Papers

Back

Towards Better Robustness against Common Corruptions for Unsupervised Domain Adaptation
Zhiqiang Gao,
Kaizhu Huang,
Rui Zhang,
Dawei Liu,
Jieming Ma
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2023_ICCV, author = {Gao, Zhiqiang and Huang, Kaizhu and Zhang, Rui and Liu, Dawei and Ma, Jieming}, title = {Towards Better Robustness against Common Corruptions for Unsupervised Domain Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18882-18893} }

TALL: Thumbnail Layout for Deepfake Video Detection
Yuting Xu,
Jian Liang,
Gengyun Jia,
Ziming Yang,
Yanhao Zhang,
Ran He
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2023_ICCV, author = {Xu, Yuting and Liang, Jian and Jia, Gengyun and Yang, Ziming and Zhang, Yanhao and He, Ran}, title = {TALL: Thumbnail Layout for Deepfake Video Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22658-22668} }

Bidirectional Alignment for Domain Adaptive Detection with Transformers
Liqiang He,
Wei Wang,
Albert Chen,
Min Sun,
Cheng-Hao Kuo,
Sinisa Todorovic
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{He_2023_ICCV, author = {He, Liqiang and Wang, Wei and Chen, Albert and Sun, Min and Kuo, Cheng-Hao and Todorovic, Sinisa}, title = {Bidirectional Alignment for Domain Adaptive Detection with Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18775-18785} }

CAME: Contrastive Automated Model Evaluation
Ru Peng,
Qiuyang Duan,
Haobo Wang,
Jiachen Ma,
Yanbo Jiang,
Yongjun Tu,
Xiu Jiang,
Junbo Zhao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2023_ICCV, author = {Peng, Ru and Duan, Qiuyang and Wang, Haobo and Ma, Jiachen and Jiang, Yanbo and Tu, Yongjun and Jiang, Xiu and Zhao, Junbo}, title = {CAME: Contrastive Automated Model Evaluation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20121-20132} }

Order-preserving Consistency Regularization for Domain Adaptation and Generalization
Mengmeng Jing,
Xiantong Zhen,
Jingjing Li,
Cees G. M. Snoek
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jing_2023_ICCV, author = {Jing, Mengmeng and Zhen, Xiantong and Li, Jingjing and Snoek, Cees G. M.}, title = {Order-preserving Consistency Regularization for Domain Adaptation and Generalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18916-18927} }

Workie-Talkie: Accelerating Federated Learning by Overlapping Computing and Communications via Contrastive Regularization
Rui Chen,
Qiyu Wan,
Pavana Prakash,
Lan Zhang,
Xu Yuan,
Yanmin Gong,
Xin Fu,
Miao Pan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_ICCV, author = {Chen, Rui and Wan, Qiyu and Prakash, Pavana and Zhang, Lan and Yuan, Xu and Gong, Yanmin and Fu, Xin and Pan, Miao}, title = {Workie-Talkie: Accelerating Federated Learning by Overlapping Computing and Communications via Contrastive Regularization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16999-17009} }

Late Stopping: Avoiding Confidently Learning from Mislabeled Examples
Suqin Yuan,
Lei Feng,
Tongliang Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yuan_2023_ICCV, author = {Yuan, Suqin and Feng, Lei and Liu, Tongliang}, title = {Late Stopping: Avoiding Confidently Learning from Mislabeled Examples}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16079-16088} }

Most Important Person-Guided Dual-Branch Cross-Patch Attention for Group Affect Recognition
Hongxia Xie,
Ming-Xian Lee,
Tzu-Jui Chen,
Hung-Jen Chen,
Hou-I Liu,
Hong-Han Shuai,
Wen-Huang Cheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2023_ICCV, author = {Xie, Hongxia and Lee, Ming-Xian and Chen, Tzu-Jui and Chen, Hung-Jen and Liu, Hou-I and Shuai, Hong-Han and Cheng, Wen-Huang}, title = {Most Important Person-Guided Dual-Branch Cross-Patch Attention for Group Affect Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20598-20608} }

Achievement-Based Training Progress Balancing for Multi-Task Learning
Hayoung Yun,
Hanjoo Cho
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yun_2023_ICCV, author = {Yun, Hayoung and Cho, Hanjoo}, title = {Achievement-Based Training Progress Balancing for Multi-Task Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16935-16944} }

Logic-induced Diagnostic Reasoning for Semi-supervised Semantic Segmentation
Chen Liang,
Wenguan Wang,
Jiaxu Miao,
Yi Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liang_2023_ICCV, author = {Liang, Chen and Wang, Wenguan and Miao, Jiaxu and Yang, Yi}, title = {Logic-induced Diagnostic Reasoning for Semi-supervised Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16197-16208} }

NeRF-Det: Learning Geometry-Aware Volumetric Representation for Multi-View 3D Object Detection
Chenfeng Xu,
Bichen Wu,
Ji Hou,
Sam Tsai,
Ruilong Li,
Jialiang Wang,
Wei Zhan,
Zijian He,
Peter Vajda,
Kurt Keutzer,
Masayoshi Tomizuka
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2023_ICCV, author = {Xu, Chenfeng and Wu, Bichen and Hou, Ji and Tsai, Sam and Li, Ruilong and Wang, Jialiang and Zhan, Wei and He, Zijian and Vajda, Peter and Keutzer, Kurt and Tomizuka, Masayoshi}, title = {NeRF-Det: Learning Geometry-Aware Volumetric Representation for Multi-View 3D Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23320-23330} }

Spatio-Temporal Domain Awareness for Multi-Agent Collaborative Perception
Kun Yang,
Dingkang Yang,
Jingyu Zhang,
Mingcheng Li,
Yang Liu,
Jing Liu,
Hanqi Wang,
Peng Sun,
Liang Song
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_ICCV, author = {Yang, Kun and Yang, Dingkang and Zhang, Jingyu and Li, Mingcheng and Liu, Yang and Liu, Jing and Wang, Hanqi and Sun, Peng and Song, Liang}, title = {Spatio-Temporal Domain Awareness for Multi-Agent Collaborative Perception}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23383-23392} }

LPFF: A Portrait Dataset for Face Generators Across Large Poses
Yiqian Wu,
Jing Zhang,
Hongbo Fu,
Xiaogang Jin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2023_ICCV, author = {Wu, Yiqian and Zhang, Jing and Fu, Hongbo and Jin, Xiaogang}, title = {LPFF: A Portrait Dataset for Face Generators Across Large Poses}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20327-20337} }

Pseudo-label Alignment for Semi-supervised Instance Segmentation
Jie Hu,
Chen Chen,
Liujuan Cao,
Shengchuan Zhang,
Annan Shu,
Guannan Jiang,
Rongrong Ji
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2023_ICCV, author = {Hu, Jie and Chen, Chen and Cao, Liujuan and Zhang, Shengchuan and Shu, Annan and Jiang, Guannan and Ji, Rongrong}, title = {Pseudo-label Alignment for Semi-supervised Instance Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16337-16347} }

MixBag: Bag-Level Data Augmentation for Learning from Label Proportions
Takanori Asanomi,
Shinnosuke Matsuo,
Daiki Suehiro,
Ryoma Bise
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Asanomi_2023_ICCV, author = {Asanomi, Takanori and Matsuo, Shinnosuke and Suehiro, Daiki and Bise, Ryoma}, title = {MixBag: Bag-Level Data Augmentation for Learning from Label Proportions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16570-16579} }

Effective Real Image Editing with Accelerated Iterative Diffusion Inversion
Zhihong Pan,
Riccardo Gherardi,
Xiufeng Xie,
Stephen Huang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Pan_2023_ICCV, author = {Pan, Zhihong and Gherardi, Riccardo and Xie, Xiufeng and Huang, Stephen}, title = {Effective Real Image Editing with Accelerated Iterative Diffusion Inversion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {15912-15921} }

UniFace: Unified Cross-Entropy Loss for Deep Face Recognition
Jiancan Zhou,
Xi Jia,
Qiufu Li,
Linlin Shen,
Jinming Duan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2023_ICCV, author = {Zhou, Jiancan and Jia, Xi and Li, Qiufu and Shen, Linlin and Duan, Jinming}, title = {UniFace: Unified Cross-Entropy Loss for Deep Face Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20730-20739} }

Jumping through Local Minima: Quantization in the Loss Landscape of Vision Transformers
Natalia Frumkin,
Dibakar Gope,
Diana Marculescu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Frumkin_2023_ICCV, author = {Frumkin, Natalia and Gope, Dibakar and Marculescu, Diana}, title = {Jumping through Local Minima: Quantization in the Loss Landscape of Vision Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16978-16988} }

ScatterNeRF: Seeing Through Fog with Physically-Based Inverse Neural Rendering
Andrea Ramazzina,
Mario Bijelic,
Stefanie Walz,
Alessandro Sanvito,
Dominik Scheuble,
Felix Heide
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ramazzina_2023_ICCV, author = {Ramazzina, Andrea and Bijelic, Mario and Walz, Stefanie and Sanvito, Alessandro and Scheuble, Dominik and Heide, Felix}, title = {ScatterNeRF: Seeing Through Fog with Physically-Based Inverse Neural Rendering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17957-17968} }

Towards Generic Image Manipulation Detection with Weakly-Supervised Self-Consistency Learning
Yuanhao Zhai,
Tianyu Luan,
David Doermann,
Junsong Yuan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhai_2023_ICCV, author = {Zhai, Yuanhao and Luan, Tianyu and Doermann, David and Yuan, Junsong}, title = {Towards Generic Image Manipulation Detection with Weakly-Supervised Self-Consistency Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22390-22400} }

PARF: Primitive-Aware Radiance Fusion for Indoor Scene Novel View Synthesis
Haiyang Ying,
Baowei Jiang,
Jinzhi Zhang,
Di Xu,
Tao Yu,
Qionghai Dai,
Lu Fang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ying_2023_ICCV, author = {Ying, Haiyang and Jiang, Baowei and Zhang, Jinzhi and Xu, Di and Yu, Tao and Dai, Qionghai and Fang, Lu}, title = {PARF: Primitive-Aware Radiance Fusion for Indoor Scene Novel View Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17706-17716} }

DeePoint: Visual Pointing Recognition and Direction Estimation
Shu Nakamura,
Yasutomo Kawanishi,
Shohei Nobuhara,
Ko Nishino
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Nakamura_2023_ICCV, author = {Nakamura, Shu and Kawanishi, Yasutomo and Nobuhara, Shohei and Nishino, Ko}, title = {DeePoint: Visual Pointing Recognition and Direction Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20577-20587} }

Deformer: Dynamic Fusion Transformer for Robust Hand Pose Estimation
Qichen Fu,
Xingyu Liu,
Ran Xu,
Juan Carlos Niebles,
Kris M. Kitani
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fu_2023_ICCV, author = {Fu, Qichen and Liu, Xingyu and Xu, Ran and Niebles, Juan Carlos and Kitani, Kris M.}, title = {Deformer: Dynamic Fusion Transformer for Robust Hand Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23600-23611} }

iDAG: Invariant DAG Searching for Domain Generalization
Zenan Huang,
Haobo Wang,
Junbo Zhao,
Nenggan Zheng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2023_ICCV, author = {Huang, Zenan and Wang, Haobo and Zhao, Junbo and Zheng, Nenggan}, title = {iDAG: Invariant DAG Searching for Domain Generalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19169-19179} }

Spacetime Surface Regularization for Neural Dynamic Scene Reconstruction
Jaesung Choe,
Christopher Choy,
Jaesik Park,
In So Kweon,
Anima Anandkumar
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Choe_2023_ICCV, author = {Choe, Jaesung and Choy, Christopher and Park, Jaesik and Kweon, In So and Anandkumar, Anima}, title = {Spacetime Surface Regularization for Neural Dynamic Scene Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17871-17881} }

GasMono: Geometry-Aided Self-Supervised Monocular Depth Estimation for Indoor Scenes
Chaoqiang Zhao,
Matteo Poggi,
Fabio Tosi,
Lei Zhou,
Qiyu Sun,
Yang Tang,
Stefano Mattoccia
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2023_ICCV, author = {Zhao, Chaoqiang and Poggi, Matteo and Tosi, Fabio and Zhou, Lei and Sun, Qiyu and Tang, Yang and Mattoccia, Stefano}, title = {GasMono: Geometry-Aided Self-Supervised Monocular Depth Estimation for Indoor Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16209-16220} }

Audio-Visual Deception Detection: DOLOS Dataset and Parameter-Efficient Crossmodal Learning
Xiaobao Guo,
Nithish Muthuchamy Selvaraj,
Zitong Yu,
Adams Wai-Kin Kong,
Bingquan Shen,
Alex Kot
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2023_ICCV, author = {Guo, Xiaobao and Selvaraj, Nithish Muthuchamy and Yu, Zitong and Kong, Adams Wai-Kin and Shen, Bingquan and Kot, Alex}, title = {Audio-Visual Deception Detection: DOLOS Dataset and Parameter-Efficient Crossmodal Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22135-22145} }

Alleviating Catastrophic Forgetting of Incremental Object Detection via Within-Class and Between-Class Knowledge Distillation
Mengxue Kang,
Jinpeng Zhang,
Jinming Zhang,
Xiashuang Wang,
Yang Chen,
Zhe Ma,
Xuhui Huang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kang_2023_ICCV, author = {Kang, Mengxue and Zhang, Jinpeng and Zhang, Jinming and Wang, Xiashuang and Chen, Yang and Ma, Zhe and Huang, Xuhui}, title = {Alleviating Catastrophic Forgetting of Incremental Object Detection via Within-Class and Between-Class Knowledge Distillation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18894-18904} }

Revisiting the Parameter Efficiency of Adapters from the Perspective of Precision Redundancy
Shibo Jie,
Haoqing Wang,
Zhi-Hong Deng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jie_2023_ICCV, author = {Jie, Shibo and Wang, Haoqing and Deng, Zhi-Hong}, title = {Revisiting the Parameter Efficiency of Adapters from the Perspective of Precision Redundancy}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17217-17226} }

EMQ: Evolving Training-free Proxies for Automated Mixed Precision Quantization
Peijie Dong,
Lujun Li,
Zimian Wei,
Xin Niu,
Zhiliang Tian,
Hengyue Pan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2023_ICCV, author = {Dong, Peijie and Li, Lujun and Wei, Zimian and Niu, Xin and Tian, Zhiliang and Pan, Hengyue}, title = {EMQ: Evolving Training-free Proxies for Automated Mixed Precision Quantization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17076-17086} }

Face Clustering via Graph Convolutional Networks with Confidence Edges
Yang Wu,
Zhiwei Ge,
Yuhao Luo,
Lin Liu,
Sulong Xu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2023_ICCV, author = {Wu, Yang and Ge, Zhiwei and Luo, Yuhao and Liu, Lin and Xu, Sulong}, title = {Face Clustering via Graph Convolutional Networks with Confidence Edges}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20990-20999} }

Multimodal Garment Designer: Human-Centric Latent Diffusion Models for Fashion Image Editing
Alberto Baldrati,
Davide Morelli,
Giuseppe Cartella,
Marcella Cornia,
Marco Bertini,
Rita Cucchiara
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Baldrati_2023_ICCV, author = {Baldrati, Alberto and Morelli, Davide and Cartella, Giuseppe and Cornia, Marcella and Bertini, Marco and Cucchiara, Rita}, title = {Multimodal Garment Designer: Human-Centric Latent Diffusion Models for Fashion Image Editing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23393-23402} }

Time-to-Contact Map by Joint Estimation of Up-to-Scale Inverse Depth and Global Motion using a Single Event Camera
Urbano Miguel Nunes,
Laurent Udo Perrinet,
Sio-Hoi Ieng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Nunes_2023_ICCV, author = {Nunes, Urbano Miguel and Perrinet, Laurent Udo and Ieng, Sio-Hoi}, title = {Time-to-Contact Map by Joint Estimation of Up-to-Scale Inverse Depth and Global Motion using a Single Event Camera}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23653-23663} }

A Benchmark for Chinese-English Scene Text Image Super-Resolution
Jianqi Ma,
Zhetong Liang,
Wangmeng Xiang,
Xi Yang,
Lei Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ma_2023_ICCV, author = {Ma, Jianqi and Liang, Zhetong and Xiang, Wangmeng and Yang, Xi and Zhang, Lei}, title = {A Benchmark for Chinese-English Scene Text Image Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19452-19461} }

Replay: Multi-modal Multi-view Acted Videos for Casual Holography
Roman Shapovalov,
Yanir Kleiman,
Ignacio Rocco,
David Novotny,
Andrea Vedaldi,
Changan Chen,
Filippos Kokkinos,
Ben Graham,
Natalia Neverova
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shapovalov_2023_ICCV, author = {Shapovalov, Roman and Kleiman, Yanir and Rocco, Ignacio and Novotny, David and Vedaldi, Andrea and Chen, Changan and Kokkinos, Filippos and Graham, Ben and Neverova, Natalia}, title = {Replay: Multi-modal Multi-view Acted Videos for Casual Holography}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20338-20348} }

Affine-Consistent Transformer for Multi-Class Cell Nuclei Detection
Junjia Huang,
Haofeng Li,
Xiang Wan,
Guanbin Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2023_ICCV, author = {Huang, Junjia and Li, Haofeng and Wan, Xiang and Li, Guanbin}, title = {Affine-Consistent Transformer for Multi-Class Cell Nuclei Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21384-21393} }

Removing Anomalies as Noises for Industrial Defect Localization
Fanbin Lu,
Xufeng Yao,
Chi-Wing Fu,
Jiaya Jia
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2023_ICCV, author = {Lu, Fanbin and Yao, Xufeng and Fu, Chi-Wing and Jia, Jiaya}, title = {Removing Anomalies as Noises for Industrial Defect Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16166-16175} }

GPGait: Generalized Pose-based Gait Recognition
Yang Fu,
Shibei Meng,
Saihui Hou,
Xuecai Hu,
Yongzhen Huang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fu_2023_ICCV, author = {Fu, Yang and Meng, Shibei and Hou, Saihui and Hu, Xuecai and Huang, Yongzhen}, title = {GPGait: Generalized Pose-based Gait Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19595-19604} }

Stable and Causal Inference for Discriminative Self-supervised Deep Visual Representations
Yuewei Yang,
Hai Li,
Yiran Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_ICCV, author = {Yang, Yuewei and Li, Hai and Chen, Yiran}, title = {Stable and Causal Inference for Discriminative Self-supervised Deep Visual Representations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16109-16120} }

Semantic Attention Flow Fields for Monocular Dynamic Scene Decomposition
Yiqing Liang,
Eliot Laidlaw,
Alexander Meyerowitz,
Srinath Sridhar,
James Tompkin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liang_2023_ICCV, author = {Liang, Yiqing and Laidlaw, Eliot and Meyerowitz, Alexander and Sridhar, Srinath and Tompkin, James}, title = {Semantic Attention Flow Fields for Monocular Dynamic Scene Decomposition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21797-21806} }

A Fast Unified System for 3D Object Detection and Tracking
Thomas Heitzinger,
Martin Kampel
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Heitzinger_2023_ICCV, author = {Heitzinger, Thomas and Kampel, Martin}, title = {A Fast Unified System for 3D Object Detection and Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17044-17054} }

AIDE: A Vision-Driven Multi-View, Multi-Modal, Multi-Tasking Dataset for Assistive Driving Perception
Dingkang Yang,
Shuai Huang,
Zhi Xu,
Zhenpeng Li,
Shunli Wang,
Mingcheng Li,
Yuzheng Wang,
Yang Liu,
Kun Yang,
Zhaoyu Chen,
Yan Wang,
Jing Liu,
Peixuan Zhang,
Peng Zhai,
Lihua Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_ICCV, author = {Yang, Dingkang and Huang, Shuai and Xu, Zhi and Li, Zhenpeng and Wang, Shunli and Li, Mingcheng and Wang, Yuzheng and Liu, Yang and Yang, Kun and Chen, Zhaoyu and Wang, Yan and Liu, Jing and Zhang, Peixuan and Zhai, Peng and Zhang, Lihua}, title = {AIDE: A Vision-Driven Multi-View, Multi-Modal, Multi-Tasking Dataset for Assistive Driving Perception}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20459-20470} }

Self-Supervised Character-to-Character Distillation for Text Recognition
Tongkun Guan,
Wei Shen,
Xue Yang,
Qi Feng,
Zekun Jiang,
Xiaokang Yang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guan_2023_ICCV, author = {Guan, Tongkun and Shen, Wei and Yang, Xue and Feng, Qi and Jiang, Zekun and Yang, Xiaokang}, title = {Self-Supervised Character-to-Character Distillation for Text Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19473-19484} }

Domain Adaptive Few-Shot Open-Set Learning
Debabrata Pal,
Deeptej More,
Sai Bhargav,
Dipesh Tamboli,
Vaneet Aggarwal,
Biplab Banerjee
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Pal_2023_ICCV, author = {Pal, Debabrata and More, Deeptej and Bhargav, Sai and Tamboli, Dipesh and Aggarwal, Vaneet and Banerjee, Biplab}, title = {Domain Adaptive Few-Shot Open-Set Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18831-18840} }

Interactive Class-Agnostic Object Counting
Yifeng Huang,
Viresh Ranjan,
Minh Hoai
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2023_ICCV, author = {Huang, Yifeng and Ranjan, Viresh and Hoai, Minh}, title = {Interactive Class-Agnostic Object Counting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22312-22322} }

Estimator Meets Equilibrium Perspective: A Rectified Straight Through Estimator for Binary Neural Networks Training
Xiao-Ming Wu,
Dian Zheng,
Zuhao Liu,
Wei-Shi Zheng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2023_ICCV, author = {Wu, Xiao-Ming and Zheng, Dian and Liu, Zuhao and Zheng, Wei-Shi}, title = {Estimator Meets Equilibrium Perspective: A Rectified Straight Through Estimator for Binary Neural Networks Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17055-17064} }

MedKLIP: Medical Knowledge Enhanced Language-Image Pre-Training for X-ray Diagnosis
Chaoyi Wu,
Xiaoman Zhang,
Ya Zhang,
Yanfeng Wang,
Weidi Xie
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2023_ICCV, author = {Wu, Chaoyi and Zhang, Xiaoman and Zhang, Ya and Wang, Yanfeng and Xie, Weidi}, title = {MedKLIP: Medical Knowledge Enhanced Language-Image Pre-Training for X-ray Diagnosis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21372-21383} }

Automated Knowledge Distillation via Monte Carlo Tree Search
Lujun Li,
Peijie Dong,
Zimian Wei,
Ya Yang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_ICCV, author = {Li, Lujun and Dong, Peijie and Wei, Zimian and Yang, Ya}, title = {Automated Knowledge Distillation via Monte Carlo Tree Search}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17413-17424} }

EmoTalk: Speech-Driven Emotional Disentanglement for 3D Face Animation
Ziqiao Peng,
Haoyu Wu,
Zhenbo Song,
Hao Xu,
Xiangyu Zhu,
Jun He,
Hongyan Liu,
Zhaoxin Fan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Peng_2023_ICCV, author = {Peng, Ziqiao and Wu, Haoyu and Song, Zhenbo and Xu, Hao and Zhu, Xiangyu and He, Jun and Liu, Hongyan and Fan, Zhaoxin}, title = {EmoTalk: Speech-Driven Emotional Disentanglement for 3D Face Animation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20687-20697} }

