented SGD
Mahdi S. Hosseini,
Mathieu Tuli,
Konstantinos N. Plataniotis
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hosseini_2022_CVPR, author = {Hosseini, Mahdi S. and Tuli, Mathieu and Plataniotis, Konstantinos N.}, title = {Exploiting Explainable Metrics for Augmented SGD}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10296-10306} }

Improving Neural Implicit Surfaces Geometry With Patch Warping
François Darmon,
Bénédicte Bascle,
Jean-Clément Devaux,
Pascal Monasse,
Mathieu Aubry
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Darmon_2022_CVPR, author = {Darmon, Fran\c{c}ois and Bascle, B\'en\'edicte and Devaux, Jean-Cl\'ement and Monasse, Pascal and Aubry, Mathieu}, title = {Improving Neural Implicit Surfaces Geometry With Patch Warping}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6260-6269} }

CaDeX: Learning Canonical Deformation Coordinate Space for Dynamic Surface Representation via Neural Homeomorphism
Jiahui Lei,
Kostas Daniilidis
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lei_2022_CVPR, author = {Lei, Jiahui and Daniilidis, Kostas}, title = {CaDeX: Learning Canonical Deformation Coordinate Space for Dynamic Surface Representation via Neural Homeomorphism}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6624-6634} }

Layer-Wised Model Aggregation for Personalized Federated Learning
Xiaosong Ma,
Jie Zhang,
Song Guo,
Wenchao Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2022_CVPR, author = {Ma, Xiaosong and Zhang, Jie and Guo, Song and Xu, Wenchao}, title = {Layer-Wised Model Aggregation for Personalized Federated Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10092-10101} }

A Unified Query-Based Paradigm for Point Cloud Understanding
Zetong Yang,
Li Jiang,
Yanan Sun,
Bernt Schiele,
Jiaya Jia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Zetong and Jiang, Li and Sun, Yanan and Schiele, Bernt and Jia, Jiaya}, title = {A Unified Query-Based Paradigm for Point Cloud Understanding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8541-8551} }

Multi-Object Tracking Meets Moving UAV
Shuai Liu,
Xin Li,
Huchuan Lu,
You He
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Shuai and Li, Xin and Lu, Huchuan and He, You}, title = {Multi-Object Tracking Meets Moving UAV}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8876-8885} }

REGTR: End-to-End Point Cloud Correspondences With Transformers
Zi Jian Yew,
Gim Hee Lee
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yew_2022_CVPR, author = {Yew, Zi Jian and Lee, Gim Hee}, title = {REGTR: End-to-End Point Cloud Correspondences With Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6677-6686} }

Neural 3D Scene Reconstruction With the Manhattan-World Assumption
Haoyu Guo,
Sida Peng,
Haotong Lin,
Qianqian Wang,
Guofeng Zhang,
Hujun Bao,
Xiaowei Zhou
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2022_CVPR, author = {Guo, Haoyu and Peng, Sida and Lin, Haotong and Wang, Qianqian and Zhang, Guofeng and Bao, Hujun and Zhou, Xiaowei}, title = {Neural 3D Scene Reconstruction With the Manhattan-World Assumption}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5511-5520} }

ElePose: Unsupervised 3D Human Pose Estimation by Predicting Camera Elevation and Learning Normalizing Flows on 2D Poses
Bastian Wandt,
James J. Little,
Helge Rhodin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wandt_2022_CVPR, author = {Wandt, Bastian and Little, James J. and Rhodin, Helge}, title = {ElePose: Unsupervised 3D Human Pose Estimation by Predicting Camera Elevation and Learning Normalizing Flows on 2D Poses}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6635-6645} }

IDEA-Net: Dynamic 3D Point Cloud Interpolation via Deep Embedding Alignment
Yiming Zeng,
Yue Qian,
Qijian Zhang,
Junhui Hou,
Yixuan Yuan,
Ying He
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zeng_2022_CVPR, author = {Zeng, Yiming and Qian, Yue and Zhang, Qijian and Hou, Junhui and Yuan, Yixuan and He, Ying}, title = {IDEA-Net: Dynamic 3D Point Cloud Interpolation via Deep Embedding Alignment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6338-6347} }

UniCon: Combating Label Noise Through Uniform Selection and Contrastive Learning
Nazmul Karim,
Mamshad Nayeem Rizve,
Nazanin Rahnavard,
Ajmal Mian,
Mubarak Shah
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Karim_2022_CVPR, author = {Karim, Nazmul and Rizve, Mamshad Nayeem and Rahnavard, Nazanin and Mian, Ajmal and Shah, Mubarak}, title = {UniCon: Combating Label Noise Through Uniform Selection and Contrastive Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9676-9686} }

One-Bit Active Query With Contrastive Pairs
Yuhang Zhang,
Xiaopeng Zhang,
Lingxi Xie,
Jie Li,
Robert C. Qiu,
Hengtong Hu,
Qi Tian
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Yuhang and Zhang, Xiaopeng and Xie, Lingxi and Li, Jie and Qiu, Robert C. and Hu, Hengtong and Tian, Qi}, title = {One-Bit Active Query With Contrastive Pairs}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9697-9705} }

Rethinking Reconstruction Autoencoder-Based Out-of-Distribution Detection
Yibo Zhou
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Yibo}, title = {Rethinking Reconstruction Autoencoder-Based Out-of-Distribution Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7379-7387} }

E-CIR: Event-Enhanced Continuous Intensity Recovery
Chen Song,
Qixing Huang,
Chandrajit Bajaj
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Song_2022_CVPR, author = {Song, Chen and Huang, Qixing and Bajaj, Chandrajit}, title = {E-CIR: Event-Enhanced Continuous Intensity Recovery}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7803-7812} }

Towards Robust Rain Removal Against Adversarial Attacks: A Comprehensive Benchmark Analysis and Beyond
Yi Yu,
Wenhan Yang,
Yap-Peng Tan,
Alex C. Kot
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2022_CVPR, author = {Yu, Yi and Yang, Wenhan and Tan, Yap-Peng and Kot, Alex C.}, title = {Towards Robust Rain Removal Against Adversarial Attacks: A Comprehensive Benchmark Analysis and Beyond}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6013-6022} }

AziNorm: Exploiting the Radial Symmetry of Point Cloud for Azimuth-Normalized 3D Perception
Shaoyu Chen,
Xinggang Wang,
Tianheng Cheng,
Wenqiang Zhang,
Qian Zhang,
Chang Huang,
Wenyu Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Shaoyu and Wang, Xinggang and Cheng, Tianheng and Zhang, Wenqiang and Zhang, Qian and Huang, Chang and Liu, Wenyu}, title = {AziNorm: Exploiting the Radial Symmetry of Point Cloud for Azimuth-Normalized 3D Perception}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6387-6396} }

Surface Reconstruction From Point Clouds by Learning Predictive Context Priors
Baorui Ma,
Yu-Shen Liu,
Matthias Zwicker,
Zhizhong Han
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2022_CVPR, author = {Ma, Baorui and Liu, Yu-Shen and Zwicker, Matthias and Han, Zhizhong}, title = {Surface Reconstruction From Point Clouds by Learning Predictive Context Priors}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6326-6337} }

Parametric Scattering Networks
Shanel Gauthier,
Benjamin Thérien,
Laurent Alsène-Racicot,
Muawiz Chaudhary,
Irina Rish,
Eugene Belilovsky,
Michael Eickenberg,
Guy Wolf
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Gauthier_2022_CVPR, author = {Gauthier, Shanel and Th\'erien, Benjamin and Als\`ene-Racicot, Laurent and Chaudhary, Muawiz and Rish, Irina and Belilovsky, Eugene and Eickenberg, Michael and Wolf, Guy}, title = {Parametric Scattering Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5749-5758} }

SketchEdit: Mask-Free Local Image Manipulation With Partial Sketches
Yu Zeng,
Zhe Lin,
Vishal M. Patel
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zeng_2022_CVPR, author = {Zeng, Yu and Lin, Zhe and Patel, Vishal M.}, title = {SketchEdit: Mask-Free Local Image Manipulation With Partial Sketches}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5951-5961} }

BatchFormer: Learning To Explore Sample Relationships for Robust Representation Learning
Zhi Hou,
Baosheng Yu,
Dacheng Tao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hou_2022_CVPR, author = {Hou, Zhi and Yu, Baosheng and Tao, Dacheng}, title = {BatchFormer: Learning To Explore Sample Relationships for Robust Representation Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7256-7266} }

Learning Multi-View Aggregation in the Wild for Large-Scale 3D Semantic Segmentation
Damien Robert,
Bruno Vallet,
Loic Landrieu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Robert_2022_CVPR, author = {Robert, Damien and Vallet, Bruno and Landrieu, Loic}, title = {Learning Multi-View Aggregation in the Wild for Large-Scale 3D Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5575-5584} }

Physically Disentangled Intra- and Inter-Domain Adaptation for Varicolored Haze Removal
Yi Li,
Yi Chang,
Yan Gao,
Changfeng Yu,
Luxin Yan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Yi and Chang, Yi and Gao, Yan and Yu, Changfeng and Yan, Luxin}, title = {Physically Disentangled Intra- and Inter-Domain Adaptation for Varicolored Haze Removal}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5841-5850} }

Representation Compensation Networks for Continual Semantic Segmentation
Chang-Bin Zhang,
Jia-Wen Xiao,
Xialei Liu,
Ying-Cong Chen,
Ming-Ming Cheng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Chang-Bin and Xiao, Jia-Wen and Liu, Xialei and Chen, Ying-Cong and Cheng, Ming-Ming}, title = {Representation Compensation Networks for Continual Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7053-7064} }

Learning To Solve Hard Minimal Problems
Petr Hruby,
Timothy Duff,
Anton Leykin,
Tomas Pajdla
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hruby_2022_CVPR, author = {Hruby, Petr and Duff, Timothy and Leykin, Anton and Pajdla, Tomas}, title = {Learning To Solve Hard Minimal Problems}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5532-5542} }

Non-Generative Generalized Zero-Shot Learning via Task-Correlated Disentanglement and Controllable Samples Synthesis
Yaogong Feng,
Xiaowen Huang,
Pengbo Yang,
Jian Yu,
Jitao Sang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Feng_2022_CVPR, author = {Feng, Yaogong and Huang, Xiaowen and Yang, Pengbo and Yu, Jian and Sang, Jitao}, title = {Non-Generative Generalized Zero-Shot Learning via Task-Correlated Disentanglement and Controllable Samples Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9346-9355} }

Forward Compatible Few-Shot Class-Incremental Learning
Da-Wei Zhou,
Fu-Yun Wang,
Han-Jia Ye,
Liang Ma,
Shiliang Pu,
De-Chuan Zhan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Da-Wei and Wang, Fu-Yun and Ye, Han-Jia and Ma, Liang and Pu, Shiliang and Zhan, De-Chuan}, title = {Forward Compatible Few-Shot Class-Incremental Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9046-9056} }

Ranking Distance Calibration for Cross-Domain Few-Shot Learning
Pan Li,
Shaogang Gong,
Chengjie Wang,
Yanwei Fu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Pan and Gong, Shaogang and Wang, Chengjie and Fu, Yanwei}, title = {Ranking Distance Calibration for Cross-Domain Few-Shot Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9099-9108} }

Learning Pixel Trajectories With Multiscale Contrastive Random Walks
Zhangxing Bian,
Allan Jabri,
Alexei A. Efros,
Andrew Owens
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bian_2022_CVPR, author = {Bian, Zhangxing and Jabri, Allan and Efros, Alexei A. and Owens, Andrew}, title = {Learning Pixel Trajectories With Multiscale Contrastive Random Walks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6508-6519} }

Self-Supervised Correlation Mining Network for Person Image Generation
Zijian Wang,
Xingqun Qi,
Kun Yuan,
Muyi Sun
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Zijian and Qi, Xingqun and Yuan, Kun and Sun, Muyi}, title = {Self-Supervised Correlation Mining Network for Person Image Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7703-7712} }

Task Adaptive Parameter Sharing for Multi-Task Learning
Matthew Wallingford,
Hao Li,
Alessandro Achille,
Avinash Ravichandran,
Charless Fowlkes,
Rahul Bhotika,
Stefano Soatto
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wallingford_2022_CVPR, author = {Wallingford, Matthew and Li, Hao and Achille, Alessandro and Ravichandran, Avinash and Fowlkes, Charless and Bhotika, Rahul and Soatto, Stefano}, title = {Task Adaptive Parameter Sharing for Multi-Task Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7561-7570} }

Finding Badly Drawn Bunnies
Lan Yang,
Kaiyue Pang,
Honggang Zhang,
Yi-Zhe Song
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Lan and Pang, Kaiyue and Zhang, Honggang and Song, Yi-Zhe}, title = {Finding Badly Drawn Bunnies}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7482-7491} }

Transforming Model Prediction for Tracking
Christoph Mayer,
Martin Danelljan,
Goutam Bhat,
Matthieu Paul,
Danda Pani Paudel,
Fisher Yu,
Luc Van Gool
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mayer_2022_CVPR, author = {Mayer, Christoph and Danelljan, Martin and Bhat, Goutam and Paul, Matthieu and Paudel, Danda Pani and Yu, Fisher and Van Gool, Luc}, title = {Transforming Model Prediction for Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8731-8740} }

Open-Vocabulary Instance Segmentation via Robust Cross-Modal Pseudo-Labeling
Dat Huynh,
Jason Kuen,
Zhe Lin,
Jiuxiang Gu,
Ehsan Elhamifar
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huynh_2022_CVPR, author = {Huynh, Dat and Kuen, Jason and Lin, Zhe and Gu, Jiuxiang and Elhamifar, Ehsan}, title = {Open-Vocabulary Instance Segmentation via Robust Cross-Modal Pseudo-Labeling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7020-7031} }

Locality-Aware Inter- and Intra-Video Reconstruction for Self-Supervised Correspondence Learning
Liulei Li,
Tianfei Zhou,
Wenguan Wang,
Lu Yang,
Jianwu Li,
Yi Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Liulei and Zhou, Tianfei and Wang, Wenguan and Yang, Lu and Li, Jianwu and Yang, Yi}, title = {Locality-Aware Inter- and Intra-Video Reconstruction for Self-Supervised Correspondence Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8719-8730} }

MeMOT: Multi-Object Tracking With Memory
Jiarui Cai,
Mingze Xu,
Wei Li,
Yuanjun Xiong,
Wei Xia,
Zhuowen Tu,
Stefano Soatto
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2022_CVPR, author = {Cai, Jiarui and Xu, Mingze and Li, Wei and Xiong, Yuanjun and Xia, Wei and Tu, Zhuowen and Soatto, Stefano}, title = {MeMOT: Multi-Object Tracking With Memory}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8090-8100} }

Semi-Supervised Semantic Segmentation With Error Localization Network
Donghyeon Kwon,
Suha Kwak
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kwon_2022_CVPR, author = {Kwon, Donghyeon and Kwak, Suha}, title = {Semi-Supervised Semantic Segmentation With Error Localization Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9957-9967} }

Anomaly Detection via Reverse Distillation From One-Class Embedding
Hanqiu Deng,
Xingyu Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Deng_2022_CVPR, author = {Deng, Hanqiu and Li, Xingyu}, title = {Anomaly Detection via Reverse Distillation From One-Class Embedding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9737-9746} }

Fine-Grained Object Classification via Self-Supervised Pose Alignment
Xuhui Yang,
Yaowei Wang,
Ke Chen,
Yong Xu,
Yonghong Tian
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Xuhui and Wang, Yaowei and Chen, Ke and Xu, Yong and Tian, Yonghong}, title = {Fine-Grained Object Classification via Self-Supervised Pose Alignment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7399-7408} }

Spatio-Temporal Gating-Adjacency GCN for Human Motion Prediction
Chongyang Zhong,
Lei Hu,
Zihao Zhang,
Yongjing Ye,
Shihong Xia
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhong_2022_CVPR, author = {Zhong, Chongyang and Hu, Lei and Zhang, Zihao and Ye, Yongjing and Xia, Shihong}, title = {Spatio-Temporal Gating-Adjacency GCN for Human Motion Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6447-6456} }

Back to Reality: Weakly-Supervised 3D Object Detection With Shape-Guided Label Enhancement
Xiuwei Xu,
Yifan Wang,
Yu Zheng,
Yongming Rao,
Jie Zhou,
Jiwen Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Xiuwei and Wang, Yifan and Zheng, Yu and Rao, Yongming and Zhou, Jie and Lu, Jiwen}, title = {Back to Reality: Weakly-Supervised 3D Object Detection With Shape-Guided Label Enhancement}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8438-8447} }

Long-Tail Recognition via Compositional Knowledge Transfer
Sarah Parisot,
Pedro M. Esperança,
Steven McDonagh,
Tamas J. Madarasz,
Yongxin Yang,
Zhenguo Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Parisot_2022_CVPR, author = {Parisot, Sarah and Esperan\c{c}a, Pedro M. and McDonagh, Steven and Madarasz, Tamas J. and Yang, Yongxin and Li, Zhenguo}, title = {Long-Tail Recognition via Compositional Knowledge Transfer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6939-6948} }

Self-Taught Metric Learning Without Labels
Sungyeon Kim,
Dongwon Kim,
Minsu Cho,
Suha Kwak
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Sungyeon and Kim, Dongwon and Cho, Minsu and Kwak, Suha}, title = {Self-Taught Metric Learning Without Labels}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7431-7441} }

