Papers

Back

Holocurtains: Programming Light Curtains via Binary Holography
Dorian Chan,
Srinivasa G. Narasimhan,
Matthew O'Toole
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chan_2022_CVPR, author = {Chan, Dorian and Narasimhan, Srinivasa G. and O'Toole, Matthew}, title = {Holocurtains: Programming Light Curtains via Binary Holography}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17886-17895} }

Learning Adaptive Warping for Real-World Rolling Shutter Correction
Mingdeng Cao,
Zhihang Zhong,
Jiahao Wang,
Yinqiang Zheng,
Yujiu Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cao_2022_CVPR, author = {Cao, Mingdeng and Zhong, Zhihang and Wang, Jiahao and Zheng, Yinqiang and Yang, Yujiu}, title = {Learning Adaptive Warping for Real-World Rolling Shutter Correction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17785-17793} }

Bongard-HOI: Benchmarking Few-Shot Visual Reasoning for Human-Object Interactions
Huaizu Jiang,
Xiaojian Ma,
Weili Nie,
Zhiding Yu,
Yuke Zhu,
Anima Anandkumar
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2022_CVPR, author = {Jiang, Huaizu and Ma, Xiaojian and Nie, Weili and Yu, Zhiding and Zhu, Yuke and Anandkumar, Anima}, title = {Bongard-HOI: Benchmarking Few-Shot Visual Reasoning for Human-Object Interactions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19056-19065} }

ZeroCap: Zero-Shot Image-to-Text Generation for Visual-Semantic Arithmetic
Yoad Tewel,
Yoav Shalev,
Idan Schwartz,
Lior Wolf
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tewel_2022_CVPR, author = {Tewel, Yoad and Shalev, Yoav and Schwartz, Idan and Wolf, Lior}, title = {ZeroCap: Zero-Shot Image-to-Text Generation for Visual-Semantic Arithmetic}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17918-17928} }

End-to-End Generative Pretraining for Multimodal Video Captioning
Paul Hongsuck Seo,
Arsha Nagrani,
Anurag Arnab,
Cordelia Schmid
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Seo_2022_CVPR, author = {Seo, Paul Hongsuck and Nagrani, Arsha and Arnab, Anurag and Schmid, Cordelia}, title = {End-to-End Generative Pretraining for Multimodal Video Captioning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17959-17968} }

Stochastic Trajectory Prediction via Motion Indeterminacy Diffusion
Tianpei Gu,
Guangyi Chen,
Junlong Li,
Chunze Lin,
Yongming Rao,
Jie Zhou,
Jiwen Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gu_2022_CVPR, author = {Gu, Tianpei and Chen, Guangyi and Li, Junlong and Lin, Chunze and Rao, Yongming and Zhou, Jie and Lu, Jiwen}, title = {Stochastic Trajectory Prediction via Motion Indeterminacy Diffusion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17113-17122} }

Cross-Modal Clinical Graph Transformer for Ophthalmic Report Generation
Mingjie Li,
Wenjia Cai,
Karin Verspoor,
Shirui Pan,
Xiaodan Liang,
Xiaojun Chang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Mingjie and Cai, Wenjia and Verspoor, Karin and Pan, Shirui and Liang, Xiaodan and Chang, Xiaojun}, title = {Cross-Modal Clinical Graph Transformer for Ophthalmic Report Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20656-20665} }

Human-Object Interaction Detection via Disentangled Transformer
Desen Zhou,
Zhichao Liu,
Jian Wang,
Leshan Wang,
Tao Hu,
Errui Ding,
Jingdong Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Desen and Liu, Zhichao and Wang, Jian and Wang, Leshan and Hu, Tao and Ding, Errui and Wang, Jingdong}, title = {Human-Object Interaction Detection via Disentangled Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19568-19577} }

CVF-SID: Cyclic Multi-Variate Function for Self-Supervised Image Denoising by Disentangling Noise From Image
Reyhaneh Neshatavar,
Mohsen Yavartanoo,
Sanghyun Son,
Kyoung Mu Lee
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Neshatavar_2022_CVPR, author = {Neshatavar, Reyhaneh and Yavartanoo, Mohsen and Son, Sanghyun and Lee, Kyoung Mu}, title = {CVF-SID: Cyclic Multi-Variate Function for Self-Supervised Image Denoising by Disentangling Noise From Image}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17583-17591} }

FaceFormer: Speech-Driven 3D Facial Animation With Transformers
Yingruo Fan,
Zhaojiang Lin,
Jun Saito,
Wenping Wang,
Taku Komura
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2022_CVPR, author = {Fan, Yingruo and Lin, Zhaojiang and Saito, Jun and Wang, Wenping and Komura, Taku}, title = {FaceFormer: Speech-Driven 3D Facial Animation With Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18770-18780} }

Exploring Patch-Wise Semantic Relation for Contrastive Learning in Image-to-Image Translation Tasks
Chanyong Jung,
Gihyun Kwon,
Jong Chul Ye
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jung_2022_CVPR, author = {Jung, Chanyong and Kwon, Gihyun and Ye, Jong Chul}, title = {Exploring Patch-Wise Semantic Relation for Contrastive Learning in Image-to-Image Translation Tasks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18260-18269} }

Towards General Purpose Vision Systems: An End-to-End Task-Agnostic Vision-Language Architecture
Tanmay Gupta,
Amita Kamath,
Aniruddha Kembhavi,
Derek Hoiem
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Gupta_2022_CVPR, author = {Gupta, Tanmay and Kamath, Amita and Kembhavi, Aniruddha and Hoiem, Derek}, title = {Towards General Purpose Vision Systems: An End-to-End Task-Agnostic Vision-Language Architecture}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16399-16409} }

LiT: Zero-Shot Transfer With Locked-Image Text Tuning
Xiaohua Zhai,
Xiao Wang,
Basil Mustafa,
Andreas Steiner,
Daniel Keysers,
Alexander Kolesnikov,
Lucas Beyer
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhai_2022_CVPR, author = {Zhai, Xiaohua and Wang, Xiao and Mustafa, Basil and Steiner, Andreas and Keysers, Daniel and Kolesnikov, Alexander and Beyer, Lucas}, title = {LiT: Zero-Shot Transfer With Locked-Image Text Tuning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18123-18133} }

GeoNeRF: Generalizing NeRF With Geometry Priors
Mohammad Mahdi Johari,
Yann Lepoittevin,
François Fleuret
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Johari_2022_CVPR, author = {Johari, Mohammad Mahdi and Lepoittevin, Yann and Fleuret, Fran\c{c}ois}, title = {GeoNeRF: Generalizing NeRF With Geometry Priors}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18365-18375} }

PhoCaL: A Multi-Modal Dataset for Category-Level Object Pose Estimation With Photometrically Challenging Objects
Pengyuan Wang,
HyunJun Jung,
Yitong Li,
Siyuan Shen,
Rahul Parthasarathy Srikanth,
Lorenzo Garattoni,
Sven Meier,
Nassir Navab,
Benjamin Busam
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Pengyuan and Jung, HyunJun and Li, Yitong and Shen, Siyuan and Srikanth, Rahul Parthasarathy and Garattoni, Lorenzo and Meier, Sven and Navab, Nassir and Busam, Benjamin}, title = {PhoCaL: A Multi-Modal Dataset for Category-Level Object Pose Estimation With Photometrically Challenging Objects}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21222-21231} }

Uformer: A General U-Shaped Transformer for Image Restoration
Zhendong Wang,
Xiaodong Cun,
Jianmin Bao,
Wengang Zhou,
Jianzhuang Liu,
Houqiang Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Zhendong and Cun, Xiaodong and Bao, Jianmin and Zhou, Wengang and Liu, Jianzhuang and Li, Houqiang}, title = {Uformer: A General U-Shaped Transformer for Image Restoration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17683-17693} }

Bridge-Prompt: Towards Ordinal Action Understanding in Instructional Videos
Muheng Li,
Lei Chen,
Yueqi Duan,
Zhilan Hu,
Jianjiang Feng,
Jie Zhou,
Jiwen Lu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Muheng and Chen, Lei and Duan, Yueqi and Hu, Zhilan and Feng, Jianjiang and Zhou, Jie and Lu, Jiwen}, title = {Bridge-Prompt: Towards Ordinal Action Understanding in Instructional Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19880-19889} }

Cerberus Transformer: Joint Semantic, Affordance and Attribute Parsing
Xiaoxue Chen,
Tianyu Liu,
Hao Zhao,
Guyue Zhou,
Ya-Qin Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Xiaoxue and Liu, Tianyu and Zhao, Hao and Zhou, Guyue and Zhang, Ya-Qin}, title = {Cerberus Transformer: Joint Semantic, Affordance and Attribute Parsing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19649-19658} }

Single-Photon Structured Light
Varun Sundar,
Sizhuo Ma,
Aswin C. Sankaranarayanan,
Mohit Gupta
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sundar_2022_CVPR, author = {Sundar, Varun and Ma, Sizhuo and Sankaranarayanan, Aswin C. and Gupta, Mohit}, title = {Single-Photon Structured Light}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17865-17875} }

Deblurring via Stochastic Refinement
Jay Whang,
Mauricio Delbracio,
Hossein Talebi,
Chitwan Saharia,
Alexandros G. Dimakis,
Peyman Milanfar
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Whang_2022_CVPR, author = {Whang, Jay and Delbracio, Mauricio and Talebi, Hossein and Saharia, Chitwan and Dimakis, Alexandros G. and Milanfar, Peyman}, title = {Deblurring via Stochastic Refinement}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16293-16303} }

3DJCG: A Unified Framework for Joint Dense Captioning and Visual Grounding on 3D Point Clouds
Daigang Cai,
Lichen Zhao,
Jing Zhang,
Lu Sheng,
Dong Xu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2022_CVPR, author = {Cai, Daigang and Zhao, Lichen and Zhang, Jing and Sheng, Lu and Xu, Dong}, title = {3DJCG: A Unified Framework for Joint Dense Captioning and Visual Grounding on 3D Point Clouds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16464-16473} }

Abandoning the Bayer-Filter To See in the Dark
Xingbo Dong,
Wanyan Xu,
Zhihui Miao,
Lan Ma,
Chao Zhang,
Jiewen Yang,
Zhe Jin,
Andrew Beng Jin Teoh,
Jiajun Shen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2022_CVPR, author = {Dong, Xingbo and Xu, Wanyan and Miao, Zhihui and Ma, Lan and Zhang, Chao and Yang, Jiewen and Jin, Zhe and Teoh, Andrew Beng Jin and Shen, Jiajun}, title = {Abandoning the Bayer-Filter To See in the Dark}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17431-17440} }

Exploiting Temporal Relations on Radar Perception for Autonomous Driving
Peizhao Li,
Pu Wang,
Karl Berntorp,
Hongfu Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Peizhao and Wang, Pu and Berntorp, Karl and Liu, Hongfu}, title = {Exploiting Temporal Relations on Radar Perception for Autonomous Driving}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17071-17080} }

Forward Compatible Training for Large-Scale Embedding Retrieval Systems
Vivek Ramanujan,
Pavan Kumar Anasosalu Vasu,
Ali Farhadi,
Oncel Tuzel,
Hadi Pouransari
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ramanujan_2022_CVPR, author = {Ramanujan, Vivek and Vasu, Pavan Kumar Anasosalu and Farhadi, Ali and Tuzel, Oncel and Pouransari, Hadi}, title = {Forward Compatible Training for Large-Scale Embedding Retrieval Systems}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19386-19395} }

Everything at Once - Multi-Modal Fusion Transformer for Video Retrieval
Nina Shvetsova,
Brian Chen,
Andrew Rouditchenko,
Samuel Thomas,
Brian Kingsbury,
Rogerio S. Feris,
David Harwath,
James Glass,
Hilde Kuehne
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shvetsova_2022_CVPR, author = {Shvetsova, Nina and Chen, Brian and Rouditchenko, Andrew and Thomas, Samuel and Kingsbury, Brian and Feris, Rogerio S. and Harwath, David and Glass, James and Kuehne, Hilde}, title = {Everything at Once - Multi-Modal Fusion Transformer for Video Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20020-20029} }

Neural Template: Topology-Aware Reconstruction and Disentangled Generation of 3D Meshes
Ka-Hei Hui,
Ruihui Li,
Jingyu Hu,
Chi-Wing Fu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hui_2022_CVPR, author = {Hui, Ka-Hei and Li, Ruihui and Hu, Jingyu and Fu, Chi-Wing}, title = {Neural Template: Topology-Aware Reconstruction and Disentangled Generation of 3D Meshes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18572-18582} }

AdaFace: Quality Adaptive Margin for Face Recognition
Minchul Kim,
Anil K. Jain,
Xiaoming Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Minchul and Jain, Anil K. and Liu, Xiaoming}, title = {AdaFace: Quality Adaptive Margin for Face Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18750-18759} }

Learning Soft Estimator of Keypoint Scale and Orientation With Probabilistic Covariant Loss
Pei Yan,
Yihua Tan,
Shengzhou Xiong,
Yuan Tai,
Yansheng Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2022_CVPR, author = {Yan, Pei and Tan, Yihua and Xiong, Shengzhou and Tai, Yuan and Li, Yansheng}, title = {Learning Soft Estimator of Keypoint Scale and Orientation With Probabilistic Covariant Loss}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19406-19415} }

Opening Up Open World Tracking
Yang Liu,
Idil Esen Zulfikar,
Jonathon Luiten,
Achal Dave,
Deva Ramanan,
Bastian Leibe,
Aljoša Ošep,
Laura Leal-Taixé
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Yang and Zulfikar, Idil Esen and Luiten, Jonathon and Dave, Achal and Ramanan, Deva and Leibe, Bastian and O\v{s}ep, Aljo\v{s}a and Leal-Taix\'e, Laura}, title = {Opening Up Open World Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19045-19055} }

OSSO: Obtaining Skeletal Shape From Outside
Marilyn Keller,
Silvia Zuffi,
Michael J. Black,
Sergi Pujades
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Keller_2022_CVPR, author = {Keller, Marilyn and Zuffi, Silvia and Black, Michael J. and Pujades, Sergi}, title = {OSSO: Obtaining Skeletal Shape From Outside}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20492-20501} }

Bayesian Invariant Risk Minimization
Yong Lin,
Hanze Dong,
Hao Wang,
Tong Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2022_CVPR, author = {Lin, Yong and Dong, Hanze and Wang, Hao and Zhang, Tong}, title = {Bayesian Invariant Risk Minimization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16021-16030} }

Alleviating Semantics Distortion in Unsupervised Low-Level Image-to-Image Translation via Structure Consistency Constraint
Jiaxian Guo,
Jiachen Li,
Huan Fu,
Mingming Gong,
Kun Zhang,
Dacheng Tao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2022_CVPR, author = {Guo, Jiaxian and Li, Jiachen and Fu, Huan and Gong, Mingming and Zhang, Kun and Tao, Dacheng}, title = {Alleviating Semantics Distortion in Unsupervised Low-Level Image-to-Image Translation via Structure Consistency Constraint}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18249-18259} }

Uni-Perceiver: Pre-Training Unified Architecture for Generic Perception for Zero-Shot and Few-Shot Tasks
Xizhou Zhu,
Jinguo Zhu,
Hao Li,
Xiaoshi Wu,
Hongsheng Li,
Xiaohua Wang,
Jifeng Dai
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2022_CVPR, author = {Zhu, Xizhou and Zhu, Jinguo and Li, Hao and Wu, Xiaoshi and Li, Hongsheng and Wang, Xiaohua and Dai, Jifeng}, title = {Uni-Perceiver: Pre-Training Unified Architecture for Generic Perception for Zero-Shot and Few-Shot Tasks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16804-16815} }

The Auto Arborist Dataset: A Large-Scale Benchmark for Multiview Urban Forest Monitoring Under Domain Shift
Sara Beery,
Guanhang Wu,
Trevor Edwards,
Filip Pavetic,
Bo Majewski,
Shreyasee Mukherjee,
Stanley Chan,
John Morgan,
Vivek Rathod,
Jonathan Huang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Beery_2022_CVPR, author = {Beery, Sara and Wu, Guanhang and Edwards, Trevor and Pavetic, Filip and Majewski, Bo and Mukherjee, Shreyasee and Chan, Stanley and Morgan, John and Rathod, Vivek and Huang, Jonathan}, title = {The Auto Arborist Dataset: A Large-Scale Benchmark for Multiview Urban Forest Monitoring Under Domain Shift}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21294-21307} }

Real-Time, Accurate, and Consistent Video Semantic Segmentation via Unsupervised Adaptation and Cross-Unit Deployment on Mobile Device
Hyojin Park,
Alan Yessenbayev,
Tushar Singhal,
Navin Kumar Adhikari,
Yizhe Zhang,
Shubhankar Mangesh Borse,
Hong Cai,
Nilesh Prasad Pandey,
Fei Yin,
Frank Mayer,
Balaji Calidas,
Fatih Porikli
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2022_CVPR, author = {Park, Hyojin and Yessenbayev, Alan and Singhal, Tushar and Adhikari, Navin Kumar and Zhang, Yizhe and Borse, Shubhankar Mangesh and Cai, Hong and Pandey, Nilesh Prasad and Yin, Fei and Mayer, Frank and Calidas, Balaji and Porikli, Fatih}, title = {Real-Time, Accurate, and Consistent Video Semantic Segmentation via Unsupervised Adaptation and Cross-Unit Deployment on Mobile Device}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21431-21438} }

A Style-Aware Discriminator for Controllable Image Translation
Kunhee Kim,
Sanghun Park,
Eunyeong Jeon,
Taehun Kim,
Daijin Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Kunhee and Park, Sanghun and Jeon, Eunyeong and Kim, Taehun and Kim, Daijin}, title = {A Style-Aware Discriminator for Controllable Image Translation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18239-18248} }

Incremental Cross-View Mutual Distillation for Self-Supervised Medical CT Synthesis
Chaowei Fang,
Liang Wang,
Dingwen Zhang,
Jun Xu,
Yixuan Yuan,
Junwei Han
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fang_2022_CVPR, author = {Fang, Chaowei and Wang, Liang and Zhang, Dingwen and Xu, Jun and Yuan, Yixuan and Han, Junwei}, title = {Incremental Cross-View Mutual Distillation for Self-Supervised Medical CT Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20677-20686} }

Moving Window Regression: A Novel Approach to Ordinal Regression
Nyeong-Ho Shin,
Seon-Ho Lee,
Chang-Su Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shin_2022_CVPR, author = {Shin, Nyeong-Ho and Lee, Seon-Ho and Kim, Chang-Su}, title = {Moving Window Regression: A Novel Approach to Ordinal Regression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18760-18769} }

ACPL: Anti-Curriculum Pseudo-Labelling for Semi-Supervised Medical Image Classification
Fengbei Liu,
Yu Tian,
Yuanhong Chen,
Yuyuan Liu,
Vasileios Belagiannis,
Gustavo Carneiro
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Fengbei and Tian, Yu and Chen, Yuanhong and Liu, Yuyuan and Belagiannis, Vasileios and Carneiro, Gustavo}, title = {ACPL: Anti-Curriculum Pseudo-Labelling for Semi-Supervised Medical Image Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20697-20706} }

Learning to Deblur Using Light Field Generated and Real Defocus Images
Lingyan Ruan,
Bin Chen,
Jizhou Li,
Miuling Lam
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ruan_2022_CVPR, author = {Ruan, Lingyan and Chen, Bin and Li, Jizhou and Lam, Miuling}, title = {Learning to Deblur Using Light Field Generated and Real Defocus Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16304-16313} }

PhotoScene: Photorealistic Material and Lighting Transfer for Indoor Scenes
Yu-Ying Yeh,
Zhengqin Li,
Yannick Hold-Geoffroy,
Rui Zhu,
Zexiang Xu,
Miloš Hašan,
Kalyan Sunkavalli,
Manmohan Chandraker
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yeh_2022_CVPR, author = {Yeh, Yu-Ying and Li, Zhengqin and Hold-Geoffroy, Yannick and Zhu, Rui and Xu, Zexiang and Ha\v{s}an, Milo\v{s} and Sunkavalli, Kalyan and Chandraker, Manmohan}, title = {PhotoScene: Photorealistic Material and Lighting Transfer for Indoor Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18562-18571} }

Versatile Multi-Modal Pre-Training for Human-Centric Perception
Fangzhou Hong,
Liang Pan,
Zhongang Cai,
Ziwei Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hong_2022_CVPR, author = {Hong, Fangzhou and Pan, Liang and Cai, Zhongang and Liu, Ziwei}, title = {Versatile Multi-Modal Pre-Training for Human-Centric Perception}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16156-16166} }

Contrastive Regression for Domain Adaptation on Gaze Estimation
Yaoming Wang,
Yangzhou Jiang,
Jin Li,
Bingbing Ni,
Wenrui Dai,
Chenglin Li,
Hongkai Xiong,
Teng Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Yaoming and Jiang, Yangzhou and Li, Jin and Ni, Bingbing and Dai, Wenrui and Li, Chenglin and Xiong, Hongkai and Li, Teng}, title = {Contrastive Regression for Domain Adaptation on Gaze Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19376-19385} }

Multi-View Consistent Generative Adversarial Networks for 3D-Aware Image Synthesis
Xuanmeng Zhang,
Zhedong Zheng,
Daiheng Gao,
Bang Zhang,
Pan Pan,
Yi Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Xuanmeng and Zheng, Zhedong and Gao, Daiheng and Zhang, Bang and Pan, Pan and Yang, Yi}, title = {Multi-View Consistent Generative Adversarial Networks for 3D-Aware Image Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18450-18459} }

Memory-Augmented Non-Local Attention for Video Super-Resolution
Jiyang Yu,
Jingen Liu,
Liefeng Bo,
Tao Mei
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2022_CVPR, author = {Yu, Jiyang and Liu, Jingen and Bo, Liefeng and Mei, Tao}, title = {Memory-Augmented Non-Local Attention for Video Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17834-17843} }

Classification-Then-Grounding: Reformulating Video Scene Graphs As Temporal Bipartite Graphs
Kaifeng Gao,
Long Chen,
Yulei Niu,
Jian Shao,
Jun Xiao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2022_CVPR, author = {Gao, Kaifeng and Chen, Long and Niu, Yulei and Shao, Jian and Xiao, Jun}, title = {Classification-Then-Grounding: Reformulating Video Scene Graphs As Temporal Bipartite Graphs}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19497-19506} }

Transformer-Empowered Multi-Scale Contextual Matching and Aggregation for Multi-Contrast MRI Super-Resolution
Guangyuan Li,
Jun Lv,
Yapeng Tian,
Qi Dou,
Chengyan Wang,
Chenliang Xu,
Jing Qin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Guangyuan and Lv, Jun and Tian, Yapeng and Dou, Qi and Wang, Chengyan and Xu, Chenliang and Qin, Jing}, title = {Transformer-Empowered Multi-Scale Contextual Matching and Aggregation for Multi-Contrast MRI Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20636-20645} }