Text-Conditioned Sampling Framework for Text-to-Image Generation with Masked Generative Models
Jaewoong Lee,
Sangwon Jang,
Jaehyeong Jo,
Jaehong Yoon,
Yunji Kim,
Jin-Hwa Kim,
Jung-Woo Ha,
Sung Ju Hwang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2023_ICCV, author = {Lee, Jaewoong and Jang, Sangwon and Jo, Jaehyeong and Yoon, Jaehong and Kim, Yunji and Kim, Jin-Hwa and Ha, Jung-Woo and Hwang, Sung Ju}, title = {Text-Conditioned Sampling Framework for Text-to-Image Generation with Masked Generative Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23252-23262} }

Inverse Problem Regularization with Hierarchical Variational Autoencoders
Jean Prost,
Antoine Houdard,
Andrés Almansa,
Nicolas Papadakis
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Prost_2023_ICCV, author = {Prost, Jean and Houdard, Antoine and Almansa, Andr\'es and Papadakis, Nicolas}, title = {Inverse Problem Regularization with Hierarchical Variational Autoencoders}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22894-22905} }

Unpaired Multi-domain Attribute Translation of 3D Facial Shapes with a Square and Symmetric Geometric Map
Zhenfeng Fan,
Zhiheng Zhang,
Shuang Yang,
Chongyang Zhong,
Min Cao,
Shihong Xia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2023_ICCV, author = {Fan, Zhenfeng and Zhang, Zhiheng and Yang, Shuang and Zhong, Chongyang and Cao, Min and Xia, Shihong}, title = {Unpaired Multi-domain Attribute Translation of 3D Facial Shapes with a Square and Symmetric Geometric Map}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20828-20838} }

Template Inversion Attack against Face Recognition Systems using 3D Face Reconstruction
Hatef Otroshi Shahreza,
Sébastien Marcel
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shahreza_2023_ICCV, author = {Shahreza, Hatef Otroshi and Marcel, S\'ebastien}, title = {Template Inversion Attack against Face Recognition Systems using 3D Face Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19662-19672} }

ETran: Energy-Based Transferability Estimation
Mohsen Gholami,
Mohammad Akbari,
Xinglu Wang,
Behnam Kamranian,
Yong Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gholami_2023_ICCV, author = {Gholami, Mohsen and Akbari, Mohammad and Wang, Xinglu and Kamranian, Behnam and Zhang, Yong}, title = {ETran: Energy-Based Transferability Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18613-18622} }

Predict to Detect: Prediction-guided 3D Object Detection using Sequential Images
Sanmin Kim,
Youngseok Kim,
In-Jae Lee,
Dongsuk Kum
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2023_ICCV, author = {Kim, Sanmin and Kim, Youngseok and Lee, In-Jae and Kum, Dongsuk}, title = {Predict to Detect: Prediction-guided 3D Object Detection using Sequential Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18057-18066} }

IDiff-Face: Synthetic-based Face Recognition through Fizzy Identity-Conditioned Diffusion Model
Fadi Boutros,
Jonas Henry Grebe,
Arjan Kuijper,
Naser Damer
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Boutros_2023_ICCV, author = {Boutros, Fadi and Grebe, Jonas Henry and Kuijper, Arjan and Damer, Naser}, title = {IDiff-Face: Synthetic-based Face Recognition through Fizzy Identity-Conditioned Diffusion Model}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19650-19661} }

Rethinking Multi-Contrast MRI Super-Resolution: Rectangle-Window Cross-Attention Transformer and Arbitrary-Scale Upsampling
Guangyuan Li,
Lei Zhao,
Jiakai Sun,
Zehua Lan,
Zhanjie Zhang,
Jiafu Chen,
Zhijie Lin,
Huaizhong Lin,
Wei Xing
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_ICCV, author = {Li, Guangyuan and Zhao, Lei and Sun, Jiakai and Lan, Zehua and Zhang, Zhanjie and Chen, Jiafu and Lin, Zhijie and Lin, Huaizhong and Xing, Wei}, title = {Rethinking Multi-Contrast MRI Super-Resolution: Rectangle-Window Cross-Attention Transformer and Arbitrary-Scale Upsampling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21230-21240} }

Towards Open-Set Test-Time Adaptation Utilizing the Wisdom of Crowds in Entropy Minimization
Jungsoo Lee,
Debasmit Das,
Jaegul Choo,
Sungha Choi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2023_ICCV, author = {Lee, Jungsoo and Das, Debasmit and Choo, Jaegul and Choi, Sungha}, title = {Towards Open-Set Test-Time Adaptation Utilizing the Wisdom of Crowds in Entropy Minimization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16380-16389} }

Long-Range Grouping Transformer for Multi-View 3D Reconstruction
Liying Yang,
Zhenwei Zhu,
Xuxin Lin,
Jian Nong,
Yanyan Liang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_ICCV, author = {Yang, Liying and Zhu, Zhenwei and Lin, Xuxin and Nong, Jian and Liang, Yanyan}, title = {Long-Range Grouping Transformer for Multi-View 3D Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18257-18267} }

DenseShift: Towards Accurate and Efficient Low-Bit Power-of-Two Quantization
Xinlin Li,
Bang Liu,
Rui Heng Yang,
Vanessa Courville,
Chao Xing,
Vahid Partovi Nia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_ICCV, author = {Li, Xinlin and Liu, Bang and Yang, Rui Heng and Courville, Vanessa and Xing, Chao and Nia, Vahid Partovi}, title = {DenseShift: Towards Accurate and Efficient Low-Bit Power-of-Two Quantization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17010-17020} }

Efficient Computation Sharing for Multi-Task Visual Scene Understanding
Sara Shoouri,
Mingyu Yang,
Zichen Fan,
Hun-Seok Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shoouri_2023_ICCV, author = {Shoouri, Sara and Yang, Mingyu and Fan, Zichen and Kim, Hun-Seok}, title = {Efficient Computation Sharing for Multi-Task Visual Scene Understanding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17130-17141} }

DDIT: Semantic Scene Completion via Deformable Deep Implicit Templates
Haoang Li,
Jinhu Dong,
Binghui Wen,
Ming Gao,
Tianyu Huang,
Yun-Hui Liu,
Daniel Cremers
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_ICCV, author = {Li, Haoang and Dong, Jinhu and Wen, Binghui and Gao, Ming and Huang, Tianyu and Liu, Yun-Hui and Cremers, Daniel}, title = {DDIT: Semantic Scene Completion via Deformable Deep Implicit Templates}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21894-21904} }

Attention Where It Matters: Rethinking Visual Document Understanding with Selective Region Concentration
Haoyu Cao,
Changcun Bao,
Chaohu Liu,
Huang Chen,
Kun Yin,
Hao Liu,
Yinsong Liu,
Deqiang Jiang,
Xing Sun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cao_2023_ICCV, author = {Cao, Haoyu and Bao, Changcun and Liu, Chaohu and Chen, Huang and Yin, Kun and Liu, Hao and Liu, Yinsong and Jiang, Deqiang and Sun, Xing}, title = {Attention Where It Matters: Rethinking Visual Document Understanding with Selective Region Concentration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19517-19527} }

3D Neural Embedding Likelihood: Probabilistic Inverse Graphics for Robust 6D Pose Estimation
Guangyao Zhou,
Nishad Gothoskar,
Lirui Wang,
Joshua B. Tenenbaum,
Dan Gutfreund,
Miguel Lázaro-Gredilla,
Dileep George,
Vikash K. Mansinghka
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2023_ICCV, author = {Zhou, Guangyao and Gothoskar, Nishad and Wang, Lirui and Tenenbaum, Joshua B. and Gutfreund, Dan and L\'azaro-Gredilla, Miguel and George, Dileep and Mansinghka, Vikash K.}, title = {3D Neural Embedding Likelihood: Probabilistic Inverse Graphics for Robust 6D Pose Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21625-21636} }

SupFusion: Supervised LiDAR-Camera Fusion for 3D Object Detection
Yiran Qin,
Chaoqun Wang,
Zijian Kang,
Ningning Ma,
Zhen Li,
Ruimao Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Qin_2023_ICCV, author = {Qin, Yiran and Wang, Chaoqun and Kang, Zijian and Ma, Ningning and Li, Zhen and Zhang, Ruimao}, title = {SupFusion: Supervised LiDAR-Camera Fusion for 3D Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22014-22024} }

EMMN: Emotional Motion Memory Network for Audio-driven Emotional Talking Face Generation
Shuai Tan,
Bin Ji,
Ye Pan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Tan_2023_ICCV, author = {Tan, Shuai and Ji, Bin and Pan, Ye}, title = {EMMN: Emotional Motion Memory Network for Audio-driven Emotional Talking Face Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22146-22156} }

Rethinking Vision Transformers for MobileNet Size and Speed
Yanyu Li,
Ju Hu,
Yang Wen,
Georgios Evangelidis,
Kamyar Salahi,
Yanzhi Wang,
Sergey Tulyakov,
Jian Ren
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_ICCV, author = {Li, Yanyu and Hu, Ju and Wen, Yang and Evangelidis, Georgios and Salahi, Kamyar and Wang, Yanzhi and Tulyakov, Sergey and Ren, Jian}, title = {Rethinking Vision Transformers for MobileNet Size and Speed}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16889-16900} }

Implicit Identity Representation Conditioned Memory Compensation Network for Talking Head video Generation
Fa-Ting Hong,
Dan Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hong_2023_ICCV, author = {Hong, Fa-Ting and Xu, Dan}, title = {Implicit Identity Representation Conditioned Memory Compensation Network for Talking Head video Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23062-23072} }

Chupa: Carving 3D Clothed Humans from Skinned Shape Priors using 2D Diffusion Probabilistic Models
Byungjun Kim,
Patrick Kwon,
Kwangho Lee,
Myunggi Lee,
Sookwan Han,
Daesik Kim,
Hanbyul Joo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2023_ICCV, author = {Kim, Byungjun and Kwon, Patrick and Lee, Kwangho and Lee, Myunggi and Han, Sookwan and Kim, Daesik and Joo, Hanbyul}, title = {Chupa: Carving 3D Clothed Humans from Skinned Shape Priors using 2D Diffusion Probabilistic Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {15965-15976} }

Going Beyond Nouns With Vision & Language Models Using Synthetic Data
Paola Cascante-Bonilla,
Khaled Shehada,
James Seale Smith,
Sivan Doveh,
Donghyun Kim,
Rameswar Panda,
Gul Varol,
Aude Oliva,
Vicente Ordonez,
Rogerio Feris,
Leonid Karlinsky
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cascante-Bonilla_2023_ICCV, author = {Cascante-Bonilla, Paola and Shehada, Khaled and Smith, James Seale and Doveh, Sivan and Kim, Donghyun and Panda, Rameswar and Varol, Gul and Oliva, Aude and Ordonez, Vicente and Feris, Rogerio and Karlinsky, Leonid}, title = {Going Beyond Nouns With Vision \& Language Models Using Synthetic Data}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20155-20165} }

Zero-Shot Contrastive Loss for Text-Guided Diffusion Image Style Transfer
Serin Yang,
Hyunmin Hwang,
Jong Chul Ye
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_ICCV, author = {Yang, Serin and Hwang, Hyunmin and Ye, Jong Chul}, title = {Zero-Shot Contrastive Loss for Text-Guided Diffusion Image Style Transfer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22873-22882} }

Identity-Seeking Self-Supervised Representation Learning for Generalizable Person Re-Identification
Zhaopeng Dou,
Zhongdao Wang,
Yali Li,
Shengjin Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dou_2023_ICCV, author = {Dou, Zhaopeng and Wang, Zhongdao and Li, Yali and Wang, Shengjin}, title = {Identity-Seeking Self-Supervised Representation Learning for Generalizable Person Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {15847-15858} }

3D-Aware Generative Model for Improved Side-View Image Synthesis
Kyungmin Jo,
Wonjoon Jin,
Jaegul Choo,
Hyunjoon Lee,
Sunghyun Cho
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jo_2023_ICCV, author = {Jo, Kyungmin and Jin, Wonjoon and Choo, Jaegul and Lee, Hyunjoon and Cho, Sunghyun}, title = {3D-Aware Generative Model for Improved Side-View Image Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22862-22872} }

OxfordTVG-HIC: Can Machine Make Humorous Captions from Images?
Runjia Li,
Shuyang Sun,
Mohamed Elhoseiny,
Philip Torr
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_ICCV, author = {Li, Runjia and Sun, Shuyang and Elhoseiny, Mohamed and Torr, Philip}, title = {OxfordTVG-HIC: Can Machine Make Humorous Captions from Images?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20293-20303} }

EDAPS: Enhanced Domain-Adaptive Panoptic Segmentation
Suman Saha,
Lukas Hoyer,
Anton Obukhov,
Dengxin Dai,
Luc Van Gool
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Saha_2023_ICCV, author = {Saha, Suman and Hoyer, Lukas and Obukhov, Anton and Dai, Dengxin and Van Gool, Luc}, title = {EDAPS: Enhanced Domain-Adaptive Panoptic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19234-19245} }

Scratch Each Other's Back: Incomplete Multi-Modal Brain Tumor Segmentation via Category Aware Group Self-Support Learning
Yansheng Qiu,
Delin Chen,
Hongdou Yao,
Yongchao Xu,
Zheng Wang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Qiu_2023_ICCV, author = {Qiu, Yansheng and Chen, Delin and Yao, Hongdou and Xu, Yongchao and Wang, Zheng}, title = {Scratch Each Other's Back: Incomplete Multi-Modal Brain Tumor Segmentation via Category Aware Group Self-Support Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21317-21326} }

Agglomerative Transformer for Human-Object Interaction Detection
Danyang Tu,
Wei Sun,
Guangtao Zhai,
Wei Shen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tu_2023_ICCV, author = {Tu, Danyang and Sun, Wei and Zhai, Guangtao and Shen, Wei}, title = {Agglomerative Transformer for Human-Object Interaction Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21614-21624} }

Rethinking Fast Fourier Convolution in Image Inpainting
Tianyi Chu,
Jiafu Chen,
Jiakai Sun,
Shuobin Lian,
Zhizhong Wang,
Zhiwen Zuo,
Lei Zhao,
Wei Xing,
Dongming Lu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chu_2023_ICCV, author = {Chu, Tianyi and Chen, Jiafu and Sun, Jiakai and Lian, Shuobin and Wang, Zhizhong and Zuo, Zhiwen and Zhao, Lei and Xing, Wei and Lu, Dongming}, title = {Rethinking Fast Fourier Convolution in Image Inpainting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23195-23205} }

Learning Robust Representations with Information Bottleneck and Memory Network for RGB-D-based Gesture Recognition
Yunan Li,
Huizhou Chen,
Guanwen Feng,
Qiguang Miao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_ICCV, author = {Li, Yunan and Chen, Huizhou and Feng, Guanwen and Miao, Qiguang}, title = {Learning Robust Representations with Information Bottleneck and Memory Network for RGB-D-based Gesture Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20968-20978} }

P1AC: Revisiting Absolute Pose From a Single Affine Correspondence
Jonathan Ventura,
Zuzana Kukelova,
Torsten Sattler,
Dániel Baráth
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ventura_2023_ICCV, author = {Ventura, Jonathan and Kukelova, Zuzana and Sattler, Torsten and Bar\'ath, D\'aniel}, title = {P1AC: Revisiting Absolute Pose From a Single Affine Correspondence}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19751-19761} }

Lossy and Lossless (L2) Post-training Model Size Compression
Yumeng Shi,
Shihao Bai,
Xiuying Wei,
Ruihao Gong,
Jianlei Yang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shi_2023_ICCV, author = {Shi, Yumeng and Bai, Shihao and Wei, Xiuying and Gong, Ruihao and Yang, Jianlei}, title = {Lossy and Lossless (L2) Post-training Model Size Compression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17546-17556} }

C2ST: Cross-Modal Contextualized Sequence Transduction for Continuous Sign Language Recognition
Huaiwen Zhang,
Zihang Guo,
Yang Yang,
Xin Liu,
De Hu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_ICCV, author = {Zhang, Huaiwen and Guo, Zihang and Yang, Yang and Liu, Xin and Hu, De}, title = {C2ST: Cross-Modal Contextualized Sequence Transduction for Continuous Sign Language Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21053-21062} }

ObjectFusion: Multi-modal 3D Object Detection with Object-Centric Fusion
Qi Cai,
Yingwei Pan,
Ting Yao,
Chong-Wah Ngo,
Tao Mei
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Cai_2023_ICCV, author = {Cai, Qi and Pan, Yingwei and Yao, Ting and Ngo, Chong-Wah and Mei, Tao}, title = {ObjectFusion: Multi-modal 3D Object Detection with Object-Centric Fusion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18067-18076} }

Adaptive Calibrator Ensemble: Navigating Test Set Difficulty in Out-of-Distribution Scenarios
Yuli Zou,
Weijian Deng,
Liang Zheng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zou_2023_ICCV, author = {Zou, Yuli and Deng, Weijian and Zheng, Liang}, title = {Adaptive Calibrator Ensemble: Navigating Test Set Difficulty in Out-of-Distribution Scenarios}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19333-19342} }

Contrastive Learning Relies More on Spatial Inductive Bias Than Supervised Learning: An Empirical Study
Yuanyi Zhong,
Haoran Tang,
Jun-Kun Chen,
Yu-Xiong Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhong_2023_ICCV, author = {Zhong, Yuanyi and Tang, Haoran and Chen, Jun-Kun and Wang, Yu-Xiong}, title = {Contrastive Learning Relies More on Spatial Inductive Bias Than Supervised Learning: An Empirical Study}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16327-16336} }

Randomized Quantization: A Generic Augmentation for Data Agnostic Self-supervised Learning
Huimin Wu,
Chenyang Lei,
Xiao Sun,
Peng-Shuai Wang,
Qifeng Chen,
Kwang-Ting Cheng,
Stephen Lin,
Zhirong Wu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2023_ICCV, author = {Wu, Huimin and Lei, Chenyang and Sun, Xiao and Wang, Peng-Shuai and Chen, Qifeng and Cheng, Kwang-Ting and Lin, Stephen and Wu, Zhirong}, title = {Randomized Quantization: A Generic Augmentation for Data Agnostic Self-supervised Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16305-16316} }

Neural Radiance Field with LiDAR maps
MingFang Chang,
Akash Sharma,
Michael Kaess,
Simon Lucey
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chang_2023_ICCV, author = {Chang, MingFang and Sharma, Akash and Kaess, Michael and Lucey, Simon}, title = {Neural Radiance Field with LiDAR maps}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17914-17923} }

AREA: Adaptive Reweighting via Effective Area for Long-Tailed Classification
Xiaohua Chen,
Yucan Zhou,
Dayan Wu,
Chule Yang,
Bo Li,
Qinghua Hu,
Weiping Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_ICCV, author = {Chen, Xiaohua and Zhou, Yucan and Wu, Dayan and Yang, Chule and Li, Bo and Hu, Qinghua and Wang, Weiping}, title = {AREA: Adaptive Reweighting via Effective Area for Long-Tailed Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19277-19287} }

Learning Adaptive Neighborhoods for Graph Neural Networks
Avishkar Saha,
Oscar Mendez,
Chris Russell,
Richard Bowden
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Saha_2023_ICCV, author = {Saha, Avishkar and Mendez, Oscar and Russell, Chris and Bowden, Richard}, title = {Learning Adaptive Neighborhoods for Graph Neural Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22541-22550} }

Make-It-3D: High-fidelity 3D Creation from A Single Image with Diffusion Prior
Junshu Tang,
Tengfei Wang,
Bo Zhang,
Ting Zhang,
Ran Yi,
Lizhuang Ma,
Dong Chen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2023_ICCV, author = {Tang, Junshu and Wang, Tengfei and Zhang, Bo and Zhang, Ting and Yi, Ran and Ma, Lizhuang and Chen, Dong}, title = {Make-It-3D: High-fidelity 3D Creation from A Single Image with Diffusion Prior}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22819-22829} }

Taxonomy Adaptive Cross-Domain Adaptation in Medical Imaging via Optimization Trajectory Distillation
Jianan Fan,
Dongnan Liu,
Hang Chang,
Heng Huang,
Mei Chen,
Weidong Cai
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2023_ICCV, author = {Fan, Jianan and Liu, Dongnan and Chang, Hang and Huang, Heng and Chen, Mei and Cai, Weidong}, title = {Taxonomy Adaptive Cross-Domain Adaptation in Medical Imaging via Optimization Trajectory Distillation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21174-21184} }

Ray Conditioning: Trading Photo-consistency for Photo-realism in Multi-view Image Generation
Eric Ming Chen,
Sidhanth Holalkere,
Ruyu Yan,
Kai Zhang,
Abe Davis
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_ICCV, author = {Chen, Eric Ming and Holalkere, Sidhanth and Yan, Ruyu and Zhang, Kai and Davis, Abe}, title = {Ray Conditioning: Trading Photo-consistency for Photo-realism in Multi-view Image Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23242-23251} }

SCOB: Universal Text Understanding via Character-wise Supervised Contrastive Learning with Online Text Rendering for Bridging Domain Gap
Daehee Kim,
Yoonsik Kim,
DongHyun Kim,
Yumin Lim,
Geewook Kim,
Taeho Kil
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2023_ICCV, author = {Kim, Daehee and Kim, Yoonsik and Kim, DongHyun and Lim, Yumin and Kim, Geewook and Kil, Taeho}, title = {SCOB: Universal Text Understanding via Character-wise Supervised Contrastive Learning with Online Text Rendering for Bridging Domain Gap}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19562-19573} }

Domain Generalization of 3D Semantic Segmentation in Autonomous Driving
Jules Sanchez,
Jean-Emmanuel Deschaud,
François Goulette
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sanchez_2023_ICCV, author = {Sanchez, Jules and Deschaud, Jean-Emmanuel and Goulette, Fran\c{c}ois}, title = {Domain Generalization of 3D Semantic Segmentation in Autonomous Driving}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18077-18087} }

HaMuCo: Hand Pose Estimation via Multiview Collaborative Self-Supervised Learning
Xiaozheng Zheng,
Chao Wen,
Zhou Xue,
Pengfei Ren,
Jingyu Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2023_ICCV, author = {Zheng, Xiaozheng and Wen, Chao and Xue, Zhou and Ren, Pengfei and Wang, Jingyu}, title = {HaMuCo: Hand Pose Estimation via Multiview Collaborative Self-Supervised Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20763-20773} }

Efficient Model Personalization in Federated Learning via Client-Specific Prompt Generation
Fu-En Yang,
Chien-Yi Wang,
Yu-Chiang Frank Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_ICCV, author = {Yang, Fu-En and Wang, Chien-Yi and Wang, Yu-Chiang Frank}, title = {Efficient Model Personalization in Federated Learning via Client-Specific Prompt Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19159-19168} }

Knowledge Restore and Transfer for Multi-Label Class-Incremental Learning
Songlin Dong,
Haoyu Luo,
Yuhang He,
Xing Wei,
Jie Cheng,
Yihong Gong
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2023_ICCV, author = {Dong, Songlin and Luo, Haoyu and He, Yuhang and Wei, Xing and Cheng, Jie and Gong, Yihong}, title = {Knowledge Restore and Transfer for Multi-Label Class-Incremental Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18711-18720} }