Embracing Single Stride 3D Object Detector With Sparse Transformer
Lue Fan,
Ziqi Pang,
Tianyuan Zhang,
Yu-Xiong Wang,
Hang Zhao,
Feng Wang,
Naiyan Wang,
Zhaoxiang Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2022_CVPR, author = {Fan, Lue and Pang, Ziqi and Zhang, Tianyuan and Wang, Yu-Xiong and Zhao, Hang and Wang, Feng and Wang, Naiyan and Zhang, Zhaoxiang}, title = {Embracing Single Stride 3D Object Detector With Sparse Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8458-8468} }

Relieving Long-Tailed Instance Segmentation via Pairwise Class Balance
Yin-Yin He,
Peizhen Zhang,
Xiu-Shen Wei,
Xiangyu Zhang,
Jian Sun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Yin-Yin and Zhang, Peizhen and Wei, Xiu-Shen and Zhang, Xiangyu and Sun, Jian}, title = {Relieving Long-Tailed Instance Segmentation via Pairwise Class Balance}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7000-7009} }

Task2Sim: Towards Effective Pre-Training and Transfer From Synthetic Data
Samarth Mishra,
Rameswar Panda,
Cheng Perng Phoo,
Chun-Fu (Richard) Chen,
Leonid Karlinsky,
Kate Saenko,
Venkatesh Saligrama,
Rogerio S. Feris
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mishra_2022_CVPR, author = {Mishra, Samarth and Panda, Rameswar and Phoo, Cheng Perng and Chen, Chun-Fu (Richard) and Karlinsky, Leonid and Saenko, Kate and Saligrama, Venkatesh and Feris, Rogerio S.}, title = {Task2Sim: Towards Effective Pre-Training and Transfer From Synthetic Data}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9194-9204} }

Part-Based Pseudo Label Refinement for Unsupervised Person Re-Identification
Yoonki Cho,
Woo Jae Kim,
Seunghoon Hong,
Sung-Eui Yoon
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cho_2022_CVPR, author = {Cho, Yoonki and Kim, Woo Jae and Hong, Seunghoon and Yoon, Sung-Eui}, title = {Part-Based Pseudo Label Refinement for Unsupervised Person Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7308-7318} }

OW-DETR: Open-World Detection Transformer
Akshita Gupta,
Sanath Narayan,
K J Joseph,
Salman Khan,
Fahad Shahbaz Khan,
Mubarak Shah
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Gupta_2022_CVPR, author = {Gupta, Akshita and Narayan, Sanath and Joseph, K J and Khan, Salman and Khan, Fahad Shahbaz and Shah, Mubarak}, title = {OW-DETR: Open-World Detection Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9235-9244} }

Correlation Verification for Image Retrieval
Seongwon Lee,
Hongje Seong,
Suhyeon Lee,
Euntai Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2022_CVPR, author = {Lee, Seongwon and Seong, Hongje and Lee, Suhyeon and Kim, Euntai}, title = {Correlation Verification for Image Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5374-5384} }

Pastiche Master: Exemplar-Based High-Resolution Portrait Style Transfer
Shuai Yang,
Liming Jiang,
Ziwei Liu,
Chen Change Loy
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Shuai and Jiang, Liming and Liu, Ziwei and Loy, Chen Change}, title = {Pastiche Master: Exemplar-Based High-Resolution Portrait Style Transfer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7693-7702} }

Learning To Memorize Feature Hallucination for One-Shot Image Generation
Yu Xie,
Yanwei Fu,
Ying Tai,
Yun Cao,
Junwei Zhu,
Chengjie Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2022_CVPR, author = {Xie, Yu and Fu, Yanwei and Tai, Ying and Cao, Yun and Zhu, Junwei and Wang, Chengjie}, title = {Learning To Memorize Feature Hallucination for One-Shot Image Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9130-9139} }

Deterministic Point Cloud Registration via Novel Transformation Decomposition
Wen Chen,
Haoang Li,
Qiang Nie,
Yun-Hui Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Wen and Li, Haoang and Nie, Qiang and Liu, Yun-Hui}, title = {Deterministic Point Cloud Registration via Novel Transformation Decomposition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6348-6356} }

Neural Prior for Trajectory Estimation
Chaoyang Wang,
Xueqian Li,
Jhony Kaesemodel Pontes,
Simon Lucey
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Chaoyang and Li, Xueqian and Pontes, Jhony Kaesemodel and Lucey, Simon}, title = {Neural Prior for Trajectory Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6532-6542} }

Rethinking Depth Estimation for Multi-View Stereo: A Unified Representation
Rui Peng,
Rongjie Wang,
Zhenyu Wang,
Yawen Lai,
Ronggang Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2022_CVPR, author = {Peng, Rui and Wang, Rongjie and Wang, Zhenyu and Lai, Yawen and Wang, Ronggang}, title = {Rethinking Depth Estimation for Multi-View Stereo: A Unified Representation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8645-8654} }

Long-Tailed Recognition via Weight Balancing
Shaden Alshammari,
Yu-Xiong Wang,
Deva Ramanan,
Shu Kong
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Alshammari_2022_CVPR, author = {Alshammari, Shaden and Wang, Yu-Xiong and Ramanan, Deva and Kong, Shu}, title = {Long-Tailed Recognition via Weight Balancing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6897-6907} }

ShapeFormer: Transformer-Based Shape Completion via Sparse Representation
Xingguang Yan,
Liqiang Lin,
Niloy J. Mitra,
Dani Lischinski,
Daniel Cohen-Or,
Hui Huang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2022_CVPR, author = {Yan, Xingguang and Lin, Liqiang and Mitra, Niloy J. and Lischinski, Dani and Cohen-Or, Daniel and Huang, Hui}, title = {ShapeFormer: Transformer-Based Shape Completion via Sparse Representation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6239-6249} }

Learning Optical Flow With Kernel Patch Attention
Ao Luo,
Fan Yang,
Xin Li,
Shuaicheng Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2022_CVPR, author = {Luo, Ao and Yang, Fan and Li, Xin and Liu, Shuaicheng}, title = {Learning Optical Flow With Kernel Patch Attention}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8906-8915} }

Global-Aware Registration of Less-Overlap RGB-D Scans
Che Sun,
Yunde Jia,
Yi Guo,
Yuwei Wu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2022_CVPR, author = {Sun, Che and Jia, Yunde and Guo, Yi and Wu, Yuwei}, title = {Global-Aware Registration of Less-Overlap RGB-D Scans}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6357-6366} }

RayMVSNet: Learning Ray-Based 1D Implicit Fields for Accurate Multi-View Stereo
Junhua Xi,
Yifei Shi,
Yijie Wang,
Yulan Guo,
Kai Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xi_2022_CVPR, author = {Xi, Junhua and Shi, Yifei and Wang, Yijie and Guo, Yulan and Xu, Kai}, title = {RayMVSNet: Learning Ray-Based 1D Implicit Fields for Accurate Multi-View Stereo}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8595-8605} }

Neural MoCon: Neural Motion Control for Physically Plausible Human Motion Capture
Buzhen Huang,
Liang Pan,
Yuan Yang,
Jingyi Ju,
Yangang Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2022_CVPR, author = {Huang, Buzhen and Pan, Liang and Yang, Yuan and Ju, Jingyi and Wang, Yangang}, title = {Neural MoCon: Neural Motion Control for Physically Plausible Human Motion Capture}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6417-6426} }

Revisiting Temporal Alignment for Video Restoration
Kun Zhou,
Wenbo Li,
Liying Lu,
Xiaoguang Han,
Jiangbo Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Kun and Li, Wenbo and Lu, Liying and Han, Xiaoguang and Lu, Jiangbo}, title = {Revisiting Temporal Alignment for Video Restoration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6053-6062} }

OVE6D: Object Viewpoint Encoding for Depth-Based 6D Object Pose Estimation
Dingding Cai,
Janne Heikkilä,
Esa Rahtu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2022_CVPR, author = {Cai, Dingding and Heikkil\"a, Janne and Rahtu, Esa}, title = {OVE6D: Object Viewpoint Encoding for Depth-Based 6D Object Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6803-6813} }

WALT: Watch and Learn 2D Amodal Representation From Time-Lapse Imagery
N. Dinesh Reddy,
Robert Tamburo,
Srinivasa G. Narasimhan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Reddy_2022_CVPR, author = {Reddy, N. Dinesh and Tamburo, Robert and Narasimhan, Srinivasa G.}, title = {WALT: Watch and Learn 2D Amodal Representation From Time-Lapse Imagery}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9356-9366} }

GradViT: Gradient Inversion of Vision Transformers
Ali Hatamizadeh,
Hongxu Yin,
Holger R. Roth,
Wenqi Li,
Jan Kautz,
Daguang Xu,
Pavlo Molchanov
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hatamizadeh_2022_CVPR, author = {Hatamizadeh, Ali and Yin, Hongxu and Roth, Holger R. and Li, Wenqi and Kautz, Jan and Xu, Daguang and Molchanov, Pavlo}, title = {GradViT: Gradient Inversion of Vision Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10021-10030} }

Joint Global and Local Hierarchical Priors for Learned Image Compression
Jun-Hyuk Kim,
Byeongho Heo,
Jong-Seok Lee
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Jun-Hyuk and Heo, Byeongho and Lee, Jong-Seok}, title = {Joint Global and Local Hierarchical Priors for Learned Image Compression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5992-6001} }

Image Segmentation Using Text and Image Prompts
Timo Lüddecke,
Alexander Ecker
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Luddecke_2022_CVPR, author = {L\"uddecke, Timo and Ecker, Alexander}, title = {Image Segmentation Using Text and Image Prompts}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7086-7096} }

How Many Observations Are Enough? Knowledge Distillation for Trajectory Forecasting
Alessio Monti,
Angelo Porrello,
Simone Calderara,
Pasquale Coscia,
Lamberto Ballan,
Rita Cucchiara
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Monti_2022_CVPR, author = {Monti, Alessio and Porrello, Angelo and Calderara, Simone and Coscia, Pasquale and Ballan, Lamberto and Cucchiara, Rita}, title = {How Many Observations Are Enough? Knowledge Distillation for Trajectory Forecasting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6553-6562} }

The Two Dimensions of Worst-Case Training and Their Integrated Effect for Out-of-Domain Generalization
Zeyi Huang,
Haohan Wang,
Dong Huang,
Yong Jae Lee,
Eric P. Xing
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2022_CVPR, author = {Huang, Zeyi and Wang, Haohan and Huang, Dong and Lee, Yong Jae and Xing, Eric P.}, title = {The Two Dimensions of Worst-Case Training and Their Integrated Effect for Out-of-Domain Generalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9631-9641} }

Global Tracking Transformers
Xingyi Zhou,
Tianwei Yin,
Vladlen Koltun,
Philipp Krähenbühl
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Xingyi and Yin, Tianwei and Koltun, Vladlen and Kr\"ahenb\"uhl, Philipp}, title = {Global Tracking Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8771-8780} }

GMFlow: Learning Optical Flow via Global Matching
Haofei Xu,
Jing Zhang,
Jianfei Cai,
Hamid Rezatofighi,
Dacheng Tao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Haofei and Zhang, Jing and Cai, Jianfei and Rezatofighi, Hamid and Tao, Dacheng}, title = {GMFlow: Learning Optical Flow via Global Matching}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8121-8130} }

Learning Hierarchical Cross-Modal Association for Co-Speech Gesture Generation
Xian Liu,
Qianyi Wu,
Hang Zhou,
Yinghao Xu,
Rui Qian,
Xinyi Lin,
Xiaowei Zhou,
Wayne Wu,
Bo Dai,
Bolei Zhou
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Xian and Wu, Qianyi and Zhou, Hang and Xu, Yinghao and Qian, Rui and Lin, Xinyi and Zhou, Xiaowei and Wu, Wayne and Dai, Bo and Zhou, Bolei}, title = {Learning Hierarchical Cross-Modal Association for Co-Speech Gesture Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10462-10472} }

Scanline Homographies for Rolling-Shutter Plane Absolute Pose
Fang Bai,
Agniva Sengupta,
Adrien Bartoli
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bai_2022_CVPR, author = {Bai, Fang and Sengupta, Agniva and Bartoli, Adrien}, title = {Scanline Homographies for Rolling-Shutter Plane Absolute Pose}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8993-9002} }

Spectral Unsupervised Domain Adaptation for Visual Recognition
Jingyi Zhang,
Jiaxing Huang,
Zichen Tian,
Shijian Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Jingyi and Huang, Jiaxing and Tian, Zichen and Lu, Shijian}, title = {Spectral Unsupervised Domain Adaptation for Visual Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9829-9840} }

Recurrent Glimpse-Based Decoder for Detection With Transformer
Zhe Chen,
Jing Zhang,
Dacheng Tao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Zhe and Zhang, Jing and Tao, Dacheng}, title = {Recurrent Glimpse-Based Decoder for Detection With Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5260-5269} }

SimMIM: A Simple Framework for Masked Image Modeling
Zhenda Xie,
Zheng Zhang,
Yue Cao,
Yutong Lin,
Jianmin Bao,
Zhuliang Yao,
Qi Dai,
Han Hu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2022_CVPR, author = {Xie, Zhenda and Zhang, Zheng and Cao, Yue and Lin, Yutong and Bao, Jianmin and Yao, Zhuliang and Dai, Qi and Hu, Han}, title = {SimMIM: A Simple Framework for Masked Image Modeling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9653-9663} }

BCOT: A Markerless High-Precision 3D Object Tracking Benchmark
Jiachen Li,
Bin Wang,
Shiqiang Zhu,
Xin Cao,
Fan Zhong,
Wenxuan Chen,
Te Li,
Jason Gu,
Xueying Qin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Jiachen and Wang, Bin and Zhu, Shiqiang and Cao, Xin and Zhong, Fan and Chen, Wenxuan and Li, Te and Gu, Jason and Qin, Xueying}, title = {BCOT: A Markerless High-Precision 3D Object Tracking Benchmark}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6697-6706} }

Omni-DETR: Omni-Supervised Object Detection With Transformers
Pei Wang,
Zhaowei Cai,
Hao Yang,
Gurumurthy Swaminathan,
Nuno Vasconcelos,
Bernt Schiele,
Stefano Soatto
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Pei and Cai, Zhaowei and Yang, Hao and Swaminathan, Gurumurthy and Vasconcelos, Nuno and Schiele, Bernt and Soatto, Stefano}, title = {Omni-DETR: Omni-Supervised Object Detection With Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9367-9376} }

Improving Adversarially Robust Few-Shot Image Classification With Generalizable Representations
Junhao Dong,
Yuan Wang,
Jian-Huang Lai,
Xiaohua Xie
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2022_CVPR, author = {Dong, Junhao and Wang, Yuan and Lai, Jian-Huang and Xie, Xiaohua}, title = {Improving Adversarially Robust Few-Shot Image Classification With Generalizable Representations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9025-9034} }

CREAM: Weakly Supervised Object Localization via Class RE-Activation Mapping
Jilan Xu,
Junlin Hou,
Yuejie Zhang,
Rui Feng,
Rui-Wei Zhao,
Tao Zhang,
Xuequan Lu,
Shang Gao
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Jilan and Hou, Junlin and Zhang, Yuejie and Feng, Rui and Zhao, Rui-Wei and Zhang, Tao and Lu, Xuequan and Gao, Shang}, title = {CREAM: Weakly Supervised Object Localization via Class RE-Activation Mapping}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9437-9446} }

APRIL: Finding the Achilles' Heel on Privacy for Vision Transformers
Jiahao Lu,
Xi Sheryl Zhang,
Tianli Zhao,
Xiangyu He,
Jian Cheng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2022_CVPR, author = {Lu, Jiahao and Zhang, Xi Sheryl and Zhao, Tianli and He, Xiangyu and Cheng, Jian}, title = {APRIL: Finding the Achilles' Heel on Privacy for Vision Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10051-10060} }

Text Spotting Transformers
Xiang Zhang,
Yongwen Su,
Subarna Tripathi,
Zhuowen Tu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Xiang and Su, Yongwen and Tripathi, Subarna and Tu, Zhuowen}, title = {Text Spotting Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9519-9528} }

Mip-NeRF 360: Unbounded Anti-Aliased Neural Radiance Fields
Jonathan T. Barron,
Ben Mildenhall,
Dor Verbin,
Pratul P. Srinivasan,
Peter Hedman
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Barron_2022_CVPR, author = {Barron, Jonathan T. and Mildenhall, Ben and Verbin, Dor and Srinivasan, Pratul P. and Hedman, Peter}, title = {Mip-NeRF 360: Unbounded Anti-Aliased Neural Radiance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5470-5479} }

Incorporating Semi-Supervised and Positive-Unlabeled Learning for Boosting Full Reference Image Quality Assessment
Yue Cao,
Zhaolin Wan,
Dongwei Ren,
Zifei Yan,
Wangmeng Zuo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cao_2022_CVPR, author = {Cao, Yue and Wan, Zhaolin and Ren, Dongwei and Yan, Zifei and Zuo, Wangmeng}, title = {Incorporating Semi-Supervised and Positive-Unlabeled Learning for Boosting Full Reference Image Quality Assessment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5851-5861} }