GateHUB: Gated History Unit With Background Suppression for Online Action Detection
Junwen Chen,
Gaurav Mittal,
Ye Yu,
Yu Kong,
Mei Chen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Junwen and Mittal, Gaurav and Yu, Ye and Kong, Yu and Chen, Mei}, title = {GateHUB: Gated History Unit With Background Suppression for Online Action Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19925-19934} }

Bridging Video-Text Retrieval With Multiple Choice Questions
Yuying Ge,
Yixiao Ge,
Xihui Liu,
Dian Li,
Ying Shan,
Xiaohu Qie,
Ping Luo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ge_2022_CVPR, author = {Ge, Yuying and Ge, Yixiao and Liu, Xihui and Li, Dian and Shan, Ying and Qie, Xiaohu and Luo, Ping}, title = {Bridging Video-Text Retrieval With Multiple Choice Questions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16167-16176} }

DF-GAN: A Simple and Effective Baseline for Text-to-Image Synthesis
Ming Tao,
Hao Tang,
Fei Wu,
Xiao-Yuan Jing,
Bing-Kun Bao,
Changsheng Xu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tao_2022_CVPR, author = {Tao, Ming and Tang, Hao and Wu, Fei and Jing, Xiao-Yuan and Bao, Bing-Kun and Xu, Changsheng}, title = {DF-GAN: A Simple and Effective Baseline for Text-to-Image Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16515-16525} }

CoNeRF: Controllable Neural Radiance Fields
Kacper Kania,
Kwang Moo Yi,
Marek Kowalski,
Tomasz Trzciński,
Andrea Tagliasacchi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kania_2022_CVPR, author = {Kania, Kacper and Yi, Kwang Moo and Kowalski, Marek and Trzci\'nski, Tomasz and Tagliasacchi, Andrea}, title = {CoNeRF: Controllable Neural Radiance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18623-18632} }

Noise2NoiseFlow: Realistic Camera Noise Modeling Without Clean Images
Ali Maleky,
Shayan Kousha,
Michael S. Brown,
Marcus A. Brubaker
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Maleky_2022_CVPR, author = {Maleky, Ali and Kousha, Shayan and Brown, Michael S. and Brubaker, Marcus A.}, title = {Noise2NoiseFlow: Realistic Camera Noise Modeling Without Clean Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17632-17641} }

ZeroWaste Dataset: Towards Deformable Object Segmentation in Cluttered Scenes
Dina Bashkirova,
Mohamed Abdelfattah,
Ziliang Zhu,
James Akl,
Fadi Alladkani,
Ping Hu,
Vitaly Ablavsky,
Berk Calli,
Sarah Adel Bargal,
Kate Saenko
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bashkirova_2022_CVPR, author = {Bashkirova, Dina and Abdelfattah, Mohamed and Zhu, Ziliang and Akl, James and Alladkani, Fadi and Hu, Ping and Ablavsky, Vitaly and Calli, Berk and Bargal, Sarah Adel and Saenko, Kate}, title = {ZeroWaste Dataset: Towards Deformable Object Segmentation in Cluttered Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21147-21157} }

UNIST: Unpaired Neural Implicit Shape Translation Network
Qimin Chen,
Johannes Merz,
Aditya Sanghi,
Hooman Shayani,
Ali Mahdavi-Amiri,
Hao Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Qimin and Merz, Johannes and Sanghi, Aditya and Shayani, Hooman and Mahdavi-Amiri, Ali and Zhang, Hao}, title = {UNIST: Unpaired Neural Implicit Shape Translation Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18614-18622} }

Local-Adaptive Face Recognition via Graph-Based Meta-Clustering and Regularized Adaptation
Wenbin Zhu,
Chien-Yi Wang,
Kuan-Lun Tseng,
Shang-Hong Lai,
Baoyuan Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2022_CVPR, author = {Zhu, Wenbin and Wang, Chien-Yi and Tseng, Kuan-Lun and Lai, Shang-Hong and Wang, Baoyuan}, title = {Local-Adaptive Face Recognition via Graph-Based Meta-Clustering and Regularized Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20301-20310} }

The DEVIL Is in the Details: A Diagnostic Evaluation Benchmark for Video Inpainting
Ryan Szeto,
Jason J. Corso
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Szeto_2022_CVPR, author = {Szeto, Ryan and Corso, Jason J.}, title = {The DEVIL Is in the Details: A Diagnostic Evaluation Benchmark for Video Inpainting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21054-21063} }

Generating Useful Accident-Prone Driving Scenarios via a Learned Traffic Prior
Davis Rempe,
Jonah Philion,
Leonidas J. Guibas,
Sanja Fidler,
Or Litany
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Rempe_2022_CVPR, author = {Rempe, Davis and Philion, Jonah and Guibas, Leonidas J. and Fidler, Sanja and Litany, Or}, title = {Generating Useful Accident-Prone Driving Scenarios via a Learned Traffic Prior}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17305-17315} }

Efficient Geometry-Aware 3D Generative Adversarial Networks
Eric R. Chan,
Connor Z. Lin,
Matthew A. Chan,
Koki Nagano,
Boxiao Pan,
Shalini De Mello,
Orazio Gallo,
Leonidas J. Guibas,
Jonathan Tremblay,
Sameh Khamis,
Tero Karras,
Gordon Wetzstein
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chan_2022_CVPR, author = {Chan, Eric R. and Lin, Connor Z. and Chan, Matthew A. and Nagano, Koki and Pan, Boxiao and De Mello, Shalini and Gallo, Orazio and Guibas, Leonidas J. and Tremblay, Jonathan and Khamis, Sameh and Karras, Tero and Wetzstein, Gordon}, title = {Efficient Geometry-Aware 3D Generative Adversarial Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16123-16133} }

Dancing Under the Stars: Video Denoising in Starlight
Kristina Monakhova,
Stephan R. Richter,
Laura Waller,
Vladlen Koltun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Monakhova_2022_CVPR, author = {Monakhova, Kristina and Richter, Stephan R. and Waller, Laura and Koltun, Vladlen}, title = {Dancing Under the Stars: Video Denoising in Starlight}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16241-16251} }

SPAct: Self-Supervised Privacy Preservation for Action Recognition
Ishan Rajendrakumar Dave,
Chen Chen,
Mubarak Shah
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dave_2022_CVPR, author = {Dave, Ishan Rajendrakumar and Chen, Chen and Shah, Mubarak}, title = {SPAct: Self-Supervised Privacy Preservation for Action Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20164-20173} }

De-Rendering 3D Objects in the Wild
Felix Wimbauer,
Shangzhe Wu,
Christian Rupprecht
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wimbauer_2022_CVPR, author = {Wimbauer, Felix and Wu, Shangzhe and Rupprecht, Christian}, title = {De-Rendering 3D Objects in the Wild}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18490-18499} }

Representing 3D Shapes With Probabilistic Directed Distance Fields
Tristan Aumentado-Armstrong,
Stavros Tsogkas,
Sven Dickinson,
Allan D. Jepson
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Aumentado-Armstrong_2022_CVPR, author = {Aumentado-Armstrong, Tristan and Tsogkas, Stavros and Dickinson, Sven and Jepson, Allan D.}, title = {Representing 3D Shapes With Probabilistic Directed Distance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19343-19354} }

Learning ABCs: Approximate Bijective Correspondence for Isolating Factors of Variation With Weak Supervision
Kieran A. Murphy,
Varun Jampani,
Srikumar Ramalingam,
Ameesh Makadia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Murphy_2022_CVPR, author = {Murphy, Kieran A. and Jampani, Varun and Ramalingam, Srikumar and Makadia, Ameesh}, title = {Learning ABCs: Approximate Bijective Correspondence for Isolating Factors of Variation With Weak Supervision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16010-16020} }

ABO: Dataset and Benchmarks for Real-World 3D Object Understanding
Jasmine Collins,
Shubham Goel,
Kenan Deng,
Achleshwar Luthra,
Leon Xu,
Erhan Gundogdu,
Xi Zhang,
Tomas F. Yago Vicente,
Thomas Dideriksen,
Himanshu Arora,
Matthieu Guillaumin,
Jitendra Malik
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Collins_2022_CVPR, author = {Collins, Jasmine and Goel, Shubham and Deng, Kenan and Luthra, Achleshwar and Xu, Leon and Gundogdu, Erhan and Zhang, Xi and Vicente, Tomas F. Yago and Dideriksen, Thomas and Arora, Himanshu and Guillaumin, Matthieu and Malik, Jitendra}, title = {ABO: Dataset and Benchmarks for Real-World 3D Object Understanding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21126-21136} }

MS-TCT: Multi-Scale Temporal ConvTransformer for Action Detection
Rui Dai,
Srijan Das,
Kumara Kahatapitiya,
Michael S. Ryoo,
François Brémond
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Dai_2022_CVPR, author = {Dai, Rui and Das, Srijan and Kahatapitiya, Kumara and Ryoo, Michael S. and Br\'emond, Fran\c{c}ois}, title = {MS-TCT: Multi-Scale Temporal ConvTransformer for Action Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20041-20051} }

Make It Move: Controllable Image-to-Video Generation With Text Descriptions
Yaosi Hu,
Chong Luo,
Zhenzhong Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2022_CVPR, author = {Hu, Yaosi and Luo, Chong and Chen, Zhenzhong}, title = {Make It Move: Controllable Image-to-Video Generation With Text Descriptions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18219-18228} }

Neural Points: Point Cloud Representation With Neural Fields for Arbitrary Upsampling
Wanquan Feng,
Jin Li,
Hongrui Cai,
Xiaonan Luo,
Juyong Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Feng_2022_CVPR, author = {Feng, Wanquan and Li, Jin and Cai, Hongrui and Luo, Xiaonan and Zhang, Juyong}, title = {Neural Points: Point Cloud Representation With Neural Fields for Arbitrary Upsampling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18633-18642} }

FIFO: Learning Fog-Invariant Features for Foggy Scene Segmentation
Sohyun Lee,
Taeyoung Son,
Suha Kwak
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2022_CVPR, author = {Lee, Sohyun and Son, Taeyoung and Kwak, Suha}, title = {FIFO: Learning Fog-Invariant Features for Foggy Scene Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18911-18921} }

Unsupervised Visual Representation Learning by Online Constrained K-Means
Qi Qian,
Yuanhong Xu,
Juhua Hu,
Hao Li,
Rong Jin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Qian_2022_CVPR, author = {Qian, Qi and Xu, Yuanhong and Hu, Juhua and Li, Hao and Jin, Rong}, title = {Unsupervised Visual Representation Learning by Online Constrained K-Means}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16640-16649} }

Neural Point Light Fields
Julian Ost,
Issam Laradji,
Alejandro Newell,
Yuval Bahat,
Felix Heide
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ost_2022_CVPR, author = {Ost, Julian and Laradji, Issam and Newell, Alejandro and Bahat, Yuval and Heide, Felix}, title = {Neural Point Light Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18419-18429} }

Vehicle Trajectory Prediction Works, but Not Everywhere
Mohammadhossein Bahari,
Saeed Saadatnejad,
Ahmad Rahimi,
Mohammad Shaverdikondori,
Amir Hossein Shahidzadeh,
Seyed-Mohsen Moosavi-Dezfooli,
Alexandre Alahi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bahari_2022_CVPR, author = {Bahari, Mohammadhossein and Saadatnejad, Saeed and Rahimi, Ahmad and Shaverdikondori, Mohammad and Shahidzadeh, Amir Hossein and Moosavi-Dezfooli, Seyed-Mohsen and Alahi, Alexandre}, title = {Vehicle Trajectory Prediction Works, but Not Everywhere}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17123-17133} }

Instance-Wise Occlusion and Depth Orders in Natural Scenes
Hyunmin Lee,
Jaesik Park
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2022_CVPR, author = {Lee, Hyunmin and Park, Jaesik}, title = {Instance-Wise Occlusion and Depth Orders in Natural Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21210-21221} }

Contour-Hugging Heatmaps for Landmark Detection
James McCouat,
Irina Voiculescu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{McCouat_2022_CVPR, author = {McCouat, James and Voiculescu, Irina}, title = {Contour-Hugging Heatmaps for Landmark Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20597-20605} }

DisARM: Displacement Aware Relation Module for 3D Detection
Yao Duan,
Chenyang Zhu,
Yuqing Lan,
Renjiao Yi,
Xinwang Liu,
Kai Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Duan_2022_CVPR, author = {Duan, Yao and Zhu, Chenyang and Lan, Yuqing and Yi, Renjiao and Liu, Xinwang and Xu, Kai}, title = {DisARM: Displacement Aware Relation Module for 3D Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16980-16989} }

NeRF-Editing: Geometry Editing of Neural Radiance Fields
Yu-Jie Yuan,
Yang-Tian Sun,
Yu-Kun Lai,
Yuewen Ma,
Rongfei Jia,
Lin Gao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yuan_2022_CVPR, author = {Yuan, Yu-Jie and Sun, Yang-Tian and Lai, Yu-Kun and Ma, Yuewen and Jia, Rongfei and Gao, Lin}, title = {NeRF-Editing: Geometry Editing of Neural Radiance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18353-18364} }

Optimal Correction Cost for Object Detection Evaluation
Mayu Otani,
Riku Togashi,
Yuta Nakashima,
Esa Rahtu,
Janne Heikkilä,
Shin'ichi Satoh
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Otani_2022_CVPR, author = {Otani, Mayu and Togashi, Riku and Nakashima, Yuta and Rahtu, Esa and Heikkil\"a, Janne and Satoh, Shin'ichi}, title = {Optimal Correction Cost for Object Detection Evaluation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21107-21115} }

Artistic Style Discovery With Independent Components
Xin Xie,
Yi Li,
Huaibo Huang,
Haiyan Fu,
Wanwan Wang,
Yanqing Guo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2022_CVPR, author = {Xie, Xin and Li, Yi and Huang, Huaibo and Fu, Haiyan and Wang, Wanwan and Guo, Yanqing}, title = {Artistic Style Discovery With Independent Components}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19870-19879} }

HyperStyle: StyleGAN Inversion With HyperNetworks for Real Image Editing
Yuval Alaluf,
Omer Tov,
Ron Mokady,
Rinon Gal,
Amit Bermano
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Alaluf_2022_CVPR, author = {Alaluf, Yuval and Tov, Omer and Mokady, Ron and Gal, Rinon and Bermano, Amit}, title = {HyperStyle: StyleGAN Inversion With HyperNetworks for Real Image Editing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18511-18521} }

LTP: Lane-Based Trajectory Prediction for Autonomous Driving
Jingke Wang,
Tengju Ye,
Ziqing Gu,
Junbo Chen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Jingke and Ye, Tengju and Gu, Ziqing and Chen, Junbo}, title = {LTP: Lane-Based Trajectory Prediction for Autonomous Driving}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17134-17142} }

AP-BSN: Self-Supervised Denoising for Real-World Images via Asymmetric PD and Blind-Spot Network
Wooseok Lee,
Sanghyun Son,
Kyoung Mu Lee
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2022_CVPR, author = {Lee, Wooseok and Son, Sanghyun and Lee, Kyoung Mu}, title = {AP-BSN: Self-Supervised Denoising for Real-World Images via Asymmetric PD and Blind-Spot Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17725-17734} }

Not All Points Are Equal: Learning Highly Efficient Point-Based Detectors for 3D LiDAR Point Clouds
Yifan Zhang,
Qingyong Hu,
Guoquan Xu,
Yanxin Ma,
Jianwei Wan,
Yulan Guo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Yifan and Hu, Qingyong and Xu, Guoquan and Ma, Yanxin and Wan, Jianwei and Guo, Yulan}, title = {Not All Points Are Equal: Learning Highly Efficient Point-Based Detectors for 3D LiDAR Point Clouds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18953-18962} }

RigNeRF: Fully Controllable Neural 3D Portraits
ShahRukh Athar,
Zexiang Xu,
Kalyan Sunkavalli,
Eli Shechtman,
Zhixin Shu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Athar_2022_CVPR, author = {Athar, ShahRukh and Xu, Zexiang and Sunkavalli, Kalyan and Shechtman, Eli and Shu, Zhixin}, title = {RigNeRF: Fully Controllable Neural 3D Portraits}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20364-20373} }

CLIP-Forge: Towards Zero-Shot Text-To-Shape Generation
Aditya Sanghi,
Hang Chu,
Joseph G. Lambourne,
Ye Wang,
Chin-Yi Cheng,
Marco Fumero,
Kamal Rahimi Malekshan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sanghi_2022_CVPR, author = {Sanghi, Aditya and Chu, Hang and Lambourne, Joseph G. and Wang, Ye and Cheng, Chin-Yi and Fumero, Marco and Malekshan, Kamal Rahimi}, title = {CLIP-Forge: Towards Zero-Shot Text-To-Shape Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18603-18613} }

Instance-Dependent Label-Noise Learning With Manifold-Regularized Transition Matrix Estimation
De Cheng,
Tongliang Liu,
Yixiong Ning,
Nannan Wang,
Bo Han,
Gang Niu,
Xinbo Gao,
Masashi Sugiyama
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2022_CVPR, author = {Cheng, De and Liu, Tongliang and Ning, Yixiong and Wang, Nannan and Han, Bo and Niu, Gang and Gao, Xinbo and Sugiyama, Masashi}, title = {Instance-Dependent Label-Noise Learning With Manifold-Regularized Transition Matrix Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16630-16639} }

Rethinking the Augmentation Module in Contrastive Learning: Learning Hierarchical Augmentation Invariance With Expanded Views
Junbo Zhang,
Kaisheng Ma
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Junbo and Ma, Kaisheng}, title = {Rethinking the Augmentation Module in Contrastive Learning: Learning Hierarchical Augmentation Invariance With Expanded Views}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16650-16659} }

Equivariant Point Cloud Analysis via Learning Orientations for Message Passing
Shitong Luo,
Jiahan Li,
Jiaqi Guan,
Yufeng Su,
Chaoran Cheng,
Jian Peng,
Jianzhu Ma
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2022_CVPR, author = {Luo, Shitong and Li, Jiahan and Guan, Jiaqi and Su, Yufeng and Cheng, Chaoran and Peng, Jian and Ma, Jianzhu}, title = {Equivariant Point Cloud Analysis via Learning Orientations for Message Passing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18932-18941} }

Node Representation Learning in Graph via Node-to-Neighbourhood Mutual Information Maximization
Wei Dong,
Junsheng Wu,
Yi Luo,
Zongyuan Ge,
Peng Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2022_CVPR, author = {Dong, Wei and Wu, Junsheng and Luo, Yi and Ge, Zongyuan and Wang, Peng}, title = {Node Representation Learning in Graph via Node-to-Neighbourhood Mutual Information Maximization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16620-16629} }

Point Cloud Pre-Training With Natural 3D Structures
Ryosuke Yamada,
Hirokatsu Kataoka,
Naoya Chiba,
Yukiyasu Domae,
Tetsuya Ogata
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yamada_2022_CVPR, author = {Yamada, Ryosuke and Kataoka, Hirokatsu and Chiba, Naoya and Domae, Yukiyasu and Ogata, Tetsuya}, title = {Point Cloud Pre-Training With Natural 3D Structures}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21283-21293} }

StyleT2I: Toward Compositional and High-Fidelity Text-to-Image Synthesis
Zhiheng Li,
Martin Renqiang Min,
Kai Li,
Chenliang Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Zhiheng and Min, Martin Renqiang and Li, Kai and Xu, Chenliang}, title = {StyleT2I: Toward Compositional and High-Fidelity Text-to-Image Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18197-18207} }

V-Doc: Visual Questions Answers With Documents
Yihao Ding,
Zhe Huang,
Runlin Wang,
YanHang Zhang,
Xianru Chen,
Yuzhong Ma,
Hyunsuk Chung,
Soyeon Caren Han
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2022_CVPR, author = {Ding, Yihao and Huang, Zhe and Wang, Runlin and Zhang, YanHang and Chen, Xianru and Ma, Yuzhong and Chung, Hyunsuk and Han, Soyeon Caren}, title = {V-Doc: Visual Questions Answers With Documents}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21492-21498} }

Uncertainty-Guided Probabilistic Transformer for Complex Action Recognition
Hongji Guo,
Hanjing Wang,
Qiang Ji
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2022_CVPR, author = {Guo, Hongji and Wang, Hanjing and Ji, Qiang}, title = {Uncertainty-Guided Probabilistic Transformer for Complex Action Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20052-20061} }

V2C: Visual Voice Cloning
Qi Chen,
Mingkui Tan,
Yuankai Qi,
Jiaqiu Zhou,
Yuanqing Li,
Qi Wu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Qi and Tan, Mingkui and Qi, Yuankai and Zhou, Jiaqiu and Li, Yuanqing and Wu, Qi}, title = {V2C: Visual Voice Cloning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21242-21251} }

EvUnroll: Neuromorphic Events Based Rolling Shutter Image Correction
Xinyu Zhou,
Peiqi Duan,
Yi Ma,
Boxin Shi
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Xinyu and Duan, Peiqi and Ma, Yi and Shi, Boxin}, title = {EvUnroll: Neuromorphic Events Based Rolling Shutter Image Correction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17775-17784} }

Gait Recognition in the Wild With Dense 3D Representations and a Benchmark
Jinkai Zheng,
Xinchen Liu,
Wu Liu,
Lingxiao He,
Chenggang Yan,
Tao Mei
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2022_CVPR, author = {Zheng, Jinkai and Liu, Xinchen and Liu, Wu and He, Lingxiao and Yan, Chenggang and Mei, Tao}, title = {Gait Recognition in the Wild With Dense 3D Representations and a Benchmark}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20228-20237} }

Temporal Context Matters: Enhancing Single Image Prediction With Disease Progression Representations
Aishik Konwer,
Xuan Xu,
Joseph Bae,
Chao Chen,
Prateek Prasanna
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Konwer_2022_CVPR, author = {Konwer, Aishik and Xu, Xuan and Bae, Joseph and Chen, Chao and Prasanna, Prateek}, title = {Temporal Context Matters: Enhancing Single Image Prediction With Disease Progression Representations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18824-18835} }

Learning From All Vehicles
Dian Chen,
Philipp Krähenbühl
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Dian and Kr\"ahenb\"uhl, Philipp}, title = {Learning From All Vehicles}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17222-17231} }

Towards Driving-Oriented Metric for Lane Detection Models
Takami Sato,
Qi Alfred Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sato_2022_CVPR, author = {Sato, Takami and Chen, Qi Alfred}, title = {Towards Driving-Oriented Metric for Lane Detection Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17153-17162} }