PanFlowNet: A Flow-Based Deep Network for Pan-Sharpening
Gang Yang,
Xiangyong Cao,
Wenzhe Xiao,
Man Zhou,
Aiping Liu,
Xun Chen,
Deyu Meng
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_ICCV, author = {Yang, Gang and Cao, Xiangyong and Xiao, Wenzhe and Zhou, Man and Liu, Aiping and Chen, Xun and Meng, Deyu}, title = {PanFlowNet: A Flow-Based Deep Network for Pan-Sharpening}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16857-16867} }

Domain Generalization via Balancing Training Difficulty and Model Capability
Xueying Jiang,
Jiaxing Huang,
Sheng Jin,
Shijian Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2023_ICCV, author = {Jiang, Xueying and Huang, Jiaxing and Jin, Sheng and Lu, Shijian}, title = {Domain Generalization via Balancing Training Difficulty and Model Capability}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18993-19003} }

CLIP-Driven Universal Model for Organ Segmentation and Tumor Detection
Jie Liu,
Yixiao Zhang,
Jie-Neng Chen,
Junfei Xiao,
Yongyi Lu,
Bennett A Landman,
Yixuan Yuan,
Alan Yuille,
Yucheng Tang,
Zongwei Zhou
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_ICCV, author = {Liu, Jie and Zhang, Yixiao and Chen, Jie-Neng and Xiao, Junfei and Lu, Yongyi and A Landman, Bennett and Yuan, Yixuan and Yuille, Alan and Tang, Yucheng and Zhou, Zongwei}, title = {CLIP-Driven Universal Model for Organ Segmentation and Tumor Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21152-21164} }

Anchor Structure Regularization Induced Multi-view Subspace Clustering via Enhanced Tensor Rank Minimization
Jintian Ji,
Songhe Feng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ji_2023_ICCV, author = {Ji, Jintian and Feng, Songhe}, title = {Anchor Structure Regularization Induced Multi-view Subspace Clustering via Enhanced Tensor Rank Minimization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19343-19352} }

MOSE: A New Dataset for Video Object Segmentation in Complex Scenes
Henghui Ding,
Chang Liu,
Shuting He,
Xudong Jiang,
Philip H.S. Torr,
Song Bai
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2023_ICCV, author = {Ding, Henghui and Liu, Chang and He, Shuting and Jiang, Xudong and Torr, Philip H.S. and Bai, Song}, title = {MOSE: A New Dataset for Video Object Segmentation in Complex Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20224-20234} }

BoMD: Bag of Multi-label Descriptors for Noisy Chest X-ray Classification
Yuanhong Chen,
Fengbei Liu,
Hu Wang,
Chong Wang,
Yuyuan Liu,
Yu Tian,
Gustavo Carneiro
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_ICCV, author = {Chen, Yuanhong and Liu, Fengbei and Wang, Hu and Wang, Chong and Liu, Yuyuan and Tian, Yu and Carneiro, Gustavo}, title = {BoMD: Bag of Multi-label Descriptors for Noisy Chest X-ray Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21284-21295} }

Q-Diffusion: Quantizing Diffusion Models
Xiuyu Li,
Yijiang Liu,
Long Lian,
Huanrui Yang,
Zhen Dong,
Daniel Kang,
Shanghang Zhang,
Kurt Keutzer
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_ICCV, author = {Li, Xiuyu and Liu, Yijiang and Lian, Long and Yang, Huanrui and Dong, Zhen and Kang, Daniel and Zhang, Shanghang and Keutzer, Kurt}, title = {Q-Diffusion: Quantizing Diffusion Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17535-17545} }

Robustifying Token Attention for Vision Transformers
Yong Guo,
David Stutz,
Bernt Schiele
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2023_ICCV, author = {Guo, Yong and Stutz, David and Schiele, Bernt}, title = {Robustifying Token Attention for Vision Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17557-17568} }

UniSeg: A Unified Multi-Modal LiDAR Segmentation Network and the OpenPCSeg Codebase
Youquan Liu,
Runnan Chen,
Xin Li,
Lingdong Kong,
Yuchen Yang,
Zhaoyang Xia,
Yeqi Bai,
Xinge Zhu,
Yuexin Ma,
Yikang Li,
Yu Qiao,
Yuenan Hou
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_ICCV, author = {Liu, Youquan and Chen, Runnan and Li, Xin and Kong, Lingdong and Yang, Yuchen and Xia, Zhaoyang and Bai, Yeqi and Zhu, Xinge and Ma, Yuexin and Li, Yikang and Qiao, Yu and Hou, Yuenan}, title = {UniSeg: A Unified Multi-Modal LiDAR Segmentation Network and the OpenPCSeg Codebase}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21662-21673} }

Pixel-Wise Contrastive Distillation
Junqiang Huang,
Zichao Guo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2023_ICCV, author = {Huang, Junqiang and Guo, Zichao}, title = {Pixel-Wise Contrastive Distillation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16359-16369} }

Efficient Deep Space Filling Curve
Wanli Chen,
Xufeng Yao,
Xinyun Zhang,
Bei Yu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_ICCV, author = {Chen, Wanli and Yao, Xufeng and Zhang, Xinyun and Yu, Bei}, title = {Efficient Deep Space Filling Curve}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17525-17534} }

GlueGen: Plug and Play Multi-modal Encoders for X-to-image Generation
Can Qin,
Ning Yu,
Chen Xing,
Shu Zhang,
Zeyuan Chen,
Stefano Ermon,
Yun Fu,
Caiming Xiong,
Ran Xu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Qin_2023_ICCV, author = {Qin, Can and Yu, Ning and Xing, Chen and Zhang, Shu and Chen, Zeyuan and Ermon, Stefano and Fu, Yun and Xiong, Caiming and Xu, Ran}, title = {GlueGen: Plug and Play Multi-modal Encoders for X-to-image Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23085-23096} }

Ponder: Point Cloud Pre-training via Neural Rendering
Di Huang,
Sida Peng,
Tong He,
Honghui Yang,
Xiaowei Zhou,
Wanli Ouyang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2023_ICCV, author = {Huang, Di and Peng, Sida and He, Tong and Yang, Honghui and Zhou, Xiaowei and Ouyang, Wanli}, title = {Ponder: Point Cloud Pre-training via Neural Rendering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16089-16098} }

L-DAWA: Layer-wise Divergence Aware Weight Aggregation in Federated Self-Supervised Visual Representation Learning
Yasar Abbas Ur Rehman,
Yan Gao,
Pedro Porto Buarque de Gusmao,
Mina Alibeigi,
Jiajun Shen,
Nicholas D. Lane
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Rehman_2023_ICCV, author = {Rehman, Yasar Abbas Ur and Gao, Yan and de Gusmao, Pedro Porto Buarque and Alibeigi, Mina and Shen, Jiajun and Lane, Nicholas D.}, title = {L-DAWA: Layer-wise Divergence Aware Weight Aggregation in Federated Self-Supervised Visual Representation Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16464-16473} }

Controllable Guide-Space for Generalizable Face Forgery Detection
Ying Guo,
Cheng Zhen,
Pengfei Yan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2023_ICCV, author = {Guo, Ying and Zhen, Cheng and Yan, Pengfei}, title = {Controllable Guide-Space for Generalizable Face Forgery Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20818-20827} }

Calibrating Uncertainty for Semi-Supervised Crowd Counting
Chen LI,
Xiaoling Hu,
Shahira Abousamra,
Chao Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{LI_2023_ICCV, author = {LI, Chen and Hu, Xiaoling and Abousamra, Shahira and Chen, Chao}, title = {Calibrating Uncertainty for Semi-Supervised Crowd Counting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16731-16741} }

Segmentation of Tubular Structures Using Iterative Training with Tailored Samples
Wei Liao
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liao_2023_ICCV, author = {Liao, Wei}, title = {Segmentation of Tubular Structures Using Iterative Training with Tailored Samples}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23643-23652} }

Surface Extraction from Neural Unsigned Distance Fields
Congyi Zhang,
Guying Lin,
Lei Yang,
Xin Li,
Taku Komura,
Scott Schaefer,
John Keyser,
Wenping Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_ICCV, author = {Zhang, Congyi and Lin, Guying and Yang, Lei and Li, Xin and Komura, Taku and Schaefer, Scott and Keyser, John and Wang, Wenping}, title = {Surface Extraction from Neural Unsigned Distance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22531-22540} }

CBA: Improving Online Continual Learning via Continual Bias Adaptor
Quanziang Wang,
Renzhen Wang,
Yichen Wu,
Xixi Jia,
Deyu Meng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_ICCV, author = {Wang, Quanziang and Wang, Renzhen and Wu, Yichen and Jia, Xixi and Meng, Deyu}, title = {CBA: Improving Online Continual Learning via Continual Bias Adaptor}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19082-19092} }

Multi-view Spectral Polarization Propagation for Video Glass Segmentation
Yu Qiao,
Bo Dong,
Ao Jin,
Yu Fu,
Seung-Hwan Baek,
Felix Heide,
Pieter Peers,
Xiaopeng Wei,
Xin Yang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Qiao_2023_ICCV, author = {Qiao, Yu and Dong, Bo and Jin, Ao and Fu, Yu and Baek, Seung-Hwan and Heide, Felix and Peers, Pieter and Wei, Xiaopeng and Yang, Xin}, title = {Multi-view Spectral Polarization Propagation for Video Glass Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23218-23228} }

DandelionNet: Domain Composition with Instance Adaptive Classification for Domain Generalization
Lanqing Hu,
Meina Kan,
Shiguang Shan,
Xilin Chen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2023_ICCV, author = {Hu, Lanqing and Kan, Meina and Shan, Shiguang and Chen, Xilin}, title = {DandelionNet: Domain Composition with Instance Adaptive Classification for Domain Generalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19050-19059} }

PASTA: Proportional Amplitude Spectrum Training Augmentation for Syn-to-Real Domain Generalization
Prithvijit Chattopadhyay,
Kartik Sarangmath,
Vivek Vijaykumar,
Judy Hoffman
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chattopadhyay_2023_ICCV, author = {Chattopadhyay, Prithvijit and Sarangmath, Kartik and Vijaykumar, Vivek and Hoffman, Judy}, title = {PASTA: Proportional Amplitude Spectrum Training Augmentation for Syn-to-Real Domain Generalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19288-19300} }

RANA: Relightable Articulated Neural Avatars
Umar Iqbal,
Akin Caliskan,
Koki Nagano,
Sameh Khamis,
Pavlo Molchanov,
Jan Kautz
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Iqbal_2023_ICCV, author = {Iqbal, Umar and Caliskan, Akin and Nagano, Koki and Khamis, Sameh and Molchanov, Pavlo and Kautz, Jan}, title = {RANA: Relightable Articulated Neural Avatars}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23142-23153} }

MODA: Mapping-Once Audio-driven Portrait Animation with Dual Attentions
Yunfei Liu,
Lijian Lin,
Fei Yu,
Changyin Zhou,
Yu Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_ICCV, author = {Liu, Yunfei and Lin, Lijian and Yu, Fei and Zhou, Changyin and Li, Yu}, title = {MODA: Mapping-Once Audio-driven Portrait Animation with Dual Attentions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23020-23029} }

DIRE for Diffusion-Generated Image Detection
Zhendong Wang,
Jianmin Bao,
Wengang Zhou,
Weilun Wang,
Hezhen Hu,
Hong Chen,
Houqiang Li
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_ICCV, author = {Wang, Zhendong and Bao, Jianmin and Zhou, Wengang and Wang, Weilun and Hu, Hezhen and Chen, Hong and Li, Houqiang}, title = {DIRE for Diffusion-Generated Image Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22445-22455} }

Bring Clipart to Life
Nanxuan Zhao,
Shengqi Dang,
Hexun Lin,
Yang Shi,
Nan Cao
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2023_ICCV, author = {Zhao, Nanxuan and Dang, Shengqi and Lin, Hexun and Shi, Yang and Cao, Nan}, title = {Bring Clipart to Life}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23341-23350} }

Noise2Info: Noisy Image to Information of Noise for Self-Supervised Image Denoising
Jiachuan Wang,
Shimin Di,
Lei Chen,
Charles Wang Wai Ng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_ICCV, author = {Wang, Jiachuan and Di, Shimin and Chen, Lei and Ng, Charles Wang Wai}, title = {Noise2Info: Noisy Image to Information of Noise for Self-Supervised Image Denoising}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16034-16043} }

SynBody: Synthetic Dataset with Layered Human Models for 3D Human Perception and Modeling
Zhitao Yang,
Zhongang Cai,
Haiyi Mei,
Shuai Liu,
Zhaoxi Chen,
Weiye Xiao,
Yukun Wei,
Zhongfei Qing,
Chen Wei,
Bo Dai,
Wayne Wu,
Chen Qian,
Dahua Lin,
Ziwei Liu,
Lei Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_ICCV, author = {Yang, Zhitao and Cai, Zhongang and Mei, Haiyi and Liu, Shuai and Chen, Zhaoxi and Xiao, Weiye and Wei, Yukun and Qing, Zhongfei and Wei, Chen and Dai, Bo and Wu, Wayne and Qian, Chen and Lin, Dahua and Liu, Ziwei and Yang, Lei}, title = {SynBody: Synthetic Dataset with Layered Human Models for 3D Human Perception and Modeling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20282-20292} }

EP2P-Loc: End-to-End 3D Point to 2D Pixel Localization for Large-Scale Visual Localization
Minjung Kim,
Junseo Koo,
Gunhee Kim
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2023_ICCV, author = {Kim, Minjung and Koo, Junseo and Kim, Gunhee}, title = {EP2P-Loc: End-to-End 3D Point to 2D Pixel Localization for Large-Scale Visual Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21527-21537} }

Physics-Augmented Autoencoder for 3D Skeleton-Based Gait Recognition
Hongji Guo,
Qiang Ji
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2023_ICCV, author = {Guo, Hongji and Ji, Qiang}, title = {Physics-Augmented Autoencoder for 3D Skeleton-Based Gait Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19627-19638} }

Regularized Primitive Graph Learning for Unified Vector Mapping
Lei Wang,
Min Dai,
Jianan He,
Jingwei Huang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_ICCV, author = {Wang, Lei and Dai, Min and He, Jianan and Huang, Jingwei}, title = {Regularized Primitive Graph Learning for Unified Vector Mapping}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16817-16826} }

FlipNeRF: Flipped Reflection Rays for Few-shot Novel View Synthesis
Seunghyeon Seo,
Yeonjin Chang,
Nojun Kwak
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Seo_2023_ICCV, author = {Seo, Seunghyeon and Chang, Yeonjin and Kwak, Nojun}, title = {FlipNeRF: Flipped Reflection Rays for Few-shot Novel View Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22883-22893} }

MolGrapher: Graph-based Visual Recognition of Chemical Structures
Lucas Morin,
Martin Danelljan,
Maria Isabel Agea,
Ahmed Nassar,
Valery Weber,
Ingmar Meijer,
Peter Staar,
Fisher Yu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Morin_2023_ICCV, author = {Morin, Lucas and Danelljan, Martin and Agea, Maria Isabel and Nassar, Ahmed and Weber, Valery and Meijer, Ingmar and Staar, Peter and Yu, Fisher}, title = {MolGrapher: Graph-based Visual Recognition of Chemical Structures}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19552-19561} }

SAMPLING: Scene-adaptive Hierarchical Multiplane Images Representation for Novel View Synthesis from a Single Image
Xiaoyu Zhou,
Zhiwei Lin,
Xiaojun Shan,
Yongtao Wang,
Deqing Sun,
Ming-Hsuan Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2023_ICCV, author = {Zhou, Xiaoyu and Lin, Zhiwei and Shan, Xiaojun and Wang, Yongtao and Sun, Deqing and Yang, Ming-Hsuan}, title = {SAMPLING: Scene-adaptive Hierarchical Multiplane Images Representation for Novel View Synthesis from a Single Image}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22830-22840} }

PointOdyssey: A Large-Scale Synthetic Dataset for Long-Term Point Tracking
Yang Zheng,
Adam W. Harley,
Bokui Shen,
Gordon Wetzstein,
Leonidas J. Guibas
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2023_ICCV, author = {Zheng, Yang and Harley, Adam W. and Shen, Bokui and Wetzstein, Gordon and Guibas, Leonidas J.}, title = {PointOdyssey: A Large-Scale Synthetic Dataset for Long-Term Point Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19855-19865} }

LNPL-MIL: Learning from Noisy Pseudo Labels for Promoting Multiple Instance Learning in Whole Slide Image
Zhuchen Shao,
Yifeng Wang,
Yang Chen,
Hao Bian,
Shaohui Liu,
Haoqian Wang,
Yongbing Zhang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shao_2023_ICCV, author = {Shao, Zhuchen and Wang, Yifeng and Chen, Yang and Bian, Hao and Liu, Shaohui and Wang, Haoqian and Zhang, Yongbing}, title = {LNPL-MIL: Learning from Noisy Pseudo Labels for Promoting Multiple Instance Learning in Whole Slide Image}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21495-21505} }

Few-Shot Dataset Distillation via Translative Pre-Training
Songhua Liu,
Xinchao Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_ICCV, author = {Liu, Songhua and Wang, Xinchao}, title = {Few-Shot Dataset Distillation via Translative Pre-Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18654-18664} }

TinyCLIP: CLIP Distillation via Affinity Mimicking and Weight Inheritance
Kan Wu,
Houwen Peng,
Zhenghong Zhou,
Bin Xiao,
Mengchen Liu,
Lu Yuan,
Hong Xuan,
Michael Valenzuela,
Xi (Stephen) Chen,
Xinggang Wang,
Hongyang Chao,
Han Hu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2023_ICCV, author = {Wu, Kan and Peng, Houwen and Zhou, Zhenghong and Xiao, Bin and Liu, Mengchen and Yuan, Lu and Xuan, Hong and Valenzuela, Michael and Chen, Xi (Stephen) and Wang, Xinggang and Chao, Hongyang and Hu, Han}, title = {TinyCLIP: CLIP Distillation via Affinity Mimicking and Weight Inheritance}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21970-21980} }

Democratising 2D Sketch to 3D Shape Retrieval Through Pivoting
Pinaki Nath Chowdhury,
Ayan Kumar Bhunia,
Aneeshan Sain,
Subhadeep Koley,
Tao Xiang,
Yi-Zhe Song
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chowdhury_2023_ICCV, author = {Chowdhury, Pinaki Nath and Bhunia, Ayan Kumar and Sain, Aneeshan and Koley, Subhadeep and Xiang, Tao and Song, Yi-Zhe}, title = {Democratising 2D Sketch to 3D Shape Retrieval Through Pivoting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23275-23286} }

KECOR: Kernel Coding Rate Maximization for Active 3D Object Detection
Yadan Luo,
Zhuoxiao Chen,
Zhen Fang,
Zheng Zhang,
Mahsa Baktashmotlagh,
Zi Huang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2023_ICCV, author = {Luo, Yadan and Chen, Zhuoxiao and Fang, Zhen and Zhang, Zheng and Baktashmotlagh, Mahsa and Huang, Zi}, title = {KECOR: Kernel Coding Rate Maximization for Active 3D Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18279-18290} }

Locating Noise is Halfway Denoising for Semi-Supervised Segmentation
Yan Fang,
Feng Zhu,
Bowen Cheng,
Luoqi Liu,
Yao Zhao,
Yunchao Wei
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Fang_2023_ICCV, author = {Fang, Yan and Zhu, Feng and Cheng, Bowen and Liu, Luoqi and Zhao, Yao and Wei, Yunchao}, title = {Locating Noise is Halfway Denoising for Semi-Supervised Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16612-16622} }

SSB: Simple but Strong Baseline for Boosting Performance of Open-Set Semi-Supervised Learning
Yue Fan,
Anna Kukleva,
Dengxin Dai,
Bernt Schiele
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2023_ICCV, author = {Fan, Yue and Kukleva, Anna and Dai, Dengxin and Schiele, Bernt}, title = {SSB: Simple but Strong Baseline for Boosting Performance of Open-Set Semi-Supervised Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16068-16078} }

Cross-Modal Orthogonal High-Rank Augmentation for RGB-Event Transformer-Trackers
Zhiyu Zhu,
Junhui Hou,
Dapeng Oliver Wu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2023_ICCV, author = {Zhu, Zhiyu and Hou, Junhui and Wu, Dapeng Oliver}, title = {Cross-Modal Orthogonal High-Rank Augmentation for RGB-Event Transformer-Trackers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22045-22055} }

How to Boost Face Recognition with StyleGAN?
Artem Sevastopolskiy,
Yury Malkov,
Nikita Durasov,
Luisa Verdoliva,
Matthias Nießner
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sevastopolskiy_2023_ICCV, author = {Sevastopolskiy, Artem and Malkov, Yury and Durasov, Nikita and Verdoliva, Luisa and Nie{\ss}ner, Matthias}, title = {How to Boost Face Recognition with StyleGAN?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20924-20934} }

Text2Tex: Text-driven Texture Synthesis via Diffusion Models
Dave Zhenyu Chen,
Yawar Siddiqui,
Hsin-Ying Lee,
Sergey Tulyakov,
Matthias Nießner
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_ICCV, author = {Chen, Dave Zhenyu and Siddiqui, Yawar and Lee, Hsin-Ying and Tulyakov, Sergey and Nie{\ss}ner, Matthias}, title = {Text2Tex: Text-driven Texture Synthesis via Diffusion Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18558-18568} }

MUVA: A New Large-Scale Benchmark for Multi-View Amodal Instance Segmentation in the Shopping Scenario
Zhixuan Li,
Weining Ye,
Juan Terven,
Zachary Bennett,
Ying Zheng,
Tingting Jiang,
Tiejun Huang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_ICCV, author = {Li, Zhixuan and Ye, Weining and Terven, Juan and Bennett, Zachary and Zheng, Ying and Jiang, Tingting and Huang, Tiejun}, title = {MUVA: A New Large-Scale Benchmark for Multi-View Amodal Instance Segmentation in the Shopping Scenario}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23504-23513} }

SeiT: Storage-Efficient Vision Training with Tokens Using 1% of Pixel Storage
Song Park,
Sanghyuk Chun,
Byeongho Heo,
Wonjae Kim,
Sangdoo Yun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2023_ICCV, author = {Park, Song and Chun, Sanghyuk and Heo, Byeongho and Kim, Wonjae and Yun, Sangdoo}, title = {SeiT: Storage-Efficient Vision Training with Tokens Using 1\% of Pixel Storage}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17248-17259} }

CLIP2Point: Transfer CLIP to Point Cloud Classification with Image-Depth Pre-Training
Tianyu Huang,
Bowen Dong,
Yunhan Yang,
Xiaoshui Huang,
Rynson W.H. Lau,
Wanli Ouyang,
Wangmeng Zuo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2023_ICCV, author = {Huang, Tianyu and Dong, Bowen and Yang, Yunhan and Huang, Xiaoshui and Lau, Rynson W.H. and Ouyang, Wanli and Zuo, Wangmeng}, title = {CLIP2Point: Transfer CLIP to Point Cloud Classification with Image-Depth Pre-Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22157-22167} }

Parametric Classification for Generalized Category Discovery: A Baseline Study
Xin Wen,
Bingchen Zhao,
Xiaojuan Qi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wen_2023_ICCV, author = {Wen, Xin and Zhao, Bingchen and Qi, Xiaojuan}, title = {Parametric Classification for Generalized Category Discovery: A Baseline Study}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16590-16600} }