HINT: Hierarchical Neuron Concept Explainer
Andong Wang,
Wei-Ning Lee,
Xiaojuan Qi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Andong and Lee, Wei-Ning and Qi, Xiaojuan}, title = {HINT: Hierarchical Neuron Concept Explainer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10254-10264} }

Target-Aware Dual Adversarial Learning and a Multi-Scenario Multi-Modality Benchmark To Fuse Infrared and Visible for Object Detection
Jinyuan Liu,
Xin Fan,
Zhanbo Huang,
Guanyao Wu,
Risheng Liu,
Wei Zhong,
Zhongxuan Luo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Jinyuan and Fan, Xin and Huang, Zhanbo and Wu, Guanyao and Liu, Risheng and Zhong, Wei and Luo, Zhongxuan}, title = {Target-Aware Dual Adversarial Learning and a Multi-Scenario Multi-Modality Benchmark To Fuse Infrared and Visible for Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5802-5811} }

En-Compactness: Self-Distillation Embedding & Contrastive Generation for Generalized Zero-Shot Learning
Xia Kong,
Zuodong Gao,
Xiaofan Li,
Ming Hong,
Jun Liu,
Chengjie Wang,
Yuan Xie,
Yanyun Qu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kong_2022_CVPR, author = {Kong, Xia and Gao, Zuodong and Li, Xiaofan and Hong, Ming and Liu, Jun and Wang, Chengjie and Xie, Yuan and Qu, Yanyun}, title = {En-Compactness: Self-Distillation Embedding \& Contrastive Generation for Generalized Zero-Shot Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9306-9315} }

LC-FDNet: Learned Lossless Image Compression With Frequency Decomposition Network
Hochang Rhee,
Yeong Il Jang,
Seyun Kim,
Nam Ik Cho
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Rhee_2022_CVPR, author = {Rhee, Hochang and Jang, Yeong Il and Kim, Seyun and Cho, Nam Ik}, title = {LC-FDNet: Learned Lossless Image Compression With Frequency Decomposition Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6033-6042} }

Deep Rectangling for Image Stitching: A Learning Baseline
Lang Nie,
Chunyu Lin,
Kang Liao,
Shuaicheng Liu,
Yao Zhao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Nie_2022_CVPR, author = {Nie, Lang and Lin, Chunyu and Liao, Kang and Liu, Shuaicheng and Zhao, Yao}, title = {Deep Rectangling for Image Stitching: A Learning Baseline}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5740-5748} }

PCL: Proxy-Based Contrastive Learning for Domain Generalization
Xufeng Yao,
Yang Bai,
Xinyun Zhang,
Yuechen Zhang,
Qi Sun,
Ran Chen,
Ruiyu Li,
Bei Yu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yao_2022_CVPR, author = {Yao, Xufeng and Bai, Yang and Zhang, Xinyun and Zhang, Yuechen and Sun, Qi and Chen, Ran and Li, Ruiyu and Yu, Bei}, title = {PCL: Proxy-Based Contrastive Learning for Domain Generalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7097-7107} }

SurfEmb: Dense and Continuous Correspondence Distributions for Object Pose Estimation With Learnt Surface Embeddings
Rasmus Laurvig Haugaard,
Anders Glent Buch
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Haugaard_2022_CVPR, author = {Haugaard, Rasmus Laurvig and Buch, Anders Glent}, title = {SurfEmb: Dense and Continuous Correspondence Distributions for Object Pose Estimation With Learnt Surface Embeddings}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6749-6758} }

Unsupervised Learning of Accurate Siamese Tracking
Qiuhong Shen,
Lei Qiao,
Jinyang Guo,
Peixia Li,
Xin Li,
Bo Li,
Weitao Feng,
Weihao Gan,
Wei Wu,
Wanli Ouyang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shen_2022_CVPR, author = {Shen, Qiuhong and Qiao, Lei and Guo, Jinyang and Li, Peixia and Li, Xin and Li, Bo and Feng, Weitao and Gan, Weihao and Wu, Wei and Ouyang, Wanli}, title = {Unsupervised Learning of Accurate Siamese Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8101-8110} }

Unified Transformer Tracker for Object Tracking
Fan Ma,
Mike Zheng Shou,
Linchao Zhu,
Haoqi Fan,
Yilei Xu,
Yi Yang,
Zhicheng Yan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2022_CVPR, author = {Ma, Fan and Shou, Mike Zheng and Zhu, Linchao and Fan, Haoqi and Xu, Yilei and Yang, Yi and Yan, Zhicheng}, title = {Unified Transformer Tracker for Object Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8781-8790} }

Non-Parametric Depth Distribution Modelling Based Depth Inference for Multi-View Stereo
Jiayu Yang,
Jose M. Alvarez,
Miaomiao Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Jiayu and Alvarez, Jose M. and Liu, Miaomiao}, title = {Non-Parametric Depth Distribution Modelling Based Depth Inference for Multi-View Stereo}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8626-8634} }

Equalized Focal Loss for Dense Long-Tailed Object Detection
Bo Li,
Yongqiang Yao,
Jingru Tan,
Gang Zhang,
Fengwei Yu,
Jianwei Lu,
Ye Luo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Bo and Yao, Yongqiang and Tan, Jingru and Zhang, Gang and Yu, Fengwei and Lu, Jianwei and Luo, Ye}, title = {Equalized Focal Loss for Dense Long-Tailed Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6990-6999} }

DeepDPM: Deep Clustering With an Unknown Number of Clusters
Meitar Ronen,
Shahaf E. Finder,
Oren Freifeld
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ronen_2022_CVPR, author = {Ronen, Meitar and Finder, Shahaf E. and Freifeld, Oren}, title = {DeepDPM: Deep Clustering With an Unknown Number of Clusters}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9861-9870} }

Spiking Transformers for Event-Based Single Object Tracking
Jiqing Zhang,
Bo Dong,
Haiwei Zhang,
Jianchuan Ding,
Felix Heide,
Baocai Yin,
Xin Yang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Jiqing and Dong, Bo and Zhang, Haiwei and Ding, Jianchuan and Heide, Felix and Yin, Baocai and Yang, Xin}, title = {Spiking Transformers for Event-Based Single Object Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8801-8810} }

Unsupervised Domain Adaptation for Nighttime Aerial Tracking
Junjie Ye,
Changhong Fu,
Guangze Zheng,
Danda Pani Paudel,
Guang Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2022_CVPR, author = {Ye, Junjie and Fu, Changhong and Zheng, Guangze and Paudel, Danda Pani and Chen, Guang}, title = {Unsupervised Domain Adaptation for Nighttime Aerial Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8896-8905} }

Balanced Multimodal Learning via On-the-Fly Gradient Modulation
Xiaokang Peng,
Yake Wei,
Andong Deng,
Dong Wang,
Di Hu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2022_CVPR, author = {Peng, Xiaokang and Wei, Yake and Deng, Andong and Wang, Dong and Hu, Di}, title = {Balanced Multimodal Learning via On-the-Fly Gradient Modulation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8238-8247} }

Causality Inspired Representation Learning for Domain Generalization
Fangrui Lv,
Jian Liang,
Shuang Li,
Bin Zang,
Chi Harold Liu,
Ziteng Wang,
Di Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lv_2022_CVPR, author = {Lv, Fangrui and Liang, Jian and Li, Shuang and Zang, Bin and Liu, Chi Harold and Wang, Ziteng and Liu, Di}, title = {Causality Inspired Representation Learning for Domain Generalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8046-8056} }

Not Just Selection, but Exploration: Online Class-Incremental Continual Learning via Dual View Consistency
Yanan Gu,
Xu Yang,
Kun Wei,
Cheng Deng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gu_2022_CVPR, author = {Gu, Yanan and Yang, Xu and Wei, Kun and Deng, Cheng}, title = {Not Just Selection, but Exploration: Online Class-Incremental Continual Learning via Dual View Consistency}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7442-7451} }

Block-NeRF: Scalable Large Scene Neural View Synthesis
Matthew Tancik,
Vincent Casser,
Xinchen Yan,
Sabeek Pradhan,
Ben Mildenhall,
Pratul P. Srinivasan,
Jonathan T. Barron,
Henrik Kretzschmar
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Tancik_2022_CVPR, author = {Tancik, Matthew and Casser, Vincent and Yan, Xinchen and Pradhan, Sabeek and Mildenhall, Ben and Srinivasan, Pratul P. and Barron, Jonathan T. and Kretzschmar, Henrik}, title = {Block-NeRF: Scalable Large Scene Neural View Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8248-8258} }

B-Cos Networks: Alignment Is All We Need for Interpretability
Moritz Böhle,
Mario Fritz,
Bernt Schiele
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bohle_2022_CVPR, author = {B\"ohle, Moritz and Fritz, Mario and Schiele, Bernt}, title = {B-Cos Networks: Alignment Is All We Need for Interpretability}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10329-10338} }

Burst Image Restoration and Enhancement
Akshay Dudhane,
Syed Waqas Zamir,
Salman Khan,
Fahad Shahbaz Khan,
Ming-Hsuan Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dudhane_2022_CVPR, author = {Dudhane, Akshay and Zamir, Syed Waqas and Khan, Salman and Khan, Fahad Shahbaz and Yang, Ming-Hsuan}, title = {Burst Image Restoration and Enhancement}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5759-5768} }

What Makes Transfer Learning Work for Medical Images: Feature Reuse & Other Factors
Christos Matsoukas,
Johan Fredin Haslum,
Moein Sorkhei,
Magnus Söderberg,
Kevin Smith
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Matsoukas_2022_CVPR, author = {Matsoukas, Christos and Haslum, Johan Fredin and Sorkhei, Moein and S\"oderberg, Magnus and Smith, Kevin}, title = {What Makes Transfer Learning Work for Medical Images: Feature Reuse \& Other Factors}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9225-9234} }

Audio-Visual Speech Codecs: Rethinking Audio-Visual Speech Enhancement by Re-Synthesis
Karren Yang,
Dejan Marković,
Steven Krenn,
Vasu Agrawal,
Alexander Richard
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Karren and Markovi\'c, Dejan and Krenn, Steven and Agrawal, Vasu and Richard, Alexander}, title = {Audio-Visual Speech Codecs: Rethinking Audio-Visual Speech Enhancement by Re-Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8227-8237} }

Localized Adversarial Domain Generalization
Wei Zhu,
Le Lu,
Jing Xiao,
Mei Han,
Jiebo Luo,
Adam P. Harrison
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2022_CVPR, author = {Zhu, Wei and Lu, Le and Xiao, Jing and Han, Mei and Luo, Jiebo and Harrison, Adam P.}, title = {Localized Adversarial Domain Generalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7108-7118} }

X-Trans2Cap: Cross-Modal Knowledge Transfer Using Transformer for 3D Dense Captioning
Zhihao Yuan,
Xu Yan,
Yinghong Liao,
Yao Guo,
Guanbin Li,
Shuguang Cui,
Zhen Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yuan_2022_CVPR, author = {Yuan, Zhihao and Yan, Xu and Liao, Yinghong and Guo, Yao and Li, Guanbin and Cui, Shuguang and Li, Zhen}, title = {X-Trans2Cap: Cross-Modal Knowledge Transfer Using Transformer for 3D Dense Captioning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8563-8573} }

Image-to-Lidar Self-Supervised Distillation for Autonomous Driving Data
Corentin Sautier,
Gilles Puy,
Spyros Gidaris,
Alexandre Boulch,
Andrei Bursuc,
Renaud Marlet
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sautier_2022_CVPR, author = {Sautier, Corentin and Puy, Gilles and Gidaris, Spyros and Boulch, Alexandre and Bursuc, Andrei and Marlet, Renaud}, title = {Image-to-Lidar Self-Supervised Distillation for Autonomous Driving Data}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9891-9901} }

Explaining Deep Convolutional Neural Networks via Latent Visual-Semantic Filter Attention
Yu Yang,
Seungbae Kim,
Jungseock Joo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Yu and Kim, Seungbae and Joo, Jungseock}, title = {Explaining Deep Convolutional Neural Networks via Latent Visual-Semantic Filter Attention}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8333-8343} }

Learning To Collaborate in Decentralized Learning of Personalized Models
Shuangtong Li,
Tianyi Zhou,
Xinmei Tian,
Dacheng Tao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Shuangtong and Zhou, Tianyi and Tian, Xinmei and Tao, Dacheng}, title = {Learning To Collaborate in Decentralized Learning of Personalized Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9766-9775} }

Ref-NeRF: Structured View-Dependent Appearance for Neural Radiance Fields
Dor Verbin,
Peter Hedman,
Ben Mildenhall,
Todd Zickler,
Jonathan T. Barron,
Pratul P. Srinivasan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Verbin_2022_CVPR, author = {Verbin, Dor and Hedman, Peter and Mildenhall, Ben and Zickler, Todd and Barron, Jonathan T. and Srinivasan, Pratul P.}, title = {Ref-NeRF: Structured View-Dependent Appearance for Neural Radiance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5491-5500} }

Targeted Supervised Contrastive Learning for Long-Tailed Recognition
Tianhong Li,
Peng Cao,
Yuan Yuan,
Lijie Fan,
Yuzhe Yang,
Rogerio S. Feris,
Piotr Indyk,
Dina Katabi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Tianhong and Cao, Peng and Yuan, Yuan and Fan, Lijie and Yang, Yuzhe and Feris, Rogerio S. and Indyk, Piotr and Katabi, Dina}, title = {Targeted Supervised Contrastive Learning for Long-Tailed Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6918-6928} }

Balanced Contrastive Learning for Long-Tailed Visual Recognition
Jianggang Zhu,
Zheng Wang,
Jingjing Chen,
Yi-Ping Phoebe Chen,
Yu-Gang Jiang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2022_CVPR, author = {Zhu, Jianggang and Wang, Zheng and Chen, Jingjing and Chen, Yi-Ping Phoebe and Jiang, Yu-Gang}, title = {Balanced Contrastive Learning for Long-Tailed Visual Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6908-6917} }

Slimmable Domain Adaptation
Rang Meng,
Weijie Chen,
Shicai Yang,
Jie Song,
Luojun Lin,
Di Xie,
Shiliang Pu,
Xinchao Wang,
Mingli Song,
Yueting Zhuang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Meng_2022_CVPR, author = {Meng, Rang and Chen, Weijie and Yang, Shicai and Song, Jie and Lin, Luojun and Xie, Di and Pu, Shiliang and Wang, Xinchao and Song, Mingli and Zhuang, Yueting}, title = {Slimmable Domain Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7141-7150} }

DIP: Deep Inverse Patchmatch for High-Resolution Optical Flow
Zihua Zheng,
Ni Nie,
Zhi Ling,
Pengfei Xiong,
Jiangyu Liu,
Hao Wang,
Jiankun Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2022_CVPR, author = {Zheng, Zihua and Nie, Ni and Ling, Zhi and Xiong, Pengfei and Liu, Jiangyu and Wang, Hao and Li, Jiankun}, title = {DIP: Deep Inverse Patchmatch for High-Resolution Optical Flow}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8925-8934} }

Few-Shot Object Detection With Fully Cross-Transformer
Guangxing Han,
Jiawei Ma,
Shiyuan Huang,
Long Chen,
Shih-Fu Chang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Han_2022_CVPR, author = {Han, Guangxing and Ma, Jiawei and Huang, Shiyuan and Chen, Long and Chang, Shih-Fu}, title = {Few-Shot Object Detection With Fully Cross-Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5321-5330} }

RendNet: Unified 2D/3D Recognizer With Latent Space Rendering
Ruoxi Shi,
Xinyang Jiang,
Caihua Shan,
Yansen Wang,
Dongsheng Li
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Shi_2022_CVPR, author = {Shi, Ruoxi and Jiang, Xinyang and Shan, Caihua and Wang, Yansen and Li, Dongsheng}, title = {RendNet: Unified 2D/3D Recognizer With Latent Space Rendering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5408-5417} }

iPLAN: Interactive and Procedural Layout Planning
Feixiang He,
Yanlong Huang,
He Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Feixiang and Huang, Yanlong and Wang, He}, title = {iPLAN: Interactive and Procedural Layout Planning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7793-7802} }

Whose Track Is It Anyway? Improving Robustness to Tracking Errors With Affinity-Based Trajectory Prediction
Xinshuo Weng,
Boris Ivanovic,
Kris Kitani,
Marco Pavone
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Weng_2022_CVPR, author = {Weng, Xinshuo and Ivanovic, Boris and Kitani, Kris and Pavone, Marco}, title = {Whose Track Is It Anyway? Improving Robustness to Tracking Errors With Affinity-Based Trajectory Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6573-6582} }

Balanced MSE for Imbalanced Visual Regression
Jiawei Ren,
Mingyuan Zhang,
Cunjun Yu,
Ziwei Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ren_2022_CVPR, author = {Ren, Jiawei and Zhang, Mingyuan and Yu, Cunjun and Liu, Ziwei}, title = {Balanced MSE for Imbalanced Visual Regression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7926-7935} }

Local Learning Matters: Rethinking Data Heterogeneity in Federated Learning
Matias Mendieta,
Taojiannan Yang,
Pu Wang,
Minwoo Lee,
Zhengming Ding,
Chen Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mendieta_2022_CVPR, author = {Mendieta, Matias and Yang, Taojiannan and Wang, Pu and Lee, Minwoo and Ding, Zhengming and Chen, Chen}, title = {Local Learning Matters: Rethinking Data Heterogeneity in Federated Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8397-8406} }