XYDeblur: Divide and Conquer for Single Image Deblurring
Seo-Won Ji,
Jeongmin Lee,
Seung-Wook Kim,
Jun-Pyo Hong,
Seung-Jin Baek,
Seung-Won Jung,
Sung-Jea Ko
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ji_2022_CVPR, author = {Ji, Seo-Won and Lee, Jeongmin and Kim, Seung-Wook and Hong, Jun-Pyo and Baek, Seung-Jin and Jung, Seung-Won and Ko, Sung-Jea}, title = {XYDeblur: Divide and Conquer for Single Image Deblurring}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17421-17430} }

STCrowd: A Multimodal Dataset for Pedestrian Perception in Crowded Scenes
Peishan Cong,
Xinge Zhu,
Feng Qiao,
Yiming Ren,
Xidong Peng,
Yuenan Hou,
Lan Xu,
Ruigang Yang,
Dinesh Manocha,
Yuexin Ma
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cong_2022_CVPR, author = {Cong, Peishan and Zhu, Xinge and Qiao, Feng and Ren, Yiming and Peng, Xidong and Hou, Yuenan and Xu, Lan and Yang, Ruigang and Manocha, Dinesh and Ma, Yuexin}, title = {STCrowd: A Multimodal Dataset for Pedestrian Perception in Crowded Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19608-19617} }

Deep Decomposition for Stochastic Normal-Abnormal Transport
Peirong Liu,
Yueh Lee,
Stephen Aylward,
Marc Niethammer
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Peirong and Lee, Yueh and Aylward, Stephen and Niethammer, Marc}, title = {Deep Decomposition for Stochastic Normal-Abnormal Transport}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18791-18801} }

Multimodal Material Segmentation
Yupeng Liang,
Ryosuke Wakaki,
Shohei Nobuhara,
Ko Nishino
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liang_2022_CVPR, author = {Liang, Yupeng and Wakaki, Ryosuke and Nobuhara, Shohei and Nishino, Ko}, title = {Multimodal Material Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19800-19808} }

DynamicEarthNet: Daily Multi-Spectral Satellite Dataset for Semantic Change Segmentation
Aysim Toker,
Lukas Kondmann,
Mark Weber,
Marvin Eisenberger,
Andrés Camero,
Jingliang Hu,
Ariadna Pregel Hoderlein,
Çağlar Şenaras,
Timothy Davis,
Daniel Cremers,
Giovanni Marchisio,
Xiao Xiang Zhu,
Laura Leal-Taixé
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Toker_2022_CVPR, author = {Toker, Aysim and Kondmann, Lukas and Weber, Mark and Eisenberger, Marvin and Camero, Andr\'es and Hu, Jingliang and Hoderlein, Ariadna Pregel and \c{S}enaras, \c{C}a\u{g}lar and Davis, Timothy and Cremers, Daniel and Marchisio, Giovanni and Zhu, Xiao Xiang and Leal-Taix\'e, Laura}, title = {DynamicEarthNet: Daily Multi-Spectral Satellite Dataset for Semantic Change Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21158-21167} }

Quantization-Aware Deep Optics for Diffractive Snapshot Hyperspectral Imaging
Lingen Li,
Lizhi Wang,
Weitao Song,
Lei Zhang,
Zhiwei Xiong,
Hua Huang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Lingen and Wang, Lizhi and Song, Weitao and Zhang, Lei and Xiong, Zhiwei and Huang, Hua}, title = {Quantization-Aware Deep Optics for Diffractive Snapshot Hyperspectral Imaging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19780-19789} }

Improving Video Model Transfer With Dynamic Representation Learning
Yi Li,
Nuno Vasconcelos
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Yi and Vasconcelos, Nuno}, title = {Improving Video Model Transfer With Dynamic Representation Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19280-19291} }

PIE-Net: Photometric Invariant Edge Guided Network for Intrinsic Image Decomposition
Partha Das,
Sezer Karaoglu,
Theo Gevers
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Das_2022_CVPR, author = {Das, Partha and Karaoglu, Sezer and Gevers, Theo}, title = {PIE-Net: Photometric Invariant Edge Guided Network for Intrinsic Image Decomposition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19790-19799} }

QS-Attn: Query-Selected Attention for Contrastive Learning in I2I Translation
Xueqi Hu,
Xinyue Zhou,
Qiusheng Huang,
Zhengyi Shi,
Li Sun,
Qingli Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2022_CVPR, author = {Hu, Xueqi and Zhou, Xinyue and Huang, Qiusheng and Shi, Zhengyi and Sun, Li and Li, Qingli}, title = {QS-Attn: Query-Selected Attention for Contrastive Learning in I2I Translation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18291-18300} }

Adaptive Gating for Single-Photon 3D Imaging
Ryan Po,
Adithya Pediredla,
Ioannis Gkioulekas
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Po_2022_CVPR, author = {Po, Ryan and Pediredla, Adithya and Gkioulekas, Ioannis}, title = {Adaptive Gating for Single-Photon 3D Imaging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16354-16363} }

H4D: Human 4D Modeling by Learning Neural Compositional Representation
Boyan Jiang,
Yinda Zhang,
Xingkui Wei,
Xiangyang Xue,
Yanwei Fu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2022_CVPR, author = {Jiang, Boyan and Zhang, Yinda and Wei, Xingkui and Xue, Xiangyang and Fu, Yanwei}, title = {H4D: Human 4D Modeling by Learning Neural Compositional Representation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19355-19365} }

Cannot See the Forest for the Trees: Aggregating Multiple Viewpoints To Better Classify Objects in Videos
Sukjun Hwang,
Miran Heo,
Seoung Wug Oh,
Seon Joo Kim
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hwang_2022_CVPR, author = {Hwang, Sukjun and Heo, Miran and Oh, Seoung Wug and Kim, Seon Joo}, title = {Cannot See the Forest for the Trees: Aggregating Multiple Viewpoints To Better Classify Objects in Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17052-17061} }

Learning Canonical F-Correlation Projection for Compact Multiview Representation
Yun-Hao Yuan,
Jin Li,
Yun Li,
Jipeng Qiang,
Yi Zhu,
Xiaobo Shen,
Jianping Gou
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yuan_2022_CVPR, author = {Yuan, Yun-Hao and Li, Jin and Li, Yun and Qiang, Jipeng and Zhu, Yi and Shen, Xiaobo and Gou, Jianping}, title = {Learning Canonical F-Correlation Projection for Compact Multiview Representation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19260-19269} }

DIFNet: Boosting Visual Information Flow for Image Captioning
Mingrui Wu,
Xuying Zhang,
Xiaoshuai Sun,
Yiyi Zhou,
Chao Chen,
Jiaxin Gu,
Xing Sun,
Rongrong Ji
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2022_CVPR, author = {Wu, Mingrui and Zhang, Xuying and Sun, Xiaoshuai and Zhou, Yiyi and Chen, Chao and Gu, Jiaxin and Sun, Xing and Ji, Rongrong}, title = {DIFNet: Boosting Visual Information Flow for Image Captioning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18020-18029} }

Tree Energy Loss: Towards Sparsely Annotated Semantic Segmentation
Zhiyuan Liang,
Tiancai Wang,
Xiangyu Zhang,
Jian Sun,
Jianbing Shen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liang_2022_CVPR, author = {Liang, Zhiyuan and Wang, Tiancai and Zhang, Xiangyu and Sun, Jian and Shen, Jianbing}, title = {Tree Energy Loss: Towards Sparsely Annotated Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16907-16916} }

Grounding Answers for Visual Questions Asked by Visually Impaired People
Chongyan Chen,
Samreen Anjum,
Danna Gurari
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Chongyan and Anjum, Samreen and Gurari, Danna}, title = {Grounding Answers for Visual Questions Asked by Visually Impaired People}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19098-19107} }

Automatic Color Image Stitching Using Quaternion Rank-1 Alignment
Jiaxue Li,
Yicong Zhou
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Jiaxue and Zhou, Yicong}, title = {Automatic Color Image Stitching Using Quaternion Rank-1 Alignment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19720-19729} }

VisualGPT: Data-Efficient Adaptation of Pretrained Language Models for Image Captioning
Jun Chen,
Han Guo,
Kai Yi,
Boyang Li,
Mohamed Elhoseiny
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Jun and Guo, Han and Yi, Kai and Li, Boyang and Elhoseiny, Mohamed}, title = {VisualGPT: Data-Efficient Adaptation of Pretrained Language Models for Image Captioning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18030-18040} }

All-Photon Polarimetric Time-of-Flight Imaging
Seung-Hwan Baek,
Felix Heide
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Baek_2022_CVPR, author = {Baek, Seung-Hwan and Heide, Felix}, title = {All-Photon Polarimetric Time-of-Flight Imaging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17876-17885} }

Towards Implicit Text-Guided 3D Shape Generation
Zhengzhe Liu,
Yi Wang,
Xiaojuan Qi,
Chi-Wing Fu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Zhengzhe and Wang, Yi and Qi, Xiaojuan and Fu, Chi-Wing}, title = {Towards Implicit Text-Guided 3D Shape Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17896-17906} }

A Versatile Multi-View Framework for LiDAR-Based 3D Object Detection With Guidance From Panoptic Segmentation
Hamidreza Fazlali,
Yixuan Xu,
Yuan Ren,
Bingbing Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fazlali_2022_CVPR, author = {Fazlali, Hamidreza and Xu, Yixuan and Ren, Yuan and Liu, Bingbing}, title = {A Versatile Multi-View Framework for LiDAR-Based 3D Object Detection With Guidance From Panoptic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17192-17201} }

RFNet: Unsupervised Network for Mutually Reinforcing Multi-Modal Image Registration and Fusion
Han Xu,
Jiayi Ma,
Jiteng Yuan,
Zhuliang Le,
Wei Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Han and Ma, Jiayi and Yuan, Jiteng and Le, Zhuliang and Liu, Wei}, title = {RFNet: Unsupervised Network for Mutually Reinforcing Multi-Modal Image Registration and Fusion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19679-19688} }

CellTypeGraph: A New Geometric Computer Vision Benchmark
Lorenzo Cerrone,
Athul Vijayan,
Tejasvinee Mody,
Kay Schneitz,
Fred A. Hamprecht
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cerrone_2022_CVPR, author = {Cerrone, Lorenzo and Vijayan, Athul and Mody, Tejasvinee and Schneitz, Kay and Hamprecht, Fred A.}, title = {CellTypeGraph: A New Geometric Computer Vision Benchmark}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20897-20907} }

Clustering Plotted Data by Image Segmentation
Tarek Naous,
Srinjay Sarkar,
Abubakar Abid,
James Zou
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Naous_2022_CVPR, author = {Naous, Tarek and Sarkar, Srinjay and Abid, Abubakar and Zou, James}, title = {Clustering Plotted Data by Image Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21499-21504} }

Animal Kingdom: A Large and Diverse Dataset for Animal Behavior Understanding
Xun Long Ng,
Kian Eng Ong,
Qichen Zheng,
Yun Ni,
Si Yong Yeo,
Jun Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ng_2022_CVPR, author = {Ng, Xun Long and Ong, Kian Eng and Zheng, Qichen and Ni, Yun and Yeo, Si Yong and Liu, Jun}, title = {Animal Kingdom: A Large and Diverse Dataset for Animal Behavior Understanding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19023-19034} }

EI-CLIP: Entity-Aware Interventional Contrastive Learning for E-Commerce Cross-Modal Retrieval
Haoyu Ma,
Handong Zhao,
Zhe Lin,
Ajinkya Kale,
Zhangyang Wang,
Tong Yu,
Jiuxiang Gu,
Sunav Choudhary,
Xiaohui Xie
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2022_CVPR, author = {Ma, Haoyu and Zhao, Handong and Lin, Zhe and Kale, Ajinkya and Wang, Zhangyang and Yu, Tong and Gu, Jiuxiang and Choudhary, Sunav and Xie, Xiaohui}, title = {EI-CLIP: Entity-Aware Interventional Contrastive Learning for E-Commerce Cross-Modal Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18051-18061} }

Multi-Dimensional, Nuanced and Subjective - Measuring the Perception of Facial Expressions
De'Aira Bryant,
Siqi Deng,
Nashlie Sephus,
Wei Xia,
Pietro Perona
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bryant_2022_CVPR, author = {Bryant, De'Aira and Deng, Siqi and Sephus, Nashlie and Xia, Wei and Perona, Pietro}, title = {Multi-Dimensional, Nuanced and Subjective - Measuring the Perception of Facial Expressions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20932-20941} }

PyMiceTracking: An Open-Source Toolbox for Real-Time Behavioral Neuroscience Experiments
Richardson Menezes,
Aron de Miranda,
Helton Maia
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Menezes_2022_CVPR, author = {Menezes, Richardson and de Miranda, Aron and Maia, Helton}, title = {PyMiceTracking: An Open-Source Toolbox for Real-Time Behavioral Neuroscience Experiments}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21459-21465} }

Fine-Grained Temporal Contrastive Learning for Weakly-Supervised Temporal Action Localization
Junyu Gao,
Mengyuan Chen,
Changsheng Xu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2022_CVPR, author = {Gao, Junyu and Chen, Mengyuan and Xu, Changsheng}, title = {Fine-Grained Temporal Contrastive Learning for Weakly-Supervised Temporal Action Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19999-20009} }

UTC: A Unified Transformer With Inter-Task Contrastive Learning for Visual Dialog
Cheng Chen,
Zhenshan Tan,
Qingrong Cheng,
Xin Jiang,
Qun Liu,
Yudong Zhu,
Xiaodong Gu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Cheng and Tan, Zhenshan and Cheng, Qingrong and Jiang, Xin and Liu, Qun and Zhu, Yudong and Gu, Xiaodong}, title = {UTC: A Unified Transformer With Inter-Task Contrastive Learning for Visual Dialog}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18103-18112} }

Mimicking the Oracle: An Initial Phase Decorrelation Approach for Class Incremental Learning
Yujun Shi,
Kuangqi Zhou,
Jian Liang,
Zihang Jiang,
Jiashi Feng,
Philip H.S. Torr,
Song Bai,
Vincent Y. F. Tan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shi_2022_CVPR, author = {Shi, Yujun and Zhou, Kuangqi and Liang, Jian and Jiang, Zihang and Feng, Jiashi and Torr, Philip H.S. and Bai, Song and Tan, Vincent Y. F.}, title = {Mimicking the Oracle: An Initial Phase Decorrelation Approach for Class Incremental Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16722-16731} }

RIDDLE: Lidar Data Compression With Range Image Deep Delta Encoding
Xuanyu Zhou,
Charles R. Qi,
Yin Zhou,
Dragomir Anguelov
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Xuanyu and Qi, Charles R. and Zhou, Yin and Anguelov, Dragomir}, title = {RIDDLE: Lidar Data Compression With Range Image Deep Delta Encoding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17212-17221} }

RelTransformer: A Transformer-Based Long-Tail Visual Relationship Recognition
Jun Chen,
Aniket Agarwal,
Sherif Abdelkarim,
Deyao Zhu,
Mohamed Elhoseiny
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Jun and Agarwal, Aniket and Abdelkarim, Sherif and Zhu, Deyao and Elhoseiny, Mohamed}, title = {RelTransformer: A Transformer-Based Long-Tail Visual Relationship Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19507-19517} }

RigidFlow: Self-Supervised Scene Flow Learning on Point Clouds by Local Rigidity Prior
Ruibo Li,
Chi Zhang,
Guosheng Lin,
Zhe Wang,
Chunhua Shen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Ruibo and Zhang, Chi and Lin, Guosheng and Wang, Zhe and Shen, Chunhua}, title = {RigidFlow: Self-Supervised Scene Flow Learning on Point Clouds by Local Rigidity Prior}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16959-16968} }

Personalized Image Aesthetics Assessment With Rich Attributes
Yuzhe Yang,
Liwu Xu,
Leida Li,
Nan Qie,
Yaqian Li,
Peng Zhang,
Yandong Guo
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Yuzhe and Xu, Liwu and Li, Leida and Qie, Nan and Li, Yaqian and Zhang, Peng and Guo, Yandong}, title = {Personalized Image Aesthetics Assessment With Rich Attributes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19861-19869} }

HDNet: High-Resolution Dual-Domain Learning for Spectral Compressive Imaging
Xiaowan Hu,
Yuanhao Cai,
Jing Lin,
Haoqian Wang,
Xin Yuan,
Yulun Zhang,
Radu Timofte,
Luc Van Gool
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2022_CVPR, author = {Hu, Xiaowan and Cai, Yuanhao and Lin, Jing and Wang, Haoqian and Yuan, Xin and Zhang, Yulun and Timofte, Radu and Van Gool, Luc}, title = {HDNet: High-Resolution Dual-Domain Learning for Spectral Compressive Imaging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17542-17551} }

Amodal Panoptic Segmentation
Rohit Mohan,
Abhinav Valada
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Mohan_2022_CVPR, author = {Mohan, Rohit and Valada, Abhinav}, title = {Amodal Panoptic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21023-21032} }

Gravitationally Lensed Black Hole Emission Tomography
Aviad Levis,
Pratul P. Srinivasan,
Andrew A. Chael,
Ren Ng,
Katherine L. Bouman
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Levis_2022_CVPR, author = {Levis, Aviad and Srinivasan, Pratul P. and Chael, Andrew A. and Ng, Ren and Bouman, Katherine L.}, title = {Gravitationally Lensed Black Hole Emission Tomography}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19841-19850} }

3D-Aware Image Synthesis via Learning Structural and Textural Representations
Yinghao Xu,
Sida Peng,
Ceyuan Yang,
Yujun Shen,
Bolei Zhou
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Yinghao and Peng, Sida and Yang, Ceyuan and Shen, Yujun and Zhou, Bolei}, title = {3D-Aware Image Synthesis via Learning Structural and Textural Representations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18430-18439} }

Text-to-Image Synthesis Based on Object-Guided Joint-Decoding Transformer
Fuxiang Wu,
Liu Liu,
Fusheng Hao,
Fengxiang He,
Jun Cheng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2022_CVPR, author = {Wu, Fuxiang and Liu, Liu and Hao, Fusheng and He, Fengxiang and Cheng, Jun}, title = {Text-to-Image Synthesis Based on Object-Guided Joint-Decoding Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18113-18122} }

Unsupervised Vision-and-Language Pre-Training via Retrieval-Based Multi-Granular Alignment
Mingyang Zhou,
Licheng Yu,
Amanpreet Singh,
Mengjiao Wang,
Zhou Yu,
Ning Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Mingyang and Yu, Licheng and Singh, Amanpreet and Wang, Mengjiao and Yu, Zhou and Zhang, Ning}, title = {Unsupervised Vision-and-Language Pre-Training via Retrieval-Based Multi-Granular Alignment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16485-16494} }

PONI: Potential Functions for ObjectGoal Navigation With Interaction-Free Learning
Santhosh Kumar Ramakrishnan,
Devendra Singh Chaplot,
Ziad Al-Halah,
Jitendra Malik,
Kristen Grauman
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ramakrishnan_2022_CVPR, author = {Ramakrishnan, Santhosh Kumar and Chaplot, Devendra Singh and Al-Halah, Ziad and Malik, Jitendra and Grauman, Kristen}, title = {PONI: Potential Functions for ObjectGoal Navigation With Interaction-Free Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18890-18900} }

Exploring Structure-Aware Transformer Over Interaction Proposals for Human-Object Interaction Detection
Yong Zhang,
Yingwei Pan,
Ting Yao,
Rui Huang,
Tao Mei,
Chang-Wen Chen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Yong and Pan, Yingwei and Yao, Ting and Huang, Rui and Mei, Tao and Chen, Chang-Wen}, title = {Exploring Structure-Aware Transformer Over Interaction Proposals for Human-Object Interaction Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19548-19557} }

Glass: Geometric Latent Augmentation for Shape Spaces
Sanjeev Muralikrishnan,
Siddhartha Chaudhuri,
Noam Aigerman,
Vladimir G. Kim,
Matthew Fisher,
Niloy J. Mitra
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Muralikrishnan_2022_CVPR, author = {Muralikrishnan, Sanjeev and Chaudhuri, Siddhartha and Aigerman, Noam and Kim, Vladimir G. and Fisher, Matthew and Mitra, Niloy J.}, title = {Glass: Geometric Latent Augmentation for Shape Spaces}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18552-18561} }

Evading the Simplicity Bias: Training a Diverse Set of Models Discovers Solutions With Superior OOD Generalization
Damien Teney,
Ehsan Abbasnejad,
Simon Lucey,
Anton van den Hengel
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Teney_2022_CVPR, author = {Teney, Damien and Abbasnejad, Ehsan and Lucey, Simon and van den Hengel, Anton}, title = {Evading the Simplicity Bias: Training a Diverse Set of Models Discovers Solutions With Superior OOD Generalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16761-16772} }

Assembly101: A Large-Scale Multi-View Video Dataset for Understanding Procedural Activities
Fadime Sener,
Dibyadip Chatterjee,
Daniel Shelepov,
Kun He,
Dipika Singhania,
Robert Wang,
Angela Yao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sener_2022_CVPR, author = {Sener, Fadime and Chatterjee, Dibyadip and Shelepov, Daniel and He, Kun and Singhania, Dipika and Wang, Robert and Yao, Angela}, title = {Assembly101: A Large-Scale Multi-View Video Dataset for Understanding Procedural Activities}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21096-21106} }

DPICT: Deep Progressive Image Compression Using Trit-Planes
Jae-Han Lee,
Seungmin Jeon,
Kwang Pyo Choi,
Youngo Park,
Chang-Su Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2022_CVPR, author = {Lee, Jae-Han and Jeon, Seungmin and Choi, Kwang Pyo and Park, Youngo and Kim, Chang-Su}, title = {DPICT: Deep Progressive Image Compression Using Trit-Planes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16113-16122} }

Text to Image Generation With Semantic-Spatial Aware GAN
Wentong Liao,
Kai Hu,
Michael Ying Yang,
Bodo Rosenhahn
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liao_2022_CVPR, author = {Liao, Wentong and Hu, Kai and Yang, Michael Ying and Rosenhahn, Bodo}, title = {Text to Image Generation With Semantic-Spatial Aware GAN}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18187-18196} }

PixMix: Dreamlike Pictures Comprehensively Improve Safety Measures
Dan Hendrycks,
Andy Zou,
Mantas Mazeika,
Leonard Tang,
Bo Li,
Dawn Song,
Jacob Steinhardt
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hendrycks_2022_CVPR, author = {Hendrycks, Dan and Zou, Andy and Mazeika, Mantas and Tang, Leonard and Li, Bo and Song, Dawn and Steinhardt, Jacob}, title = {PixMix: Dreamlike Pictures Comprehensively Improve Safety Measures}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16783-16792} }

Generalizable Cross-Modality Medical Image Segmentation via Style Augmentation and Dual Normalization
Ziqi Zhou,
Lei Qi,
Xin Yang,
Dong Ni,
Yinghuan Shi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Ziqi and Qi, Lei and Yang, Xin and Ni, Dong and Shi, Yinghuan}, title = {Generalizable Cross-Modality Medical Image Segmentation via Style Augmentation and Dual Normalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20856-20865} }