Denoising Diffusion Autoencoders are Unified Self-supervised Learners
Weilai Xiang,
Hongyu Yang,
Di Huang,
Yunhong Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xiang_2023_ICCV, author = {Xiang, Weilai and Yang, Hongyu and Huang, Di and Wang, Yunhong}, title = {Denoising Diffusion Autoencoders are Unified Self-supervised Learners}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {15802-15812} }

Cross-view Topology Based Consistent and Complementary Information for Deep Multi-view Clustering
Zhibin Dong,
Siwei Wang,
Jiaqi Jin,
Xinwang Liu,
En Zhu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2023_ICCV, author = {Dong, Zhibin and Wang, Siwei and Jin, Jiaqi and Liu, Xinwang and Zhu, En}, title = {Cross-view Topology Based Consistent and Complementary Information for Deep Multi-view Clustering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19440-19451} }

Distribution-Consistent Modal Recovering for Incomplete Multimodal Learning
Yuanzhi Wang,
Zhen Cui,
Yong Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_ICCV, author = {Wang, Yuanzhi and Cui, Zhen and Li, Yong}, title = {Distribution-Consistent Modal Recovering for Incomplete Multimodal Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22025-22034} }

ContactGen: Generative Contact Modeling for Grasp Generation
Shaowei Liu,
Yang Zhou,
Jimei Yang,
Saurabh Gupta,
Shenlong Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_ICCV, author = {Liu, Shaowei and Zhou, Yang and Yang, Jimei and Gupta, Saurabh and Wang, Shenlong}, title = {ContactGen: Generative Contact Modeling for Grasp Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20609-20620} }

Ego-Humans: An Ego-Centric 3D Multi-Human Benchmark
Rawal Khirodkar,
Aayush Bansal,
Lingni Ma,
Richard Newcombe,
Minh Vo,
Kris Kitani
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Khirodkar_2023_ICCV, author = {Khirodkar, Rawal and Bansal, Aayush and Ma, Lingni and Newcombe, Richard and Vo, Minh and Kitani, Kris}, title = {Ego-Humans: An Ego-Centric 3D Multi-Human Benchmark}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19807-19819} }

Reference-guided Controllable Inpainting of Neural Radiance Fields
Ashkan Mirzaei,
Tristan Aumentado-Armstrong,
Marcus A. Brubaker,
Jonathan Kelly,
Alex Levinshtein,
Konstantinos G. Derpanis,
Igor Gilitschenski
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mirzaei_2023_ICCV, author = {Mirzaei, Ashkan and Aumentado-Armstrong, Tristan and Brubaker, Marcus A. and Kelly, Jonathan and Levinshtein, Alex and Derpanis, Konstantinos G. and Gilitschenski, Igor}, title = {Reference-guided Controllable Inpainting of Neural Radiance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17815-17825} }

Diffusion-Guided Reconstruction of Everyday Hand-Object Interaction Clips
Yufei Ye,
Poorvi Hebbar,
Abhinav Gupta,
Shubham Tulsiani
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2023_ICCV, author = {Ye, Yufei and Hebbar, Poorvi and Gupta, Abhinav and Tulsiani, Shubham}, title = {Diffusion-Guided Reconstruction of Everyday Hand-Object Interaction Clips}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19717-19728} }

DVGaze: Dual-View Gaze Estimation
Yihua Cheng,
Feng Lu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2023_ICCV, author = {Cheng, Yihua and Lu, Feng}, title = {DVGaze: Dual-View Gaze Estimation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20632-20641} }

Efficient Joint Optimization of Layer-Adaptive Weight Pruning in Deep Neural Networks
Kaixin Xu,
Zhe Wang,
Xue Geng,
Min Wu,
Xiaoli Li,
Weisi Lin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2023_ICCV, author = {Xu, Kaixin and Wang, Zhe and Geng, Xue and Wu, Min and Li, Xiaoli and Lin, Weisi}, title = {Efficient Joint Optimization of Layer-Adaptive Weight Pruning in Deep Neural Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17447-17457} }

Exploring the Sim2Real Gap Using Digital Twins
Sruthi Sudhakar,
Jon Hanzelka,
Josh Bobillot,
Tanmay Randhavane,
Neel Joshi,
Vibhav Vineet
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sudhakar_2023_ICCV, author = {Sudhakar, Sruthi and Hanzelka, Jon and Bobillot, Josh and Randhavane, Tanmay and Joshi, Neel and Vineet, Vibhav}, title = {Exploring the Sim2Real Gap Using Digital Twins}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20418-20427} }

Re:PolyWorld - A Graph Neural Network for Polygonal Scene Parsing
Stefano Zorzi,
Friedrich Fraundorfer
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zorzi_2023_ICCV, author = {Zorzi, Stefano and Fraundorfer, Friedrich}, title = {Re:PolyWorld - A Graph Neural Network for Polygonal Scene Parsing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16762-16771} }

Video State-Changing Object Segmentation
Jiangwei Yu,
Xiang Li,
Xinran Zhao,
Hongming Zhang,
Yu-Xiong Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2023_ICCV, author = {Yu, Jiangwei and Li, Xiang and Zhao, Xinran and Zhang, Hongming and Wang, Yu-Xiong}, title = {Video State-Changing Object Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20439-20448} }

MonoNeRF: Learning a Generalizable Dynamic Radiance Field from Monocular Videos
Fengrui Tian,
Shaoyi Du,
Yueqi Duan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tian_2023_ICCV, author = {Tian, Fengrui and Du, Shaoyi and Duan, Yueqi}, title = {MonoNeRF: Learning a Generalizable Dynamic Radiance Field from Monocular Videos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17903-17913} }

PG-RCNN: Semantic Surface Point Generation for 3D Object Detection
Inyong Koo,
Inyoung Lee,
Se-Ho Kim,
Hee-Seon Kim,
Woo-jin Jeon,
Changick Kim
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Koo_2023_ICCV, author = {Koo, Inyong and Lee, Inyoung and Kim, Se-Ho and Kim, Hee-Seon and Jeon, Woo-jin and Kim, Changick}, title = {PG-RCNN: Semantic Surface Point Generation for 3D Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18142-18151} }

Representation Uncertainty in Self-Supervised Learning as Variational Inference
Hiroki Nakamura,
Masashi Okada,
Tadahiro Taniguchi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Nakamura_2023_ICCV, author = {Nakamura, Hiroki and Okada, Masashi and Taniguchi, Tadahiro}, title = {Representation Uncertainty in Self-Supervised Learning as Variational Inference}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16484-16493} }

Bridging Vision and Language Encoders: Parameter-Efficient Tuning for Referring Image Segmentation
Zunnan Xu,
Zhihong Chen,
Yong Zhang,
Yibing Song,
Xiang Wan,
Guanbin Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2023_ICCV, author = {Xu, Zunnan and Chen, Zhihong and Zhang, Yong and Song, Yibing and Wan, Xiang and Li, Guanbin}, title = {Bridging Vision and Language Encoders: Parameter-Efficient Tuning for Referring Image Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17503-17512} }

ATT3D: Amortized Text-to-3D Object Synthesis
Jonathan Lorraine,
Kevin Xie,
Xiaohui Zeng,
Chen-Hsuan Lin,
Towaki Takikawa,
Nicholas Sharp,
Tsung-Yi Lin,
Ming-Yu Liu,
Sanja Fidler,
James Lucas
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lorraine_2023_ICCV, author = {Lorraine, Jonathan and Xie, Kevin and Zeng, Xiaohui and Lin, Chen-Hsuan and Takikawa, Towaki and Sharp, Nicholas and Lin, Tsung-Yi and Liu, Ming-Yu and Fidler, Sanja and Lucas, James}, title = {ATT3D: Amortized Text-to-3D Object Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17946-17956} }

Virtual Try-On with Pose-Garment Keypoints Guided Inpainting
Zhi Li,
Pengfei Wei,
Xiang Yin,
Zejun Ma,
Alex C. Kot
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_ICCV, author = {Li, Zhi and Wei, Pengfei and Yin, Xiang and Ma, Zejun and Kot, Alex C.}, title = {Virtual Try-On with Pose-Garment Keypoints Guided Inpainting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22788-22797} }

Learning by Sorting: Self-supervised Learning with Group Ordering Constraints
Nina Shvetsova,
Felix Petersen,
Anna Kukleva,
Bernt Schiele,
Hilde Kuehne
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Shvetsova_2023_ICCV, author = {Shvetsova, Nina and Petersen, Felix and Kukleva, Anna and Schiele, Bernt and Kuehne, Hilde}, title = {Learning by Sorting: Self-supervised Learning with Group Ordering Constraints}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16453-16463} }

Cross Modal Transformer: Towards Fast and Robust 3D Object Detection
Junjie Yan,
Yingfei Liu,
Jianjian Sun,
Fan Jia,
Shuailin Li,
Tiancai Wang,
Xiangyu Zhang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yan_2023_ICCV, author = {Yan, Junjie and Liu, Yingfei and Sun, Jianjian and Jia, Fan and Li, Shuailin and Wang, Tiancai and Zhang, Xiangyu}, title = {Cross Modal Transformer: Towards Fast and Robust 3D Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18268-18278} }

MoTIF: Learning Motion Trajectories with Local Implicit Neural Functions for Continuous Space-Time Video Super-Resolution
Yi-Hsin Chen,
Si-Cun Chen,
Yi-Hsin Chen,
Yen-Yu Lin,
Wen-Hsiao Peng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_ICCV, author = {Chen, Yi-Hsin and Chen, Si-Cun and Chen, Yi-Hsin and Lin, Yen-Yu and Peng, Wen-Hsiao}, title = {MoTIF: Learning Motion Trajectories with Local Implicit Neural Functions for Continuous Space-Time Video Super-Resolution}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23131-23141} }

CRN: Camera Radar Net for Accurate, Robust, Efficient 3D Perception
Youngseok Kim,
Juyeb Shin,
Sanmin Kim,
In-Jae Lee,
Jun Won Choi,
Dongsuk Kum
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2023_ICCV, author = {Kim, Youngseok and Shin, Juyeb and Kim, Sanmin and Lee, In-Jae and Choi, Jun Won and Kum, Dongsuk}, title = {CRN: Camera Radar Net for Accurate, Robust, Efficient 3D Perception}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17615-17626} }

GaPro: Box-Supervised 3D Point Cloud Instance Segmentation Using Gaussian Processes as Pseudo Labelers
Tuan Duc Ngo,
Binh-Son Hua,
Khoi Nguyen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ngo_2023_ICCV, author = {Ngo, Tuan Duc and Hua, Binh-Son and Nguyen, Khoi}, title = {GaPro: Box-Supervised 3D Point Cloud Instance Segmentation Using Gaussian Processes as Pseudo Labelers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17794-17803} }

Get the Best of Both Worlds: Improving Accuracy and Transferability by Grassmann Class Representation
Haoqi Wang,
Zhizhong Li,
Wayne Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_ICCV, author = {Wang, Haoqi and Li, Zhizhong and Zhang, Wayne}, title = {Get the Best of Both Worlds: Improving Accuracy and Transferability by Grassmann Class Representation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22478-22487} }

ObjectSDF++: Improved Object-Compositional Neural Implicit Surfaces
Qianyi Wu,
Kaisiyuan Wang,
Kejie Li,
Jianmin Zheng,
Jianfei Cai
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2023_ICCV, author = {Wu, Qianyi and Wang, Kaisiyuan and Li, Kejie and Zheng, Jianmin and Cai, Jianfei}, title = {ObjectSDF++: Improved Object-Compositional Neural Implicit Surfaces}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21764-21774} }

Towards Unsupervised Domain Generalization for Face Anti-Spoofing
Yuchen Liu,
Yabo Chen,
Mengran Gou,
Chun-Ting Huang,
Yaoming Wang,
Wenrui Dai,
Hongkai Xiong
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_ICCV, author = {Liu, Yuchen and Chen, Yabo and Gou, Mengran and Huang, Chun-Ting and Wang, Yaoming and Dai, Wenrui and Xiong, Hongkai}, title = {Towards Unsupervised Domain Generalization for Face Anti-Spoofing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20654-20664} }

MotionDeltaCNN: Sparse CNN Inference of Frame Differences in Moving Camera Videos with Spherical Buffers and Padded Convolutions
Mathias Parger,
Chengcheng Tang,
Thomas Neff,
Christopher D. Twigg,
Cem Keskin,
Robert Wang,
Markus Steinberger
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Parger_2023_ICCV, author = {Parger, Mathias and Tang, Chengcheng and Neff, Thomas and Twigg, Christopher D. and Keskin, Cem and Wang, Robert and Steinberger, Markus}, title = {MotionDeltaCNN: Sparse CNN Inference of Frame Differences in Moving Camera Videos with Spherical Buffers and Padded Convolutions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17292-17301} }

General Image-to-Image Translation with One-Shot Image Guidance
Bin Cheng,
Zuhao Liu,
Yunbo Peng,
Yue Lin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2023_ICCV, author = {Cheng, Bin and Liu, Zuhao and Peng, Yunbo and Lin, Yue}, title = {General Image-to-Image Translation with One-Shot Image Guidance}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22736-22746} }

ASM: Adaptive Skinning Model for High-Quality 3D Face Modeling
Kai Yang,
Hong Shang,
Tianyang Shi,
Xinghan Chen,
Jingkai Zhou,
Zhongqian Sun,
Wei Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_ICCV, author = {Yang, Kai and Shang, Hong and Shi, Tianyang and Chen, Xinghan and Zhou, Jingkai and Sun, Zhongqian and Yang, Wei}, title = {ASM: Adaptive Skinning Model for High-Quality 3D Face Modeling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20708-20717} }

CAFA: Class-Aware Feature Alignment for Test-Time Adaptation
Sanghun Jung,
Jungsoo Lee,
Nanhee Kim,
Amirreza Shaban,
Byron Boots,
Jaegul Choo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jung_2023_ICCV, author = {Jung, Sanghun and Lee, Jungsoo and Kim, Nanhee and Shaban, Amirreza and Boots, Byron and Choo, Jaegul}, title = {CAFA: Class-Aware Feature Alignment for Test-Time Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19060-19071} }

Learning Clothing and Pose Invariant 3D Shape Representation for Long-Term Person Re-Identification
Feng Liu,
Minchul Kim,
ZiAng Gu,
Anil Jain,
Xiaoming Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_ICCV, author = {Liu, Feng and Kim, Minchul and Gu, ZiAng and Jain, Anil and Liu, Xiaoming}, title = {Learning Clothing and Pose Invariant 3D Shape Representation for Long-Term Person Re-Identification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19617-19626} }

Agile Modeling: From Concept to Classifier in Minutes
Otilia Stretcu,
Edward Vendrow,
Kenji Hata,
Krishnamurthy Viswanathan,
Vittorio Ferrari,
Sasan Tavakkol,
Wenlei Zhou,
Aditya Avinash,
Emming Luo,
Neil Gordon Alldrin,
MohammadHossein Bateni,
Gabriel Berger,
Andrew Bunner,
Chun-Ta Lu,
Javier Rey,
Giulia DeSalvo,
Ranjay Krishna,
Ariel Fuxman‎
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Stretcu_2023_ICCV, author = {Stretcu, Otilia and Vendrow, Edward and Hata, Kenji and Viswanathan, Krishnamurthy and Ferrari, Vittorio and Tavakkol, Sasan and Zhou, Wenlei and Avinash, Aditya and Luo, Emming and Alldrin, Neil Gordon and Bateni, MohammadHossein and Berger, Gabriel and Bunner, Andrew and Lu, Chun-Ta and Rey, Javier and DeSalvo, Giulia and Krishna, Ranjay and Fuxman‎, Ariel}, title = {Agile Modeling: From Concept to Classifier in Minutes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22323-22334} }

FACET: Fairness in Computer Vision Evaluation Benchmark
Laura Gustafson,
Chloe Rolland,
Nikhila Ravi,
Quentin Duval,
Aaron Adcock,
Cheng-Yang Fu,
Melissa Hall,
Candace Ross
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gustafson_2023_ICCV, author = {Gustafson, Laura and Rolland, Chloe and Ravi, Nikhila and Duval, Quentin and Adcock, Aaron and Fu, Cheng-Yang and Hall, Melissa and Ross, Candace}, title = {FACET: Fairness in Computer Vision Evaluation Benchmark}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20370-20382} }

Prototypes-oriented Transductive Few-shot Learning with Conditional Transport
Long Tian,
Jingyi Feng,
Xiaoqiang Chai,
Wenchao Chen,
Liming Wang,
Xiyang Liu,
Bo Chen
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tian_2023_ICCV, author = {Tian, Long and Feng, Jingyi and Chai, Xiaoqiang and Chen, Wenchao and Wang, Liming and Liu, Xiyang and Chen, Bo}, title = {Prototypes-oriented Transductive Few-shot Learning with Conditional Transport}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16317-16326} }

SparseFusion: Fusing Multi-Modal Sparse Representations for Multi-Sensor 3D Object Detection
Yichen Xie,
Chenfeng Xu,
Marie-Julie Rakotosaona,
Patrick Rim,
Federico Tombari,
Kurt Keutzer,
Masayoshi Tomizuka,
Wei Zhan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2023_ICCV, author = {Xie, Yichen and Xu, Chenfeng and Rakotosaona, Marie-Julie and Rim, Patrick and Tombari, Federico and Keutzer, Kurt and Tomizuka, Masayoshi and Zhan, Wei}, title = {SparseFusion: Fusing Multi-Modal Sparse Representations for Multi-Sensor 3D Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17591-17602} }

DetermiNet: A Large-Scale Diagnostic Dataset for Complex Visually-Grounded Referencing using Determiners
Clarence Lee,
M Ganesh Kumar,
Cheston Tan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2023_ICCV, author = {Lee, Clarence and Kumar, M Ganesh and Tan, Cheston}, title = {DetermiNet: A Large-Scale Diagnostic Dataset for Complex Visually-Grounded Referencing using Determiners}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20019-20028} }

RICO: Regularizing the Unobservable for Indoor Compositional Reconstruction
Zizhang Li,
Xiaoyang Lyu,
Yuanyuan Ding,
Mengmeng Wang,
Yiyi Liao,
Yong Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_ICCV, author = {Li, Zizhang and Lyu, Xiaoyang and Ding, Yuanyuan and Wang, Mengmeng and Liao, Yiyi and Liu, Yong}, title = {RICO: Regularizing the Unobservable for Indoor Compositional Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17761-17771} }

CO-PILOT: Dynamic Top-Down Point Cloud with Conditional Neighborhood Aggregation for Multi-Gigapixel Histopathology Image Representation
Ramin Nakhli,
Allen Zhang,
Ali Mirabadi,
Katherine Rich,
Maryam Asadi,
Blake Gilks,
Hossein Farahani,
Ali Bashashati
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Nakhli_2023_ICCV, author = {Nakhli, Ramin and Zhang, Allen and Mirabadi, Ali and Rich, Katherine and Asadi, Maryam and Gilks, Blake and Farahani, Hossein and Bashashati, Ali}, title = {CO-PILOT: Dynamic Top-Down Point Cloud with Conditional Neighborhood Aggregation for Multi-Gigapixel Histopathology Image Representation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21063-21073} }

Troubleshooting Ethnic Quality Bias with Curriculum Domain Adaptation for Face Image Quality Assessment
Fu-Zhao Ou,
Baoliang Chen,
Chongyi Li,
Shiqi Wang,
Sam Kwong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Ou_2023_ICCV, author = {Ou, Fu-Zhao and Chen, Baoliang and Li, Chongyi and Wang, Shiqi and Kwong, Sam}, title = {Troubleshooting Ethnic Quality Bias with Curriculum Domain Adaptation for Face Image Quality Assessment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20718-20729} }

CLR: Channel-wise Lightweight Reprogramming for Continual Learning
Yunhao Ge,
Yuecheng Li,
Shuo Ni,
Jiaping Zhao,
Ming-Hsuan Yang,
Laurent Itti
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ge_2023_ICCV, author = {Ge, Yunhao and Li, Yuecheng and Ni, Shuo and Zhao, Jiaping and Yang, Ming-Hsuan and Itti, Laurent}, title = {CLR: Channel-wise Lightweight Reprogramming for Continual Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18798-18808} }

IOMatch: Simplifying Open-Set Semi-Supervised Learning with Joint Inliers and Outliers Utilization
Zekun Li,
Lei Qi,
Yinghuan Shi,
Yang Gao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_ICCV, author = {Li, Zekun and Qi, Lei and Shi, Yinghuan and Gao, Yang}, title = {IOMatch: Simplifying Open-Set Semi-Supervised Learning with Joint Inliers and Outliers Utilization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {15870-15879} }

Hierarchical Point-based Active Learning for Semi-supervised Point Cloud Semantic Segmentation
Zongyi Xu,
Bo Yuan,
Shanshan Zhao,
Qianni Zhang,
Xinbo Gao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2023_ICCV, author = {Xu, Zongyi and Yuan, Bo and Zhao, Shanshan and Zhang, Qianni and Gao, Xinbo}, title = {Hierarchical Point-based Active Learning for Semi-supervised Point Cloud Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18098-18108} }

Quality-Agnostic Deepfake Detection with Intra-model Collaborative Learning
Binh M. Le,
Simon S. Woo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Le_2023_ICCV, author = {Le, Binh M. and Woo, Simon S.}, title = {Quality-Agnostic Deepfake Detection with Intra-model Collaborative Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22378-22389} }

Object-Centric Multiple Object Tracking
Zixu Zhao,
Jiaze Wang,
Max Horn,
Yizhuo Ding,
Tong He,
Zechen Bai,
Dominik Zietlow,
Carl-Johann Simon-Gabriel,
Bing Shuai,
Zhuowen Tu,
Thomas Brox,
Bernt Schiele,
Yanwei Fu,
Francesco Locatello,
Zheng Zhang,
Tianjun Xiao
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2023_ICCV, author = {Zhao, Zixu and Wang, Jiaze and Horn, Max and Ding, Yizhuo and He, Tong and Bai, Zechen and Zietlow, Dominik and Simon-Gabriel, Carl-Johann and Shuai, Bing and Tu, Zhuowen and Brox, Thomas and Schiele, Bernt and Fu, Yanwei and Locatello, Francesco and Zhang, Zheng and Xiao, Tianjun}, title = {Object-Centric Multiple Object Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16601-16611} }

Point-TTA: Test-Time Adaptation for Point Cloud Registration Using Multitask Meta-Auxiliary Learning
Ahmed Hatem,
Yiming Qian,
Yang Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hatem_2023_ICCV, author = {Hatem, Ahmed and Qian, Yiming and Wang, Yang}, title = {Point-TTA: Test-Time Adaptation for Point Cloud Registration Using Multitask Meta-Auxiliary Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16494-16504} }

uSplit: Image Decomposition for Fluorescence Microscopy
Ashesh Ashesh,
Alexander Krull,
Moises Di Sante,
Francesco Pasqualini,
Florian Jug
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ashesh_2023_ICCV, author = {Ashesh, Ashesh and Krull, Alexander and Di Sante, Moises and Pasqualini, Francesco and Jug, Florian}, title = {uSplit: Image Decomposition for Fluorescence Microscopy}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21219-21229} }