Finding Good Configurations of Planar Primitives in Unorganized Point Clouds
Mulin Yu,
Florent Lafarge
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2022_CVPR, author = {Yu, Mulin and Lafarge, Florent}, title = {Finding Good Configurations of Planar Primitives in Unorganized Point Clouds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6367-6376} }

FMCNet: Feature-Level Modality Compensation for Visible-Infrared Person Re-Identification
Qiang Zhang,
Changzhou Lai,
Jianan Liu,
Nianchang Huang,
Jungong Han
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Qiang and Lai, Changzhou and Liu, Jianan and Huang, Nianchang and Han, Jungong}, title = {FMCNet: Feature-Level Modality Compensation for Visible-Infrared Person Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7349-7358} }

Source-Free Domain Adaptation via Distribution Estimation
Ning Ding,
Yixing Xu,
Yehui Tang,
Chao Xu,
Yunhe Wang,
Dacheng Tao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2022_CVPR, author = {Ding, Ning and Xu, Yixing and Tang, Yehui and Xu, Chao and Wang, Yunhe and Tao, Dacheng}, title = {Source-Free Domain Adaptation via Distribution Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7212-7222} }

Transferability Estimation Using Bhattacharyya Class Separability
Michal Pándy,
Andrea Agostinelli,
Jasper Uijlings,
Vittorio Ferrari,
Thomas Mensink
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Pandy_2022_CVPR, author = {P\'andy, Michal and Agostinelli, Andrea and Uijlings, Jasper and Ferrari, Vittorio and Mensink, Thomas}, title = {Transferability Estimation Using Bhattacharyya Class Separability}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9172-9182} }

Hierarchical Self-Supervised Representation Learning for Movie Understanding
Fanyi Xiao,
Kaustav Kundu,
Joseph Tighe,
Davide Modolo
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xiao_2022_CVPR, author = {Xiao, Fanyi and Kundu, Kaustav and Tighe, Joseph and Modolo, Davide}, title = {Hierarchical Self-Supervised Representation Learning for Movie Understanding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9727-9736} }

Does Robustness on ImageNet Transfer to Downstream Tasks?
Yutaro Yamada,
Mayu Otani
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yamada_2022_CVPR, author = {Yamada, Yutaro and Otani, Mayu}, title = {Does Robustness on ImageNet Transfer to Downstream Tasks?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9215-9224} }

Faithful Extreme Rescaling via Generative Prior Reciprocated Invertible Representations
Zhixuan Zhong,
Liangyu Chai,
Yang Zhou,
Bailin Deng,
Jia Pan,
Shengfeng He
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhong_2022_CVPR, author = {Zhong, Zhixuan and Chai, Liangyu and Zhou, Yang and Deng, Bailin and Pan, Jia and He, Shengfeng}, title = {Faithful Extreme Rescaling via Generative Prior Reciprocated Invertible Representations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5708-5717} }

Proto2Proto: Can You Recognize the Car, the Way I Do?
Monish Keswani,
Sriranjani Ramakrishnan,
Nishant Reddy,
Vineeth N Balasubramanian
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Keswani_2022_CVPR, author = {Keswani, Monish and Ramakrishnan, Sriranjani and Reddy, Nishant and Balasubramanian, Vineeth N}, title = {Proto2Proto: Can You Recognize the Car, the Way I Do?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10233-10243} }

Dual Adversarial Adaptation for Cross-Device Real-World Image Super-Resolution
Xiaoqian Xu,
Pengxu Wei,
Weikai Chen,
Yang Liu,
Mingzhi Mao,
Liang Lin,
Guanbin Li
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Xiaoqian and Wei, Pengxu and Chen, Weikai and Liu, Yang and Mao, Mingzhi and Lin, Liang and Li, Guanbin}, title = {Dual Adversarial Adaptation for Cross-Device Real-World Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5667-5676} }

FS6D: Few-Shot 6D Pose Estimation of Novel Objects
Yisheng He,
Yao Wang,
Haoqiang Fan,
Jian Sun,
Qifeng Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Yisheng and Wang, Yao and Fan, Haoqiang and Sun, Jian and Chen, Qifeng}, title = {FS6D: Few-Shot 6D Pose Estimation of Novel Objects}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6814-6824} }

Reflection and Rotation Symmetry Detection via Equivariant Learning
Ahyun Seo,
Byungjin Kim,
Suha Kwak,
Minsu Cho
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Seo_2022_CVPR, author = {Seo, Ahyun and Kim, Byungjin and Kwak, Suha and Cho, Minsu}, title = {Reflection and Rotation Symmetry Detection via Equivariant Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9539-9548} }

CPPF: Towards Robust Category-Level 9D Pose Estimation in the Wild
Yang You,
Ruoxi Shi,
Weiming Wang,
Cewu Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{You_2022_CVPR, author = {You, Yang and Shi, Ruoxi and Wang, Weiming and Lu, Cewu}, title = {CPPF: Towards Robust Category-Level 9D Pose Estimation in the Wild}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6866-6875} }

Interactive Disentanglement: Learning Concepts by Interacting With Their Prototype Representations
Wolfgang Stammer,
Marius Memmel,
Patrick Schramowski,
Kristian Kersting
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Stammer_2022_CVPR, author = {Stammer, Wolfgang and Memmel, Marius and Schramowski, Patrick and Kersting, Kristian}, title = {Interactive Disentanglement: Learning Concepts by Interacting With Their Prototype Representations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10317-10328} }

Recall@k Surrogate Loss With Large Batches and Similarity Mixup
Yash Patel,
Giorgos Tolias,
Jiří Matas
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Patel_2022_CVPR, author = {Patel, Yash and Tolias, Giorgos and Matas, Ji\v{r}{\'\i}}, title = {Recall@k Surrogate Loss With Large Batches and Similarity Mixup}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7502-7511} }

Direct Voxel Grid Optimization: Super-Fast Convergence for Radiance Fields Reconstruction
Cheng Sun,
Min Sun,
Hwann-Tzong Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2022_CVPR, author = {Sun, Cheng and Sun, Min and Chen, Hwann-Tzong}, title = {Direct Voxel Grid Optimization: Super-Fast Convergence for Radiance Fields Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5459-5469} }

Continual Test-Time Domain Adaptation
Qin Wang,
Olga Fink,
Luc Van Gool,
Dengxin Dai
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Qin and Fink, Olga and Van Gool, Luc and Dai, Dengxin}, title = {Continual Test-Time Domain Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7201-7211} }

URetinex-Net: Retinex-Based Deep Unfolding Network for Low-Light Image Enhancement
Wenhui Wu,
Jian Weng,
Pingping Zhang,
Xu Wang,
Wenhan Yang,
Jianmin Jiang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2022_CVPR, author = {Wu, Wenhui and Weng, Jian and Zhang, Pingping and Wang, Xu and Yang, Wenhan and Jiang, Jianmin}, title = {URetinex-Net: Retinex-Based Deep Unfolding Network for Low-Light Image Enhancement}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5901-5910} }

Towards Multi-Domain Single Image Dehazing via Test-Time Training
Huan Liu,
Zijun Wu,
Liangyan Li,
Sadaf Salehkalaibar,
Jun Chen,
Keyan Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Huan and Wu, Zijun and Li, Liangyan and Salehkalaibar, Sadaf and Chen, Jun and Wang, Keyan}, title = {Towards Multi-Domain Single Image Dehazing via Test-Time Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5831-5840} }

Federated Learning With Position-Aware Neurons
Xin-Chun Li,
Yi-Chu Xu,
Shaoming Song,
Bingshuai Li,
Yinchuan Li,
Yunfeng Shao,
De-Chuan Zhan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Xin-Chun and Xu, Yi-Chu and Song, Shaoming and Li, Bingshuai and Li, Yinchuan and Shao, Yunfeng and Zhan, De-Chuan}, title = {Federated Learning With Position-Aware Neurons}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10082-10091} }

Fair Contrastive Learning for Facial Attribute Classification
Sungho Park,
Jewook Lee,
Pilhyeon Lee,
Sunhee Hwang,
Dohyung Kim,
Hyeran Byun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2022_CVPR, author = {Park, Sungho and Lee, Jewook and Lee, Pilhyeon and Hwang, Sunhee and Kim, Dohyung and Byun, Hyeran}, title = {Fair Contrastive Learning for Facial Attribute Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10389-10398} }

MDAN: Multi-Level Dependent Attention Network for Visual Emotion Analysis
Liwen Xu,
Zhengtao Wang,
Bin Wu,
Simon Lui
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Liwen and Wang, Zhengtao and Wu, Bin and Lui, Simon}, title = {MDAN: Multi-Level Dependent Attention Network for Visual Emotion Analysis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9479-9488} }

RGB-Depth Fusion GAN for Indoor Depth Completion
Haowen Wang,
Mingyuan Wang,
Zhengping Che,
Zhiyuan Xu,
Xiuquan Qiao,
Mengshi Qi,
Feifei Feng,
Jian Tang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Haowen and Wang, Mingyuan and Che, Zhengping and Xu, Zhiyuan and Qiao, Xiuquan and Qi, Mengshi and Feng, Feifei and Tang, Jian}, title = {RGB-Depth Fusion GAN for Indoor Depth Completion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6209-6218} }

Human Trajectory Prediction With Momentary Observation
Jianhua Sun,
Yuxuan Li,
Liang Chai,
Hao-Shu Fang,
Yong-Lu Li,
Cewu Lu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2022_CVPR, author = {Sun, Jianhua and Li, Yuxuan and Chai, Liang and Fang, Hao-Shu and Li, Yong-Lu and Lu, Cewu}, title = {Human Trajectory Prediction With Momentary Observation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6467-6476} }

Generating Representative Samples for Few-Shot Classification
Jingyi Xu,
Hieu Le
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Jingyi and Le, Hieu}, title = {Generating Representative Samples for Few-Shot Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9003-9013} }

ELIC: Efficient Learned Image Compression With Unevenly Grouped Space-Channel Contextual Adaptive Coding
Dailan He,
Ziming Yang,
Weikun Peng,
Rui Ma,
Hongwei Qin,
Yan Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Dailan and Yang, Ziming and Peng, Weikun and Ma, Rui and Qin, Hongwei and Wang, Yan}, title = {ELIC: Efficient Learned Image Compression With Unevenly Grouped Space-Channel Contextual Adaptive Coding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5718-5727} }

Do Explanations Explain? Model Knows Best
Ashkan Khakzar,
Pedram Khorsandi,
Rozhin Nobahari,
Nassir Navab
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Khakzar_2022_CVPR, author = {Khakzar, Ashkan and Khorsandi, Pedram and Nobahari, Rozhin and Navab, Nassir}, title = {Do Explanations Explain? Model Knows Best}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10244-10253} }

BasicVSR++: Improving Video Super-Resolution With Enhanced Propagation and Alignment
Kelvin C.K. Chan,
Shangchen Zhou,
Xiangyu Xu,
Chen Change Loy
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chan_2022_CVPR, author = {Chan, Kelvin C.K. and Zhou, Shangchen and Xu, Xiangyu and Loy, Chen Change}, title = {BasicVSR++: Improving Video Super-Resolution With Enhanced Propagation and Alignment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5972-5981} }

GuideFormer: Transformers for Image Guided Depth Completion
Kyeongha Rho,
Jinsung Ha,
Youngjung Kim
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Rho_2022_CVPR, author = {Rho, Kyeongha and Ha, Jinsung and Kim, Youngjung}, title = {GuideFormer: Transformers for Image Guided Depth Completion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6250-6259} }

Region-Aware Face Swapping
Chao Xu,
Jiangning Zhang,
Miao Hua,
Qian He,
Zili Yi,
Yong Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Chao and Zhang, Jiangning and Hua, Miao and He, Qian and Yi, Zili and Liu, Yong}, title = {Region-Aware Face Swapping}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7632-7641} }

CamLiFlow: Bidirectional Camera-LiDAR Fusion for Joint Optical Flow and Scene Flow Estimation
Haisong Liu,
Tao Lu,
Yihui Xu,
Jia Liu,
Wenjie Li,
Lijun Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Haisong and Lu, Tao and Xu, Yihui and Liu, Jia and Li, Wenjie and Chen, Lijun}, title = {CamLiFlow: Bidirectional Camera-LiDAR Fusion for Joint Optical Flow and Scene Flow Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5791-5801} }

BNV-Fusion: Dense 3D Reconstruction Using Bi-Level Neural Volume Fusion
Kejie Li,
Yansong Tang,
Victor Adrian Prisacariu,
Philip H.S. Torr
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Kejie and Tang, Yansong and Prisacariu, Victor Adrian and Torr, Philip H.S.}, title = {BNV-Fusion: Dense 3D Reconstruction Using Bi-Level Neural Volume Fusion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6166-6175} }

Reflash Dropout in Image Super-Resolution
Xiangtao Kong,
Xina Liu,
Jinjin Gu,
Yu Qiao,
Chao Dong
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kong_2022_CVPR, author = {Kong, Xiangtao and Liu, Xina and Gu, Jinjin and Qiao, Yu and Dong, Chao}, title = {Reflash Dropout in Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6002-6012} }

WildNet: Learning Domain Generalized Semantic Segmentation From the Wild
Suhyeon Lee,
Hongje Seong,
Seongwon Lee,
Euntai Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2022_CVPR, author = {Lee, Suhyeon and Seong, Hongje and Lee, Seongwon and Kim, Euntai}, title = {WildNet: Learning Domain Generalized Semantic Segmentation From the Wild}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9936-9946} }

Auditing Privacy Defenses in Federated Learning via Generative Gradient Leakage
Zhuohang Li,
Jiaxin Zhang,
Luyang Liu,
Jian Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Zhuohang and Zhang, Jiaxin and Liu, Luyang and Liu, Jian}, title = {Auditing Privacy Defenses in Federated Learning via Generative Gradient Leakage}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10132-10142} }

Task Discrepancy Maximization for Fine-Grained Few-Shot Classification
SuBeen Lee,
WonJun Moon,
Jae-Pil Heo
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2022_CVPR, author = {Lee, SuBeen and Moon, WonJun and Heo, Jae-Pil}, title = {Task Discrepancy Maximization for Fine-Grained Few-Shot Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5331-5340} }

FedDC: Federated Learning With Non-IID Data via Local Drift Decoupling and Correction
Liang Gao,
Huazhu Fu,
Li Li,
Yingwen Chen,
Ming Xu,
Cheng-Zhong Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2022_CVPR, author = {Gao, Liang and Fu, Huazhu and Li, Li and Chen, Yingwen and Xu, Ming and Xu, Cheng-Zhong}, title = {FedDC: Federated Learning With Non-IID Data via Local Drift Decoupling and Correction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10112-10121} }

Point-to-Voxel Knowledge Distillation for LiDAR Semantic Segmentation
Yuenan Hou,
Xinge Zhu,
Yuexin Ma,
Chen Change Loy,
Yikang Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hou_2022_CVPR, author = {Hou, Yuenan and Zhu, Xinge and Ma, Yuexin and Loy, Chen Change and Li, Yikang}, title = {Point-to-Voxel Knowledge Distillation for LiDAR Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8479-8488} }

Leveling Down in Computer Vision: Pareto Inefficiencies in Fair Deep Classifiers
Dominik Zietlow,
Michael Lohaus,
Guha Balakrishnan,
Matthäus Kleindessner,
Francesco Locatello,
Bernhard Schölkopf,
Chris Russell
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zietlow_2022_CVPR, author = {Zietlow, Dominik and Lohaus, Michael and Balakrishnan, Guha and Kleindessner, Matth\"aus and Locatello, Francesco and Sch\"olkopf, Bernhard and Russell, Chris}, title = {Leveling Down in Computer Vision: Pareto Inefficiencies in Fair Deep Classifiers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10410-10421} }

Adiabatic Quantum Computing for Multi Object Tracking
Jan-Nico Zaech,
Alexander Liniger,
Martin Danelljan,
Dengxin Dai,
Luc Van Gool
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zaech_2022_CVPR, author = {Zaech, Jan-Nico and Liniger, Alexander and Danelljan, Martin and Dai, Dengxin and Van Gool, Luc}, title = {Adiabatic Quantum Computing for Multi Object Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8811-8822} }

Represent, Compare, and Learn: A Similarity-Aware Framework for Class-Agnostic Counting
Min Shi,
Hao Lu,
Chen Feng,
Chengxin Liu,
Zhiguo Cao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shi_2022_CVPR, author = {Shi, Min and Lu, Hao and Feng, Chen and Liu, Chengxin and Cao, Zhiguo}, title = {Represent, Compare, and Learn: A Similarity-Aware Framework for Class-Agnostic Counting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9529-9538} }

Critical Regularizations for Neural Surface Reconstruction in the Wild
Jingyang Zhang,
Yao Yao,
Shiwei Li,
Tian Fang,
David McKinnon,
Yanghai Tsin,
Long Quan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Jingyang and Yao, Yao and Li, Shiwei and Fang, Tian and McKinnon, David and Tsin, Yanghai and Quan, Long}, title = {Critical Regularizations for Neural Surface Reconstruction in the Wild}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6270-6279} }

EASE: Unsupervised Discriminant Subspace Learning for Transductive Few-Shot Learning
Hao Zhu,
Piotr Koniusz
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2022_CVPR, author = {Zhu, Hao and Koniusz, Piotr}, title = {EASE: Unsupervised Discriminant Subspace Learning for Transductive Few-Shot Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9078-9088} }