TimeReplayer: Unlocking the Potential of Event Cameras for Video Interpolation
Weihua He,
Kaichao You,
Zhendong Qiao,
Xu Jia,
Ziyang Zhang,
Wenhui Wang,
Huchuan Lu,
Yaoyuan Wang,
Jianxing Liao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Weihua and You, Kaichao and Qiao, Zhendong and Jia, Xu and Zhang, Ziyang and Wang, Wenhui and Lu, Huchuan and Wang, Yaoyuan and Liao, Jianxing}, title = {TimeReplayer: Unlocking the Potential of Event Cameras for Video Interpolation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17804-17813} }

Interactive Segmentation and Visualization for Tiny Objects in Multi-Megapixel Images
Chengyuan Xu,
Boning Dong,
Noah Stier,
Curtis McCully,
D. Andrew Howell,
Pradeep Sen,
Tobias Höllerer
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Chengyuan and Dong, Boning and Stier, Noah and McCully, Curtis and Howell, D. Andrew and Sen, Pradeep and H\"ollerer, Tobias}, title = {Interactive Segmentation and Visualization for Tiny Objects in Multi-Megapixel Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21447-21452} }

Scaling Vision Transformers to Gigapixel Images via Hierarchical Self-Supervised Learning
Richard J. Chen,
Chengkuan Chen,
Yicong Li,
Tiffany Y. Chen,
Andrew D. Trister,
Rahul G. Krishnan,
Faisal Mahmood
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Richard J. and Chen, Chengkuan and Li, Yicong and Chen, Tiffany Y. and Trister, Andrew D. and Krishnan, Rahul G. and Mahmood, Faisal}, title = {Scaling Vision Transformers to Gigapixel Images via Hierarchical Self-Supervised Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16144-16155} }

Neural Reflectance for Shape Recovery With Shadow Handling
Junxuan Li,
Hongdong Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Junxuan and Li, Hongdong}, title = {Neural Reflectance for Shape Recovery With Shadow Handling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16221-16230} }

Surface Representation for Point Clouds
Haoxi Ran,
Jun Liu,
Chengjie Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ran_2022_CVPR, author = {Ran, Haoxi and Liu, Jun and Wang, Chengjie}, title = {Surface Representation for Point Clouds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18942-18952} }

DeepLIIF: An Online Platform for Quantification of Clinical Pathology Slides
Parmida Ghahremani,
Joseph Marino,
Ricardo Dodds,
Saad Nadeem
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ghahremani_2022_CVPR, author = {Ghahremani, Parmida and Marino, Joseph and Dodds, Ricardo and Nadeem, Saad}, title = {DeepLIIF: An Online Platform for Quantification of Clinical Pathology Slides}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21399-21405} }

Joint Video Summarization and Moment Localization by Cross-Task Sample Transfer
Hao Jiang,
Yadong Mu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2022_CVPR, author = {Jiang, Hao and Mu, Yadong}, title = {Joint Video Summarization and Moment Localization by Cross-Task Sample Transfer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16388-16398} }

Optical Flow Estimation for Spiking Camera
Liwen Hu,
Rui Zhao,
Ziluo Ding,
Lei Ma,
Boxin Shi,
Ruiqin Xiong,
Tiejun Huang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2022_CVPR, author = {Hu, Liwen and Zhao, Rui and Ding, Ziluo and Ma, Lei and Shi, Boxin and Xiong, Ruiqin and Huang, Tiejun}, title = {Optical Flow Estimation for Spiking Camera}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17844-17853} }

InstaFormer: Instance-Aware Image-to-Image Translation With Transformer
Soohyun Kim,
Jongbeom Baek,
Jihye Park,
Gyeongnyeon Kim,
Seungryong Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Soohyun and Baek, Jongbeom and Park, Jihye and Kim, Gyeongnyeon and Kim, Seungryong}, title = {InstaFormer: Instance-Aware Image-to-Image Translation With Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18321-18331} }

3D-VField: Adversarial Augmentation of Point Clouds for Domain Generalization in 3D Object Detection
Alexander Lehner,
Stefano Gasperini,
Alvaro Marcos-Ramiro,
Michael Schmidt,
Mohammad-Ali Nikouei Mahani,
Nassir Navab,
Benjamin Busam,
Federico Tombari
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lehner_2022_CVPR, author = {Lehner, Alexander and Gasperini, Stefano and Marcos-Ramiro, Alvaro and Schmidt, Michael and Mahani, Mohammad-Ali Nikouei and Navab, Nassir and Busam, Benjamin and Tombari, Federico}, title = {3D-VField: Adversarial Augmentation of Point Clouds for Domain Generalization in 3D Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17295-17304} }

AutoMine: An Unmanned Mine Dataset
Yuchen Li,
Zixuan Li,
Siyu Teng,
Yu Zhang,
Yuhang Zhou,
Yuchang Zhu,
Dongpu Cao,
Bin Tian,
Yunfeng Ai,
Zhe Xuanyuan,
Long Chen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Yuchen and Li, Zixuan and Teng, Siyu and Zhang, Yu and Zhou, Yuhang and Zhu, Yuchang and Cao, Dongpu and Tian, Bin and Ai, Yunfeng and Xuanyuan, Zhe and Chen, Long}, title = {AutoMine: An Unmanned Mine Dataset}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21308-21317} }

Neural Data-Dependent Transform for Learned Image Compression
Dezhao Wang,
Wenhan Yang,
Yueyu Hu,
Jiaying Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Dezhao and Yang, Wenhan and Hu, Yueyu and Liu, Jiaying}, title = {Neural Data-Dependent Transform for Learned Image Compression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17379-17388} }

Evaluation-Oriented Knowledge Distillation for Deep Face Recognition
Yuge Huang,
Jiaxiang Wu,
Xingkun Xu,
Shouhong Ding
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2022_CVPR, author = {Huang, Yuge and Wu, Jiaxiang and Xu, Xingkun and Ding, Shouhong}, title = {Evaluation-Oriented Knowledge Distillation for Deep Face Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18740-18749} }

Improving Subgraph Recognition With Variational Graph Information Bottleneck
Junchi Yu,
Jie Cao,
Ran He
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2022_CVPR, author = {Yu, Junchi and Cao, Jie and He, Ran}, title = {Improving Subgraph Recognition With Variational Graph Information Bottleneck}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19396-19405} }

Synthetic Generation of Face Videos With Plethysmograph Physiology
Zhen Wang,
Yunhao Ba,
Pradyumna Chari,
Oyku Deniz Bozkurt,
Gianna Brown,
Parth Patwa,
Niranjan Vaddi,
Laleh Jalilian,
Achuta Kadambi
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Zhen and Ba, Yunhao and Chari, Pradyumna and Bozkurt, Oyku Deniz and Brown, Gianna and Patwa, Parth and Vaddi, Niranjan and Jalilian, Laleh and Kadambi, Achuta}, title = {Synthetic Generation of Face Videos With Plethysmograph Physiology}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20587-20596} }

TransRAC: Encoding Multi-Scale Temporal Correlation With Transformers for Repetitive Action Counting
Huazhang Hu,
Sixun Dong,
Yiqun Zhao,
Dongze Lian,
Zhengxin Li,
Shenghua Gao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2022_CVPR, author = {Hu, Huazhang and Dong, Sixun and Zhao, Yiqun and Lian, Dongze and Li, Zhengxin and Gao, Shenghua}, title = {TransRAC: Encoding Multi-Scale Temporal Correlation With Transformers for Repetitive Action Counting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19013-19022} }

AdaInt: Learning Adaptive Intervals for 3D Lookup Tables on Real-Time Image Enhancement
Canqian Yang,
Meiguang Jin,
Xu Jia,
Yi Xu,
Ying Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Canqian and Jin, Meiguang and Jia, Xu and Xu, Yi and Chen, Ying}, title = {AdaInt: Learning Adaptive Intervals for 3D Lookup Tables on Real-Time Image Enhancement}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17522-17531} }

RegionCLIP: Region-Based Language-Image Pretraining
Yiwu Zhong,
Jianwei Yang,
Pengchuan Zhang,
Chunyuan Li,
Noel Codella,
Liunian Harold Li,
Luowei Zhou,
Xiyang Dai,
Lu Yuan,
Yin Li,
Jianfeng Gao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhong_2022_CVPR, author = {Zhong, Yiwu and Yang, Jianwei and Zhang, Pengchuan and Li, Chunyuan and Codella, Noel and Li, Liunian Harold and Zhou, Luowei and Dai, Xiyang and Yuan, Lu and Li, Yin and Gao, Jianfeng}, title = {RegionCLIP: Region-Based Language-Image Pretraining}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16793-16803} }

Video Frame Interpolation Transformer
Zhihao Shi,
Xiangyu Xu,
Xiaohong Liu,
Jun Chen,
Ming-Hsuan Yang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shi_2022_CVPR, author = {Shi, Zhihao and Xu, Xiangyu and Liu, Xiaohong and Chen, Jun and Yang, Ming-Hsuan}, title = {Video Frame Interpolation Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17482-17491} }

An Empirical Study of End-to-End Temporal Action Detection
Xiaolong Liu,
Song Bai,
Xiang Bai
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Xiaolong and Bai, Song and Bai, Xiang}, title = {An Empirical Study of End-to-End Temporal Action Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20010-20019} }

Brain-Supervised Image Editing
Keith M. Davis III,
Carlos de la Torre-Ortiz,
Tuukka Ruotsalo
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Davis_2022_CVPR, author = {Davis, III, Keith M. and de la Torre-Ortiz, Carlos and Ruotsalo, Tuukka}, title = {Brain-Supervised Image Editing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18480-18489} }

3D Shape Variational Autoencoder Latent Disentanglement via Mini-Batch Feature Swapping for Bodies and Faces
Simone Foti,
Bongjin Koo,
Danail Stoyanov,
Matthew J. Clarkson
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Foti_2022_CVPR, author = {Foti, Simone and Koo, Bongjin and Stoyanov, Danail and Clarkson, Matthew J.}, title = {3D Shape Variational Autoencoder Latent Disentanglement via Mini-Batch Feature Swapping for Bodies and Faces}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18730-18739} }

RestoreFormer: High-Quality Blind Face Restoration From Undegraded Key-Value Pairs
Zhouxia Wang,
Jiawei Zhang,
Runjian Chen,
Wenping Wang,
Ping Luo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Zhouxia and Zhang, Jiawei and Chen, Runjian and Wang, Wenping and Luo, Ping}, title = {RestoreFormer: High-Quality Blind Face Restoration From Undegraded Key-Value Pairs}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17512-17521} }

Mask-Guided Spectral-Wise Transformer for Efficient Hyperspectral Image Reconstruction
Yuanhao Cai,
Jing Lin,
Xiaowan Hu,
Haoqian Wang,
Xin Yuan,
Yulun Zhang,
Radu Timofte,
Luc Van Gool
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2022_CVPR, author = {Cai, Yuanhao and Lin, Jing and Hu, Xiaowan and Wang, Haoqian and Yuan, Xin and Zhang, Yulun and Timofte, Radu and Van Gool, Luc}, title = {Mask-Guided Spectral-Wise Transformer for Efficient Hyperspectral Image Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17502-17511} }

PPDL: Predicate Probability Distribution Based Loss for Unbiased Scene Graph Generation
Wei Li,
Haiwei Zhang,
Qijie Bai,
Guoqing Zhao,
Ning Jiang,
Xiaojie Yuan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Wei and Zhang, Haiwei and Bai, Qijie and Zhao, Guoqing and Jiang, Ning and Yuan, Xiaojie}, title = {PPDL: Predicate Probability Distribution Based Loss for Unbiased Scene Graph Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19447-19456} }

Coupling Vision and Proprioception for Navigation of Legged Robots
Zipeng Fu,
Ashish Kumar,
Ananye Agarwal,
Haozhi Qi,
Jitendra Malik,
Deepak Pathak
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fu_2022_CVPR, author = {Fu, Zipeng and Kumar, Ashish and Agarwal, Ananye and Qi, Haozhi and Malik, Jitendra and Pathak, Deepak}, title = {Coupling Vision and Proprioception for Navigation of Legged Robots}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17273-17283} }

Fine-Grained Predicates Learning for Scene Graph Generation
Xinyu Lyu,
Lianli Gao,
Yuyu Guo,
Zhou Zhao,
Hao Huang,
Heng Tao Shen,
Jingkuan Song
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lyu_2022_CVPR, author = {Lyu, Xinyu and Gao, Lianli and Guo, Yuyu and Zhao, Zhou and Huang, Hao and Shen, Heng Tao and Song, Jingkuan}, title = {Fine-Grained Predicates Learning for Scene Graph Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19467-19475} }

Neural Head Avatars From Monocular RGB Videos
Philip-William Grassal,
Malte Prinzler,
Titus Leistner,
Carsten Rother,
Matthias Nießner,
Justus Thies
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Grassal_2022_CVPR, author = {Grassal, Philip-William and Prinzler, Malte and Leistner, Titus and Rother, Carsten and Nie{\ss}ner, Matthias and Thies, Justus}, title = {Neural Head Avatars From Monocular RGB Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18653-18664} }

EMOCA: Emotion Driven Monocular Face Capture and Animation
Radek Daněček,
Michael J. Black,
Timo Bolkart
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Danecek_2022_CVPR, author = {Dan\v{e}\v{c}ek, Radek and Black, Michael J. and Bolkart, Timo}, title = {EMOCA: Emotion Driven Monocular Face Capture and Animation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20311-20322} }

Towards Diverse and Natural Scene-Aware 3D Human Motion Synthesis
Jingbo Wang,
Yu Rong,
Jingyuan Liu,
Sijie Yan,
Dahua Lin,
Bo Dai
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Jingbo and Rong, Yu and Liu, Jingyuan and Yan, Sijie and Lin, Dahua and Dai, Bo}, title = {Towards Diverse and Natural Scene-Aware 3D Human Motion Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20460-20469} }

How Much Does Input Data Type Impact Final Face Model Accuracy?
Jiahao Luo,
Fahim Hasan Khan,
Issei Mori,
Akila de Silva,
Eric Sandoval Ruezga,
Minghao Liu,
Alex Pang,
James Davis
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2022_CVPR, author = {Luo, Jiahao and Khan, Fahim Hasan and Mori, Issei and de Silva, Akila and Ruezga, Eric Sandoval and Liu, Minghao and Pang, Alex and Davis, James}, title = {How Much Does Input Data Type Impact Final Face Model Accuracy?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18985-18994} }

HumanNeRF: Free-Viewpoint Rendering of Moving People From Monocular Video
Chung-Yi Weng,
Brian Curless,
Pratul P. Srinivasan,
Jonathan T. Barron,
Ira Kemelmacher-Shlizerman
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Weng_2022_CVPR, author = {Weng, Chung-Yi and Curless, Brian and Srinivasan, Pratul P. and Barron, Jonathan T. and Kemelmacher-Shlizerman, Ira}, title = {HumanNeRF: Free-Viewpoint Rendering of Moving People From Monocular Video}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16210-16220} }

Which Images To Label for Few-Shot Medical Landmark Detection?
Quan Quan,
Qingsong Yao,
Jun Li,
S. Kevin Zhou
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Quan_2022_CVPR, author = {Quan, Quan and Yao, Qingsong and Li, Jun and Zhou, S. Kevin}, title = {Which Images To Label for Few-Shot Medical Landmark Detection?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20606-20616} }

UBoCo: Unsupervised Boundary Contrastive Learning for Generic Event Boundary Detection
Hyolim Kang,
Jinwoo Kim,
Taehyun Kim,
Seon Joo Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kang_2022_CVPR, author = {Kang, Hyolim and Kim, Jinwoo and Kim, Taehyun and Kim, Seon Joo}, title = {UBoCo: Unsupervised Boundary Contrastive Learning for Generic Event Boundary Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20073-20082} }

Both Style and Fog Matter: Cumulative Domain Adaptation for Semantic Foggy Scene Understanding
Xianzheng Ma,
Zhixiang Wang,
Yacheng Zhan,
Yinqiang Zheng,
Zheng Wang,
Dengxin Dai,
Chia-Wen Lin
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2022_CVPR, author = {Ma, Xianzheng and Wang, Zhixiang and Zhan, Yacheng and Zheng, Yinqiang and Wang, Zheng and Dai, Dengxin and Lin, Chia-Wen}, title = {Both Style and Fog Matter: Cumulative Domain Adaptation for Semantic Foggy Scene Understanding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18922-18931} }

Ev-TTA: Test-Time Adaptation for Event-Based Object Recognition
Junho Kim,
Inwoo Hwang,
Young Min Kim
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Junho and Hwang, Inwoo and Kim, Young Min}, title = {Ev-TTA: Test-Time Adaptation for Event-Based Object Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17745-17754} }

NODEO: A Neural Ordinary Differential Equation Based Optimization Framework for Deformable Image Registration
Yifan Wu,
Tom Z. Jiahao,
Jiancong Wang,
Paul A. Yushkevich,
M. Ani Hsieh,
James C. Gee
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2022_CVPR, author = {Wu, Yifan and Jiahao, Tom Z. and Wang, Jiancong and Yushkevich, Paul A. and Hsieh, M. Ani and Gee, James C.}, title = {NODEO: A Neural Ordinary Differential Equation Based Optimization Framework for Deformable Image Registration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20804-20813} }

Pyramid Architecture for Multi-Scale Processing in Point Cloud Segmentation
Dong Nie,
Rui Lan,
Ling Wang,
Xiaofeng Ren
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Nie_2022_CVPR, author = {Nie, Dong and Lan, Rui and Wang, Ling and Ren, Xiaofeng}, title = {Pyramid Architecture for Multi-Scale Processing in Point Cloud Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17284-17294} }

Cross-Architecture Self-Supervised Video Representation Learning
Sheng Guo,
Zihua Xiong,
Yujie Zhong,
Limin Wang,
Xiaobo Guo,
Bing Han,
Weilin Huang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2022_CVPR, author = {Guo, Sheng and Xiong, Zihua and Zhong, Yujie and Wang, Limin and Guo, Xiaobo and Han, Bing and Huang, Weilin}, title = {Cross-Architecture Self-Supervised Video Representation Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19270-19279} }

High-Resolution Image Harmonization via Collaborative Dual Transformations
Wenyan Cong,
Xinhao Tao,
Li Niu,
Jing Liang,
Xuesong Gao,
Qihao Sun,
Liqing Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cong_2022_CVPR, author = {Cong, Wenyan and Tao, Xinhao and Niu, Li and Liang, Jing and Gao, Xuesong and Sun, Qihao and Zhang, Liqing}, title = {High-Resolution Image Harmonization via Collaborative Dual Transformations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18470-18479} }

MM-TTA: Multi-Modal Test-Time Adaptation for 3D Semantic Segmentation
Inkyu Shin,
Yi-Hsuan Tsai,
Bingbing Zhuang,
Samuel Schulter,
Buyu Liu,
Sparsh Garg,
In So Kweon,
Kuk-Jin Yoon
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shin_2022_CVPR, author = {Shin, Inkyu and Tsai, Yi-Hsuan and Zhuang, Bingbing and Schulter, Samuel and Liu, Buyu and Garg, Sparsh and Kweon, In So and Yoon, Kuk-Jin}, title = {MM-TTA: Multi-Modal Test-Time Adaptation for 3D Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16928-16937} }

Towards Bidirectional Arbitrary Image Rescaling: Joint Optimization and Cycle Idempotence
Zhihong Pan,
Baopu Li,
Dongliang He,
Mingde Yao,
Wenhao Wu,
Tianwei Lin,
Xin Li,
Errui Ding
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Pan_2022_CVPR, author = {Pan, Zhihong and Li, Baopu and He, Dongliang and Yao, Mingde and Wu, Wenhao and Lin, Tianwei and Li, Xin and Ding, Errui}, title = {Towards Bidirectional Arbitrary Image Rescaling: Joint Optimization and Cycle Idempotence}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17389-17398} }

Topology Preserving Local Road Network Estimation From Single Onboard Camera Image
Yigit Baran Can,
Alexander Liniger,
Danda Pani Paudel,
Luc Van Gool
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Can_2022_CVPR, author = {Can, Yigit Baran and Liniger, Alexander and Paudel, Danda Pani and Van Gool, Luc}, title = {Topology Preserving Local Road Network Estimation From Single Onboard Camera Image}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17263-17272} }

Eigenlanes: Data-Driven Lane Descriptors for Structurally Diverse Lanes
Dongkwon Jin,
Wonhui Park,
Seong-Gyun Jeong,
Heeyeon Kwon,
Chang-Su Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jin_2022_CVPR, author = {Jin, Dongkwon and Park, Wonhui and Jeong, Seong-Gyun and Kwon, Heeyeon and Kim, Chang-Su}, title = {Eigenlanes: Data-Driven Lane Descriptors for Structurally Diverse Lanes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17163-17171} }

SpaceEdit: Learning a Unified Editing Space for Open-Domain Image Color Editing
Jing Shi,
Ning Xu,
Haitian Zheng,
Alex Smith,
Jiebo Luo,
Chenliang Xu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shi_2022_CVPR, author = {Shi, Jing and Xu, Ning and Zheng, Haitian and Smith, Alex and Luo, Jiebo and Xu, Chenliang}, title = {SpaceEdit: Learning a Unified Editing Space for Open-Domain Image Color Editing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19730-19739} }

Multi-Level Feature Learning for Contrastive Multi-View Clustering
Jie Xu,
Huayi Tang,
Yazhou Ren,
Liang Peng,
Xiaofeng Zhu,
Lifang He
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Jie and Tang, Huayi and Ren, Yazhou and Peng, Liang and Zhu, Xiaofeng and He, Lifang}, title = {Multi-Level Feature Learning for Contrastive Multi-View Clustering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16051-16060} }

Egocentric Prediction of Action Target in 3D
Yiming Li,
Ziang Cao,
Andrew Liang,
Benjamin Liang,
Luoyao Chen,
Hang Zhao,
Chen Feng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Yiming and Cao, Ziang and Liang, Andrew and Liang, Benjamin and Chen, Luoyao and Zhao, Hang and Feng, Chen}, title = {Egocentric Prediction of Action Target in 3D}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21003-21012} }

Towards Real-World Navigation With Deep Differentiable Planners
Shu Ishida,
João F. Henriques
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ishida_2022_CVPR, author = {Ishida, Shu and Henriques, Jo\~ao F.}, title = {Towards Real-World Navigation With Deep Differentiable Planners}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17327-17336} }