LightGlue: Local Feature Matching at Light Speed
Philipp Lindenberger,
Paul-Edouard Sarlin,
Marc Pollefeys
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lindenberger_2023_ICCV, author = {Lindenberger, Philipp and Sarlin, Paul-Edouard and Pollefeys, Marc}, title = {LightGlue: Local Feature Matching at Light Speed}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17627-17638} }

Masked Autoencoders are Efficient Class Incremental Learners
Jiang-Tian Zhai,
Xialei Liu,
Andrew D. Bagdanov,
Ke Li,
Ming-Ming Cheng
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhai_2023_ICCV, author = {Zhai, Jiang-Tian and Liu, Xialei and Bagdanov, Andrew D. and Li, Ke and Cheng, Ming-Ming}, title = {Masked Autoencoders are Efficient Class Incremental Learners}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19104-19113} }

Towards Semi-supervised Learning with Non-random Missing Labels
Yue Duan,
Zhen Zhao,
Lei Qi,
Luping Zhou,
Lei Wang,
Yinghuan Shi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Duan_2023_ICCV, author = {Duan, Yue and Zhao, Zhen and Qi, Lei and Zhou, Luping and Wang, Lei and Shi, Yinghuan}, title = {Towards Semi-supervised Learning with Non-random Missing Labels}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16121-16131} }

NeRFrac: Neural Radiance Fields through Refractive Surface
Yifan Zhan,
Shohei Nobuhara,
Ko Nishino,
Yinqiang Zheng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhan_2023_ICCV, author = {Zhan, Yifan and Nobuhara, Shohei and Nishino, Ko and Zheng, Yinqiang}, title = {NeRFrac: Neural Radiance Fields through Refractive Surface}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18402-18412} }

LivelySpeaker: Towards Semantic-Aware Co-Speech Gesture Generation
Yihao Zhi,
Xiaodong Cun,
Xuelin Chen,
Xi Shen,
Wen Guo,
Shaoli Huang,
Shenghua Gao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhi_2023_ICCV, author = {Zhi, Yihao and Cun, Xiaodong and Chen, Xuelin and Shen, Xi and Guo, Wen and Huang, Shaoli and Gao, Shenghua}, title = {LivelySpeaker: Towards Semantic-Aware Co-Speech Gesture Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20807-20817} }

Preventing Zero-Shot Transfer Degradation in Continual Learning of Vision-Language Models
Zangwei Zheng,
Mingyuan Ma,
Kai Wang,
Ziheng Qin,
Xiangyu Yue,
Yang You
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2023_ICCV, author = {Zheng, Zangwei and Ma, Mingyuan and Wang, Kai and Qin, Ziheng and Yue, Xiangyu and You, Yang}, title = {Preventing Zero-Shot Transfer Degradation in Continual Learning of Vision-Language Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19125-19136} }

Personalized Image Generation for Color Vision Deficiency Population
Shuyi Jiang,
Daochang Liu,
Dingquan Li,
Chang Xu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Jiang_2023_ICCV, author = {Jiang, Shuyi and Liu, Daochang and Li, Dingquan and Xu, Chang}, title = {Personalized Image Generation for Color Vision Deficiency Population}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22571-22580} }

EGC: Image Generation and Classification via a Diffusion Energy-Based Model
Qiushan Guo,
Chuofan Ma,
Yi Jiang,
Zehuan Yuan,
Yizhou Yu,
Ping Luo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2023_ICCV, author = {Guo, Qiushan and Ma, Chuofan and Jiang, Yi and Yuan, Zehuan and Yu, Yizhou and Luo, Ping}, title = {EGC: Image Generation and Classification via a Diffusion Energy-Based Model}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22952-22962} }

Joint Metrics Matter: A Better Standard for Trajectory Forecasting
Erica Weng,
Hana Hoshino,
Deva Ramanan,
Kris Kitani
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Weng_2023_ICCV, author = {Weng, Erica and Hoshino, Hana and Ramanan, Deva and Kitani, Kris}, title = {Joint Metrics Matter: A Better Standard for Trajectory Forecasting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20315-20326} }

Test Time Adaptation for Blind Image Quality Assessment
Subhadeep Roy,
Shankhanil Mitra,
Soma Biswas,
Rajiv Soundararajan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Roy_2023_ICCV, author = {Roy, Subhadeep and Mitra, Shankhanil and Biswas, Soma and Soundararajan, Rajiv}, title = {Test Time Adaptation for Blind Image Quality Assessment}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16742-16751} }

GeT: Generative Target Structure Debiasing for Domain Adaptation
Can Zhang,
Gim Hee Lee
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_ICCV, author = {Zhang, Can and Lee, Gim Hee}, title = {GeT: Generative Target Structure Debiasing for Domain Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23577-23588} }

Point-SLAM: Dense Neural Point Cloud-based SLAM
Erik Sandström,
Yue Li,
Luc Van Gool,
Martin R. Oswald
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Sandstrom_2023_ICCV, author = {Sandstr\"om, Erik and Li, Yue and Van Gool, Luc and Oswald, Martin R.}, title = {Point-SLAM: Dense Neural Point Cloud-based SLAM}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18433-18444} }

TrajectoryFormer: 3D Object Tracking Transformer with Predictive Trajectory Hypotheses
Xuesong Chen,
Shaoshuai Shi,
Chao Zhang,
Benjin Zhu,
Qiang Wang,
Ka Chun Cheung,
Simon See,
Hongsheng Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_ICCV, author = {Chen, Xuesong and Shi, Shaoshuai and Zhang, Chao and Zhu, Benjin and Wang, Qiang and Cheung, Ka Chun and See, Simon and Li, Hongsheng}, title = {TrajectoryFormer: 3D Object Tracking Transformer with Predictive Trajectory Hypotheses}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18527-18536} }

See More and Know More: Zero-shot Point Cloud Segmentation via Multi-modal Visual Data
Yuhang Lu,
Qi Jiang,
Runnan Chen,
Yuenan Hou,
Xinge Zhu,
Yuexin Ma
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2023_ICCV, author = {Lu, Yuhang and Jiang, Qi and Chen, Runnan and Hou, Yuenan and Zhu, Xinge and Ma, Yuexin}, title = {See More and Know More: Zero-shot Point Cloud Segmentation via Multi-modal Visual Data}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21674-21684} }

Editable Image Geometric Abstraction via Neural Primitive Assembly
Ye Chen,
Bingbing Ni,
Xuanhong Chen,
Zhangli Hu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_ICCV, author = {Chen, Ye and Ni, Bingbing and Chen, Xuanhong and Hu, Zhangli}, title = {Editable Image Geometric Abstraction via Neural Primitive Assembly}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23514-23523} }

Homeomorphism Alignment for Unsupervised Domain Adaptation
Lihua Zhou,
Mao Ye,
Xiatian Zhu,
Siying Xiao,
Xu-Qian Fan,
Ferrante Neri
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2023_ICCV, author = {Zhou, Lihua and Ye, Mao and Zhu, Xiatian and Xiao, Siying and Fan, Xu-Qian and Neri, Ferrante}, title = {Homeomorphism Alignment for Unsupervised Domain Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18699-18710} }

EmoSet: A Large-scale Visual Emotion Dataset with Rich Attributes
Jingyuan Yang,
Qirui Huang,
Tingting Ding,
Dani Lischinski,
Danny Cohen-Or,
Hui Huang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_ICCV, author = {Yang, Jingyuan and Huang, Qirui and Ding, Tingting and Lischinski, Dani and Cohen-Or, Danny and Huang, Hui}, title = {EmoSet: A Large-scale Visual Emotion Dataset with Rich Attributes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20383-20394} }

Class-relation Knowledge Distillation for Novel Class Discovery
Peiyan Gu,
Chuyu Zhang,
Ruijie Xu,
Xuming He
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gu_2023_ICCV, author = {Gu, Peiyan and Zhang, Chuyu and Xu, Ruijie and He, Xuming}, title = {Class-relation Knowledge Distillation for Novel Class Discovery}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16474-16483} }

Data-Free Class-Incremental Hand Gesture Recognition
Shubhra Aich,
Jesus Ruiz-Santaquiteria,
Zhenyu Lu,
Prachi Garg,
K J Joseph,
Alvaro Fernandez Garcia,
Vineeth N Balasubramanian,
Kenrick Kin,
Chengde Wan,
Necati Cihan Camgoz,
Shugao Ma,
Fernando De la Torre
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Aich_2023_ICCV, author = {Aich, Shubhra and Ruiz-Santaquiteria, Jesus and Lu, Zhenyu and Garg, Prachi and Joseph, K J and Garcia, Alvaro Fernandez and Balasubramanian, Vineeth N and Kin, Kenrick and Wan, Chengde and Camgoz, Necati Cihan and Ma, Shugao and De la Torre, Fernando}, title = {Data-Free Class-Incremental Hand Gesture Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20958-20967} }

Mixed Neural Voxels for Fast Multi-view Video Synthesis
Feng Wang,
Sinan Tan,
Xinghang Li,
Zeyue Tian,
Yafei Song,
Huaping Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_ICCV, author = {Wang, Feng and Tan, Sinan and Li, Xinghang and Tian, Zeyue and Song, Yafei and Liu, Huaping}, title = {Mixed Neural Voxels for Fast Multi-view Video Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19706-19716} }

Harvard Glaucoma Detection and Progression: A Multimodal Multitask Dataset and Generalization-Reinforced Semi-Supervised Learning
Yan Luo,
Min Shi,
Yu Tian,
Tobias Elze,
Mengyu Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Luo_2023_ICCV, author = {Luo, Yan and Shi, Min and Tian, Yu and Elze, Tobias and Wang, Mengyu}, title = {Harvard Glaucoma Detection and Progression: A Multimodal Multitask Dataset and Generalization-Reinforced Semi-Supervised Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20471-20482} }

Tracking Everything Everywhere All at Once
Qianqian Wang,
Yen-Yu Chang,
Ruojin Cai,
Zhengqi Li,
Bharath Hariharan,
Aleksander Holynski,
Noah Snavely
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_ICCV, author = {Wang, Qianqian and Chang, Yen-Yu and Cai, Ruojin and Li, Zhengqi and Hariharan, Bharath and Holynski, Aleksander and Snavely, Noah}, title = {Tracking Everything Everywhere All at Once}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19795-19806} }

CauSSL: Causality-inspired Semi-supervised Learning for Medical Image Segmentation
Juzheng Miao,
Cheng Chen,
Furui Liu,
Hao Wei,
Pheng-Ann Heng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Miao_2023_ICCV, author = {Miao, Juzheng and Chen, Cheng and Liu, Furui and Wei, Hao and Heng, Pheng-Ann}, title = {CauSSL: Causality-inspired Semi-supervised Learning for Medical Image Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21426-21437} }

ChartReader: A Unified Framework for Chart Derendering and Comprehension without Heuristic Rules
Zhi-Qi Cheng,
Qi Dai,
Alexander G. Hauptmann
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2023_ICCV, author = {Cheng, Zhi-Qi and Dai, Qi and Hauptmann, Alexander G.}, title = {ChartReader: A Unified Framework for Chart Derendering and Comprehension without Heuristic Rules}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22202-22213} }

Neural LiDAR Fields for Novel View Synthesis
Shengyu Huang,
Zan Gojcic,
Zian Wang,
Francis Williams,
Yoni Kasten,
Sanja Fidler,
Konrad Schindler,
Or Litany
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2023_ICCV, author = {Huang, Shengyu and Gojcic, Zan and Wang, Zian and Williams, Francis and Kasten, Yoni and Fidler, Sanja and Schindler, Konrad and Litany, Or}, title = {Neural LiDAR Fields for Novel View Synthesis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18236-18246} }

Understanding 3D Object Interaction from a Single Image
Shengyi Qian,
David F. Fouhey
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Qian_2023_ICCV, author = {Qian, Shengyi and Fouhey, David F.}, title = {Understanding 3D Object Interaction from a Single Image}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21753-21763} }

Cross-Modal Translation and Alignment for Survival Analysis
Fengtao Zhou,
Hao Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2023_ICCV, author = {Zhou, Fengtao and Chen, Hao}, title = {Cross-Modal Translation and Alignment for Survival Analysis}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21485-21494} }

Chaotic World: A Large and Challenging Benchmark for Human Behavior Understanding in Chaotic Events
Kian Eng Ong,
Xun Long Ng,
Yanchao Li,
Wenjie Ai,
Kuangyi Zhao,
Si Yong Yeo,
Jun Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ong_2023_ICCV, author = {Ong, Kian Eng and Ng, Xun Long and Li, Yanchao and Ai, Wenjie and Zhao, Kuangyi and Yeo, Si Yong and Liu, Jun}, title = {Chaotic World: A Large and Challenging Benchmark for Human Behavior Understanding in Chaotic Events}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20213-20223} }

Active Stereo Without Pattern Projector
Luca Bartolomei,
Matteo Poggi,
Fabio Tosi,
Andrea Conti,
Stefano Mattoccia
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bartolomei_2023_ICCV, author = {Bartolomei, Luca and Poggi, Matteo and Tosi, Fabio and Conti, Andrea and Mattoccia, Stefano}, title = {Active Stereo Without Pattern Projector}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18470-18482} }

Towards Instance-adaptive Inference for Federated Learning
Chun-Mei Feng,
Kai Yu,
Nian Liu,
Xinxing Xu,
Salman Khan,
Wangmeng Zuo
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Feng_2023_ICCV, author = {Feng, Chun-Mei and Yu, Kai and Liu, Nian and Xu, Xinxing and Khan, Salman and Zuo, Wangmeng}, title = {Towards Instance-adaptive Inference for Federated Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23287-23296} }

Online Clustered Codebook
Chuanxia Zheng,
Andrea Vedaldi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zheng_2023_ICCV, author = {Zheng, Chuanxia and Vedaldi, Andrea}, title = {Online Clustered Codebook}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22798-22807} }

Robo3D: Towards Robust and Reliable 3D Perception against Corruptions
Lingdong Kong,
Youquan Liu,
Xin Li,
Runnan Chen,
Wenwei Zhang,
Jiawei Ren,
Liang Pan,
Kai Chen,
Ziwei Liu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kong_2023_ICCV, author = {Kong, Lingdong and Liu, Youquan and Li, Xin and Chen, Runnan and Zhang, Wenwei and Ren, Jiawei and Pan, Liang and Chen, Kai and Liu, Ziwei}, title = {Robo3D: Towards Robust and Reliable 3D Perception against Corruptions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19994-20006} }

Gradient-based Sampling for Class Imbalanced Semi-supervised Object Detection
Jiaming Li,
Xiangru Lin,
Wei Zhang,
Xiao Tan,
Yingying Li,
Junyu Han,
Errui Ding,
Jingdong Wang,
Guanbin Li
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_ICCV, author = {Li, Jiaming and Lin, Xiangru and Zhang, Wei and Tan, Xiao and Li, Yingying and Han, Junyu and Ding, Errui and Wang, Jingdong and Li, Guanbin}, title = {Gradient-based Sampling for Class Imbalanced Semi-supervised Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16390-16400} }

SLCA: Slow Learner with Classifier Alignment for Continual Learning on a Pre-trained Model
Gengwei Zhang,
Liyuan Wang,
Guoliang Kang,
Ling Chen,
Yunchao Wei
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_ICCV, author = {Zhang, Gengwei and Wang, Liyuan and Kang, Guoliang and Chen, Ling and Wei, Yunchao}, title = {SLCA: Slow Learner with Classifier Alignment for Continual Learning on a Pre-trained Model}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19148-19158} }

Implicit Temporal Modeling with Learnable Alignment for Video Recognition
Shuyuan Tu,
Qi Dai,
Zuxuan Wu,
Zhi-Qi Cheng,
Han Hu,
Yu-Gang Jiang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tu_2023_ICCV, author = {Tu, Shuyuan and Dai, Qi and Wu, Zuxuan and Cheng, Zhi-Qi and Hu, Han and Jiang, Yu-Gang}, title = {Implicit Temporal Modeling with Learnable Alignment for Video Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19936-19947} }

Pixel-Aligned Recurrent Queries for Multi-View 3D Object Detection
Yiming Xie,
Huaizu Jiang,
Georgia Gkioxari,
Julian Straub
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2023_ICCV, author = {Xie, Yiming and Jiang, Huaizu and Gkioxari, Georgia and Straub, Julian}, title = {Pixel-Aligned Recurrent Queries for Multi-View 3D Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18370-18380} }

TiDAL: Learning Training Dynamics for Active Learning
Seong Min Kye,
Kwanghee Choi,
Hyeongmin Byun,
Buru Chang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kye_2023_ICCV, author = {Kye, Seong Min and Choi, Kwanghee and Byun, Hyeongmin and Chang, Buru}, title = {TiDAL: Learning Training Dynamics for Active Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22335-22345} }

DiffPose: Multi-hypothesis Human Pose Estimation using Diffusion Models
Karl Holmquist,
Bastian Wandt
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Holmquist_2023_ICCV, author = {Holmquist, Karl and Wandt, Bastian}, title = {DiffPose: Multi-hypothesis Human Pose Estimation using Diffusion Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {15977-15987} }

AesPA-Net: Aesthetic Pattern-Aware Style Transfer Networks
Kibeom Hong,
Seogkyu Jeon,
Junsoo Lee,
Namhyuk Ahn,
Kunhee Kim,
Pilhyeon Lee,
Daesik Kim,
Youngjung Uh,
Hyeran Byun
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hong_2023_ICCV, author = {Hong, Kibeom and Jeon, Seogkyu and Lee, Junsoo and Ahn, Namhyuk and Kim, Kunhee and Lee, Pilhyeon and Kim, Daesik and Uh, Youngjung and Byun, Hyeran}, title = {AesPA-Net: Aesthetic Pattern-Aware Style Transfer Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22758-22767} }

Self-Ordering Point Clouds
Pengwan Yang,
Cees G. M. Snoek,
Yuki M. Asano
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_ICCV, author = {Yang, Pengwan and Snoek, Cees G. M. and Asano, Yuki M.}, title = {Self-Ordering Point Clouds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {15813-15822} }

Continual Segment: Towards a Single, Unified and Non-forgetting Continual Segmentation Model of 143 Whole-body Organs in CT Scans
Zhanghexuan Ji,
Dazhou Guo,
Puyang Wang,
Ke Yan,
Le Lu,
Minfeng Xu,
Qifeng Wang,
Jia Ge,
Mingchen Gao,
Xianghua Ye,
Dakai Jin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ji_2023_ICCV, author = {Ji, Zhanghexuan and Guo, Dazhou and Wang, Puyang and Yan, Ke and Lu, Le and Xu, Minfeng and Wang, Qifeng and Ge, Jia and Gao, Mingchen and Ye, Xianghua and Jin, Dakai}, title = {Continual Segment: Towards a Single, Unified and Non-forgetting Continual Segmentation Model of 143 Whole-body Organs in CT Scans}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21140-21151} }

Enhancing Modality-Agnostic Representations via Meta-Learning for Brain Tumor Segmentation
Aishik Konwer,
Xiaoling Hu,
Joseph Bae,
Xuan Xu,
Chao Chen,
Prateek Prasanna
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Konwer_2023_ICCV, author = {Konwer, Aishik and Hu, Xiaoling and Bae, Joseph and Xu, Xuan and Chen, Chao and Prasanna, Prateek}, title = {Enhancing Modality-Agnostic Representations via Meta-Learning for Brain Tumor Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21415-21425} }

DNA-Rendering: A Diverse Neural Actor Repository for High-Fidelity Human-Centric Rendering
Wei Cheng,
Ruixiang Chen,
Siming Fan,
Wanqi Yin,
Keyu Chen,
Zhongang Cai,
Jingbo Wang,
Yang Gao,
Zhengming Yu,
Zhengyu Lin,
Daxuan Ren,
Lei Yang,
Ziwei Liu,
Chen Change Loy,
Chen Qian,
Wayne Wu,
Dahua Lin,
Bo Dai,
Kwan-Yee Lin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Cheng_2023_ICCV, author = {Cheng, Wei and Chen, Ruixiang and Fan, Siming and Yin, Wanqi and Chen, Keyu and Cai, Zhongang and Wang, Jingbo and Gao, Yang and Yu, Zhengming and Lin, Zhengyu and Ren, Daxuan and Yang, Lei and Liu, Ziwei and Loy, Chen Change and Qian, Chen and Wu, Wayne and Lin, Dahua and Dai, Bo and Lin, Kwan-Yee}, title = {DNA-Rendering: A Diverse Neural Actor Repository for High-Fidelity Human-Centric Rendering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19982-19993} }

A step towards understanding why classification helps regression
Silvia L. Pintea,
Yancong Lin,
Jouke Dijkstra,
Jan C. van Gemert
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Pintea_2023_ICCV, author = {Pintea, Silvia L. and Lin, Yancong and Dijkstra, Jouke and van Gemert, Jan C.}, title = {A step towards understanding why classification helps regression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19972-19981} }

CTP:Towards Vision-Language Continual Pretraining via Compatible Momentum Contrast and Topology Preservation
Hongguang Zhu,
Yunchao Wei,
Xiaodan Liang,
Chunjie Zhang,
Yao Zhao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2023_ICCV, author = {Zhu, Hongguang and Wei, Yunchao and Liang, Xiaodan and Zhang, Chunjie and Zhao, Yao}, title = {CTP:Towards Vision-Language Continual Pretraining via Compatible Momentum Contrast and Topology Preservation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22257-22267} }

FLIP: Cross-domain Face Anti-spoofing with Language Guidance
Koushik Srivatsan,
Muzammal Naseer,
Karthik Nandakumar
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Srivatsan_2023_ICCV, author = {Srivatsan, Koushik and Naseer, Muzammal and Nandakumar, Karthik}, title = {FLIP: Cross-domain Face Anti-spoofing with Language Guidance}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19685-19696} }

Distribution Shift Matters for Knowledge Distillation with Webly Collected Images
Jialiang Tang,
Shuo Chen,
Gang Niu,
Masashi Sugiyama,
Chen Gong
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tang_2023_ICCV, author = {Tang, Jialiang and Chen, Shuo and Niu, Gang and Sugiyama, Masashi and Gong, Chen}, title = {Distribution Shift Matters for Knowledge Distillation with Webly Collected Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17470-17480} }

Gram-based Attentive Neural Ordinary Differential Equations Network for Video Nystagmography Classification
Xihe Qiu,
Shaojie Shi,
Xiaoyu Tan,
Chao Qu,
Zhijun Fang,
Hailing Wang,
Yongbin Gao,
Peixia Wu,
Huawei Li
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Qiu_2023_ICCV, author = {Qiu, Xihe and Shi, Shaojie and Tan, Xiaoyu and Qu, Chao and Fang, Zhijun and Wang, Hailing and Gao, Yongbin and Wu, Peixia and Li, Huawei}, title = {Gram-based Attentive Neural Ordinary Differential Equations Network for Video Nystagmography Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21339-21348} }

Pluralistic Aging Diffusion Autoencoder
Peipei Li,
Rui Wang,
Huaibo Huang,
Ran He,
Zhaofeng He
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_ICCV, author = {Li, Peipei and Wang, Rui and Huang, Huaibo and He, Ran and He, Zhaofeng}, title = {Pluralistic Aging Diffusion Autoencoder}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22613-22623} }