UCC: Uncertainty Guided Cross-Head Co-Training for Semi-Supervised Semantic Segmentation
Jiashuo Fan,
Bin Gao,
Huan Jin,
Lihui Jiang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2022_CVPR, author = {Fan, Jiashuo and Gao, Bin and Jin, Huan and Jiang, Lihui}, title = {UCC: Uncertainty Guided Cross-Head Co-Training for Semi-Supervised Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9947-9956} }

HVH: Learning a Hybrid Neural Volumetric Representation for Dynamic Hair Performance Capture
Ziyan Wang,
Giljoo Nam,
Tuur Stuyck,
Stephen Lombardi,
Michael Zollhöfer,
Jessica Hodgins,
Christoph Lassner
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Ziyan and Nam, Giljoo and Stuyck, Tuur and Lombardi, Stephen and Zollh\"ofer, Michael and Hodgins, Jessica and Lassner, Christoph}, title = {HVH: Learning a Hybrid Neural Volumetric Representation for Dynamic Hair Performance Capture}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6143-6154} }

Learning Based Multi-Modality Image and Video Compression
Guo Lu,
Tianxiong Zhong,
Jing Geng,
Qiang Hu,
Dong Xu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2022_CVPR, author = {Lu, Guo and Zhong, Tianxiong and Geng, Jing and Hu, Qiang and Xu, Dong}, title = {Learning Based Multi-Modality Image and Video Compression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6083-6092} }

Ditto: Building Digital Twins of Articulated Objects From Interaction
Zhenyu Jiang,
Cheng-Chun Hsu,
Yuke Zhu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2022_CVPR, author = {Jiang, Zhenyu and Hsu, Cheng-Chun and Zhu, Yuke}, title = {Ditto: Building Digital Twins of Articulated Objects From Interaction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5616-5626} }

Transformer Based Line Segment Classifier With Image Context for Real-Time Vanishing Point Detection in Manhattan World
Xin Tong,
Xianghua Ying,
Yongjie Shi,
Ruibin Wang,
Jinfa Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tong_2022_CVPR, author = {Tong, Xin and Ying, Xianghua and Shi, Yongjie and Wang, Ruibin and Yang, Jinfa}, title = {Transformer Based Line Segment Classifier With Image Context for Real-Time Vanishing Point Detection in Manhattan World}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6093-6102} }

Self-Sustaining Representation Expansion for Non-Exemplar Class-Incremental Learning
Kai Zhu,
Wei Zhai,
Yang Cao,
Jiebo Luo,
Zheng-Jun Zha
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2022_CVPR, author = {Zhu, Kai and Zhai, Wei and Cao, Yang and Luo, Jiebo and Zha, Zheng-Jun}, title = {Self-Sustaining Representation Expansion for Non-Exemplar Class-Incremental Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9296-9305} }

Cross-Domain Correlation Distillation for Unsupervised Domain Adaptation in Nighttime Semantic Segmentation
Huan Gao,
Jichang Guo,
Guoli Wang,
Qian Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2022_CVPR, author = {Gao, Huan and Guo, Jichang and Wang, Guoli and Zhang, Qian}, title = {Cross-Domain Correlation Distillation for Unsupervised Domain Adaptation in Nighttime Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9913-9923} }

More Than Words: In-the-Wild Visually-Driven Prosody for Text-to-Speech
Michael Hassid,
Michelle Tadmor Ramanovich,
Brendan Shillingford,
Miaosen Wang,
Ye Jia,
Tal Remez
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hassid_2022_CVPR, author = {Hassid, Michael and Ramanovich, Michelle Tadmor and Shillingford, Brendan and Wang, Miaosen and Jia, Ye and Remez, Tal}, title = {More Than Words: In-the-Wild Visually-Driven Prosody for Text-to-Speech}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10587-10597} }

Cross-Modal Perceptionist: Can Face Geometry Be Gleaned From Voices?
Cho-Ying Wu,
Chin-Cheng Hsu,
Ulrich Neumann
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2022_CVPR, author = {Wu, Cho-Ying and Hsu, Chin-Cheng and Neumann, Ulrich}, title = {Cross-Modal Perceptionist: Can Face Geometry Be Gleaned From Voices?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10452-10461} }

On Generalizing Beyond Domains in Cross-Domain Continual Learning
Christian Simon,
Masoud Faraki,
Yi-Hsuan Tsai,
Xiang Yu,
Samuel Schulter,
Yumin Suh,
Mehrtash Harandi,
Manmohan Chandraker
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Simon_2022_CVPR, author = {Simon, Christian and Faraki, Masoud and Tsai, Yi-Hsuan and Yu, Xiang and Schulter, Samuel and Suh, Yumin and Harandi, Mehrtash and Chandraker, Manmohan}, title = {On Generalizing Beyond Domains in Cross-Domain Continual Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9265-9274} }

A Closer Look at Few-Shot Image Generation
Yunqing Zhao,
Henghui Ding,
Houjing Huang,
Ngai-Man Cheung
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2022_CVPR, author = {Zhao, Yunqing and Ding, Henghui and Huang, Houjing and Cheung, Ngai-Man}, title = {A Closer Look at Few-Shot Image Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9140-9150} }

Unsupervised Domain Generalization by Learning a Bridge Across Domains
Sivan Harary,
Eli Schwartz,
Assaf Arbelle,
Peter Staar,
Shady Abu-Hussein,
Elad Amrani,
Roei Herzig,
Amit Alfassy,
Raja Giryes,
Hilde Kuehne,
Dina Katabi,
Kate Saenko,
Rogerio S. Feris,
Leonid Karlinsky
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Harary_2022_CVPR, author = {Harary, Sivan and Schwartz, Eli and Arbelle, Assaf and Staar, Peter and Abu-Hussein, Shady and Amrani, Elad and Herzig, Roei and Alfassy, Amit and Giryes, Raja and Kuehne, Hilde and Katabi, Dina and Saenko, Kate and Feris, Rogerio S. and Karlinsky, Leonid}, title = {Unsupervised Domain Generalization by Learning a Bridge Across Domains}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5280-5290} }

Learning Trajectory-Aware Transformer for Video Super-Resolution
Chengxu Liu,
Huan Yang,
Jianlong Fu,
Xueming Qian
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Chengxu and Yang, Huan and Fu, Jianlong and Qian, Xueming}, title = {Learning Trajectory-Aware Transformer for Video Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5687-5696} }

Graph Sampling Based Deep Metric Learning for Generalizable Person Re-Identification
Shengcai Liao,
Ling Shao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liao_2022_CVPR, author = {Liao, Shengcai and Shao, Ling}, title = {Graph Sampling Based Deep Metric Learning for Generalizable Person Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7359-7368} }

Undoing the Damage of Label Shift for Cross-Domain Semantic Segmentation
Yahao Liu,
Jinhong Deng,
Jiale Tao,
Tong Chu,
Lixin Duan,
Wen Li
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Yahao and Deng, Jinhong and Tao, Jiale and Chu, Tong and Duan, Lixin and Li, Wen}, title = {Undoing the Damage of Label Shift for Cross-Domain Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7042-7052} }

GPV-Pose: Category-Level Object Pose Estimation via Geometry-Guided Point-Wise Voting
Yan Di,
Ruida Zhang,
Zhiqiang Lou,
Fabian Manhardt,
Xiangyang Ji,
Nassir Navab,
Federico Tombari
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Di_2022_CVPR, author = {Di, Yan and Zhang, Ruida and Lou, Zhiqiang and Manhardt, Fabian and Ji, Xiangyang and Navab, Nassir and Tombari, Federico}, title = {GPV-Pose: Category-Level Object Pose Estimation via Geometry-Guided Point-Wise Voting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6781-6791} }

Trustworthy Long-Tailed Classification
Bolian Li,
Zongbo Han,
Haining Li,
Huazhu Fu,
Changqing Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Bolian and Han, Zongbo and Li, Haining and Fu, Huazhu and Zhang, Changqing}, title = {Trustworthy Long-Tailed Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6970-6979} }

Mix and Localize: Localizing Sound Sources in Mixtures
Xixi Hu,
Ziyang Chen,
Andrew Owens
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2022_CVPR, author = {Hu, Xixi and Chen, Ziyang and Owens, Andrew}, title = {Mix and Localize: Localizing Sound Sources in Mixtures}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10483-10492} }

SphericGAN: Semi-Supervised Hyper-Spherical Generative Adversarial Networks for Fine-Grained Image Synthesis
Tianyi Chen,
Yunfei Zhang,
Xiaoyang Huo,
Si Wu,
Yong Xu,
Hau San Wong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Tianyi and Zhang, Yunfei and Huo, Xiaoyang and Wu, Si and Xu, Yong and Wong, Hau San}, title = {SphericGAN: Semi-Supervised Hyper-Spherical Generative Adversarial Networks for Fine-Grained Image Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10001-10010} }

Image Dehazing Transformer With Transmission-Aware 3D Position Embedding
Chun-Le Guo,
Qixin Yan,
Saeed Anwar,
Runmin Cong,
Wenqi Ren,
Chongyi Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2022_CVPR, author = {Guo, Chun-Le and Yan, Qixin and Anwar, Saeed and Cong, Runmin and Ren, Wenqi and Li, Chongyi}, title = {Image Dehazing Transformer With Transmission-Aware 3D Position Embedding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5812-5820} }

Deformable ProtoPNet: An Interpretable Image Classifier Using Deformable Prototypes
Jon Donnelly,
Alina Jade Barnett,
Chaofan Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Donnelly_2022_CVPR, author = {Donnelly, Jon and Barnett, Alina Jade and Chen, Chaofan}, title = {Deformable ProtoPNet: An Interpretable Image Classifier Using Deformable Prototypes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10265-10275} }

Context-Aware Sequence Alignment Using 4D Skeletal Augmentation
Taein Kwon,
Bugra Tekin,
Siyu Tang,
Marc Pollefeys
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kwon_2022_CVPR, author = {Kwon, Taein and Tekin, Bugra and Tang, Siyu and Pollefeys, Marc}, title = {Context-Aware Sequence Alignment Using 4D Skeletal Augmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8172-8182} }

Motion-Modulated Temporal Fragment Alignment Network for Few-Shot Action Recognition
Jiamin Wu,
Tianzhu Zhang,
Zhe Zhang,
Feng Wu,
Yongdong Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2022_CVPR, author = {Wu, Jiamin and Zhang, Tianzhu and Zhang, Zhe and Wu, Feng and Zhang, Yongdong}, title = {Motion-Modulated Temporal Fragment Alignment Network for Few-Shot Action Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9151-9160} }

Focal Sparse Convolutional Networks for 3D Object Detection
Yukang Chen,
Yanwei Li,
Xiangyu Zhang,
Jian Sun,
Jiaya Jia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Yukang and Li, Yanwei and Zhang, Xiangyu and Sun, Jian and Jia, Jiaya}, title = {Focal Sparse Convolutional Networks for 3D Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5428-5437} }

Nested Collaborative Learning for Long-Tailed Visual Recognition
Jun Li,
Zichang Tan,
Jun Wan,
Zhen Lei,
Guodong Guo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Jun and Tan, Zichang and Wan, Jun and Lei, Zhen and Guo, Guodong}, title = {Nested Collaborative Learning for Long-Tailed Visual Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6949-6958} }

Restormer: Efficient Transformer for High-Resolution Image Restoration
Syed Waqas Zamir,
Aditya Arora,
Salman Khan,
Munawar Hayat,
Fahad Shahbaz Khan,
Ming-Hsuan Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zamir_2022_CVPR, author = {Zamir, Syed Waqas and Arora, Aditya and Khan, Salman and Hayat, Munawar and Khan, Fahad Shahbaz and Yang, Ming-Hsuan}, title = {Restormer: Efficient Transformer for High-Resolution Image Restoration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5728-5739} }

Learning Distinctive Margin Toward Active Domain Adaptation
Ming Xie,
Yuxi Li,
Yabiao Wang,
Zekun Luo,
Zhenye Gan,
Zhongyi Sun,
Mingmin Chi,
Chengjie Wang,
Pei Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2022_CVPR, author = {Xie, Ming and Li, Yuxi and Wang, Yabiao and Luo, Zekun and Gan, Zhenye and Sun, Zhongyi and Chi, Mingmin and Wang, Chengjie and Wang, Pei}, title = {Learning Distinctive Margin Toward Active Domain Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7993-8002} }

Neural Inertial Localization
Sachini Herath,
David Caruso,
Chen Liu,
Yufan Chen,
Yasutaka Furukawa
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Herath_2022_CVPR, author = {Herath, Sachini and Caruso, David and Liu, Chen and Chen, Yufan and Furukawa, Yasutaka}, title = {Neural Inertial Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6604-6613} }

Finding Fallen Objects via Asynchronous Audio-Visual Integration
Chuang Gan,
Yi Gu,
Siyuan Zhou,
Jeremy Schwartz,
Seth Alter,
James Traer,
Dan Gutfreund,
Joshua B. Tenenbaum,
Josh H. McDermott,
Antonio Torralba
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gan_2022_CVPR, author = {Gan, Chuang and Gu, Yi and Zhou, Siyuan and Schwartz, Jeremy and Alter, Seth and Traer, James and Gutfreund, Dan and Tenenbaum, Joshua B. and McDermott, Josh H. and Torralba, Antonio}, title = {Finding Fallen Objects via Asynchronous Audio-Visual Integration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10523-10533} }

Semi-Supervised Object Detection via Multi-Instance Alignment With Global Class Prototypes
Aoxue Li,
Peng Yuan,
Zhenguo Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Aoxue and Yuan, Peng and Li, Zhenguo}, title = {Semi-Supervised Object Detection via Multi-Instance Alignment With Global Class Prototypes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9809-9818} }

VGSE: Visually-Grounded Semantic Embeddings for Zero-Shot Learning
Wenjia Xu,
Yongqin Xian,
Jiuniu Wang,
Bernt Schiele,
Zeynep Akata
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Wenjia and Xian, Yongqin and Wang, Jiuniu and Schiele, Bernt and Akata, Zeynep}, title = {VGSE: Visually-Grounded Semantic Embeddings for Zero-Shot Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9316-9325} }

Catching Both Gray and Black Swans: Open-Set Supervised Anomaly Detection
Choubo Ding,
Guansong Pang,
Chunhua Shen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2022_CVPR, author = {Ding, Choubo and Pang, Guansong and Shen, Chunhua}, title = {Catching Both Gray and Black Swans: Open-Set Supervised Anomaly Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7388-7398} }

Multimodal Colored Point Cloud to Image Alignment
Noam Rotstein,
Amit Bracha,
Ron Kimmel
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Rotstein_2022_CVPR, author = {Rotstein, Noam and Bracha, Amit and Kimmel, Ron}, title = {Multimodal Colored Point Cloud to Image Alignment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6656-6666} }

MotionAug: Augmentation With Physical Correction for Human Motion Prediction
Takahiro Maeda,
Norimichi Ukita
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Maeda_2022_CVPR, author = {Maeda, Takahiro and Ukita, Norimichi}, title = {MotionAug: Augmentation With Physical Correction for Human Motion Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6427-6436} }

Unsupervised Deraining: Where Contrastive Learning Meets Self-Similarity
Yuntong Ye,
Changfeng Yu,
Yi Chang,
Lin Zhu,
Xi-Le Zhao,
Luxin Yan,
Yonghong Tian
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2022_CVPR, author = {Ye, Yuntong and Yu, Changfeng and Chang, Yi and Zhu, Lin and Zhao, Xi-Le and Yan, Luxin and Tian, Yonghong}, title = {Unsupervised Deraining: Where Contrastive Learning Meets Self-Similarity}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5821-5830} }

Simple Multi-Dataset Detection
Xingyi Zhou,
Vladlen Koltun,
Philipp Krähenbühl
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Xingyi and Koltun, Vladlen and Kr\"ahenb\"uhl, Philipp}, title = {Simple Multi-Dataset Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7571-7580} }

Sketch3T: Test-Time Training for Zero-Shot SBIR
Aneeshan Sain,
Ayan Kumar Bhunia,
Vaishnav Potlapalli,
Pinaki Nath Chowdhury,
Tao Xiang,
Yi-Zhe Song
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sain_2022_CVPR, author = {Sain, Aneeshan and Bhunia, Ayan Kumar and Potlapalli, Vaishnav and Chowdhury, Pinaki Nath and Xiang, Tao and Song, Yi-Zhe}, title = {Sketch3T: Test-Time Training for Zero-Shot SBIR}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7462-7471} }

Towards Discriminative Representation: Multi-View Trajectory Contrastive Learning for Online Multi-Object Tracking
En Yu,
Zhuoling Li,
Shoudong Han
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2022_CVPR, author = {Yu, En and Li, Zhuoling and Han, Shoudong}, title = {Towards Discriminative Representation: Multi-View Trajectory Contrastive Learning for Online Multi-Object Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8834-8843} }

Audio-Visual Generalised Zero-Shot Learning With Cross-Modal Attention and Language
Otniel-Bogdan Mercea,
Lukas Riesch,
A. Sophia Koepke,
Zeynep Akata
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mercea_2022_CVPR, author = {Mercea, Otniel-Bogdan and Riesch, Lukas and Koepke, A. Sophia and Akata, Zeynep}, title = {Audio-Visual Generalised Zero-Shot Learning With Cross-Modal Attention and Language}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10553-10563} }