Video K-Net: A Simple, Strong, and Unified Baseline for Video Segmentation
Xiangtai Li,
Wenwei Zhang,
Jiangmiao Pang,
Kai Chen,
Guangliang Cheng,
Yunhai Tong,
Chen Change Loy
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Xiangtai and Zhang, Wenwei and Pang, Jiangmiao and Chen, Kai and Cheng, Guangliang and Tong, Yunhai and Loy, Chen Change}, title = {Video K-Net: A Simple, Strong, and Unified Baseline for Video Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18847-18857} }

NeRFReN: Neural Radiance Fields With Reflections
Yuan-Chen Guo,
Di Kang,
Linchao Bao,
Yu He,
Song-Hai Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2022_CVPR, author = {Guo, Yuan-Chen and Kang, Di and Bao, Linchao and He, Yu and Zhang, Song-Hai}, title = {NeRFReN: Neural Radiance Fields With Reflections}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18409-18418} }

SCS-Co: Self-Consistent Style Contrastive Learning for Image Harmonization
Yucheng Hang,
Bin Xia,
Wenming Yang,
Qingmin Liao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hang_2022_CVPR, author = {Hang, Yucheng and Xia, Bin and Yang, Wenming and Liao, Qingmin}, title = {SCS-Co: Self-Consistent Style Contrastive Learning for Image Harmonization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19710-19719} }

Neural Convolutional Surfaces
Luca Morreale,
Noam Aigerman,
Paul Guerrero,
Vladimir G. Kim,
Niloy J. Mitra
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Morreale_2022_CVPR, author = {Morreale, Luca and Aigerman, Noam and Guerrero, Paul and Kim, Vladimir G. and Mitra, Niloy J.}, title = {Neural Convolutional Surfaces}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19333-19342} }

HyperSegNAS: Bridging One-Shot Neural Architecture Search With 3D Medical Image Segmentation Using HyperNet
Cheng Peng,
Andriy Myronenko,
Ali Hatamizadeh,
Vishwesh Nath,
Md Mahfuzur Rahman Siddiquee,
Yufan He,
Daguang Xu,
Rama Chellappa,
Dong Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2022_CVPR, author = {Peng, Cheng and Myronenko, Andriy and Hatamizadeh, Ali and Nath, Vishwesh and Siddiquee, Md Mahfuzur Rahman and He, Yufan and Xu, Daguang and Chellappa, Rama and Yang, Dong}, title = {HyperSegNAS: Bridging One-Shot Neural Architecture Search With 3D Medical Image Segmentation Using HyperNet}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20741-20751} }

A Comprehensive Study of Image Classification Model Sensitivity to Foregrounds, Backgrounds, and Visual Attributes
Mazda Moayeri,
Phillip Pope,
Yogesh Balaji,
Soheil Feizi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Moayeri_2022_CVPR, author = {Moayeri, Mazda and Pope, Phillip and Balaji, Yogesh and Feizi, Soheil}, title = {A Comprehensive Study of Image Classification Model Sensitivity to Foregrounds, Backgrounds, and Visual Attributes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19087-19097} }

ConDor: Self-Supervised Canonicalization of 3D Pose for Partial Shapes
Rahul Sajnani,
Adrien Poulenard,
Jivitesh Jain,
Radhika Dua,
Leonidas J. Guibas,
Srinath Sridhar
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sajnani_2022_CVPR, author = {Sajnani, Rahul and Poulenard, Adrien and Jain, Jivitesh and Dua, Radhika and Guibas, Leonidas J. and Sridhar, Srinath}, title = {ConDor: Self-Supervised Canonicalization of 3D Pose for Partial Shapes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16969-16979} }

Exploring Endogenous Shift for Cross-Domain Detection: A Large-Scale Benchmark and Perturbation Suppression Network
Renshuai Tao,
Hainan Li,
Tianbo Wang,
Yanlu Wei,
Yifu Ding,
Bowei Jin,
Hongping Zhi,
Xianglong Liu,
Aishan Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Tao_2022_CVPR, author = {Tao, Renshuai and Li, Hainan and Wang, Tianbo and Wei, Yanlu and Ding, Yifu and Jin, Bowei and Zhi, Hongping and Liu, Xianglong and Liu, Aishan}, title = {Exploring Endogenous Shift for Cross-Domain Detection: A Large-Scale Benchmark and Perturbation Suppression Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21189-21199} }

VisCUIT: Visual Auditor for Bias in CNN Image Classifier
Seongmin Lee,
Zijie J. Wang,
Judy Hoffman,
Duen Horng (Polo) Chau
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2022_CVPR, author = {Lee, Seongmin and Wang, Zijie J. and Hoffman, Judy and Chau, Duen Horng (Polo)}, title = {VisCUIT: Visual Auditor for Bias in CNN Image Classifier}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21475-21483} }

DirecFormer: A Directed Attention in Transformer Approach to Robust Action Recognition
Thanh-Dat Truong,
Quoc-Huy Bui,
Chi Nhan Duong,
Han-Seok Seo,
Son Lam Phung,
Xin Li,
Khoa Luu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Truong_2022_CVPR, author = {Truong, Thanh-Dat and Bui, Quoc-Huy and Duong, Chi Nhan and Seo, Han-Seok and Phung, Son Lam and Li, Xin and Luu, Khoa}, title = {DirecFormer: A Directed Attention in Transformer Approach to Robust Action Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20030-20040} }

Robust Egocentric Photo-Realistic Facial Expression Transfer for Virtual Reality
Amin Jourabloo,
Fernando De la Torre,
Jason Saragih,
Shih-En Wei,
Stephen Lombardi,
Te-Li Wang,
Danielle Belko,
Autumn Trimble,
Hernan Badino
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jourabloo_2022_CVPR, author = {Jourabloo, Amin and De la Torre, Fernando and Saragih, Jason and Wei, Shih-En and Lombardi, Stephen and Wang, Te-Li and Belko, Danielle and Trimble, Autumn and Badino, Hernan}, title = {Robust Egocentric Photo-Realistic Facial Expression Transfer for Virtual Reality}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20323-20332} }

Distillation Using Oracle Queries for Transformer-Based Human-Object Interaction Detection
Xian Qu,
Changxing Ding,
Xingao Li,
Xubin Zhong,
Dacheng Tao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Qu_2022_CVPR, author = {Qu, Xian and Ding, Changxing and Li, Xingao and Zhong, Xubin and Tao, Dacheng}, title = {Distillation Using Oracle Queries for Transformer-Based Human-Object Interaction Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19558-19567} }

Learning Video Representations of Human Motion From Synthetic Data
Xi Guo,
Wei Wu,
Dongliang Wang,
Jing Su,
Haisheng Su,
Weihao Gan,
Jian Huang,
Qin Yang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2022_CVPR, author = {Guo, Xi and Wu, Wei and Wang, Dongliang and Su, Jing and Su, Haisheng and Gan, Weihao and Huang, Jian and Yang, Qin}, title = {Learning Video Representations of Human Motion From Synthetic Data}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20197-20207} }

BoostMIS: Boosting Medical Image Semi-Supervised Learning With Adaptive Pseudo Labeling and Informative Active Annotation
Wenqiao Zhang,
Lei Zhu,
James Hallinan,
Shengyu Zhang,
Andrew Makmur,
Qingpeng Cai,
Beng Chin Ooi
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Wenqiao and Zhu, Lei and Hallinan, James and Zhang, Shengyu and Makmur, Andrew and Cai, Qingpeng and Ooi, Beng Chin}, title = {BoostMIS: Boosting Medical Image Semi-Supervised Learning With Adaptive Pseudo Labeling and Informative Active Annotation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20666-20676} }

HOI4D: A 4D Egocentric Dataset for Category-Level Human-Object Interaction
Yunze Liu,
Yun Liu,
Che Jiang,
Kangbo Lyu,
Weikang Wan,
Hao Shen,
Boqiang Liang,
Zhoujie Fu,
He Wang,
Li Yi
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Yunze and Liu, Yun and Jiang, Che and Lyu, Kangbo and Wan, Weikang and Shen, Hao and Liang, Boqiang and Fu, Zhoujie and Wang, He and Yi, Li}, title = {HOI4D: A 4D Egocentric Dataset for Category-Level Human-Object Interaction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21013-21022} }

Collaborative Transformers for Grounded Situation Recognition
Junhyeong Cho,
Youngseok Yoon,
Suha Kwak
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cho_2022_CVPR, author = {Cho, Junhyeong and Yoon, Youngseok and Kwak, Suha}, title = {Collaborative Transformers for Grounded Situation Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19659-19668} }

Vox2Cortex: Fast Explicit Reconstruction of Cortical Surfaces From 3D MRI Scans With Geometric Deep Neural Networks
Fabian Bongratz,
Anne-Marie Rickmann,
Sebastian Pölsterl,
Christian Wachinger
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bongratz_2022_CVPR, author = {Bongratz, Fabian and Rickmann, Anne-Marie and P\"olsterl, Sebastian and Wachinger, Christian}, title = {Vox2Cortex: Fast Explicit Reconstruction of Cortical Surfaces From 3D MRI Scans With Geometric Deep Neural Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20773-20783} }

ScanQA: 3D Question Answering for Spatial Scene Understanding
Daichi Azuma,
Taiki Miyanishi,
Shuhei Kurita,
Motoaki Kawanabe
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Azuma_2022_CVPR, author = {Azuma, Daichi and Miyanishi, Taiki and Kurita, Shuhei and Kawanabe, Motoaki}, title = {ScanQA: 3D Question Answering for Spatial Scene Understanding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19129-19139} }

Class-Incremental Learning by Knowledge Distillation With Adaptive Feature Consolidation
Minsoo Kang,
Jaeyoo Park,
Bohyung Han
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kang_2022_CVPR, author = {Kang, Minsoo and Park, Jaeyoo and Han, Bohyung}, title = {Class-Incremental Learning by Knowledge Distillation With Adaptive Feature Consolidation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16071-16080} }

Learning Program Representations for Food Images and Cooking Recipes
Dim P. Papadopoulos,
Enrique Mora,
Nadiia Chepurko,
Kuan Wei Huang,
Ferda Ofli,
Antonio Torralba
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Papadopoulos_2022_CVPR, author = {Papadopoulos, Dim P. and Mora, Enrique and Chepurko, Nadiia and Huang, Kuan Wei and Ofli, Ferda and Torralba, Antonio}, title = {Learning Program Representations for Food Images and Cooking Recipes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16559-16569} }

Directional Self-Supervised Learning for Heavy Image Augmentations
Yalong Bai,
Yifan Yang,
Wei Zhang,
Tao Mei
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bai_2022_CVPR, author = {Bai, Yalong and Yang, Yifan and Zhang, Wei and Mei, Tao}, title = {Directional Self-Supervised Learning for Heavy Image Augmentations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16692-16701} }

No-Reference Point Cloud Quality Assessment via Domain Adaptation
Qi Yang,
Yipeng Liu,
Siheng Chen,
Yiling Xu,
Jun Sun
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Qi and Liu, Yipeng and Chen, Siheng and Xu, Yiling and Sun, Jun}, title = {No-Reference Point Cloud Quality Assessment via Domain Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21179-21188} }

Comprehending and Ordering Semantics for Image Captioning
Yehao Li,
Yingwei Pan,
Ting Yao,
Tao Mei
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Yehao and Pan, Yingwei and Yao, Ting and Mei, Tao}, title = {Comprehending and Ordering Semantics for Image Captioning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17990-17999} }

A Large-Scale Comprehensive Dataset and Copy-Overlap Aware Evaluation Protocol for Segment-Level Video Copy Detection
Sifeng He,
Xudong Yang,
Chen Jiang,
Gang Liang,
Wei Zhang,
Tan Pan,
Qing Wang,
Furong Xu,
Chunguang Li,
JinXiong Liu,
Hui Xu,
Kaiming Huang,
Yuan Cheng,
Feng Qian,
Xiaobo Zhang,
Lei Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Sifeng and Yang, Xudong and Jiang, Chen and Liang, Gang and Zhang, Wei and Pan, Tan and Wang, Qing and Xu, Furong and Li, Chunguang and Liu, JinXiong and Xu, Hui and Huang, Kaiming and Cheng, Yuan and Qian, Feng and Zhang, Xiaobo and Yang, Lei}, title = {A Large-Scale Comprehensive Dataset and Copy-Overlap Aware Evaluation Protocol for Segment-Level Video Copy Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21086-21095} }

GaTector: A Unified Framework for Gaze Object Prediction
Binglu Wang,
Tao Hu,
Baoshan Li,
Xiaojuan Chen,
Zhijie Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Binglu and Hu, Tao and Li, Baoshan and Chen, Xiaojuan and Zhang, Zhijie}, title = {GaTector: A Unified Framework for Gaze Object Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19588-19597} }

LaTr: Layout-Aware Transformer for Scene-Text VQA
Ali Furkan Biten,
Ron Litman,
Yusheng Xie,
Srikar Appalaraju,
R. Manmatha
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Biten_2022_CVPR, author = {Biten, Ali Furkan and Litman, Ron and Xie, Yusheng and Appalaraju, Srikar and Manmatha, R.}, title = {LaTr: Layout-Aware Transformer for Scene-Text VQA}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16548-16558} }

HeadNeRF: A Real-Time NeRF-Based Parametric Head Model
Yang Hong,
Bo Peng,
Haiyao Xiao,
Ligang Liu,
Juyong Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hong_2022_CVPR, author = {Hong, Yang and Peng, Bo and Xiao, Haiyao and Liu, Ligang and Zhang, Juyong}, title = {HeadNeRF: A Real-Time NeRF-Based Parametric Head Model}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20374-20384} }

Replacing Labeled Real-Image Datasets With Auto-Generated Contours
Hirokatsu Kataoka,
Ryo Hayamizu,
Ryosuke Yamada,
Kodai Nakashima,
Sora Takashima,
Xinyu Zhang,
Edgar Josafat Martinez-Noriega,
Nakamasa Inoue,
Rio Yokota
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Kataoka_2022_CVPR, author = {Kataoka, Hirokatsu and Hayamizu, Ryo and Yamada, Ryosuke and Nakashima, Kodai and Takashima, Sora and Zhang, Xinyu and Martinez-Noriega, Edgar Josafat and Inoue, Nakamasa and Yokota, Rio}, title = {Replacing Labeled Real-Image Datasets With Auto-Generated Contours}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21232-21241} }

WebQA: Multihop and Multimodal QA
Yingshan Chang,
Mridu Narang,
Hisami Suzuki,
Guihong Cao,
Jianfeng Gao,
Yonatan Bisk
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chang_2022_CVPR, author = {Chang, Yingshan and Narang, Mridu and Suzuki, Hisami and Cao, Guihong and Gao, Jianfeng and Bisk, Yonatan}, title = {WebQA: Multihop and Multimodal QA}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16495-16504} }

Towards Language-Free Training for Text-to-Image Generation
Yufan Zhou,
Ruiyi Zhang,
Changyou Chen,
Chunyuan Li,
Chris Tensmeyer,
Tong Yu,
Jiuxiang Gu,
Jinhui Xu,
Tong Sun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Yufan and Zhang, Ruiyi and Chen, Changyou and Li, Chunyuan and Tensmeyer, Chris and Yu, Tong and Gu, Jiuxiang and Xu, Jinhui and Sun, Tong}, title = {Towards Language-Free Training for Text-to-Image Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17907-17917} }

Learning Affinity From Attention: End-to-End Weakly-Supervised Semantic Segmentation With Transformers
Lixiang Ru,
Yibing Zhan,
Baosheng Yu,
Bo Du
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ru_2022_CVPR, author = {Ru, Lixiang and Zhan, Yibing and Yu, Baosheng and Du, Bo}, title = {Learning Affinity From Attention: End-to-End Weakly-Supervised Semantic Segmentation With Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16846-16855} }

FERV39k: A Large-Scale Multi-Scene Dataset for Facial Expression Recognition in Videos
Yan Wang,
Yixuan Sun,
Yiwen Huang,
Zhongying Liu,
Shuyong Gao,
Wei Zhang,
Weifeng Ge,
Wenqiang Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Yan and Sun, Yixuan and Huang, Yiwen and Liu, Zhongying and Gao, Shuyong and Zhang, Wei and Ge, Weifeng and Zhang, Wenqiang}, title = {FERV39k: A Large-Scale Multi-Scene Dataset for Facial Expression Recognition in Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20922-20931} }

Omnivore: A Single Model for Many Visual Modalities
Rohit Girdhar,
Mannat Singh,
Nikhila Ravi,
Laurens van der Maaten,
Armand Joulin,
Ishan Misra
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Girdhar_2022_CVPR, author = {Girdhar, Rohit and Singh, Mannat and Ravi, Nikhila and van der Maaten, Laurens and Joulin, Armand and Misra, Ishan}, title = {Omnivore: A Single Model for Many Visual Modalities}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16102-16112} }

DAIR-V2X: A Large-Scale Dataset for Vehicle-Infrastructure Cooperative 3D Object Detection
Haibao Yu,
Yizhen Luo,
Mao Shu,
Yiyi Huo,
Zebang Yang,
Yifeng Shi,
Zhenglong Guo,
Hanyu Li,
Xing Hu,
Jirui Yuan,
Zaiqing Nie
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2022_CVPR, author = {Yu, Haibao and Luo, Yizhen and Shu, Mao and Huo, Yiyi and Yang, Zebang and Shi, Yifeng and Guo, Zhenglong and Li, Hanyu and Hu, Xing and Yuan, Jirui and Nie, Zaiqing}, title = {DAIR-V2X: A Large-Scale Dataset for Vehicle-Infrastructure Cooperative 3D Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21361-21370} }

Uncertainty-Aware Adaptation for Self-Supervised 3D Human Pose Estimation
Jogendra Nath Kundu,
Siddharth Seth,
Pradyumna YM,
Varun Jampani,
Anirban Chakraborty,
R. Venkatesh Babu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kundu_2022_CVPR, author = {Kundu, Jogendra Nath and Seth, Siddharth and YM, Pradyumna and Jampani, Varun and Chakraborty, Anirban and Babu, R. Venkatesh}, title = {Uncertainty-Aware Adaptation for Self-Supervised 3D Human Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20448-20459} }

Semi-Supervised Wide-Angle Portraits Correction by Multi-Scale Transformer
Fushun Zhu,
Shan Zhao,
Peng Wang,
Hao Wang,
Hua Yan,
Shuaicheng Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2022_CVPR, author = {Zhu, Fushun and Zhao, Shan and Wang, Peng and Wang, Hao and Yan, Hua and Liu, Shuaicheng}, title = {Semi-Supervised Wide-Angle Portraits Correction by Multi-Scale Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19689-19698} }

Is Mapping Necessary for Realistic PointGoal Navigation?
Ruslan Partsey,
Erik Wijmans,
Naoki Yokoyama,
Oles Dobosevych,
Dhruv Batra,
Oleksandr Maksymets
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Partsey_2022_CVPR, author = {Partsey, Ruslan and Wijmans, Erik and Yokoyama, Naoki and Dobosevych, Oles and Batra, Dhruv and Maksymets, Oleksandr}, title = {Is Mapping Necessary for Realistic PointGoal Navigation?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17232-17241} }

Node-Aligned Graph Convolutional Network for Whole-Slide Image Representation and Classification
Yonghang Guan,
Jun Zhang,
Kuan Tian,
Sen Yang,
Pei Dong,
Jinxi Xiang,
Wei Yang,
Junzhou Huang,
Yuyao Zhang,
Xiao Han
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Guan_2022_CVPR, author = {Guan, Yonghang and Zhang, Jun and Tian, Kuan and Yang, Sen and Dong, Pei and Xiang, Jinxi and Yang, Wei and Huang, Junzhou and Zhang, Yuyao and Han, Xiao}, title = {Node-Aligned Graph Convolutional Network for Whole-Slide Image Representation and Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18813-18823} }

Object-Relation Reasoning Graph for Action Recognition
Yangjun Ou,
Li Mi,
Zhenzhong Chen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ou_2022_CVPR, author = {Ou, Yangjun and Mi, Li and Chen, Zhenzhong}, title = {Object-Relation Reasoning Graph for Action Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20133-20142} }

FaceVerse: A Fine-Grained and Detail-Controllable 3D Face Morphable Model From a Hybrid Dataset
Lizhen Wang,
Zhiyuan Chen,
Tao Yu,
Chenguang Ma,
Liang Li,
Yebin Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Lizhen and Chen, Zhiyuan and Yu, Tao and Ma, Chenguang and Li, Liang and Liu, Yebin}, title = {FaceVerse: A Fine-Grained and Detail-Controllable 3D Face Morphable Model From a Hybrid Dataset}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20333-20342} }

Bring Evanescent Representations to Life in Lifelong Class Incremental Learning
Marco Toldo,
Mete Ozay
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Toldo_2022_CVPR, author = {Toldo, Marco and Ozay, Mete}, title = {Bring Evanescent Representations to Life in Lifelong Class Incremental Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16732-16741} }

Look Back and Forth: Video Super-Resolution With Explicit Temporal Difference Modeling
Takashi Isobe,
Xu Jia,
Xin Tao,
Changlin Li,
Ruihuang Li,
Yongjie Shi,
Jing Mu,
Huchuan Lu,
Yu-Wing Tai
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Isobe_2022_CVPR, author = {Isobe, Takashi and Jia, Xu and Tao, Xin and Li, Changlin and Li, Ruihuang and Shi, Yongjie and Mu, Jing and Lu, Huchuan and Tai, Yu-Wing}, title = {Look Back and Forth: Video Super-Resolution With Explicit Temporal Difference Modeling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17411-17420} }

A Stitch in Time Saves Nine: A Train-Time Regularizing Loss for Improved Neural Network Calibration
Ramya Hebbalaguppe,
Jatin Prakash,
Neelabh Madan,
Chetan Arora
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hebbalaguppe_2022_CVPR, author = {Hebbalaguppe, Ramya and Prakash, Jatin and Madan, Neelabh and Arora, Chetan}, title = {A Stitch in Time Saves Nine: A Train-Time Regularizing Loss for Improved Neural Network Calibration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16081-16090} }

Deep Image-Based Illumination Harmonization
Zhongyun Bao,
Chengjiang Long,
Gang Fu,
Daquan Liu,
Yuanzhen Li,
Jiaming Wu,
Chunxia Xiao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bao_2022_CVPR, author = {Bao, Zhongyun and Long, Chengjiang and Fu, Gang and Liu, Daquan and Li, Yuanzhen and Wu, Jiaming and Xiao, Chunxia}, title = {Deep Image-Based Illumination Harmonization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18542-18551} }

Harmony: A Generic Unsupervised Approach for Disentangling Semantic Content From Parameterized Transformations
Mostofa Rafid Uddin,
Gregory Howe,
Xiangrui Zeng,
Min Xu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Uddin_2022_CVPR, author = {Uddin, Mostofa Rafid and Howe, Gregory and Zeng, Xiangrui and Xu, Min}, title = {Harmony: A Generic Unsupervised Approach for Disentangling Semantic Content From Parameterized Transformations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20646-20655} }