TIFA: Accurate and Interpretable Text-to-Image Faithfulness Evaluation with Question Answering
Yushi Hu,
Benlin Liu,
Jungo Kasai,
Yizhong Wang,
Mari Ostendorf,
Ranjay Krishna,
Noah A. Smith
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hu_2023_ICCV, author = {Hu, Yushi and Liu, Benlin and Kasai, Jungo and Wang, Yizhong and Ostendorf, Mari and Krishna, Ranjay and Smith, Noah A.}, title = {TIFA: Accurate and Interpretable Text-to-Image Faithfulness Evaluation with Question Answering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20406-20417} }

Towards Models that Can See and Read
Roy Ganz,
Oren Nuriel,
Aviad Aberdam,
Yair Kittenplon,
Shai Mazor,
Ron Litman
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ganz_2023_ICCV, author = {Ganz, Roy and Nuriel, Oren and Aberdam, Aviad and Kittenplon, Yair and Mazor, Shai and Litman, Ron}, title = {Towards Models that Can See and Read}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21718-21728} }

Query Refinement Transformer for 3D Instance Segmentation
Jiahao Lu,
Jiacheng Deng,
Chuxin Wang,
Jianfeng He,
Tianzhu Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Lu_2023_ICCV, author = {Lu, Jiahao and Deng, Jiacheng and Wang, Chuxin and He, Jianfeng and Zhang, Tianzhu}, title = {Query Refinement Transformer for 3D Instance Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18516-18526} }

3DHumanGAN: 3D-Aware Human Image Generation with 3D Pose Mapping
Zhuoqian Yang,
Shikai Li,
Wayne Wu,
Bo Dai
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_ICCV, author = {Yang, Zhuoqian and Li, Shikai and Wu, Wayne and Dai, Bo}, title = {3DHumanGAN: 3D-Aware Human Image Generation with 3D Pose Mapping}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23008-23019} }

Domain-Specificity Inducing Transformers for Source-Free Domain Adaptation
Sunandini Sanyal,
Ashish Ramayee Asokan,
Suvaansh Bhambri,
Akshay Kulkarni,
Jogendra Nath Kundu,
R Venkatesh Babu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sanyal_2023_ICCV, author = {Sanyal, Sunandini and Asokan, Ashish Ramayee and Bhambri, Suvaansh and Kulkarni, Akshay and Kundu, Jogendra Nath and Babu, R Venkatesh}, title = {Domain-Specificity Inducing Transformers for Source-Free Domain Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18928-18937} }

Efficient Emotional Adaptation for Audio-Driven Talking-Head Generation
Yuan Gan,
Zongxin Yang,
Xihang Yue,
Lingyun Sun,
Yi Yang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gan_2023_ICCV, author = {Gan, Yuan and Yang, Zongxin and Yue, Xihang and Sun, Lingyun and Yang, Yi}, title = {Efficient Emotional Adaptation for Audio-Driven Talking-Head Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22634-22645} }

Object-aware Gaze Target Detection
Francesco Tonini,
Nicola Dall'Asen,
Cigdem Beyan,
Elisa Ricci
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Tonini_2023_ICCV, author = {Tonini, Francesco and Dall'Asen, Nicola and Beyan, Cigdem and Ricci, Elisa}, title = {Object-aware Gaze Target Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21860-21869} }

VADER: Video Alignment Differencing and Retrieval
Alexander Black,
Simon Jenni,
Tu Bui,
Md. Mehrab Tanjim,
Stefano Petrangeli,
Ritwik Sinha,
Viswanathan Swaminathan,
John Collomosse
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Black_2023_ICCV, author = {Black, Alexander and Jenni, Simon and Bui, Tu and Tanjim, Md. Mehrab and Petrangeli, Stefano and Sinha, Ritwik and Swaminathan, Viswanathan and Collomosse, John}, title = {VADER: Video Alignment Differencing and Retrieval}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22357-22367} }

HiLo: Exploiting High Low Frequency Relations for Unbiased Panoptic Scene Graph Generation
Zijian Zhou,
Miaojing Shi,
Holger Caesar
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2023_ICCV, author = {Zhou, Zijian and Shi, Miaojing and Caesar, Holger}, title = {HiLo: Exploiting High Low Frequency Relations for Unbiased Panoptic Scene Graph Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21637-21648} }

Chop & Learn: Recognizing and Generating Object-State Compositions
Nirat Saini,
Hanyu Wang,
Archana Swaminathan,
Vinoj Jayasundara,
Bo He,
Kamal Gupta,
Abhinav Shrivastava
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Saini_2023_ICCV, author = {Saini, Nirat and Wang, Hanyu and Swaminathan, Archana and Jayasundara, Vinoj and He, Bo and Gupta, Kamal and Shrivastava, Abhinav}, title = {Chop \& Learn: Recognizing and Generating Object-State Compositions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20247-20258} }

Automatic Animation of Hair Blowing in Still Portrait Photos
Wenpeng Xiao,
Wentao Liu,
Yitong Wang,
Bernard Ghanem,
Bing Li
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xiao_2023_ICCV, author = {Xiao, Wenpeng and Liu, Wentao and Wang, Yitong and Ghanem, Bernard and Li, Bing}, title = {Automatic Animation of Hair Blowing in Still Portrait Photos}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22963-22975} }

4D Panoptic Segmentation as Invariant and Equivariant Field Prediction
Minghan Zhu,
Shizhong Han,
Hong Cai,
Shubhankar Borse,
Maani Ghaffari,
Fatih Porikli
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2023_ICCV, author = {Zhu, Minghan and Han, Shizhong and Cai, Hong and Borse, Shubhankar and Ghaffari, Maani and Porikli, Fatih}, title = {4D Panoptic Segmentation as Invariant and Equivariant Field Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22488-22498} }

Zip-NeRF: Anti-Aliased Grid-Based Neural Radiance Fields
Jonathan T. Barron,
Ben Mildenhall,
Dor Verbin,
Pratul P. Srinivasan,
Peter Hedman
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Barron_2023_ICCV, author = {Barron, Jonathan T. and Mildenhall, Ben and Verbin, Dor and Srinivasan, Pratul P. and Hedman, Peter}, title = {Zip-NeRF: Anti-Aliased Grid-Based Neural Radiance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19697-19705} }

Neural-PBIR Reconstruction of Shape, Material, and Illumination
Cheng Sun,
Guangyan Cai,
Zhengqin Li,
Kai Yan,
Cheng Zhang,
Carl Marshall,
Jia-Bin Huang,
Shuang Zhao,
Zhao Dong
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sun_2023_ICCV, author = {Sun, Cheng and Cai, Guangyan and Li, Zhengqin and Yan, Kai and Zhang, Cheng and Marshall, Carl and Huang, Jia-Bin and Zhao, Shuang and Dong, Zhao}, title = {Neural-PBIR Reconstruction of Shape, Material, and Illumination}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18046-18056} }

Fg-T2M: Fine-Grained Text-Driven Human Motion Generation via Diffusion Model
Yin Wang,
Zhiying Leng,
Frederick W. B. Li,
Shun-Cheng Wu,
Xiaohui Liang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_ICCV, author = {Wang, Yin and Leng, Zhiying and Li, Frederick W. B. and Wu, Shun-Cheng and Liang, Xiaohui}, title = {Fg-T2M: Fine-Grained Text-Driven Human Motion Generation via Diffusion Model}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22035-22044} }

BlindHarmony: "Blind" Harmonization for MR Images via Flow Model
Hwihun Jeong,
Heejoon Byun,
Dong Un Kang,
Jongho Lee
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Jeong_2023_ICCV, author = {Jeong, Hwihun and Byun, Heejoon and Kang, Dong Un and Lee, Jongho}, title = {BlindHarmony: ''Blind'' Harmonization for MR Images via Flow Model}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21129-21139} }

Efficient LiDAR Point Cloud Oversegmentation Network
Le Hui,
Linghua Tang,
Yuchao Dai,
Jin Xie,
Jian Yang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Hui_2023_ICCV, author = {Hui, Le and Tang, Linghua and Dai, Yuchao and Xie, Jin and Yang, Jian}, title = {Efficient LiDAR Point Cloud Oversegmentation Network}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18003-18012} }

Few-Shot Video Classification via Representation Fusion and Promotion Learning
Haifeng Xia,
Kai Li,
Martin Renqiang Min,
Zhengming Ding
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xia_2023_ICCV, author = {Xia, Haifeng and Li, Kai and Min, Martin Renqiang and Ding, Zhengming}, title = {Few-Shot Video Classification via Representation Fusion and Promotion Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19311-19320} }

Hallucination Improves the Performance of Unsupervised Visual Representation Learning
Jing Wu,
Jennifer Hobbs,
Naira Hovakimyan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2023_ICCV, author = {Wu, Jing and Hobbs, Jennifer and Hovakimyan, Naira}, title = {Hallucination Improves the Performance of Unsupervised Visual Representation Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16132-16143} }

S3IM: Stochastic Structural SIMilarity and Its Unreasonable Effectiveness for Neural Fields
Zeke Xie,
Xindi Yang,
Yujie Yang,
Qi Sun,
Yixiang Jiang,
Haoran Wang,
Yunfeng Cai,
Mingming Sun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2023_ICCV, author = {Xie, Zeke and Yang, Xindi and Yang, Yujie and Sun, Qi and Jiang, Yixiang and Wang, Haoran and Cai, Yunfeng and Sun, Mingming}, title = {S3IM: Stochastic Structural SIMilarity and Its Unreasonable Effectiveness for Neural Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18024-18034} }

Membrane Potential Batch Normalization for Spiking Neural Networks
Yufei Guo,
Yuhan Zhang,
Yuanpei Chen,
Weihang Peng,
Xiaode Liu,
Liwen Zhang,
Xuhui Huang,
Zhe Ma
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Guo_2023_ICCV, author = {Guo, Yufei and Zhang, Yuhan and Chen, Yuanpei and Peng, Weihang and Liu, Xiaode and Zhang, Liwen and Huang, Xuhui and Ma, Zhe}, title = {Membrane Potential Batch Normalization for Spiking Neural Networks}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19420-19430} }

Enhancing Sample Utilization through Sample Adaptive Augmentation in Semi-Supervised Learning
Guan Gui,
Zhen Zhao,
Lei Qi,
Luping Zhou,
Lei Wang,
Yinghuan Shi
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gui_2023_ICCV, author = {Gui, Guan and Zhao, Zhen and Qi, Lei and Zhou, Luping and Wang, Lei and Shi, Yinghuan}, title = {Enhancing Sample Utilization through Sample Adaptive Augmentation in Semi-Supervised Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {15880-15889} }

Imitator: Personalized Speech-driven 3D Facial Animation
Balamurugan Thambiraja,
Ikhsanul Habibie,
Sadegh Aliakbarian,
Darren Cosker,
Christian Theobalt,
Justus Thies
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Thambiraja_2023_ICCV, author = {Thambiraja, Balamurugan and Habibie, Ikhsanul and Aliakbarian, Sadegh and Cosker, Darren and Theobalt, Christian and Thies, Justus}, title = {Imitator: Personalized Speech-driven 3D Facial Animation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20621-20631} }

Seeing Beyond the Patch: Scale-Adaptive Semantic Segmentation of High-resolution Remote Sensing Imagery based on Reinforcement Learning
Yinhe Liu,
Sunan Shi,
Junjue Wang,
Yanfei Zhong
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_ICCV, author = {Liu, Yinhe and Shi, Sunan and Wang, Junjue and Zhong, Yanfei}, title = {Seeing Beyond the Patch: Scale-Adaptive Semantic Segmentation of High-resolution Remote Sensing Imagery based on Reinforcement Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16868-16878} }

WALDO: Future Video Synthesis Using Object Layer Decomposition and Parametric Flow Prediction
Guillaume Le Moing,
Jean Ponce,
Cordelia Schmid
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Le_Moing_2023_ICCV, author = {Le Moing, Guillaume and Ponce, Jean and Schmid, Cordelia}, title = {WALDO: Future Video Synthesis Using Object Layer Decomposition and Parametric Flow Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23229-23241} }

Contactless Pulse Estimation Leveraging Pseudo Labels and Self-Supervision
Zhihua Li,
Lijun Yin
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_ICCV, author = {Li, Zhihua and Yin, Lijun}, title = {Contactless Pulse Estimation Leveraging Pseudo Labels and Self-Supervision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20588-20597} }

Instruct-NeRF2NeRF: Editing 3D Scenes with Instructions
Ayaan Haque,
Matthew Tancik,
Alexei A. Efros,
Aleksander Holynski,
Angjoo Kanazawa
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Haque_2023_ICCV, author = {Haque, Ayaan and Tancik, Matthew and Efros, Alexei A. and Holynski, Aleksander and Kanazawa, Angjoo}, title = {Instruct-NeRF2NeRF: Editing 3D Scenes with Instructions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19740-19750} }

Multi-Task Learning with Knowledge Distillation for Dense Prediction
Yangyang Xu,
Yibo Yang,
Lefei Zhang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2023_ICCV, author = {Xu, Yangyang and Yang, Yibo and Zhang, Lefei}, title = {Multi-Task Learning with Knowledge Distillation for Dense Prediction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21550-21559} }

ICD-Face: Intra-class Compactness Distillation for Face Recognition
Zhipeng Yu,
Jiaheng Liu,
Haoyu Qin,
Yichao Wu,
Kun Hu,
Jiayi Tian,
Ding Liang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Yu_2023_ICCV, author = {Yu, Zhipeng and Liu, Jiaheng and Qin, Haoyu and Wu, Yichao and Hu, Kun and Tian, Jiayi and Liang, Ding}, title = {ICD-Face: Intra-class Compactness Distillation for Face Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21042-21052} }

MRM: Masked Relation Modeling for Medical Image Pre-Training with Genetics
Qiushi Yang,
Wuyang Li,
Baopu Li,
Yixuan Yuan
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_ICCV, author = {Yang, Qiushi and Li, Wuyang and Li, Baopu and Yuan, Yixuan}, title = {MRM: Masked Relation Modeling for Medical Image Pre-Training with Genetics}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21452-21462} }

TaskExpert: Dynamically Assembling Multi-Task Representations with Memorial Mixture-of-Experts
Hanrong Ye,
Dan Xu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ye_2023_ICCV, author = {Ye, Hanrong and Xu, Dan}, title = {TaskExpert: Dynamically Assembling Multi-Task Representations with Memorial Mixture-of-Experts}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21828-21837} }

Meta OOD Learning For Continuously Adaptive OOD Detection
Xinheng Wu,
Jie Lu,
Zhen Fang,
Guangquan Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wu_2023_ICCV, author = {Wu, Xinheng and Lu, Jie and Fang, Zhen and Zhang, Guangquan}, title = {Meta OOD Learning For Continuously Adaptive OOD Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19353-19364} }

Few-shot Continual Infomax Learning
Ziqi Gu,
Chunyan Xu,
Jian Yang,
Zhen Cui
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Gu_2023_ICCV, author = {Gu, Ziqi and Xu, Chunyan and Yang, Jian and Cui, Zhen}, title = {Few-shot Continual Infomax Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19224-19233} }

A Parse-Then-Place Approach for Generating Graphic Layouts from Textual Descriptions
Jiawei Lin,
Jiaqi Guo,
Shizhao Sun,
Weijiang Xu,
Ting Liu,
Jian-Guang Lou,
Dongmei Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2023_ICCV, author = {Lin, Jiawei and Guo, Jiaqi and Sun, Shizhao and Xu, Weijiang and Liu, Ting and Lou, Jian-Guang and Zhang, Dongmei}, title = {A Parse-Then-Place Approach for Generating Graphic Layouts from Textual Descriptions}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23622-23631} }

A Retrospect to Multi-prompt Learning across Vision and Language
Ziliang Chen,
Xin Huang,
Quanlong Guan,
Liang Lin,
Weiqi Luo
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_ICCV, author = {Chen, Ziliang and Huang, Xin and Guan, Quanlong and Lin, Liang and Luo, Weiqi}, title = {A Retrospect to Multi-prompt Learning across Vision and Language}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22190-22201} }

Label Shift Adapter for Test-Time Adaptation under Covariate and Label Shifts
Sunghyun Park,
Seunghan Yang,
Jaegul Choo,
Sungrack Yun
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Park_2023_ICCV, author = {Park, Sunghyun and Yang, Seunghan and Choo, Jaegul and Yun, Sungrack}, title = {Label Shift Adapter for Test-Time Adaptation under Covariate and Label Shifts}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16421-16431} }

Dataset Quantization
Daquan Zhou,
Kai Wang,
Jianyang Gu,
Xiangyu Peng,
Dongze Lian,
Yifan Zhang,
Yang You,
Jiashi Feng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhou_2023_ICCV, author = {Zhou, Daquan and Wang, Kai and Gu, Jianyang and Peng, Xiangyu and Lian, Dongze and Zhang, Yifan and You, Yang and Feng, Jiashi}, title = {Dataset Quantization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17205-17216} }

Overcoming Forgetting Catastrophe in Quantization-Aware Training
Ting-An Chen,
De-Nian Yang,
Ming-Syan Chen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_ICCV, author = {Chen, Ting-An and Yang, De-Nian and Chen, Ming-Syan}, title = {Overcoming Forgetting Catastrophe in Quantization-Aware Training}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17358-17367} }

Efficient Video Prediction via Sparsely Conditioned Flow Matching
Aram Davtyan,
Sepehr Sameni,
Paolo Favaro
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Davtyan_2023_ICCV, author = {Davtyan, Aram and Sameni, Sepehr and Favaro, Paolo}, title = {Efficient Video Prediction via Sparsely Conditioned Flow Matching}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23263-23274} }

Surface Normal Clustering for Implicit Representation of Manhattan Scenes
Nikola Popovic,
Danda Pani Paudel,
Luc Van Gool
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Popovic_2023_ICCV, author = {Popovic, Nikola and Paudel, Danda Pani and Van Gool, Luc}, title = {Surface Normal Clustering for Implicit Representation of Manhattan Scenes}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17860-17870} }

Adaptive Similarity Bootstrapping for Self-Distillation Based Representation Learning
Tim Lebailly,
Thomas Stegmüller,
Behzad Bozorgtabar,
Jean-Philippe Thiran,
Tinne Tuytelaars
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lebailly_2023_ICCV, author = {Lebailly, Tim and Stegm\"uller, Thomas and Bozorgtabar, Behzad and Thiran, Jean-Philippe and Tuytelaars, Tinne}, title = {Adaptive Similarity Bootstrapping for Self-Distillation Based Representation Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16505-16514} }

Generalized Differentiable RANSAC
Tong Wei,
Yash Patel,
Alexander Shekhovtsov,
Jiri Matas,
Daniel Barath
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wei_2023_ICCV, author = {Wei, Tong and Patel, Yash and Shekhovtsov, Alexander and Matas, Jiri and Barath, Daniel}, title = {Generalized Differentiable RANSAC}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17649-17660} }

ResQ: Residual Quantization for Video Perception
Davide Abati,
Haitam Ben Yahia,
Markus Nagel,
Amirhossein Habibian
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Abati_2023_ICCV, author = {Abati, Davide and Ben Yahia, Haitam and Nagel, Markus and Habibian, Amirhossein}, title = {ResQ: Residual Quantization for Video Perception}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17119-17129} }

MHCN: A Hyperbolic Neural Network Model for Multi-view Hierarchical Clustering
Fangfei Lin,
Bing Bai,
Yiwen Guo,
Hao Chen,
Yazhou Ren,
Zenglin Xu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lin_2023_ICCV, author = {Lin, Fangfei and Bai, Bing and Guo, Yiwen and Chen, Hao and Ren, Yazhou and Xu, Zenglin}, title = {MHCN: A Hyperbolic Neural Network Model for Multi-view Hierarchical Clustering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16525-16535} }

FineRecon: Depth-aware Feed-forward Network for Detailed 3D Reconstruction
Noah Stier,
Anurag Ranjan,
Alex Colburn,
Yajie Yan,
Liang Yang,
Fangchang Ma,
Baptiste Angles
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Stier_2023_ICCV, author = {Stier, Noah and Ranjan, Anurag and Colburn, Alex and Yan, Yajie and Yang, Liang and Ma, Fangchang and Angles, Baptiste}, title = {FineRecon: Depth-aware Feed-forward Network for Detailed 3D Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18423-18432} }

Zenseact Open Dataset: A Large-Scale and Diverse Multimodal Dataset for Autonomous Driving
Mina Alibeigi,
William Ljungbergh,
Adam Tonderski,
Georg Hess,
Adam Lilja,
Carl Lindström,
Daria Motorniuk,
Junsheng Fu,
Jenny Widahl,
Christoffer Petersson
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Alibeigi_2023_ICCV, author = {Alibeigi, Mina and Ljungbergh, William and Tonderski, Adam and Hess, Georg and Lilja, Adam and Lindstr\"om, Carl and Motorniuk, Daria and Fu, Junsheng and Widahl, Jenny and Petersson, Christoffer}, title = {Zenseact Open Dataset: A Large-Scale and Diverse Multimodal Dataset for Autonomous Driving}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20178-20188} }

Weakly Supervised Referring Image Segmentation with Intra-Chunk and Inter-Chunk Consistency
Jungbeom Lee,
Sungjin Lee,
Jinseok Nam,
Seunghak Yu,
Jaeyoung Do,
Tara Taghavi
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2023_ICCV, author = {Lee, Jungbeom and Lee, Sungjin and Nam, Jinseok and Yu, Seunghak and Do, Jaeyoung and Taghavi, Tara}, title = {Weakly Supervised Referring Image Segmentation with Intra-Chunk and Inter-Chunk Consistency}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21870-21881} }

Parameterized Cost Volume for Stereo Matching
Jiaxi Zeng,
Chengtang Yao,
Lidong Yu,
Yuwei Wu,
Yunde Jia
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zeng_2023_ICCV, author = {Zeng, Jiaxi and Yao, Chengtang and Yu, Lidong and Wu, Yuwei and Jia, Yunde}, title = {Parameterized Cost Volume for Stereo Matching}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18347-18357} }

SAFE: Sensitivity-Aware Features for Out-of-Distribution Object Detection
Samuel Wilson,
Tobias Fischer,
Feras Dayoub,
Dimity Miller,
Niko Sünderhauf
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wilson_2023_ICCV, author = {Wilson, Samuel and Fischer, Tobias and Dayoub, Feras and Miller, Dimity and S\"underhauf, Niko}, title = {SAFE: Sensitivity-Aware Features for Out-of-Distribution Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23565-23576} }

DREAM: Efficient Dataset Distillation by Representative Matching
Yanqing Liu,
Jianyang Gu,
Kai Wang,
Zheng Zhu,
Wei Jiang,
Yang You
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_ICCV, author = {Liu, Yanqing and Gu, Jianyang and Wang, Kai and Zhu, Zheng and Jiang, Wei and You, Yang}, title = {DREAM: Efficient Dataset Distillation by Representative Matching}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17314-17324} }

Focus on Your Target: A Dual Teacher-Student Framework for Domain-Adaptive Semantic Segmentation
Xinyue Huo,
Lingxi Xie,
Wengang Zhou,
Houqiang Li,
Qi Tian
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huo_2023_ICCV, author = {Huo, Xinyue and Xie, Lingxi and Zhou, Wengang and Li, Houqiang and Tian, Qi}, title = {Focus on Your Target: A Dual Teacher-Student Framework for Domain-Adaptive Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19027-19038} }

Enhanced Meta Label Correction for Coping with Label Corruption
Mitchell Keren Taraday,
Chaim Baskin
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Taraday_2023_ICCV, author = {Taraday, Mitchell Keren and Baskin, Chaim}, title = {Enhanced Meta Label Correction for Coping with Label Corruption}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16295-16304} }