AdaMixer: A Fast-Converging Query-Based Object Detector
Ziteng Gao,
Limin Wang,
Bing Han,
Sheng Guo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2022_CVPR, author = {Gao, Ziteng and Wang, Limin and Han, Bing and Guo, Sheng}, title = {AdaMixer: A Fast-Converging Query-Based Object Detector}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5364-5373} }

Deep Unlearning via Randomized Conditionally Independent Hessians
Ronak Mehta,
Sourav Pal,
Vikas Singh,
Sathya N. Ravi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mehta_2022_CVPR, author = {Mehta, Ronak and Pal, Sourav and Singh, Vikas and Ravi, Sathya N.}, title = {Deep Unlearning via Randomized Conditionally Independent Hessians}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10422-10431} }

Patch-Level Representation Learning for Self-Supervised Vision Transformers
Sukmin Yun,
Hankook Lee,
Jaehyung Kim,
Jinwoo Shin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yun_2022_CVPR, author = {Yun, Sukmin and Lee, Hankook and Kim, Jaehyung and Shin, Jinwoo}, title = {Patch-Level Representation Learning for Self-Supervised Vision Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8354-8363} }

Sylph: A Hypernetwork Framework for Incremental Few-Shot Object Detection
Li Yin,
Juan M. Perez-Rua,
Kevin J. Liang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yin_2022_CVPR, author = {Yin, Li and Perez-Rua, Juan M. and Liang, Kevin J.}, title = {Sylph: A Hypernetwork Framework for Incremental Few-Shot Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9035-9045} }

What To Look at and Where: Semantic and Spatial Refined Transformer for Detecting Human-Object Interactions
A S M Iftekhar,
Hao Chen,
Kaustav Kundu,
Xinyu Li,
Joseph Tighe,
Davide Modolo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Iftekhar_2022_CVPR, author = {Iftekhar, A S M and Chen, Hao and Kundu, Kaustav and Li, Xinyu and Tighe, Joseph and Modolo, Davide}, title = {What To Look at and Where: Semantic and Spatial Refined Transformer for Detecting Human-Object Interactions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5353-5363} }

Stereo Magnification With Multi-Layer Images
Taras Khakhulin,
Denis Korzhenkov,
Pavel Solovev,
Gleb Sterkin,
Andrei-Timotei Ardelean,
Victor Lempitsky
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Khakhulin_2022_CVPR, author = {Khakhulin, Taras and Korzhenkov, Denis and Solovev, Pavel and Sterkin, Gleb and Ardelean, Andrei-Timotei and Lempitsky, Victor}, title = {Stereo Magnification With Multi-Layer Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8687-8696} }

LMGP: Lifted Multicut Meets Geometry Projections for Multi-Camera Multi-Object Tracking
Duy M. H. Nguyen,
Roberto Henschel,
Bodo Rosenhahn,
Daniel Sonntag,
Paul Swoboda
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Nguyen_2022_CVPR, author = {Nguyen, Duy M. H. and Henschel, Roberto and Rosenhahn, Bodo and Sonntag, Daniel and Swoboda, Paul}, title = {LMGP: Lifted Multicut Meets Geometry Projections for Multi-Camera Multi-Object Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8866-8875} }

Stereo Depth From Events Cameras: Concentrate and Focus on the Future
Yeongwoo Nam,
Mohammad Mostafavi,
Kuk-Jin Yoon,
Jonghyun Choi
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Nam_2022_CVPR, author = {Nam, Yeongwoo and Mostafavi, Mohammad and Yoon, Kuk-Jin and Choi, Jonghyun}, title = {Stereo Depth From Events Cameras: Concentrate and Focus on the Future}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6114-6123} }

A Probabilistic Graphical Model Based on Neural-Symbolic Reasoning for Visual Relationship Detection
Dongran Yu,
Bo Yang,
Qianhao Wei,
Anchen Li,
Shirui Pan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2022_CVPR, author = {Yu, Dongran and Yang, Bo and Wei, Qianhao and Li, Anchen and Pan, Shirui}, title = {A Probabilistic Graphical Model Based on Neural-Symbolic Reasoning for Visual Relationship Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10609-10618} }

Knowledge Distillation As Efficient Pre-Training: Faster Convergence, Higher Data-Efficiency, and Better Transferability
Ruifei He,
Shuyang Sun,
Jihan Yang,
Song Bai,
Xiaojuan Qi
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Ruifei and Sun, Shuyang and Yang, Jihan and Bai, Song and Qi, Xiaojuan}, title = {Knowledge Distillation As Efficient Pre-Training: Faster Convergence, Higher Data-Efficiency, and Better Transferability}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9161-9171} }

Integrative Few-Shot Learning for Classification and Segmentation
Dahyun Kang,
Minsu Cho
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kang_2022_CVPR, author = {Kang, Dahyun and Cho, Minsu}, title = {Integrative Few-Shot Learning for Classification and Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9979-9990} }

Learning Fair Classifiers With Partially Annotated Group Labels
Sangwon Jung,
Sanghyuk Chun,
Taesup Moon
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jung_2022_CVPR, author = {Jung, Sangwon and Chun, Sanghyuk and Moon, Taesup}, title = {Learning Fair Classifiers With Partially Annotated Group Labels}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10348-10357} }

Constrained Few-Shot Class-Incremental Learning
Michael Hersche,
Geethan Karunaratne,
Giovanni Cherubini,
Luca Benini,
Abu Sebastian,
Abbas Rahimi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hersche_2022_CVPR, author = {Hersche, Michael and Karunaratne, Geethan and Cherubini, Giovanni and Benini, Luca and Sebastian, Abu and Rahimi, Abbas}, title = {Constrained Few-Shot Class-Incremental Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9057-9067} }

Self-Supervised Material and Texture Representation Learning for Remote Sensing Tasks
Peri Akiva,
Matthew Purri,
Matthew Leotta
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Akiva_2022_CVPR, author = {Akiva, Peri and Purri, Matthew and Leotta, Matthew}, title = {Self-Supervised Material and Texture Representation Learning for Remote Sensing Tasks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8203-8215} }

Think Twice Before Detecting GAN-Generated Fake Images From Their Spectral Domain Imprints
Chengdong Dong,
Ajay Kumar,
Eryun Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2022_CVPR, author = {Dong, Chengdong and Kumar, Ajay and Liu, Eryun}, title = {Think Twice Before Detecting GAN-Generated Fake Images From Their Spectral Domain Imprints}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7865-7874} }

RSCFed: Random Sampling Consensus Federated Semi-Supervised Learning
Xiaoxiao Liang,
Yiqun Lin,
Huazhu Fu,
Lei Zhu,
Xiaomeng Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liang_2022_CVPR, author = {Liang, Xiaoxiao and Lin, Yiqun and Fu, Huazhu and Zhu, Lei and Li, Xiaomeng}, title = {RSCFed: Random Sampling Consensus Federated Semi-Supervised Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10154-10163} }

TransMVSNet: Global Context-Aware Multi-View Stereo Network With Transformers
Yikang Ding,
Wentao Yuan,
Qingtian Zhu,
Haotian Zhang,
Xiangyue Liu,
Yuanjiang Wang,
Xiao Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2022_CVPR, author = {Ding, Yikang and Yuan, Wentao and Zhu, Qingtian and Zhang, Haotian and Liu, Xiangyue and Wang, Yuanjiang and Liu, Xiao}, title = {TransMVSNet: Global Context-Aware Multi-View Stereo Network With Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8585-8594} }

iFS-RCNN: An Incremental Few-Shot Instance Segmenter
Khoi Nguyen,
Sinisa Todorovic
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Nguyen_2022_CVPR, author = {Nguyen, Khoi and Todorovic, Sinisa}, title = {iFS-RCNN: An Incremental Few-Shot Instance Segmenter}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7010-7019} }

DPGEN: Differentially Private Generative Energy-Guided Network for Natural Image Synthesis
Jia-Wei Chen,
Chia-Mu Yu,
Ching-Chia Kao,
Tzai-Wei Pang,
Chun-Shien Lu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Jia-Wei and Yu, Chia-Mu and Kao, Ching-Chia and Pang, Tzai-Wei and Lu, Chun-Shien}, title = {DPGEN: Differentially Private Generative Energy-Guided Network for Natural Image Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8387-8396} }

The Majority Can Help the Minority: Context-Rich Minority Oversampling for Long-Tailed Classification
Seulki Park,
Youngkyu Hong,
Byeongho Heo,
Sangdoo Yun,
Jin Young Choi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2022_CVPR, author = {Park, Seulki and Hong, Youngkyu and Heo, Byeongho and Yun, Sangdoo and Choi, Jin Young}, title = {The Majority Can Help the Minority: Context-Rich Minority Oversampling for Long-Tailed Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6887-6896} }

IntentVizor: Towards Generic Query Guided Interactive Video Summarization
Guande Wu,
Jianzhe Lin,
Claudio T. Silva
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2022_CVPR, author = {Wu, Guande and Lin, Jianzhe and Silva, Claudio T.}, title = {IntentVizor: Towards Generic Query Guided Interactive Video Summarization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10503-10512} }

Scene Representation Transformer: Geometry-Free Novel View Synthesis Through Set-Latent Scene Representations
Mehdi S. M. Sajjadi,
Henning Meyer,
Etienne Pot,
Urs Bergmann,
Klaus Greff,
Noha Radwan,
Suhani Vora,
Mario Lučić,
Daniel Duckworth,
Alexey Dosovitskiy,
Jakob Uszkoreit,
Thomas Funkhouser,
Andrea Tagliasacchi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sajjadi_2022_CVPR, author = {Sajjadi, Mehdi S. M. and Meyer, Henning and Pot, Etienne and Bergmann, Urs and Greff, Klaus and Radwan, Noha and Vora, Suhani and Lu\v{c}i\'c, Mario and Duckworth, Daniel and Dosovitskiy, Alexey and Uszkoreit, Jakob and Funkhouser, Thomas and Tagliasacchi, Andrea}, title = {Scene Representation Transformer: Geometry-Free Novel View Synthesis Through Set-Latent Scene Representations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6229-6238} }

Bootstrapping ViTs: Towards Liberating Vision Transformers From Pre-Training
Haofei Zhang,
Jiarui Duan,
Mengqi Xue,
Jie Song,
Li Sun,
Mingli Song
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Haofei and Duan, Jiarui and Xue, Mengqi and Song, Jie and Sun, Li and Song, Mingli}, title = {Bootstrapping ViTs: Towards Liberating Vision Transformers From Pre-Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8944-8953} }

Styleformer: Transformer Based Generative Adversarial Networks With Style Vector
Jeeseung Park,
Younggeun Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2022_CVPR, author = {Park, Jeeseung and Kim, Younggeun}, title = {Styleformer: Transformer Based Generative Adversarial Networks With Style Vector}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8983-8992} }

Light Field Neural Rendering
Mohammed Suhail,
Carlos Esteves,
Leonid Sigal,
Ameesh Makadia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Suhail_2022_CVPR, author = {Suhail, Mohammed and Esteves, Carlos and Sigal, Leonid and Makadia, Ameesh}, title = {Light Field Neural Rendering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8269-8279} }

Augmented Geometric Distillation for Data-Free Incremental Person ReID
Yichen Lu,
Mei Wang,
Weihong Deng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2022_CVPR, author = {Lu, Yichen and Wang, Mei and Deng, Weihong}, title = {Augmented Geometric Distillation for Data-Free Incremental Person ReID}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7329-7338} }

Style Neophile: Constantly Seeking Novel Styles for Domain Generalization
Juwon Kang,
Sohyun Lee,
Namyup Kim,
Suha Kwak
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kang_2022_CVPR, author = {Kang, Juwon and Lee, Sohyun and Kim, Namyup and Kwak, Suha}, title = {Style Neophile: Constantly Seeking Novel Styles for Domain Generalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7130-7140} }

RIO: Rotation-Equivariance Supervised Learning of Robust Inertial Odometry
Xiya Cao,
Caifa Zhou,
Dandan Zeng,
Yongliang Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cao_2022_CVPR, author = {Cao, Xiya and Zhou, Caifa and Zeng, Dandan and Wang, Yongliang}, title = {RIO: Rotation-Equivariance Supervised Learning of Robust Inertial Odometry}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6614-6623} }

Adaptive Trajectory Prediction via Transferable GNN
Yi Xu,
Lichen Wang,
Yizhou Wang,
Yun Fu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Yi and Wang, Lichen and Wang, Yizhou and Fu, Yun}, title = {Adaptive Trajectory Prediction via Transferable GNN}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6520-6531} }

Deformation and Correspondence Aware Unsupervised Synthetic-to-Real Scene Flow Estimation for Point Clouds
Zhao Jin,
Yinjie Lei,
Naveed Akhtar,
Haifeng Li,
Munawar Hayat
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jin_2022_CVPR, author = {Jin, Zhao and Lei, Yinjie and Akhtar, Naveed and Li, Haifeng and Hayat, Munawar}, title = {Deformation and Correspondence Aware Unsupervised Synthetic-to-Real Scene Flow Estimation for Point Clouds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7233-7243} }

Learn From Others and Be Yourself in Heterogeneous Federated Learning
Wenke Huang,
Mang Ye,
Bo Du
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2022_CVPR, author = {Huang, Wenke and Ye, Mang and Du, Bo}, title = {Learn From Others and Be Yourself in Heterogeneous Federated Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10143-10153} }

Semantic-Aware Auto-Encoders for Self-Supervised Representation Learning
Guangrun Wang,
Yansong Tang,
Liang Lin,
Philip H.S. Torr
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Guangrun and Tang, Yansong and Lin, Liang and Torr, Philip H.S.}, title = {Semantic-Aware Auto-Encoders for Self-Supervised Representation Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9664-9675} }

Consistent Explanations by Contrastive Learning
Vipin Pillai,
Soroush Abbasi Koohpayegani,
Ashley Ouligian,
Dennis Fong,
Hamed Pirsiavash
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Pillai_2022_CVPR, author = {Pillai, Vipin and Koohpayegani, Soroush Abbasi and Ouligian, Ashley and Fong, Dennis and Pirsiavash, Hamed}, title = {Consistent Explanations by Contrastive Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10213-10222} }

Text2Pos: Text-to-Point-Cloud Cross-Modal Localization
Manuel Kolmet,
Qunjie Zhou,
Aljoša Ošep,
Laura Leal-Taixé
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kolmet_2022_CVPR, author = {Kolmet, Manuel and Zhou, Qunjie and O\v{s}ep, Aljo\v{s}a and Leal-Taix\'e, Laura}, title = {Text2Pos: Text-to-Point-Cloud Cross-Modal Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6687-6696} }

Salient-to-Broad Transition for Video Person Re-Identification
Shutao Bai,
Bingpeng Ma,
Hong Chang,
Rui Huang,
Xilin Chen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bai_2022_CVPR, author = {Bai, Shutao and Ma, Bingpeng and Chang, Hong and Huang, Rui and Chen, Xilin}, title = {Salient-to-Broad Transition for Video Person Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7339-7348} }

Progressively Generating Better Initial Guesses Towards Next Stages for High-Quality Human Motion Prediction
Tiezheng Ma,
Yongwei Nie,
Chengjiang Long,
Qing Zhang,
Guiqing Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2022_CVPR, author = {Ma, Tiezheng and Nie, Yongwei and Long, Chengjiang and Zhang, Qing and Li, Guiqing}, title = {Progressively Generating Better Initial Guesses Towards Next Stages for High-Quality Human Motion Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6437-6446} }

M2I: From Factored Marginal Trajectory Prediction to Interactive Prediction
Qiao Sun,
Xin Huang,
Junru Gu,
Brian C. Williams,
Hang Zhao
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2022_CVPR, author = {Sun, Qiao and Huang, Xin and Gu, Junru and Williams, Brian C. and Zhao, Hang}, title = {M2I: From Factored Marginal Trajectory Prediction to Interactive Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6543-6552} }

Domain Adaptation on Point Clouds via Geometry-Aware Implicits
Yuefan Shen,
Yanchao Yang,
Mi Yan,
He Wang,
Youyi Zheng,
Leonidas J. Guibas
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shen_2022_CVPR, author = {Shen, Yuefan and Yang, Yanchao and Yan, Mi and Wang, He and Zheng, Youyi and Guibas, Leonidas J.}, title = {Domain Adaptation on Point Clouds via Geometry-Aware Implicits}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7223-7232} }

NeuralHOFusion: Neural Volumetric Rendering Under Human-Object Interactions
Yuheng Jiang,
Suyi Jiang,
Guoxing Sun,
Zhuo Su,
Kaiwen Guo,
Minye Wu,
Jingyi Yu,
Lan Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2022_CVPR, author = {Jiang, Yuheng and Jiang, Suyi and Sun, Guoxing and Su, Zhuo and Guo, Kaiwen and Wu, Minye and Yu, Jingyi and Xu, Lan}, title = {NeuralHOFusion: Neural Volumetric Rendering Under Human-Object Interactions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6155-6165} }

Cross-Domain Few-Shot Learning With Task-Specific Adapters
Wei-Hong Li,
Xialei Liu,
Hakan Bilen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Wei-Hong and Liu, Xialei and Bilen, Hakan}, title = {Cross-Domain Few-Shot Learning With Task-Specific Adapters}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7161-7170} }