Talking Face Generation With Multilingual TTS
Hyoung-Kyu Song,
Sang Hoon Woo,
Junhyeok Lee,
Seungmin Yang,
Hyunjae Cho,
Youseong Lee,
Dongho Choi,
Kang-wook Kim
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Song_2022_CVPR, author = {Song, Hyoung-Kyu and Woo, Sang Hoon and Lee, Junhyeok and Yang, Seungmin and Cho, Hyunjae and Lee, Youseong and Choi, Dongho and Kim, Kang-wook}, title = {Talking Face Generation With Multilingual TTS}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21425-21430} }

Kernelized Few-Shot Object Detection With Efficient Integral Aggregation
Shan Zhang,
Lei Wang,
Naila Murray,
Piotr Koniusz
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Shan and Wang, Lei and Murray, Naila and Koniusz, Piotr}, title = {Kernelized Few-Shot Object Detection With Efficient Integral Aggregation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19207-19216} }

Context-Aware Video Reconstruction for Rolling Shutter Cameras
Bin Fan,
Yuchao Dai,
Zhiyuan Zhang,
Qi Liu,
Mingyi He
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2022_CVPR, author = {Fan, Bin and Dai, Yuchao and Zhang, Zhiyuan and Liu, Qi and He, Mingyi}, title = {Context-Aware Video Reconstruction for Rolling Shutter Cameras}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17572-17582} }

Robust Contrastive Learning Against Noisy Views
Ching-Yao Chuang,
R Devon Hjelm,
Xin Wang,
Vibhav Vineet,
Neel Joshi,
Antonio Torralba,
Stefanie Jegelka,
Yale Song
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chuang_2022_CVPR, author = {Chuang, Ching-Yao and Hjelm, R Devon and Wang, Xin and Vineet, Vibhav and Joshi, Neel and Torralba, Antonio and Jegelka, Stefanie and Song, Yale}, title = {Robust Contrastive Learning Against Noisy Views}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16670-16681} }

RSTT: Real-Time Spatial Temporal Transformer for Space-Time Video Super-Resolution
Zhicheng Geng,
Luming Liang,
Tianyu Ding,
Ilya Zharkov
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Geng_2022_CVPR, author = {Geng, Zhicheng and Liang, Luming and Ding, Tianyu and Zharkov, Ilya}, title = {RSTT: Real-Time Spatial Temporal Transformer for Space-Time Video Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17441-17451} }

Learning Memory-Augmented Unidirectional Metrics for Cross-Modality Person Re-Identification
Jialun Liu,
Yifan Sun,
Feng Zhu,
Hongbin Pei,
Yi Yang,
Wenhui Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Jialun and Sun, Yifan and Zhu, Feng and Pei, Hongbin and Yang, Yi and Li, Wenhui}, title = {Learning Memory-Augmented Unidirectional Metrics for Cross-Modality Person Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19366-19375} }

Partial Class Activation Attention for Semantic Segmentation
Sun-Ao Liu,
Hongtao Xie,
Hai Xu,
Yongdong Zhang,
Qi Tian
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Sun-Ao and Xie, Hongtao and Xu, Hai and Zhang, Yongdong and Tian, Qi}, title = {Partial Class Activation Attention for Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16836-16845} }

SkinningNet: Two-Stream Graph Convolutional Neural Network for Skinning Prediction of Synthetic Characters
Albert Mosella-Montoro,
Javier Ruiz-Hidalgo
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Mosella-Montoro_2022_CVPR, author = {Mosella-Montoro, Albert and Ruiz-Hidalgo, Javier}, title = {SkinningNet: Two-Stream Graph Convolutional Neural Network for Skinning Prediction of Synthetic Characters}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18593-18602} }

Cross-Modal Representation Learning for Zero-Shot Action Recognition
Chung-Ching Lin,
Kevin Lin,
Lijuan Wang,
Zicheng Liu,
Linjie Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2022_CVPR, author = {Lin, Chung-Ching and Lin, Kevin and Wang, Lijuan and Liu, Zicheng and Li, Linjie}, title = {Cross-Modal Representation Learning for Zero-Shot Action Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19978-19988} }

Conditional Prompt Learning for Vision-Language Models
Kaiyang Zhou,
Jingkang Yang,
Chen Change Loy,
Ziwei Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2022_CVPR, author = {Zhou, Kaiyang and Yang, Jingkang and Loy, Chen Change and Liu, Ziwei}, title = {Conditional Prompt Learning for Vision-Language Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16816-16825} }

Affine Medical Image Registration With Coarse-To-Fine Vision Transformer
Tony C. W. Mok,
Albert C. S. Chung
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mok_2022_CVPR, author = {Mok, Tony C. W. and Chung, Albert C. S.}, title = {Affine Medical Image Registration With Coarse-To-Fine Vision Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20835-20844} }

SMPL-A: Modeling Person-Specific Deformable Anatomy
Hengtao Guo,
Benjamin Planche,
Meng Zheng,
Srikrishna Karanam,
Terrence Chen,
Ziyan Wu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2022_CVPR, author = {Guo, Hengtao and Planche, Benjamin and Zheng, Meng and Karanam, Srikrishna and Chen, Terrence and Wu, Ziyan}, title = {SMPL-A: Modeling Person-Specific Deformable Anatomy}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20814-20823} }

A Differentiable Two-Stage Alignment Scheme for Burst Image Reconstruction With Large Shift
Shi Guo,
Xi Yang,
Jianqi Ma,
Gaofeng Ren,
Lei Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2022_CVPR, author = {Guo, Shi and Yang, Xi and Ma, Jianqi and Ren, Gaofeng and Zhang, Lei}, title = {A Differentiable Two-Stage Alignment Scheme for Burst Image Reconstruction With Large Shift}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17472-17481} }

Unifying Panoptic Segmentation for Autonomous Driving
Oliver Zendel,
Matthias Schörghuber,
Bernhard Rainer,
Markus Murschitz,
Csaba Beleznai
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zendel_2022_CVPR, author = {Zendel, Oliver and Sch\"orghuber, Matthias and Rainer, Bernhard and Murschitz, Markus and Beleznai, Csaba}, title = {Unifying Panoptic Segmentation for Autonomous Driving}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21351-21360} }

On the Road to Online Adaptation for Semantic Image Segmentation
Riccardo Volpi,
Pau De Jorge,
Diane Larlus,
Gabriela Csurka
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Volpi_2022_CVPR, author = {Volpi, Riccardo and De Jorge, Pau and Larlus, Diane and Csurka, Gabriela}, title = {On the Road to Online Adaptation for Semantic Image Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19184-19195} }

Masked Autoencoders Are Scalable Vision Learners
Kaiming He,
Xinlei Chen,
Saining Xie,
Yanghao Li,
Piotr Dollár,
Ross Girshick
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{He_2022_CVPR, author = {He, Kaiming and Chen, Xinlei and Xie, Saining and Li, Yanghao and Doll\'ar, Piotr and Girshick, Ross}, title = {Masked Autoencoders Are Scalable Vision Learners}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16000-16009} }

Point-BERT: Pre-Training 3D Point Cloud Transformers With Masked Point Modeling
Xumin Yu,
Lulu Tang,
Yongming Rao,
Tiejun Huang,
Jie Zhou,
Jiwen Lu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2022_CVPR, author = {Yu, Xumin and Tang, Lulu and Rao, Yongming and Huang, Tiejun and Zhou, Jie and Lu, Jiwen}, title = {Point-BERT: Pre-Training 3D Point Cloud Transformers With Masked Point Modeling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19313-19322} }

Crowd Counting in the Frequency Domain
Weibo Shu,
Jia Wan,
Kay Chen Tan,
Sam Kwong,
Antoni B. Chan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shu_2022_CVPR, author = {Shu, Weibo and Wan, Jia and Tan, Kay Chen and Kwong, Sam and Chan, Antoni B.}, title = {Crowd Counting in the Frequency Domain}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19618-19627} }

Aladdin: Joint Atlas Building and Diffeomorphic Registration Learning With Pairwise Alignment
Zhipeng Ding,
Marc Niethammer
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2022_CVPR, author = {Ding, Zhipeng and Niethammer, Marc}, title = {Aladdin: Joint Atlas Building and Diffeomorphic Registration Learning With Pairwise Alignment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20784-20793} }

Learning sRGB-to-Raw-RGB De-Rendering With Content-Aware Metadata
Seonghyeon Nam,
Abhijith Punnappurath,
Marcus A. Brubaker,
Michael S. Brown
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Nam_2022_CVPR, author = {Nam, Seonghyeon and Punnappurath, Abhijith and Brubaker, Marcus A. and Brown, Michael S.}, title = {Learning sRGB-to-Raw-RGB De-Rendering With Content-Aware Metadata}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17704-17713} }

Point Cloud Color Constancy
Xiaoyan Xing,
Yanlin Qian,
Sibo Feng,
Yuhan Dong,
Jiří Matas
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xing_2022_CVPR, author = {Xing, Xiaoyan and Qian, Yanlin and Feng, Sibo and Dong, Yuhan and Matas, Ji\v{r}{\'\i}}, title = {Point Cloud Color Constancy}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19750-19759} }

Towards an End-to-End Framework for Flow-Guided Video Inpainting
Zhen Li,
Cheng-Ze Lu,
Jianhua Qin,
Chun-Le Guo,
Ming-Ming Cheng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Zhen and Lu, Cheng-Ze and Qin, Jianhua and Guo, Chun-Le and Cheng, Ming-Ming}, title = {Towards an End-to-End Framework for Flow-Guided Video Inpainting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17562-17571} }

CrossLoc: Scalable Aerial Localization Assisted by Multimodal Synthetic Data
Qi Yan,
Jianhao Zheng,
Simon Reding,
Shanci Li,
Iordan Doytchinov
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2022_CVPR, author = {Yan, Qi and Zheng, Jianhao and Reding, Simon and Li, Shanci and Doytchinov, Iordan}, title = {CrossLoc: Scalable Aerial Localization Assisted by Multimodal Synthetic Data}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17358-17368} }

On Learning Contrastive Representations for Learning With Noisy Labels
Li Yi,
Sheng Liu,
Qi She,
A. Ian McLeod,
Boyu Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yi_2022_CVPR, author = {Yi, Li and Liu, Sheng and She, Qi and McLeod, A. Ian and Wang, Boyu}, title = {On Learning Contrastive Representations for Learning With Noisy Labels}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16682-16691} }

Modeling Indirect Illumination for Inverse Rendering
Yuanqing Zhang,
Jiaming Sun,
Xingyi He,
Huan Fu,
Rongfei Jia,
Xiaowei Zhou
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Yuanqing and Sun, Jiaming and He, Xingyi and Fu, Huan and Jia, Rongfei and Zhou, Xiaowei}, title = {Modeling Indirect Illumination for Inverse Rendering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18643-18652} }

BACON: Band-Limited Coordinate Networks for Multiscale Scene Representation
David B. Lindell,
Dave Van Veen,
Jeong Joon Park,
Gordon Wetzstein
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lindell_2022_CVPR, author = {Lindell, David B. and Van Veen, Dave and Park, Jeong Joon and Wetzstein, Gordon}, title = {BACON: Band-Limited Coordinate Networks for Multiscale Scene Representation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16252-16262} }

Modeling sRGB Camera Noise With Normalizing Flows
Shayan Kousha,
Ali Maleky,
Michael S. Brown,
Marcus A. Brubaker
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kousha_2022_CVPR, author = {Kousha, Shayan and Maleky, Ali and Brown, Michael S. and Brubaker, Marcus A.}, title = {Modeling sRGB Camera Noise With Normalizing Flows}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17463-17471} }

Reference-Based Video Super-Resolution Using Multi-Camera Video Triplets
Junyong Lee,
Myeonghee Lee,
Sunghyun Cho,
Seungyong Lee
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2022_CVPR, author = {Lee, Junyong and Lee, Myeonghee and Cho, Sunghyun and Lee, Seungyong}, title = {Reference-Based Video Super-Resolution Using Multi-Camera Video Triplets}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17824-17833} }

Self-Supervised Image Representation Learning With Geometric Set Consistency
Nenglun Chen,
Lei Chu,
Hao Pan,
Yan Lu,
Wenping Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Nenglun and Chu, Lei and Pan, Hao and Lu, Yan and Wang, Wenping}, title = {Self-Supervised Image Representation Learning With Geometric Set Consistency}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19292-19302} }

GEN-VLKT: Simplify Association and Enhance Interaction Understanding for HOI Detection
Yue Liao,
Aixi Zhang,
Miao Lu,
Yongliang Wang,
Xiaobo Li,
Si Liu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liao_2022_CVPR, author = {Liao, Yue and Zhang, Aixi and Lu, Miao and Wang, Yongliang and Li, Xiaobo and Liu, Si}, title = {GEN-VLKT: Simplify Association and Enhance Interaction Understanding for HOI Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20123-20132} }

Global Matching With Overlapping Attention for Optical Flow Estimation
Shiyu Zhao,
Long Zhao,
Zhixing Zhang,
Enyu Zhou,
Dimitris Metaxas
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2022_CVPR, author = {Zhao, Shiyu and Zhao, Long and Zhang, Zhixing and Zhou, Enyu and Metaxas, Dimitris}, title = {Global Matching With Overlapping Attention for Optical Flow Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17592-17601} }

Rethinking Efficient Lane Detection via Curve Modeling
Zhengyang Feng,
Shaohua Guo,
Xin Tan,
Ke Xu,
Min Wang,
Lizhuang Ma
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Feng_2022_CVPR, author = {Feng, Zhengyang and Guo, Shaohua and Tan, Xin and Xu, Ke and Wang, Min and Ma, Lizhuang}, title = {Rethinking Efficient Lane Detection via Curve Modeling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17062-17070} }

Co-Advise: Cross Inductive Bias Distillation
Sucheng Ren,
Zhengqi Gao,
Tianyu Hua,
Zihui Xue,
Yonglong Tian,
Shengfeng He,
Hang Zhao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ren_2022_CVPR, author = {Ren, Sucheng and Gao, Zhengqi and Hua, Tianyu and Xue, Zihui and Tian, Yonglong and He, Shengfeng and Zhao, Hang}, title = {Co-Advise: Cross Inductive Bias Distillation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16773-16782} }

DTFD-MIL: Double-Tier Feature Distillation Multiple Instance Learning for Histopathology Whole Slide Image Classification
Hongrun Zhang,
Yanda Meng,
Yitian Zhao,
Yihong Qiao,
Xiaoyun Yang,
Sarah E. Coupland,
Yalin Zheng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Hongrun and Meng, Yanda and Zhao, Yitian and Qiao, Yihong and Yang, Xiaoyun and Coupland, Sarah E. and Zheng, Yalin}, title = {DTFD-MIL: Double-Tier Feature Distillation Multiple Instance Learning for Histopathology Whole Slide Image Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18802-18812} }

Deep Generalized Unfolding Networks for Image Restoration
Chong Mou,
Qian Wang,
Jian Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mou_2022_CVPR, author = {Mou, Chong and Wang, Qian and Zhang, Jian}, title = {Deep Generalized Unfolding Networks for Image Restoration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17399-17410} }

Robust Cross-Modal Representation Learning With Progressive Self-Distillation
Alex Andonian,
Shixing Chen,
Raffay Hamid
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Andonian_2022_CVPR, author = {Andonian, Alex and Chen, Shixing and Hamid, Raffay}, title = {Robust Cross-Modal Representation Learning With Progressive Self-Distillation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16430-16441} }

Compressive Single-Photon 3D Cameras
Felipe Gutierrez-Barragan,
Atul Ingle,
Trevor Seets,
Mohit Gupta,
Andreas Velten
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Gutierrez-Barragan_2022_CVPR, author = {Gutierrez-Barragan, Felipe and Ingle, Atul and Seets, Trevor and Gupta, Mohit and Velten, Andreas}, title = {Compressive Single-Photon 3D Cameras}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17854-17864} }

Rethinking Controllable Variational Autoencoders
Huajie Shao,
Yifei Yang,
Haohong Lin,
Longzhong Lin,
Yizhuo Chen,
Qinmin Yang,
Han Zhao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shao_2022_CVPR, author = {Shao, Huajie and Yang, Yifei and Lin, Haohong and Lin, Longzhong and Chen, Yizhuo and Yang, Qinmin and Zhao, Han}, title = {Rethinking Controllable Variational Autoencoders}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19250-19259} }

Boosting Crowd Counting via Multifaceted Attention
Hui Lin,
Zhiheng Ma,
Rongrong Ji,
Yaowei Wang,
Xiaopeng Hong
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2022_CVPR, author = {Lin, Hui and Ma, Zhiheng and Ji, Rongrong and Wang, Yaowei and Hong, Xiaopeng}, title = {Boosting Crowd Counting via Multifaceted Attention}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19628-19637} }

BigDL 2.0: Seamless Scaling of AI Pipelines From Laptops to Distributed Cluster
Jason (Jinquan) Dai,
Ding Ding,
Dongjie Shi,
Shengsheng Huang,
Jiao Wang,
Xin Qiu,
Kai Huang,
Guoqiong Song,
Yang Wang,
Qiyuan Gong,
Jiaming Song,
Shan Yu,
Le Zheng,
Yina Chen,
Junwei Deng,
Ge Song
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Dai_2022_CVPR, author = {Dai, Jason (Jinquan) and Ding, Ding and Shi, Dongjie and Huang, Shengsheng and Wang, Jiao and Qiu, Xin and Huang, Kai and Song, Guoqiong and Wang, Yang and Gong, Qiyuan and Song, Jiaming and Yu, Shan and Zheng, Le and Chen, Yina and Deng, Junwei and Song, Ge}, title = {BigDL 2.0: Seamless Scaling of AI Pipelines From Laptops to Distributed Cluster}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21439-21446} }

Acquiring a Dynamic Light Field Through a Single-Shot Coded Image
Ryoya Mizuno,
Keita Takahashi,
Michitaka Yoshida,
Chihiro Tsutake,
Toshiaki Fujii,
Hajime Nagahara
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mizuno_2022_CVPR, author = {Mizuno, Ryoya and Takahashi, Keita and Yoshida, Michitaka and Tsutake, Chihiro and Fujii, Toshiaki and Nagahara, Hajime}, title = {Acquiring a Dynamic Light Field Through a Single-Shot Coded Image}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19830-19840} }

Attentive Fine-Grained Structured Sparsity for Image Restoration
Junghun Oh,
Heewon Kim,
Seungjun Nah,
Cheeun Hong,
Jonghyun Choi,
Kyoung Mu Lee
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Oh_2022_CVPR, author = {Oh, Junghun and Kim, Heewon and Nah, Seungjun and Hong, Cheeun and Choi, Jonghyun and Lee, Kyoung Mu}, title = {Attentive Fine-Grained Structured Sparsity for Image Restoration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17673-17682} }

StylizedNeRF: Consistent 3D Scene Stylization As Stylized NeRF via 2D-3D Mutual Learning
Yi-Hua Huang,
Yue He,
Yu-Jie Yuan,
Yu-Kun Lai,
Lin Gao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2022_CVPR, author = {Huang, Yi-Hua and He, Yue and Yuan, Yu-Jie and Lai, Yu-Kun and Gao, Lin}, title = {StylizedNeRF: Consistent 3D Scene Stylization As Stylized NeRF via 2D-3D Mutual Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18342-18352} }

NightLab: A Dual-Level Architecture With Hardness Detection for Segmentation at Night
Xueqing Deng,
Peng Wang,
Xiaochen Lian,
Shawn Newsam
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Deng_2022_CVPR, author = {Deng, Xueqing and Wang, Peng and Lian, Xiaochen and Newsam, Shawn}, title = {NightLab: A Dual-Level Architecture With Hardness Detection for Segmentation at Night}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16938-16948} }

InfoGCN: Representation Learning for Human Skeleton-Based Action Recognition
Hyung-gun Chi,
Myoung Hoon Ha,
Seunggeun Chi,
Sang Wan Lee,
Qixing Huang,
Karthik Ramani
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chi_2022_CVPR, author = {Chi, Hyung-gun and Ha, Myoung Hoon and Chi, Seunggeun and Lee, Sang Wan and Huang, Qixing and Ramani, Karthik}, title = {InfoGCN: Representation Learning for Human Skeleton-Based Action Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20186-20196} }

Sparse to Dense Dynamic 3D Facial Expression Generation
Naima Otberdout,
Claudio Ferrari,
Mohamed Daoudi,
Stefano Berretti,
Alberto Del Bimbo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Otberdout_2022_CVPR, author = {Otberdout, Naima and Ferrari, Claudio and Daoudi, Mohamed and Berretti, Stefano and Del Bimbo, Alberto}, title = {Sparse to Dense Dynamic 3D Facial Expression Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20385-20394} }

Crafting Better Contrastive Views for Siamese Representation Learning
Xiangyu Peng,
Kai Wang,
Zheng Zhu,
Mang Wang,
Yang You
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2022_CVPR, author = {Peng, Xiangyu and Wang, Kai and Zhu, Zheng and Wang, Mang and You, Yang}, title = {Crafting Better Contrastive Views for Siamese Representation Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16031-16040} }

Continual Learning for Visual Search With Backward Consistent Feature Embedding
Timmy S. T. Wan,
Jun-Cheng Chen,
Tzer-Yi Wu,
Chu-Song Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wan_2022_CVPR, author = {Wan, Timmy S. T. and Chen, Jun-Cheng and Wu, Tzer-Yi and Chen, Chu-Song}, title = {Continual Learning for Visual Search With Backward Consistent Feature Embedding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16702-16711} }

EyePAD++: A Distillation-Based Approach for Joint Eye Authentication and Presentation Attack Detection Using Periocular Images
Prithviraj Dhar,
Amit Kumar,
Kirsten Kaplan,
Khushi Gupta,
Rakesh Ranjan,
Rama Chellappa
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Dhar_2022_CVPR, author = {Dhar, Prithviraj and Kumar, Amit and Kaplan, Kirsten and Gupta, Khushi and Ranjan, Rakesh and Chellappa, Rama}, title = {EyePAD++: A Distillation-Based Approach for Joint Eye Authentication and Presentation Attack Detection Using Periocular Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20218-20227} }

Efficient Two-Stage Detection of Human-Object Interactions With a Novel Unary-Pairwise Transformer
Frederic Z. Zhang,
Dylan Campbell,
Stephen Gould
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Frederic Z. and Campbell, Dylan and Gould, Stephen}, title = {Efficient Two-Stage Detection of Human-Object Interactions With a Novel Unary-Pairwise Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20104-20112} }

A Low-Cost & Real-Time Motion Capture System
Anargyros Chatzitofis,
Georgios Albanis,
Nikolaos Zioulis,
Spyridon Thermos
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chatzitofis_2022_CVPR, author = {Chatzitofis, Anargyros and Albanis, Georgios and Zioulis, Nikolaos and Thermos, Spyridon}, title = {A Low-Cost \& Real-Time Motion Capture System}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21453-21458} }