Will Large-scale Generative Models Corrupt Future Datasets?
Ryuichiro Hataya,
Han Bao,
Hiromi Arai
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hataya_2023_ICCV, author = {Hataya, Ryuichiro and Bao, Han and Arai, Hiromi}, title = {Will Large-scale Generative Models Corrupt Future Datasets?}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20555-20565} }

SHACIRA: Scalable HAsh-grid Compression for Implicit Neural Representations
Sharath Girish,
Abhinav Shrivastava,
Kamal Gupta
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Girish_2023_ICCV, author = {Girish, Sharath and Shrivastava, Abhinav and Gupta, Kamal}, title = {SHACIRA: Scalable HAsh-grid Compression for Implicit Neural Representations}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17513-17524} }

A Low-Shot Object Counting Network With Iterative Prototype Adaptation
Nikola Đukić,
Alan Lukežič,
Vitjan Zavrtanik,
Matej Kristan
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Dukic_2023_ICCV, author = {{\DJ}uki\'c, Nikola and Luke\v{z}i\v{c}, Alan and Zavrtanik, Vitjan and Kristan, Matej}, title = {A Low-Shot Object Counting Network With Iterative Prototype Adaptation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18872-18881} }

MEGA: Multimodal Alignment Aggregation and Distillation For Cinematic Video Segmentation
Najmeh Sadoughi,
Xinyu Li,
Avijit Vajpayee,
David Fan,
Bing Shuai,
Hector Santos-Villalobos,
Vimal Bhat,
Rohith MV
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sadoughi_2023_ICCV, author = {Sadoughi, Najmeh and Li, Xinyu and Vajpayee, Avijit and Fan, David and Shuai, Bing and Santos-Villalobos, Hector and Bhat, Vimal and MV, Rohith}, title = {MEGA: Multimodal Alignment Aggregation and Distillation For Cinematic Video Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23331-23340} }

DiffRate : Differentiable Compression Rate for Efficient Vision Transformers
Mengzhao Chen,
Wenqi Shao,
Peng Xu,
Mingbao Lin,
Kaipeng Zhang,
Fei Chao,
Rongrong Ji,
Yu Qiao,
Ping Luo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_ICCV, author = {Chen, Mengzhao and Shao, Wenqi and Xu, Peng and Lin, Mingbao and Zhang, Kaipeng and Chao, Fei and Ji, Rongrong and Qiao, Yu and Luo, Ping}, title = {DiffRate : Differentiable Compression Rate for Efficient Vision Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17164-17174} }

Multi-Modal Continual Test-Time Adaptation for 3D Semantic Segmentation
Haozhi Cao,
Yuecong Xu,
Jianfei Yang,
Pengyu Yin,
Shenghai Yuan,
Lihua Xie
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cao_2023_ICCV, author = {Cao, Haozhi and Xu, Yuecong and Yang, Jianfei and Yin, Pengyu and Yuan, Shenghai and Xie, Lihua}, title = {Multi-Modal Continual Test-Time Adaptation for 3D Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18809-18819} }

UMIFormer: Mining the Correlations between Similar Tokens for Multi-View 3D Reconstruction
Zhenwei Zhu,
Liying Yang,
Ning Li,
Chaohao Jiang,
Yanyan Liang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2023_ICCV, author = {Zhu, Zhenwei and Yang, Liying and Li, Ning and Jiang, Chaohao and Liang, Yanyan}, title = {UMIFormer: Mining the Correlations between Similar Tokens for Multi-View 3D Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18226-18235} }

Improved Knowledge Transfer for Semi-Supervised Domain Adaptation via Trico Training Strategy
Ba Hung Ngo,
Yeon Jeong Chae,
Jung Eun Kwon,
Jae Hyeon Park,
Sung In Cho
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ngo_2023_ICCV, author = {Ngo, Ba Hung and Chae, Yeon Jeong and Kwon, Jung Eun and Park, Jae Hyeon and Cho, Sung In}, title = {Improved Knowledge Transfer for Semi-Supervised Domain Adaptation via Trico Training Strategy}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19214-19223} }

InterFormer: Real-time Interactive Image Segmentation
You Huang,
Hao Yang,
Ke Sun,
Shengchuan Zhang,
Liujuan Cao,
Guannan Jiang,
Rongrong Ji
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2023_ICCV, author = {Huang, You and Yang, Hao and Sun, Ke and Zhang, Shengchuan and Cao, Liujuan and Jiang, Guannan and Ji, Rongrong}, title = {InterFormer: Real-time Interactive Image Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22301-22311} }

Online Prototype Learning for Online Continual Learning
Yujie Wei,
Jiaxin Ye,
Zhizhong Huang,
Junping Zhang,
Hongming Shan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wei_2023_ICCV, author = {Wei, Yujie and Ye, Jiaxin and Huang, Zhizhong and Zhang, Junping and Shan, Hongming}, title = {Online Prototype Learning for Online Continual Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18764-18774} }

Robust e-NeRF: NeRF from Sparse & Noisy Events under Non-Uniform Motion
Weng Fei Low,
Gim Hee Lee
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Low_2023_ICCV, author = {Low, Weng Fei and Lee, Gim Hee}, title = {Robust e-NeRF: NeRF from Sparse \& Noisy Events under Non-Uniform Motion}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18335-18346} }

ActorsNeRF: Animatable Few-shot Human Rendering with Generalizable NeRFs
Jiteng Mu,
Shen Sang,
Nuno Vasconcelos,
Xiaolong Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mu_2023_ICCV, author = {Mu, Jiteng and Sang, Shen and Vasconcelos, Nuno and Wang, Xiaolong}, title = {ActorsNeRF: Animatable Few-shot Human Rendering with Generalizable NeRFs}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18391-18401} }

Multiple Planar Object Tracking
Zhicheng Zhang,
Shengzhe Liu,
Jufeng Yang
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_ICCV, author = {Zhang, Zhicheng and Liu, Shengzhe and Yang, Jufeng}, title = {Multiple Planar Object Tracking}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23460-23470} }

Label-Guided Knowledge Distillation for Continual Semantic Segmentation on 2D Images and 3D Point Clouds
Ze Yang,
Ruibo Li,
Evan Ling,
Chi Zhang,
Yiming Wang,
Dezhao Huang,
Keng Teck Ma,
Minhoe Hur,
Guosheng Lin
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_ICCV, author = {Yang, Ze and Li, Ruibo and Ling, Evan and Zhang, Chi and Wang, Yiming and Huang, Dezhao and Ma, Keng Teck and Hur, Minhoe and Lin, Guosheng}, title = {Label-Guided Knowledge Distillation for Continual Semantic Segmentation on 2D Images and 3D Point Clouds}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18601-18612} }

PRANC: Pseudo RAndom Networks for Compacting Deep Models
Parsa Nooralinejad,
Ali Abbasi,
Soroush Abbasi Koohpayegani,
Kossar Pourahmadi Meibodi,
Rana Muhammad Shahroz Khan,
Soheil Kolouri,
Hamed Pirsiavash
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Nooralinejad_2023_ICCV, author = {Nooralinejad, Parsa and Abbasi, Ali and Koohpayegani, Soroush Abbasi and Meibodi, Kossar Pourahmadi and Khan, Rana Muhammad Shahroz and Kolouri, Soheil and Pirsiavash, Hamed}, title = {PRANC: Pseudo RAndom Networks for Compacting Deep Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17021-17031} }

Clutter Detection and Removal in 3D Scenes with View-Consistent Inpainting
Fangyin Wei,
Thomas Funkhouser,
Szymon Rusinkiewicz
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wei_2023_ICCV, author = {Wei, Fangyin and Funkhouser, Thomas and Rusinkiewicz, Szymon}, title = {Clutter Detection and Removal in 3D Scenes with View-Consistent Inpainting}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18131-18141} }

Hierarchical Spatio-Temporal Representation Learning for Gait Recognition
Lei Wang,
Bo Liu,
Fangfang Liang,
Bincheng Wang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_ICCV, author = {Wang, Lei and Liu, Bo and Liang, Fangfang and Wang, Bincheng}, title = {Hierarchical Spatio-Temporal Representation Learning for Gait Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19639-19649} }

Weakly Supervised Learning of Semantic Correspondence through Cascaded Online Correspondence Refinement
Yiwen Huang,
Yixuan Sun,
Chenghang Lai,
Qing Xu,
Xiaomei Wang,
Xuli Shen,
Weifeng Ge
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2023_ICCV, author = {Huang, Yiwen and Sun, Yixuan and Lai, Chenghang and Xu, Qing and Wang, Xiaomei and Shen, Xuli and Ge, Weifeng}, title = {Weakly Supervised Learning of Semantic Correspondence through Cascaded Online Correspondence Refinement}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16254-16263} }

NaviNeRF: NeRF-based 3D Representation Disentanglement by Latent Semantic Navigation
Baao Xie,
Bohan Li,
Zequn Zhang,
Junting Dong,
Xin Jin,
Jingyu Yang,
Wenjun Zeng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xie_2023_ICCV, author = {Xie, Baao and Li, Bohan and Zhang, Zequn and Dong, Junting and Jin, Xin and Yang, Jingyu and Zeng, Wenjun}, title = {NaviNeRF: NeRF-based 3D Representation Disentanglement by Latent Semantic Navigation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17992-18002} }

Image-Free Classifier Injection for Zero-Shot Classification
Anders Christensen,
Massimiliano Mancini,
A. Sophia Koepke,
Ole Winther,
Zeynep Akata
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Christensen_2023_ICCV, author = {Christensen, Anders and Mancini, Massimiliano and Koepke, A. Sophia and Winther, Ole and Akata, Zeynep}, title = {Image-Free Classifier Injection for Zero-Shot Classification}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19072-19081} }

Semantically Structured Image Compression via Irregular Group-Based Decoupling
Ruoyu Feng,
Yixin Gao,
Xin Jin,
Runsen Feng,
Zhibo Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Feng_2023_ICCV, author = {Feng, Ruoyu and Gao, Yixin and Jin, Xin and Feng, Runsen and Chen, Zhibo}, title = {Semantically Structured Image Compression via Irregular Group-Based Decoupling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17237-17247} }

Self-Organizing Pathway Expansion for Non-Exemplar Class-Incremental Learning
Kai Zhu,
Kecheng Zheng,
Ruili Feng,
Deli Zhao,
Yang Cao,
Zheng-Jun Zha
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhu_2023_ICCV, author = {Zhu, Kai and Zheng, Kecheng and Feng, Ruili and Zhao, Deli and Cao, Yang and Zha, Zheng-Jun}, title = {Self-Organizing Pathway Expansion for Non-Exemplar Class-Incremental Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19204-19213} }

Preserving Tumor Volumes for Unsupervised Medical Image Registration
Qihua Dong,
Hao Du,
Ying Song,
Yan Xu,
Jing Liao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dong_2023_ICCV, author = {Dong, Qihua and Du, Hao and Song, Ying and Xu, Yan and Liao, Jing}, title = {Preserving Tumor Volumes for Unsupervised Medical Image Registration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21208-21218} }

Unsupervised Accuracy Estimation of Deep Visual Models using Domain-Adaptive Adversarial Perturbation without Source Samples
JoonHo Lee,
Jae Oh Woo,
Hankyu Moon,
Kwonho Lee
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2023_ICCV, author = {Lee, JoonHo and Woo, Jae Oh and Moon, Hankyu and Lee, Kwonho}, title = {Unsupervised Accuracy Estimation of Deep Visual Models using Domain-Adaptive Adversarial Perturbation without Source Samples}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16443-16452} }

MATE: Masked Autoencoders are Online 3D Test-Time Learners
M. Jehanzeb Mirza,
Inkyu Shin,
Wei Lin,
Andreas Schriebl,
Kunyang Sun,
Jaesung Choe,
Mateusz Kozinski,
Horst Possegger,
In So Kweon,
Kuk-Jin Yoon,
Horst Bischof
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Mirza_2023_ICCV, author = {Mirza, M. Jehanzeb and Shin, Inkyu and Lin, Wei and Schriebl, Andreas and Sun, Kunyang and Choe, Jaesung and Kozinski, Mateusz and Possegger, Horst and Kweon, In So and Yoon, Kuk-Jin and Bischof, Horst}, title = {MATE: Masked Autoencoders are Online 3D Test-Time Learners}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16709-16718} }

Two Birds, One Stone: A Unified Framework for Joint Learning of Image and Video Style Transfers
Bohai Gu,
Heng Fan,
Libo Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gu_2023_ICCV, author = {Gu, Bohai and Fan, Heng and Zhang, Libo}, title = {Two Birds, One Stone: A Unified Framework for Joint Learning of Image and Video Style Transfers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23545-23554} }

Task-Oriented Multi-Modal Mutual Leaning for Vision-Language Models
Sifan Long,
Zhen Zhao,
Junkun Yuan,
Zichang Tan,
Jiangjiang Liu,
Luping Zhou,
Shengsheng Wang,
Jingdong Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Long_2023_ICCV, author = {Long, Sifan and Zhao, Zhen and Yuan, Junkun and Tan, Zichang and Liu, Jiangjiang and Zhou, Luping and Wang, Shengsheng and Wang, Jingdong}, title = {Task-Oriented Multi-Modal Mutual Leaning for Vision-Language Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21959-21969} }

NeMF: Inverse Volume Rendering with Neural Microflake Field
Youjia Zhang,
Teng Xu,
Junqing Yu,
Yuteng Ye,
Yanqing Jing,
Junle Wang,
Jingyi Yu,
Wei Yang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_ICCV, author = {Zhang, Youjia and Xu, Teng and Yu, Junqing and Ye, Yuteng and Jing, Yanqing and Wang, Junle and Yu, Jingyi and Yang, Wei}, title = {NeMF: Inverse Volume Rendering with Neural Microflake Field}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22919-22929} }

MasaCtrl: Tuning-Free Mutual Self-Attention Control for Consistent Image Synthesis and Editing
Mingdeng Cao,
Xintao Wang,
Zhongang Qi,
Ying Shan,
Xiaohu Qie,
Yinqiang Zheng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Cao_2023_ICCV, author = {Cao, Mingdeng and Wang, Xintao and Qi, Zhongang and Shan, Ying and Qie, Xiaohu and Zheng, Yinqiang}, title = {MasaCtrl: Tuning-Free Mutual Self-Attention Control for Consistent Image Synthesis and Editing}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22560-22570} }

Understanding Hessian Alignment for Domain Generalization
Sobhan Hemati,
Guojun Zhang,
Amir Estiri,
Xi Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Hemati_2023_ICCV, author = {Hemati, Sobhan and Zhang, Guojun and Estiri, Amir and Chen, Xi}, title = {Understanding Hessian Alignment for Domain Generalization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19004-19014} }

Preserve Your Own Correlation: A Noise Prior for Video Diffusion Models
Songwei Ge,
Seungjun Nah,
Guilin Liu,
Tyler Poon,
Andrew Tao,
Bryan Catanzaro,
David Jacobs,
Jia-Bin Huang,
Ming-Yu Liu,
Yogesh Balaji
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ge_2023_ICCV, author = {Ge, Songwei and Nah, Seungjun and Liu, Guilin and Poon, Tyler and Tao, Andrew and Catanzaro, Bryan and Jacobs, David and Huang, Jia-Bin and Liu, Ming-Yu and Balaji, Yogesh}, title = {Preserve Your Own Correlation: A Noise Prior for Video Diffusion Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22930-22941} }

Revisiting Vision Transformer from the View of Path Ensemble
Shuning Chang,
Pichao Wang,
Hao Luo,
Fan Wang,
Mike Zheng Shou
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chang_2023_ICCV, author = {Chang, Shuning and Wang, Pichao and Luo, Hao and Wang, Fan and Shou, Mike Zheng}, title = {Revisiting Vision Transformer from the View of Path Ensemble}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19889-19899} }

Tetra-NeRF: Representing Neural Radiance Fields Using Tetrahedra
Jonas Kulhanek,
Torsten Sattler
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kulhanek_2023_ICCV, author = {Kulhanek, Jonas and Sattler, Torsten}, title = {Tetra-NeRF: Representing Neural Radiance Fields Using Tetrahedra}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18458-18469} }

Ablating Concepts in Text-to-Image Diffusion Models
Nupur Kumari,
Bingliang Zhang,
Sheng-Yu Wang,
Eli Shechtman,
Richard Zhang,
Jun-Yan Zhu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kumari_2023_ICCV, author = {Kumari, Nupur and Zhang, Bingliang and Wang, Sheng-Yu and Shechtman, Eli and Zhang, Richard and Zhu, Jun-Yan}, title = {Ablating Concepts in Text-to-Image Diffusion Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22691-22702} }

MapFormer: Boosting Change Detection by Using Pre-change Information
Maximilian Bernhard,
Niklas Strauß,
Matthias Schubert
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Bernhard_2023_ICCV, author = {Bernhard, Maximilian and Strau{\ss}, Niklas and Schubert, Matthias}, title = {MapFormer: Boosting Change Detection by Using Pre-change Information}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16837-16846} }

Masked Diffusion Transformer is a Strong Image Synthesizer
Shanghua Gao,
Pan Zhou,
Ming-Ming Cheng,
Shuicheng Yan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gao_2023_ICCV, author = {Gao, Shanghua and Zhou, Pan and Cheng, Ming-Ming and Yan, Shuicheng}, title = {Masked Diffusion Transformer is a Strong Image Synthesizer}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23164-23173} }

LightDepth: Single-View Depth Self-Supervision from Illumination Decline
Javier Rodríguez-Puigvert,
Víctor M. Batlle,
J.M.M. Montiel,
Ruben Martinez-Cantin,
Pascal Fua,
Juan D. Tardós,
Javier Civera
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Rodriguez-Puigvert_2023_ICCV, author = {Rodr{\'\i}guez-Puigvert, Javier and Batlle, V{\'\i}ctor M. and Montiel, J.M.M. and Martinez-Cantin, Ruben and Fua, Pascal and Tard\'os, Juan D. and Civera, Javier}, title = {LightDepth: Single-View Depth Self-Supervision from Illumination Decline}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21273-21283} }

Referring Image Segmentation Using Text Supervision
Fang Liu,
Yuhao Liu,
Yuqiu Kong,
Ke Xu,
Lihe Zhang,
Baocai Yin,
Gerhard Hancke,
Rynson Lau
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_ICCV, author = {Liu, Fang and Liu, Yuhao and Kong, Yuqiu and Xu, Ke and Zhang, Lihe and Yin, Baocai and Hancke, Gerhard and Lau, Rynson}, title = {Referring Image Segmentation Using Text Supervision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22124-22134} }

Once Detected, Never Lost: Surpassing Human Performance in Offline LiDAR based 3D Object Detection
Lue Fan,
Yuxue Yang,
Yiming Mao,
Feng Wang,
Yuntao Chen,
Naiyan Wang,
Zhaoxiang Zhang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Fan_2023_ICCV, author = {Fan, Lue and Yang, Yuxue and Mao, Yiming and Wang, Feng and Chen, Yuntao and Wang, Naiyan and Zhang, Zhaoxiang}, title = {Once Detected, Never Lost: Surpassing Human Performance in Offline LiDAR based 3D Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19820-19829} }

Eventful Transformers: Leveraging Temporal Redundancy in Vision Transformers
Matthew Dutson,
Yin Li,
Mohit Gupta
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Dutson_2023_ICCV, author = {Dutson, Matthew and Li, Yin and Gupta, Mohit}, title = {Eventful Transformers: Leveraging Temporal Redundancy in Vision Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16911-16923} }

Robust Referring Video Object Segmentation with Cyclic Structural Consensus
Xiang Li,
Jinglu Wang,
Xiaohao Xu,
Xiao Li,
Bhiksha Raj,
Yan Lu
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_ICCV, author = {Li, Xiang and Wang, Jinglu and Xu, Xiaohao and Li, Xiao and Raj, Bhiksha and Lu, Yan}, title = {Robust Referring Video Object Segmentation with Cyclic Structural Consensus}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22236-22245} }

Building Bridge Across the Time: Disruption and Restoration of Murals In the Wild
Huiyang Shao,
Qianqian Xu,
Peisong Wen,
Peifeng Gao,
Zhiyong Yang,
Qingming Huang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shao_2023_ICCV, author = {Shao, Huiyang and Xu, Qianqian and Wen, Peisong and Gao, Peifeng and Yang, Zhiyong and Huang, Qingming}, title = {Building Bridge Across the Time: Disruption and Restoration of Murals In the Wild}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20259-20269} }

Neural Haircut: Prior-Guided Strand-Based Hair Reconstruction
Vanessa Sklyarova,
Jenya Chelishev,
Andreea Dogaru,
Igor Medvedev,
Victor Lempitsky,
Egor Zakharov
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Sklyarova_2023_ICCV, author = {Sklyarova, Vanessa and Chelishev, Jenya and Dogaru, Andreea and Medvedev, Igor and Lempitsky, Victor and Zakharov, Egor}, title = {Neural Haircut: Prior-Guided Strand-Based Hair Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19762-19773} }

DG-Recon: Depth-Guided Neural 3D Scene Reconstruction
Jihong Ju,
Ching Wei Tseng,
Oleksandr Bailo,
Georgi Dikov,
Mohsen Ghafoorian
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ju_2023_ICCV, author = {Ju, Jihong and Tseng, Ching Wei and Bailo, Oleksandr and Dikov, Georgi and Ghafoorian, Mohsen}, title = {DG-Recon: Depth-Guided Neural 3D Scene Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18184-18194} }

The Stable Signature: Rooting Watermarks in Latent Diffusion Models
Pierre Fernandez,
Guillaume Couairon,
Hervé Jégou,
Matthijs Douze,
Teddy Furon
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Fernandez_2023_ICCV, author = {Fernandez, Pierre and Couairon, Guillaume and J\'egou, Herv\'e and Douze, Matthijs and Furon, Teddy}, title = {The Stable Signature: Rooting Watermarks in Latent Diffusion Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22466-22477} }

Seal-3D: Interactive Pixel-Level Editing for Neural Radiance Fields
Xiangyu Wang,
Jingsen Zhu,
Qi Ye,
Yuchi Huo,
Yunlong Ran,
Zhihua Zhong,
Jiming Chen
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wang_2023_ICCV, author = {Wang, Xiangyu and Zhu, Jingsen and Ye, Qi and Huo, Yuchi and Ran, Yunlong and Zhong, Zhihua and Chen, Jiming}, title = {Seal-3D: Interactive Pixel-Level Editing for Neural Radiance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17683-17693} }

NeRF-MS: Neural Radiance Fields with Multi-Sequence
Peihao Li,
Shaohui Wang,
Chen Yang,
Bingbing Liu,
Weichao Qiu,
Haoqian Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_ICCV, author = {Li, Peihao and Wang, Shaohui and Yang, Chen and Liu, Bingbing and Qiu, Weichao and Wang, Haoqian}, title = {NeRF-MS: Neural Radiance Fields with Multi-Sequence}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18591-18600} }

Diffusion Model as Representation Learner
Xingyi Yang,
Xinchao Wang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_ICCV, author = {Yang, Xingyi and Wang, Xinchao}, title = {Diffusion Model as Representation Learner}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18938-18949} }