MAXIM: Multi-Axis MLP for Image Processing
Zhengzhong Tu,
Hossein Talebi,
Han Zhang,
Feng Yang,
Peyman Milanfar,
Alan Bovik,
Yinxiao Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tu_2022_CVPR, author = {Tu, Zhengzhong and Talebi, Hossein and Zhang, Han and Yang, Feng and Milanfar, Peyman and Bovik, Alan and Li, Yinxiao}, title = {MAXIM: Multi-Axis MLP for Image Processing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5769-5780} }

Towards Better Understanding Attribution Methods
Sukrut Rao,
Moritz Böhle,
Bernt Schiele
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Rao_2022_CVPR, author = {Rao, Sukrut and B\"ohle, Moritz and Schiele, Bernt}, title = {Towards Better Understanding Attribution Methods}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10223-10232} }

PSTR: End-to-End One-Step Person Search With Transformers
Jiale Cao,
Yanwei Pang,
Rao Muhammad Anwer,
Hisham Cholakkal,
Jin Xie,
Mubarak Shah,
Fahad Shahbaz Khan
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cao_2022_CVPR, author = {Cao, Jiale and Pang, Yanwei and Anwer, Rao Muhammad and Cholakkal, Hisham and Xie, Jin and Shah, Mubarak and Khan, Fahad Shahbaz}, title = {PSTR: End-to-End One-Step Person Search With Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9458-9467} }

NFormer: Robust Person Re-Identification With Neighbor Transformer
Haochen Wang,
Jiayi Shen,
Yongtuo Liu,
Yan Gao,
Efstratios Gavves
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Haochen and Shen, Jiayi and Liu, Yongtuo and Gao, Yan and Gavves, Efstratios}, title = {NFormer: Robust Person Re-Identification With Neighbor Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7297-7307} }

Unseen Classes at a Later Time? No Problem
Hari Chandana Kuchibhotla,
Sumitra S Malagi,
Shivam Chandhok,
Vineeth N Balasubramanian
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kuchibhotla_2022_CVPR, author = {Kuchibhotla, Hari Chandana and Malagi, Sumitra S and Chandhok, Shivam and Balasubramanian, Vineeth N}, title = {Unseen Classes at a Later Time? No Problem}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9245-9254} }

Retrieval Augmented Classification for Long-Tail Visual Recognition
Alexander Long,
Wei Yin,
Thalaiyasingam Ajanthan,
Vu Nguyen,
Pulak Purkait,
Ravi Garg,
Alan Blair,
Chunhua Shen,
Anton van den Hengel
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Long_2022_CVPR, author = {Long, Alexander and Yin, Wei and Ajanthan, Thalaiyasingam and Nguyen, Vu and Purkait, Pulak and Garg, Ravi and Blair, Alan and Shen, Chunhua and van den Hengel, Anton}, title = {Retrieval Augmented Classification for Long-Tail Visual Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6959-6969} }

NLX-GPT: A Model for Natural Language Explanations in Vision and Vision-Language Tasks
Fawaz Sammani,
Tanmoy Mukherjee,
Nikos Deligiannis
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sammani_2022_CVPR, author = {Sammani, Fawaz and Mukherjee, Tanmoy and Deligiannis, Nikos}, title = {NLX-GPT: A Model for Natural Language Explanations in Vision and Vision-Language Tasks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8322-8332} }

WarpingGAN: Warping Multiple Uniform Priors for Adversarial 3D Point Cloud Generation
Yingzhi Tang,
Yue Qian,
Qijian Zhang,
Yiming Zeng,
Junhui Hou,
Xuefei Zhe
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2022_CVPR, author = {Tang, Yingzhi and Qian, Yue and Zhang, Qijian and Zeng, Yiming and Hou, Junhui and Zhe, Xuefei}, title = {WarpingGAN: Warping Multiple Uniform Priors for Adversarial 3D Point Cloud Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6397-6405} }

Forward Propagation, Backward Regression, and Pose Association for Hand Tracking in the Wild
Mingzhen Huang,
Supreeth Narasimhaswamy,
Saif Vazir,
Haibin Ling,
Minh Hoai
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2022_CVPR, author = {Huang, Mingzhen and Narasimhaswamy, Supreeth and Vazir, Saif and Ling, Haibin and Hoai, Minh}, title = {Forward Propagation, Backward Regression, and Pose Association for Hand Tracking in the Wild}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6406-6416} }

ES6D: A Computation Efficient and Symmetry-Aware 6D Pose Regression Framework
Ningkai Mo,
Wanshui Gan,
Naoto Yokoya,
Shifeng Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mo_2022_CVPR, author = {Mo, Ningkai and Gan, Wanshui and Yokoya, Naoto and Chen, Shifeng}, title = {ES6D: A Computation Efficient and Symmetry-Aware 6D Pose Regression Framework}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6718-6727} }

OoD-Bench: Quantifying and Understanding Two Dimensions of Out-of-Distribution Generalization
Nanyang Ye,
Kaican Li,
Haoyue Bai,
Runpeng Yu,
Lanqing Hong,
Fengwei Zhou,
Zhenguo Li,
Jun Zhu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2022_CVPR, author = {Ye, Nanyang and Li, Kaican and Bai, Haoyue and Yu, Runpeng and Hong, Lanqing and Zhou, Fengwei and Li, Zhenguo and Zhu, Jun}, title = {OoD-Bench: Quantifying and Understanding Two Dimensions of Out-of-Distribution Generalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7947-7958} }

OnePose: One-Shot Object Pose Estimation Without CAD Models
Jiaming Sun,
Zihao Wang,
Siyu Zhang,
Xingyi He,
Hongcheng Zhao,
Guofeng Zhang,
Xiaowei Zhou
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2022_CVPR, author = {Sun, Jiaming and Wang, Zihao and Zhang, Siyu and He, Xingyi and Zhao, Hongcheng and Zhang, Guofeng and Zhou, Xiaowei}, title = {OnePose: One-Shot Object Pose Estimation Without CAD Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6825-6834} }

Federated Class-Incremental Learning
Jiahua Dong,
Lixu Wang,
Zhen Fang,
Gan Sun,
Shichao Xu,
Xiao Wang,
Qi Zhu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2022_CVPR, author = {Dong, Jiahua and Wang, Lixu and Fang, Zhen and Sun, Gan and Xu, Shichao and Wang, Xiao and Zhu, Qi}, title = {Federated Class-Incremental Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10164-10173} }

Extracting Triangular 3D Models, Materials, and Lighting From Images
Jacob Munkberg,
Jon Hasselgren,
Tianchang Shen,
Jun Gao,
Wenzheng Chen,
Alex Evans,
Thomas Müller,
Sanja Fidler
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Munkberg_2022_CVPR, author = {Munkberg, Jacob and Hasselgren, Jon and Shen, Tianchang and Gao, Jun and Chen, Wenzheng and Evans, Alex and M\"uller, Thomas and Fidler, Sanja}, title = {Extracting Triangular 3D Models, Materials, and Lighting From Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8280-8290} }

Parameter-Free Online Test-Time Adaptation
Malik Boudiaf,
Romain Mueller,
Ismail Ben Ayed,
Luca Bertinetto
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Boudiaf_2022_CVPR, author = {Boudiaf, Malik and Mueller, Romain and Ben Ayed, Ismail and Bertinetto, Luca}, title = {Parameter-Free Online Test-Time Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8344-8353} }

SIGMA: Semantic-Complete Graph Matching for Domain Adaptive Object Detection
Wuyang Li,
Xinyu Liu,
Yixuan Yuan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Wuyang and Liu, Xinyu and Yuan, Yixuan}, title = {SIGMA: Semantic-Complete Graph Matching for Domain Adaptive Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5291-5300} }

Global Convergence of MAML and Theory-Inspired Neural Architecture Search for Few-Shot Learning
Haoxiang Wang,
Yite Wang,
Ruoyu Sun,
Bo Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Haoxiang and Wang, Yite and Sun, Ruoyu and Li, Bo}, title = {Global Convergence of MAML and Theory-Inspired Neural Architecture Search for Few-Shot Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9797-9808} }

No Pain, Big Gain: Classify Dynamic Point Cloud Sequences With Static Models by Fitting Feature-Level Space-Time Surfaces
Jia-Xing Zhong,
Kaichen Zhou,
Qingyong Hu,
Bing Wang,
Niki Trigoni,
Andrew Markham
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhong_2022_CVPR, author = {Zhong, Jia-Xing and Zhou, Kaichen and Hu, Qingyong and Wang, Bing and Trigoni, Niki and Markham, Andrew}, title = {No Pain, Big Gain: Classify Dynamic Point Cloud Sequences With Static Models by Fitting Feature-Level Space-Time Surfaces}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8510-8520} }

HiVT: Hierarchical Vector Transformer for Multi-Agent Motion Prediction
Zikang Zhou,
Luyao Ye,
Jianping Wang,
Kui Wu,
Kejie Lu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Zikang and Ye, Luyao and Wang, Jianping and Wu, Kui and Lu, Kejie}, title = {HiVT: Hierarchical Vector Transformer for Multi-Agent Motion Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8823-8833} }

Correlation-Aware Deep Tracking
Fei Xie,
Chunyu Wang,
Guangting Wang,
Yue Cao,
Wankou Yang,
Wenjun Zeng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2022_CVPR, author = {Xie, Fei and Wang, Chunyu and Wang, Guangting and Cao, Yue and Yang, Wankou and Zeng, Wenjun}, title = {Correlation-Aware Deep Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8751-8760} }

Implicit Sample Extension for Unsupervised Person Re-Identification
Xinyu Zhang,
Dongdong Li,
Zhigang Wang,
Jian Wang,
Errui Ding,
Javen Qinfeng Shi,
Zhaoxiang Zhang,
Jingdong Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Xinyu and Li, Dongdong and Wang, Zhigang and Wang, Jian and Ding, Errui and Shi, Javen Qinfeng and Zhang, Zhaoxiang and Wang, Jingdong}, title = {Implicit Sample Extension for Unsupervised Person Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7369-7378} }

Energy-Based Latent Aligner for Incremental Learning
K J Joseph,
Salman Khan,
Fahad Shahbaz Khan,
Rao Muhammad Anwer,
Vineeth N Balasubramanian
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Joseph_2022_CVPR, author = {Joseph, K J and Khan, Salman and Khan, Fahad Shahbaz and Anwer, Rao Muhammad and Balasubramanian, Vineeth N}, title = {Energy-Based Latent Aligner for Incremental Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7452-7461} }

GanOrCon: Are Generative Models Useful for Few-Shot Segmentation?
Oindrila Saha,
Zezhou Cheng,
Subhransu Maji
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Saha_2022_CVPR, author = {Saha, Oindrila and Cheng, Zezhou and Maji, Subhransu}, title = {GanOrCon: Are Generative Models Useful for Few-Shot Segmentation?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9991-10000} }

Reading To Listen at the Cocktail Party: Multi-Modal Speech Separation
Akam Rahimi,
Triantafyllos Afouras,
Andrew Zisserman
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Rahimi_2022_CVPR, author = {Rahimi, Akam and Afouras, Triantafyllos and Zisserman, Andrew}, title = {Reading To Listen at the Cocktail Party: Multi-Modal Speech Separation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10493-10502} }

Group R-CNN for Weakly Semi-Supervised Object Detection With Points
Shilong Zhang,
Zhuoran Yu,
Liyang Liu,
Xinjiang Wang,
Aojun Zhou,
Kai Chen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Shilong and Yu, Zhuoran and Liu, Liyang and Wang, Xinjiang and Zhou, Aojun and Chen, Kai}, title = {Group R-CNN for Weakly Semi-Supervised Object Detection With Points}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9417-9426} }

Weakly-Supervised Action Transition Learning for Stochastic Human Motion Prediction
Wei Mao,
Miaomiao Liu,
Mathieu Salzmann
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mao_2022_CVPR, author = {Mao, Wei and Liu, Miaomiao and Salzmann, Mathieu}, title = {Weakly-Supervised Action Transition Learning for Stochastic Human Motion Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8151-8160} }

Coarse-To-Fine Deep Video Coding With Hyperprior-Guided Mode Prediction
Zhihao Hu,
Guo Lu,
Jinyang Guo,
Shan Liu,
Wei Jiang,
Dong Xu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2022_CVPR, author = {Hu, Zhihao and Lu, Guo and Guo, Jinyang and Liu, Shan and Jiang, Wei and Xu, Dong}, title = {Coarse-To-Fine Deep Video Coding With Hyperprior-Guided Mode Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5921-5930} }

SAR-Net: Shape Alignment and Recovery Network for Category-Level 6D Object Pose and Size Estimation
Haitao Lin,
Zichang Liu,
Chilam Cheang,
Yanwei Fu,
Guodong Guo,
Xiangyang Xue
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2022_CVPR, author = {Lin, Haitao and Liu, Zichang and Cheang, Chilam and Fu, Yanwei and Guo, Guodong and Xue, Xiangyang}, title = {SAR-Net: Shape Alignment and Recovery Network for Category-Level 6D Object Pose and Size Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6707-6717} }

Mutual Quantization for Cross-Modal Search With Noisy Labels
Erkun Yang,
Dongren Yao,
Tongliang Liu,
Cheng Deng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Erkun and Yao, Dongren and Liu, Tongliang and Deng, Cheng}, title = {Mutual Quantization for Cross-Modal Search With Noisy Labels}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7551-7560} }

SphereSR: 360deg Image Super-Resolution With Arbitrary Projection via Continuous Spherical Image Representation
Youngho Yoon,
Inchul Chung,
Lin Wang,
Kuk-Jin Yoon
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yoon_2022_CVPR, author = {Yoon, Youngho and Chung, Inchul and Wang, Lin and Yoon, Kuk-Jin}, title = {SphereSR: 360deg Image Super-Resolution With Arbitrary Projection via Continuous Spherical Image Representation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5677-5686} }

Cross Domain Object Detection by Target-Perceived Dual Branch Distillation
Mengzhe He,
Yali Wang,
Jiaxi Wu,
Yiru Wang,
Hanqing Li,
Bo Li,
Weihao Gan,
Wei Wu,
Yu Qiao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Mengzhe and Wang, Yali and Wu, Jiaxi and Wang, Yiru and Li, Hanqing and Li, Bo and Gan, Weihao and Wu, Wei and Qiao, Yu}, title = {Cross Domain Object Detection by Target-Perceived Dual Branch Distillation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9570-9580} }

Overcoming Catastrophic Forgetting in Incremental Object Detection via Elastic Response Distillation
Tao Feng,
Mang Wang,
Hangjie Yuan
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Feng_2022_CVPR, author = {Feng, Tao and Wang, Mang and Yuan, Hangjie}, title = {Overcoming Catastrophic Forgetting in Incremental Object Detection via Elastic Response Distillation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9427-9436} }

GroupNet: Multiscale Hypergraph Neural Networks for Trajectory Prediction With Relational Reasoning
Chenxin Xu,
Maosen Li,
Zhenyang Ni,
Ya Zhang,
Siheng Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Chenxin and Li, Maosen and Ni, Zhenyang and Zhang, Ya and Chen, Siheng}, title = {GroupNet: Multiscale Hypergraph Neural Networks for Trajectory Prediction With Relational Reasoning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6498-6507} }

Unbiased Subclass Regularization for Semi-Supervised Semantic Segmentation
Dayan Guan,
Jiaxing Huang,
Aoran Xiao,
Shijian Lu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guan_2022_CVPR, author = {Guan, Dayan and Huang, Jiaxing and Xiao, Aoran and Lu, Shijian}, title = {Unbiased Subclass Regularization for Semi-Supervised Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9968-9978} }

Coupled Iterative Refinement for 6D Multi-Object Pose Estimation
Lahav Lipson,
Zachary Teed,
Ankit Goyal,
Jia Deng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lipson_2022_CVPR, author = {Lipson, Lahav and Teed, Zachary and Goyal, Ankit and Deng, Jia}, title = {Coupled Iterative Refinement for 6D Multi-Object Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6728-6737} }

Weakly Paired Associative Learning for Sound and Image Representations via Bimodal Associative Memory
Sangmin Lee,
Hyung-Il Kim,
Yong Man Ro
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2022_CVPR, author = {Lee, Sangmin and Kim, Hyung-Il and Ro, Yong Man}, title = {Weakly Paired Associative Learning for Sound and Image Representations via Bimodal Associative Memory}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10534-10543} }

PCA-Based Knowledge Distillation Towards Lightweight and Content-Style Balanced Photorealistic Style Transfer Models
Tai-Yin Chiu,
Danna Gurari
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chiu_2022_CVPR, author = {Chiu, Tai-Yin and Gurari, Danna}, title = {PCA-Based Knowledge Distillation Towards Lightweight and Content-Style Balanced Photorealistic Style Transfer Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7844-7853} }

Transformer Tracking With Cyclic Shifting Window Attention
Zikai Song,
Junqing Yu,
Yi-Ping Phoebe Chen,
Wei Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Song_2022_CVPR, author = {Song, Zikai and Yu, Junqing and Chen, Yi-Ping Phoebe and Yang, Wei}, title = {Transformer Tracking With Cyclic Shifting Window Attention}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8791-8800} }