Unified Contrastive Learning in Image-Text-Label Space
Jianwei Yang,
Chunyuan Li,
Pengchuan Zhang,
Bin Xiao,
Ce Liu,
Lu Yuan,
Jianfeng Gao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Jianwei and Li, Chunyuan and Zhang, Pengchuan and Xiao, Bin and Liu, Ce and Yuan, Lu and Gao, Jianfeng}, title = {Unified Contrastive Learning in Image-Text-Label Space}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19163-19173} }

Unifying Motion Deblurring and Frame Interpolation With Events
Xiang Zhang,
Lei Yu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Xiang and Yu, Lei}, title = {Unifying Motion Deblurring and Frame Interpolation With Events}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17765-17774} }

Fast Point Transformer
Chunghyun Park,
Yoonwoo Jeong,
Minsu Cho,
Jaesik Park
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2022_CVPR, author = {Park, Chunghyun and Jeong, Yoonwoo and Cho, Minsu and Park, Jaesik}, title = {Fast Point Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16949-16958} }

Unimodal-Concentrated Loss: Fully Adaptive Label Distribution Learning for Ordinal Regression
Qiang Li,
Jingjing Wang,
Zhaoliang Yao,
Yachun Li,
Pengju Yang,
Jingwei Yan,
Chunmao Wang,
Shiliang Pu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Qiang and Wang, Jingjing and Yao, Zhaoliang and Li, Yachun and Yang, Pengju and Yan, Jingwei and Wang, Chunmao and Pu, Shiliang}, title = {Unimodal-Concentrated Loss: Fully Adaptive Label Distribution Learning for Ordinal Regression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20513-20522} }

Deep Stereo Image Compression via Bi-Directional Coding
Jianjun Lei,
Xiangrui Liu,
Bo Peng,
Dengchao Jin,
Wanqing Li,
Jingxiao Gu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lei_2022_CVPR, author = {Lei, Jianjun and Liu, Xiangrui and Peng, Bo and Jin, Dengchao and Li, Wanqing and Gu, Jingxiao}, title = {Deep Stereo Image Compression via Bi-Directional Coding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19669-19678} }

How Good Is Aesthetic Ability of a Fashion Model?
Xingxing Zou,
Kaicheng Pang,
Wen Zhang,
Waikeung Wong
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zou_2022_CVPR, author = {Zou, Xingxing and Pang, Kaicheng and Zhang, Wen and Wong, Waikeung}, title = {How Good Is Aesthetic Ability of a Fashion Model?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21200-21209} }

Mining Multi-View Information: A Strong Self-Supervised Framework for Depth-Based 3D Hand Pose and Mesh Estimation
Pengfei Ren,
Haifeng Sun,
Jiachang Hao,
Jingyu Wang,
Qi Qi,
Jianxin Liao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ren_2022_CVPR, author = {Ren, Pengfei and Sun, Haifeng and Hao, Jiachang and Wang, Jingyu and Qi, Qi and Liao, Jianxin}, title = {Mining Multi-View Information: A Strong Self-Supervised Framework for Depth-Based 3D Hand Pose and Mesh Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20555-20565} }

BTS: A Bi-Lingual Benchmark for Text Segmentation in the Wild
Xixi Xu,
Zhongang Qi,
Jianqi Ma,
Honglun Zhang,
Ying Shan,
Xiaohu Qie
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Xixi and Qi, Zhongang and Ma, Jianqi and Zhang, Honglun and Shan, Ying and Qie, Xiaohu}, title = {BTS: A Bi-Lingual Benchmark for Text Segmentation in the Wild}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19152-19162} }

Hierarchical Modular Network for Video Captioning
Hanhua Ye,
Guorong Li,
Yuankai Qi,
Shuhui Wang,
Qingming Huang,
Ming-Hsuan Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2022_CVPR, author = {Ye, Hanhua and Li, Guorong and Qi, Yuankai and Wang, Shuhui and Huang, Qingming and Yang, Ming-Hsuan}, title = {Hierarchical Modular Network for Video Captioning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17939-17948} }

Alignment-Uniformity Aware Representation Learning for Zero-Shot Video Classification
Shi Pu,
Kaili Zhao,
Mao Zheng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Pu_2022_CVPR, author = {Pu, Shi and Zhao, Kaili and Zheng, Mao}, title = {Alignment-Uniformity Aware Representation Learning for Zero-Shot Video Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19968-19977} }

LiDARCap: Long-Range Marker-Less 3D Human Motion Capture With LiDAR Point Clouds
Jialian Li,
Jingyi Zhang,
Zhiyong Wang,
Siqi Shen,
Chenglu Wen,
Yuexin Ma,
Lan Xu,
Jingyi Yu,
Cheng Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Jialian and Zhang, Jingyi and Wang, Zhiyong and Shen, Siqi and Wen, Chenglu and Ma, Yuexin and Xu, Lan and Yu, Jingyi and Wang, Cheng}, title = {LiDARCap: Long-Range Marker-Less 3D Human Motion Capture With LiDAR Point Clouds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20502-20512} }

GeoEngine: A Platform for Production-Ready Geospatial Research
Sagar Verma,
Siddharth Gupta,
Hal Shin,
Akash Panigrahi,
Shubham Goswami,
Shweta Pardeshi,
Natanael Exe,
Ujwal Dutta,
Tanka Raj Joshi,
Nitin Bhojwani
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Verma_2022_CVPR, author = {Verma, Sagar and Gupta, Siddharth and Shin, Hal and Panigrahi, Akash and Goswami, Shubham and Pardeshi, Shweta and Exe, Natanael and Dutta, Ujwal and Joshi, Tanka Raj and Bhojwani, Nitin}, title = {GeoEngine: A Platform for Production-Ready Geospatial Research}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21416-21424} }

GroupViT: Semantic Segmentation Emerges From Text Supervision
Jiarui Xu,
Shalini De Mello,
Sifei Liu,
Wonmin Byeon,
Thomas Breuel,
Jan Kautz,
Xiaolong Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Jiarui and De Mello, Shalini and Liu, Sifei and Byeon, Wonmin and Breuel, Thomas and Kautz, Jan and Wang, Xiaolong}, title = {GroupViT: Semantic Segmentation Emerges From Text Supervision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18134-18144} }

Occlusion-Aware Cost Constructor for Light Field Depth Estimation
Yingqian Wang,
Longguang Wang,
Zhengyu Liang,
Jungang Yang,
Wei An,
Yulan Guo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Yingqian and Wang, Longguang and Liang, Zhengyu and Yang, Jungang and An, Wei and Guo, Yulan}, title = {Occlusion-Aware Cost Constructor for Light Field Depth Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19809-19818} }

SmartPortraits: Depth Powered Handheld Smartphone Dataset of Human Portraits for State Estimation, Reconstruction and Synthesis
Anastasiia Kornilova,
Marsel Faizullin,
Konstantin Pakulev,
Andrey Sadkov,
Denis Kukushkin,
Azat Akhmetyanov,
Timur Akhtyamov,
Hekmat Taherinejad,
Gonzalo Ferrer
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kornilova_2022_CVPR, author = {Kornilova, Anastasiia and Faizullin, Marsel and Pakulev, Konstantin and Sadkov, Andrey and Kukushkin, Denis and Akhmetyanov, Azat and Akhtyamov, Timur and Taherinejad, Hekmat and Ferrer, Gonzalo}, title = {SmartPortraits: Depth Powered Handheld Smartphone Dataset of Human Portraits for State Estimation, Reconstruction and Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21318-21329} }

Stacked Hybrid-Attention and Group Collaborative Learning for Unbiased Scene Graph Generation
Xingning Dong,
Tian Gan,
Xuemeng Song,
Jianlong Wu,
Yuan Cheng,
Liqiang Nie
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2022_CVPR, author = {Dong, Xingning and Gan, Tian and Song, Xuemeng and Wu, Jianlong and Cheng, Yuan and Nie, Liqiang}, title = {Stacked Hybrid-Attention and Group Collaborative Learning for Unbiased Scene Graph Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19427-19436} }

Topology-Preserving Shape Reconstruction and Registration via Neural Diffeomorphic Flow
Shanlin Sun,
Kun Han,
Deying Kong,
Hao Tang,
Xiangyi Yan,
Xiaohui Xie
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2022_CVPR, author = {Sun, Shanlin and Han, Kun and Kong, Deying and Tang, Hao and Yan, Xiangyi and Xie, Xiaohui}, title = {Topology-Preserving Shape Reconstruction and Registration via Neural Diffeomorphic Flow}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20845-20855} }

Learning Part Segmentation Through Unsupervised Domain Adaptation From Synthetic Vehicles
Qing Liu,
Adam Kortylewski,
Zhishuai Zhang,
Zizhang Li,
Mengqi Guo,
Qihao Liu,
Xiaoding Yuan,
Jiteng Mu,
Weichao Qiu,
Alan Yuille
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Qing and Kortylewski, Adam and Zhang, Zhishuai and Li, Zizhang and Guo, Mengqi and Liu, Qihao and Yuan, Xiaoding and Mu, Jiteng and Qiu, Weichao and Yuille, Alan}, title = {Learning Part Segmentation Through Unsupervised Domain Adaptation From Synthetic Vehicles}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19140-19151} }

Learning Object Context for Novel-View Scene Layout Generation
Xiaotian Qiao,
Gerhard P. Hancke,
Rynson W.H. Lau
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Qiao_2022_CVPR, author = {Qiao, Xiaotian and Hancke, Gerhard P. and Lau, Rynson W.H.}, title = {Learning Object Context for Novel-View Scene Layout Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16990-16999} }

Neural Fields As Learnable Kernels for 3D Reconstruction
Francis Williams,
Zan Gojcic,
Sameh Khamis,
Denis Zorin,
Joan Bruna,
Sanja Fidler,
Or Litany
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Williams_2022_CVPR, author = {Williams, Francis and Gojcic, Zan and Khamis, Sameh and Zorin, Denis and Bruna, Joan and Fidler, Sanja and Litany, Or}, title = {Neural Fields As Learnable Kernels for 3D Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18500-18510} }

Detector-Free Weakly Supervised Group Activity Recognition
Dongkeun Kim,
Jinsung Lee,
Minsu Cho,
Suha Kwak
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2022_CVPR, author = {Kim, Dongkeun and Lee, Jinsung and Cho, Minsu and Kwak, Suha}, title = {Detector-Free Weakly Supervised Group Activity Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20083-20093} }

HairCLIP: Design Your Hair by Text and Reference Image
Tianyi Wei,
Dongdong Chen,
Wenbo Zhou,
Jing Liao,
Zhentao Tan,
Lu Yuan,
Weiming Zhang,
Nenghai Yu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wei_2022_CVPR, author = {Wei, Tianyi and Chen, Dongdong and Zhou, Wenbo and Liao, Jing and Tan, Zhentao and Yuan, Lu and Zhang, Weiming and Yu, Nenghai}, title = {HairCLIP: Design Your Hair by Text and Reference Image}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18072-18081} }

OakInk: A Large-Scale Knowledge Repository for Understanding Hand-Object Interaction
Lixin Yang,
Kailin Li,
Xinyu Zhan,
Fei Wu,
Anran Xu,
Liu Liu,
Cewu Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Lixin and Li, Kailin and Zhan, Xinyu and Wu, Fei and Xu, Anran and Liu, Liu and Lu, Cewu}, title = {OakInk: A Large-Scale Knowledge Repository for Understanding Hand-Object Interaction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20953-20962} }

SwinBERT: End-to-End Transformers With Sparse Attention for Video Captioning
Kevin Lin,
Linjie Li,
Chung-Ching Lin,
Faisal Ahmed,
Zhe Gan,
Zicheng Liu,
Yumao Lu,
Lijuan Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2022_CVPR, author = {Lin, Kevin and Li, Linjie and Lin, Chung-Ching and Ahmed, Faisal and Gan, Zhe and Liu, Zicheng and Lu, Yumao and Wang, Lijuan}, title = {SwinBERT: End-to-End Transformers With Sparse Attention for Video Captioning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17949-17958} }

Maximum Spatial Perturbation Consistency for Unpaired Image-to-Image Translation
Yanwu Xu,
Shaoan Xie,
Wenhao Wu,
Kun Zhang,
Mingming Gong,
Kayhan Batmanghelich
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2022_CVPR, author = {Xu, Yanwu and Xie, Shaoan and Wu, Wenhao and Zhang, Kun and Gong, Mingming and Batmanghelich, Kayhan}, title = {Maximum Spatial Perturbation Consistency for Unpaired Image-to-Image Translation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18311-18320} }

Bringing Old Films Back to Life
Ziyu Wan,
Bo Zhang,
Dongdong Chen,
Jing Liao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wan_2022_CVPR, author = {Wan, Ziyu and Zhang, Bo and Chen, Dongdong and Liao, Jing}, title = {Bringing Old Films Back to Life}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17694-17703} }

E2(GO)MOTION: Motion Augmented Event Stream for Egocentric Action Recognition
Chiara Plizzari,
Mirco Planamente,
Gabriele Goletto,
Marco Cannici,
Emanuele Gusso,
Matteo Matteucci,
Barbara Caputo
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Plizzari_2022_CVPR, author = {Plizzari, Chiara and Planamente, Mirco and Goletto, Gabriele and Cannici, Marco and Gusso, Emanuele and Matteucci, Matteo and Caputo, Barbara}, title = {E2(GO)MOTION: Motion Augmented Event Stream for Egocentric Action Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19935-19947} }

An Empirical Study of Training End-to-End Vision-and-Language Transformers
Zi-Yi Dou,
Yichong Xu,
Zhe Gan,
Jianfeng Wang,
Shuohang Wang,
Lijuan Wang,
Chenguang Zhu,
Pengchuan Zhang,
Lu Yuan,
Nanyun Peng,
Zicheng Liu,
Michael Zeng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dou_2022_CVPR, author = {Dou, Zi-Yi and Xu, Yichong and Gan, Zhe and Wang, Jianfeng and Wang, Shuohang and Wang, Lijuan and Zhu, Chenguang and Zhang, Pengchuan and Yuan, Lu and Peng, Nanyun and Liu, Zicheng and Zeng, Michael}, title = {An Empirical Study of Training End-to-End Vision-and-Language Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18166-18176} }

Multimodal Dynamics: Dynamical Fusion for Trustworthy Multimodal Classification
Zongbo Han,
Fan Yang,
Junzhou Huang,
Changqing Zhang,
Jianhua Yao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Han_2022_CVPR, author = {Han, Zongbo and Yang, Fan and Huang, Junzhou and Zhang, Changqing and Yao, Jianhua}, title = {Multimodal Dynamics: Dynamical Fusion for Trustworthy Multimodal Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20707-20717} }

Unsupervised Homography Estimation With Coplanarity-Aware GAN
Mingbo Hong,
Yuhang Lu,
Nianjin Ye,
Chunyu Lin,
Qijun Zhao,
Shuaicheng Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hong_2022_CVPR, author = {Hong, Mingbo and Lu, Yuhang and Ye, Nianjin and Lin, Chunyu and Zhao, Qijun and Liu, Shuaicheng}, title = {Unsupervised Homography Estimation With Coplanarity-Aware GAN}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17663-17672} }

LIFT: Learning 4D LiDAR Image Fusion Transformer for 3D Object Detection
Yihan Zeng,
Da Zhang,
Chunwei Wang,
Zhenwei Miao,
Ting Liu,
Xin Zhan,
Dayang Hao,
Chao Ma
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zeng_2022_CVPR, author = {Zeng, Yihan and Zhang, Da and Wang, Chunwei and Miao, Zhenwei and Liu, Ting and Zhan, Xin and Hao, Dayang and Ma, Chao}, title = {LIFT: Learning 4D LiDAR Image Fusion Transformer for 3D Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17172-17181} }

PatchNet: A Simple Face Anti-Spoofing Framework via Fine-Grained Patch Recognition
Chien-Yi Wang,
Yu-Ding Lu,
Shang-Ta Yang,
Shang-Hong Lai
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Chien-Yi and Lu, Yu-Ding and Yang, Shang-Ta and Lai, Shang-Hong}, title = {PatchNet: A Simple Face Anti-Spoofing Framework via Fine-Grained Patch Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20281-20290} }

Rethinking Minimal Sufficient Representation in Contrastive Learning
Haoqing Wang,
Xun Guo,
Zhi-Hong Deng,
Yan Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Haoqing and Guo, Xun and Deng, Zhi-Hong and Lu, Yan}, title = {Rethinking Minimal Sufficient Representation in Contrastive Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16041-16050} }

Effective Conditioned and Composed Image Retrieval Combining CLIP-Based Features
Alberto Baldrati,
Marco Bertini,
Tiberio Uricchio,
Alberto Del Bimbo
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Baldrati_2022_CVPR, author = {Baldrati, Alberto and Bertini, Marco and Uricchio, Tiberio and Del Bimbo, Alberto}, title = {Effective Conditioned and Composed Image Retrieval Combining CLIP-Based Features}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21466-21474} }

Practical Stereo Matching via Cascaded Recurrent Network With Adaptive Correlation
Jiankun Li,
Peisen Wang,
Pengfei Xiong,
Tao Cai,
Ziwei Yan,
Lei Yang,
Jiangyu Liu,
Haoqiang Fan,
Shuaicheng Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Jiankun and Wang, Peisen and Xiong, Pengfei and Cai, Tao and Yan, Ziwei and Yang, Lei and Liu, Jiangyu and Fan, Haoqiang and Liu, Shuaicheng}, title = {Practical Stereo Matching via Cascaded Recurrent Network With Adaptive Correlation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16263-16272} }

D-Grasp: Physically Plausible Dynamic Grasp Synthesis for Hand-Object Interactions
Sammy Christen,
Muhammed Kocabas,
Emre Aksan,
Jemin Hwangbo,
Jie Song,
Otmar Hilliges
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Christen_2022_CVPR, author = {Christen, Sammy and Kocabas, Muhammed and Aksan, Emre and Hwangbo, Jemin and Song, Jie and Hilliges, Otmar}, title = {D-Grasp: Physically Plausible Dynamic Grasp Synthesis for Hand-Object Interactions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20577-20586} }

Show, Deconfound and Tell: Image Captioning With Causal Inference
Bing Liu,
Dong Wang,
Xu Yang,
Yong Zhou,
Rui Yao,
Zhiwen Shao,
Jiaqi Zhao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2022_CVPR, author = {Liu, Bing and Wang, Dong and Yang, Xu and Zhou, Yong and Yao, Rui and Shao, Zhiwen and Zhao, Jiaqi}, title = {Show, Deconfound and Tell: Image Captioning With Causal Inference}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18041-18050} }

ImFace: A Nonlinear 3D Morphable Face Model With Implicit Neural Representations
Mingwu Zheng,
Hongyu Yang,
Di Huang,
Liming Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2022_CVPR, author = {Zheng, Mingwu and Yang, Hongyu and Huang, Di and Chen, Liming}, title = {ImFace: A Nonlinear 3D Morphable Face Model With Implicit Neural Representations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20343-20352} }

MobRecon: Mobile-Friendly Hand Mesh Reconstruction From Monocular Image
Xingyu Chen,
Yufeng Liu,
Yajiao Dong,
Xiong Zhang,
Chongyang Ma,
Yanmin Xiong,
Yuan Zhang,
Xiaoyan Guo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Xingyu and Liu, Yufeng and Dong, Yajiao and Zhang, Xiong and Ma, Chongyang and Xiong, Yanmin and Zhang, Yuan and Guo, Xiaoyan}, title = {MobRecon: Mobile-Friendly Hand Mesh Reconstruction From Monocular Image}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20544-20554} }

AlignMixup: Improving Representations by Interpolating Aligned Features
Shashanka Venkataramanan,
Ewa Kijak,
Laurent Amsaleg,
Yannis Avrithis
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Venkataramanan_2022_CVPR, author = {Venkataramanan, Shashanka and Kijak, Ewa and Amsaleg, Laurent and Avrithis, Yannis}, title = {AlignMixup: Improving Representations by Interpolating Aligned Features}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19174-19183} }

HerosNet: Hyperspectral Explicable Reconstruction and Optimal Sampling Deep Network for Snapshot Compressive Imaging
Xuanyu Zhang,
Yongbing Zhang,
Ruiqin Xiong,
Qilin Sun,
Jian Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Xuanyu and Zhang, Yongbing and Xiong, Ruiqin and Sun, Qilin and Zhang, Jian}, title = {HerosNet: Hyperspectral Explicable Reconstruction and Optimal Sampling Deep Network for Snapshot Compressive Imaging}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17532-17541} }

Detecting Deepfakes With Self-Blended Images
Kaede Shiohara,
Toshihiko Yamasaki
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shiohara_2022_CVPR, author = {Shiohara, Kaede and Yamasaki, Toshihiko}, title = {Detecting Deepfakes With Self-Blended Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18720-18729} }

Learnable Irrelevant Modality Dropout for Multimodal Action Recognition on Modality-Specific Annotated Videos
Saghir Alfasly,
Jian Lu,
Chen Xu,
Yuru Zou
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Alfasly_2022_CVPR, author = {Alfasly, Saghir and Lu, Jian and Xu, Chen and Zou, Yuru}, title = {Learnable Irrelevant Modality Dropout for Multimodal Action Recognition on Modality-Specific Annotated Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20208-20217} }

Bi-Level Doubly Variational Learning for Energy-Based Latent Variable Models
Ge Kan,
Jinhu Lü,
Tian Wang,
Baochang Zhang,
Aichun Zhu,
Lei Huang,
Guodong Guo,
Hichem Snoussi
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kan_2022_CVPR, author = {Kan, Ge and L\"u, Jinhu and Wang, Tian and Zhang, Baochang and Zhu, Aichun and Huang, Lei and Guo, Guodong and Snoussi, Hichem}, title = {Bi-Level Doubly Variational Learning for Energy-Based Latent Variable Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18460-18469} }

AxIoU: An Axiomatically Justified Measure for Video Moment Retrieval
Riku Togashi,
Mayu Otani,
Yuta Nakashima,
Esa Rahtu,
Janne Heikkilä,
Tetsuya Sakai
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Togashi_2022_CVPR, author = {Togashi, Riku and Otani, Mayu and Nakashima, Yuta and Rahtu, Esa and Heikkil\"a, Janne and Sakai, Tetsuya}, title = {AxIoU: An Axiomatically Justified Measure for Video Moment Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21076-21085} }

NOC-REK: Novel Object Captioning With Retrieved Vocabulary From External Knowledge
Duc Minh Vo,
Hong Chen,
Akihiro Sugimoto,
Hideki Nakayama
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Vo_2022_CVPR, author = {Vo, Duc Minh and Chen, Hong and Sugimoto, Akihiro and Nakayama, Hideki}, title = {NOC-REK: Novel Object Captioning With Retrieved Vocabulary From External Knowledge}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18000-18008} }