Nerfbusters: Removing Ghostly Artifacts from Casually Captured NeRFs
Frederik Warburg,
Ethan Weber,
Matthew Tancik,
Aleksander Holynski,
Angjoo Kanazawa
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Warburg_2023_ICCV, author = {Warburg, Frederik and Weber, Ethan and Tancik, Matthew and Holynski, Aleksander and Kanazawa, Angjoo}, title = {Nerfbusters: Removing Ghostly Artifacts from Casually Captured NeRFs}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18120-18130} }

Document Understanding Dataset and Evaluation (DUDE)
Jordy Van Landeghem,
Rubèn Tito,
Łukasz Borchmann,
Michał Pietruszka,
Pawel Joziak,
Rafal Powalski,
Dawid Jurkiewicz,
Mickael Coustaty,
Bertrand Anckaert,
Ernest Valveny,
Matthew Blaschko,
Sien Moens,
Tomasz Stanislawek
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Van_Landeghem_2023_ICCV, author = {Van Landeghem, Jordy and Tito, Rub\`en and Borchmann, {\L}ukasz and Pietruszka, Micha{\l} and Joziak, Pawel and Powalski, Rafal and Jurkiewicz, Dawid and Coustaty, Mickael and Anckaert, Bertrand and Valveny, Ernest and Blaschko, Matthew and Moens, Sien and Stanislawek, Tomasz}, title = {Document Understanding Dataset and Evaluation (DUDE)}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19528-19540} }

Prototypical Kernel Learning and Open-set Foreground Perception for Generalized Few-shot Semantic Segmentation
Kai Huang,
Feigege Wang,
Ye Xi,
Yutao Gao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Huang_2023_ICCV, author = {Huang, Kai and Wang, Feigege and Xi, Ye and Gao, Yutao}, title = {Prototypical Kernel Learning and Open-set Foreground Perception for Generalized Few-shot Semantic Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19256-19265} }

Simple and Effective Out-of-Distribution Detection via Cosine-based Softmax Loss
SoonCheol Noh,
DongEon Jeong,
Jee-Hyong Lee
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Noh_2023_ICCV, author = {Noh, SoonCheol and Jeong, DongEon and Lee, Jee-Hyong}, title = {Simple and Effective Out-of-Distribution Detection via Cosine-based Softmax Loss}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16560-16569} }

CFCG: Semi-Supervised Semantic Segmentation via Cross-Fusion and Contour Guidance Supervision
Shuo Li,
Yue He,
Weiming Zhang,
Wei Zhang,
Xiao Tan,
Junyu Han,
Errui Ding,
Jingdong Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_ICCV, author = {Li, Shuo and He, Yue and Zhang, Weiming and Zhang, Wei and Tan, Xiao and Han, Junyu and Ding, Errui and Wang, Jingdong}, title = {CFCG: Semi-Supervised Semantic Segmentation via Cross-Fusion and Contour Guidance Supervision}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16348-16358} }

SLAN: Self-Locator Aided Network for Vision-Language Understanding
Jiang-Tian Zhai,
Qi Zhang,
Tong Wu,
Xing-Yu Chen,
Jiang-Jiang Liu,
Ming-Ming Cheng
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Zhai_2023_ICCV, author = {Zhai, Jiang-Tian and Zhang, Qi and Wu, Tong and Chen, Xing-Yu and Liu, Jiang-Jiang and Cheng, Ming-Ming}, title = {SLAN: Self-Locator Aided Network for Vision-Language Understanding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21949-21958} }

Anomaly Detection using Score-based Perturbation Resilience
Woosang Shin,
Jonghyeon Lee,
Taehan Lee,
Sangmoon Lee,
Jong Pil Yun
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Shin_2023_ICCV, author = {Shin, Woosang and Lee, Jonghyeon and Lee, Taehan and Lee, Sangmoon and Yun, Jong Pil}, title = {Anomaly Detection using Score-based Perturbation Resilience}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23372-23382} }

Generating Visual Scenes from Touch
Fengyu Yang,
Jiacheng Zhang,
Andrew Owens
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_ICCV, author = {Yang, Fengyu and Zhang, Jiacheng and Owens, Andrew}, title = {Generating Visual Scenes from Touch}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22070-22080} }

SatlasPretrain: A Large-Scale Dataset for Remote Sensing Image Understanding
Favyen Bastani,
Piper Wolters,
Ritwik Gupta,
Joe Ferdinando,
Aniruddha Kembhavi
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Bastani_2023_ICCV, author = {Bastani, Favyen and Wolters, Piper and Gupta, Ritwik and Ferdinando, Joe and Kembhavi, Aniruddha}, title = {SatlasPretrain: A Large-Scale Dataset for Remote Sensing Image Understanding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16772-16782} }

DReg-NeRF: Deep Registration for Neural Radiance Fields
Yu Chen,
Gim Hee Lee
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_ICCV, author = {Chen, Yu and Lee, Gim Hee}, title = {DReg-NeRF: Deep Registration for Neural Radiance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22703-22713} }

All in Tokens: Unifying Output Space of Visual Tasks via Soft Token
Jia Ning,
Chen Li,
Zheng Zhang,
Chunyu Wang,
Zigang Geng,
Qi Dai,
Kun He,
Han Hu
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ning_2023_ICCV, author = {Ning, Jia and Li, Chen and Zhang, Zheng and Wang, Chunyu and Geng, Zigang and Dai, Qi and He, Kun and Hu, Han}, title = {All in Tokens: Unifying Output Space of Visual Tasks via Soft Token}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19900-19910} }

LDL: Line Distance Functions for Panoramic Localization
Junho Kim,
Changwoon Choi,
Hojun Jang,
Young Min Kim
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Kim_2023_ICCV, author = {Kim, Junho and Choi, Changwoon and Jang, Hojun and Kim, Young Min}, title = {LDL: Line Distance Functions for Panoramic Localization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17882-17892} }

TransTIC: Transferring Transformer-based Image Compression from Human Perception to Machine Perception
Yi-Hsin Chen,
Ying-Chieh Weng,
Chia-Hao Kao,
Cheng Chien,
Wei-Chen Chiu,
Wen-Hsiao Peng
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_ICCV, author = {Chen, Yi-Hsin and Weng, Ying-Chieh and Kao, Chia-Hao and Chien, Cheng and Chiu, Wei-Chen and Peng, Wen-Hsiao}, title = {TransTIC: Transferring Transformer-based Image Compression from Human Perception to Machine Perception}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23297-23307} }

CHORUS : Learning Canonicalized 3D Human-Object Spatial Relations from Unbounded Synthesized Images
Sookwan Han,
Hanbyul Joo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Han_2023_ICCV, author = {Han, Sookwan and Joo, Hanbyul}, title = {CHORUS : Learning Canonicalized 3D Human-Object Spatial Relations from Unbounded Synthesized Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {15835-15846} }

ViLLA: Fine-Grained Vision-Language Representation Learning from Real-World Data
Maya Varma,
Jean-Benoit Delbrouck,
Sarah Hooper,
Akshay Chaudhari,
Curtis Langlotz
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Varma_2023_ICCV, author = {Varma, Maya and Delbrouck, Jean-Benoit and Hooper, Sarah and Chaudhari, Akshay and Langlotz, Curtis}, title = {ViLLA: Fine-Grained Vision-Language Representation Learning from Real-World Data}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22225-22235} }

Towards Unifying Medical Vision-and-Language Pre-Training via Soft Prompts
Zhihong Chen,
Shizhe Diao,
Benyou Wang,
Guanbin Li,
Xiang Wan
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_ICCV, author = {Chen, Zhihong and Diao, Shizhe and Wang, Benyou and Li, Guanbin and Wan, Xiang}, title = {Towards Unifying Medical Vision-and-Language Pre-Training via Soft Prompts}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23403-23413} }

A Large-scale Study of Spatiotemporal Representation Learning with a New Benchmark on Action Recognition
Andong Deng,
Taojiannan Yang,
Chen Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Deng_2023_ICCV, author = {Deng, Andong and Yang, Taojiannan and Chen, Chen}, title = {A Large-scale Study of Spatiotemporal Representation Learning with a New Benchmark on Action Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20519-20531} }

HoloFusion: Towards Photo-realistic 3D Generative Modeling
Animesh Karnewar,
Niloy J. Mitra,
Andrea Vedaldi,
David Novotny
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Karnewar_2023_ICCV, author = {Karnewar, Animesh and Mitra, Niloy J. and Vedaldi, Andrea and Novotny, David}, title = {HoloFusion: Towards Photo-realistic 3D Generative Modeling}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22976-22985} }

Improving Continuous Sign Language Recognition with Cross-Lingual Signs
Fangyun Wei,
Yutong Chen
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wei_2023_ICCV, author = {Wei, Fangyun and Chen, Yutong}, title = {Improving Continuous Sign Language Recognition with Cross-Lingual Signs}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23612-23621} }

TransIFF: An Instance-Level Feature Fusion Framework for Vehicle-Infrastructure Cooperative 3D Detection with Transformers
Ziming Chen,
Yifeng Shi,
Jinrang Jia
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_ICCV, author = {Chen, Ziming and Shi, Yifeng and Jia, Jinrang}, title = {TransIFF: An Instance-Level Feature Fusion Framework for Vehicle-Infrastructure Cooperative 3D Detection with Transformers}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18205-18214} }

Masked Retraining Teacher-Student Framework for Domain Adaptive Object Detection
Zijing Zhao,
Sitong Wei,
Qingchao Chen,
Dehui Li,
Yifan Yang,
Yuxin Peng,
Yang Liu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2023_ICCV, author = {Zhao, Zijing and Wei, Sitong and Chen, Qingchao and Li, Dehui and Yang, Yifan and Peng, Yuxin and Liu, Yang}, title = {Masked Retraining Teacher-Student Framework for Domain Adaptive Object Detection}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19039-19049} }

Prune Spatio-temporal Tokens by Semantic-aware Temporal Accumulation
Shuangrui Ding,
Peisen Zhao,
Xiaopeng Zhang,
Rui Qian,
Hongkai Xiong,
Qi Tian
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Ding_2023_ICCV, author = {Ding, Shuangrui and Zhao, Peisen and Zhang, Xiaopeng and Qian, Rui and Xiong, Hongkai and Tian, Qi}, title = {Prune Spatio-temporal Tokens by Semantic-aware Temporal Accumulation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16945-16956} }

Growing a Brain with Sparsity-Inducing Generation for Continual Learning
Hyundong Jin,
Gyeong-hyeon Kim,
Chanho Ahn,
Eunwoo Kim
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Jin_2023_ICCV, author = {Jin, Hyundong and Kim, Gyeong-hyeon and Ahn, Chanho and Kim, Eunwoo}, title = {Growing a Brain with Sparsity-Inducing Generation for Continual Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18961-18970} }

Cross-Ray Neural Radiance Fields for Novel-View Synthesis from Unconstrained Image Collections
Yifan Yang,
Shuhai Zhang,
Zixiong Huang,
Yubing Zhang,
Mingkui Tan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_ICCV, author = {Yang, Yifan and Zhang, Shuhai and Huang, Zixiong and Zhang, Yubing and Tan, Mingkui}, title = {Cross-Ray Neural Radiance Fields for Novel-View Synthesis from Unconstrained Image Collections}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {15901-15911} }

SPACE: Speech-driven Portrait Animation with Controllable Expression
Siddharth Gururani,
Arun Mallya,
Ting-Chun Wang,
Rafael Valle,
Ming-Yu Liu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Gururani_2023_ICCV, author = {Gururani, Siddharth and Mallya, Arun and Wang, Ting-Chun and Valle, Rafael and Liu, Ming-Yu}, title = {SPACE: Speech-driven Portrait Animation with Controllable Expression}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20914-20923} }

End-to-end 3D Tracking with Decoupled Queries
Yanwei Li,
Zhiding Yu,
Jonah Philion,
Anima Anandkumar,
Sanja Fidler,
Jiaya Jia,
Jose Alvarez
[pdf]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_ICCV, author = {Li, Yanwei and Yu, Zhiding and Philion, Jonah and Anandkumar, Anima and Fidler, Sanja and Jia, Jiaya and Alvarez, Jose}, title = {End-to-end 3D Tracking with Decoupled Queries}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18302-18311} }

Deformable Model-Driven Neural Rendering for High-Fidelity 3D Reconstruction of Human Heads Under Low-View Settings
Baixin Xu,
Jiarui Zhang,
Kwan-Yee Lin,
Chen Qian,
Ying He
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2023_ICCV, author = {Xu, Baixin and Zhang, Jiarui and Lin, Kwan-Yee and Qian, Chen and He, Ying}, title = {Deformable Model-Driven Neural Rendering for High-Fidelity 3D Reconstruction of Human Heads Under Low-View Settings}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17924-17934} }

Density-invariant Features for Distant Point Cloud Registration
Quan Liu,
Hongzi Zhu,
Yunsong Zhou,
Hongyang Li,
Shan Chang,
Minyi Guo
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liu_2023_ICCV, author = {Liu, Quan and Zhu, Hongzi and Zhou, Yunsong and Li, Hongyang and Chang, Shan and Guo, Minyi}, title = {Density-invariant Features for Distant Point Cloud Registration}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18215-18225} }

UniverSeg: Universal Medical Image Segmentation
Victor Ion Butoi,
Jose Javier Gonzalez Ortiz,
Tianyu Ma,
Mert R. Sabuncu,
John Guttag,
Adrian V. Dalca
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Butoi_2023_ICCV, author = {Butoi, Victor Ion and Ortiz, Jose Javier Gonzalez and Ma, Tianyu and Sabuncu, Mert R. and Guttag, John and Dalca, Adrian V.}, title = {UniverSeg: Universal Medical Image Segmentation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21438-21451} }

Diffusion Models as Masked Autoencoders
Chen Wei,
Karttikeya Mangalam,
Po-Yao Huang,
Yanghao Li,
Haoqi Fan,
Hu Xu,
Huiyu Wang,
Cihang Xie,
Alan Yuille,
Christoph Feichtenhofer
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Wei_2023_ICCV, author = {Wei, Chen and Mangalam, Karttikeya and Huang, Po-Yao and Li, Yanghao and Fan, Haoqi and Xu, Hu and Wang, Huiyu and Xie, Cihang and Yuille, Alan and Feichtenhofer, Christoph}, title = {Diffusion Models as Masked Autoencoders}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16284-16294} }

One-Shot Recognition of Any Material Anywhere Using Contrastive Learning with Physics-Based Rendering
Manuel S. Drehwald,
Sagi Eppel,
Jolina Li,
Han Hao,
Alan Aspuru-Guzik
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Drehwald_2023_ICCV, author = {Drehwald, Manuel S. and Eppel, Sagi and Li, Jolina and Hao, Han and Aspuru-Guzik, Alan}, title = {One-Shot Recognition of Any Material Anywhere Using Contrastive Learning with Physics-Based Rendering}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23524-23533} }

HairCLIPv2: Unifying Hair Editing via Proxy Feature Blending
Tianyi Wei,
Dongdong Chen,
Wenbo Zhou,
Jing Liao,
Weiming Zhang,
Gang Hua,
Nenghai Yu
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Wei_2023_ICCV, author = {Wei, Tianyi and Chen, Dongdong and Zhou, Wenbo and Liao, Jing and Zhang, Weiming and Hua, Gang and Yu, Nenghai}, title = {HairCLIPv2: Unifying Hair Editing via Proxy Feature Blending}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23589-23599} }

DocTr: Document Transformer for Structured Information Extraction in Documents
Haofu Liao,
Aruni RoyChowdhury,
Weijian Li,
Ankan Bansal,
Yuting Zhang,
Zhuowen Tu,
Ravi Kumar Satzoda,
R. Manmatha,
Vijay Mahadevan
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Liao_2023_ICCV, author = {Liao, Haofu and RoyChowdhury, Aruni and Li, Weijian and Bansal, Ankan and Zhang, Yuting and Tu, Zhuowen and Satzoda, Ravi Kumar and Manmatha, R. and Mahadevan, Vijay}, title = {DocTr: Document Transformer for Structured Information Extraction in Documents}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {19584-19594} }

Role-Aware Interaction Generation from Textual Description
Mikihiro Tanaka,
Kent Fujiwara
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Tanaka_2023_ICCV, author = {Tanaka, Mikihiro and Fujiwara, Kent}, title = {Role-Aware Interaction Generation from Textual Description}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {15999-16009} }

Continual Learning for Personalized Co-speech Gesture Generation
Chaitanya Ahuja,
Pratik Joshi,
Ryo Ishii,
Louis-Philippe Morency
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Ahuja_2023_ICCV, author = {Ahuja, Chaitanya and Joshi, Pratik and Ishii, Ryo and Morency, Louis-Philippe}, title = {Continual Learning for Personalized Co-speech Gesture Generation}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20893-20903} }

DreamTeacher: Pretraining Image Backbones with Deep Generative Models
Daiqing Li,
Huan Ling,
Amlan Kar,
David Acuna,
Seung Wook Kim,
Karsten Kreis,
Antonio Torralba,
Sanja Fidler
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Li_2023_ICCV, author = {Li, Daiqing and Ling, Huan and Kar, Amlan and Acuna, David and Kim, Seung Wook and Kreis, Karsten and Torralba, Antonio and Fidler, Sanja}, title = {DreamTeacher: Pretraining Image Backbones with Deep Generative Models}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16698-16708} }

Decomposition-Based Variational Network for Multi-Contrast MRI Super-Resolution and Reconstruction
Pengcheng Lei,
Faming Fang,
Guixu Zhang,
Tieyong Zeng
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Lei_2023_ICCV, author = {Lei, Pengcheng and Fang, Faming and Zhang, Guixu and Zeng, Tieyong}, title = {Decomposition-Based Variational Network for Multi-Contrast MRI Super-Resolution and Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21296-21306} }

Semi-supervised Speech-driven 3D Facial Animation via Cross-modal Encoding
Peiji Yang,
Huawei Wei,
Yicheng Zhong,
Zhisheng Wang
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Yang_2023_ICCV, author = {Yang, Peiji and Wei, Huawei and Zhong, Yicheng and Wang, Zhisheng}, title = {Semi-supervised Speech-driven 3D Facial Animation via Cross-modal Encoding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21032-21041} }

WaveNeRF: Wavelet-based Generalizable Neural Radiance Fields
Muyu Xu,
Fangneng Zhan,
Jiahui Zhang,
Yingchen Yu,
Xiaoqin Zhang,
Christian Theobalt,
Ling Shao,
Shijian Lu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2023_ICCV, author = {Xu, Muyu and Zhan, Fangneng and Zhang, Jiahui and Yu, Yingchen and Zhang, Xiaoqin and Theobalt, Christian and Shao, Ling and Lu, Shijian}, title = {WaveNeRF: Wavelet-based Generalizable Neural Radiance Fields}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18195-18204} }

LoCUS: Learning Multiscale 3D-consistent Features from Posed Images
Dominik A. Kloepfer,
Dylan Campbell,
João F. Henriques
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Kloepfer_2023_ICCV, author = {Kloepfer, Dominik A. and Campbell, Dylan and Henriques, Jo\~ao F.}, title = {LoCUS: Learning Multiscale 3D-consistent Features from Posed Images}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16634-16644} }

Foreground Object Search by Distilling Composite Image Feature
Bo Zhang,
Jiacheng Sui,
Li Niu
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhang_2023_ICCV, author = {Zhang, Bo and Sui, Jiacheng and Niu, Li}, title = {Foreground Object Search by Distilling Composite Image Feature}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22986-22995} }

Generalized Few-Shot Point Cloud Segmentation via Geometric Words
Yating Xu,
Conghui Hu,
Na Zhao,
Gim Hee Lee
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2023_ICCV, author = {Xu, Yating and Hu, Conghui and Zhao, Na and Lee, Gim Hee}, title = {Generalized Few-Shot Point Cloud Segmentation via Geometric Words}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21506-21515} }

STEERER: Resolving Scale Variations for Counting and Localization via Selective Inheritance Learning
Tao Han,
Lei Bai,
Lingbo Liu,
Wanli Ouyang
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Han_2023_ICCV, author = {Han, Tao and Bai, Lei and Liu, Lingbo and Ouyang, Wanli}, title = {STEERER: Resolving Scale Variations for Counting and Localization via Selective Inheritance Learning}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {21848-21859} }

Geometric Viewpoint Learning with Hyper-Rays and Harmonics Encoding
Zhixiang Min,
Juan Carlos Dibene,
Enrique Dunn
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Min_2023_ICCV, author = {Min, Zhixiang and Dibene, Juan Carlos and Dunn, Enrique}, title = {Geometric Viewpoint Learning with Hyper-Rays and Harmonics Encoding}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {22520-22530} }

C2F2NeUS: Cascade Cost Frustum Fusion for High Fidelity and Generalizable Neural Surface Reconstruction
Luoyuan Xu,
Tao Guan,
Yuesong Wang,
Wenkai Liu,
Zhaojie Zeng,
Junle Wang,
Wei Yang
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Xu_2023_ICCV, author = {Xu, Luoyuan and Guan, Tao and Wang, Yuesong and Liu, Wenkai and Zeng, Zhaojie and Wang, Junle and Yang, Wei}, title = {C2F2NeUS: Cascade Cost Frustum Fusion for High Fidelity and Generalizable Neural Surface Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {18291-18301} }

Fast Full-frame Video Stabilization with Iterative Optimization
Weiyue Zhao,
Xin Li,
Zhan Peng,
Xianrui Luo,
Xinyi Ye,
Hao Lu,
Zhiguo Cao
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2023_ICCV, author = {Zhao, Weiyue and Li, Xin and Peng, Zhan and Luo, Xianrui and Ye, Xinyi and Lu, Hao and Cao, Zhiguo}, title = {Fast Full-frame Video Stabilization with Iterative Optimization}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {23534-23544} }

Learning Semi-supervised Gaussian Mixture Models for Generalized Category Discovery
Bingchen Zhao,
Xin Wen,
Kai Han
[pdf] [supp] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Zhao_2023_ICCV, author = {Zhao, Bingchen and Wen, Xin and Han, Kai}, title = {Learning Semi-supervised Gaussian Mixture Models for Generalized Category Discovery}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {16623-16633} }

Rethinking Point Cloud Registration as Masking and Reconstruction
Guangyan Chen,
Meiling Wang,
Li Yuan,
Yi Yang,
Yufeng Yue
[pdf] [supp]
[bibtex]
@InProceedings{Chen_2023_ICCV, author = {Chen, Guangyan and Wang, Meiling and Yuan, Li and Yang, Yi and Yue, Yufeng}, title = {Rethinking Point Cloud Registration as Masking and Reconstruction}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {17717-17727} }

Human Part-wise 3D Motion Context Learning for Sign Language Recognition
Taeryung Lee,
Yeonguk Oh,
Kyoung Mu Lee
[pdf] [arXiv]
[bibtex]
@InProceedings{Lee_2023_ICCV, author = {Lee, Taeryung and Oh, Yeonguk and Lee, Kyoung Mu}, title = {Human Part-wise 3D Motion Context Learning for Sign Language Recognition}, booktitle = {Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)}, month = {October}, year = {2023}, pages = {20740-20750} }

Remembering Normality: Memory-guided Knowledge Distillation for Unsupervised Anomaly Detection
Zhihao Gu,
Liang Liu,
Xu Chen,
Ran Yi,
Jiangning Zhang,