ProposalCLIP: Unsupervised Open-Category Object Proposal Generation via Exploiting CLIP Cues
Hengcan Shi,
Munawar Hayat,
Yicheng Wu,
Jianfei Cai
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shi_2022_CVPR, author = {Shi, Hengcan and Hayat, Munawar and Wu, Yicheng and Cai, Jianfei}, title = {ProposalCLIP: Unsupervised Open-Category Object Proposal Generation via Exploiting CLIP Cues}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9611-9620} }

Towards Understanding Adversarial Robustness of Optical Flow Networks
Simon Schrodi,
Tonmoy Saikia,
Thomas Brox
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Schrodi_2022_CVPR, author = {Schrodi, Simon and Saikia, Tonmoy and Brox, Thomas}, title = {Towards Understanding Adversarial Robustness of Optical Flow Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8916-8924} }

Unsupervised Representation Learning for Binary Networks by Joint Classifier Learning
Dahyun Kim,
Jonghyun Choi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Dahyun and Choi, Jonghyun}, title = {Unsupervised Representation Learning for Binary Networks by Joint Classifier Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9747-9756} }

Investigating Tradeoffs in Real-World Video Super-Resolution
Kelvin C.K. Chan,
Shangchen Zhou,
Xiangyu Xu,
Chen Change Loy
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chan_2022_CVPR, author = {Chan, Kelvin C.K. and Zhou, Shangchen and Xu, Xiangyu and Loy, Chen Change}, title = {Investigating Tradeoffs in Real-World Video Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5962-5971} }

Differentiable Stereopsis: Meshes From Multiple Views Using Differentiable Rendering
Shubham Goel,
Georgia Gkioxari,
Jitendra Malik
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Goel_2022_CVPR, author = {Goel, Shubham and Gkioxari, Georgia and Malik, Jitendra}, title = {Differentiable Stereopsis: Meshes From Multiple Views Using Differentiable Rendering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8635-8644} }

Global Tracking via Ensemble of Local Trackers
Zikun Zhou,
Jianqiu Chen,
Wenjie Pei,
Kaige Mao,
Hongpeng Wang,
Zhenyu He
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Zikun and Chen, Jianqiu and Pei, Wenjie and Mao, Kaige and Wang, Hongpeng and He, Zhenyu}, title = {Global Tracking via Ensemble of Local Trackers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8761-8770} }

MPC: Multi-View Probabilistic Clustering
Junjie Liu,
Junlong Liu,
Shaotian Yan,
Rongxin Jiang,
Xiang Tian,
Boxuan Gu,
Yaowu Chen,
Chen Shen,
Jianqiang Huang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Junjie and Liu, Junlong and Yan, Shaotian and Jiang, Rongxin and Tian, Xiang and Gu, Boxuan and Chen, Yaowu and Shen, Chen and Huang, Jianqiang}, title = {MPC: Multi-View Probabilistic Clustering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9509-9518} }

MSDN: Mutually Semantic Distillation Network for Zero-Shot Learning
Shiming Chen,
Ziming Hong,
Guo-Sen Xie,
Wenhan Yang,
Qinmu Peng,
Kai Wang,
Jian Zhao,
Xinge You
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Shiming and Hong, Ziming and Xie, Guo-Sen and Yang, Wenhan and Peng, Qinmu and Wang, Kai and Zhao, Jian and You, Xinge}, title = {MSDN: Mutually Semantic Distillation Network for Zero-Shot Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7612-7621} }

MS2DG-Net: Progressive Correspondence Learning via Multiple Sparse Semantics Dynamic Graph
Luanyuan Dai,
Yizhang Liu,
Jiayi Ma,
Lifang Wei,
Taotao Lai,
Changcai Yang,
Riqing Chen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Dai_2022_CVPR, author = {Dai, Luanyuan and Liu, Yizhang and Ma, Jiayi and Wei, Lifang and Lai, Taotao and Yang, Changcai and Chen, Riqing}, title = {MS2DG-Net: Progressive Correspondence Learning via Multiple Sparse Semantics Dynamic Graph}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8973-8982} }

Sparse Fuse Dense: Towards High Quality 3D Detection With Depth Completion
Xiaopei Wu,
Liang Peng,
Honghui Yang,
Liang Xie,
Chenxi Huang,
Chengqi Deng,
Haifeng Liu,
Deng Cai
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2022_CVPR, author = {Wu, Xiaopei and Peng, Liang and Yang, Honghui and Xie, Liang and Huang, Chenxi and Deng, Chengqi and Liu, Haifeng and Cai, Deng}, title = {Sparse Fuse Dense: Towards High Quality 3D Detection With Depth Completion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5418-5427} }

PNP: Robust Learning From Noisy Labels by Probabilistic Noise Prediction
Zeren Sun,
Fumin Shen,
Dan Huang,
Qiong Wang,
Xiangbo Shu,
Yazhou Yao,
Jinhui Tang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2022_CVPR, author = {Sun, Zeren and Shen, Fumin and Huang, Dan and Wang, Qiong and Shu, Xiangbo and Yao, Yazhou and Tang, Jinhui}, title = {PNP: Robust Learning From Noisy Labels by Probabilistic Noise Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5311-5320} }

Estimating Structural Disparities for Face Models
Shervin Ardeshir,
Cristina Segalin,
Nathan Kallus
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ardeshir_2022_CVPR, author = {Ardeshir, Shervin and Segalin, Cristina and Kallus, Nathan}, title = {Estimating Structural Disparities for Face Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10358-10367} }

Revisiting the Transferability of Supervised Pretraining: An MLP Perspective
Yizhou Wang,
Shixiang Tang,
Feng Zhu,
Lei Bai,
Rui Zhao,
Donglian Qi,
Wanli Ouyang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Yizhou and Tang, Shixiang and Zhu, Feng and Bai, Lei and Zhao, Rui and Qi, Donglian and Ouyang, Wanli}, title = {Revisiting the Transferability of Supervised Pretraining: An MLP Perspective}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9183-9193} }

Plenoxels: Radiance Fields Without Neural Networks
Sara Fridovich-Keil,
Alex Yu,
Matthew Tancik,
Qinhong Chen,
Benjamin Recht,
Angjoo Kanazawa
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Fridovich-Keil_2022_CVPR, author = {Fridovich-Keil, Sara and Yu, Alex and Tancik, Matthew and Chen, Qinhong and Recht, Benjamin and Kanazawa, Angjoo}, title = {Plenoxels: Radiance Fields Without Neural Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5501-5510} }

SimT: Handling Open-Set Noise for Domain Adaptive Semantic Segmentation
Xiaoqing Guo,
Jie Liu,
Tongliang Liu,
Yixuan Yuan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2022_CVPR, author = {Guo, Xiaoqing and Liu, Jie and Liu, Tongliang and Yuan, Yixuan}, title = {SimT: Handling Open-Set Noise for Domain Adaptive Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7032-7041} }

PLAD: Learning To Infer Shape Programs With Pseudo-Labels and Approximate Distributions
R. Kenny Jones,
Homer Walke,
Daniel Ritchie
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jones_2022_CVPR, author = {Jones, R. Kenny and Walke, Homer and Ritchie, Daniel}, title = {PLAD: Learning To Infer Shape Programs With Pseudo-Labels and Approximate Distributions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9871-9880} }

PTTR: Relational 3D Point Cloud Object Tracking With Transformer
Changqing Zhou,
Zhipeng Luo,
Yueru Luo,
Tianrui Liu,
Liang Pan,
Zhongang Cai,
Haiyu Zhao,
Shijian Lu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Changqing and Luo, Zhipeng and Luo, Yueru and Liu, Tianrui and Pan, Liang and Cai, Zhongang and Zhao, Haiyu and Lu, Shijian}, title = {PTTR: Relational 3D Point Cloud Object Tracking With Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8531-8540} }

Industrial Style Transfer With Large-Scale Geometric Warping and Content Preservation
Jinchao Yang,
Fei Guo,
Shuo Chen,
Jun Li,
Jian Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Jinchao and Guo, Fei and Chen, Shuo and Li, Jun and Yang, Jian}, title = {Industrial Style Transfer With Large-Scale Geometric Warping and Content Preservation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7834-7843} }

Modeling Image Composition for Complex Scene Generation
Zuopeng Yang,
Daqing Liu,
Chaoyue Wang,
Jie Yang,
Dacheng Tao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Zuopeng and Liu, Daqing and Wang, Chaoyue and Yang, Jie and Tao, Dacheng}, title = {Modeling Image Composition for Complex Scene Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7764-7773} }

SS3D: Sparsely-Supervised 3D Object Detection From Point Cloud
Chuandong Liu,
Chenqiang Gao,
Fangcen Liu,
Jiang Liu,
Deyu Meng,
Xinbo Gao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Chuandong and Gao, Chenqiang and Liu, Fangcen and Liu, Jiang and Meng, Deyu and Gao, Xinbo}, title = {SS3D: Sparsely-Supervised 3D Object Detection From Point Cloud}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8428-8437} }

Remember the Difference: Cross-Domain Few-Shot Semantic Segmentation via Meta-Memory Transfer
Wenjian Wang,
Lijuan Duan,
Yuxi Wang,
Qing En,
Junsong Fan,
Zhaoxiang Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Wenjian and Duan, Lijuan and Wang, Yuxi and En, Qing and Fan, Junsong and Zhang, Zhaoxiang}, title = {Remember the Difference: Cross-Domain Few-Shot Semantic Segmentation via Meta-Memory Transfer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7065-7074} }

Templates for 3D Object Pose Estimation Revisited: Generalization to New Objects and Robustness to Occlusions
Van Nguyen Nguyen,
Yinlin Hu,
Yang Xiao,
Mathieu Salzmann,
Vincent Lepetit
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Nguyen_2022_CVPR, author = {Nguyen, Van Nguyen and Hu, Yinlin and Xiao, Yang and Salzmann, Mathieu and Lepetit, Vincent}, title = {Templates for 3D Object Pose Estimation Revisited: Generalization to New Objects and Robustness to Occlusions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6771-6780} }

Non-Isotropy Regularization for Proxy-Based Deep Metric Learning
Karsten Roth,
Oriol Vinyals,
Zeynep Akata
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Roth_2022_CVPR, author = {Roth, Karsten and Vinyals, Oriol and Akata, Zeynep}, title = {Non-Isotropy Regularization for Proxy-Based Deep Metric Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7420-7430} }

Learning a Structured Latent Space for Unsupervised Point Cloud Completion
Yingjie Cai,
Kwan-Yee Lin,
Chao Zhang,
Qiang Wang,
Xiaogang Wang,
Hongsheng Li
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2022_CVPR, author = {Cai, Yingjie and Lin, Kwan-Yee and Zhang, Chao and Wang, Qiang and Wang, Xiaogang and Li, Hongsheng}, title = {Learning a Structured Latent Space for Unsupervised Point Cloud Completion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {5543-5553} }

Few-Shot Learning With Noisy Labels
Kevin J. Liang,
Samrudhdhi B. Rangrej,
Vladan Petrovic,
Tal Hassner
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liang_2022_CVPR, author = {Liang, Kevin J. and Rangrej, Samrudhdhi B. and Petrovic, Vladan and Hassner, Tal}, title = {Few-Shot Learning With Noisy Labels}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9089-9098} }

Interactive Image Synthesis With Panoptic Layout Generation
Bo Wang,
Tao Wu,
Minfeng Zhu,
Peng Du
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Bo and Wu, Tao and Zhu, Minfeng and Du, Peng}, title = {Interactive Image Synthesis With Panoptic Layout Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7783-7792} }

PlanarRecon: Real-Time 3D Plane Detection and Reconstruction From Posed Monocular Videos
Yiming Xie,
Matheus Gadelha,
Fengting Yang,
Xiaowei Zhou,
Huaizu Jiang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2022_CVPR, author = {Xie, Yiming and Gadelha, Matheus and Yang, Fengting and Zhou, Xiaowei and Jiang, Huaizu}, title = {PlanarRecon: Real-Time 3D Plane Detection and Reconstruction From Posed Monocular Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6219-6228} }

Motron: Multimodal Probabilistic Human Motion Forecasting
Tim Salzmann,
Marco Pavone,
Markus Ryll
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Salzmann_2022_CVPR, author = {Salzmann, Tim and Pavone, Marco and Ryll, Markus}, title = {Motron: Multimodal Probabilistic Human Motion Forecasting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {6457-6466} }

Cycle-Consistent Counterfactuals by Latent Transformations
Saeed Khorram,
Li Fuxin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Khorram_2022_CVPR, author = {Khorram, Saeed and Fuxin, Li}, title = {Cycle-Consistent Counterfactuals by Latent Transformations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10203-10212} }

ADeLA: Automatic Dense Labeling With Attention for Viewpoint Shift in Semantic Segmentation
Hanxiang Ren,
Yanchao Yang,
He Wang,
Bokui Shen,
Qingnan Fan,
Youyi Zheng,
C. Karen Liu,
Leonidas J. Guibas
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ren_2022_CVPR, author = {Ren, Hanxiang and Yang, Yanchao and Wang, He and Shen, Bokui and Fan, Qingnan and Zheng, Youyi and Liu, C. Karen and Guibas, Leonidas J.}, title = {ADeLA: Automatic Dense Labeling With Attention for Viewpoint Shift in Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8079-8089} }

Blind Face Restoration via Integrating Face Shape and Generative Priors
Feida Zhu,
Junwei Zhu,
Wenqing Chu,
Xinyi Zhang,
Xiaozhong Ji,
Chengjie Wang,
Ying Tai
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2022_CVPR, author = {Zhu, Feida and Zhu, Junwei and Chu, Wenqing and Zhang, Xinyi and Ji, Xiaozhong and Wang, Chengjie and Tai, Ying}, title = {Blind Face Restoration via Integrating Face Shape and Generative Priors}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7662-7671} }

RCP: Recurrent Closest Point for Point Cloud
Xiaodong Gu,
Chengzhou Tang,
Weihao Yuan,
Zuozhuo Dai,
Siyu Zhu,
Ping Tan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Gu_2022_CVPR, author = {Gu, Xiaodong and Tang, Chengzhou and Yuan, Weihao and Dai, Zuozhuo and Zhu, Siyu and Tan, Ping}, title = {RCP: Recurrent Closest Point for Point Cloud}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8216-8226} }

A Dual Weighting Label Assignment Scheme for Object Detection
Shuai Li,
Chenhang He,
Ruihuang Li,
Lei Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Shuai and He, Chenhang and Li, Ruihuang and Zhang, Lei}, title = {A Dual Weighting Label Assignment Scheme for Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9387-9396} }

FAM: Visual Explanations for the Feature Representations From Deep Convolutional Networks
Yuxi Wu,
Changhuai Chen,
Jun Che,
Shiliang Pu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2022_CVPR, author = {Wu, Yuxi and Chen, Changhuai and Che, Jun and Pu, Shiliang}, title = {FAM: Visual Explanations for the Feature Representations From Deep Convolutional Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {10307-10316} }

Hyperbolic Vision Transformers: Combining Improvements in Metric Learning
Aleksandr Ermolov,
Leyla Mirvakhabova,
Valentin Khrulkov,
Nicu Sebe,
Ivan Oseledets
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ermolov_2022_CVPR, author = {Ermolov, Aleksandr and Mirvakhabova, Leyla and Khrulkov, Valentin and Sebe, Nicu and Oseledets, Ivan}, title = {Hyperbolic Vision Transformers: Combining Improvements in Metric Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7409-7419} }

Attributable Visual Similarity Learning
Borui Zhang,
Wenzhao Zheng,
Jie Zhou,
Jiwen Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Borui and Zheng, Wenzhao and Zhou, Jie and Lu, Jiwen}, title = {Attributable Visual Similarity Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7532-7541} }

DyTox: Transformers for Continual Learning With DYnamic TOken eXpansion
Arthur Douillard,
Alexandre Ramé,
Guillaume Couairon,
Matthieu Cord
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Douillard_2022_CVPR, author = {Douillard, Arthur and Ram\'e, Alexandre and Couairon, Guillaume and Cord, Matthieu}, title = {DyTox: Transformers for Continual Learning With DYnamic TOken eXpansion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9285-9295} }

Semantic-Aligned Fusion Transformer for One-Shot Object Detection
Yizhou Zhao,
Xun Guo,
Yan Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2022_CVPR, author = {Zhao, Yizhou and Guo, Xun and Lu, Yan}, title = {Semantic-Aligned Fusion Transformer for One-Shot Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {7601-7611} }

Beyond Supervised vs. Unsupervised: Representative Benchmarking and Analysis of Image Representation Learning
Matthew Gwilliam,
Abhinav Shrivastava
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Gwilliam_2022_CVPR, author = {Gwilliam, Matthew and Shrivastava, Abhinav}, title = {Beyond Supervised vs. Unsupervised: Representative Benchmarking and Analysis of Image Representation Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {9642-9652} }

Discrete Time Convolution for Fast Event-Based Stereo
Kaixuan Zhang,
Kaiwei Che,
Jianguo Zhang,
Jie Cheng,
Ziyang Zhang,
Qinghai Guo,
Luziwei Leng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Kaixuan and Che, Kaiwei and Zhang, Jianguo and Cheng, Jie and Zhang, Ziyang and Guo, Qinghai and Leng, Luziwei}, title = {Discrete Time Convolution for Fast Event-Based Stereo}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {8676-8686} }

Improving Visual Grounding With Visual-Linguistic Verification and Iterative Reasoning
Li Yang,
Yan Xu,