Speech Driven Tongue Animation
Salvador Medina,
Denis Tome,
Carsten Stoll,
Mark Tiede,
Kevin Munhall,
Alexander G. Hauptmann,
Iain Matthews
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Medina_2022_CVPR, author = {Medina, Salvador and Tome, Denis and Stoll, Carsten and Tiede, Mark and Munhall, Kevin and Hauptmann, Alexander G. and Matthews, Iain}, title = {Speech Driven Tongue Animation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20406-20416} }

Hybrid Relation Guided Set Matching for Few-Shot Action Recognition
Xiang Wang,
Shiwei Zhang,
Zhiwu Qing,
Mingqian Tang,
Zhengrong Zuo,
Changxin Gao,
Rong Jin,
Nong Sang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2022_CVPR, author = {Wang, Xiang and Zhang, Shiwei and Qing, Zhiwu and Tang, Mingqian and Zuo, Zhengrong and Gao, Changxin and Jin, Rong and Sang, Nong}, title = {Hybrid Relation Guided Set Matching for Few-Shot Action Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19948-19957} }

SHIFT: A Synthetic Driving Dataset for Continuous Multi-Task Domain Adaptation
Tao Sun,
Mattia Segu,
Janis Postels,
Yuxuan Wang,
Luc Van Gool,
Bernt Schiele,
Federico Tombari,
Fisher Yu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2022_CVPR, author = {Sun, Tao and Segu, Mattia and Postels, Janis and Wang, Yuxuan and Van Gool, Luc and Schiele, Bernt and Tombari, Federico and Yu, Fisher}, title = {SHIFT: A Synthetic Driving Dataset for Continuous Multi-Task Domain Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21371-21382} }

FlexIT: Towards Flexible Semantic Image Translation
Guillaume Couairon,
Asya Grechka,
Jakob Verbeek,
Holger Schwenk,
Matthieu Cord
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Couairon_2022_CVPR, author = {Couairon, Guillaume and Grechka, Asya and Verbeek, Jakob and Schwenk, Holger and Cord, Matthieu}, title = {FlexIT: Towards Flexible Semantic Image Translation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18270-18279} }

Face2Exp: Combating Data Biases for Facial Expression Recognition
Dan Zeng,
Zhiyuan Lin,
Xiao Yan,
Yuting Liu,
Fei Wang,
Bo Tang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zeng_2022_CVPR, author = {Zeng, Dan and Lin, Zhiyuan and Yan, Xiao and Liu, Yuting and Wang, Fei and Tang, Bo}, title = {Face2Exp: Combating Data Biases for Facial Expression Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20291-20300} }

PINA: Learning a Personalized Implicit Neural Avatar From a Single RGB-D Video Sequence
Zijian Dong,
Chen Guo,
Jie Song,
Xu Chen,
Andreas Geiger,
Otmar Hilliges
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2022_CVPR, author = {Dong, Zijian and Guo, Chen and Song, Jie and Chen, Xu and Geiger, Andreas and Hilliges, Otmar}, title = {PINA: Learning a Personalized Implicit Neural Avatar From a Single RGB-D Video Sequence}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20470-20480} }

Forecasting From LiDAR via Future Object Detection
Neehar Peri,
Jonathon Luiten,
Mengtian Li,
Aljoša Ošep,
Laura Leal-Taixé,
Deva Ramanan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Peri_2022_CVPR, author = {Peri, Neehar and Luiten, Jonathon and Li, Mengtian and O\v{s}ep, Aljo\v{s}a and Leal-Taix\'e, Laura and Ramanan, Deva}, title = {Forecasting From LiDAR via Future Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17202-17211} }

CRAFT: Cross-Attentional Flow Transformer for Robust Optical Flow
Xiuchao Sui,
Shaohua Li,
Xue Geng,
Yan Wu,
Xinxing Xu,
Yong Liu,
Rick Goh,
Hongyuan Zhu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sui_2022_CVPR, author = {Sui, Xiuchao and Li, Shaohua and Geng, Xue and Wu, Yan and Xu, Xinxing and Liu, Yong and Goh, Rick and Zhu, Hongyuan}, title = {CRAFT: Cross-Attentional Flow Transformer for Robust Optical Flow}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17602-17611} }

Privacy Preserving Partial Localization
Marcel Geppert,
Viktor Larsson,
Johannes L. Schönberger,
Marc Pollefeys
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Geppert_2022_CVPR, author = {Geppert, Marcel and Larsson, Viktor and Sch\"onberger, Johannes L. and Pollefeys, Marc}, title = {Privacy Preserving Partial Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17337-17347} }

Cross-Modal Background Suppression for Audio-Visual Event Localization
Yan Xia,
Zhou Zhao
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xia_2022_CVPR, author = {Xia, Yan and Zhao, Zhou}, title = {Cross-Modal Background Suppression for Audio-Visual Event Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19989-19998} }

Lagrange Motion Analysis and View Embeddings for Improved Gait Recognition
Tianrui Chai,
Annan Li,
Shaoxiong Zhang,
Zilong Li,
Yunhong Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chai_2022_CVPR, author = {Chai, Tianrui and Li, Annan and Zhang, Shaoxiong and Li, Zilong and Wang, Yunhong}, title = {Lagrange Motion Analysis and View Embeddings for Improved Gait Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20249-20258} }

Neural Mesh Simplification
Rolandos Alexandros Potamias,
Stylianos Ploumpis,
Stefanos Zafeiriou
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Potamias_2022_CVPR, author = {Potamias, Rolandos Alexandros and Ploumpis, Stylianos and Zafeiriou, Stefanos}, title = {Neural Mesh Simplification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18583-18592} }

Deep Hyperspectral-Depth Reconstruction Using Single Color-Dot Projection
Chunyu Li,
Yusuke Monno,
Masatoshi Okutomi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Chunyu and Monno, Yusuke and Okutomi, Masatoshi}, title = {Deep Hyperspectral-Depth Reconstruction Using Single Color-Dot Projection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19770-19779} }

M3T: Three-Dimensional Medical Image Classifier Using Multi-Plane and Multi-Slice Transformer
Jinseong Jang,
Dosik Hwang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Jang_2022_CVPR, author = {Jang, Jinseong and Hwang, Dosik}, title = {M3T: Three-Dimensional Medical Image Classifier Using Multi-Plane and Multi-Slice Transformer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20718-20729} }

3MASSIV: Multilingual, Multimodal and Multi-Aspect Dataset of Social Media Short Videos
Vikram Gupta,
Trisha Mittal,
Puneet Mathur,
Vaibhav Mishra,
Mayank Maheshwari,
Aniket Bera,
Debdoot Mukherjee,
Dinesh Manocha
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gupta_2022_CVPR, author = {Gupta, Vikram and Mittal, Trisha and Mathur, Puneet and Mishra, Vaibhav and Maheshwari, Mayank and Bera, Aniket and Mukherjee, Debdoot and Manocha, Dinesh}, title = {3MASSIV: Multilingual, Multimodal and Multi-Aspect Dataset of Social Media Short Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21064-21075} }

Structured Sparse R-CNN for Direct Scene Graph Generation
Yao Teng,
Limin Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Teng_2022_CVPR, author = {Teng, Yao and Wang, Limin}, title = {Structured Sparse R-CNN for Direct Scene Graph Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19437-19446} }

Multi-Grained Spatio-Temporal Features Perceived Network for Event-Based Lip-Reading
Ganchao Tan,
Yang Wang,
Han Han,
Yang Cao,
Feng Wu,
Zheng-Jun Zha
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Tan_2022_CVPR, author = {Tan, Ganchao and Wang, Yang and Han, Han and Cao, Yang and Wu, Feng and Zha, Zheng-Jun}, title = {Multi-Grained Spatio-Temporal Features Perceived Network for Event-Based Lip-Reading}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20094-20103} }

AnyFace: Free-Style Text-To-Face Synthesis and Manipulation
Jianxin Sun,
Qiyao Deng,
Qi Li,
Muyi Sun,
Min Ren,
Zhenan Sun
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2022_CVPR, author = {Sun, Jianxin and Deng, Qiyao and Li, Qi and Sun, Muyi and Ren, Min and Sun, Zhenan}, title = {AnyFace: Free-Style Text-To-Face Synthesis and Manipulation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18687-18696} }

HL-Net: Heterophily Learning Network for Scene Graph Generation
Xin Lin,
Changxing Ding,
Yibing Zhan,
Zijian Li,
Dacheng Tao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2022_CVPR, author = {Lin, Xin and Ding, Changxing and Zhan, Yibing and Li, Zijian and Tao, Dacheng}, title = {HL-Net: Heterophily Learning Network for Scene Graph Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19476-19485} }

MERLOT Reserve: Neural Script Knowledge Through Vision and Language and Sound
Rowan Zellers,
Jiasen Lu,
Ximing Lu,
Youngjae Yu,
Yanpeng Zhao,
Mohammadreza Salehi,
Aditya Kusupati,
Jack Hessel,
Ali Farhadi,
Yejin Choi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zellers_2022_CVPR, author = {Zellers, Rowan and Lu, Jiasen and Lu, Ximing and Yu, Youngjae and Zhao, Yanpeng and Salehi, Mohammadreza and Kusupati, Aditya and Hessel, Jack and Farhadi, Ali and Choi, Yejin}, title = {MERLOT Reserve: Neural Script Knowledge Through Vision and Language and Sound}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16375-16387} }

A Conservative Approach for Unbiased Learning on Unknown Biases
Myeongho Jeon,
Daekyung Kim,
Woochul Lee,
Myungjoo Kang,
Joonseok Lee
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Jeon_2022_CVPR, author = {Jeon, Myeongho and Kim, Daekyung and Lee, Woochul and Kang, Myungjoo and Lee, Joonseok}, title = {A Conservative Approach for Unbiased Learning on Unknown Biases}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16752-16760} }

Large-Scale Video Panoptic Segmentation in the Wild: A Benchmark
Jiaxu Miao,
Xiaohan Wang,
Yu Wu,
Wei Li,
Xu Zhang,
Yunchao Wei,
Yi Yang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Miao_2022_CVPR, author = {Miao, Jiaxu and Wang, Xiaohan and Wu, Yu and Li, Wei and Zhang, Xu and Wei, Yunchao and Yang, Yi}, title = {Large-Scale Video Panoptic Segmentation in the Wild: A Benchmark}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21033-21043} }

GrainSpace: A Large-Scale Dataset for Fine-Grained and Domain-Adaptive Recognition of Cereal Grains
Lei Fan,
Yiwen Ding,
Dongdong Fan,
Donglin Di,
Maurice Pagnucco,
Yang Song
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2022_CVPR, author = {Fan, Lei and Ding, Yiwen and Fan, Dongdong and Di, Donglin and Pagnucco, Maurice and Song, Yang}, title = {GrainSpace: A Large-Scale Dataset for Fine-Grained and Domain-Adaptive Recognition of Cereal Grains}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21116-21125} }

BokehMe: When Neural Rendering Meets Classical Rendering
Juewen Peng,
Zhiguo Cao,
Xianrui Luo,
Hao Lu,
Ke Xian,
Jianming Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2022_CVPR, author = {Peng, Juewen and Cao, Zhiguo and Luo, Xianrui and Lu, Hao and Xian, Ke and Zhang, Jianming}, title = {BokehMe: When Neural Rendering Meets Classical Rendering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16283-16292} }

Learning Modal-Invariant and Temporal-Memory for Video-Based Visible-Infrared Person Re-Identification
Xinyu Lin,
Jinxing Li,
Zeyu Ma,
Huafeng Li,
Shuang Li,
Kaixiong Xu,
Guangming Lu,
David Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2022_CVPR, author = {Lin, Xinyu and Li, Jinxing and Ma, Zeyu and Li, Huafeng and Li, Shuang and Xu, Kaixiong and Lu, Guangming and Zhang, David}, title = {Learning Modal-Invariant and Temporal-Memory for Video-Based Visible-Infrared Person Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20973-20982} }

BigDatasetGAN: Synthesizing ImageNet With Pixel-Wise Annotations
Daiqing Li,
Huan Ling,
Seung Wook Kim,
Karsten Kreis,
Sanja Fidler,
Antonio Torralba
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Daiqing and Ling, Huan and Kim, Seung Wook and Kreis, Karsten and Fidler, Sanja and Torralba, Antonio}, title = {BigDatasetGAN: Synthesizing ImageNet With Pixel-Wise Annotations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {21330-21340} }

Align Representations With Base: A New Approach to Self-Supervised Learning
Shaofeng Zhang,
Lyn Qiu,
Feng Zhu,
Junchi Yan,
Hengrui Zhang,
Rui Zhao,
Hongyang Li,
Xiaokang Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Shaofeng and Qiu, Lyn and Zhu, Feng and Yan, Junchi and Zhang, Hengrui and Zhao, Rui and Li, Hongyang and Yang, Xiaokang}, title = {Align Representations With Base: A New Approach to Self-Supervised Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {16600-16609} }

Exploring Denoised Cross-Video Contrast for Weakly-Supervised Temporal Action Localization
Jingjing Li,
Tianyu Yang,
Wei Ji,
Jue Wang,
Li Cheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Jingjing and Yang, Tianyu and Ji, Wei and Wang, Jue and Cheng, Li}, title = {Exploring Denoised Cross-Video Contrast for Weakly-Supervised Temporal Action Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19914-19924} }

SVIP: Sequence VerIfication for Procedures in Videos
Yicheng Qian,
Weixin Luo,
Dongze Lian,
Xu Tang,
Peilin Zhao,
Shenghua Gao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Qian_2022_CVPR, author = {Qian, Yicheng and Luo, Weixin and Lian, Dongze and Tang, Xu and Zhao, Peilin and Gao, Shenghua}, title = {SVIP: Sequence VerIfication for Procedures in Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19890-19902} }

Low-Resource Adaptation for Personalized Co-Speech Gesture Generation
Chaitanya Ahuja,
Dong Won Lee,
Louis-Philippe Morency
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ahuja_2022_CVPR, author = {Ahuja, Chaitanya and Lee, Dong Won and Morency, Louis-Philippe}, title = {Low-Resource Adaptation for Personalized Co-Speech Gesture Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20566-20576} }

HDR-NeRF: High Dynamic Range Neural Radiance Fields
Xin Huang,
Qi Zhang,
Ying Feng,
Hongdong Li,
Xuan Wang,
Qing Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2022_CVPR, author = {Huang, Xin and Zhang, Qi and Feng, Ying and Li, Hongdong and Wang, Xuan and Wang, Qing}, title = {HDR-NeRF: High Dynamic Range Neural Radiance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18398-18408} }

Neural Emotion Director: Speech-Preserving Semantic Control of Facial Expressions in "In-the-Wild" Videos
Foivos Paraperas Papantoniou,
Panagiotis P. Filntisis,
Petros Maragos,
Anastasios Roussos
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Papantoniou_2022_CVPR, author = {Papantoniou, Foivos Paraperas and Filntisis, Panagiotis P. and Maragos, Petros and Roussos, Anastasios}, title = {Neural Emotion Director: Speech-Preserving Semantic Control of Facial Expressions in ''In-the-Wild'' Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18781-18790} }

Learning To Listen: Modeling Non-Deterministic Dyadic Facial Motion
Evonne Ng,
Hanbyul Joo,
Liwen Hu,
Hao Li,
Trevor Darrell,
Angjoo Kanazawa,
Shiry Ginosar
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ng_2022_CVPR, author = {Ng, Evonne and Joo, Hanbyul and Hu, Liwen and Li, Hao and Darrell, Trevor and Kanazawa, Angjoo and Ginosar, Shiry}, title = {Learning To Listen: Modeling Non-Deterministic Dyadic Facial Motion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20395-20405} }

3PSDF: Three-Pole Signed Distance Function for Learning Surfaces With Arbitrary Topologies
Weikai Chen,
Cheng Lin,
Weiyang Li,
Bo Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2022_CVPR, author = {Chen, Weikai and Lin, Cheng and Li, Weiyang and Yang, Bo}, title = {3PSDF: Three-Pole Signed Distance Function for Learning Surfaces With Arbitrary Topologies}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18522-18531} }

GIRAFFE HD: A High-Resolution 3D-Aware Generative Model
Yang Xue,
Yuheng Li,
Krishna Kumar Singh,
Yong Jae Lee
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xue_2022_CVPR, author = {Xue, Yang and Li, Yuheng and Singh, Krishna Kumar and Lee, Yong Jae}, title = {GIRAFFE HD: A High-Resolution 3D-Aware Generative Model}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18440-18449} }

Knowledge-Driven Self-Supervised Representation Learning for Facial Action Unit Recognition
Yanan Chang,
Shangfei Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chang_2022_CVPR, author = {Chang, Yanan and Wang, Shangfei}, title = {Knowledge-Driven Self-Supervised Representation Learning for Facial Action Unit Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20417-20426} }

Learning Second Order Local Anomaly for General Face Forgery Detection
Jianwei Fei,
Yunshu Dai,
Peipeng Yu,
Tianrun Shen,
Zhihua Xia,
Jian Weng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Fei_2022_CVPR, author = {Fei, Jianwei and Dai, Yunshu and Yu, Peipeng and Shen, Tianrun and Xia, Zhihua and Weng, Jian}, title = {Learning Second Order Local Anomaly for General Face Forgery Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20270-20280} }

ADAS: A Direct Adaptation Strategy for Multi-Target Domain Adaptive Semantic Segmentation
Seunghun Lee,
Wonhyeok Choi,
Changjae Kim,
Minwoo Choi,
Sunghoon Im
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2022_CVPR, author = {Lee, Seunghun and Choi, Wonhyeok and Kim, Changjae and Choi, Minwoo and Im, Sunghoon}, title = {ADAS: A Direct Adaptation Strategy for Multi-Target Domain Adaptive Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19196-19206} }

The Devil Is in the Labels: Noisy Label Correction for Robust Scene Graph Generation
Lin Li,
Long Chen,
Yifeng Huang,
Zhimeng Zhang,
Songyang Zhang,
Jun Xiao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Lin and Chen, Long and Huang, Yifeng and Zhang, Zhimeng and Zhang, Songyang and Xiao, Jun}, title = {The Devil Is in the Labels: Noisy Label Correction for Robust Scene Graph Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18869-18878} }

LAVT: Language-Aware Vision Transformer for Referring Image Segmentation
Zhao Yang,
Jiaqi Wang,
Yansong Tang,
Kai Chen,
Hengshuang Zhao,
Philip H.S. Torr
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2022_CVPR, author = {Yang, Zhao and Wang, Jiaqi and Tang, Yansong and Chen, Kai and Zhao, Hengshuang and Torr, Philip H.S.}, title = {LAVT: Language-Aware Vision Transformer for Referring Image Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18155-18165} }

Video Demoireing With Relation-Based Temporal Consistency
Peng Dai,
Xin Yu,
Lan Ma,
Baoheng Zhang,
Jia Li,
Wenbo Li,
Jiajun Shen,
Xiaojuan Qi
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dai_2022_CVPR, author = {Dai, Peng and Yu, Xin and Ma, Lan and Zhang, Baoheng and Li, Jia and Li, Wenbo and Shen, Jiajun and Qi, Xiaojuan}, title = {Video Demoireing With Relation-Based Temporal Consistency}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17622-17631} }

GraFormer: Graph-Oriented Transformer for 3D Pose Estimation
Weixi Zhao,
Weiqiang Wang,
Yunjie Tian
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2022_CVPR, author = {Zhao, Weixi and Wang, Weiqiang and Tian, Yunjie}, title = {GraFormer: Graph-Oriented Transformer for 3D Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20438-20447} }

DeepCurrents: Learning Implicit Representations of Shapes With Boundaries
David Palmer,
Dmitriy Smirnov,
Stephanie Wang,
Albert Chern,
Justin Solomon
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Palmer_2022_CVPR, author = {Palmer, David and Smirnov, Dmitriy and Wang, Stephanie and Chern, Albert and Solomon, Justin}, title = {DeepCurrents: Learning Implicit Representations of Shapes With Boundaries}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18665-18675} }

Zero Experience Required: Plug & Play Modular Transfer Learning for Semantic Visual Navigation
Ziad Al-Halah,
Santhosh Kumar Ramakrishnan,
Kristen Grauman
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Al-Halah_2022_CVPR, author = {Al-Halah, Ziad and Ramakrishnan, Santhosh Kumar and Grauman, Kristen}, title = {Zero Experience Required: Plug \& Play Modular Transfer Learning for Semantic Visual Navigation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17031-17041} }

The Wanderings of Odysseus in 3D Scenes
Yan Zhang,
Siyu Tang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Yan and Tang, Siyu}, title = {The Wanderings of Odysseus in 3D Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {20481-20491} }

All-in-One Image Restoration for Unknown Corruption
Boyun Li,
Xiao Liu,
Peng Hu,
Zhongqin Wu,
Jiancheng Lv,
Xi Peng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2022_CVPR, author = {Li, Boyun and Liu, Xiao and Hu, Peng and Wu, Zhongqin and Lv, Jiancheng and Peng, Xi}, title = {All-in-One Image Restoration for Unknown Corruption}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17452-17462} }

Optimizing Video Prediction via Video Frame Interpolation
Yue Wu,
Qiang Wen,
Qifeng Chen
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2022_CVPR, author = {Wu, Yue and Wen, Qiang and Chen, Qifeng}, title = {Optimizing Video Prediction via Video Frame Interpolation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17814-17823} }

Episodic Memory Question Answering
Samyak Datta,
Sameer Dharur,
Vincent Cartillier,
Ruta Desai,
Mukul Khanna,
Dhruv Batra,
Devi Parikh
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Datta_2022_CVPR, author = {Datta, Samyak and Dharur, Sameer and Cartillier, Vincent and Desai, Ruta and Khanna, Mukul and Batra, Dhruv and Parikh, Devi}, title = {Episodic Memory Question Answering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {19119-19128} }

Continual Stereo Matching of Continuous Driving Scenes With Growing Architecture
Chenghao Zhang,
Kun Tian,
Bin Fan,
Gaofeng Meng,
Zhaoxiang Zhang,
Chunhong Pan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2022_CVPR, author = {Zhang, Chenghao and Tian, Kun and Fan, Bin and Meng, Gaofeng and Zhang, Zhaoxiang and Pan, Chunhong}, title = {Continual Stereo Matching of Continuous Driving Scenes With Growing Architecture}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {18901-18910} }

Learning To Zoom Inside Camera Imaging Pipeline
Chengzhou Tang,
Yuqiang Yang,
Bing Zeng,
Ping Tan,
Shuaicheng Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2022_CVPR, author = {Tang, Chengzhou and Yang, Yuqiang and Zeng, Bing and Tan, Ping and Liu, Shuaicheng}, title = {Learning To Zoom Inside Camera Imaging Pipeline}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)}, month = {June}, year = {2022}, pages = {17552-175